Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã hiệp hạ huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

51 774 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/01/2016, 08:56

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC ANH Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HIỆP HẠ HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC ANH Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HIỆP HẠ HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính môi trường Lớp : K43- ĐCMT – N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC ANH Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HIỆP HẠ HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính môi trường Lớp : K43- ĐCMT – N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2015 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thống kê tổng diện tích đất tự nhiên 24 Bảng 4.2: Thống kê diện tích đất nông nghiệp 26 Bảng 4.3: Thống kê diện tích đất chuyên dùng 27 Bảng 4.4: Thống kê diện tích đất 28 Bảng 4.5: Thống kê diện tích đất chưa sử dụng 28 Bảng 4.6:Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng 30 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1 Khoanh vẽ đồ địa 19 Hình 3.2 Cập nhật biến động vào đồ địa phần mềm MicroStationv.8i 19 Hình 3.3 Bản đồ địa tạo khoảnh đất sau cập nhật biến động 20 Hình 4.1 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ hoàn chỉnh 34 Hình 4.2 Một phần đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ 35 Hình 4.3 Bản đồ kết điều tra xã Hiệp Hạ 36 Hình 4.4 Một phần đồ kết điều tra 36 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT QH : Quốc hội NĐ-CP : Nghị định – phủ BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường TT : Thông tư CT : Chỉ thị QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân DT : Diện tích TH : Thủy hệ GT : Giao thông DH : Địa hình MA : Mã loại đất KH : Ký hiệu GC : Ghi LUC : Đất trồng lúa nước v MỤC LỤC Trang Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lí luận 2.2.1 Cơ sở pháp lý 2.2 Các quy định pháp luật đất đai thống kê, kiểm kê đất đai, 2.2.1 Quy định Luật Đất đai năm 2013 2.2.2 Một số quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 16 3.3.2 Kiểm kê trạng sử dụng đất 16 3.3.3 Thuận lợi, khó khăn số giải pháp 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 17 vi 3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 17 3.4.3 Phương pháp xây dựng sở liệu kiểm kê đất đai 18 Phần 4: KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 22 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội 22 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 22 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.2 Kiểm kê trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 24 4.2.1.Thực trạng kiểm kê tổng diện tích tự nhiên 24 4.2.2.Thực trạng kiểm kê đất đai theo mục đích sử dụng 24 4.2.3 Kết cập nhật biến động xây dựng liệu thông tin đất đồ địa 34 4.2.4.Kết xây dựng đồ kết điều tra 35 4.2.5 Hoàn thiện bảng biểu kết điều tra 36 4.3 Đánh giá số thuận lợi, khó khăn 36 4.3.1.Thuận lợi: 36 4.3.2.Khó khăn: 38 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 i LỜI CẢM ƠN Để báo cáo đạt kết tốt đẹp, trước hết em xin gửi tới thầy cô khoa Quản lý tài nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng lời cảm ơn sâu sắc Với quan tâm, dạy dỗ bảo tận tình thầy cô, giúp đỡ, động viên nhiệt tình bạn, đến em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp chuyên đề: “Thực công tác thống kê, kiểm kê đất đai thành lập đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 – 2015” Để có kết em xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo PGS.TS: Đỗ Thị Lan quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hướng dẫn em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp thời gian qua Không thể không nhắc đến giúp đỡ nhiệt tình Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hạ tạo điều kiện thuận lợi thời gian em thực tập quan Với điều kiện thời gian có hạn kinh nghiệm hạn chế sinh viên thực tập nên báo cáo không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy cô giáo toàn thể bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý kiến thức mình, phục vụ tốt công tác thực tế sau Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Đức Anh hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hương dẫn cô giáo PGS-TS Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: “ Thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010- 2015” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất xã Hiệp Hạ lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa phương đề xuất chế, sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài * Điều tra đánh giá trạng sử dụng đất đai: - Tổng diện tích đất tự nhiên xã Hiệp Hạ; - Hiện trạng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp chưa sử dụng xã Hiệp Hạ * Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ: - Bản đồ kết điều tra, đồ trạng sử dụng đất; - Dữ liệu trạng sử dụng đất( Gồm khoanh đất biểu kiểm kê đất đai) 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài * Đề tài cần đảm bảo yêu cầu sau: + Điều tra, đánh giá thu thập thông tin, số liệu đất đai phải đảm bảo xác, khách quan, đầy đủ; 29 Thực trạng kiểm kê cấu diện tích theo mục đích sử dụng đất đối tượng sử dụng đất Theo số liệu thống kê 2015 tổng diện tích tự nhiên xã Hiệp Hạ 1647,2 Trong 1647,2 đất giao,cho thuê phân theo đối tượng sử dụng cụ thể là: - Đất cho hộ gia đình, cá nhân: 1435,4 chiếm 87,1 % tổng diện tích; - Đất UBND xã quản lý: 210,1 chiếm 12,8 % tổng diện tích; - Đất tổ chức nghiệp công lập: 1,13 chiếm 1,07 tổng diện tích; - Đất cộng đồng dân cư sở tôn giáo: 0,58 chiếm 0,04% tổng diện tích Đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp với tổng diện tích 694,85 giao cho thuê thì: - Hộ gia đình cá nhân sử dụng: 1418,3 chiếm 97,2% tổng diện tích đất; - UBND xã quản lý sử dụng: 41,3 chiếm 2,83% tổng diện tích đất Trong đó: Đất lâm nghiệp với tổng diện tích 91,83 giao, cho thuê thì: • Hộ gia đình cá nhân sử dụng 872,52 chiếm 95,5% tổng diện tích đất; • UBND xã quản lý sử dụng 41,3 chiếm 4,52% tổng diện tích đất Đất phi nông nghiệp: Đất phi nông nghiệp với tổng diện tích 78,3 giao, cho thuê thì: • Hộ gia đình cá nhân sử dụng 872,52 chiếm 95,5% tổng diện tích đất; • UBND xã quản lý sử dụng: 41,3 chiếm 4,52% tổng diện tích đất; • Cộng đồng dân cư, sở tôn giáo quản lý sử dụng 0,58 chiếm 0,74% tổng diện tích đất; • Tổ chức nghiệp công lập quản lý sử dụng 1,13 chiếm 1,44% tổng diện tích đất * Đất chuyên dùng: 30 Đất chuyên dùng với tổng diện tích 48,6 phân sau: • Hộ gia đình cá nhân sử dụng: 0,12 chiếm 0,25% tổng diện tích; • UBND xã quản lý sử dụng có: 46,93 chiếm 96,6% tổng diện tích; • Đất tổ chức nghiệp công lập: 1,13 chiếm 2,32% tổng diện tích; • Cộng đồng dân cư, sở tôn giáo: 0,42 chiếm 0,86% tổng diện tích * Đất ở: Đất với tổng diện tích là: 15,38 giao, cho thuê sử dụng vào mục đích đất nông thôn đất đô thị, chủ yếu hộ gia đình cá nhân quản lý sử dụng Đất chưa sử dụng : Đất chưa sử dụng với tổng diện tích 109,32 UBND xã quản lý Sau đâylà bảng đất giao, cho thuê phân theo đối tượng sử dụng: Bảng 4.6:Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng Đơn vị :ha Đối tượng Diện Diện tích đất phi nông Diện Tổng %so với tích nghiệp tích đất diện tổng đất chưa sử tích diện tích nông dụng tự nhiên nghiệp Đất chuyên dùng Đất Hộ gia đình cá nhân 1418,3 0,12 15,38 1433,8 87,04 2.Các tổ chức 1,13 0 1,13 0,07 41,3 46,93 109,32 197,55 11,99 0,42 0,04 0,42 0,04 nghiệp công lập 3.UBND xã quản lý sử dụng 4.Cộng đồng dân cư sở tôn giáo 31 Qua số liệu thống kê, kiểm kê trên, ta thấy năm qua, từ năm 2010 đến năm 2015,hiện trạng sử dụng đất đai địa bàn xã Hiệp Hạ có thay đổi đáng kể Trong đó, tổng diện tích đất xã giảm 109,2 so với năm 2010 2012 có thay đổi địa giới hành xã Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Từ năm 2010 đến năm 2012, diện tích đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Hiệp Hạ tăng 2,28 Đến giai đoạn năm 2012 đến 2015, diện tích đất sản xuất nông nghiệp xã giảm rõ rệt, từ 1615,55 năm 2012 xuống 1459,58 năm 2015 Trong đó: - Diện tích đất trồng lúa giảm 16,48 so với năm 2012; - Diện tích đất trồng hàng năm tăng 24,76 ha; - Diện tích đất trồng lâu năm tăng 0,94 Xã Hiệp Hạ dần có thay đổi cấu nông nghiệp Với giai đoạn trước, lúa nông nghiệp chủ đạo xã; đến năm 2015, nhân dân địa bàn xã chuyển sang canh tác ngô, khoai, sắn trồng thêm rừng hồi để phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân Đất lâm nghiệp: Là xã miền núi, quan tâm Đảng- Nhà nước tỉnh Lạng Sơn nói chung, huyện Lộc Bình nói riêng; xã Hiệp Hạ đầu tư vào sản xuất lâm nghiệp đặc biệt rừng sản xuất, trồng thông Cụ thể: - Giai đoạn 2010- 2012, diện tích đất lâm nghiệp giảm 1057,58 ha; - Giai đoạn 2012- 1015, diện tích đất lâm nghiệp tăng 804,01 32 Có tăng giảm diện tích đất lâm nghiệp 100% diện tích đất lâm nghiệp xã Hiệp Hạ rừng sản xuất; sau khai thác, người dân chuyển mục đích sử dụng sang trồng hàng năm lâu năm khác Sau đạo cấp, chuyển trồng rừng sản xuất phục vụ kinh tế xã nói chung tỉnh nói riêng Đất nuôi trồng thủy sản Tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản xã Hiệp Hạ năm qua tăng lên đáng kể, đó: - Giai đoạn 2010- 2012, tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản xã tăng 6,71 ha; - Giai đoạn 2012- 2015, tổng diện tích đất nuôi trồng thủy sản xã tăng 7,41 Đất phi nông nghiệp Đất chuyên dùng Tổng diện tích đất chuyên dùng xã Hiệp Hạ có xu hướng tăng lên giai đoạn 2010-2012 ( tăng 31,84 ha) giảm nhẹ vào giai đoạn 20122015 ( giảm 0,73 ha); cụ thể: Giai đoạn 2010- 2012 : - Diện tích đất công trình nghiệp tăng 0,01 ha; - Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tăng 0,01 ha; - Diện tích đất có mục đích công cộng tăng 31,84 ha; - Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối giảm 0,12 Giai đoạn 2012- 2015: Trên địa bàn xã xuất thêm số diện tích đất phi nông nghiệp - Diện tích đất trụ sở, quan giữ nguyên so với năm 2012 (0,15 ha); Phần ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai tư liệu sản xuất quý loài người, yếu tố hàng đầu môi trường sống Vì thế, sách đất đai có tầm quan trọng thiết yếu tăng trưởng bền vững mở hội kinh tế cho người dân nông thôn thành thị, đặc biệt cho người nghèo Nước ta lại công đổi nhu cầu sử dụng đất đai để phát triển nghành, địa phương có thay đổi đáng kể Do vậy, nhà nước ta bước hoàn thiện pháp luật đất đai để tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất, cần phải nắm vững, quản lý chặt quỹ đất Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước đất đai tạo điều kiện chuyển dịch cấu loại đất hợp lý, Bộ Tài nguyên Môi trường thực công tác tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015- 2020 Đây công tác quan trọng trọng tâm nhằm đánh giá hiệu sử dụng đất, hiệu sách pháp luật đất đai, để từ kịp thời điều chỉnh, bổ sung sách pháp luật cho phù hợp, rút ưu, khuyết điểm trình sử dụng đất làm sở khoa học cho công tác xây dựng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tương lai Xuất phát từ yêu cầu thực tế xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, nhằm rà soát lại diện tích mục đích sử dụng loại đất đối tượng sử dụng nắm tình hình tăng giảm loại đất địa phương, tìm phương án tối ưu để tình hình biến động đất đai chuyển động theo hướng tích cực Để công tác quản lý đất đai địa phương đạt 34 4.2.3 Kết cập nhật biến động xây dựng liệu thông tin đất đồ địa Những biến động thông tin đất thu thập được cập nhật vào đồ Hình 4.1 Bản đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ hoàn chỉnh 35 Hình 4.2 Một phần đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ 4.2.4.Kết xây dựng đồ kết điều tra Kết thể rõ đồ điều tra, thể diện tích, số mục đích sử dụng đất 36 Hình 4.3 Bản đồ kết điều tra xã Hiệp Hạ Hình 4.4 Một phần đồ kết điều tra 4.2.5 Hoàn thiện bảng biểu kết điều tra Tất số liệu điều tra tổng hợp xuất thành biểu gồm : Biểu 01/TKĐĐ đến Biểu 14/TKĐĐ (các biểu ghi phần phụ lục) 4.3 Đánh giá số thuận lợi, khó khăn 4.3.1.Thuận lợi: Trong năm qua việc thực công tác thống kê địa bàn xã Hiệp Hạ, đạt thành định Những năm trước xã gặp phải không khó khăn công tác thống kê đất đai Thông qua công tác thống kê đất đai, công tác quản lý nhà Nước quản lý đất đai, nhà có mhững chuyển biến tích cực, công tác thống kê ngày tăng cường để đáp ứng yêu cầu đặt cách hiệu Những số liệu thống kê ngày xác Nó phản ánh tình hình thực trang việc sử dụng đất xã Và công tác thống kê hàng năm thực theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên 37 Môi trường ngày 02 tháng năm 2014 thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Những số liệu thống kê ngày xác đầy đủ Nó phản ánh tình hình thực trạng việc sử dụng đất xã mà phân tích đánh giá hiệu sử dụng đất tác động hệ thống sách pháp luật đất đai, từ kịp thời điều chỉnh bổ sung sách pháp luật đất đai cho phù hợp Số liệu thống kê quỹ đất đai huyện sở cần thiết cho việc phân bố lực lượng sản xuất nhằm sử dụng đầy đủ hợp lý lực lượng sản xuất vào việc khai thác khả đất Bên cạnh số liệu thống kê đất đai thực sở cần thiết phục vụ việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho địa phương ngành sử dụng đất đạt hiệu cao Số liệu thống kê cho việc tính thuế sử dụng đất phục vụ ngành khác Tuy nhiên thực tế cho thấy để lâng cao hiệu công tác thống kê đất đai, đáp ứng yêu cầu qui định xã Hiệp Hạ, cần phải có nhiều cố gắng Để đạt hiệu cán địa xã, có thuận lợi trình triển khai thực công tác thống kê: - Thống kê đánh giá nội dung quan trọng quản lý nhà nước đất đai Đó công tác tiên phong, tiền đề để thực tiếp nội dung quản lý đất đai dùng số liệu thống kê dựa vào để đề dự án qui hoạch, kế hoạch, sử dụng đất đai… - Việc ban hành văn pháp luật biểu mẫu thống kê,chế độ báo cáo thống kê tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê đất đai Đây 38 động lực thúc đẩy công tác thống kê nhanh chóng hoàn thành đạt hiệu cao - Có đạo quán, sát từ trung ương đến sở, hướng dẫn đạo chuyên môn khâu bước trình thực công tác - Các văn Uỷ ban nhân dân huyện tỉnh ban hành kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thống kê - Sự bùng nổ khoa học công nghệ thông tin, đặc biệt việc áp dụng tiến công nghệ điện tử góp phần tạo đIều kiện thuận lợi cho việc tiến hành công việc nội nghiệp công tác thống kê đất đai 4.3.2.Khó khăn: 4.3.2.1 Vướng mắc làm ảnh hưởng đến công tác thống kê, kiểm kê, đất đai địa bàn xã Hiệp Hạ Thống kê đất đai phải dựa sở đồ Thống kê, kiểm kê, đất đai muốn xác phải dựa sở đo đạc lập đồ để tính diện tích Thửa đất có vị trí cố định, qúa trình sử dụng tác động người thiên nhiên có biến động loại đất chủ sử dụng hình thể … thực tế có trường hợp đất nằm ba tờ đồ đồ không ghi số trường hợp ghi vào số gây khó khăn cho công tác thống kê Số liệu thống kê, kểm kê, đất phải có ý nghĩa pháp lý chặt chẽ số liệu thống kê phải gắn liền với sở pháp lý quyền sử dụng đất đất cụ thể, công tác thống kê, kiểm kê, muốn xác phải dựa sở đăng ký đất Nếu kết đăng ký đất mà tốt phối hợp thực nội dung nhiệm vụ quản lý đồng giá trị pháp lý số liệu thống kê nâng cao Nhưng thực tế xã công tác đăng ký đất nhiều khó khăn thói quen ý thức chấp hành người dân chưa cao, công tác hiệu cao Pháp luật phục vụ tốt cho việc tổng kiểm kê đất đai 2015 định hướng sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020 Được trí Nhà Trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên hương dẫn cô giáo PGS-TS Đỗ Thị Lan lựa chọn thực nghiên cứu đề tài: “ Thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010- 2015” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Điều tra đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất xã Hiệp Hạ lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014, nhằm đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất đai địa phương đề xuất chế, sách, biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đất đai, nâng cao hiệu sử dụng đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể đề tài * Điều tra đánh giá trạng sử dụng đất đai: - Tổng diện tích đất tự nhiên xã Hiệp Hạ; - Hiện trạng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp chưa sử dụng xã Hiệp Hạ * Xây dựng sở liệu trạng sử dụng đất xã Hiệp Hạ: - Bản đồ kết điều tra, đồ trạng sử dụng đất; - Dữ liệu trạng sử dụng đất( Gồm khoanh đất biểu kiểm kê đất đai) 1.3 Yêu cầu, ý nghĩa đề tài * Đề tài cần đảm bảo yêu cầu sau: + Điều tra, đánh giá thu thập thông tin, số liệu đất đai phải đảm bảo xác, khách quan, đầy đủ; 40 Ngoài quyền, ban nghành đoàn thể chưa quan tâm đạo mức trí khoán trắng cho quan chuyên môn; chưa tập trung việc đạo, không quán mặt chuyên môn kế hoạch thực - Ý thức chấp hành pháp luật người liên quan tới công tác chưa cao, chưa có hiểu biết pháp luật làm cho công tác thống kê gặp nhiều khó khăn 41 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Đề tài kiểm kê thành lập đồ trạng sử dụng đất theo tỷ lệ 1:1000 từ 77 mảnh đồ địa xã Hiệp Hạ – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn Thông qua trình thực bước xây dựng chuyên đề đưa đánh giá công việc đạt + Thu thập số liệu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hiệp Hạ – huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn + Thu thập tài liệu, số liệu, hồ sơ địa bao gồm: Bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê + Thu thập tài liệu số liệu báo cáo thuyết minh công tác thống kê kiểm kê năm trước + Xây dựng hoàn thiện bảng biểu theo Thông tư số 28/2014/TTBTNMT + Xây dựng thành lập hoàn thiện đồ trạng từ đồ địa xã Hiệp Hạ phần mềm Microstation v.7, MicroStation v.8i + Kết việc xây dựng đồ trạng sử dụng đất năm 2015 xã Hiệp Hạ giúp địa phương nắm quỹ đất loại hình sử dụng đất để có hướng đề xuất, bố trí hợp lý phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội; đồng thời nguồn tài liệu kế thừa cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai cho năm 42 + Ứng dụng phần mềm gCadas phần mềm chuyên thành lập đồ trạng, quy hoạch sử dụng đất đầy đủ chức phục vụ cho việc kiểm kê chạy môi trường đồ hoạ MicroStation v.8i; Phần mềm tạo điều kiện thuận lợi lớn việc xây dựng đồ trạng kiểm kê, không tiết kiệm mặt thời gian mà tiết kiệm lớn mặt chi phí công trình nhiều đơn vị thành lập đồ trạng sử dụng đất 5.2 Đề nghị Để đẩy mạnh phát triển việc ứng dụng phần mềm tin học vào công tác thành lập đồ trạng, đề tài có số kiến nghị sau: +Bổ sung thêm địa cấp sở nắm rõ phần mềm chuyên ngành đồ địa + Nâng cao trình độ cho đội ngũ cán địa cấp sở + Hệ thống phần mềm Microstation cần phải hoàn chỉnh nâng cấp mặt cấu trúc chức làm việc Các lỗi chương trình cần khắc phục triệt để, tạo tính ổn định cao cập nhật liệu có dung lượng lớn Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cần chi tiết cập nhật kịp thời để tạo thuận lợi cho người dùng cuối, nhằm góp phần nhanh chóng phổ cập diện rộng thực phần mềm chuẩn thống nước 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai số 45/2013/QH13 Quốc hội nước CNXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 Thủ tướng Chính phủ việc kiểm kê đất, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học nước đến năm 2010, định hướng đến năm 2030 Kế hoạch số 02/KH-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 16/9/2014 thực kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/8/2014 Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1592/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ ngày 18/11/2014 Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên Môi trường việc hướng dẫn thực thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất năm 2014; Biểu mẫu bổ sung ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-BTNMT ngày 16/9/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường; Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 06 năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai; 10 Ngô Thị Hồng Gấm (2009), Bài giảng thực hành Microstation [...]... huyện Lộc Bình về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Lộc Bình 2.2 Các quy định của pháp luật đất đai về thống kê, kiểm kê đất đai, 2.2.1 Quy định của Luật Đất đai năm 2013 Theo quy định tại Điều 34 Luật đất đai năm 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy định như sau: 1 Thống. .. sau: 1 Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ và kiểm kê đất đai theo chuyên đề 2 Thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ được thực hiện theo quy định sau đây: a) Thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; b) Việc thống kê đất đai được tiến hành mỗi năm một lần, trừ năm thực hiện kiểm kê đất đai; c) Việc kiểm kê đất đai được tiến... chức thực hiện; Phòng Tài nguyên và Môi trường Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014; chủ trì xây dựng phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các cấp hành chính trên địa bàn huyện; hướng dẫn phương pháp kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, cung cấp tài liệu, biểu mẫu, phần mềm thống kê, . .. 2.2.2.1 Các văn bản của địa phương - Kế hoạch số 1182/KH-UBND ngày 10/11/2014 của UBND huyện Lộc Bình về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lộc Bình - Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 của UBND huyện Lộc Bình về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2015 huyện Lộc Bình - Quyết định... về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 2.2.2.1 Nội dung, đối tượng kiểm kê hiện trạng sử dụng đất năm 2014; 2.2.2.1.1 Kiểm kê đất đai a) Kiểm kê diện tích đất đai theo các loại đất, các loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống 9 kê, kiểm. .. - Thống kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp,đánh giá trên hồ sơ địa chính về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thống kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần thống kê - Kiểm kê đất đai là việc Nhà nước tổng hợp,đánh giá trên hồ sơ địa chính và trên thực địa về hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm kiểm kê và tình hình biến động đất đai giữa hai lần kiểm kê Nội dung của thống kê, kiểm kê đất. .. kê, kiểm kê; biến động diện tích của mục đích sử dụng đất và biến động của đối tượng sử dụng đất trong một số giai đoạn xác định giữa các kỳ thống kê, kiểm kê Tập hợp các số liệu thống kê, kiểm kê bao gồm số liệu thu thập và số liệu tổng hợp để lưu trữ và cung cấp cho các nhu cầu sử dụng - Lập báo cáo thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm phương pháp thu thập số liệu thống kê, kiểm kê đất đai và phân tích... hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất; ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Thống kê tổng diện tích đất tự nhiên 24 Bảng 4.2: Thống kê diện tích đất nông nghiệp 26 Bảng 4.3: Thống kê diện tích đất chuyên dùng 27 Bảng 4.4: Thống kê diện tích đất ở 28 Bảng 4.5: Thống kê diện tích đất chưa sử dụng 28 Bảng 4.6 :Thống kê diện tích đất theo đối tượng sử dụng ... một lần 3 Bản đồ hiện trạng sử dụng đất được lập 05 năm một lần gắn với việc kiểm kê đất đai quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật đất đai năm 2013 8 4 Việc kiểm kê đất đai chuyên đề để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 5 Trách nhiệm thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được quy... tế- xã hội của xã Hiệp Hạ, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 3.3.2 Kiểm kê hiện trạng sử dụng đất Kết quả điều tra hiện trạng sử dụng đất - Cơ sở dữ liệu không gian ( bản đồ điều tra); - Cơ sở dữ liệu thuộc tính ( danh sách khoảnh đất) Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất Hoàn thiện hệ thống biểu kiểm kê theo quy định 17 3.3.3 Thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp 3.4 Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện ... 2013, thống kê, kiểm kê đất đai, lập đồ trạng sử dụng đất quy định sau: Thống kê, kiểm kê đất đai bao gồm thống kê, kiểm kê đất đai theo định kỳ kiểm kê đất đai theo chuyên đề Thống kê, kiểm kê đất. .. Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HIỆP HẠ HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ HIỆP HẠ HUYỆN LỘC BÌNH TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã hiệp hạ huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã hiệp hạ huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015 , Thực hiện công tác thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại xã hiệp hạ huyện lộc bình tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 – 2015

Từ khóa liên quan