Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề ở trên thế giới và Việt Nam

24 818 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 06:00

VOC - Volatile Organic Compounds. VOC tạm dịch là hàm lượng hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay lên trong không khí làm ô nhiễm môi trường  KHOA MÔI TRƯỜNG ---------***--------- TIỂU LUẬN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TIẾNG ỒN Đề tài: ‘Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề trên thế giới Việt Nam.’ Hà Nội, tháng 5 năm 2011   KHOA MÔI TRƯỜNG ---------***--------- TIỂU LUẬN KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TIẾNG ỒN Đề tài: ‘Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề trên thế giới Việt Nam.’ GV: Trần Thị Thanh Thủy Sinh viên thực hiện: Mai Duy Khánh Lớp: Địa sinh thái k53 Hà Nội, tháng 5 năm 2011   Các nội dung chính  !"#$% &'()*')+ ,"-./% I. Những hiểu biết chung về VOCs I.1 VOCs là gì? "#"01.12#'.0/304$%"#. 5 /4 5 1. 6 . 6 /178 5 98 5 3. : ; :  7 < 8=> 5 . 5 .?1)'0@>@A : 1. 6 />)<//>'78 6 %"#7 5 ; : 1. 6 . : 0 : .; : 0 : B.'0C.?8'; : .%D=. < 1;< . 6 0@>@A : C) 6 10. 5  "#0 : @. E F1)@) : 1. 5  8 : .0F 5 B@) :  8 : . : 3GH@. : '0@> @A : . 5 0'.. : 8 5 3; : /8 : %> 5 $B98 5 30 : > 6 B))C/> 5 $B@. :  @>=> 5 . 5 1F : /%"A : 4 5 I> 5 J. E ./ K.=78 5 F : L0 : ) E . E '.@>@A : . : "#% ?)C 5 /K"#78 6 4 6 =0 : =) : 98 5 3. : ; : 7 < 8=> 5 . 5 .? '0@>@A : M; : 3. : K. : $. E 3; E /40078 6 ) : . 5 0CN. 5 7. :  4/>012CM?122 . 6 4/>MF8/1.J2'O1.J2'2'P%'0J. : 'Q1)@) : =) E . 5 0. 6 18 : 3$8C"#. E '.K$81. 6 > E . : 8 5 3; : 7 < 8.? 80. : '.KJ. : 'Q$8C0. 5 'K78 : %"#=78 5 =0R=8  5 './STA : % I.2 Nguồn gốc I.2.1 Nguồn gốc tự nhiên .$BU"#$3U$K& V%+W,F/XYYZ[O\Y[ Y ./P$'.K& V% ]Y^ U,3GW1,$03'22C$03'221,/_, Y 3G?4'0.'04`.?8=7a& Vb'. +$B17a1+%_4c- d.c1,/e3U'./(/fK!10,& V%UcbK& Vg b7hh!?BCN(7-=_CXJ?=gi1-.?8CF '7hCjU$U/k'lJ?=gi1-$ma3%nUM(Mb?'.G7 oK1UCKU19@W')1U%_X/cWd."#$1,232%2321, X/?4'0.'0@>07lX>*1,O Z  p P  %232 ,U4qMc *.0Md.r7lX'0JbC1UC0. ,'`d.& V% I.2.2 Nguồn gốc nhân tạo   ! V1-M;?4&7$8C@204UC U7lC ,('G3U'. s0'/.142?42C1,/007lg@WW ,@>0b/U%t0'/.142?42 17a@WbK91,'0@0b[C[[C[u33/%_v/78=B.0 ,-=_ .003w33Ub'.!s0'/.142?42K?)1-9%t0'/.142?421, /_@W.?@>/,C3Ubd?1,KU$b3v/ Uw31,/K(&. ')@4W'0U V1-M;?4&CKUg=B7=x.4y(?R .$C1j$7hC V4y'.'W_c7>U-C bCb/C , V 1-'b$,,z$b3v/c? ,/{3v/%t0'/.142?42x=_c3'0 @>@WX;?@W*/|C/L ,}CX@bF;?b?7+/|C| 8 ,0%~x=_.0CXX;?b/Ux> ,@Xh%8J.JB  !)*•7OP3;10(s0'/.142?42_X/cX ;?7% 0,'.jX!x"#$'0Uj., F3jC'0=X.0x/ =x_c/+C3d7lC ,g F3j7/U?30003?%>-3 $bMcc$83d!/kC404e!4/>*.Uc84`.? 8=€;?)>`//>'7l%F/Y••Z;‚=€$bMc ,)y @0bƒCZ'-cC78*X[CY'-c"#b'.%j')+- .?17a$8)y ,0@0bƒ'-c%~U10($88>7lC  ,/17ac'|/Yƒ„C3Gj1(d?1,"#78=78…[[pu[ S1% ]^ 8/9r.X/_/e=k'7CB7/9X.?X/_4c ;')C ,X@>.?=m.?b@r.?$.=_F@U% +@0.}'R=_ VX rC7_C$XC78 ,b07lCX/e 8=k'7=7aJ?=g'022%e8r3rV'./_U '0=U/=>CV/W'0 -Q/(Q%e8=7aJ?=g/_ 3GhU22=X .'jJ.'}=B +-/`4g ,=7aQ/c? '03G1+=_ VXM78$B%> !/e=7a'?!@|38 >J.U4g1†77+ ,/x>%4g1†,?*.! a3c84`.?8X@bFb3X/e%7lKV3 .0'0/_F3j† ,@WXb/V=7a$&x(d.Ua3 c84`.?8% "#$=7a$'.KU0(=_$0(,,?'0.=QCX'0U $b3v/v?'H..?c1,/1(%rjX'0>-1,/$(@>d. U,>-3%U,>-3$H4yUx)1-X. ((0'."#$'&3KU$b3v/7MFC4G‡0kU3KU$b 3v/3y7@Wb>>%07l$bMc3Ub@0bY[„/*3Ub d.&)C) -(1, >e@X@F%% II. Thực trạng nghiên cứu vấn đề trên thế giới Việt Nam II.1 Trên thế giới "c=!>`//>'7lC=k-1,$&$?b/c17a@>@W-=. 1,/BJ.;/,=G')+Cc1,(UJB.X!>-3 3U'%_17a1+Ua3c84`.?8@U."#$=7ab ,0@W J?,,?%'0F/G=;?C7ˆ03w3d.,/ 17a"#$'0@Wb=€=7ab/MB'c!l91&W& d.+'0 -b0 -/>'7l%W3dU7+=.,?,| ƒ kUJ?=g1)J.=,/17aUc;?>`/'0Ux@W b'./>'7l% Hoa Kỳ "#$1,a33U320J?=g(U1V@U. ,/€$B20=X}., UJ?=g%8J.‰b0 ->'7l0.DŠO‹nPJ?=g"#'0@> @WC7+ ,=c%U(01V7+B.0,&-.0x//_4.$U X€"#$3bXUc8 ,=7am=g%0,7+BC"#$ =7aJ?=g(7+GMH1ŒOMH1Œ7+b ,MH1Œ7+/7.PCcb? (C•hT.0=_0.@Š. !!-3d./Q ,.0,Jb1Œ$*@†2 O#•PJ?=g"#3Mrh81,/ -%Ua3c84`.?8X c=_($f=7aJ?=ghUy0,"V1-=_(% 0.DŠ) 5 .?C178 5 "#0 : '0$8=78 5 J?= 5 8 E ; : 31).1. 6 Z[ './S1A : C . 6 $2 < 1. 6 Y[['./S1A : $.. 6 ?[Y[Y[YY%Ž.) 6 V3)CKF/ Y••Z[[•C178 5 "#'0$8=. < b/4GK•Z[MBZ…[•uZ[•ƒ[[•Y[[• Z[ . 6 /8 : =;?C . 6 0F/[[p[[•'; : ) 6 . < $8=. < . 6 >'0 ) 5 $. E  M; : '.7 < 40 6 $8@>X"#% u Ua3c84`.?8O"#P1,/_/BJ.;/Wd.8J.‰b0 ->'7lO‹nP ,@>@W=7abU0 !$&?/')0,7+ {%T,/_?B(0)0‘02C/_c;?>`/@>@W>7l/, =€=7a*/1,;??/?>_%Ua3c84`.? 8$f3b* +$&X/kd.U$U/k'l +U0M8O#MP=(0 ,>‘>%#‘02,?XF17ac3@a3 +U(/gd.y ,U V 1-@U ,X33GQ,$78@X%'0$78/e=XX*.0‘0O# ƒ PC .1=2?C320M?.M2?1'. ,/_17a†Uc0M?X.%nb*J.X. }47+U4yd.80M3;d?4/>8(0'.U;0M? X.I "#’U$U’#  ’#  “”# ƒ ’#’#  ’  0,'.'03b*').jc?$b3v/$'.jXb#  10(@W;? -7a-*,@W% '0@0‘02'0@>@W3W.')1,X1aC0‘02h/k=c1,0,0, 7a1(%G>‘>d.@WJ?r3b0 -r.@†?/d..& W//k'lC?)@rhG.Q20U)*‹nX0(=_ 7/_c@WW3mC;?'. c=!$*@†20cb$&$BC.0x/b =_ V ,& V% )*,?0c?Wh@>@W +x=_ 0‘02')U)vc17a@>@W$f;?'G/'})/U'- *d.7lg-3m ,47l7Fi1-U/|-$?`% 0,'.jXR*0c?@w04,3Mr +>‘>;?(1;4,= />3m ,b'h0(=_d.-B/`4g% .1s0'.1,.=G).,1V(U_4"#'0$8 , c3d%2•–0'@C2•—2'$2?C2M.$.4'‘0.=€./..1s0'. +3U3 1V@ &d.')}C ,4&@$f$+/XU.@Ue./.% 20'?!BCUJ?|/>'7ld..1s0'.=€=k7)0UJ? Z =g1).CL77ld.UJB.@U%‹n-=../ .'0/_JU'Q=,/3U=!=3U'/_J?=g"#JB. /,$fX-Jb'0cbU7+% .1s0'.‰0.'4O‰P ,/_$B.3W.=>|1,, )d.˜?. .0> Vb#‘02O#P-.?J?=g !"#c3!$b3v/) 4eC +/y)b-c17a@>@W%•b3v/) 4e =7a=g ™.'c'_'€'0UJ?=g,? ,.0x/b78/( ,m*! $b3v/.0x/$b3v/F/$XM2C0,U$b3v/.4y-.?% .1s0'.=€=7a=!o"#_47l)4e'0/_$B$b3v/ '0!F/%7a1("#J?=g(U./!=>|X-1& ,0F/[[Z%UJ?|U34y0U"#1,350./S1W% ‹n0.DŠ.,1V/+1)J.=+( !Ua3c8 4`.?8O"#P0U@'r ,b047ˆ>-3OP,> -3%U1V,?=€=7a ,0•m=F@ŒT). ,0UYYCY••p , -1& ,0,?YƒU•CY•••% .1s0'.+("#/+YSƒYS[pOYSƒYS[•0$b3v/=F@Œ‹nP š./y$b3v/ +("#$O„'}17a"#$P c@4WI›;?4&Cn.21 ,G 2 • •.$b3v/IB p[ nj|/ ,1,/$(12I0B Y ;U10(3. [ ‰_j.@W0k)1-@WU? 3.@2 [ B@H'eIB •[ B@H'eI0B Y ‰b0'Q$b3v/_cI0•01@WC 'K4US'| ƒ … [...]... perchloroethylene) về nhà theo quần áo, tóc hơi thở trong phổi! Nồng độ tetrachloro ethylene trong nhà của những công nhân làm nghề dry-clean mức cao đáng kể, đưa đến tình trạngthể bị nhiễm độc của những người cùng sống chung trong nhà! Các nghiên cứu trước đó, khi đối chiếu với nghiên cứu TEAM, đều cho thấy những kết quả tương đối ổn-định nơi 800 nhà được đo không khí Tất cả đều cho thấy nồng... khí: những chất này kém bay hơi nên thường tại chỗ sau khi rơi xuống Trẻ em trẻ sơ sinh chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì tiếp xúc với thảm bụi chứa thuốc trừ sâu: chúng bò lê cả ngày trên thảm nhặt các vật rơi trên thảm đưa vào miệng theo NOPES thì phương thức tiếp xúc này khiến trẻ sơ sinh trẻ em nhận đủ mọi độc chất như DDT, aldrin, atrazine carbaryl Do đó phụ huynh nên tìm những. .. quả cho thấy là những nồng độ cao VOC là do những thảm mới lót, sau khi thay hết 27,000 yard vuông thảm không khí bên trong trụ sở trở nên khá hơn Điểm nên chú ý những hóa chất này cũng là những hóa chất mà EPA tìm được trong cuộc nghiên cứu TEAM, sau đó cũng tìm thấy trong nghiên cứu của Thụy Điển Rất nhiều hợp chất, như 4-phenylcyclohexene, TCE, 10 Benzene, Xylene, Toluene, Sturene các me thylbenzenes... phải hiểu rõ nguồn gốc,các tác nhân của chúng, quan trọng là biết cách hạn chế sự phát thải của chúng ra môt trường Nghiên cứu kĩ các tác hại của chúng tới con người từ đó nâng cao ý thức của con người trong sự tự bảo vệ bản thân công đồng Thế giới với trình độ khoa học tiên tiến họ có thể hạn chế được chất thải nguy hại này,còn Việt Nam chúng ta nên biết tiếp thu thành tựu khoa học của thế giới. .. khó có thể kiểm soát Trong nghành y tế của Việt Nam cũng đã hiểuvề tác hại của các hợp chất này ,và đưa ra những khuyến cáo cho người dân như sau khi làm nhà,sơn mới đồ vật thì nên để cho bay hết mùi rồi hãy sử dụng ,và nói cho họ biết nguyên nhân là tư VOCs(các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) Các giáo sư các nhà khoa học của chúng ta cũng đã đang nghiên cứu cách để xử lý các VOCs gây nguy hiểm cho... trong 90 % mẫu, kể cả những độc tố gây ra tử vong cho chuột (Informed Consent No 1-1993) Thảm bụi trong nhà đều là những vật chứa đựng các hóa chất trừ sâu bọ Vào năm 1993, bản phúc trình NOPES (Non-Occupational Pesticide Exposure Study), do EPA bảo trợ được công bố (Arch Environ Contam Toxicol No 26-1994) Bản phúc trình này xác nhận những kết quả của những nghiên- cứu trước đó về tác dụng độc hại... gặp những người dị ứng với hóa chất, có những ảnh hưởng xấu với vấn đề sinh-khả dụng của các acid amin trong chế độ ăn uống, dù ăn thật nhiều protein: do đó nên cho những người hay tiếp xúc với VOCs, dùng những protein từ nước sữa (whey) đã thủy giải một phần (partially hydrolyzed), chế phẩm này không những cung cấp protein toàn diện cần thiết cho sự biến dưỡng các hóa chất từ bên ngoài nhập vào... có Sắc luật 'Clean Air Act', nhưng chưa hẳn vì thế mà không khí được trong lành Đa số các dữ kiện về vấn đề ô nhiễm của không khí ngoài trời được công bố đều được soạn bởi các công ty kỹ-nghệ Các số liệu do kỹ nghệ đưa ra có thể không phản ảnh rõ về toàn cảnh số liệu được phân tích theo những kiểu mẫu phân tán, vận tốc gió, hướng gió, điều kiện khí tượng, sự ổn định của bầu khí quyển Các kết quả cho... các động tác giữa mắt tay, giữa mắt chân, khả năng giữ thăng bằng Sự tiếp xúc lâu dài đưa đến thay đổi tâm tính, trầm cảm, dễ cáu giận, mệt mỏi, các tác hại trên thần kinh ngoại vi có thể gồm run rẩy tay, tê tay, các động tác mất khéo léo để thành vụng về VOCs có thể gây hư hại thận gây những vấn đề về miễn nhiễm kể cả gia tăng tỷ lệ ung thư làm hạ nồng độ testosterone LH (Luteinizing Hormone)... quả nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn các điều kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ của hỗn hợp γ-Al2O318 zeolit X.P1 Nghiên cứu khả năng hấp phụ VOCs của hỗn hợp γ- Al2O3-zeolit X.P1 là luận văn-Luận án - Đề tài KH của Trường Đại học Bách khoa Hà nội Giáo viên HD là TS Phạm Thanh Huyền III Kết luận VOCs là hợp chất gây nguy hiểm cho con người sinh vật trên trái đất chính vì thế chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề ở trên thế giới và Việt Nam, Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề ở trên thế giới và Việt Nam, Những hiểu biết chung về VOCs. Thực trạng nghiên cứu về vấn đề ở trên thế giới và Việt Nam, Nguồn gốc

Từ khóa liên quan