Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái

112 740 1
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2016, 17:01

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP THÁI NGUYÊN, 2015 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ HIẾM VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành : Lâm học Mã số ngành: 60.62.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Thu Hà THÁI NGUYÊN, 2015 iii iv LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng với hỗ trợ từ Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Trần Thị Thu Hà Các nội dung nghiên cứu kết luận văn hoàn toàn trung thực Các số liệu, bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá tác giả điều tra từ trường thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Các thông tin, tài liệu trích dẫn trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc Tác giả Nguyễn Việt Phương v LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu tác giả nhận nhiều giúp đỡ quý báu thầy cô, nhà khoa học đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Cô giáo Trần Thị Thu Hà, tận tâm bảo, hướng dẫn trình học tập trình thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới: Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Tỉnh Yên Bái, Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian tiến hành điều tra, nghiên cứu thực địa cung cấp cho số liệu quan trọng Xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên, Khoa Lâm học, Khoa Sau đại học thầy cô giáo khoa tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Đồng thời xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái; Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái tạo điều kiện thuận lợi để yên tâm học tập công tác Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn đến toàn thể gia đình, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình thực luận văn hạn chế thời gian, kinh phí trình độ chuyên môn nên không tránh khỏi thiếu xót Rất mong nhận ý kiến quý báu thầy cô giáo, nhà khoa học, bạn bè đồng nghiệp để luận văn đực hoàn thiện Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Việt Phương vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN v MỤC LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG x MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian 3.2.2 Phạm vi thời gian Ý nghĩa nghiên cứu 4.2.Ý nghĩa thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học nghiên cứu thực vật rừng nguy cấp, quý 1.1.1 Một số khái niệm 1.2.1 Những nghiên cứu thực vật 1.2.2 Nghiên cứu thực vật rừng nguy cấp, quý 1.2.3 Hệ thống bảo tồn giới Ở Việt Nam 10 1.3.2 Nghiên cứu thực vật rừng nguy cấp, quý 13 1.3.3 Hệ thống văn sách 14 1.3.4 Vấn đề bảo tồn thực vật quý Việt Nam 16 1.3.5 Hoạt động khai thác buôn bán thực vật rừng nguy cấp, quý Việt Nam 20 1.4 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu [5] 22 1.4.2 Điều kiện kinh tế, xã hội 30 vii Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Nội dung nghiên cứu 36 2.2 Phương pháp nghiên cứu 36 2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 36 2.2.1.1 Phương pháp kế thừa tài liệu 36 2.2.1.3 Thu thập số liệu thực địa 36 2.2.2 Phân tích số liệu 41 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Thực trạng quản lý tài nguyên rừng khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 42 3.1.1 Thực trạng máy tổ chức lực ban quản lý 42 3.1.2 Thực trạng quản lý, bảo vệ phát triển tài nguyên rừng 45 3.1.3 Thực trạng khai thác, sử dụng rừng đất rừng 50 Đánh giá trạng loài thực vật quý KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái 55 3.2.1 Danh lục cấp bảo tồn loài thực vật quý khu bảo tồn 55 3.2.2 Giá trị sử dụng loài thực vật nguy cấp, quý khu bảo tồn 63 3.2.3 Phân bố loài thực vật quý theo tuyến 66 3.2.4 Phân bố loài thực vật quý theo trạng thái rừng 68 3.2.5 Phân bố loài thực vật quý theo độ cao 70 3.2.6 Tái sinh loài quý khu bảo tồn 73 3.3 Đánh giá yếu tố tác động tới việc bảo tồn loài thực vật nguy cấp, quý KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86 Kết luận 86 Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC iii ix * Viết tắt dạng sống: GOL: Cây gỗ lớn GON: Cây gỗ nhỏ GNB: Cây gỗ nhỏ bụi TRE: Cây dạng tre trúc BTR: Cây bụi trườn COL: Dây leo thân cỏ CKS: Cây ký sinh * Viết tắt công dụng cây: LGO: Lấy gỗ DTC: Đồ thủ công mỹ nghệ ANQ: Ăn CAN: Làm cảnh DOC: Cây độc CNH: Cho nhựa TAN: Cho tanin, thuốc nhuộm GOT: BUI: CAU: DLG: COD: CPS: CHS: Cây gỗ trung bình Cây bụi Cây dạng cau dừa Dây leo thân gỗ Cỏ đứng thẳng Cây phụ sinh Cây hoại sinh XAY: AND: AGS: THU: CTD: SOI: Vật liệu xây dựng Ăn Thức ăn gia súc Làm thuốc Cho tinh dầu Cho sợi x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng đánh giá số loài thực vật mô tả giới Bảng 1.2 Số lượng loài thực vật nguy cấp quý số khu rừng đặc dụng 17 Bảng 1.3: Số liệu tiêu khí hậu 26 Bảng 1.4: Dân số thành phần dân tộc xã toàn vùng quy hoạch 28 Bảng 1.5: Hiện trạng sử dụng đất đai xã thuộc KBT (đvt: ha) 29 Bảng 1.6: Thành phần thực vật bậc cao Khu bảo tồn Nà Hẩu 30 Bảng 1.7: Dân số thành phần dân tộc xã KBT 31 Bảng 3.1: Thống kê vi phạm công tác QLBVR KBTTN Nà Hẩu 46 Bảng 3.2: Kết giao khoán bảo vệ rừng, Khoanh nuôi tái sinh trồng rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 47 Bảng 3.3: Kết công tác tuyên truyền, tập huấn từ 2009-2014 49 Bảng 3.4 Phương thức quản lý phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 52 Bảng 3.5 Các loại lâm sản thường sử dụng 53 Bảng 3.6 Phương thức quản lý phân khu phục hồi sinh thái 54 Bảng 3.7: Danh sách thực vật quý Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 55 Bảng 3.8: Phân loại thực vật theo giá trị sử dụng HTV Nà Hẩu 63 Bảng 3.9: Danh mục loài quý người dân sử dụng 65 Bảng 3.10: Số lượng loài thực vật quý phân bố theo tuyến 66 Bảng 3.11 : Bảng phân bố loài thực vật quý theo trạng thái rừng 69 Bảng 3.12: Bảng số lượng loài thực vật quý phân bố theo trạng thái rừng 73 Bảng 3.13: Mức độ tái sinh loài quý (Đvt: cây) 74 Bảng 3.14: Mức độ tái sinh loài quý (Đvt: cây) 75 Bảng 3.15 Phân hạng tác động đến thực vật quý 79 87 đặc trưng cho trạng thái rừng dạng sinh cảnh khác nhau, số lượng loài thực vật nguy cấp, quý khác Mức độ tái sinh: mức độ tái sinh loài quý ít, có loài tổng số 29 loài quý xác định Đinh, Chò chỉ, Thông tre, Pơ mu, Sến mật, Mức độ tái sinh loài qua tần số xuất tương đương (3) Đánh giá yếu tố tác động tới việc bảo tồn loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm: Sự tác động người động vật tới loài thực vật quý lớn nguyên nhân người: Chặt phá, khai thác loài thực vật quý hiếm, đốt nương làm rẫy, phát quang, thả vật nuôi vào rừng làm đổ gẫy tái sinh (4) Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu: Giải pháp tổ chức thực hiện, giải pháp sách, giải pháp khoa học kỹ thuật, giải pháp nhân lực, giải pháp hợp tác quốc tế Đặc biệt khu vực có xuất loài thuộc cấp CR Sách đỏ Việt Nam Sách đỏ giới, loài đứng trước nguy bị tuyệt chủng cần phải ý bảo tồn nhiều Kiến nghị - Do thời gian nghiên cứu ngắn điều kiện khác (trình độ thân, kinh phí, ) có hạn nên kết đề tài có nhiều thiếu sót, hạn chế Vì để đề tài đạt kết tốt mong nhà trường kéo dài thời gian thực tập nghề nghiệp - Hiện trạng thái rừng bị biến đổi ngày mà chủ yếu người dân tác động theo chiều hướng xấu Vì mong khu bảo tồn cần tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm để giữ trạng thái thảm thực vật rừng có Góp phần bảo tồn nguồn gen quý phục vụ công tác nghiên cứu đa dạng sinh học phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học - Đồng thời tiếp tục có chương trình nghiên cứu cụ thể loài: Đặc điểm sinh thái học, giá trị loài, phân bố tái sinh loài nguy cấp, quý cụ thể có giải pháp để bảo tồn phát triển loài đông thuộc Liên bang Nga, Triều Tiên, Đông bắc Trung Quốc: 6.000 loài; Xibêria thuộc Liên bang Nga, Mông Cổ Trung Á: 5.000 loài Khu vực Châu Úc có khoảng 21.000 loài đó: Đông Bắc Úc: 6.000 loài; Tây Nam Úc: 5.500 loài; Lục địa Úc: 5.000 loài; Taxman Tây tây lan: 4.500 loài [14] Năm 1965, Al.A.Phêđôrốp dự đoán giới có khoảng: 300.000 loài thực vật hạt kín; 5.000 - 7.000 loài thực vật hạt trần; 6.000 - 10.000 loài thực vật; 14.000 - 18.000 loài rêu; 19.000 - 40.000 loài tảo; 15.000 20.000 loài địa y; 85.000 - 100.000 loài nấm loài thực vật bậc thấp khác (Dẫn theo Nguyễn Thị Ngần) [22] Lecointre Guyader (2001) (Dẫn theo giáo trình Đa dạng sinh học Đại học Huế, 2008 [27]) đưa bảng đánh giá số loài thực vật bậc cao mô tả toàn giới sau: Bảng 1.1 Bảng đánh giá số loài thực vật mô tả giới Bậc phân loại Tên thường gọi Số loài mô tả % số loài mô tả Fungi Ngành Nấm 100.800 5,80 Bryophyta Ngành Rêu 15.000 0,90 Lycopodiophyta Ngành Thông đất 1.275 0,07 Polypodiophyta Ngành Dương xỉ 9.500 0,50 Pinophyta Ngành Thông 601 0,03 Magnoliophyta Ngành Ngọc lan 233.885 13,40 1.2.2 Nghiên cứu thực vật rừng nguy cấp, quý Trong trình phát triển kinh tế xã hội, nguyên nhân khác nhau, nhiều loài thực vật bị tuyệt chủng bị đe dọa tuyệt chủng, nguồn tài nguyên sinh học không ngừng bị suy giảm Nhằm nâng cao nhận thức xã hội cộng đồng tính cấp thiết việc bảo tồn đa dạng sinh học tạo liệu quan trọng cho công tác bảo tồn, năm 1964 Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên giới xuất Bộ sách đỏ nhằm cung cấp cách khoa học có hệ thống danh sách tình trạng bảo tồn đa dạng loài động vật thực vật có nguy tuyệt chủng giới 89 12 Hoàng Chung (2008), Các phương pháp nghiên cứu quần xã thực vật, tr.2526, Nxb Giáo dục, Hà Nội 13 Lê Ngọc Công (2004), Nghiên cứu trình phục hồi rừng khoanh nuôi số thảm thực vật Thái Nguyên, Luận án tiến sĩ sinh học, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội 14 Lê Trọng Cúc (2002), Đa dạng sinh học Bảo tồn thiên nhiên, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam (1992), Nghị định số 18HĐBT việc quy định danh mục động thực vật rừng quý 16 Phan Nguyên Hồng (1970), Đặc điểm phân bố sinh thái hệ thực vật thảm thực vật Miền bắc Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Văn Huy (2004), Bài giảng bảo tồn thực vật rừng, Trường Đại học Lâm nghiệp Xuân Mai 18 IUCN, UNEP, WWF (1996), Cứu lấy trái đất chiến lược cho sống bền vững, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 19 Phan Kế Lộc (1985), “Thử vận dụng bảng phân loại UNESCO để xây dựng khung phân loại thảm thực vật rừng Việt Nam”, Tạp chí Sinh học (12) 20 Trần Đình Lý (1998), Sinh thái thảm thực vật, giáo trình cao học, Viện sinh thái tài nguyên sinh vật Hà Nội 21 Lã Đình Mỡi cộng (1998), Tài nguyên thực vật, Giáo trình dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Ngần (2014), Nghiên cứu tính đa dạng thực vật có mạch Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, Luận văn thạc sĩ sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, Thái Nguyên 23 Nguyễn Hoàng Nghĩa (1999), Một Số loài bị đe dọa Việt Nam, Nxb Nông nghiệp 24 Nguyễn Hoàng Nghĩa (1997), Bảo tồn nguồn gen rừng, Nxb Nông nghiệp 25 Nguyễn Hoàng Nghĩa (1997), Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật rừng, Nxb Nông nghiệp 26 Nguyễn Thị Ngọc (2000), Nghiên cứu số mô hình rừng phục hồi tự nhiên 90 sau nương rẫy Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên 27 Tôn Thất Pháp (2008), Giáo trình Đa dạng sinh học, Đại học Huế 28 Trần Ngũ Phương (1970), Bước đầu nghiên cứu rừng Miền bắc Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 29 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật bảo vệ phát triển rừng Việt Nam 30 Schmithusen, J (1976), Địa lý đại cương thảm thực vật (Đinh Ngọc Trụ dịch), NXB khoa học kĩ thuật Hà Nội 31 Hoàng Thị Thanh Thủy (2009), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật số trạng thái thảm thực vật xã Thần sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên, Luận văn thạc sĩ sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên, Thái Nguyên 32 Nguyễn Duy Tùng (2013), Nghiên cứu trạng loài thực vật nguy cấp, quý đề xuất số giải pháp bảo tồn khu bảo tồn thiên nhiên, Thái Nguyên 33 Nguyễn Nghĩa Thìn (1998), Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh học, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 34 Thủ tướng Chính phủ (1999), Quyết định 225/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ giống trồng, giống vật nuôi giống lâm nghiệp 35 Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định 86/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng tự nhiên Việt Nam đến năm 2020 36 Trung tâm Tài nguyên Môi trường Lâm nghiệp Viện Điều tra Quy hoạch Rừng (2010), Báo cáo dự án "Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn loài thực vật rừng nguy cấp, quý thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái", Hà Nội 37 Thái Văn Trừng (1975), Báo cáo khoa học trình bày hội nghị thực vật học quốc tế lần thứ 12 38 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 91 39 Thái Văn Trừng (1998), Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Nxb khoa học kỹ thuật, Tp Hồ Chí Minh 40 UBND xã Nà Hẩu (2014), UBND xã Đại Sơn (2014), UBND xã Mỏ Vàng (2014), UBND xã Phong Dụ Thượng (2014), Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Nà Hẩu năm 2014, Văn Yên, Yên Bái II Tài liệu tiếng Pháp 41 Chevalier A (1918), Premier inventaire des bois et autres produits forestiers du Tonkin III Tài liệu tiếng Anh 42 IUCN (2014), Red List of Threatened Species 43 Raunkiaer C (1934) Plant life form Claredon Oxford Pp 104 92 PHỤ LỤC Phụ lục MẪU BIỂU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Tên chủ hộ: Giới tính: Tuổi: Dân tộc: Trìnhđộ học vấn: Thôn: Xã Huyện: Tỉnh: Người điều tra: Ngày điều tra: Loài quý thường gặp phân bố chúng: Tên loài STT Tên khoa học Mục đích sử dụng Ghi Phân bố Sử dụng Tên địa Rừng Bãi gia Mua/bán phương già trọc đình Khe suối n Khai thác (sử dụng, bán): Hiện trạng (nhiều, không còn): Gây trồng (đã gây trồng hay chưa): Thuận lợi, khó khăn công tác bảo vệ: Đề xuất biện pháp bảo tồn sử dụng lâudài: Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) Năm 1994, IUCN đề xuất thứ hạng tiêu chuẩn cho việc phân hạng tình trạng loài động vật, thực vật bị đe doạ giới Các thứ hạng tiêu chuẩn IUCN cụ thể hoá sau: loài tuyệt chủng (EX), loài nguy cấp (CR), loài nguy cấp (EN), loài nguy cấp (VU),…Năm 2004 Sách đỏ IUCN công bố văn đánh giá loài động thực vật gọi (Sách đỏ 2004) vào ngày 17 tháng 11 năm 2004 Văn đánh giá tất 38.047 loài, với 2.140 phân loài, giống, chi quần thể Trong đó, 15.503 loài nằm tình trạng nguy tuyệt chủng gồm 7.180 loài động vật, 8.321 loài thực vật, loài nấm Danh sách công bố 784 loài tuyệt chủng ghi nhận từ năm 1500 Như so với danh sách năm 2000, năm 2004 có thêm 18 loài tuyệt chủng Mỗi năm số loài tuyệt chủng lại phát xếp vào nhóm DD Ví dụ, năm 2002 danh sách tuyệt chủng giảm xuống 759 trước tăng lên 1.2.3 Hệ thống bảo tồn giới Trên giới công tác bảo tồn trọng từ lâu, đặc biệt nước phát triển, vườn quốc gia khu bảo tồn thành lập từ sớm [12], [13] Ở Mĩ: Vườn quốc gia Yellowstone thành lập ngày 01 tháng năm 1872, vườn quốc gia xưa giới, tiếng với loài động, thực vật hoang dã quý Với diện tích 8.980 km², bao gồm hồ, vực, sông dãy núi Khu vực tồn hàng trăm loài động vật có vú, chim, cá rùa Một số loài nguy cấp như: Sói xá; loài bị đe dọa như: Linh miêu, Gấu xám, bò Bizon, Gấu đen, Nai sừng tấm, Nai anxet, Huơu đuôi đen, Dê núi, Linh dương sừng tỏa, Cừu sừng to Sư tử núi Hệ thực vật đa dạng phong phú, vườn có 1.700 loài gỗ dạng thực vật có mạch khác địa, khoảng 170 loài khác loài xâm lấn không địa Các rừng thông chiếm 80% tổng diện tích, loài kim như: Linh sam cận núi cao, Vân sam Engelmann, Linh sam Douglas núi Rocky Thông vỏ trắng tồn thưa thớt Tại có loài Cỏ roi ngựa cát Yellowstone loài tìm thấy Yellowstone Nó có quan hệ họ hàng gần với loài sinh sống khu vực 94 Phụ lục Mẫu bảng 2.4 Các loài có giá trị kinh tế cao Loài Ít Mức độ Nhiề Trun u g bình Không dùng Mức độ sử dụng Ít Thường Hay dùng dùng dùng Pơ mu Sến mật Phụ lục Mẫu bảng 2.5 Điều tra tầng thảm tươi ô tiêu chuẩn ÔTC Trạng thái rừng: Vị trí ô: Địa điểm: Độ dốc: Ngày điều tra: Hướng phơi: Người điều tra: TT % độ che phủ HTB Ghi Tên loài Số bụi ODB theo loài (m) Phụ lục Mẫu bảng 2.6 Ghi số liệu tác động người vật nuôi Ngày: Giờ bắt đầu: Kết thúc Tờ số: Người điều tra thứ nhất: Người điều tra khác: Người ghi: Tên khu cực khu vực: Tuyến điều tra: Thời tiết trước điều tra: Khai Đốt Đặc Số lần Khoảng Chặt Dấu thác phát điểm đo cách (m) động vật LSNG quang khỏc n Ghi 95 Phụ lục 8: Các tuyến điều tra Tuyến số Tọa độ (m): Xuất phát/Kết thúc X 482556 Chiều dài (Km) Y 2409379 3,0 481145 2411080 483719 2411274 482053 2411964 484168 2411259 484137 2408931 478029 2408931 480325 2407829 483292 2404643 480889 2405525 483719 2409379 482053 2411080 484168 2411259 484137 2408931 483292 2404643 2405525 Sinh cảnh đồng ruộng, khu dân cư thuộc thôn ( Bản tát – Nà Hẩu) 3,5 Sinh cảnh rừng phục hồi sau nương rẫy, qua số suối thôn Nà Hẩu 2,0 Sinh cảnh nương rẫy, rừng thứ sinh phục hồi đất nguyên trạng 4,0 Rừng thứ sinh, rừng nguyên sinh có tác động 2,0 Rừng phục hồi đất thoái hóa, rừng thứ sinh phục hồi 1,5 480889 Các dạng sinh cảnh Sinh cảnh rừng phục hồi sau nương rẫy 2,0 Sinh cảnh nương rẫy, rừng thứ sinh phục hồi đất nguyên trạng 2.7 Rừng phục hồi đất thoái hóa, rừng thứ sinh phục hồi 96 Phụ lục BẢNG PHÂN BỐ CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM THEO TUYẾN Số lần xuất Tần số % Tuyến TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Tuyến TT Loài 8 Sữa Ba gạc Gắm núi Cốt toái bổ Ba kích Lá khôi tím Lát hoa Trám đen Tổng Ba kích Lá khôi tím Sồi phảng Vàng tâm Giổi bà Quếch Lát hoa Vằng đắng 2 1 15 1 1 20.00 13.33 6.67 13.33 13.33 20.00 6.67 6.67 100 10.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 Hoàng đằng 10.00 10 Vù hương 11 Gắm núi 12 Cốt toái bổ Tổng Sồi phảng Trám đen Lan Kim tuyến Gụ lau Táu mặt quỷ Chò nâu 15.00 10.00 5.00 20 100 11.11 7.41 3.70 11.11 3.70 7.41 18 6 Loài Pơ mu Tuế lược Gắm núi Thông tre Sữa Ba gạc Đinh Lát hoa Trám chim Gụ lau Táu mặt quỷ Chò Song mật Táu xanh Lim xanh Sồi phảng Vù hương Lan kim tuyến Tổng Trám chim Gụ lau Táu mặt quỷ Chò Tuế lược Pơ mu Sồi phảng Gắm núi Thông tre Số lần xuất Tần số % 2 3 2 3 2 8.70 4.35 4.35 4.35 6.52 6.52 4.35 2.17 4.35 4.35 6.52 6.52 10.87 4.35 4.35 6.52 4.35 6.52 46 1 1 100.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2 1 8.00 8.00 4.00 4.00 97 Táu xanh Ba gạc Đinh Chò 10 11 Giổi bà 12 Lim xanh 13 Vàng tâm 14 Vù hương Tổng Vàng tâm Giổi bà Quếch Lát hoa Táu xanh Lim xanh Sồi phảng Vù hương Song mật 10 Hoàng đằng 11 Vằng đắng 12 Lá khôi tím 13 Ba kích 14 Sến mật Tổng Ba gạc Trám đen Lát hoa Lá khôi tím Ba kích Vàng tâm Giổi bà Sữa Gắm núi 10 Cốt toái bổ 11 Quếch Tổng 7.41 14.81 3.70 2 1 27 2 2 1 2 3 3 25 1 2 1 1 16 7.41 7.41 3.70 3.70 7.41 100.00 6.06 6.06 6.06 6.06 3.03 3.03 6.06 6.06 9.09 9.09 9.09 9.09 15.15 6.06 75.76 12.5 6.25 6.25 12.5 12.5 6.25 6.25 18.75 6.25 6.25 6.25 100 10 Sữa 11 Ba gạc 12 Đinh Lan kim 13 tuyến 14 Lát hoa 15 Lá khôi tím 16 Ba kích Tổng 12.00 8.00 4.00 2 25 8.00 4.00 8.00 12.00 100.00 Lát hoa Vằng đắng Hoàng đằng Quếch Gắm núi Cốt toái bổ Ba kích Lá khôi tím Sồi phảng Vàng tâm Giổi bà Tổng 3 30 6.67 10.00 6.67 13.33 6.67 10.00 16.67 10.00 6.67 3.33 10.00 100 10 11 10 có khí hậu nóng hơn, làm cho trở thành kỳ dị Khoảng 8.000 cụm loài hoa sống vùng đất cát ven bờ hồ Yellowstone, phía mực nước Công viên quốc gia lịch sử Olympic thuộc Hoa Kỳ thành lập vào năm 1938 Năm 1981, Công viên trang web Di sản Thế giới công nhận vẻ đẹp tự nhiên đa dạng đặc biệt xuất sắc thực vật động vật,… Nước Nga tiếng với vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu trữ bảo tồn hàng ngàn loài động thực vật quý giới như: Vườn quốc gia Taiga chủ yếu kim, với loài chiếm đa số thông rụng lá, vân sam, linh sam thông Mặc dù rừng Taiga chủ yếu kim, số rộng (thực vật có hoa) tồn tại, đáng ý loài quý bạch dương, dương rung, liễu hương trà (chi Sorbus)… Bên cạnh loạt loài động vật hoang dã bị đe dọa hay nguy cấp tìm thấy rừng phương bắc Canada, bao gồm Tuần lộc (Rangifer tarandus), Gấu nâu Bắc Mỹ (Ursus arctos horribilis), Chồn gulô (Gulo gulo) Nguyên nhân dẫn tới suy giảm loài bị môi trường sinh sống phát triển mang tính phá hủy, chủ yếu chặt đốn gỗ Vườn thú bò sát Tula sở lớn Nga mở cửa vào tháng 9/1987 Hiện có khoảng 600 loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu, bò cạp, loài lưỡng cư động vật quý sinh sống,… Ở Việt Nam 1.3.1 Những nghiên cứu thực vật Một số công trình nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam phải kể đến Chevalier (1918) người đưa bảng phân loại thảm thực vật rừng Bắc Việt Nam (đây xem bảng phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Châu Á giới) Theo bảng phân loại rừng Miền bắc Việt Nam chia thành 10 kiểu [41] 10 có khí hậu nóng hơn, làm cho trở thành kỳ dị Khoảng 8.000 cụm loài hoa sống vùng đất cát ven bờ hồ Yellowstone, phía mực nước Công viên quốc gia lịch sử Olympic thuộc Hoa Kỳ thành lập vào năm 1938 Năm 1981, Công viên trang web Di sản Thế giới công nhận vẻ đẹp tự nhiên đa dạng đặc biệt xuất sắc thực vật động vật,… Nước Nga tiếng với vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu trữ bảo tồn hàng ngàn loài động thực vật quý giới như: Vườn quốc gia Taiga chủ yếu kim, với loài chiếm đa số thông rụng lá, vân sam, linh sam thông Mặc dù rừng Taiga chủ yếu kim, số rộng (thực vật có hoa) tồn tại, đáng ý loài quý bạch dương, dương rung, liễu hương trà (chi Sorbus)… Bên cạnh loạt loài động vật hoang dã bị đe dọa hay nguy cấp tìm thấy rừng phương bắc Canada, bao gồm Tuần lộc (Rangifer tarandus), Gấu nâu Bắc Mỹ (Ursus arctos horribilis), Chồn gulô (Gulo gulo) Nguyên nhân dẫn tới suy giảm loài bị môi trường sinh sống phát triển mang tính phá hủy, chủ yếu chặt đốn gỗ Vườn thú bò sát Tula sở lớn Nga mở cửa vào tháng 9/1987 Hiện có khoảng 600 loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu, bò cạp, loài lưỡng cư động vật quý sinh sống,… Ở Việt Nam 1.3.1 Những nghiên cứu thực vật Một số công trình nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam phải kể đến Chevalier (1918) người đưa bảng phân loại thảm thực vật rừng Bắc Việt Nam (đây xem bảng phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Châu Á giới) Theo bảng phân loại rừng Miền bắc Việt Nam chia thành 10 kiểu [41] 10 có khí hậu nóng hơn, làm cho trở thành kỳ dị Khoảng 8.000 cụm loài hoa sống vùng đất cát ven bờ hồ Yellowstone, phía mực nước Công viên quốc gia lịch sử Olympic thuộc Hoa Kỳ thành lập vào năm 1938 Năm 1981, Công viên trang web Di sản Thế giới công nhận vẻ đẹp tự nhiên đa dạng đặc biệt xuất sắc thực vật động vật,… Nước Nga tiếng với vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu trữ bảo tồn hàng ngàn loài động thực vật quý giới như: Vườn quốc gia Taiga chủ yếu kim, với loài chiếm đa số thông rụng lá, vân sam, linh sam thông Mặc dù rừng Taiga chủ yếu kim, số rộng (thực vật có hoa) tồn tại, đáng ý loài quý bạch dương, dương rung, liễu hương trà (chi Sorbus)… Bên cạnh loạt loài động vật hoang dã bị đe dọa hay nguy cấp tìm thấy rừng phương bắc Canada, bao gồm Tuần lộc (Rangifer tarandus), Gấu nâu Bắc Mỹ (Ursus arctos horribilis), Chồn gulô (Gulo gulo) Nguyên nhân dẫn tới suy giảm loài bị môi trường sinh sống phát triển mang tính phá hủy, chủ yếu chặt đốn gỗ Vườn thú bò sát Tula sở lớn Nga mở cửa vào tháng 9/1987 Hiện có khoảng 600 loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu, bò cạp, loài lưỡng cư động vật quý sinh sống,… Ở Việt Nam 1.3.1 Những nghiên cứu thực vật Một số công trình nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam phải kể đến Chevalier (1918) người đưa bảng phân loại thảm thực vật rừng Bắc Việt Nam (đây xem bảng phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Châu Á giới) Theo bảng phân loại rừng Miền bắc Việt Nam chia thành 10 kiểu [41] 10 có khí hậu nóng hơn, làm cho trở thành kỳ dị Khoảng 8.000 cụm loài hoa sống vùng đất cát ven bờ hồ Yellowstone, phía mực nước Công viên quốc gia lịch sử Olympic thuộc Hoa Kỳ thành lập vào năm 1938 Năm 1981, Công viên trang web Di sản Thế giới công nhận vẻ đẹp tự nhiên đa dạng đặc biệt xuất sắc thực vật động vật,… Nước Nga tiếng với vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên, nơi lưu trữ bảo tồn hàng ngàn loài động thực vật quý giới như: Vườn quốc gia Taiga chủ yếu kim, với loài chiếm đa số thông rụng lá, vân sam, linh sam thông Mặc dù rừng Taiga chủ yếu kim, số rộng (thực vật có hoa) tồn tại, đáng ý loài quý bạch dương, dương rung, liễu hương trà (chi Sorbus)… Bên cạnh loạt loài động vật hoang dã bị đe dọa hay nguy cấp tìm thấy rừng phương bắc Canada, bao gồm Tuần lộc (Rangifer tarandus), Gấu nâu Bắc Mỹ (Ursus arctos horribilis), Chồn gulô (Gulo gulo) Nguyên nhân dẫn tới suy giảm loài bị môi trường sinh sống phát triển mang tính phá hủy, chủ yếu chặt đốn gỗ Vườn thú bò sát Tula sở lớn Nga mở cửa vào tháng 9/1987 Hiện có khoảng 600 loài rắn, thằn lằn, rùa, cá sấu, bò cạp, loài lưỡng cư động vật quý sinh sống,… Ở Việt Nam 1.3.1 Những nghiên cứu thực vật Một số công trình nghiên cứu thảm thực vật Việt Nam phải kể đến Chevalier (1918) người đưa bảng phân loại thảm thực vật rừng Bắc Việt Nam (đây xem bảng phân loại thảm thực vật rừng nhiệt đới Châu Á giới) Theo bảng phân loại rừng Miền bắc Việt Nam chia thành 10 kiểu [41] [...]... loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Khu BTTN Nà Hẩu - Đánh giá các yếu tố tác động đến các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm - Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn có hiệu quả những loài cây quý hiếm và các loài cây có nguy cơ bị đe doạ cao tại Khu BTTN Nà Hẩu 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu của đề tài: các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm trong Khu BTTN Nà Hẩu... đang và có nguy cơ đe dọa đến bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm từ đó đề xuất được một số biện pháp góp phần xây dựng chiến lược bảo tồn và phát triển các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học về nghiên cứu thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm 1.1.1 Một số khái niệm Thảm thực vật và rừng Theo J.Schmithusen(1976): “Thảm thực vật là... Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo độ cao 70 3.2.6 Tái sinh các loài quý hiếm trong khu bảo tồn 73 3.3 Đánh giá những yếu tố tác động tới việc bảo tồn các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm trong KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất một số giải pháp bảo tồn chủ yếu trong KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ... quý hiếm trong KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái 55 3.2.1 Danh lục và cấp bảo tồn các loài thực vật quý hiếm trong khu bảo tồn 55 3.2.2 Giá trị sử dụng của các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm trong khu bảo tồn 63 3.2.3 Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo tuyến 66 3.2.4 Phân bố của các loài thực vật quý hiếm theo trạng thái rừng 68 3.2.5 Phân bố của các loài thực. .. chiếm 75%, lớp 1 lá mầm có 14 loài chiếm 21,7%) Tại khu BTTN Nà Hẩu, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu (2009), 14 Báo cáo điều tra hệ thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái [1] nghiên cứu hiện trạng hệ thực vật ở KBTTN Nà Hẩu đã thống kê và lập danh mục số loài thực vật quý hiếm gồm có 27 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) Tóm lại, những nghiên cứu về các. .. Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 3.2.2 Phạm vi thời gian Đề tài được thực hiện từ tháng 6 năm 2014 đến 8 năm 2015 4 Ý nghĩa nghiên cứu 4.1 Ý nghĩa khoa học Góp phần nghiên cứu tính đa dạng, sự phân bố và khả năng tái sinh của các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại khu bảo tồn 4.2.Ý nghĩa thực tiễn Phân tích được các yếu tố đã và đang... loài thực vật nguy cấp, quý hiếm và đề cuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguy n có 60 loài thực vật quý hiếm thuộc 38 họ, và nằm trong 2 ngành là ngành hạt Dương xỉ và ngành Hạt kín Ngành Dương xỉ xỉ có 2 loài chiếm 3,3% so với tổng số loài thực vật quý hiếm trong khu vực nghiên cứu, nghành hạt kín có 58 loài chiếm 96,7% (trong... nghiên cứu về thực vật 7 1.2.2 Nghiên cứu về thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm 8 1.2.3 Hệ thống bảo tồn trên thế giới 9 1 3 Ở Việt Nam 10 1.3.2 Nghiên cứu về thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm 13 1.3.3 Hệ thống văn bản chính sách 14 1.3.4 Vấn đề bảo tồn thực vật quý hiếm ở Việt Nam 16 1.3.5 Hoạt động khai thác buôn bán thực vật rừng nguy cấp,. .. số liệu 41 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Thực trạng quản lý tài nguy n rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu 42 3.1.1 Thực trạng về bộ máy tổ chức và năng lực của ban quản lý 42 3.1.2 Thực trạng về quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguy n rừng 45 3.1.3 Thực trạng về khai thác, sử dụng rừng và đất rừng 50 3 2 Đánh giá hiện trạng các loài thực vật quý. .. gia, hoặc một khu vực cụ thể Những số liệu này chưa được nghiên cứu và điều tra đầy đủ Vì vậy, số loài thực vật hiện có chắc chắn còn dao động và cao hơn nhiều 1.3.2 Nghiên cứu về thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm Tuyển tập "Sách đỏ Việt Nam (phần thực vật) " [2] là tài liệu duy nhất công bố một cách đầy đủ các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam Cuốn sách được xuất bản vào các năm ... động tới việc bảo tồn loài thực vật nguy cấp, quý KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... động tới việc bảo tồn loài thực vật nguy cấp, quý KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 74 3.4 Đề xuất số giải pháp bảo tồn chủ yếu KBTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái ... 2.1 Nội dung nghiên cứu - Thực trạng quản lý tài nguy n rừng khu BTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; - Đánh giá trạng loài thực vật rừng quý khu BTTN Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái; - Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái, Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái, Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên nà hẩu, huyện văn yên, tỉnh yên bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn