Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ

100 919 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2013, 04:55

Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC BẢNG 6 MỞ ĐẦU .9 1.XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN .9 2.CĂN CỨ PHÁP LUẬT KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .10 3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 12 CHƯƠNG I 14 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 14 1.TÊN DỰ ÁN 14 2.CHỦ DỰ ÁN .14 3.VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 14 4.NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 15 Quy mô Dự án 15 Các hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật 21 Tiến độ thực hiện dự án 22 5.Ý NGHĨA KINH TẾ - HỘI CỦA DỰ ÁN .22 6.TỔNG VỐN ĐẦU TƯ .23 CHƯƠNG II .24 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG KINH TẾ-XÃ HỘI .24 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN 24 Điều kiện địa chất, địa hình 24 Điều kiện khí tượng thủy văn .25 Hiện trạng môi trường khu vực dự án 30 TÌNH HÌNH KINH TẾ - HỘI KHU VỰC DỰ ÁN .36 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 1 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon Điều kiện kinh tế .36 Điều kiện hội 37 CHƯƠNG III .38 ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG .38 NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 38 Các nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng .38 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 38 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .38 Các nguồn gây tác động trong giai đoạn hoạt động 39 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 39 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải .41 Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do Dự án gây ra 41 Những rủi ro trong giai đoạn thi công xây dựng 41 Những rủi ro trong giai đoạn hoạt động .42 ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ BỊ TÁC ĐỘNG .43 Đối tượng quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng .43 Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án 44 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG .45 Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng .45 Tác động tới chất lượng không khí .45 Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước .48 Tác động tới môi trường đất 51 Tác động tới con người môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ .52 Tác động đến tài nguyên sinh học 53 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 2 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon Các tác động khác 53 Tác động về kinh tế - hội .54 Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường do các hoạt động trong giai đoạn xây dựng Dự án .54 Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động 55 Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn .55 Tác động của các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước 63 Tác động do chất thải rắn .67 Tác động do ô nhiễm phóng xạ 68 Tác động về kinh tế - hội .68 Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong giai đoạn hoạt động của Dự án 69 CHƯƠNG IV .71 BIỆN PHÁP LÀM GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU, PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG .71 NGUYÊN TẮC GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 71 GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG .71 Các phương án vệ sinh, an toàn trong giai đoạn xây dựng .71 Khống chế ô nhiễm không khí 73 Khống chế ô nhiễm nước 74 Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn .74 CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ GIẢM THIỂU NHỮNG TÁC ĐỘNG CÓ HẠI TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG .74 i.Các biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí .74 ii.Các biện pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 75 iii.Khống chế ô nhiễm do chất thải rắn .78 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 3 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khống sản Ilmenite - Zircon iv. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến các hệ sinh thái .79 v. Các biện pháp an tồn bức xạ .79 CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG NGỪA ỨNG PHĨ SỰ CỐ MƠI TRƯỜNG 80 BIỆN PHÁP PHỤC HỒI MƠI TRƯỜNG .80 CHƯƠNG V 81 CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG .81 CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU 81 CAM KẾT THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC BIỆN PHÁP, QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG CĨ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 82 CHƯƠNG VI .84 CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG .84 CHƯƠNG VII 89 DỰ TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH MƠI TRƯỜNG .89 KINH PHÍ DỰ KIẾN CHO CÁC CƠNG TRÌNH PHỊNG CHỐNG XỬ LÝ Ơ NHIỄM 89 KINH PHÍ DỰ KIẾN CHO CƠNG TÁC GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MƠI TRƯỜNG .89 TỔNG CHI PHÍ BẢO VỆ, GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG .91 CHƯƠNG VIII 92 Ý KIẾN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG .92 CHƯƠNG IX .94 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 94 NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 94 PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG Q TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG .95 NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ .96 Chủ dự án: Cơng ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 4 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .98 KẾT LUẬN 98 KIẾN NGHỊ 99 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 5 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm khu vực huyện Hàm Thuận Nam (0C). 25 Bảng 2.2. Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm khu vực thị La Gi (0C) 26 Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm khu vực huyện Hàm Thuận Nam (%) .27 Bảng 2.4. Độ ẩm tương đối trung bình các tháng trong năm khu vực thị La Gi (%). 27 Bảng 2.5. Bảng lượng mưa trung bình năm trong 5 năm gần đây ở khu vực Dự án (mm). 28 Bảng 2.6. Bảng số giờ nắng trung bình trong 5 năm gần đây ở khu vực Dự án (giờ). 29 Bảng 2.7. Kết quả phân tích chất lượng không khí đo đạc tiếng ồn khu vực Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam 30 Bảng 2.8. Kết quả phân tích chất lượng không khí đo đạc tiếng ồn khu vực Tân Phước, thị La Gi .31 Bảng 2.9. Kết quả phân tích chất lượng nước Bàu Mai khu vực dự án .32 Bảng 2.10. Kết quả phân tích chất lượng nước tại bàu nước cạnh khu vực dự án .33 Bảng 2.11. Kết quả phân tích chất lượng nước biển tại khu vực Dự án 34 Bảng 2.12. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực Tân Thành .35 Bảng 2.13. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm khu vực Tân Phước .35 Bảng 3.1. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng .44 Bảng 3.2. Đối tượng, quy mô bị tác động trong giai đoạn hoạt động 44 Bảng 3.3. Ước tính tải lượng ô nhiễm trong quá trình san lấp mặt bằng .46 Bảng 3.4. Bảng tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 47 Bảng 3.5. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển thiết bị thi công cơ giới 48 Bảng 3.6. Hệ số ô nhiễm do mỗi người hàng ngày sinh hoạt đưa vào môi trường (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) 49 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 6 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon Bảng 3.7. Tải lượng chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án .49 Bảng 3.8. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 50 Bảng 3.9. Đánh giá tổng hợp các tác động môi trường trong quá trình xây dựng Dự án. 55 Bảng 3.10. Tổng tải lượng bụi phát sinh trong quá trình hoạt động 56 Bảng 3.11. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí sinh ra từ hoạt động vận chuyển quặng khai thác .57 Bảng 3.12. Nồng độ của khí thải từ các phương tiện giao thông cơ giới .58 Bảng 3.13. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí trong khí thải các xe mô tô 2 bánh 59 Bảng 3.14. Nồng độ của khí thải của các phương tiện giao thông cơ giới 60 Bảng 3.15. Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện .61 Bảng 3.16. Nồng độ khí thải của máy phát điện 61 Bảng 3.17. Tải lượng các chất ô nhiễm sinh ra từ nước thải sinh hoạt (chưa qua xử lý) trong khu vực Dự án .64 Bảng 3.18. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 65 Bảng 3.19. Tóm tắt các tác động môi trường tổng hợp trong giai đoạn hoạt động lâu dài của Dự án 69 Bảng 4.1. Hiệu suất xử lý của bể tự hoại cải tiến của mô hình nhà vệ sinh di động 78 Bảng 7.1. Kinh phí dự kiến cho công tác giám sát môi trường hàng năm của khu vực Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam 90 Bảng 7.2. Kinh phí dự kiến cho công tác giám sát môi trường khu vực Tân Phước, thị La Gi .90 Bảng 7.3. Tổng chi phí bảo vệ, giám sát môi trường hàng năm 91 Bảng 9.1. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng 96 Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 7 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon CHỮ VIẾT TẮT . BGTVT BTC BOD BOD 5 BTNMT BXD BYT CBCNV COD CTCC CTR DO ĐTM : Bộ giao thông vận tải : Bộ tài chính : Nhu cầu oxy sinh học : Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 20 0 C - đo trong 5 ngày : Bộ tài nguyên môi trường : Bộ xây dựng : Bộ y tế : Cán bộ công nhân viên : Nhu cầu oxy hoá học : Công trình công cộng : Chất thải rắn : Hàm lượng oxy hoà tan : Đánh giá tác động môi trường HTXLNTTT KHKT KHKT & MT KPH MIVITECH MT NĐ : Hệ thống xử lý nước thải tập trung : Khoa học kỹ thuật : Khoa học kỹ thuật Môi trường : Không phát hiện : Công ty TNHH KHKT & Môi trường Minh Việt : Môi trường : Nghị định PCCC QĐ STT TCVN TDTT THC TNHH TT : Phòng cháy chữa cháy : Quyết định : Số thứ tự : Tiêu chuẩn Việt Nam : Thể dục thể thao : Tổng hydrocacbon : Trách nhiệm hữu hạn : Thông tư TTg UB UBMTTQVN UBND VLXD XD XDCB : Thủ tướng : Ủy ban : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam : Ủy ban nhân dân : Vật liệu xây dựng : Xây dựng : Xây dựng cơ bản Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 8 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN Bình Thuận là một trong các tỉnh có tiềm năng lớn về Titan sa khoáng. Các mỏ các điểm quặng Titan sa khoáng phân bố rải rác dọc gần 200km bờ biển thuộc địa phận của tỉnh. Cụ thể hóa phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng Titan giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến 2025 của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 2 năm 2008, Cục Địa chất Khoáng sản cùng với các ban ngành Trung ương phối hợp với tỉnh Bình Thuận tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Titan trên địa bàn tỉnh. Trên địa phận một số huyện ven biển, ngoài phần mỏ Titan sa khoáng được đưa vào quy hoạch công nghiệp khai thác, chế biến chung của cả nước còn có một số khu vực có dấu hiệu có cát đen (quặng Titan sa khoáng). Qua khảo sát thực tế tại khu vực 57 ha (thuộc Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam) khu vực 8,55 ha (thuộc Tân Phước, thị La Gi) cho thấy: tuy hàm lượng quặng Ilmenite – Zircon tại các khu vực này không cao nhưng với khả năng kỹ thuật kinh nghiệm khai thác, cùng với cơ sở chế biến hiện có, Công ty TNHH TM Tân Quang Cường có thể tiến hành khai thác thu hồi quặng Ilmenite – Zircon đưa vào chế biến ra các sản phẩm tinh quặng ilmenite, zircon xuất khẩu vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ngày 26 tháng 5 năm 2008, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 2451/UBND-KT đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH TM Tân Quang Cường lập hồ sơ xin cấp phép khai thác thu hồi ilmenite – zircon tại các khu vực nói trên. Việc xin khai thác thu hồi quặng Ilmenite – Zircon của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật các quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản của địa phương, đồng thời việc thu hồi quặng này vừa có tác dụng làm sạch môi trường ven biển để phát triển du lịch vừa mang lại lợi ích về kinh tế hội. Mặc dù một phần diện tích các khu vực khai thác chồng lấn với một vài dự án du lịch, song nếu không được khai thác trước khi các dự án du lịch triển khai xây dựng công trình thì lượng quặng này sẽ nằm lại vĩnh viễn trong lòng đất đây quả là sự lãng phí tài nguyên khoáng sản quốc gia, chưa kể đến những tác động xấu về môi trường do trong thành phần quặng có chứa các chất phóng xạ, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe du khách dân cư sinh sống trong vùng. UBND Tỉnh đã lấy ý kiến của các Bộ ngành: Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Tổng cục Du lịch làm cơ sở đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tổ chức thu hồi quặng Ilmenite – Zircon tại khu vực trên. Đề nghị của UBND Tỉnh đã được tất cả các Bộ ngành trên nhất trí ủng hộ bằng các văn bản chính thức. Do đó, Công ty TNHH TM Tân Quang Cường tổ chức khai thác thu hồi Ilmenite – Zircon tại khu vực trên là một sự cần thiết khách quan, bởi việc khai thác thu hồi này đúng với các quy định hiện hành của pháp luật, phù hợp với chủ trương chính sách phát triển kinh tế - hội yêu cầu quản lý của địa phương, đồng thời mang lại những lợi ích cho Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp cả về mặt kinh tế hội. Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 9 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon Thực hiện nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hòa hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó quy định dự án khai thác khoáng sản rắn (không sử dụng hoá chất) công suất 100.000m 3 cát quặng/năm trở lên phải lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM), do đó Công Ty TNHH TM Tân Quang Cường đã kết hợp với Công ty TNHH KHKT & Môi Trường Minh Việt (MIVITCH) tiến hành lập báo cáo ĐTM cho Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản ilmenite - zircon công suất 1.425.000m 3 cát quặng/năm tại Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam công suất 513.000m 3 cát quặng/năm tại Tân Phước, thị La Gi, tỉnh Bình Thuận. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Cơ sở pháp lý để đánh giá tác động môi trường: − Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 12 tháng 12 năm 2005; − Luật Khoáng sản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23/03/1996. − Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005; − Công văn số 570/TTg-CN ngày 11/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản. − Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; − Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; − Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường về Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; − Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 07 năm 2004 của Chính Phủ về việc quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. − Thông tư 02/2005/BTN-MT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. − Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 10 [...]... Zircon Số lao động cần thiết là 19 người/ cụm được tổ chức theo cơ cấu sau: + Trưởng ca kiêm kỹ thuật tuyển + Công nhân lái máy ủi : 1 người x 3 ca = 3 người : 1 người x 1 ca = 1 người + Công nhân lái máy cuốc : 1 người x 3 ca = 3 người + Công nhân trực vận hành cụm vít : 2 người x 3 ca = 6 người + Công nhân vận hành máy bơm : 2 người x 3 ca = 6 người Số người cần thiết cho 4 cụm vít: 19 x 4 = 76 người. .. thiết cho 2 cụm vít là 38 người Số lao động chung 2 cụm là 9 người, gồm: + Phụ trách khu vực khai thác + Công nhân trực, sửa chữa điện (3 ca) : 1 người : 3 người + Lái xe ô tô chở quặng : 1 người + Thủ kho + bảo vệ : 2 người + Cấp dưỡng : 2 người Tổng số lao động: 47 người Nguồn lao động: lao động trực tiếp phục vụ tuyển dụng chủ yếu từ nguồn nhân lực ở địa phương được đưa vào sử dụng sau khi qua... 76 người Số lao động chung 2 cụm là 14 người, gồm: + Ban quản đốc xưởng khai thác (QĐ + PQĐ) + Công nhân trực, sửa chữa điện (3 ca) : 2 người : 3 người + Lái xe ô tô chở quặng : 2 người + Thủ kho : 1 người + Cấp dưỡng : 3 người + Bảo vệ : 3 người Tổng số lao động: 90 người  Khu vực Tân Phước, thị La Gi Số lao động cần thiết là 19 người/ cụm với cơ cấu tương tự như trên Vậy số người cần thiết... Zircon − Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải − Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; − Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của. .. 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc ban hành danh mục chất thải nguy hại − Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại − Căn cứ nghị định số 08/2005/NĐ – CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng − Căn cứ... ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện tỉnh Bình Thuận hay sóng điện thoại di động đã phủ tới Mỏ Hệ thống cây xanh Với quy mô hoạt động của dự án thì lượng bụi tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường là không thể tránh khỏi Vì thế, cây xanh cho khu vực dự án là hoàn toàn cần thiết Theo quy hoạch, hệ thống cây xanh quanh phạm vi khu vực dự án, đặc biệt là những hàng dương cần tiếp tục được bảo vệ phát... vào mùa mưa nước từ xung quanh đổ vào đủ phục vụ cho khai thác; mùa khô lập hệ thống thu hồi nước bằng cách đào mương quanh bãi thải lót vải nylon chống thấm Nước từ các bãi cát thải tự chảy vào mương do chênh lệch độ cao được thu hồi lại khoảng 50% được đưa ngược vào bàu chứa để bơm cấp cho khai trường Theo quy trình thu hồi nước nêu trên, vào mùa khô chỉ hoạt động bán thời gian: 10 tiếng làm... bù, dự phòng) : 500.000.000 đồng − Vốn lưu động : 2.500.000.000 đồng Chủ dự án: Công ty TNHH TM Tân Quang Cường Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH KHKT & MT Minh Việt Page 23 Báo cáo ĐTM Dự án đầu tư khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƯỜNG KINH TẾ-XÃ HỘI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN Điều kiện địa chất, địa hình Đặc điểm địa hình Khu vực khai... thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon Qua khảo sát khu vực khai thác Tân Phước, thị La Gi có một bàu nước về phía Tây Bắc Vào mùa mưa, nước từ xung quanh đổ vào bàu nước đủ phục vụ cho khai thác Hiện trạng môi trường khu vực dự án Để đánh giá hiện trạng môi trường nền khu vực thực hiện dự án khai thác thu hồi khoáng sản Ilmenite - Zircon, Trung tâm Đào tạo Phát triển Sắc Ký TP Hồ Chí Minh... chuẩn môi trường Việt Nam: − TCVN 3985 – 1985: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn tại khu vực lao động; − TCVN 5949 – 1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng dân cư (theo mức âm tương đương); − TCVN 5943 – 1995: Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ (cột A: Áp dụng đối với nước biển dùng làm bãi tắm); − TCVN 5944 – 1995: Giá trị giới hạn cho phép của các thông số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ, Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ, Tác động tới con người và môi trường do sự bức xạ của chất phóng xạ, XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN, TÊN DỰ ÁN CHỦ DỰ ÁN VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN, Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN, II TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, III TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, Các biện pháp khống chế và giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường khơng khí, Các biện pháp an toàn bức xạ, V TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, b. TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG, VII TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, Ý KIẾN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THÀNH – HÀM THUẬN