Tiểu luận luật dân sự: Phân biệt Hợp đồng dân sự và Hợp đồng kinh tế

20 708 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2016, 13:36

Như chúng ta đã biết, trước đây, lịch sử xã hội loài người đã trải qua giai đoạn không cần biết đến hợp đồng. Đó là giai đoạn chưa có sự phân công lao động chưa có sự trao đổi sản phẩm của lao động. Nhưng từ khi loài người phát triển đến giai đoạn có sự phân công lao động, có sự trao đổi sản phẩm, hàng hoá thì hợp đồng xuất hiện. Và hiện nay thì luật Việt Nam có hai chế định pháp lý lớn về hợp đồng. Đó là chế định Hợp Đồng Dân Sự và chế định Hợp Đồng Kinh Tế. Pháp lệnh Hợp Đồng Dân Sự ban hành ngày 171991, và pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế ban hành ngày 2591989. Hợp Đồng Dân Sự và Hợp Đồng Kinh Tế là hai hợp đồng mà các nhà kinh doanh rất dễ bị nhầm lẫn trong việc thi hành pháp luật của nước ta. Nếu họ không có sự hiểu biết rõ và chắc chắn về hai Hợp Đồng này thì họ sẽ bị mắc sai lầm trong việc thi hành chúng. Do đó việc phân biệt giữa hai Hợp Đồng Dân Sự và Hợp Đồng Kinh Tế có ý nghĩa rất quan trọng. Việc phân biệt này sẽ giúp các nhà kinh doanh xác định được khi các bên ký kết Hợp Đồng thì phải tuân theo quy định của Nhà Nước về Hợp Đồng Dân Sự và khi có tranh chấp sẽ do toà Dân Sự giải quyết. Còn khi các bên ký kết Hợp Đồng Kinh Tế thì phải tuân theo quy định về Hợp Đồng Kinh Tế và khi có tranh chấp xảy ra sẽ do toà Kinh Tế giải quyết. Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A LờI Mở ĐầU Nh biết, trớc đây, lịch sử xã hội loài ngời trải qua giai đoạn không cần biết đến hợp đồng Đó giai đoạn cha có phân công lao động cha có trao đổi sản phẩm lao động Nhng từ loài ngời phát triển đến giai đoạn có phân công lao động, có trao đổi sản phẩm, hàng hoá hợp đồng xuất Và luật Việt Nam có hai chế định pháp lý lớn hợp đồng Đó chế định Hợp Đồng Dân Sự chế định Hợp Đồng Kinh Tế Pháp lệnh Hợp Đồng Dân Sự ban hành ngày 1-7-1991, pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế ban hành ngày 25-9-1989 Hợp Đồng Dân Sự Hợp Đồng Kinh Tế hai hợp đồng mà nhà kinh doanh dễ bị nhầm lẫn việc thi hành pháp luật nớc ta Nếu họ hiểu biết rõ chắn hai Hợp Đồng họ bị mắc sai lầm việc thi hành chúng Do việc phân biệt hai Hợp Đồng Dân Sự Hợp Đồng Kinh Tế có ý nghĩa quan trọng Việc phân biệt giúp nhà kinh doanh xác định đợc bên ký kết Hợp Đồng phải tuân theo quy định Nhà Nớc Hợp Đồng Dân Sự có tranh chấp Dân Sự giải Còn bên ký kết Hợp Đồng Kinh Tế phải tuân theo quy định Hợp Đồng Kinh Tế có tranh chấp xảy Kinh Tế giải Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Phần I kháI niệm chung hợp đồng I-Hợp đồng dân 1.Hợp đồng dân gì? Hợp đồng dân đợc định nghĩa Điều Pháp lệnh hợp đồng dân ngày 1-7-1991: "Hợp đồng dân sự thoả thuận bên, việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ bên mua bán, thuê vay, mớn tặng, cho tài sản, làm việc không làm việc, dịch vụ thoả thuận khác mà bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng." 2.Phân tích khái niêm hợp đồng dân Để tồn phát triển, cá nhân nh tổ chức phải tham gia nhiêù mối quan hệ khác Từ đó, việc bên thiết lập với quan hệ, để qua chuyển giao cho lợi ích vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng, đóng góp vai trò quan trọng tất yếu đời sống xã hội Tuy nhiên, việc chuyển giao lợi ích tự nhiên hình thành tài sản tự tìm đến với để thiết lập quan hệ Các quan hệ tài sản đợc hình thành từ hành vi có ý chí chủ thể Chủ thể hợp đồng dân cá nhân, tổ chức có quyền tham gia vào quan hệ dân định theo pháp luật hành Chủ thể hợp đồng dân gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình tổ hợp tác Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A a Cá nhân: Mỗi ngời, tức cá nhân chủ thể hợp đồng dân sự: -Ngời đủ 18 tuổi trở lên tự giao kết, thực hợp đồng dân -Ngời cha đủ 18 tuổi giao kết thực hợp đồng dân phải đợc ngời đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ hợp đồng dân phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi b Pháp nhân: Một tổ chức đợc công nhận pháp nhân có đủ điều kiện sau: -Đợc quan Nhà nờc có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký công nhận -Có cấu tổ chức chặt chẽ -Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác tự chịu trách nhiệm tài sản -Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập c Hộ gia đình: Những hộ gia đình mà thành viên có tài sản chung để hoạt động kinh tế chung quan hệ sử dụng đất đai, hoạt động sản xuất nông, lâm, ng nghiệp số lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác pháp luật quy định chủ thể hợp đồng dân lĩnh vực Chủ hộ đại diện hộ gia đình giao kết hợp đồng dân lợi ích chung hộ gia đình Những ngời thành viên gia đình chủ hộ Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A d Tổ hợp tác: Tổ hợp tác đợc hình thành sở hợp đồng hợp tác có chứng thực Uỷ ban nhân dân cấp xã từ ba cá nhân trở lên đóng góp tài sản công sức, hởng lợi, chịu trách nhiệm, chủ thể hợp đồng dân Nội dung Hợp đồng dân sự: Nội dung hợp đồng dân tổng hợp điều khoản mà bên giao kết hợp đồng thảo thuận với Tất điều khoản mà bên thoả thuận thống với thể ý chí chung bên Ngời ta chia điều khoản hợp đồng dân thành : a Điều khoản chủ yếu điều khoản thiếu đợc với loại hợp đồng, không thoả thuận đợc điều khoản coi nh hợp đồng không đợc giao kết, bên quan hệ hợp đồng dân b Điều khoản thờng lệ điều khoản mà nội dung đợc quy định văn quy phạm pháp luật Những nội dung bên đa vào hợp đồng nhằm khẳng định lại cụ thể hoá, nhng không đợc trái với quy đinh pháp luật Trong trờng hợp không đa vào nội dung hợp đồng bên công nhận có trách nhiệm thực quy định c Điều khoản tuỳ nghi điều khoản đợc dựa vào hợp đồng vào khả năng, nhu cầu thoả thuận hai bên Để đảm bảo thực hợp đồng dân sự, pháp luật quy định bên tham gia quan hệ hợp đồng thoả thuận bảo đảm sau: cầm cố tài sản; chấp tài sản; bảo lãnh; ký quỹ; đặt cọc; phạt vi phạm Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A ii- Hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế gì? Hợp đồng kinh tế đợc định nghĩa Điều Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989: "Hợp đồng kinh tế thoả thuận văn tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch mình" Phân tích khái niệm hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế phải đợc ký kết văn tài liệu giao dịch thể dới dạng công văn, điện báo, đơn chào hàng, đơn đặt hàng Để đảm bảo cho hợp đồng đợc thực hiện, ký kết hợp đồng kinh tế, bên thoả thuận áp dụng biện pháp đảm bảo tài sản sau đây: chấp tài sản; cầm cố tài sản; bảo lãnh tài sản Những tổ chức, cá nhân đợc pháp luật cho tham gia ký kết hợp đồng kinh tế chủ thể hợp đồng kinh tế Hợp đồng đợc ký chủ thể -Pháp nhân với pháp nhân -Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật -Hai cá nhân có đăng ký kinh doanh Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Chủ thể hợp đồng kinh tế bên phải pháp nhân bên pháp nhân cá nhân có đăng ký kinh doanh PHầN II- giống khác hợp đồng dân hợp đồng kinh tế I- Sự giống - Cả hai hợp đồng dân hợp đồng kinh tế thoả thuận nhằm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ bên tinh thần tự nguyện bình đẳng, bên có lợi + Nguyên tắc tự nguyện: việc tham gia hợp đồng hay không bên toàn quyền định đoạt Không quan, tổ chức, cá nhân đợc áp đặt ý chí cho đơn vị ký kết hợp đồng + Nguyên tắc có lợi bình đẳng ngang quyền: phân phối lợi ích bình đẳng, bên có quyền bên có nghĩa vụ ngợc lại II- Sự khác Hợp đồng dân hợp đồng kinh tế đợc phân biệt với điều chủ yếu sau: Thứ nhất: Mục đích bên quan hệ hợp đồng kinh tế để thực hoạt động kinh doanh hay nói cách khác bên ký kết hợp đồng nhằm mục đích kinh doanh nh thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật thoả thuận khác chủ thể tiến hành một, số tất công đoạn trình tái sản xuất, từ đầu t vốn đến tiêu thụ sản phẩm hoàn thành dịch vụ nhằm sinh lợi hợp pháp Vì vậy, mục đích kinh doanh đợc thể hàng đầu hợp đồng mà chủ thể kinh doanh ký kết, nhằm xây dựng thực kế hoạch Khác với hợp đồng kinh tế, mục đích Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A bên quan hệ hợp đồng dân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nh nhu cầu ăn, mặc, lại, học tập nghỉ ngơi bên tham gia hợp đồng dân xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng Thứ hai: Về chủ thể hợp đồng theo điều hai pháp lệnh hợp đồng kinh tế hợp đồng kinh tế đợc ký kết pháp nhân với pháp nhân, hay pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Đối với hợp đồng dân sự, pháp nhân cá nhân có lực pháp luật lực hành vi chủ thể hợp đồng Thứ ba: Về hình thức, hợp đồng kinh tế phải đợc ký kết văn Đó hợp đồng hay tài liệu giao dịch mang tính văn có chữ ký bên xác nhận nội dung trao đổi, thoả thuận nh công văn, đơn chào hàng Ký kết hợp đồng kinh tế văn quy định bắt buộc mà chủ thể hợp đồng phải tuân theo Đối với hợp đồng dân sự, pháp luật không bắt buộc hợp đồng dân phải ký kết văn Hợp đồng dân đợc ký kết văn thoả thuận miệng tuỳ theo nội dung quan hệ hợp đồng ý chí bên ký kết Thứ t: Về thủ tục giải tranh chấp hợp đồng kinh tế thơng lợng; đa trọng tài kinh tế cấp tỉnh Nếu không đợc đa án kinh tế Còn hợp đồng dân thủ tục giải tranh chấp hoà giải, đa giải địa phơng, cuối đa án dân cấp huyện mẫu hợp đồng dân Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - tự - hạnh phúc Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Hợp đồng mua bán điện sinh hoạt Mã số hợp đồng:123 Căn luật dân ngày 28.10.1995 nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Căn Nghi Định số 45/2001/NĐ-CP ngày 2.8.2001 CP hợp đồng điện lực sử dụng điện Căn giấy đăng kí mua điện ngày 1.1.2003 bên mua điện Chúng gồm: -Bên bán điện: Đại diện ông: Dơng Văn Hiển Theo giấy uỷ quyền số 03: ngày1.1.2002 Công ty Điện Lực Địa chỉ: 100 Lê Thánh Tông T.P Hạ Long ĐT: 033823612 Fax: 00765098 Tài khoản số: 431101007430 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Mã số thuế: 7100347890 -Bên mua điện: Đaị diện bà: Vũ Hồng Giang Số CMT: 100775298 Theo giấy uỷ quyền số 35 ngày 25/9/2001 Tại địa số 50 đờng Yết Kiêu T.P Hạ Long Điện thoại: 033612703 Fax: 002277689 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Tài khoản số: 4311011004 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Hai bên thoả thuận ký kết hợp đồng mua - bán điện với điều khoản sau: * Đ1: Bên bán bên mua đồng ý mua điện để sử dụng cho sinh hoạt với thông số sau: Tần số: 50HZ+-0,2 HZ Điện áp: V+- 50% * Đ2: Điện toán đợc sử dụng qua công tơ đặt nhà Công tơ đợc kiểm định theo quy định củaNĐ số45/2001/NĐ-CP Các biên kiểm tra treo tháo công tơ vận hành theo thời gian kèm theo đợc coi phụ lục hợp đồng * Đ3: Ghi số công tơ Mỗi tháng bên bán điện ghi số công tơ điện vào ngày hàng tháng (có thể dịch chuyển trớc sau ngày) * Đ4: Giá bán điện Gía bán điện thực theo điều 38 NĐ 45/2001 NĐ/CP vào tình hình sử dụng điện mà bên thống * Đ5: Phơng thức toán - Hàng tháng bên mua điện toán lần nhà - Hình thức toán tiền đồng VN - Trong thời hạn ngày kể từ ngày nhận đợc thông báo bên mua phải toán đủ tiền * Đ6: Quyền nghĩa vụ bên bán điện Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A - Kiểm tra định kỳ, đột suất - Tại khoản điều 41 NĐ 45/2001/NĐ-CP Việc bán điện ngừng bán bên mua điện vi phạm HĐ * Đ7: Quyền nghĩa vụ bên mua điện - Phối hợp với bên bán để kiểm tra việc thực điều khoản ghi HĐ - Yêu cầu bên bán điện phải đảm bảo chất lợng - Yêu cầu bên bán điện sử lý cố điện - Sử dụng điện qua công tơ không làm sai lệch đo đếm công tơ * Đ8: Hai bên cam kết thực điều khoản HĐ, bên vi phạm bị sử lý theo quy định pháp luật * Đ9: HĐ có hiệu lực kể từ ngày ký Trong thời gian thực hiện, bên có yêu cầu chấm dứt HĐ, thay đổi bổ sung HĐ ký HĐ phải thông báo cho bên trớc 15 ngày để giải HĐ đợc thành lập có giá trị nh nhau, bên giữ Bên mua điện Bên bán điện (đã ký) (đã ký) 10 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Mẫu hợp đồng kinh tế Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hợp đồng cho thuê xe ô tô chỗ tự lái ( Nhận hợp đồng chạy đờng dài 2000đ/km) Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2003 Bên cho thuê xe( bên A): Vũ Hồng Giang Địa chỉ: Số nhà 66 - ngách 19/78 tập thể Lạc Trung Quận Hai Bà Trng Hà Nội Điện thoại: 8623225 Có xe ô tô matiz màu đỏ Biển số: 29s-1982 Số khung: 01507 Số máy: 480928 Bên thuê xe(bên B): Dơng Văn Biển Địa chỉ: số Thanh Lơng Hai Bà Trng - Hà Nội CMTND: 100775298 Cấp ngày 30/5/2000 Hai bên phải thoả thuận theo điều sau: * Điều 1: Thời gian thuê từ 7h ngày 30 tháng 11 năm 2003 đến 7h ngày tháng 12 năm 2003 Giá cho thuê : 250.000đ/12h 400.000đ/24h 11 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Đợc phép 200 km 12h Nếu 200km tính thêm 1500đ/km Tình trạng lúc giao xe động tốt, nguyên cha tháo dỡ lần nào, phụ kiện kèm theo lốp sơ cua, kích, đồ Bàn giao xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm, đăng kí * Điều 2: luật lệ giao thông Trong thòi gian cho thuê xe bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm, dân sự, hình luật lệ giao thông (đặc biệt không dùng xe vận chuyển hàng hoá trái phép nh ma tuý, vũ khí đối tợng trốn tráng pháp luật Xe tối đa chở ngời tính ngời lái, bên thuê xe cố tình vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc pháp luật Ngoài việc bị pháp luật xử lý, bên thuê xe phải bồi thờng nguyên giá trị xe cho chủ xe * Điều3: Bên thuê xe phải bảo quản xe cho tốt, thực hợp đồng Nếu không thực đíng hợp đồng mà để xảy tai nạn, làm hỏng xe va quệt nặng, bên thuê phải bồi thờng cho bên ngời bị thiệt hại mà phải bồi thờng nguyên xe nhận xe Địa điểm, sửa chữa khôi phục bên chủ xe định (là đại lý uỷ quyền nhà máy, công ty DEAWOO, tiền lu xe sửa chữa là: 300.000đ/1 ngày đêm) Sau tuần mà bên thuê xe không bồi thờng để sửa xe bên chủ xe có quyền lý tài sản mà bên thuê xe đặt Nếu bên thuê xe không bồi thờng để sửa xe bên chủ xe có quyền lý tài sản mà bên thuê xe đặt Nếu bên thuê xe làm xe bên thuê xe phải đền bù giá trị xe là: 140.000.000 VNĐ 12 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Hai bên cam kết: Nếu bên cho thuê phát bên thuê chủ quan hay khách quan có hành vi gian lận km thay tráo phụ tùng xe kẻ khác tháo trộm bên thuê xe tự nguyện bồi thờng toàn giá trị thiệt hại từ 5-20 triệu tiền phạt Hai bên bàn bạc thống tinh thần đoàn kết không thoả mãn yêu cầu quan pháp luật giải Hợp đồng làm thành 02 bản, bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý nh Bên cho thuê xe ký Bên thuê xe ký (đã ký) (đã ký) 13 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A PHầN III- số ý kiến đề xuất giải pháp hợp đồng dân hợp đồng kinh tế Theo điều Pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế đợc ký kết pháp nhân với pháp nhân; pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật Nh quan hệ hợp đồng kinh tế phải có bên pháp nhân bên pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh Theo Thông t hớng dẫn Toà án nhân dân tối cao số 11 năm 1996 cá nhân có đăng ký kinh doanh doanh nghiệp t nhân Để phù hợp với điều kiện kinh tế thị trờng nớc ta nay, pháp luật nên quy định chủ thể hợp đồng kinh tế doanh nghiệp bên doanh nghiệp Còn bên tổ chức có t cách pháp nhân chức kinh doanh -Theo nghị định17/HĐBT ngày 16 -1 -1990 Hội đồng Bộ trởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế pháp nhân tổ chức có đủ điều kiện sau đây: + Đợc thành lập cách hợp pháp; + Có tài sản riêng chịu trách nhiệm độc lập tài sản đó; + Có quyền định cách độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh mình; + Có quyền tự tham gia vào quan hệ pháp luật Theo Pháp lệnh Hợp đồng dân ngày 1-7-1991 pháp nhân tổ chức có đủ điều kiện sau: + Có tài sản riêng tự chịu trách nhiệm tài sản mình; 14 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A + Tham gia vào quan hệ pháp nhân cách độc lập, nguyên đơn bị đơn trớc án + Đợc thành lập hợp pháp đợc pháp luật công nhận tổ chức độc lập Về bản, quan niệm pháp nhân hai văn giống nhau, nói lên chất pháp nhân nhng rõ ràng không thống với hai văn không nói đến tên pháp nhân Một tổ chức phải có tên riêng với điều kiện nói trở thành chủ thể độc lập đợc - Về hình thức hợp đồng dân sự: hình thức hợp đồng phơng thức thể nội dung hợp đồng Các bên giao kết hợp đồng dới hình thức: trao đổi miệng văn viết hành vi cụ thể Đối với hình thức trao đổi miệng hình thức không đủ sở pháp lý để quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp pháp hợp đồng, giải tranh chấp, xử lý vi phạm có - Về quyền nghĩa vụ bên thực điều khoản giá cả, toán hợp đồng kinh tế: quan hệ hợp đồng kinh tế phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, điều khoản giá điều khoản chủ yếu nội dung hợp đồng Vì kinh tế thị trờng đòi hỏi bên ký kết hợp đồng phải thoả thuận rõ ràng, cụ thể đơn giá nh điều kiện, khả thay đổi giá có biến động thị trờng 15 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A kết luận Nói tóm lại, từ kinh tế Việt Nam bớc sang kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo chế thị trờng có điều tiết nhà nớc theo định hớng XHCN, Nhà nớc quan tâm đến việc ban hành văn pháp luật để điều chỉnh lại quan hệ kinh tế, đảm bảo cho kinh tế phát triển ổn định có "trật tự" Vì vậy, việc phân biệt rõ ràng hai hợp đồng dân hợp đồng kinh tế có ý nghĩa quan trọng việc hoàn thiện hai chế định pháp luật hợp đồng để nâng cao hiệu điều chỉnh chúng việc xác định thẩm quyền quan tài phán 16 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Tài liệu tham khảo Bộ luật dân nớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Pháp lệnh hợp đồng dân Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Giáo trình Luật dân - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Bình luận khoa học luật dân Việt Nam Giáo trình luật kinh tế - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A MụC LụC Phần I: khái niệm chung hợp đồng I Hợp đồng dân Khái niệm Phân tích khái niệm II Hợp đồng kinh tế Khái niệm Phân tích khái niệm phần ii: giống khác hợp đồng I giống ii khác Mẫu hợp đồng dân Mẫu hợp đồng kinh tế phần iii: ý kiến đề xuất giải pháp 18 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Trờng đại học quản lý kinh doanh hà nội Tiểu luận triết học đề tài: So sánh giống khác giũa hai hợp đồng dân hợp đồng kinh tế Họ tên :Vũ Hồng Giang Lớp :504 MSV :00D211 Hà Nội, tháng 12 năm 2003 19 Tiểu luận luật dân Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A 20 [...]... Mẫu hợp đồng dân sự 2 Mẫu hợp đồng kinh tế phần iii: ý kiến đề xuất và giải pháp 18 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Trờng đại học quản lý và kinh doanh hà nội Tiểu luận triết học đề tài: So sánh sự giống nhau và khác nhau giũa hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế Họ tên :Vũ Hồng Giang Lớp :504 MSV :00D211 Hà Nội, tháng 12 năm 2003 19 Tiểu luận luật dân sự. .. Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Bình luận khoa học về luật dân sự Việt Nam 6 Giáo trình luật kinh tế - Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A MụC LụC Phần I: các khái niệm chung về hợp đồng I Hợp đồng dân sự 1 Khái niệm 2 Phân tích khái niệm II Hợp đồng kinh tế 1 Khái niệm 2 Phân tích khái niệm phần ii: sự giống nhau và khác nhau giữa các hợp đồng. .. thoả mãn thì yêu cầu cơ quan pháp luật giải quyết Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý nh nhau Bên cho thuê xe ký Bên thuê xe ký (đã ký) (đã ký) 13 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A PHầN III- một số ý kiến đề xuất và giải pháp về hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế 1 Theo điều 2 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế, hợp đồng kinh tế đợc ký kết giữa pháp nhân với... kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hai chế định pháp luật về hợp đồng để nâng cao hiệu quả điều chỉnh của chúng và trong việc xác định thẩm quyền của cơ quan tài phán 16 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A Tài liệu tham khảo 1 Bộ luật dân sự nớc Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2 Pháp lệnh về hợp đồng dân sự 3 Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 4 Giáo trình Luật dân sự. .. Lớp Luật 27A kết luận Nói tóm lại, từ khi nền kinh tế Việt Nam bớc sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc theo định hớng XHCN, Nhà nớc đã rất quan tâm đến việc ban hành các văn bản pháp luật để điều chỉnh lại quan hệ kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định và có "trật tự" Vì vậy, việc phân biệt rõ ràng hai hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh. .. thanh toán của hợp đồng kinh tế: đối với những quan hệ của hợp đồng kinh tế phản ánh quan hệ hàng hoá và tiền tệ, điều khoản giá cả là điều khoản chủ yếu của nội dung hợp đồng đó Vì vậy trong nền kinh tế thị trờng hiện nay đòi hỏi các bên ký kết hợp đồng phải thoả thuận rõ ràng, cụ thể về đơn giá cũng nh điều kiện, khả năng thay đổi giá khi có biến động của thị trờng 15 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu... định một cách độc lập về các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; + Có quyền tự mình tham gia vào các quan hệ pháp luật 2 Theo Pháp lệnh Hợp đồng dân sự ngày 1-7-1991 thì pháp nhân là một tổ chức có đủ các điều kiện sau: + Có tài sản riêng và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình; 14 Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A + Tham gia vào các quan hệ pháp nhân một cách độc lập, có.. .Tiểu luận luật dân sự Hoàng Hữu Thám - Lớp Luật 27A 2 Mẫu hợp đồng kinh tế Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hợp đồng cho thuê xe ô tô 5 chỗ tự lái ( Nhận hợp đồng chạy đờng dài 2000đ/km) Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2003 Bên cho thuê xe( bên A): Vũ Hồng Giang Địa chỉ:... hợp đồng dân sự: hình thức của hợp đồng là phơng thức thể hiện nội dung của hợp đồng Các bên có thể giao kết hợp đồng dới hình thức: trao đổi miệng hoặc văn bản viết hoặc bằng hành vi cụ thể Đối với hình thức trao đổi miệng thì hình thức này không đủ cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng, giải quyết các tranh chấp, xử lý các vi phạm nếu có - Về quyền và nghĩa... có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Nh vậy trong quan hệ hợp đồng kinh tế phải có một bên là pháp nhân còn bên kia có thể là pháp nhân, có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh Theo Thông t hớng dẫn của Toà án nhân dân tối cao số 11 năm 1996 thì cá nhân có đăng ký kinh doanh chính là doanh nghiệp t nhân Để phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trờng của nớc ta hiện nay, pháp luật nên quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận luật dân sự: Phân biệt Hợp đồng dân sự và Hợp đồng kinh tế, Tiểu luận luật dân sự: Phân biệt Hợp đồng dân sự và Hợp đồng kinh tế, Tiểu luận luật dân sự: Phân biệt Hợp đồng dân sự và Hợp đồng kinh tế

Từ khóa liên quan