PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY

113 590 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016, 17:35

MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 1.1 Ý thức trị giai cấp công nhân Việt Nam 1.1.1 Khái niệm ý thức trị giai cấp công nhân Việt Nam 1.1.2 Nội dung biểu ý thức trị giai cấp công nhân Việt Nam 16 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao ý thức trị cho giai cấp công nhân Việt Nam 27 1.2.1 Do yêu cầu thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân yêu cầu nghiệp đổi 28 1.2.2 Do yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nghiệp công nghiêp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế 29 1.2.3 Do yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân khối liên minh công - nông - trí tầng lớp nhân dân lao động 31 1.2.4 Xuất phát từ vai trò định hướng ý thức trị hoạt động công nhân; từ vai trò công tác lý luận đến thực trạng yếu ý thức trị phận công nhân Việt Nam 32 Chương THỰC TRẠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 35 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 35 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên 35 2.1.2 Khái quát kinh tế - xã hội 37 2.2 Ý thức trị đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi mới: công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 41 2.2.1 Vài nét đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái 41 2.2.2 Thực trạng ý thức trị đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi 48 2.2.3 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 64 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 71 3.1 Những phương hướng nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái 71 3.1.1 Xây dựng phát triển toàn diện đội ngũ công nhân Yên Bái nâng cao ý thức trị phải coi cấp bách, hàng đầu 71 3.1.2 Nâng cao ý thức trị cho công nhân Yên Bái đặt lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò Công đoàn, doanh nghiệp tổ chức đoàn thể 72 3.1.3 Nâng cao ý thức trị cho công nhân Yên Bái phải tiến hành thường xuyên liên tục, phát huy tính tự rèn luyện, tự phấn đấu công nhân 75 3.2 Những nhóm giải pháp nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái 76 3.2.1 Nhóm giải pháp kinh tế nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân Yên Bái 76 3.2.2 Nhóm giải pháp trị, pháp luật nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân Yên Bái 83 3.2.3 Nhóm giải pháp văn hóa - xã hội nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân Yên Bái 93 KẾT LUẬN 100 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 108 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT CNH, HĐH: Công nghiệp hoá, đại hoá CNXH: Chủ nghĩa xã hội CNXHKH: Chủ nghĩa xã hội khoa học CNCS: Chủ nghĩa cộng sản GCCN: Giai cấp công nhân TBCN: Tư chủ nghĩa XHCN: Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH), hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Trong trình đổi mới, Đảng ta xác định: định hướng đường lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) không thay đổi; xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) nhiệm vụ thiêng liêng giai cấp, tầng lớp nhân dân hệ thống trị, vai trò giai cấp công nhân Việt Nam vô to lớn Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH năm 1991 Đảng ta khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động Đảng” [9, tr.127] Qua kỳ đại hội VIII, IX, X điều liên tục khẳng định làm rõ rằng: “Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam” [15, tr.43] Qua thực tiễn 25 năm đổi mới, đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng khẳng định đường hoàn toàn đắn, phù hợp với xu phát triển nhân loại tiến Giai cấp công nhân Việt Nam ngày khẳng định sứ mệnh lịch sử, vai trò, vị trí nghiệp đổi mới, điều thể rõ tất lĩnh vực đời sống kinh tế - trị - văn hóa - xã hội Đặc biệt lĩnh vực kinh tế “Đối với giai cấp công nhân, phát triển số lượng, chất lượng tổ chức, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, xứng đáng lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước” [13, tr.118] Tại Hội nghị lần Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Đảng ta ban hành Nghị số 20-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Nghị lần khẳng định sứ mệnh lịch sử to lớn giai cấp công nhân Việt Nam: “Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: giai cấp lãnh đạo cách mạng ” [15, tr.43-44] Thực tiễn năm đổi vừa qua cho thấy Đảng ta liên tục khẳng đinh vai trò, vị giai cấp công nhân Việt Nam tiến trình phát triển đất nước Hơn hết việc nâng cao trình độ mặt cho giai cấp công nhân Việt Nam điều cần thiết hoàn toàn phù hợp với lý luận Đảng thực tiễn đất nước ta Yên Bái tỉnh miền núi nằm phía Tây Bắc Tổ quốc, có nhiều tiềm để phát triển kinh tế, có vị trí chiến lược trị, quốc phòng, an ninh Đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái có phát triển nhiều mặt góp phần quan trọng vào trình công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh nhà Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thiếu số lượng, yếu chất lượng, trình độ chuyên môn, tay nghề thấp làm việc chủ yếu lĩnh vực nặng nhọc, độc hại công nghiệp chế biến, công nghiệp khai thác Công nghiệp tỉnh Yên Bái nhìn chung năm qua có phát triển nhỏ bé, yếu đa số công nghiệp chế biến gỗ, khai thác đá, khai thác quặng sắt Các khu chế xuất, khu công nghiệp cao công nghệ điện tử, công nghệ thông tin chưa có Vì để đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa để tỉnh nhà phát triển tương lai, vấn đề xây dựng, phát triển đội ngũ công nhân có ý nghĩa quan trọng đặc biệt Trong nâng cao ý thức trị cho thân đội ngũ công nhân việc làm quan trọng Việc xây dựng giai cấp công nhân đội ngũ người lao động “có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội” [55, tr.1] Nghị Đại hội Đảng lần thứ XVII tỉnh Yên Bái vạch thời gian vừa qua không mang tính cấp bách trước mắt mà vấn đề lâu dài Để phát triển, nâng cao chất lượng cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi vấn đề giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nghề nghiệp… đặc biệt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước ta việc làm thiết thực cần thiết Vì chọn vấn đề: “Nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi nay” làm luận văn thạc sỹ Hy vọng đóng góp phần sức lực vào phát triển đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái góp phần vào phát triển chung kinh tế - xã hội tỉnh nhà Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề giai cấp vấn đề lớn, đặc biệt vấn đề giai cấp công nhân - có nhiều văn kiện, nghị Đảng Cộng sản Việt Nam luận văn, đề tài, hội thảo khoa học nghiên cứu tìm hiểu về giai cấp công nhân, giai cấp công nhân Việt Nam với hướng nghiên cứu, tiếp cận khác nhau: Đảng ta trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam có nhiều văn kiện, nghị xây dựng GCCN Việt Nam như: Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III “Về nhiệm vụ phương hướng xây dựng phát triển công nghiệp” Nghị số 167/NQ-TƯ ngày 21/09/1967 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa III) việc tăng cường công tác vận động công nhân hoạt động Công đoàn tình hình Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII (1994): Về phát triển công nghiệp, công nghệ đến năm 2000 theo hướng công nghiệp hoá, đại hoá đất nước xây dựng giai cấp công nhân giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X (2008): Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Cũng có nhiều công trình khoa học in thành sách như: “Giai cấp công nhân nghiệp CNH, HĐH đất nước” PGS.TS Dương Xuân Ngọc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004 Công trình trình bày toàn diện thực trạng xu hướng biến đổi giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước từ tác giả đưa quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam “Xây dựng, phát huy vai trò giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” TS Đặng Ngọc Tùng (chủ biên), Nxb Lao động Tác giả bàn đến số vấn đề lý luận giai cấp công nhân, cho người đọc nhìn chung giai cấp công nhân Việt Nam năm đổi mới, từ đưa giải pháp nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước “Tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam” PGS TS Đỗ Ngọc Ninh, TS Nguyễn Văn Giang (đồng chủ biên), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 Các tác giả bàn đến vấn đề chủ yếu chất giai cấp Đảng Cộng sản, chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi vấn đề tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng từ năm 1986 đến Từ đề phương hướng, giải pháp chủ yếu tăng cường chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn “Về xu hướng công nhân hóa nước ta hiên nay” TS Nguyễn An Ninh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 Tác giả bàn đến xu hướng công nhân hóa nước ta, đưa số nhận thức giai cấp công nhân Việt Nam, tượng phân tầng công nhân, trạng thái tới hạn nguồn lực công nhân, nghịch lý trình phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH Hệ thống dạy nghề trước nhu cầu đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức Từ tác giả cần làm để hệ giá trị giai cấp công nhân trở thành hệ giá trị xã hội Một số luận văn, luận án thạc sĩ, tiến sĩ: “Sự phát triển giai cấp công nhân Việt Nam vai trò nghiệp CNH, HĐH đất nước” - Trần Ngọc Sơn (2001), luận văn Tiến sĩ Triết học, chuyên ngành chủ nghĩa xã hội khoa học “Đội ngũ giai cấp công nhân tỉnh Hưng Yên nghiệp CNH, HĐH” - Trần Thị Bích Ngọc (2008), Luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Các công trình nghiên cứu nêu mang lại kết qủa định như: Đi sâu vào phân tích khái niệm giai cấp công nhân, đặc trưng vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam qua thời kỳ cách mạng, thời kỳ CNH, HĐH đất nước Thực trạng xu hướng biến đổi cấu giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đưa số chủ trương, biện pháp cấp bách để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn đổi Trong thời gian gần đây, có số công trình nghiên cứu trực tiếp đến vấn đề ý thức trị GCCN như: “Ý thức trị công nhân số doanh nghiệp Hà Nội nay” sách PGS.TS Phan Thanh Khôi làm chủ biên, xuất năm 2003 Cuốn sách tập trung làm rõ số vấn đề GCCN nói chung đội ngũ công nhân Hà Nội nói riêng, biểu ý thức trị GCCN, thực trạng ý thức trị công nhân thành phố Hà Nội, đưa quan điểm giải pháp để nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân Hà Nội Luận án tiến sĩ: “Ý thức trị công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta nay” tác giả Dương Thị Thanh Xuân năm 2007 Luận án làm rõ thực trạng ý thức trị công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam nay, đồng thời đưa số quan điểm giải pháp nhằm nâng cao ý thức trị cho công nhân có vốn đầu tư nước Riêng với tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Tỉnh ủy Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tiến hành khảo sát đưa đánh giá bước đầu nhằm xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh nhà vững mạnh, nhiên nhìn chung chưa có công trình khoa học thực sâu vào vấn đề nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi Chính việc triển khai thực đề tài “Nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi nay” góp phần đóng góp quan trọng cho phát triển toàn diện đội ngũ công nhân tỉnh nhà Mục đích nhiệm vụ luận văn * Mục đích luận văn là: sở phân tích thực trạng, đánh giá đắn tình hình ý thức trị đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái tới đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái * Luận văn có đặt nhiệm vụ sau: Một là, phân tích làm rõ khái niệm, nội dung, đặc điểm yêu cầu việc nâng cao ý thức trị cho giai cấp công nhân Việt Nam đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi Hai là, làm rõ thực trạng xây dựng nâng cao ý thức trị đội ngũ công nhân Yên Bái thời kỳ đổi Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến việc xây dựng nâng cao ý thức trị đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái trình đổi mới: công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế tỉnh Yên Bái * Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn nội dung: luận văn nghiên cứu thực trạng xây dựng nâng cao ý thức trị đội ngũ công nhân doanh nghiệp địa bàn tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi gắn với bối cảnh CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế - Giới hạn thời gian: từ năm 2001 (từ thực Nghị Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam) đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận luận văn Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, Nghị Đảng giai cấp công nhân, CNH, HĐH Đồng thời, luận văn có kế thừa sử dụng kết nghiên cứu số công trình khoa học có liên quan * Phương pháp nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử phương pháp luận chung Phương pháp nghiên cứu đặc thù CNXHKH tiếp cận, giải vấn đề từ góc độ trị - xã hội Ngoài ra, luận văn kết hợp sử dụng phương pháp cụ thể khác như: khảo sát, điều tra xã hội học, thống kê, phân tích - tổng hợp… để làm sáng tỏ vấn đề đặt Cái đóng góp mặt khoa học luận văn Nghiên cứu cách khoa học có hệ thống vấn đề ý thức trị, thực trạng ý thức trị đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái thời kỳ đổi Kết qua nghiên cứu luận văn nguồn tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy, học tập trường Chính trị, trường Trung cấp, Cao KẾT LUẬN Đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái phận công nhân Việt Nam Từ đời đến công nhân Yên Bái ngày trưởng thành không ngừng số lượng chất lượng, góp phần không nhỏ vào nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà Cùng với công nhân nước công nhân Yên Bái tiếp tục thực sứ mệnh lịch sử xây dựng thành công CNXH, CNCS Việt Nam Để thực sứ mệnh lịch sử công nhân Yên Bái nói riêng công nhân nước nói chung phải có ý thức trị vững vàng, luôn kiên định lý tưởng đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dân, dân tộc lựa chọn Sự nghiệp cách mạng có thành công hay không phụ thuộc lớn vào trưởng thành ý thức trị công nhân nước công nhân Yên Bái Từ thực tế khảo sát, điều tra ý thức trị công nhân Yên Bái cho thấy công nhân Yên Bái có nhiều điểm tích cực, khả quan ý thức trị tốt giai cấp đầu Tuy nhiên hạn chế định phận công nhân Yên Bái mập mờ không hiểu vị trí, vai trò lịch sử giai cấp mình, chưa thực thấy vai trò đầu tàu, lãnh đạo giai cấp cách mạng nước ta, có không công nhân chưa thấy vai trò Đảng, Nhà nước với nghiệp đổi mới, chí không nhận thức đắn tổ chức Công đoàn - tổ chức giai cấp mình… Hiện giới có diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình nước có nhiều biến động ảnh hướng không nhỏ đến thân GCCN, khó khăn cho công nhân thực sứ mệnh lịch sử Việc giáo dục, nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân Yên Bái cần thiết góp phần vào lớn mạnh toàn diện công nhân tỉnh nhà Yên Bái tỉnh miền núi, công nhân tỉnh nhiều thiệt thòi trình phát triển, việc nâng cao ý thức trị cho công nhân Yên 96 Bái việc làm khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành liên tục, lâu dài có chiều sâu thực hiệu Từ trước đến khẳng định công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nâng cao ý thức trị cho công nhân Yên Bái việc làm hoàn toàn đắn phù hợp với quy luật phát triển nghị Đảng Giáo dục, nâng cao ý thức trị công nhân Yên Bái phải có kết hợp hài hòa việc giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ công nhân làm cho đội ngũ công nhân thực lớn mạnh, đủ tự tin gánh vác sứ mệnh Thực trạng ý thức trị công nhân Yên Bái đòi hỏi phải có phương hướng giải pháp đồng thực thiết thực, phù hợp với thực tiễn Mà theo tác giả phương hướng phải gắn chặt với giải pháp định cụ thể nhóm giải pháp kinh tế, nhóm giải pháp trị, pháp luật nhóm giải pháp văn hóa - xã hội Những nhóm giải pháp phải thực đồng thời, có sáng tạo trình thực hiện, tiến hành để mang lại kết tốt Tác giả nhấn mạnh vai trò lãnh đạo Đảng mà chi bộ, đảng sở, vai trò quản lý Nhà nước, công đoàn, tổ chức trị - xã hội vai trò doanh nghiệp xây dựng, nâng cao ý thức trị cho công nhân Yên Bái Những giải pháp tiến hành thực mang lại hiệu to lớn Chắc chắn đội ngũ công nhân Yên Bái ngày lớn mạnh, vững vàng ý thức trị, giác ngộ giai cấp, với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, với công nhân nước xứng đáng giai cấp đầu nghiệp CNH, HĐH nước nhà Vấn đề công nhân vấn đề không mới, nhiên ý thức trị công nhân vấn đề chưa thực nghiên cứu nhiều vấn đề khó Những kết nghiên cứu tác giả khai phá ban đầu không khỏi có hạn chế, thiếu sót định Nhưng chắn tác giả tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, mở rộng nhận thức nghiên cứu 97 vấn đề này; để cống hiến nhiều phần nhận thức cho nghiệp nghiên cứu phát triển GCCN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo (2005), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Yên Bái (2005), Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2004, Nxb Thống kê, Hà Nội Cục Thống kê tỉnh Yên Bái (2005), Báo cáo tình hình mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu (2001 - 2005) Cục Thống kê tỉnh Yên Bái (2011), Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái 2010, Nxb Thống kê, Hà Nội Lê Duẩn (1984), Cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tập IV, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Lao động Việt Nam (1960), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ Đảng Lao động Việt Nam, tập 1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Chiến lược xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 99 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Bùi Đình Đôn (1991), Giai cấp công nhân Việt Nam vai trò xu hướng biến đổi cấu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 17 Cù Thị Hậu (2001), “Giai cấp công nhân Việt Nam đầu thực đường lối đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo”, Lao động Công đoàn, (243), tr.4-6 18 Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chi Minh, Học viện trị - hành khu vực (2009), Tập giảng trị học, Hà Nội 19 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia, môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (1996), Một số vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại ngày nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Phan Thanh Khôi (chủ biên - 2003), Ý thức trị công nhân số doanh nghiệp Hà Nội nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 V.I.Lênin (1980), Toàn tập, tập 26, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 22 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 23 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 24 V.I.Lênin (1975), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 25 V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 26 Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái (2010), Báo cáo thống kê tổ chức công đoàn năm 2010, Yên Bái 27 Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái (2010), Báo cáo sơ kết nửa nhiệm Nghị Đại hội CĐ tỉnh lần thứ XVII Nghị Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Yên Bái 100 28 Liên minh hợp tác xã Yên Bái (2005), Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái năm (2006-2010), Yên Bái 29 C.Mác Ph.Ăngnghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 C.Mác Ph Ăngnghen (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 C Mác Ph Ăngnghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 C.Mác Ph Ăngnghen (1993), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 35 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Phạm Xuân Nam (chủ biên - 1997), Đổi sách xã hội, luận giai pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Phạm Công Nhất (12/2007), “Trí thức hóa đội ngũ công nhân Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế”, Tạp chí Lao động Công đoàn, (393), (kỳ I) 39 Phạm Công Nhất (12/2008), Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam qúa trình đổi hội nhập nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế 40 Nguyễn An Ninh (2008), Về xu hướng công nhân hóa nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Dương Xuân Ngọc (2004), Giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 101 42 Hà Thị Lan Phương (2005), Vấn đề phát triển lực lượng sản xuất tỉnh Yên Bái thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa nay, Luận văn thạc sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 43 Dương Văn Sao (2005), Đề tài khoa học: Thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam, Hà Nội 44 Dương Văn Sao (3/2007), “Xây dựng phát huy vai trò giai cấp công nhân Việt Nam, nhân tố định thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước”, Tạp chí Lao động Công đoàn, (376), (kỳ 2) 45 Nguyễn Văn Tạo (1997), Một số vấn đề giai cấp công nhân công đoàn Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 GS Văn Tạo (2008), Đổi tư giai cấp công nhân - kinh tế tri thức công nhân tri thức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Phùng Thị Tiền (2008), Đội ngũ công nhân tỉnh Kiên Giang nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, luận văn thạc sĩ Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 48 Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Yên Bái (2010), Báo cáo tình hình thực tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, Yên Bái 49 Đặng Ngọc Tùng (2011), Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, Bài phát biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI 50 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (10/2000), Dự án rà soát bổ sung quy hoạch tổng kết phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái thời kỳ (2001 2010), Yên Bái 51 Viện Công nhân Công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Xu hướng biến động giai cấp công nhân Việt Nam năm đầu kỷ XXI, Nxb Lao động, Hà Nội 102 52 Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước (1991), Nxb Lao động, Hà Nội 53 Dương Thị Thanh Xuân (2007), Ý thức trị công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta nay, luận án tiến sỹ Triết học 54 http://www.baoyenbai.com.vn/21/67787/Nghi_quyet_Dai_hoi_dai_bieu _Dang_bo_tinh_Yen_Bai_lan_thu_XVII.htm 55 http://www.baoyenbai.com.vn, ngày 25/10/2010 103 CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN Nguyễn Anh Tuấn (2011), Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa hội nhập quốc tế, xứng đáng giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam giai đoạn nay, Hội thảo quán triệt, vận dụng nghị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI vào việc giảng dạy môn lý luận trị trường đại học cao đẳng (tài liệu phục vụ Hội thảo - ngày 10 tháng năm 2011), ĐH Quốc gia Hà Nội 104 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU XIN Ý KIẾN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ PHIẾU XIN Ý KIẾN Để có sở đề xuất giải pháp nhằm xây dựng gai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận trị - Đại học Quốc gia Hà Nội tiến hành khảo sát tìm hiểu thực trạng giai cấp công nhân số khía cạnh Mong Anh (chị) vui lòng cho biết đôi điều thông qua câu hỏi sau cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng 1) Giai cấp giai cấp đầu nghiệp đổi mới; CNH, HĐH nước ta ? - Giai cấp công nhân - Giai cấp nông dân - Đội ngũ trí thức - Các giai cấp, tầng lớp khác 2) Ý kiến Anh (Chị) hành động phủ nhận sứ mệnh lịch sử GCCN? - Kiên chống đối hành động - Khó trả lời - Không trả lời 3) Mức độ hiểu biết Anh (chị) chủ nghĩa Mác-Lênin? - Sâu sắc - Bình thường - Mơ hồ 4) Theo Anh (chị) Chủ nghĩa Mác-Lênin truyền bá vào nước vào thời gian nào? 105 - Những năm 20 kỷ XX - Năm 1930 - Năm 1945 5) Anh (chị) có tự hào GCCN Việt Nam không? - Rất tự hào - Bình thường - Không tự hào 6) Theo Anh (chị) có cần thiết có tổ chức Đảng đơn vị doanh nghiệp không? - Cần thiết - Không cần thiết - Khó trả lời 7) Thái độ Anh (chị) với hành vi phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng? - Kiên chống hành vi - Bình thường - Không trả lời 8) Anh (chị) có mong muốn phấn đấu đứng hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam không? - Có - Không - Không trả lời 9) Theo Anh (chị) Nhà nước ta có nhà nước dân, dân dân không? - Đúng - Không trả lời 10) Theo Anh (chị) có cần thiết có tổ chức Công đoàn đơn vị doanh nghiệp không? - Cần thiết 106 - Không cần thiết - Khó trả lời 11) Anh (chị) tham gia tổ chức Công đoàn chứ? - Tham gia - Không tham gia - Khó trả lời 12) Đánh giá Anh (chị) thành tựu thời kỳ đổi mới? - Rất tốt - Kết - Chưa mong muốn 13) Thái độ Anh (chị) với tượng tham ô, tham nhũng? - Phẫn nộ lên án - Phẫn nộ không lên án - Không quan tâm 14) Anh (chị) đọc qua Hiến pháp Bộ luật lao đông chưa? - Đã đọc Hiến pháp - Chưa đọc Hiến pháp - Đã đọc Bộ luật Lao động - Chưa đọc Bộ luật Lao động 15) Quan hệ Anh (chị) người sử dụng lao động (giới chủ) doanh nghiệp? - Tốt - Bình thường - Không tốt 16) Anh (chị) làm với hành động sai trái người sử dụng lao động (giới chủ)? - Đấu tranh - Không đấu tranh 107 17) Anh (chị) nghĩ dân tộc Việt Nam? - Tự hào - Bình thường - Khó trả lời 18) Anh (chị) có tin tưởng vào thời kỳ độ lên CNXH nước ta không? - Tin tưởng tuyệt đối - Tin tưởng: 50% - Không trả lời Xin trân trọng cảm ơn! 108 Phụ lục TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN Ở CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI Câu hỏi Kết (Người) Tỉ lệ (%) 1) Giai cấp giai cấp đầu - Giai cấp công nhân nghiệp đổi mới; CNH, HĐH - Đội ngũ trí thức nước ta nay? - Giai cấp nông dân - Các giai cấp, tầng lớp khác 2) Ý kiến Anh (Chị) - Kiên chống đối hành động phủ nhận sứ mệnh hành động lịch sử GCCN? - Khó trả lời - Không trả lời 3) Mức độ hiểu biết Anh (chị) - Sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin? - Bình thường - Mơ hồ 156 34 10 150 78 17 75 40 10 44 12 144 20 22 72 - Những năm 20 kỷ XX - Năm 1930 - Năm 1945 - Rất tự hào - Bình thường - Không tự hào - Cần thiết - Không cần thiết - Khó trả lời - Kiên chống hành vi - Bình thường - Không trả lời - Có - Không - Không trả lời - Đúng - Không trả lời 102 51 40 58 44 128 28 164 14 22 180 20 29 22 64 14 82 11 90 14 36 28 136 170 30 18 14 68 85 15 - Cần thiết - Không cần thiết - Khó trả lời - Tham gia - Không tham gia 160 24 16 172 12 80 12 86 4) Theo Anh (chị) Chủ nghĩa MácLênin truyền bá vào nước vào thời gian nào? 5) Anh (chị) có tự hào GCCN Việt Nam không? 6) Theo Anh (chị) có cần thiết có tổ chức Đảng đơn vị doanh nghiệp không? 7) Thái độ Anh (chị) với hành vi phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng? 8) Anh (chị) có mong muốn phấn đấu đứng hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam không? 9) Theo Anh (chị) nhà nước ta có nhà nước dân, dân dân không? 10) Theo Anh (chị) có cần thiết có tổ chức Công đoàn đơn vị doanh nghiệp không? 11) Anh (chị) tham gia tổ chức Công đoàn ? Các lựa chọn trả lời 109 12) Đánh giá Anh (chị) thành tựu thời kỳ đổi mới? 13) Thái độ Anh (chị) với tượng tham ô, tham nhũng? 14) Anh (chị) đọc qua Hiến pháp Bộ luật Lao đông chưa? - Khó trả lời - Rất tốt - Kết - Chưa mong muốn - Phẫn nộ lên án - Phẫn nộ không lên án - Không quan tâm - Đã đọc Hiến pháp - Chưa đọc Hiến pháp - Đã đọc Bộ luật Lao động - Chưa đọc Bộ luật Lao động - Tốt - Bình thường - Không tốt - Đấu tranh - Không đấu tranh 15) Quan hệ Anh (chị) người sử dụng lao động (giới chủ) doanh nghiệp? 16) Anh (chị) làm với hành động sai trái người sử dụng lao động (giới chủ)? 17) Anh (chị) tự hào - Rất tự hào dân tộc Việt Nam ? - Tự hào - Bình thường - Không ý kiến 18) Anh (chị) có tin tưởng vào thời - Tin tưởng tuyệt đối kỳ độ lên CNXH nước ta - Tin tưởng: không? - Không trả lời: Ghi chú: Tổng số phiếu điều tra: Nhà máy khoáng sản xi măng Yên Bái: Công ty cổ phần sứ - Tp Yên Bái: Nhà máy Gạch Xuân Lan: Công ty THHH Hòa Bình: HTX VLXD Hợp Nhất: 110 200 50 45 45 30 30 16 160 36 146 20 34 80 18 73 10 17 48 152 56 144 132 (48) (6) (6) 120 (56) 20 (4) 24 76 28 72 95 (80) 2,5 (10) 2,5 (10) 85 (94) 15 (6) 50 120 20 10 80 100 20 25 60 10 40 50 10 [...]... cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay Chương 2: Thực trạng ý thức chính trị của đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới hiện nay Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái trong thời kỳ đổi mới hiện nay 8 Chương 1 Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY 1.1 Ý thức chính trị. .. tàng để ý thức chính trị lý luận khai thác, khái quát nội dung của mình giúp cho hệ tư tưởng, lý luận bớt sơ cứng, bớt sai lầm Ngược lại ý thức chính trị lý luận củng cố, định hướng tâm lý cho ý thức chính trị thông thường Theo căn cứ vào chủ thể mang ý thức chính trị, thì ý thức chính trị gồm ý thức chính trị cộng đồng và ý thức chính trị cá nhân Ý thức chính trị cộng đồng là ý thức chính trị sinh ra... chức làm công tác Công đoàn trong toàn tỉnh Yên Bái Đồng thời là cơ sở cho việc hoạch định chính sách, giải pháp nhằm nâng cao ý thức chính trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái, góp phần phát triển toàn diện đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái 7 Kết cấu chính của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận văn gồm 3 chương, 6 tiết: Chương 1: Ý thức chính trị của... giá ý thức chính trị của GCCN phải trên cơ sở tất cả những biểu hiện trên Trong đó biểu hiện về giác ngộ giai cấp là biểu hiện chủ yếu nhất, tác động đến sự nhận thức và những biểu hiện khác của GCCN 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay Nâng cao ý thức chính trị cho GCCN Việt Nam hiện nay là việc làm rất quan trọng và cần thiết Nó góp phần đảm bảo cho. .. Vì là một hình thái ý thức xã hội nên ý thức chính trị có mối quan hệ qua lại và chựu chi phối của những hình thái ý thức xã hội khác như: ý thức pháp quyền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo… nhưng khi xét tổng thể ý thức xã hội thì ý thức chính trị có tầm quan trọng đặc biệt, nó quyết định đến xu hướng và bản chất của các hình thái ý thức xã hội Hình thái ý thức chính trị xuất hiện trong xã hội có giai... sinh ra từ nhu cầu, lợi ích chính trị của cả cộng đồng xã hội hoặc của một nhóm xã hội, một giai cấp nào đó trong cộng đồng Ý thức chính trị cá nhân là nhận thức, thái độ của từng cá nhân về những vấn đề hiện thực của đời sống chính trị Ý thức chính trị cộng đồng và ý thức chính trị cá nhân có mối quan hệ biện chứng qua lại nhau Ý thức chính trị cộng đồng là ý thức chính trị của một xã hội, một nhóm... thành ý thức hệ của xã hội 1.2.4 Xuất phát từ vai trò định hướng của ý thức chính trị đối với mọi hoạt động của công nhân; từ vai trò của công tác lý luận đến thực trạng yếu kém về ý thức chính trị của một bộ phận công nhân Việt Nam Ý thức chính trị là một bộ phận cấu thành và quan trọng nhất của ý thức xã hội vì nó quyết định xu hướng và bản chất của các hình thái ý thức xã hội khác Người công nhân. .. Ý thức chính trị lý luận được biểu hiện là những tư tưởng, quan điểm chính trị đã được hệ thống hóa thành một chỉnh thể mang tính khoa học, hợp lý phản ánh được các mối liên hệ bản chất, tất yếu, phổ biến trong đời sống chính trị Ý thức chính trị thông thường và ý thức chính trị lý luận có mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại nhau Ý thức chính trị thông thường là cơ sở, kho tàng để ý thức. .. ngại là ý thức phấn đấu vào Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên… của người công nhân là chưa cao Với những phân tích trên đây đòi hỏi phải không ngừng nâng cao ý thức chính trị cho GCCN Việt Nam “Xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ quan trọng và quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và của... lại ý thức chính trị có vai trò quan trọng với đời sống xã hội và đối với GCCN Việt Nam, chỉ khi có ý thức chính trị GCCN mới có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình Trong bối cảnh của thế giới ngày nay, việc giáo dục, nâng cao ý thức chính trị cho GCCN có ý nghĩa hơn bao giờ hết Đứng trên lập trường của chủ nghĩa Mác-Lênin giúp cho ta có cái nhìn đúng đắn, khoa học nhất về ý thức chính trị và ... 800 18 - 20 7.500 1.200 2.000 84 Văn chấn Tú Lệ 200 400 21 - 32 8.000 1.400 1.600 83 Nam Trấn Y n - Văn Y n - TP Y n Bái Ba Khe Lục y n Y n Bình 70 2 3-2 4 8.000 1.800 2.000 87 < 30 20 - 23 8.000... “Nâng cao ý thức trị cho đội ngũ công nhân tỉnh Y n Bái thời kỳ đổi nay làm luận văn thạc sỹ Hy vọng đóng góp phần sức lực vào phát tri n đội ngũ công nhân tỉnh Y n Bái góp phần vào phát tri n... Bắc, kiến tạo ba d y núi lớn có hướng ch y T y Bắc - Đông Nam Phía T y có d y Hoàng Liên Sơn - Pú Luông nằm kẹp sông Hồng sông Đà, phía Đông có d y núi đá vôi nằm kẹp sông Ch y sông Lô Địa hình
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, Tính cấp thiết của đề tài, Tình hình nghiên cứu của đề tài, Chương 1 Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, Chương 2 THỰC TRẠNG Ý THỨC CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN TỈNH YÊN BÁI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm