Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án

7 702 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 22:23

hieu lv E-SOLUTIONS SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN Các định nghĩa, viết tắt Chưa hoàn thiện Các nguyên tắc chung Khi sử dụng, vận hành hệ thống máy chủ E-Solutions cần tuân thủ nguyên tắc sau: Ổ cứng chứa thư mục share, thư mục lưu trữ dự án, phòng phải có backup thường xuyên Hệ thống phải có 01 máy chủ riêng biệt sử dụng cho mục đích chạy chương trình lưu trữ sở liệu (SQL, Orcale, MySQL, ) Các tài nguyên thuộc dự án (thư mục share, tài liệu, svn code, database) phòng phân quyền cho thành viên dự án Lãnh đạo phòng Tương đương: người tham gia dự án có quyền truy cập tài nguyên dự án Quản trị viên phận phép cấp quyền truy cập, phân quyền máy chủ Các trường hợp có thay đổi quyền truy cập tài nguyên cần có thông báo trưởng dự án trưởng phòng trở lên cho phận quản trị server Việc đặt tên database, đặt tên thư mục dự án, tên thư mục SVN, cấu trúc thư mục, đặt tên file tài liệu dự án cần phải tuân thủ nguyên tắc hướng dẫn sổ tay Một dự án bắt buộc phải có tài liệu quy định điều sổ tay này, tài liệu phải tuân thủ quy định trình bày văn theo định dạng Cổng (port) dự án phân dải theo nhóm quy định điều sổ tay Không sửa – lập trình, thao tác liệu thật database chạy thật Chỉ có quản trị máy chủ có tài khoản “sa” máy chủ lưu trữ Database vận hành 10 Với tất thư mục – database – không tuân thủ quy định nêu sổ tay Quản trị server quyền xóa không cần báo trước Việc liệu ,lỗi hoàn toàn trưởng dự án chịu trách nhiệm Tổng quan hệ thống server E-Solutions 3.1 SVR02 Nhiệm vụ chính: Lưu trữ liệu vận hành, liệu demo cho khách hàng Các database thường có hậu tố: _Release, _DEMO để phân biệt liệu phát hành thức Chứa thư mục dùng chung toàn công ty, Thư mục dùng chung toàn công ty bao gồm tài liệu ban hành nội bộ, mẫu văn bản, thư mục ảnh lưu trữ, video, setup (_net, visualstudio…) thư mục không phân quyền Chứa thư mục dùng chung thức phòng ban phân quyền theo phòng, dự án Computer name: SVR02 IP: 192.168.68.2 Thông tin chương trinh cài đặt: • • • • • • SQL 2005 instance name: mssqlserver2005 SQL 2008 instance name: mssqlserver2008 SQL 2012 instance name: mssqlserver2012 Default install name Domain Orcale : 192.168.68.2/ES_ORC:1521 Cấu trúc thư mục chia sẻ máy 02 3.2 SVR03 Nhiệm vụ chính: Môi trường Phát triển – kiểm thử Chứa sở liệu trình lập trình, kiểm thử Các database, thư mục public web đặt thường có hậu tố : _DEV, _TEST, DEMO… Máy SVR03 dùng làm môi trường lập trình, kiểm thử nên tất user phân quyền administrator Computer name: SVR03 IP: 192.168.68.3 Thông tin chương trinh cài đặt: • • • • • SQL 2005 instance name: mssqlserver2005 Default instance name trỏ đến SQL 2008 SQL 2012 instance name: mssqlserver2012 (192.168.68.2) Oracle :192.168.68.3/HDDT:1521 IIS 3.3 SVR04 Nhiệm vụ chính: Là Môi trường chạy Application vận hành Đóng vai trò máy chủ domain second, ổ lưu trữ thư mục web deploy hệ thống phát hành thức, web internet Nơi lưu trữ SVN chứa source code dự án Computer name: SVR04 IP: 192.168.68.4 Thông tin chương trinh cài đặt: • • • • IIS SVN Thư mục Share Domain second Hướng dẫn áp dụng quy trình thực dự án Các nội dung hướng dẫn tài liệu quy trình QT_01 E-Solutions ban hành Các hướng dẫn chi tiết quy trình dự án tham khảo thêm tài liệu QT_01 4.1 Khởi động dự án Tại bước khởi động dự án, Trưởng dự án chốt thông tin dự án bao gồm: • Mã dự án (quy định điều ) • Thành viên dự án – vị trí thành viên • Port public web quy định điều (nếu có) Căn vào thông tin trên, trưởng dự án lập thư mục dự án đặt đường dẫn: \\192.168.68.3\E:\DuAn Theo cấu trúc: Trưởng dự án khởi tạo Database đặt tên theo mã dự án + hậu tố _DEV Database máy 03 Các file mdf, ldf phải đặt thư mục DATABASEs dự án Bộ phận quản trị vào thông tin trưởng dự án cung cấp, thực bước: a Tạo thư mục dự án máy 02, phân quyền Thư mục máy 04 sử dụng để lưu trữ file chung dự án (trừ code lưu SVN) b Tạo thư mục dự án máy 04, phân quyền c Tạo thư mục SVN máy 04, phân quyền (Chỉ sử dụng để lưu source code dự án) d Tạo database, tạo user database theo mã dự án, map quyền owner cho user thêm quyền db creater cho user 4.2 Deploy phiên Test Deploy phiên test cần tuân thủ: Tạo Database máy SVR03 theo cấu trúc: mã dự án_TEST Các file mdf, ldf phải đặt thư mục DATABASEs dự án Thư mục Public web máy SVR03 đặt tên theo cấu trúc: mã dự án _TEST, đặt thư mục DEPLOYs thư mục dự án Tạo website IIS máy SVR03 theo tên thư mục vừa tạo, binding cổng theo thông tin quy định trưởng dự án 4.3 Deploy phiên Demo Cần có kế hoạch, báo cho quản trị viên để cấu hình NAT cổng internet cho chương trình demo Nếu muốn demo môi trường tách biệt, ổn định – xin quyền truy cập máy SVR02, SVR04 từ quản trị viên để deploy Khi deploy cần tuân thủ: Tạo database theo cấu trúc: mã dự án_DEMO Các file mdf, ldf phải đặt thư mục DATABASEs dự án Thư mục Public web đặt tên theo cấu trúc: mã dự án _DEMO, đặt thư mục DEPLOYs thư mục dự án: Tạo IIS theo tên thư mục vừa tạo, binding cổng theo thông tin quy định trưởng dự án (Ảnh minh họa Database, IIS, thư mục máy 03) (Ảnh minh họa thư mục lưu Database dự án máy 03) 4.4 Triển khai dự án Nếu chương trình vận hành môi trường E-Solutions Đội dự án thực tạo file bakup database từ Dev máy SVR03, copy vào thư mục BAKs dự án máy SVR02, sử dụng tài khoản database cấp máy SVR02 để restore database đặt theo quy tắc: mã dự án + _RELEASE Các file mdf, ldf đặt thư mục DATABASEs dự án Đội dự án có trách nhiệm báo cung cấp thông tin cho phận quản trị server để cấp cổng public internet (nếu có) quyền truy cập cấu hình IIS máy 04 đường dẫn web Application đặt thư mục đặt tại: \\192.168.68.4\D:\02 Thư mục Phòng - Dự Án\Phòng kỹ thuật\DuAn\Mã dự án\Deploys Các thư mục Phòng – Dự Án phân quyền theo phận tham gia dự án Cấu trúc tên thư mục thư mục deploys: Mã dự án +_Tên Project + _Tên đơn vị triển khai + _RELEASE 4.5 Vận hành dự án Trong trình vận hành sử dụng thư mục BAKs tài khoản database cấp để backup, restore database Liên hệ quản trị server cần deploy phiên release, demo Các tài liệu kỹ thuật, setup theo phiên bản, tài liệu phát sinh trình thực dự án lưu máy 04 theo đường dẫn phải đặt tên theo quy định điều 5: \\192.168.68.2\Thu muc phong\Phong Ky Thuat\Du An (Ảnh chụp thư mục Share máy 04) Quy tắc đặt mã Mã dự án: [_mã đơn vị triển khai] Ví dụ: ES_Project_HDDT, ES_Project_HDDT_HaiPhong Mã file tài liệu: Mã dự án_Tên file_yyyy.MM.dd Ví dụ: ES_Project_PTTK_20121112, ES_Project_PTTH_HaiPhong_20121112 Các hậu tố đặt tên database, tên thư mục phiên bản: • • • • _RELEASE: phát hành hành _DEV: dành cho lập trình _TEST: dành cho tester _DEMO: dành cho mục đích demo Danh mục tài liệu phải có dự án Chưa hoàn thiện Danh sách Port web quy định theo nhóm Đăng ký port theo dải quy định, trưởng dự án thành viên nhóm theo dải nhóm đó: • • • • • ESMR: 2001– 2039 ESOFFICE: 9001 – 9039 ESPC: 8861 – 8899 ESR&D: 9101 - 9139 ESVCGM: 8061 - 8099 Quy định – quy chuẩn tài liệu Các file mẫu quy chuẩn tài liệu lưu địa …… (chưa hoàn thiện) Các tài liệu phát sinh phải thực thống theo font chữ, kiểu chữ, kiểu trình bày Cung cấp đầy đủ thông tin phiên bản, người cập nhật, ngày cập nhật … theo mẫu ... E-Solutions ban hành Các hướng dẫn chi tiết quy trình dự án tham khảo thêm tài liệu QT_01 4.1 Khởi động dự án Tại bước khởi động dự án, Trưởng dự án chốt thông tin dự án bao gồm: • Mã dự án (quy định điều... hướng dẫn sổ tay Một dự án bắt buộc phải có tài liệu quy định điều sổ tay này, tài liệu phải tuân thủ quy định trình bày văn theo định dạng Cổng (port) dự án phân dải theo nhóm quy định điều sổ tay. .. source code dự án Computer name: SVR04 IP: 192.168.68.4 Thông tin chương trinh cài đặt: • • • • IIS SVN Thư mục Share Domain second Hướng dẫn áp dụng quy trình thực dự án Các nội dung hướng dẫn tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn