vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh

114 288 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2016, 17:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - PHAN DUY VĨNH VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Chính trị học Hà Nội – 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN DUY VĨNH VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học Mã số: 60 31 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lại Quốc Khánh Hà Nội – 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu trích dẫn luận văn trung thực Kết quả nghiên c ứu luận văn không trùng với công trình khác Tác giả luận văn Phan Duy Vĩnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 1.1 Khái niệm 1.1.1 Cán 1.1.2 Đội ngũ cán 1.1.3 Đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 1.2 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh 1.2.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội địa phương 1.2.2 Ưu điểm đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh 1.2.3 Hạn chế đội ngũ cán chủ chốt sở Hà Tĩnh 1.3 Những vấn đề đặt công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hà Tĩnh 1.3.1 Năng lực lãnh đạo trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế đội ngũ cán chủ chốt cấp sở vấn đề cần quan tâm 1.3.2 Suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nguy cận kề làm niềm tin nhân dân lãnh đạo đảng, quản lý nhà nước sở 1.3.3.Phương pháp tác phong lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở lực cản cho trình công nghiệp hóa, đại hóa Hà Tĩnh 1.3.4 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thiếu chiến lược tổng thể lộ trình thực 1.3.5 Chính sách cán sở nói chung cán chủ chốt cấp sở nói riêng nhiều bất cập 1.3.6 Đào tạo cán tạo nguồn cán chủ chốt lâu dài thách thức sở Trang 1 5 6 7 12 12 16 21 26 26 27 29 30 32 33 CHƢƠNG VẬN DỤNG TƢ TƢỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TRONG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cán công tác cán 2.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu chuẩn người cán 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh tài người cán 2.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp lãnh đạo phong cách công tác người cán cách mạng 2.1.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề sử dụng cán 2.1.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh với sách động viên đãi ngộ cán 2.1.6 Tư tưởng Hồ Chí Minh với việc huấn luyện, đào tạo cán 2.1.7 Đổi cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2.2 Mục tiêu, phƣơng hƣớng xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh 2.2.1 Mục tiêu 2.2.2 Phương hướng 2.3 Những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh theo tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 2.3.1 Xác định tiêu chuẩn chức danh cán chủ chốt cấp sở giai đoạn theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2.3.2 Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 2.3.3 Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 2.3.4 Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế, quy trình xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 2.3.5 Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý bảo vệ đội ngũ cán chủ chốt cấp sở 2.3.6 Tiếp tục đổi hoàn thiện hệ thống sách cán xã, phường, thị trấn, cán chủ chốt 2.3.7 Kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động quan tham mưu làm công tác tổ chức, cán 37 37 37 44 46 57 61 62 67 68 68 70 72 72 78 81 83 87 89 91 2.3.8 Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phảm chất trị, đạo đức cách mạng đội ngũ cán nói chung cán chủ chốt cấp sở nói riêng; đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác 2.3.9 Xây dựng phong cách, phương pháp công tác đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói đôi với làm, lý thuyết kết hợp với thực hành sáng tạo; dân chủ, gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 95 103 105 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công tác cán xây dựng đội ngũ cán có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng nghiệp cách mạng Đảng ta khâu then chốt công tác xây dựng Đảng Sau 27 năm thực Đổi mới, lãnh đạo Đảng, đất nước ta đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử Song, xu toàn cầu hoá nay, nghiệp Đổi nước ta đứng trước nguy thách thức xem thường Nhiệm vụ thời kỳ nặng nề, đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo cấp có đủ tiêu chuẩn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trị, góp phần thực thắng lợi nghiệp Đổi đất nước Trong đó, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở có vai trò quan trọng Đội ngũ giữ vị trí đặc biệt hệ thống trị, cầu nối trực tiếp Đảng, Nhà nước với nhân dân Là cấp lãnh đạo cuối cùng, trực tiếp đối mặt giải vấn đề cụ thể nảy sinh hoạt động thực tiễn sở Đường lối chủ trương Đảng, sách Nhà nước có vào sống người dân hay không, điều phụ thuộc lớn vào vai trò lực đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Lênin nói: “Trong lịch sử chưa có giai cấp giành quyền thống trị, không đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiên phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” [52, tr.473] Trong trình hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh luôn trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán để có đủ sức mạnh hoàn thành nghiệp vẻ vang Đảng dân tộc Tư tưởng Hồ Chí Minh cán có ý nghĩa to lớn nghiệp cách mạng Việt Nam Người khẳng định: “Cán gốc công việc, muôn việc thành công hay thất bại cán tốt hay kém, có cán tốt việc xong” Cán khâu quan trọng định thành hay bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, công tác xây dựng đội ngũ cán khâu then chốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước Chủ trương xây dựng đội ngũ cán Đảng đạt nhiều thành tựu đáng kể Tuy nhiên, thực tế phạm vi nước địa phương đặt nhiều vấn đề mới, cần tiếp tục nghiên cứu cụ thể, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp, cấp sở ngày trở nên thiết quan trọng hết Do tác động ngày mạnh mẽ mặt trái kinh tế thị trường dẫn đến tình trạng “một phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể số cán cao cấp, suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống với biểu khác phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc ” [15, tr.1] Mặt khác, phận cán lãnh đạo cấp mắc bệnh độc đoán, chuyên quyền, thiếu khoa học, thiếu dân chủ; cán chủ chốt cấp sở xa dân, cửa quyền, hách dịch vv làm cho hoạt động máy công quyền tổ chức hệ thống trị hiệu quả, “điểm nóng” sở ngày nhiều hơn, phức tạp hơn, đặt vấn đề lớn công tác cán nói chung cán chủ chốt cấp nói riêng, cấp sở có vai trò cốt yếu Do vậy, việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, từ rút nguyên nhân học kinh nghiệm, đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cán để đề xuất với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh số giải pháp chủ yếu công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nay, vừa yêu cầu quan trọng, đồng thời việc làm có ý nghĩa thiết thực cấp bách quan tham mưu công tác cán cấp Hà Tĩnh Xuất phát từ suy nghĩ trên, chọn đề tài: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cán vào việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Hà Tĩnh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Chính trị học 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Tư tưởng Hồ Chí minh cán công tác cán vấn đề quan trọng, thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu nước Đã có nhiều công trình nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán nhiều góc độ tiếp cận khác Có công trình vào nghiên cứu toàn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, có công trình vào nghiên cứu hay số nội dung công tác cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh Các công trình nghiên cứu tác giả công bố dạng chuyên đề, luận văn thạc sỹ, đăng sách, báo, tạp chí, kỷ yếu, hội thảo khoa học Đó nguồn tư liệu quý báu giúp kế thừa trình nghiên cứu, hoàn thiện đề tài Ví dụ như: * Công trình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ: - Đặng Xuân Kỳ (chủ nhiệm đề tài): Tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, chuyên đề khoa học cấp nhà nước KX 02 - Bùi Đình Phong: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Nxb Lao động, Hà Nội, 2002 - Kỷ yếu hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức gồm hàng trăm nghiên cứu, đề cập nhiều khía cạnh công tác xây dựng đội ngũ cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh… - Luận văn thạc sỹ: Nguyễn Thị Lương Uyên: Tư tưởng Hồ Chí Minh cán với việc nâng cao lực lãnh đạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Giang giai đoạn * Công trình nghiên cứu công tác cán xây dựng đội ngũ cán nước ta - Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (Đồng chủ biên): Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 - Trần Huy Sáng (1999), Xây dựng đội ngũ CB, CC QLNN kinh tế huyện (qua thực tế huyện ngoại thành Hà Nội), Luận án Tiến sĩ khoa học Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; - Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương, Xây dựng đội ngũ CB, CC Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân, Tạp chí Cộng sản điện tử, số 22; - Trương Thị Thông (chủ biên): Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực tổ chức hoạt động thực tiễn đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện biên giới phía Bắc tình hình nay, Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội, 2001 Một số luận văn thạc sĩ nhiều báo nhiều nhà nghiên cứu đăng tạp chí khoa học theo chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán như: - Cầm Bá Tiến: Xây dựng đội ngũ cán công chức quản lý nhà nước kinh tế cấp tỉnh thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh Thanh Hoá, Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế, Hà Nội, 2000 - Lê Thị Thủy: Vấn đề cán tác phẩm Sửa đổi lối làm việc Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận trị & truyền thông - Số tháng 3-2009 - Phạm Dũng: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Tiền Giang, Tạp chí xây dựng Đảng - số - 2008 - Phạm Xuân Cát: Hiệu chất lượng lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, thành phố, Tạp chí xây dựng Đảng - số - 2006 Các công trình nghiên cứu sâu phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán nhiều góc độ khác nhau, vấn đề rèn luyện đạo đức, lực cán bộ, số nội dung quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, đổi phong cách cán bộ, vv song nói chưa có công trình khoa học sâu nghiên cứu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cán vào việc xây dựng đội - Thực nghiêm túc việc kê khai tài sản cán bộ, công chức theo quy định; công khai hóa chế độ hoạt động công vụ, công việc quan hệ trực tiếp với công dân, lĩnh vực tài chính, quản lý đất đai, tài sản Kiên chống biểu tiêu cực công tác cán bộ, công tác tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán Tóm lại, tinh thần cốt lõi đồng thời nội dung phương hướng, mục tiêu, quan điểm đạo chủ trương lớn công tác xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo nói chung, cán chủ chốt cấp sở nói riêng là: Việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ xây dựng đội ngũ cán có chất lượng đồng toàn diện, có cấu hợp lý, máy tinh giản, động, hoạt động có hiệu Một đội ngũ cán vững trị, có phẩm chất đạo đức sáng, có trình độ kiến thức, lực lãnh đạo quản lý, điều hành giỏi để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tỉnh Hà Tĩnh Để đạt phương hướng, mục tiêu đó, vấn đề quan trọng có tính chất định phải đề giải pháp thực mang tính khả thi đồng bộ, để xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn nay, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở đóng vai trò trọng yếu, then chốt việc triển khai thực có hiệu chủ trương, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Những giải pháp vừa cấp bách, vừa cụ thể thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn Đảng Hà Tĩnh nói chung yêu cầu đặt cho công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh nói riêng Vì vậy, để thực thực có hiệu giải pháp trên, phải có đạo tập trung, thống phối hợp đồng bộ, chặt chẽ cấp, ngành từ tỉnh tới sở, đồng thời, phải có quan tâm đạo, giúp đỡ ban, ngành hữu quan Trung ương 94 Công đổi hội để phát triển, thử trách, sàng lọc cán bộ, đội ngũ cán chủ chốt cấp Tiến hành công tác cán xây dựng cán cách chủ động, đồng bộ, có phương hướng, mục tiêu, quan điểm đạo đắn, toàn diện; có giải pháp đồng tâm cao, định xây dựng đội ngũ cán có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tỉnh Hà Tĩnh 2.3.9 Xây dựng phong cách, phương pháp công tác đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nói đôi với làm, lý thuyết kết hợp với thực hành sáng tạo; dân chủ, gần dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Nói đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, gương mẫu công việc giải pháp quan trọng việc đổi phương pháp lãnh đạo phong cách công tác đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Người cán chủ chốt cấp sở muốn dân tin, dân thống ý trí hành động trước chủ trương sách Đảng nhiệm vụ sở cần phải luôn nói phải làm, tránh tình trạng nói mà không làm, nói nhiều làm ít, nói đằng, làm nẻo Thực tế có sở yếu kém, cán chủ chốt nói hay thực chất mị dân, nói trước dân chúng điều lợi ích dân, hai điều lợi ích tập thể thực tế họ thân họ dẫn đến tình trạng dân lòng tin, không thực điều họ nói Từ năm 1924, Hồ Chí Minh vạch rõ: “Nói chung dân tộc phương Đông giàu tình cảm họ gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền.” [41, tr.263] Ngay trang đầu tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh nêu 23 điều tư cách người cách mệnh điều thứ 10 khẳng định: “Nói phải làm” [42, tr.260] Đối với tất người, Hồ Chí Minh đòi hỏi nói phải đôi với làm, Người đặc biệt nhấn mạnh đến cán bộ, Người cho lời nói việc làm cán quần chúng theo dõi, coi khuôn mẫu, 95 mực thước Nếu người cán bộ, đảng viên yêu cầu người siêng năng, ăn trưa, ngủ trễ, muốn người ta tiết kiệm xa xỉ, lãng phí tuyên truyền trăm năm vô ích: “Trước mặt quần chúng ta viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách, đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” [45, tr.552] Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX nhiệm vụ chủ yếu công tác lý luận, tư tưởng tình hình viết: “Toàn Đảng, trước hết Ban chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán chủ chốt cấp, ngành kiên thực nói đôi với làm, nói làm đường lối, sách, pháp luật” [18, tr.141-142] Hơn hết, người cán chủ chốt cấp sở người trực tiếp gắn bó với nhân dân, trực tiếp đưa chủ trương, đường lối sách Đảng pháp luật Nhà nước vào dân chúng, đòi hỏi người cán phải nghiêm túc thực phong cách làm việc nói đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tiễn, làm gương cho nhân dân học tập Có thể nói rằng, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh nói riêng nước nói chung trình độ hạn chế nhiều mặt: chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, phương pháp, kỹ lãnh đạo, quản lý, mà phương pháp lãnh đạo phong cách công tác nhìn chung thiếu tính khoa học, nặng lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực hành Đây hậu việc lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ sản xuất nhỏ, nông nghiệp lạc hậu Hàng loạt thói quen xấu phong cách làm việc tự do, tuỳ tiện, gặp hay chớ, thiếu kế hoạch, thiếu điều tra nghiên cứu, thiếu ngăn nắp, trật tự, luộm thuộn, lề mề, chậm chạp, không coi trọng thời gian, không cụ thể, không thiết thực, bảo thủ, trì trệ, thiếu nhìn xa, trông rộng, xuất phát từ thực tiễn sở để giải công việc Chính vậy, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải xây dựng phương pháp lãnh đạo 96 phong cách công tác khoa học, sửa dần lối lãnh đạo tùy tiện theo cảm hứng, chủ quan, nể Muốn làm điều đó, trước hết phải nâng cao trình độ cán cách toàn diện chuyên môn nghiệp vụ lý luận trị Học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phương pháp tư biện chứng, sáng tạo, tư khoa học, biết kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn Người cán chủ chốt cấp sở muốn có phương pháp lãnh đạo phong cách công tác khoa học cần phải sâu, sát, điều tra, nghiên cứu, nắm tình hình cụ thể Đồng thời phải phát huy trí tuệ cấp dưới, phát huy sáng tạo quần chúng nhân dân, biết sử dụng máy, sử dụng người cộng sự, sử dụng quan giúp việc để nắm thông tin cần thiết, xác; sàng lọc thông tin sai lệch, báo cáo dối trá, phản ánh lựa chiều thiếu trung thực Khi giải vấn đề đặt sở, phải xem xét, đối chiếu, so sánh ý kiến khác nhau, tổng hợp ý kiến đó, lựa chọn ý kiến đúng, tránh nhầm lẫn ý kiến với ý kiến sai Người cán chủ chốt phải có nhìn khách quan, toàn diện máy giúp việc, tránh phiến diện, chiều, tránh nể nang, nghe kẻ nịnh hót mà cần sử dụng người thẳng thắn trung thực, có lực công tác Người cán chủ chốt có phương pháp lãnh đạo phong cách công tác khoa học phải quán triệt nguyên tắc: làm việc phải có tính mục đích rõ ràng, tập trung chương trình, kế hoạch đặt phải sát, hợp Khi đặt kế hoạch đắn người nghiêm túc thực kế hoạch đề Khi thực kế hoạch phải tổng kết việc thực hiện, làm phát huy, chưa làm phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm Trong công tác lãnh đạo, Hồ Chí Minh coi trọng vấn đề tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm, việc, chủ trương, thấy rõ hay dở, sai , từ Người bổ sung kịp thời chủ trương chưa đúng, chưa đủ, quan trọng để rút kết luận để bổ sung cho lý luận 97 Vậy người cán chủ chốt cấp sở không xuất phát từ thực tế địa phương mà cần phải học hỏi địa phương, sở bạn, hay mà phù hợp với sở để học hỏi, để áp dụng mà làm Tác phong khoa học đòi hỏi: Lãnh đạo phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm nắm điển hình, phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ, cần phải lãnh đạo toàn diện cụ thể, cẩn thận mà nhanh nhẹn, kịp thời, làm đến nơi đến chốn Có vậy, người cán chủ chốt thực tốt công tác dân vận, nhân dân tin yêu phát huy sức mạnh to lớn tập thể việc hoàn thành nhiệm vụ sở Người cán chủ chốt cấp sở phải tôn trọng dân; thái độ khinh dân, coi thường dân biểu phong cách lãnh đạo độc đoán, quan liêu Người lãnh đạo sở phải nhận thức người dân bình thường nhất, trình độ thấp có sáng kiến hay chân lý nảy sinh từ vấn đề thực tiễn, người nông dân người thường xuyên phải đối mặt với thực tiễn, trực tiếp tham gia hoạt động thực tiễn hoạt động sản xuất vật chất sở, họ người đưa sáng kiến, kiến nghị nảy sinh từ hoạt động họ Chính vậy, người cán chủ chốt cấp sở biết lắng nghe dân nói, hiểu việc dân làm, tiếp thu ý kiến đóng góp nhân dân có giải pháp tốt công tác lãnh đạo Thực tiễn nước ta chứng minh điều đó: việc đổi phương thức khoán nông nghiệp sáng kiến quần chúng Như vậy, việc thực tôn trọng nhân dân góc độ nhân văn, nhân đạo mà phải hiểu từ góc độ khoa học, cán chủ chốt cấp sở phải nhìn nhận người dân người “thầy” mình, Bác Hồ nhắc nhở: Cán phải học nhân dân Người cán chủ chốt cấp sở có phương pháp lãnh đạo phong cách làm việc dân chủ người lãnh đạo phải biết gợi cho dân nói, dân phát biểu ý kiến họp bàn, người lãnh đạo giữ vai trò chủ trì, 98 điều khiển phải quán triệt nguyên tắc “nghe dân nói chính”, khắc phục bệnh thường gặp nhiều người cán lãnh đạo họp, toàn “nói cho dân nghe chính” Người lãnh đạo sở phải ý dành thời gian để tiếp dân, tiếp xúc với dân Do vậy, tiếp dân sở, người lãnh đạo phải chu đáo, tận tuỵ, giải thích cho dân hiểu cách chặt chẽ trình độ dân trí thấp Khi giải công việc người cán chủ chốt phải quán triệt nguyên tắc giải cách dứt điểm, có lý, có tình, rõ ràng, không để dân thắc mắc lại nhiều lần Khi người cán tham gia sinh hoạt dân phải bình dị, không xa cách, khác thường, tôn trọng, lắng nghe ý kiến phản ánh dân Phải sống hoà đồng với quần chúng cách ăn mặc, giao tiếp, ứng xử, lại, học tập, theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Đồng thời, người cán chủ chốt cấp sở phải biết giữ gìn phẩm chất, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng để xứng đáng với tin cậy giúp đỡ nhân dân; gần dân, sát dân để qua giao tiếp, phát tâm tư nguyện vọng đáng nhân dân, ý kiến xác đáng nhân dân cần thiết Người lãnh đạo phải thể đức tính khiêm tốn, niềm nở, lịch thiệp, dũng cảm, dám đoán kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao, người quan tâm, kiểm tra sâu sát, cụ thể hoạt động kinh tế xã hội địa phương sẵn sàng tạo điều kiện để phận có chức kiểm tra, giám sát hoạt động Cán lãnh đạo biết lo cho dân dân ủng hộ, cán lãnh đạo có phong cách dân chủ cốt lõi để phát triển mặt địa phương Kinh nghiệm 20 năm đổi vừa qua cho thấy, đâu cán biết khơi dậy thực tốt phong cách làm việc dân chủ, tập thể quần chúng nhân dân ủng hộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực thắng lợi nhiệm vụ đặt Thúc đẩy công đổi phát triển Ngược lại, nơi cán làm việc dân chủ, cửa quyền, độc đoán đoàn kết, định không sát với thực tế, nhiệm vụ đặt không 99 thực (điểm nóng Thái Bình ví dụ tiêu biểu) Chính vậy, giai đoạn nay, việc xây dựng phương pháp lãnh đạo phong cách làm việc dân chủ, tập thể yêu cầu thiếu cán lãnh đạo Cán chủ chốt cấp sở phải có phong cách làm việc động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Trong xu toàn cầu hoá nay, việc xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Việc đội ngũ cán chủ chốt cấp sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết vận dụng sáng tạo cách làm sở bạn, áp dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn địa phương góp phần thu thành tích tốt việc phát triển kinh tế xã hội sở Theo khảo sát gần 80% số cán hỏi cho rằng: động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm phẩm chất cần thiết người cán bộ, chế thị trường Trong thời kỳ đấu tranh giành quyền, đạo đức, trung thành, dám xả thân cho cách mạng quan trọng thời kỳ đổi phẩm chất động sáng tạo, thích ứng nhanh với điều kiện mới, chủ động nắm yêu cầu chế thị trường, đổi tư duy, động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có đầu óc hạch toán kinh tế quan trọng Xã hội tương lai mà đón nhận xã hội bảo thủ, ngưng trệ mà xã hội luôn vận động với tính cạnh tranh cao, chủ yếu cạnh tranh sức sáng tạo, trí tuệ mang tính trí tuệ, sáng tạo Cạnh tranh thúc đẩy phát triển đồng thời chứa đựng rủi ro Trong điều kiện kinh tế thị trường, đội ngũ cán chủ chốt cấp sở phải trực tiếp đối diện với cạnh tranh, biết lựa chọn mô hình phát triển kinh tế, xã hội thích hợp cho địa phương mình, lựa chọn giống trồng, vật nuôi, phát triển nghề truyền thống, tìm hướng thích hợp với điều kiện sở mình, 100 dám chịu trách nhiệm trước lựa chọn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hành động mạo hiểm, liều lĩnh mà phải sở nắm vững toàn diện thực tiễn địa phương với phán đoán thận trọng, chu chớp thời sản xuất sản phẩm mà thị trường cần, thu lợi ích cho tập thể, cho nhân dân Hơn hết, muốn thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa đại hoá đất nước, việc đào tạo đội ngũ cán chủ chốt cấp sở nước nói chung Hà Tĩnh nói riêng có phương pháp làm việc động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm góp phần thắng lợi không nhỏ cho nghiệp đổi đất nước ta nói chung Hà Tĩnh nói riêng Tiểu kết chƣơng Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán kế thừa, phát triển vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kết tinh truyền thống “dùng người” ông cha ta lịch sử dựng nước giữ nước, đỉnh cao nghệ thuật dùng người – bí thành công nghiệp cách mạng Đó tư tưởng vĩ đại, đầy tính nhân văn khoa học Ngày nay, tư tưởng trở thành học, nguyên tắc công tác cán Đảng Nhà nước ta Trải qua 20 năm thực nghiệp đổi mới, đất nước ta thu thành tựu to lớn Hiện nay, tiến hành đẩy mạnh nghiệp xây dựng công nghiệp hoá, đại hoá Đảng ta đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ Để thực chiến lược đó, Đảng xây dựng chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, khẳng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liều với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ, khâu then chốt công tác xây dựng Đảng”.1 101 Kinh nghiệm thực tiễn rõ, mức độ xác đường lối việc cụ thể hoá đường lối xác, kịp thời việc thực thắng lợi đường lối, sách tuỳ thuộc chất lượng cán đội ngũ cán Điều lại phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng xây dựng đội ngũ cán Đảng Trong điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ hợp tác với nước, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò đội ngũ cán bộ, cán chủ chốt, cấp sở lại đặc biệt quan trọng Vận dụng tư tưởng Người, đề giải pháp xây dựng đội ngũ cán nói chung cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh nói riêng việc làm cần thiết có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc tình hình 102 KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh kim nam cho cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác Nghiên cứu nội dung cán công tác cán di sản tư tưởng Người, để sở vận dụng vào việc đề giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn, không địa phương, mà có ý nghĩa phạm vi nước Đặc biệt, tình hình nay, công tác tổ chức cán Đảng nhiều bất cập, yếu kém, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng tiếp tục khẳng định: Nhiệm vụ xây dựng kinh tế trung tâm, công tác xây dựng Đảng then chốt, công tác cán Đảng then chốt then chốt Song để làm tốt công tác cán bộ, đường khác phải trở lại với giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, vận dụng tư tưởng Người để giáo dục, rèn luyện cán trở thành người có đức có tài, vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Nghiên cứu thực trạng đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp sở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, vốn tỉnh nông vùng đồng Trung Bắc Bộ vươn lên mạnh mẽ trình chuyển đổi cấu công nông nghiệp, có nét tương đồng với nhiều địa phương khác nước, để tìm học kinh nghiệm công tác cán Từ việc phân tích mặt ưu điểm khuyết điểm đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt cấp sở địa phương, tìm nguyên nhân tồn tại, sở đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa giải pháp nhằm đổi bước công tác cán cấp sở Hy vọng, vấn đề đưa góp phần thiết thực vào việc hoàn thiện quy trình công tác cán nói chung Công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm trước bất cập nay, lúc 103 khó thực trọn vẹn, đầy đủ yêu cầu, nội dung đề Quá trình xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở hoàn thiên chế, sách cán sở trình lâu dài, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, vừa bổ sung vấn đề cho phù hợp với thực tiễn sở tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán Tuy nhiên, “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cán xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh” chưa hoàn thiện nhiều vấn đề đặt cần phải tiếp tục nghiên cứu, công trình góp phần nhỏ bé vào việc củng cố kiện toàn hệ thống trị, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng sở, thúc đẩy nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá tỉnh nhà bước thực mục tiêu: xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” lòng mong ước Chủ tịch Hồ Chí Minh 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Lịch sử Đảng tỉnh Hà Tĩnh , tập I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2- Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Lịch sử Đảng tỉnh Hà Tĩnh , tập II, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 3- Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Lịch sử Đảng tỉnh Hà Tĩnh , tập III, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 4- Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Văn kiện đại hội Đảng tỉnh khóa XV, XVI, XVII 5- Ban Chấp hành Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Nghị số 09 (2008) nâng cao lực lãnh đạo hệ thống trị sở xã, phường, thị trấn 6- Ban Chấp hành Trung ương – Ban Tổ chức (2003), Hướng dẫn số 17 HD/TCTW ngày 23/4/2003 quy hoạch công tác cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 7- Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương (Khoá VIII), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 8- Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương (Khoá VIII), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 9- Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương (Khoá IX), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10- Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 11 NQ/TW ngày 25/11/2002 Bộ Chính trị việc luân chuyển cán lãnh đạo quản lý 11- Đảng Cộng sản Việt Nam (2004), Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý 12- Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương (Khoá X), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13- Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức sở đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 105 14- Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15- Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng nay” 16- Thành Duy (chủ biên) (1996), Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 17- Nguyễn Văn Chỉnh (2000), Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán nay, Nxb Đà Nẵng 18- Trần Đình Hoan (2002), “Luân chuyển cán bộ, khâu đột phá nhằm xây dựng đội ngũ cán quản lý ngang tầm thời kỳ phát triển mới”, Tạp chí Cộng sản (7), trang – 12 19- Trần Đình Hoan (2002),“ Mười năm công tác tổ chức, cán Đảng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản (2), trang 20- Trần Đình Hoan (2003), “Về quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước”, Tạp chí Cộng sản, (9), trang 31-35 21- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1993), Cơ cấu tiêu chuẩn đội ngũ lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi nước ta Những vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài KX.05.11, Hà Nội 22- Trần Bạch Đằng (2005), Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Trẻ 23- Bùi Thế Đăng (2005), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phương pháp lãnh đạo vào việc xây dựng, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác cán trị quân đội ta nay”, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (5), trang 73 - 75 24- Học viện Nguyễn Ái Quốc (1992), Mẫu hình đường hình thành người cán lãnh đạo trị chủ chốt cấp sở, Hà Nội 106 25- Đặng Xuân Kỳ (1995), Tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26- Đặng Xuân Kỳ, Mạch Quang Thắng, Nguyễn Văn Hoà (đồng chủ biên) (2005), Một số vấn đề xây dựng Đảng nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27- V.I Lê nin – Stalin (1971), Vấn đề cán thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật 28- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 29- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 31- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 33- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 7, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 35- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 37- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 38- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 11, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 39- Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 40- Hà Quang Ngọc (2003), “Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo huấn luyện cán bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, (7), trang – 41- Dương Xuân Ngọc (2003), “Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo huấn luyện cán bộ”, Tạp chí xây dựng Đảng, (7), trang – 42- Bùi Đình Phong (2002, Tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, Nxb Lao động 43- Trần Đình Quảng (2003), “Thực tốt lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính”, chống tham ô, lãng phí quan liêu”, Tạp chí Lao động công đoàn, (289) trang 9, 34 44- Trần Đình Quảng (2003), “Thực tốt tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán bộ”, Tạp chí Thanh tra, (9), trang 33 - 36 107 45- Trần Hậu Thành (2005), “Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”, Tạp chí Xây dựng Đảng, (5), trang - 46- Nguyễn Đức Thắng (2005),“Phương pháp, tác phong làm việc người cán cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa giáo, (5), trang 15 17 47- Nguyễn Xuân Thông (2003), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng đội ngũ cán sở”, Tạp chí Cộng sản (22+23) 48- Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Thị Thuý (2003), “Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác cán số vấn đề đặt giai đoạn nay”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, (12), trang 310 49- Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên, 2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 50- Đức Vượng (1995), Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51- V.I Lê nin – Stalin (1971), Vấn đề cán thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự Thật 52- V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 53- V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 40, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 54- V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 55- V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 42, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva 56- V.I Lênin (1975), Toàn tập, Tập 45, Nxb Tiến Bộ, Matxcơva Luật cán bộ, công chức (2008) 108 [...]... bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian trước mắt và lâu dài 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh. .. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào thực tiễn Hà Tĩnh để nhận thức thực trạng và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh trong thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa những quan điểm của Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ, - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ. .. nước Tóm lại, trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh, điều dễ nhận thấy là: trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cán bộ chủ chốt các cấp ở Hà Tĩnh nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nói riêng còn nhiều vấn đề bất cập Do đó, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, trước hết Hà Tĩnh phải hết sức chú.. .ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở nước ta hiện nay, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tại tỉnh Hà Tĩnh một cách có hệ thống Vì vậy, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã được công bố, tôi mong muốn được góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh trong giai... hoạch, đào tạo cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1.3 Những vấn đề đặt ra đối với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh Với thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở hiện nay ở Hà Tĩnh đang bộc lộ những bất cập trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình mới, nhất là trong xu thế hội nhập ngày càng sâu và rõ nét trên các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh... là cán bộ chủ chốt Như vậy, cán bộ chủ chốt là người đứng đầu quan trọng nhất, có tác dụng chi phối chủ yếu mọi hoạt động của một tổ chức Khi xác định cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cần đặt cán bộ trong một tổ chức nhất định Có thể có cán bộ ở tổ chức này, trong mối quan hệ này là cán bộ chủ chốt, nhưng trong mối quan hệ khác lại không phải là cán bộ chủ chốt 1.1.3 Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở Cấp cơ. .. danh cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tạo nền tảng vững chắc, lâu dài, đồng bộ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở 1.3.2 Suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là nguy cơ cận kề nhất làm mất niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, quản lý của nhà nước ở cơ sở Như nhận định của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng... công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ; nâng cao nhận thức trong thực thi chức trách nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là vấn đề hết sức bức thiết đối với đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói chung và cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh nói riêng hết sức bức bách và cấp thiết 28 1.3.3 Phương pháp và tác phong lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở đang là lực cản... nghĩ, dám làm, có tư duy sáng tạo,vv góp phần vào sự ổn định và phát triển của Hà Tĩnh trong những năm qua 1.2.3 Hạn chế của đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở ở Hà Tĩnh Bên cạnh những mặt mạnh, ưu điểm nêu trên thì đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh còn bộc lộ những mặt hạn chế khuyết điểm sau : - Về cơ cấu đội ngũ : Nhìn chung cơ cấu đội ngũ chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập như về giới tính, tỷ... nguyên nhân chủ yếu của hạn chế và yếu kém: Về nhận thức, cấp uỷ và chính quyền cấp trên chưa tập trung nghiên cứu toàn diện về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở nên chưa thể chế đồng bộ, tạo khuôn khổ pháp lý cần thiết cho hoạt động của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở và chế độ chính sách thu hút đối với đội ngũ cán bộ này Về tổ chức và chỉ đạo: cấp uỷ và chính quyền các cấp chưa ... BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở TỈNH HÀ TĨNH 2.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh cán công tác cán 2.1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh tiêu chuẩn người cán 2.1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh tài người cán 2.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh. .. đội ngũ cán chủ chốt, cấp sở 1.3.4 Xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thiếu chiến lược tổng thể lộ trình thực Từ thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Hà Tĩnh trên, thấy xây dựng đội ngũ chủ. .. Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán bộ, - Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán chủ chốt sở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua - Vận dụng tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cán công tác cán
- Xem thêm -

Xem thêm: vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh , vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh , vận dụng tư tưởng hồ chí minh về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở tình hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn