thiết kế và tổ chức thi công đường hầm vượt đường bộ tại nút kin mã

164 568 1
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 14:45

tài liệu tham khảo thiết kế và tổ chức thi công đường hầm vượt đường bộ tại nút kin mã Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 1 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 TRNG I HC GIAO THễNG VN TI KHOA CễNG TRèNH B MễN CU HM N TT NGHIP CHUYấN NGNH HM TI THIT K V T CHC THI CễNG NG HM VT NG B TI NT KIM M H NI | 05-2010 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 2 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 NHN XẫT CA GIO VIấN HNG DN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 3 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 NHN XẫT CA GIO VIấN C DUYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 4 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 LI NểI U H Ni hin nay, tc phỏt trin ca h thng giao thụng vn ti ụ th (GTVTT) rt cao. Phng tin cng ngy cng a dng v phong phỳ hn. H thng c s vt cht h tng cho giao thụng cng cú nhiu thay i. Ton b h thng ng xỏ, cu, cng ó liờn tc c nõng cp, ti cỏc ngó ba, ngó t, cỏc nỳt giao thụng ó c trang b h th ng ốn hiu di phõn lung. Nhiu tuyn ng ln nh tip tc c qui hoch, m rng hp lý, t yờu cu v tiờu chun cht lng, m bo phc v tt cho cỏc hot ng lu thụng. B mt giao thụng ụ th H Ni ó v ang thay i tng ngy. Tuy nhiờn, quỏ trỡnh phỏt trin ca GTVTT H Ni th hin nhiu bt cp. Xu th phỏt trin hin nay ca ton b h thng GTVTT H Ni cha cõn i v hp lý. iu ny cú th thy rừ s phỏt trin thiu hi ho gia s lng v s a dng ca cỏc phng tin giao thụng vi h thng c s h tng ụ th. H thng c s h tng tuy phỏt trin nhanh v dn dn c hin i hoỏ nhng khụng theo kp vi tc phỏt trin nhanh n mc khụng th kim soỏt ni ca cỏc phng tin giao thụng. Vi chớnh sỏch m ca trong nn kinh t th trng sụi ng, trong nhng nm gn õy, s lng xe c, thnh phn phng tin giao thụng tng rt nhanh v rt a d ng. Phng tin giao thụng c gii t nhõn tng nhanh dn n tỡnh trng quỏ ti ca cỏc ng ph H Ni n mc bỏo ng gõy tr ngi cho quỏ trỡnh hin i hoỏ ụ th. Theo s liu ca Phũng Cnh sỏt giao thụng (Cụng an TP H Ni), riờng trong nm 2006, thnh ph cú thờm 580 nghỡn xe mỏy ng ký mi, nõng tng s phng tin trờn a bn lờn ti 1,7 triu xe mỏy, 175 nghỡn ụ-tụ. ú l cha k s phng tin ca khong 200 nghỡn ng i t cỏc a phng khỏc hin ang sinh sng, hc tp trờn a bn th ụ. Trong khi ú, trung bỡnh mi nm thnh ph ch xõy dng c thờm 30-40 km ng. Chớnh vỡ th h thng c s h tng ụ th vn nhanh chúng b quỏ ti v xung cp nghiờm trng. Cht lng ng thp, mt ng hp, ti cỏc nỳt giao thụng trong gi cao im mt xe tng v t gõy ỏch tc giao thụng. S v tai nn giao thụng gia tng, nng bi, khớ thi, ting n ó n mc bỏo ng gõy ụ nhim mụi trng trm trng. Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 5 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Nỳt giao thụng ti ngó t Kim Mó-Nguyn Chớ Thanh-Liu Giai (gn khỏch sn DAEWOO) l mt trong nhng nỳt giao thụng quan trng ca qun Ba ỡnh v ca thnh ph. Lu lng cỏc phng tin giao thụng rt ln, thi gian qua nỳt ln do cú nhiu loi phng tin giao thụng vi tc khỏc nhau cựng tham gia. Vic cn thit t ra l phi ci to li nỳt giao thụng ny phự hp vi quy hoch, rỳt ngn thi gian ca cỏc phng tin giao thụng qua nỳt, ỏp ng nhu cu phỏt trin giao thụng ca thnh ph trong tng lai. Trc thc trng giao thụng nh vy thỡ gii phỏp khc phc mang li hiu qu v nhiu mt l xõy dng h thng giao thụng ngm. Vic xõy dng h thng giao thụng ngm cú ý ngha rt ln trong gii quyt vn giao thụng ụ th, cho phộp s dng t ụ th hp lý, dnh qu t xõy dng nh , cụng viờn, bn hoa, khu vc cõy xanh v.v Tng cng v sinh mụi trng ụ th, gim ỏch tc & tai nn giao thụng, nõng cao kh nng lu hnh ca cỏc phng tin giao thụng. Vi mc ớch nh vy nhim v ti tt nghip ca em c giao l Thit k v t chc thi cụng hm vt ng b v i s liu ca nỳt giao thụng gn khỏch sn DAEWOO. Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 6 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 PHN I GII THIU CHUNG Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 7 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 CHNG I GII THIU CHUNG V CC TUYN GIAO CT 1.1. NT HIN HU 1.1.1. TấN NT: Ngó t Kim Mó - Nguyn Chớ Thanh - Liu Giai Ngó t Kim mó-Nguyn Chớ Thanh-Liu Giai l nỳt giao ct ng mc, mt xe thụng qua l rt ln. Ngoi ra lu lng ngi i b qua ng rt ln vỡ nú nm gn khỏch sn DAEWOO, cụng viờn Th L, nh thi u Qun Nga, h thng nh hng vn phũng trờn ng Kim Mó, Nguyn Chớ Thanh, ngoi ra cũn cú cỏc im dng ca xe bus. 1.1.2. CC TIấU CHUN K THUT ng c p 4 Tc ti a cho phộp l 60Km/h 1.1.3. TèNH HèNH KHAI THC Ti nỳt giao thụng ny, xe c nhiu, thnh phn xe phc tp, khỏch qua ng ụng. Do tớnh cht giao thụng ti nỳt phc tp cú hin tng cn tr ln nhau gia cỏc loi xe, gia xe thụ s v xe c gii, gia xe v ngi qua ng, nờn thời gian thụng qua nỳt kộo di, gõy ụ nhim mụi trng v nh hng n sc kho ngi tham gia giao thụng c bit l ngi i b v xe p. T chc giao thụng ti nỳt bng ốn tớn hiu. Trong quỏ trỡnh xe chy trờn ng, do xe chy theo cỏc hng khỏc nhau, ti cỏc nỳt giao thụng thng xuyờn xy ra cỏc im xung t. Hng xe chy khỏc nhau, tớnh cht xung t khỏc nhau. Tớnh xung t th hin cỏc im xung t sau: im tỏch, im nhp, im ct. im xung t ti õy l cỏc dũng xe khi lu thụng gp phi ngi i b qua ng,xe thụ s r phi r trỏi. Cỏc im xung t ny chớnh l nguyờn nhõn l gim tc Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 8 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 xe, gõy tn tht nhiu thi gian, gõy n, ụ nhim, tn hi v kinh t, gõy tai nn giao thụng. ci thin tỡnh hỡnh giao thụng qua nỳt nhm tng lu lng giao thụng, tng kh nng thụng hnh ca xe qua nỳt, gim thiu ti a tn tht thi gian v tai nn giao thụng qua nỳt ngi ta ra nhiu bin phỏp t chc phõn lung cỏc dũng giao thụng nh: o t ốn tớn hiu iu khin giao thụng vi vi c chia pha hp lý v cú cnh sỏt giao thụng tng tớnh t giỏc chp hnh lut giao thụng ca ngi tham gia giao thụng v h tr ốn tớn hiu vo gi cao im. o Lm hm vt ng b, cu vt. Mc ớch gim bt cỏc im xung t giỳp ci thin tỡnh trng ỏch tc giao thụng v ci thin mụi trng. Theo thng kờ, nu qun lý bng ốn tớn hiu, thi gian m t i ti nỳt l 30% ton b thi gian chy xe. Lng khớ thi ra ca cỏc ng c xe gp 9 - 10 ln so vi lỳc ang chy. Nu s dng nỳt giao thụng khỏc mc cú th khc phc mt cỏch tt nht cỏc nhc im trờn. Ci thin ỏng k mụi trng giao thụng, gim chi phớ thi gian, chi phớ kinh t, ci thin mụi trng Khi dựng nỳt giao thụng khỏc mc cú th xoỏ b cỏc im ct , ch cũn l i cỏc im tỏch v nhp dũng nờn lu lng giao thụng qua nỳt v kh nng thụng hnh ca nỳt s tng, tuy nhiờn hnh trỡnh xe chy s di hn dn n chi phớ u t ban u ln v din tớch t chim dng ca nỳt ln. 1.2. TUYN THIT K 1.2.1. TấN NT: Ngó t Kim Mó-Nguyn Chớ Thanh- Liu Giai 1.2.2. CC TIấU CHUN K THUT mang li hiu qu kinh t - k thut ca nỳt giao thụng nh: rỳt ngn hnh trỡnh ra vo nỳt; do ú gim tn tht thi gian ca cỏc hnh trỡnh, tng tc xe chy, do vy Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 9 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 tng kh nng thụng hnh ca nỳt; tng an ton giao thụng; gim tai nn giao thụng; gim chi phớ khai thỏc vn doanh, gim lng khớ thi ca phng tin tham gia giao thụng. Khi thit k nỳt giao thụng cn da trờn cỏc nguyờn tc sau: m bo ngi lỏi xe phỏt hin kp thi nỳt khi gn ti chun b t tng v khi ti nỳt cú th nhn bit ngay ng i li li trong nỳt, khụng do d, khụng b ng nhn sai phng hng. cú th bit l sp ti nỳt, trờn ú cú th trng cõy thp, hoc tng i, dựng du hiu giao thụng mt ng, ban ờm nỳt giao thụng c chiu sỏng nhiu hn m bo cho ngi i b,ngi tn tt,ngi i xe p .qua ng c an ton. m bo tm nhỡn, tm nhỡn l nhõn t c bn an ton nỳt. Ngi lỏi xe cú th nhỡn thy d dng xe i trờn cỏc tuyn khỏc, cú th nh lng c tc ca xe ú. Trong phm vi t 0,6 - 2m theo chiu ng cỏc vt chng ngi cn c phỏt quang. cỏc bin qung cỏo, cõy trng, du hiu giao thụngkhụng c che khut tm nhỡn. m bo cho cỏc dũng xe ct nhau theo mt gúc 90 0 . Giao nhau mt gúc nh vy, ngi lỏi xe cú th nhỡn tt hn, nh lng chớnh xỏc hn tc xe chy trờn ng ngang. iu ú l rt cn thit cho ngi i b. Vi gúc giao nh vy cú th gim ti a chiu di qua ng. m bo chiu sỏng nỳt ban ờm, theo thng kờ ca Phỏp, 42% tai nn cht ngi xy ra ti nỳt vo ban ờm. Mc nguy hi m ca xe chy ban ờm gp 2 - 3 ln xe chy ban ngy. Chiu sỏng ban ờm ti nỳt mt mt cú tỏc dng m bo an ton chy xe, mt mt cú tỏc dng tng v p m quan ng. Cỏc quan im chung xõy dng nỳt giao thụng khỏc mc: Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS. Nguyễn Phơng Duy Đồ án tốt nghiệp GVD ThS. Nguyễn Xuân Lam 10 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Nỳt giao thụng khỏc mc l mt dng c bit v cu to hỡnh hc ca nỳt giao thụng. Nú bao gm tt c cỏc trang thit b trờn ng m bo lu thụng dũng xe qua nỳt. Nú l mt gii phỏp giao thụng tt cho cỏc nỳt giao thụng cựng mc vỡ trờn ú cỏc lung xe cú lu lng cao cú th chy vi tc cao ct qua ng ngang khỏc. Khỏc vi nỳt giao thụng n gin, nỳt khỏc mc m bo ớt nht l mt nhỏnh ni gia cỏc ng giao nhau. S phõn chia cao ó loi tr mi xung t ct gia cỏc lung xe r. Mc dự vic thit k mi nỳt giao thụng l mt cụng vic cỏ bit, nhng phi gn nú ng thi vi cỏc nỳt cựng mc v khỏc mc cnh ú. Mt nỳt giao thụng khỏc mc hay mt dóy nỳt giao thụng khỏc mc ca mt ng cao tc ct qua mt khu dõn c lm nh hng n mt vựng rng ln cnh nú, cú khi nh hng ti c khu dõn c ú. Vic thit k v cm mt nỳt giao thụng khỏc mc phi to s lu thụng tt nht phự hp li ớch ton cng ng. Trờn mt chng mc no ú, nỳt khỏc mc l mt thnh phn tỏch khi h thng ng xỏ thit k mt cỏch c lp nhm thớch ng tt nht cỏc yờu cu c bit trong vựng t nỳt. Nhng m t khỏc nú li phi l nhõn t hp thnh ca h thng ng xỏ gn vi cỏc thnh phn khỏc m bo dũng giao thụng v ni tip vi cỏc cu to khỏc. Vỡ õy l cỏc yu t cú liờn quan, khi thit k nỳt giao thụng khỏc mc khụng th coi nh hỡnh dỏng v tớnh cht ca cỏc thnh phn khỏc. Hin cú rt nhiu mụ hỡnh nỳt giao thụng khỏc mc t ú cú th la ra mụ hỡnh thớch hp nht vi cỏc iu kin hin h u. Vic chn loi hỡnh ca nỳt giao khỏc mc l vic thit k nú ph thuc vo cỏc iu kin kinh t v k thut m cỏc iu kin quan trng nht l: o Cp ca loi ng, t ginh cho ng, tớnh cht cỏc kt cu lõn cn, tc tớnh toỏn, lu lng giao thụng, tớnh cht giao thụng [...]... cu giao thụng trong thi kỡ hin i, gõy tn tht ln v mt thi gian, kinh t, mụi trng Theo thng kờ, nu qun lý bng ốn tớn hiu, thi gian mt i ti nỳt l 30% ton b thi gian chy xe Lng khớ thi ra ca cỏc ng c xe gp 9 - 10 ln so vi lỳc ang chy Nu s dng nỳt giao thụng khỏc mc cú th khc phc mt cỏch tt nht cỏc nhc im trờn Ci thin ỏng k mụi trng giao thụng, gim chi phớ thi gian, chi phớ kinh t, ci thin mụi trng 25 Sinh... chi tit múng m rng v cú dng ch L Dy 0,5m Cu kin mỏi l cỏc tm BTCT tit din ch nht dy khong 0,8m 3.2.2 BIN PHP CễNG NGH THI CễNG: Vỡ hm t nụng nờn bin phỏp cụng ngh thi cụng c chn s l thi cụng theo phng phỏp o h (o l thi n) Phng phỏp thi cụng kt cu ng hm s c ỏp dng l theo phng phỏp ton khi: 20 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS Nguyễn... liờn quan n thit k Khu ny c bit thun tin cho vic ỏp dng phng phỏp o h, thnh h o n nh sõu o ln Khụng cú mt nc ngm, vn ch l thoỏt nc mt trong iu kin thi tit bt li 16 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS Nguyễn Phơng Duy GVD ThS Nguyễn Xuân Lam Đồ án tốt nghiệp 17 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn... v b nh hng rt nhiu iu kin a hỡnh cho phộp xõy dng nỳt giao thụng khỏc mc khụng tn kộm lm 2.1.2 V IU KIN KINH T: Kinh phớ u t bỡnh quõn nm xõy dng nỳt giao thụng khỏc mc phi nh hn tn tht kinh t hng nm khi dựng nỳt giao thụng cựng mc Tn tht kinh t hng nm khi dựng nỳt giao thụng cựng mc cú th c th hin nhiu mt, trong ú tn tht v thi gian l ỏng k, cng xe cng ln tn tht cng nhiu Thi gian khi thu hi vn... st v b nh hng rt nhiu iu kin a hỡnh cho phộp xõy dng nỳt giao thụng khỏc mc khụng tn kộm lm V iu kin kinh t: Kinh phớ u t bỡnh quõn nm xõy dng nỳt giao thụng khỏc mc phi nh hn tn tht kinh t hng nm khi dựng nỳt giao thụng cựng mc Tn tht kinh t hang nm khi dựng nỳt giao thụng cựng mc cú th c th hin nhiu mt, trong ú tn tht v thi gian l ỏng k, cng xe cng ln tn tht cng nhiu Thi gian khi thu hi vn xõy... Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS Nguyễn Phơng Duy GVD ThS Nguyễn Xuân Lam Đồ án tốt nghiệp Trong thit k tụt nghip ny em thit k hm vt ng b vỡ vy kớch thc hỡnh hc ca hm vt c xỏc nh theo tiờu chun thit k ng ph, ng qung trng ụ th Kớch thc nh sau: 2B+C 500 2500 b+400 1.5% 1.5% 750 C B 400 H-1000 H b b+400 500 500 B 750 Hỡnh 5 Kh gii hn tip giỏp kin trỳc hm Kh gii hn kin. .. lớ o Thi cụng d dng, d c gii hoỏ trong thi cụng o Thi gian thi cụng l ngn nht, trong quỏ trỡnh thi cụng phi m bo giao thụng vn hot ng bỡnh thng o Thoỏt nc, chiu sỏng, thụng giú thun li o Cú tớnh thm m cao Do c im õy l hm giao thụng ụ th ti im nỳt giao thụng quan trng nờn vn giao thụng cn c chỳ ý m bo tỡnh trng giao thụng din ra bỡnh thng 29 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn... Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS Nguyễn Phơng Duy GVD ThS Nguyễn Xuân Lam Đồ án tốt nghiệp CHNG II C IM KHU VC GIAO CT 2.1 C IM IU KIN KINH T X HI 2.1.1 V IU KIN K THUT: Khi ng giao nhau cú tiờu chun k thut cao, cú tc xe ln, nh ng cao tc giao nhau, hoc giao vi cỏc ng khỏc Cng xe qua nỳt ln, lu lng ngi i b qua nỳt ln, thi gian dng ốn kộo di ... nỳt giao thụng khỏc mc t ú cú th la ra mụ hỡnh thớch hp nht vi cỏc iu kin hin hu Vic chn loi hỡnh ca nỳt giao khỏc mc l vic thit k nú ph thuc vo cỏc iu kin kinh t v k thut m cỏc iu kin quan trng nht l: o Cp ca loi ng, t ginh cho ng, tớnh cht cỏc kt cu lõn cn, tc tớnh toỏn, lu lng giao thụng, tớnh cht giao thụng o a hỡnh, mụi trng, kinh t, an ton o Quan h gia cỏc thnh phn trong h thng ng xỏ Dựng nỳt... múng c thi cụng theo phng phỏp ỳc ti ch, theo cụng ngh tng trong t hoc vũng võy cc vỏn thộp o Bờn ngoi tng hm chng thm bng cỏch quột ph gia chng thm nhiu lp kt hp vi vi a k thut 21 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô K46 Bộ môn Cầu Hầm http://www.ebook.edu.vn GVHD: TS Nguyễn Phơng Duy GVD ThS Nguyễn Xuân Lam Đồ án tốt nghiệp PHN II THIT K C S 22 Sinh Viên: Dơng Huy Kiên Lớp: Đờng hầm & Mêtrô
- Xem thêm -

Xem thêm: thiết kế và tổ chức thi công đường hầm vượt đường bộ tại nút kin mã, thiết kế và tổ chức thi công đường hầm vượt đường bộ tại nút kin mã, thiết kế và tổ chức thi công đường hầm vượt đường bộ tại nút kin mã, NÚT HIỆN HỮU, TUYẾN THIẾT KẾ, ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH NÚT GIAO THƠNG KIM MÃ-NGUYỄN CHÍ THANH-LIỄU GIAI TÌNH TRẠNG GIAO THƠNG, THIẾT KẾ NÚT GIAO CẮT I KẾT CẤU HẦM VƯỢT BIỆN PHÁP THI CƠNG CHỈ ĐẠO X: NHỮNG KHỐI LƯỢNG THI CƠNG CHÍNH. THIẾT KẾ NÚT GIAO CẮT, CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT CỦA ĐƯỜNG HẦM, KÍCH THƯỚC HÌNH HỌC, KẾT CẤU VỎ HẦM LỰA CHỌN MẶT CẮT CHO HẦM, KẾT CẤU CỬA HẦM ĐƯỜNG DẪN PHÍA KIM MÃ ĐƯỜNG DẪN PHÍA BẾN XE KIM MÃ HÌNH THỨC BỐ TRÍ MẶT XE CHẠY TRONG HẦM CẤU TẠO CÁC LỚP MẶT ĐƯỜNG BIỆN PHÁP PHỊNG NƯỚC, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC, HỆ THỐNG CÁP THƠNG TIN VÀ CÁP ĐIỆN LỰC HỆ THỐNG CẤP THỐT NƯỚC CƠNG CỘNG CÁC PHƯƠNG ÁN THI CƠNG, BIỆN PHÁP THI CÔNG, Sơ đồ xếp tải bất lợi nhất cho kết cấu tường bên Các sơ đồ xếp tải cho dầm đáy TÍNH TỐN KẾT CẤU HẦM, Tính tốn cốt thép chịu mơmen dương :, Tính tốn cốt thép chịu mơmen âm:, Kiểm toán theo TTGHCĐ1:, Tính tốn cốt thép chịu mơmen dương:, Tính tốn cốt thép chịu mơ men, phải bố trí cốt thép ngang chịu lực cắt Tính tốn, THIẾT KẾ THOÁT NƯỚC, U CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC BIỆN PHÁP THI CƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP THI CƠNG CƠNG TRÌNH HẦM CHƠN NƠNG, TÍNH TỐN KẾT CẤU THI CƠNG, BƠM NƯỚC TRONG HỐ MÓNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn