An evaluation of EBP material “english in economics and business” for economics and business management students in hanoi university of mining and geology

82 327 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2016, 18:19

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES NGUYỄN THI ̣ MAI HƢƠNG AN EVALUATION OF EBP MATERIAL “ENGLISH IN ECONOMICS AND BUSINESS” FOR ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT STUDENTS IN HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY (ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI “ENGLISH IN ECONOMICS AND BUSINESS” DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI) M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English Language Teaching Methodology Code: 6014.0111 Hanoi, 2013 VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI UNIVERSITY OF LANGUAGES AND INTERNATIONAL STUDIES FACULTY OF POST-GRADUATE STUDIES NGUYỄN THI ̣ MAI HƢƠNG AN EVALUATION OF EBP MATERIAL “ENGLISH IN ECONOMICS AND BUSINESS” FOR ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT STUDENTS IN HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY (ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI “ENGLISH IN ECONOMICS AND BUSINESS” DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT HÀ NỘI) M.A MINOR PROGRAMME THESIS Field: English Language Teaching Methodology Code: 6014.0111 Supervisor: Assoc Prof Dr Nguyen Phuong Nga Hanoi, 2013 CERTIFICATE OF ORIGINALITY OF THE THESIS I certify my authorship of the thesis submitted today entitled: “An Evaluation of EBP Material “English in Economics and Business” for the Economics and Business Management Students in Hanoi University of Mining and Geology” in terms of Statement for thesis and Field Study Reports in Master‟s Programs Issued by the Higher Degree Committee Nguyễn Thị Mai Hương November, 2013 i ACKNOWLEDGEMENTS I owe a great many thanks to so many people who have supported me all the way throughout my study to this final achievement It is with deep gratitude that I wish to thank Ms Nguyen Phuong Nga, Associate Professor, Doctor of Philosophy for her wholehearted guidance, valuable suggestions and academic advice during the course of writing this thesis, without which this work would hardly have been accomplished I also wish to acknowledge all the staff of the Department of Post-Graduate Studies for giving me assistance and the lecturers who conducted the Master course for me with valuable knowledge I would like to extend my deep appreciation to my colleagues and students at English Division – Faculty of General Science, Faculty of Economics and Business Management, Hanoi University of Mining and Geology Last, to my family, words are not enough to express my gratitude I am grateful to my parents, my dear husband, and my two little sons Without their help and encouragement, I could not have completed this study ii LIST OF ABBREVIATIONS Communicative Language Teaching: CLT English for Academic Purposes: EAP English for Business Purposes: EBP English as A Foreign Language: ELT English for General Business Purposes: EGBP English for Occupational Purposes: EOP English for Specific Purposes: ESP English for Specific Business Purposes: ESBP English for Vocational Purposes: EVP Faculty of Economics and Business Management: FEBM Hanoi University of Mining and Geology: HUMG Vocational English as a Second Language: VESL iii LIST OF FIGURES AND TABLES Figure Diagram of business communication (Pickett, 1986: 16) Figure Closing the circle (McGrath, 2005: 180) Table Comparison of Topics Required in the Material and the Course Table Teachers and Students‟ Perception of the Appropriateness of the Material to the Course objectives Table Teachers and Students‟ Perception of the Appropriateness of the Material‟s Contents Table Teachers and Students‟ Perception of the Appropriateness of the Material‟s Methodology Table Teachers and Students‟ Suggestions iv TABLE OF CONTENTS CERTIFICATE OF ORIGINALITY OF THE THESIS i ACKNOWLEDGEMENTS ii LIST OF ABBREVIATIONS iii LIST OF FIGURES AND TABLES iv TABLE OF CONTENTS v PART I: INTRODUCTION 1 Rationale of the Study Scope of the Study Methodology Design of the Study PART II: DEVELOPMENTS CHAPTER I: LITERATURE REVIEW 1.1 English for Specific Purposes 1.1.1 Definition of ESP 1.1.2 A Brief Classification of ESP .5 1.2 English for Business Purposes 1.2.1 Definition and Characteristics 1.2.2 English for General Business Purposes and English for Specific Business Purposes 1.3 Materials Evaluation 1.3.1 Definition of Materials 1.3.2 Materials Evaluation v 1.3.3 Types of Materials Evaluation 10 1.3.3.1 Pre – use Evaluation 11 1.3.3.2 In – use Evaluation .12 1.3.3.3 Post – use Evaluation 13 1.3.4 Criteria for Materials Evaluation 14 1.3.4.1 Sheldon’s Criteria 15 1.3.4.2 Hutchinson and Waters’ Criteria .15 1.4 Previous Researches on Materials Evaluation 16 CHAPTER II: THE METHODOLOGY .19 2.1 The Current Teaching and Learning Situation at HUMG 19 2.2 Research Methodology 20 2.2.1 Research Questions 20 2.2.2 Survey Questionnaire .21 2.2.3 Interviews 22 2.3 Participants of the Survey .22 2.3.1 The Teachers 22 2.3.2 The Students 23 2.4 Data Collection Instruments 24 2.4.1 Survey Questionnaires For Teachers 24 2.4.2 Survey Questionnaires for Students 24 2.4.3 Informal Interviews with Teachers and Students 25 2.5 Data Collection Procedures .25 CHAPTER III: RESEARCH RESULTS AND DISCUSSIONS 27 3.1 The Course Objectives .27 vi 3.2 The Material Analysis 28 3.2.1 The Description of the Material “English in Economics and Business” 28 3.2.2 The Appropriateness of the Material to the Course objectives 28 3.2.3 The Appropriateness of the Material to the Content Requirements 30 3.2.4 The Appropriateness of the Material to the Teaching Methodology Requirements 32 3.3 The Survey Results 33 3.3.1 Teachers and Students’ Perception of Course objectives .33 3.3.2 Teachers and Students’ Perception of the Material’s Contents and Methodology 34 3.3.2.1 The Appropriateness of the Contents .35 3.3.2.2 The Appropriateness of Methodology 39 3.3.2.3 Teachers and Students’ Suggestions 42 PART III: CONCLUSION 45 Conclusion 45 Recommendations .46 Limitations of the Study .47 Suggestions for Further Research .47 REFERENCES 49 APPENDICES I APPENDIX II APPENDIX V APPENDIX VIII vii APPENDIX XI APPENDIX XIV APPENDIX XVII APPENDIX XX viii APPENDIX CÂU HỎI KHẢO SÁT DÀNH CHO SINH VIÊN Bản câu hỏi nhằm lấy ý kiến sinh viên trường Đại Học Mỏ - Địa Chất Hà Nội, khoa Kinh Tế Quản Trị Kinh Doanh giáo trình tiếng Anh sử dụng: English in Economics and Business Mong bạn trả lời đầy đủ câu hỏi dựa tình hình thực tế trường Những ý kiến đóng góp bạn có giá trị trình nghiên cứu đánh giá tính phù hợp giáo trình Xin chân thành cảm ơn Để trả lời câu hỏi đây, bạn khoanh tròn vào ô số mà bạn cho phù hợp cho câu hỏi bên PHẦN I: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO STT Câu hỏi (Có) (Không) Giáo trình đáp ứng mục tiêu môn học 2 Giáo trình phát triển kĩ ngôn ngữ Giáo trình phát triển kĩ đọc Giáo trình phát triển kĩ dịch thuật PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CỦA TÀI LIỆU Thang đánh giá: 5: Rất tốt 2: Kém 4: Tốt 3: Trung bình 1: Hoàn toàn thiếu STT Thang đánh giá Câu hỏi Nội dung giáo trình phù hợp với nhu cầu sinh viên học Tiếng Anh khoa Kinh Tế Quản Trị Doanh Nghiệp, Đại Học Mỏ - Địa Chất Hà Nội Nội dung giáo trình nói chung với ngữ cảnh thực tế VIII 5 Nội dung giáo trình thú vị Nội dung giáo trình khó Nội dung giáo trình hấp dẫn người học 10 Nội dung giáo trình sử dụng phù hợp với trình độ người học 11 Ngôn ngữ sử dụng giáo trình với thực tế 12 Tiến trình chủ điểm ngữ pháp rõ ràng 13 Các chủ điểm ngữ pháp trình bày với ví dụ giải thích rõ ràng, dễ hiểu 14 Các chủ điểm ngữ pháp giới thiệu ngữ cảnh thực tế 15 Từ vựng phù hợp 16 Từ vựng giới thiệu ngữ cảnh thực tế 17 Các chức ngôn ngữ minh họa tình mà người học gặp phải 18 Giáo trình có đủ bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết 19 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ đọc 20 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nghe 21 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nói 22 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ viết 23 Đối với kĩ đọc, giáo trình trọng đến kĩ đọc nhanh tìm ý 5 5 đọc kĩ tìm thông tin 24 Đối vơi kĩ nghe, giáo trình trọng đến kĩ hiểu dẫn ngắn tương đối dài 25 Đối với kĩ nói, giáo trình trọng đến kĩ đưa dẫn yêu cầu lời nói 26 Đối với kĩ viết, giáo trình trọng đến chọn từ phù hợp để tạo thành câu 27 Các hoạt động luyện tập xen kẽ 28 Tài liệu theo hướng dạy ngôn ngữ theo đường hướng giao tiếp 29 Các hoạt động khuyến khích người học luyện tập với mục đích giao tiếp 30 Các hoạt động bao gồm cách làm việc cá nhân độc lập 31 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo cặp 32 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo nhóm IX 33 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe nói 34 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc viết 35 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc nói 36 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe viết 37 Giáo trình có cân bốn kĩ ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết PHẦN III: ĐỀ XUẤT STT 38 39 40 41 Câu hỏi Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nói nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nghe nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ đọc nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ viết nên thêm vào chương trình Xin chân thành cảm ơn! X (Có) (Không) 2 2 APPENDIX RESULTS OF THE SURVEY QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS PART I: COURSE OBJECTIVES No Yes Items No (%) (%) The material reflects the objectives 100 This material develops four language skills 100 This material develops only reading skill 100 This material develops only translating skill 50 50 PART II: THE MATERIAL’S CONTENTS AND METHODOLOGY Scale: = Excellent = Good = Poor No = Adequate = Total Lacking Scale Items (%) (%) (%) (%) (%) 25 75 0 The contents of the material are relevant to student‟s needs as an English language learner(s) at Faculty of Economics and Business Management, HUMG The contents of the material are generally realistic 50 50 0 The contents of the material are interesting 0 25 75 The contents of the material are challenging 100 0 0 The contents of the material are motivating 100 0 0 0 100 0 100 0 0 10 11 The material‟s contents are used at the right level for student current English ability The language used in the textbook is authentic XI 12 13 The progressions of grammar points are clear The grammar points presented with appropriate examples and explanations 100 0 0 0 100 14 The grammar points are introduced in realistic contexts 100 0 0 15 The vocabulary items are appropriate 25 75 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 50 50 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 The vocabulary items are introduced in motivating and realistic contexts The language functions exemplify the situations that students are supposed to be emerged in The material provides an appropriate balance of the four language skills The material provides enough activities to develop reading skill The material provides enough activities to develop listening skill The material provides enough activities to develop speaking skill The material provides enough activities to develop writing skill For reading skill, scanning and skimming are paid attention For listening skill, understanding short and fairly long spoken instructions is paid attention to For speaking skill, giving instructions and commands orally is paid attention to For writing skill, choosing suitable words to make sentences is paid attention to The practice of individual skills is integrated into the practice of other skills The material follows Communicative Language Teaching approach XII 29 The activities encourage sufficient communicative 100 0 0 30 The activities incorporate individual work 0 0 100 31 The activities incorporate pair work 50 50 0 32 The activities incorporate group work 75 25 0 33 The activities promote both listening and speaking skills 100 0 0 34 The activities promote both reading and writing skills 75 25 0 35 The activities promote both reading and speaking skills 100 0 0 36 The activities promote both listening and writing skills 100 0 0 37 The material‟s activities can be modified easily 75 25 0 38 The material‟s activities can be supplemented easily 0 100 39 The material provides a balance of activities 100 0 0 PART III: SUGGESTIONS No 40 41 42 43 Items To address the course objectives, supplementary material promoting reading skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting speaking skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting listening skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting writing skill is needed XIII Yes No (%) (%) 50 50 100 100 100 APPENDIX RESULTS OF THE RECODED SCALE QUESTIONNAIRES FOR TEACHERS PART I: COURSE OBJECTIVES No Items Yes No (%) (%) 100 100 100 50 50 The material reflects the objectives This material develops four language skills This material develops only reading skill This material develops only translating skill PART II: THE MATERIAL’S CONTENTS AND METHODOLOGY Scale: = Good No = Adequate = Poor Scale Items (%) (%) (%) 100 0 100 0 The contents of the material are relevant to student‟s needs as an English language learner(s) at Faculty of Economics and Business Management, HUMG The contents of the material are generally realistic The contents of the material are interesting 0 100 The contents of the material are challenging 100 0 The contents of the material are motivating 100 0 100 100 0 10 11 The material‟s contents are used at the right level for student current English ability The language used in the textbook is authentic XIV 12 13 The progressions of grammar points are clear The grammar points presented with appropriate examples and explanations 100 0 100 0 14 The grammar points are introduced in realistic contexts 100 0 15 The vocabulary items are appropriate 100 0 100 0 100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 The vocabulary items are introduced in motivating and realistic contexts The language functions exemplify the situations that students are supposed to be emerged in The material provides an appropriate balance of the four language skills The material provides enough activities to develop reading skill The material provides enough activities to develop listening skill The material provides enough activities to develop speaking skill The material provides enough activities to develop writing skill For reading skill, scanning and skimming are paid attention For listening skill, understanding short and fairly long spoken instructions is paid attention to For speaking skill, giving instructions and commands orally is paid attention to For writing skill, choosing suitable words to make sentences is paid attention to The practice of individual skills is integrated into the practice of other skills The material follows Communicative Language Teaching approach The activities encourage sufficient communicative XV 30 The activities incorporate individual work 0 100 31 The activities incorporate pair work 50 50 32 The activities incorporate group work 100 0 33 The activities promote both listening and speaking skills 100 0 34 The activities promote both reading and writing skills 75 25 35 The activities promote both reading and speaking skills 100 0 36 The activities promote both listening and writing skills 100 0 37 The material‟s activities can be modified easily 75 25 38 The material‟s activities can be supplemented easily 0 100 39 The material provides a balance of activities 100 0 Yes No (%) (%) 50 50 100 100 100 PART III: SUGGESTIONS No 40 41 42 43 Items To address the course objectives, supplementary material promoting reading skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting speaking skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting listening skill is needed To address the course objectives, supplementary material promoting writing skill is needed XVI APPENDIX KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN PHẦN I: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO STT Câu hỏi Có Không (%) (%) 7.7 92.3 100 Giáo trình đáp ứng mục tiêu môn học Giáo trình phát triển kĩ ngôn ngữ Giáo trình phát triển kĩ đọc 100 Giáo trình phát triển kĩ dịch thuật 100 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CỦA TÀI LIỆU Thang đánh giá: 5: Rất tốt 4: Tốt 2: Kém 3: Trung bình 1: Hoàn toàn thiếu STT Thang đánh giá (%) (%) (%) (%) 6.1 19.2 66.2 8.5 1.5 60.8 21.5 0.8 15.4 30.8 53.8 7.7 7.7 (%) Câu hỏi Nội dung giáo trình phù hợp với nhu cầu sinh viên học Tiếng Anh khoa Kinh Tế Quản Trị Doanh Nghiệp, Đại Học Mỏ - Địa Chất Hà Nội Nội dung giáo trình nói chung với ngữ cảnh thực tế Nội dung giáo trình thú vị Nội dung giáo trình khó 6.2 5.4 11.5 73.1 3.8 Nội dung giáo trình hấp dẫn người học 30.8 45.4 17.7 6.1 7.7 9.2 70 7.7 5.4 10 Nội dung giáo trình sử dụng phù hợp với trình độ người học XVII 11 12 13 14 Ngôn ngữ sử dụng giáo trình với thực tế Tiến trình chủ điểm ngữ pháp rõ ràng Các chủ điểm ngữ pháp trình bày với ví dụ giải thích rõ ràng, dễ hiểu Các chủ điểm ngữ pháp giới thiệu ngữ cảnh thực tế 15 Từ vựng phù hợp 16 Từ vựng giới thiệu ngữ cảnh thực tế 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Các chức ngôn ngữ minh họa tình mà người học gặp phải Giáo trình có đủ bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ đọc Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nghe Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nói Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ viết Đối với kĩ đọc, giáo trình trọng đến kĩ đọc nhanh tìm ý đọc kĩ tìm thông tin Đối vơi kĩ nghe, giáo trình trọng đến kĩ hiểu dẫn ngắn tương đối dài Đối với kĩ nói, giáo trình trọng đến kĩ đưa dẫn yêu cầu lời nói Đối với kĩ viết, giáo trình trọng đến chọn từ phù hợp để tạo thành câu Các hoạt động luyện tập xen kẽ Giáo trình dạy tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp XVIII 11.5 60.8 21.5 6.2 0 7.7 0 92.3 0 0.8 6.9 92.3 76.9 15.4 7.7 0 7.7 13.8 7.7 70.8 76.9 0.8 6.9 15.4 92.3 7.7 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 15.4 76.9 6.9 0.8 0 6.9 15.4 15.4 62.3 100 0 0 100 0 0 100 0 0 73.1 13.8 5.4 7.7 68 19.2 5.3 7.7 Các hoạt động khuyến khích người học luyện tập với 29 mục đích giao tiếp Các hoạt động bao gồm cách làm việc cá nhân độc 30 lập 68.4 15.4 7.7 7.7 0.8 0 0 100 9.2 76.2 13.8 0.8 31 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo cặp 32 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo nhóm 15.4 59.2 15.4 7.7 2.3 33 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe nói 100 0 0 34 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc viết 92.3 7.7 0 35 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc nói 19.2 68 7.7 3.8 1.5 36 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe viết 100 0 100 0 0 Giáo trình có cân bốn kĩ ngôn ngữ 37 nghe, nói, đọc, viết PHẦN III: ĐỀ XUẤT STT 38 39 40 41 Câu hỏi Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nói nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nghe nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ đọc nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ viết nên thêm vào chương trình XIX Có Không (%) (%) 100 100 60.8 39.2 74.6 25.4 APPENDIX KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN (ĐÃ CHUYỂN ĐỔI THANG ĐO CỦA CÂU HỎI KHẢO SÁT) PHẦN I: MỤC TIÊU ĐÀO TẠO STT Câu hỏi Có Không (%) (%) 7.7 92.3 100 Giáo trình đáp ứng mục tiêu môn học Giáo trình phát triển kĩ ngôn ngữ Giáo trình phát triển kĩ đọc 100 Giáo trình phát triển kĩ dịch thuật 100 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP CỦA TÀI LIỆU Thang đánh giá: = Tốt = Trung bình STT = Kém Thang đánh giá Câu hỏi (%) (%) (%) 25.3 66.2 8.5 Nội dung giáo trình phù hợp với nhu cầu sinh viên học Tiếng Anh khoa Kinh Tế Quản Trị Doanh Nghiệp, Đại Học Mỏ - Địa Chất Hà Nội Nội dung giáo trình nói chung với ngữ cảnh thực tế 62.3 21.5 16.2 Nội dung giáo trình thú vị 30.8 53.8 15.4 Nội dung giáo trình khó 11.6 11.5 76.9 Nội dung giáo trình hấp dẫn người học 76.2 17.7 6.1 16.9 70 13.1 10 Nội dung giáo trình sử dụng phù hợp với trình độ người học 11 Ngôn ngữ sử dụng giáo trình với thực tế 72.3 20.1 6.2 12 Tiến trình chủ điểm ngữ pháp rõ ràng 100 0 92.3 0.8 6.9 13 Các chủ điểm ngữ pháp trình bày với ví dụ giải thích rõ ràng, dễ hiểu XX 14 Các chủ điểm ngữ pháp giới thiệu ngữ cảnh thực tế 76.9 15.4 7.7 15 Từ vựng phù hợp 7.7 13.8 78.5 16 Từ vựng giới thiệu ngữ cảnh thực tế 77.7 6.9 15.4 92.3 7.7 100 0 17 Các chức ngôn ngữ minh họa tình mà người học gặp phải 18 Giáo trình có đủ bốn kĩ nghe, nói, đọc, viết 19 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ đọc 0 100 20 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nghe 100 0 21 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ nói 100 0 22 Giáo trình cung cấp đủ hoạt động để phát triển kĩ viết 92.3 6.9 0.8 6.9 15.4 77.7 100 0 100 0 100 0 23 24 25 26 Đối với kĩ đọc, giáo trình trọng đến kĩ đọc nhanh tìm ý đọc kĩ tìm thông tin Đối vơi kĩ nghe, giáo trình trọng đến kĩ hiểu dẫn ngắn tương đối dài Đối với kĩ nói, giáo trình trọng đến kĩ đưa dẫn yêu cầu lời nói Đối với kĩ viết, giáo trình trọng đến chọn từ phù hợp để tạo thành câu 27 Các hoạt động luyện tập xen kẽ 86.9 5.4 7.7 28 Giáo trình dạy tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp 87.2 5.3 7.7 29 Các hoạt động khuyến khích người học luyện tập với mục đích giao tiếp 83.8 7.7 8.5 30 Các hoạt động bao gồm cách làm việc cá nhân độc lập 0 100 31 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo cặp 9.2 76.2 14.6 32 Các hoạt động bao gồm cách làm việc theo nhóm 74.6 15.4 10 33 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe nói 100 0 34 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc viết 92.3 7.7 35 Các hoạt động khuyến khích kĩ đọc nói 87.2 7.7 5.3 36 Các hoạt động khuyến khích kĩ nghe viết 100 0 100 0 37 Giáo trình có cân bốn kĩ ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết XXI PHẦN III: ĐỀ XUẤT STT 38 39 40 41 Câu hỏi Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nói nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ nghe nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ đọc nên thêm vào chương trình Để đáp ứng nhu cầu người học, tài liệu rèn luyện kĩ viết nên thêm vào chương trình XXII Có Không (%) (%) 100 100 60.8 39.2 74.6 25.4 [...]... seeking strong points as well as weak points of this material and suggesting some recommendation to enhance the strength and reduce the weakness to gain the EBP training‟s objectives for students 1 2 Scope of the Study The study limits itself to evaluate the EBP material “English in Economics and Business – an EBP text material that has been used at Faculty of Economics and Business Management for. .. Management, Hanoi University of Mining and Geology has started to facilitate the course book English in Economics and Business for ESP courses since 2010 However, it is said that this material does not meet the demands of both students and employers Therefore, this study is conducted with the hope of evaluating this material and explaining why it is suitable with the needs of the students and employers In other... qualitative approach using survey questionnaires and interviews to evaluate the material “English in Economics and Business These instruments are employed to answer the following research questions:  To what degree is this material suitable with the training objectives of the Hanoi University of Mining and Geology?  What do teachers and students think of the appropriateness of the material? 20 2.2.2... of the book are covered All of these problems have been affected to the progress in the teaching effectiveness of “English in Economics and Business to students at HUMG 2.3.2 The Students Since 2009, second – year students majoring in Economics, Accounting and Business Management are to learn “English in Economics and Business in the ESP course There is a fact that all students have to share the same... characteristics of the Business English Course, of the survey students and the teachers should be generally described As a matter of fact, at Hanoi University of Mining and Geology, Business Management students need to complete English courses in 3 semesters, two of which are for basic English with the materials: “New English File 2” (Oxeden, 1997) and the next term is for English for Business English with the material: ... of Economics and Business Management In this research, the author invited teachers and students who are working with the material to evaluate it 2.3.1 The Teachers As assigned by the Leader of Foreign Languages Division at HUMG since 2009, one group of 4 teachers is responsible for teaching English in Economics and Business to second – year students Up to now, they have been participating in teaching... frankly and give as many details as possible The overwhelming advantage of this kind of interview is that the researcher may get more relevant information for confusing data after collecting survey questionnaire results 2.3 Participants of the Survey HUMG is a 47 – year – old university with 13 specific departments “English in Economics and Business is taught to second – year students at Faculty of. .. training objectives of the Hanoi University of Mining and Geology?  What do teachers and students think of the appropriateness of the material? 4 Design of the Study The thesis is composed of three main parts: introduction, developments and conclusion The Introduction aims at the rationale, the aims, the scope, the methodology and also the design of the study The Developments consists of three chapters... demonstrate how materials evaluation provides feedback for improvement and modification The author would like to mention several of works which have the same topic – materials evaluation 16 The first research is An Evaluation of Material Business Objectives” for Students at Hanoi University of Business and Management by Dung (2004) This study aimed to evaluate the material in terms of objectives,... with determining what information to gather and ends with bringing about change in current activities or influencing future ones Obviously, Hutchinson and Walters‟s definition is most universally accepted because of its focus on learners‟ purposes – learner – centered approach 1.3.3 Types of Materials Evaluation Regarding types of materials evaluation, Ellis (1997) divides materials evaluation into three ... BUSINESS FOR ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT STUDENTS IN HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY (ĐÁNH GIÁ GIÁO TRÌNH TIẾNG ANH THƢƠNG MẠI “ENGLISH IN ECONOMICS AND BUSINESS DÀNH CHO SINH VIÊN... Economics and Business to students at HUMG 2.3.2 The Students Since 2009, second – year students majoring in Economics, Accounting and Business Management are to learn “English in Economics and Business . .. Economics and Business for the Economics and Business Management Students in Hanoi University of Mining and Geology in terms of Statement for thesis and Field Study Reports in Master‟s Programs Issued
- Xem thêm -

Xem thêm: An evaluation of EBP material “english in economics and business” for economics and business management students in hanoi university of mining and geology , An evaluation of EBP material “english in economics and business” for economics and business management students in hanoi university of mining and geology , An evaluation of EBP material “english in economics and business” for economics and business management students in hanoi university of mining and geology

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn