Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (4)

11 213 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/01/2016, 11:12

GV:HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG Kiểm tra cũ GIẢI HS1: Tìm ĐKXĐ biểu thức sau: a) x ( x  2) b) + ĐKXĐ: 2x 1  3 x 1 x  2(2 x  3)  12 3( x  1)  6  2(2 x  3)  12  3( x  1)  HS 2: Giải phương trình sau: 2x  x 1 2 a) x  0, x  2b) x  1, x  2  x   12  x   x  x  3   x3 Vậy: S   Tiết: 49 Ví dụ mở đầu: Thử giải phương trình x ?1: x 1     11 x  x 1 (1) 1 x  có phải nghiệm phương trình (1) không? Vì sao? Tiết: 49 Ví dụ mở đầu: Tìm điều kiện xác định phương trình Ví dụ 1: Tìm điều kiện xác định phương trình sau: a) 2x 1 1 x2 Giải: x 1  1 x2   x  nên ĐKXĐ phương trình a) Vì b) b)     x   x  2 Vậy ĐKXĐ phương trình x2 Tiết: 49 Tìm điều kiện xác định phương trình Nối phương trình sau với ĐKXĐ tương ứng chúng ? Phương trình a) x2 x4  x x2 x 3 x-2 b)  2 x 1 x  ĐKXĐ HS Đáp án 1)x  a-3 a-3 2)x  0;x  b-4 b-4 c) x3 2  x x 1 x 1 3) x  0; x  c- c-1 d) x7  1 x x(x - 1) 4) x  -5; x  -1 d- d-2 Tiết: 49 Giải phương trình chứa ẩn mẫu a) Ví dụ 2: Giải phương trình x2 x  4(2)  b) Cách giải PT chứa ẩn mẫu x x2 - Tìm ĐKXĐ phương trình: x  x  - Quy đồng mẫu hai vế phương trình khử mẫu (2)  (x+2) (x-2) x (x +4) = x (x-2) => x (x-2) B1 - Tìm ĐKXĐ phương trình B2 - Quy đồng mẫu hai vế phương trình khử mẫu (x +2) (x-2)= x (x + 4) - Giải phương trình vừa nhận (x+2) (x-2) = x (x + )  x2   x2  4x x2 + x2 - 4x = - Kết luận  - 4x = x = -1 (thoả mãn đk) Vây tập nghiệm phương trình (2) là: S   1 B3 - Giải phương trình vừa nhận B4 – (Kết luận) Trong giá trị tìm ẩn bước 3, giá trị thỏa mãn ĐKXĐ nghiệm phương trình cho Tiết: 49 Giải phương trình chứa ẩn mẫu BÀI TẬP 1: Sửa lại toán ví dụ mở đầu, để toán hoàn chỉnh Giải phương trình 1 x  1 x 1 x 1 (1) GIẢI: ĐKXĐ: x  (1) 1  x  1 x 1 x 1  x  (loại không thỏa mãn ĐKXĐ) Vậy phương trình (1) vô nghiệm Tiết: 49 Giải phương trình chứa ẩn mẫu BÀI TẬP 2: (29/22) x  5x  ( 3)như sau: x 5   ĐKXĐ : x  5; (3) x  x  5( x  5) - Bạn Sơn giải phương trình  x  x  x  25  x  10 x  25   (x - 5)   x  (Vì x =5 không thoả mãn ĐKXĐ ) Vậy phương trình (3) vô nghiệm - Bạn Hà cho Sơn giải sai nhân hai vế với biểu thức x-5 có chứa ẩn Hà giải cách rút gọn vế trái sau: ĐKXĐ : x  5; (3)  x( x  5) 5   x  (Vì x =5 không thoả mãn ĐKXĐ) x 5 Vậy phương trình (3) vô nghiệm Hãy cho biết ý kiến em hai lời giải trên? Tiết: 49 Hướng dẫn học nhà: - Học thuộc bước giải phương trình chứa ẩn mẫu xem lại ví dụ giải lớp - Làm tập: 27; 28; 30; 31/22;23 (SGK) 38; 40/8;9 (SBT) ... 49 Giải phương trình chứa ẩn mẫu a) Ví dụ 2: Giải phương trình x2 x  4(2)  b) Cách giải PT chứa ẩn mẫu x x2 - Tìm ĐKXĐ phương trình: x  x  - Quy đồng mẫu hai vế phương trình khử mẫu (2)... phương trình (2) là: S   1 B3 - Giải phương trình vừa nhận B4 – (Kết luận) Trong giá trị tìm ẩn bước 3, giá trị thỏa mãn ĐKXĐ nghiệm phương trình cho Tiết: 49 Giải phương trình chứa ẩn mẫu. .. nên ĐKXĐ phương trình a) Vì b) b)     x   x  2 Vậy ĐKXĐ phương trình x2 Tiết: 49 Tìm điều kiện xác định phương trình Nối phương trình sau với ĐKXĐ tương ứng chúng ? Phương trình a) x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (4) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (4) , Bài giảng bài phương trình chứa ẩn ở mẫu đại số 8 (4)