nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình

105 1,091 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 10:01

trình bày nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------------o0o----------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN QUẢNG BÌNH. Chuyên ngành: Môi trường Mã số ngành : 108 GVHD: Ths. NGUYỄN VINH QUY SVTH: BÙI HỒNG LÊ Tp.Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2007 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẠI HỌC KTCN TPHCM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC ----------------------- KHOA : Môi trường và công nghệ sinh học BỘ MÔN : Quản lý môi trường NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỌ VÀ TÊN: BÙI HỒNG LÊ MSSV: 103108107 NGÀNH: MÔI TRƯỜNG LỚP: 03 DMT1 1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thuỷ Sản Quảng Bình. 2. Nhiệm vụ: 1. Tổng quan về SXSH và ngành xuất nhập khẩu thuỷ sản. 2. Khái quát hoạt động của Công ty CPXNK thuỷ sản Quảng Bình. 3. Đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho công đoạn sơ chế mực cấp đông. 4. Đánh giá kết quả đạt được khi áp dụng SXSH cho Công ty. 3. Ngày giao đồ án tốt nghiệp: 01/10/2007 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 25/12/2007 5. Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn: Th.s Nguyễn Vinh Quy Toàn bộ Nội dung và yêu cầu đồ án tốt nghiệp đã được thông qua Bộ môn. Ngày tháng năm 2007 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN CHÍNH (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Người duyệt (chấm sơ bộ) ---------------------------------- Đơn vò:--------------------------------------------------------- Ngày bảo vệ -------------------------------------------------- Điểm tổng kết ------------------------------------------------ Nơi lưu trữ Đồ án tốt nghiệp -------------------------- Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Điểm bằng số. _________________ Điểm bằng chữ_________________ TP.HCM, ngày………tháng…………năm 2007 (GV hướng dẫn ký và ghi rõ họ tên) Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org LỜI CẢM ƠN Từ khi bước chân vào trường đến nay em thực sự trưởng thành qua sự dạy dỗ tận tình của thầy cô. Đặc biệt là thầy trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để em thực hiện được đề tài luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Vinh Quy là giáo viên trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn. Em xin cảm ơn các anh chò trong công ty CPXNK Thuỷ Sản Quảng Bình đã giúp đỡ em trong quá trình tìm kiếm tài liệu. Cuối cùng em xin được cảm ơn những người thân đã động viên, chia sẽ khó khăn, cảm ơn bạn bè đã giúp đỡ trong quá trình làm luận văn. Sinh viên Bùi Hồng Lê Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . V DANH MỤC CÁC BẢNG .VI DANH MỤC CÁC HÌNH .VII CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU .1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI .2 1.2.1 Mục tiêu 2 1.2.2 Ý nghóa .2 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI .2 1. 4 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu 3 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 3 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu thực tế .3 1.5.2 Phương pháp điều tra khảo sát .3 1.5.3 Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu . 4 Chương 2 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ NGÀNH XUẤT- NHẬP KHẨU THUỶ SẢN. 5 2.1 TỔNG QUAN VỀ SXSH 5 2.1.1 Khái niệm về SXSH . 5 2.1.2 Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện SXSH .6 2.1.3 Phương pháp luận đánh giá SXSH .7 2.1.4 Phân loại các giải pháp SXSH .9 2.1.5 Lợi ích và rào cản áp dụng SXSH 10 2.1.5.1 Lợi ích . 10 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org 2.1.5.2 Rào cản 12 2.1.6 Tình hình áp dụng SXSH 13 2.1.6.1 Trên thế giới 13 2.1.6.2 Ở Việt Nam .16 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XUẤT-NHẬP KHẨU THUỶ SẢN 19 2.2.1 Giới thiệu chung về ngành xuất-nhập khẩu thuỷ sản . 19 2.2.1.1 Các lónh vực hoạt động 19 2.2.1.2 Đặc trưng ô nhiễm của ngành xuất-nhập khẩu thuỷ sản .22 2.2.2 Hiện trạng quản lý môi trường trong các DNCBTS .23 2.2.2.1 Tình hình áp dụng SXSH trong các công ty CBTS ở Việt Nam 24 2.2.2.2 Két quả áp dụng SXSH trong ngành CBTS Việt Nam 24 CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CPXNK THUỶ SẢN QUẢNG BÌNH 26 3.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY .26 3.1.1 Vò trí đòa lí và chức năng nhiệm vụ của công ty . 26 3.1.2 Lòch sử hình thành của công ty .27 3.1.3 cấu tổ chức và nhân sự 27 3.1.4 Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 29 3.1.4.1 Sản phẩm và thò trường tiêu thu 29 3.1.4.2 Thiết bò và nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ 30 3.1.5 Quy trình sản xuất của công ty . 32 3.1.5.1 Quy trình công nghệ chế biến mực cấp đông 32 3.1.5.2 Quy tình công nghệ chế biến mực khô 33 3.1.6 Đònh mức sử dụng nguyên vật liệu cho quy trình sản xuất 35 3.2 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY .36 3.2.1 Môi trường nước . 36 3.2.2 Môi trường không khí . 37 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org 3.2.3 Hiện trạng chất thải rắn 37 3.3 Đánh giá chung tình hình sản xuất, hiện trạng môi trường tại công ty và xác đònh trọng tâm thực hiện SXSH 37 CHƯƠNG 4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH ÁP DỤNG CHO CÔNG ĐOẠN SƠ CHẾ MỰC CẤP ĐÔNG .39 4.1 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SƠ CHẾ MỰC CẤP ĐÔNG 39 4.1.1 Sơ đồ dòng chi tiết 39 4.1.2 Cân bằng vật liệu . 40 4.1.3 Đònh giá dòng thải 42 4.2 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP . 42 4.3 CHỌN LỰA CÁC GIẢI PHÁP .46 4.3.1 Sàng lọc các giải pháp 46 4.3.2 Đánh giá sơ bộ các giải pháp .53 4.4 MIÊU TẢ VÀ PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI CHO TỪNG GIẢI PHÁP .57 4.4.1 Miêu tả giải pháp . 57 4.4.2 Phân tích tính khả thi cho từng giải pháp .64 4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LI ÍCH KINH TẾ, KỸ THUẬT, MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÁC GIẢI PHÁP LỰA CHỌN .69 4.6 CHỌN LỰA CÁC GIẢI PHÁP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN 74 4.7 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SXSH TẠI CÔNG TY 78 4.7.1 Thành lập nhóm SXSH .78 4.7.2 Đào tạo nhân lực và nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân tại Cty 78 4.7.3 Thực hiện các giải pháp đã đề xuất lựa chọn .78 4.8 DỰ TÍNH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC KHI ÁP DỤNG SXSH CHO CÔNG TY .84 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 85 5.1 KẾT LUẬN .85 5.2 KIẾN NGHỊ . 86 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SXSH: Sản xuất sạch hơn Cty CPXNKTS_QB: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình. XNKTS_QB: Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình. UBND: Ủy Ban Nhân Dân. XNĐL_ĐH: Xí nghiệp đông lạnh Đồng Hới. STS_QB: Sở thủy sản Quảng Bình. Cty: Công ty. Cty CPXNK: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu. DNCBTS: Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản CBTS: Chế biến thuỷ sản ÔNKK: Ô nhiễm không khí. CTR: Chất thải rắn. RTSH: Rác thải sinh hoạt. RTSX: Rác thải sản xuất. LCR: Lưới chắn rác. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. BOD: Nhu cầu oxy sinh hoá (Biochemical Oxygen Demend) COD: Nhu cầu oxy hoá học (Chemical Oxygen Demend) TSS: Tổng chất rắn lơ lửng (Total Suspended Solid) UNEP: Chương trình môi trường của Liên Hợp Quốc (United Nations Environment Programme) Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org DANH MỤC CÁC BẢNG. Bảng 2-1: Kết quả áp dụng SXSH của một số nước trên thế giới 14 Bảng 2-2: Kết quả áp dụng SXSH ở một số ngành công nghiệp ở Việt Nam . 17 Bảng 2-3: Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam 20 Bảng 2-4: Kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm của ngành thuỷ sản . 21 Bảng 2-5: Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu giai đoạn 1 . 25 Bảng 2-6: Kết quả đạt được của một số chỉ tiêu giai đoạn 2 . 25 Bảng 3-1: Thiết bò sản xuất của công ty 30 Bảng 3-2: Nguyên vật liệu sử dụng trong một năm của công ty 31 Bảng 3-3: Đònh mức sử dụng nguyên vật liệu trong quy trình chế biến mực cấp đông . 35 Bảng 3-4: Lưu lượng nước sử dụng trong một ngày của công ty . 36 Bảng 3-5: Phân loại chất thải rắn 37 Bảng 4-1: Cân bằng vật liêụ cho trọng tâm thực hiện SXSH 41 Bảng 4-2: Đònh giá dòng thải cho trọng tâm thực hiện SXSH . 42 Bảng 4-3: Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp SXSH . 43 Bảng 4-4: Sàng lọc các giải pháp SXSH . 47 Bảng 4-5: Kết quả sàng lọc các giải pháp SXSH 53 Bảng 4-6: Đánh giá sơ bộ các giải pháp SXSH . 54 Bảng 4-7: Phân tích tính khả thi cho từng giải pháp 66 Bảng 4-8: Tổng kết đánh giá các giải pháp SXSH 70 Bảng 4-9: Chọn lựa các giải pháp theo thứ tự ưu tiên 75 Bảng 4-10: Thành lập đội SXSH . 78 Bảng 4-11: Thực hiện các giải pháp đã đề xuất lựa chọn 79 Bảng 4-12: Kết quả dự tính khi áp dụng SXSH . 84 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2-1: Sơ đồ các bước thực hiện SXSH 7 Hình 2-2: Phân loại các giải pháp SXSH .9 Hình 3-1: Sơ đồ tổ chức và nhân sự của công ty 28 Hình 3-2: Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến mực cấp đông .32 Hình 3-3: Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến mực khô 34 Hình 4-1: Sơ đồ dòng chi tiết .39 Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org [...]... quả sản xuất cho Cty CPXNK Thuỷ Sản Quảng Bình là hết sức cần thiết và đây cũng là lý do thực hiện đề tài Đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Bình là tạo điều kiện cho sự phát triển đi lên của doanh nghiệp 1.2 MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu Đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho Công ty CPXNK Thủy Sản Quảng. .. 2 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình - Tìm hiểu các quy trình công nghệ chế biến và hiện trạng môi trường tại Công ty - Đề xuất các giải pháp SXSH áp dụng cho Công ty - Dự báo và đánh giá kết quả thực hiện 1.4 GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1 Phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu hạn nên đề tài chỉ tập trung vào nghiên cứuđề ra các giải. .. Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam (2007) Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 19 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình 2.2 TỔNG QUAN VỀ NGÀNH XUẤTNHẬP KHẨU THỦY SẢN 2.2.1 Giới thiệu chung về ngành xuấtnhập khẩu thủy sản 2.2.1.1 Các lónh vực hoạt động Lónh vực khai thác thủy sản Bao gồm khai thác hải sản và khai... tình hình sản xuất tại Cty CPXNK thuỷ sản Quảng Bình - Đề xuất các giải pháp SXSH thể áp dụng cho Cty nhằm cải thiện môi trường và tăng hiệu quả kinh tế 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Để thực hiện được các mục tiêu đã đưa ra, luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Tổng quan về SXSH và ngành xuất nhập khẩu thủy sản - Khái quát hoạt động của Công ty CPXNK thủy sản Quảng Bình Vietnam... 17 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình Kim loại 2 trường cũng giảm Nam Đònh, Tiết kiệm được 357.000 USD, Hải Phòng giảm 15% ô nhiễm không khí, 20% chất thải rắn, 5% tiêu thụ điện, 15% tiêu thụ than Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 18 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng. .. và phân tích các tài liệu về nhu cầu và hiện trạng sử dụng nguyên nhiên vật liệu, năng lượng của Công ty từ đó xác đònh trọng tâm đánh giá SXSH cho Công ty Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 4 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN VÀ NGÀNH XUẤTNHẬP KHẨU THỦY SẢN 2.1 TỔNG... của Bộ Thuỷ Sản (2006) Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 21 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình Bảng 2-4: Kết quả thực hiện kế hoạch hàng năm của ngành thủy sản Năm Tổng sản Sản lượng Sản lượng Giá trò Tổng Diện tích Số lao lượng thủy khai thác nuôi thủy xuất khẩu số tàu mặt nước động sản (tấn) hải sản sản (tấn)... chọn các giải pháp để thực hiện Bước 5 Thực hiện các giải pháp Gồm 3 nhiệm vụ • Chuẩn bò thực hiện • Thực hiện các giải pháp SXSH • Quan trắc và đánh giá kết quả Bước 6 Duy trì SXSH Gồm 2 nhiệm vụ • Duy trì các giải pháp SXSH • Lựa chọn công đoạn tiếp theo cho trọng tâm đánh giá Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 8 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho. .. trường Bằng cách khảo sát quy trình sản xuất một cách hệ thống, từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra SXSH thể giúp những giải pháp tiết kiệm rất thực tế, để từ đó tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường Vietnam Water Forum - www.VinaWater.org SV: Bùi Hồng Lê – 103108107 Trang 5 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp SXSX áp dụng cho Công ty CP XNK Thủy Sản Quảng Bình Mục... các giải pháp áp dụng SXSH cho công đoạn sơ chế trong quy trình chế biến mực cấp đông 1.4.2 Thời gian nghiên cứu - Ngày bắt đầu 1/10/2007 - Ngày hoàn thành 22/12/2007 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu thực tế Bằng các phương pháp thực tế để tìm kiếm những nguồn tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Một số phương pháp nghiên cứu thực tế đó là: - Thu thập thông tin từ các tài
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình, nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình, nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn áp dụng cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Bình, ĐẶT VẤN ĐỀ., Điều kiện và yêu cầu khi thực hiện SXSH., Phương pháp luận đánh giá SXSH., Phân loại các giải pháp SXSH., Rào cản., Ở Việt Nam. Tình hình áp dụng SXSH. .1 Trên thế giới., Các lónh vực hoạt động., Đặc trưng ô nhiễm của ngành xuất – nhập khẩu thuỷ sản., Tình hình áp dụng SXSH trong các công ty CBTS ở Việt Nam. Kết quả áp dụng SXSH trong ngành CBTS VN., Thiết bò và nguyên nhiên vật liệu tiêu thụ., Quy trình công nghệ chế biến mực cấp đông., Quy trình công nghệ chế biến mực khô., Lòch sử hình thành của Công ty. Đònh mức sử dụng nguyên vật liệu cho quy trình sản xuất., Hiện trạng chất thải rắn., Cân bằng vật liệu. Đònh giá dòng thải., NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SXSH., Đánh giá sơ bộ các giải pháp SXSH., Phân tích tính khả thi cho từng giải pháp., CHỌN LỰA CÁC GIẢI PHÁP THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN., Thực hiện các giải pháp đã đề xuất lựa chọn., DỰ TÍNH ĐẠT ĐƯC KHI ÁP DỤNG SXSH CHO CTY. KẾT LUẬN.

Từ khóa liên quan