giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

91 324 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2015, 16:12

y~======-=-"==~=-====™~^-====-==~====-===Tffl Bộ GIÁO VÀ ĐÀO Bộ GIÁO DỤCDỤC VÀ ĐÀO TẠOTẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH VŨ THỊ vủ THỊ XUYẾN XUYẾN MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THỐNG TIN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 LUẬN THẠC sĩ KHOA GIÁO LUẬN VÃNVĂN THẠC sĩ KHOA HỌCHỌC GIÁO DỤCDỤC VINH - 2013 LỜI CẢM ƠN Với kính trọng tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu, Phòng Sau Đại học Trường Đại học Vinh thầy, cô giáo trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn trình học tập nghiên cứu Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người sát cánh động viên trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Mai Văn Tư, người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Tác giả Vu Thị Xuyên MỤC LỤC Trang Lòi cảm ơn Mục lục Những cụm từ viết tắt luận văn Danh mục bảng Danh mục biểu đồ MỞ ĐẦU Chương 1: co SỎ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHẸ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tổng 1.1 quan nghiên cúu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu nước 1.1.2 Các nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niêm 13 1.2.1 Công nghệ thông tin 13 1.2.2 ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 14 1.2.3 Quản lý dạy học 15 1.2.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 16 1.3 Vấn đề úng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy 17 học Trường trung học phố thông 1.3.1 Vai trò công nghệ thông tin Giáo dục Đào tạo 1.3.2 Đặc trưng việc ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 17 19 1.4 Quản lý úng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy 24 học trường Trung học phô thông Vai trò hiệu trưởng việc ứng dụng công nghệ 24 thông tin dạy học 1.4.1 Nội dung quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy 27 học giáo viên phổ thông 1.4.2 1.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ímg dụng 32 công nghệ thông tin dạy học giáo viên trung học phố NGHẸ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ỏ TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHỎ THÔNG THÀNH PHÓ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA 2.1 Khái quát kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục Thành phố 37 Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2.1.1 37 kinh 2.1.2 38 văn tế hóa - - xã hội giáo dục 2.2 Thực trạng úng dụng công nghệ thông tin dạv học 39 trường Trung học phổ thông địa bàn Thành phố Thanh Hóa Thực trạng nhận thức đội ngũ giáo viên ứng 39 47 dụng công nghệ thông tin 2.2.1 2.3 Thực trạng quản lý úng dụng công nghệ thông tin 49 hoạt động dạy học trường Trung học phô thông Nhận thức Hiệu trưởng ứng dụng công nghệ 49 thông tin 2.3.1 2.3.2 Thực trạng quản lý nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo 50 viên Quản lý nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin 51 cho giáo viên 2.3.3 Quản lý việc giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin 52 dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học 2.3.4 sinh Quản lý đảm bảo điều kiện cho việc ứng dụng công 54 nghệ thông tin dạy học trường Trung học phổ thông Thành phố Thanh Hóa 2.3.5 2.4 Đánh giá thực trạng hiệu trưởng quản lý ứng dụng công nghệ 56 thông tin dạy học Trung học phố thông 2.4.1 Những mặt mạnh 2.4.2 Những hạn chế 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Kết 58 luận 56 57 57 chương NHỮNG CỤM Từ VIÉT TẮT TRONG LUÂN VĂN 3.2 Một số giải pháp quản lý úng dụng công nghê thông tin 61 hoạt động dạy học trường Trung học phố thông Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3.2.1 Nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin cho 61 đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông 3.2.2 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ 63 thông tin dạy học cho đội ngũ giáo viên 3.2.3 Tố chức, đạo tố chuyên môn ứng dụng công nghệ 68 thông tin đổi phương pháp dạy học 3.2.4 Đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công nghệ 74 thông tin đề ứng dụng dạy học Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu ứng dụng công 77 nghệ thông tin dạy học PHU LUC 3.2.5 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thực trạng nhận thức đội ngũ giáo viên ứng 40 dụng CNTT dạy học Bảng 2.2 Đánh giá trình độ ứng dụng CNTT dạy học giáo 41 viên Bảng 2.3 Tống hợp ý kiến việc ứng dụng CNTT dạy học 43 đội ngũ giáo viên Bảng 2.4: Đánh giá thực trạng sở vật chất, thiết bị CNTT 47 Bảng 2.5 Đánh giá hạ tầng, thiết bị, sách, giáo trình, tài liệu, đĩa 48 CD CNTT Bảng 2.6 Tổng hợp ý kiến đánh giá nhận thức hiệu trưởng đối 49 với ứng dụng CNTT dạy học Bảng 2.7 Tổng hợp ý kiến đánh giá quản lý nâng cao nhận thức 50 cho đội ngũ giáo viên Bảng 2.8 Tống hợp ý kiến đánh giá quản lý nâng cao trình độ ứng 51 dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên Bảng 2.9 Tổng hợp ý kiến đánh giá quản lý việc giáo viên ứng 52 83 dụng CNTT dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh DANH MỤC CÁC BIỂU ĐÒ Trang Biểu đồ 3.1: Mức độ cần thiết giải pháp 1 Lý chọn đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế tri thức nay, việc ứng dụng CNTT sử dụng rộng rãi phố biến nhiều lĩnh vực đặc biệt dạy học Nhờ có CNTT, người dạy người học dễ tiếp cận tri thức trừu tượng, vậy, CNTT giúp người khai thác kho tàng tri thức to lớn nhân loại cách dễ dàng Chính ưu diêm trội CNTT nên không quốc gia không quan tâm đến việc ứng dụng CNTT đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ Trong năm gần đây, Việt Nam có giải pháp mạnh mẽ công tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giáo dục đào tạo Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 Bộ Chính trị đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT phục vụ nghiệp CNH, HĐH thể tâm Đảng Nhà nước việc mạnh ứng dụng phát triển CNTT Đây nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành giáo dục giai đoạn 2001 - 2005 thông qua Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg ngày 24/05/2001; ngày 30/09/2008, Bộ GD&ĐT ban hành Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng CNTT ngành giáo dục giai đoạn 2008 - 2012 Chỉ thị rõ "Đấy mạnh cách họp lý việc triển khai ứng dụng CNTT đổi phương pháp dạy nơi, lúc, tìm nội dung học phù hợp; xóa bỏ lạc hậu công nghệ thông tin khoảng cách địa lý đem lại" [4, tr 1] Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng CNTT GD&ĐT cấp học, bậc học cần thiết, xu tất yếu CNTT ứng dụng cấp học từ mầm non đại học, CNTT đặc biệt quan trọng cấp THPT vỉ hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục THPT có vị trí quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Mục tiêu giáo dục THPT nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hoàn thiện học vấn phổ thông có hiểu biết thông thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động Để đạt mục tiêu này, giáo dục THPT cần phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên Đây xem lực lượng nòng cốt nhân tố quan trọng định việc nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào nghiệp phát triển GD&ĐT Chính vậy, đội ngũ giáo viên cần phải định hướng, tổ chức hiệu việc ứng dụng CNTT để phục vụ tốt cho công tác dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Xác định CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực cho đổi phương pháp giảng dạy, học tập hầu hết môn học Đội ngũ giáo viên trường THPT địa bàn tỉnh nói chung trường THPT địa bàn Thành phố Thanh Hoá nói riêng có nhiều cố gắng việc ứng dụng TT Nội dung giải pháp Rất khả Khả Không 82 83 84 20 đồ84 độ 15.cần thiết giải pháp 3.1: Mức Nâng cao nhận thức ứng Biếu 7 dụng công nghệ thông tin cho - Giải pháp "Tổ chức, đạo tổ chuyên môn ứng dụng công nghệ đội ngũ giáo viên trường Trung thông tin đổi phương pháp dạy học": Có 83.1% ý kiến đánh giá 19ý kiến 79 cho 20 Điều cho thấy việc Tổ chức, thiết;cao 16.9% cần thiết Tổ chức bồi dưỡng cần nâng trình độ ứng dụng công đạo nghệ tố chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin đối thông tin dạy học cho pháp đội dạy học cần thiết giúp tổ chuyên môn định phương hướng tốt việc ứng dụng CNTT PPDH 19 đổi 0mới Tổ chức, đạo tổ chuyên 19 80 môn ứng dụng công nghệ thông tin đối phương - Giải pháp "Đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công đê ứng Đảm bảo điều kiện vềnghệ thông tin 20 84.dụng 3trong 15.dạy học ":0.Có 83.9% ý kiến đánh giá xử lý7 số liệu đánh sở vât chất, thiết bi nghê 4tống hợp giá mức độ cần cầncôngKết thiết thiết; 16.1% ý kiến cho cần thiết Chúng nhận thấy thời qua, giải pháp, thẻ tỷ lệ % có giải pháp 1, giải pháp 20 83 16 0 Thường xuyên kiểm tra, pháp đánh giải cần thiết, đâyThanh CNTTHóa đầu côngtưcụtrang đắc rấtđịa bàn 0vì ở5phố đãxem trường THPT4 Thành tăngnhư cường giá hiệu ứng dụng công lực vụ hoạt động quản lý, điều vụ phù muốnứng củadụng thiếtphục bị, máy tính, mạng máy tính đế phục tốthợp chovới việcmong triển khai trường THPTcác cảnh việc quản lý ứng dụng CNTT vào CNTT nhàbối trường Kết đánh giá bảng 3.1 cho lượng thấy: hiệu dạy học hoạt động dạy học nhằm mang lại chất - Giải pháp "Thường xuyên kiêm tra, đánh giá hiệu ứng dụng 3.3.2 dò tính thithức cácứng giảidụng pháp - Giải Thăm pháp "Nâng caokhả nhận công nghệ thông tin cho công đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông": Có 86.4% ý kiến đánh giá nghệ thông tin dạy học Có 80.6% ý kiến đánh giá cần thiết; 19.4% cần thiết; 13.6% ý kiến cho cần thiết Đây giải pháp mà cán quản ý kiến cho cần thiết Giải pháp đánh giá cần thiết thiết lý bị CNTT thiết bị đắt tiền việc bảo quản sử dụng phải giáo viên đánh giá cao Điều giúp yên tâm với nội thực thường xuyên liên tục dung giải pháp đưa thực được, phù hợp với thực tế trường THPT địa bàn Thành phố Thanh Hóa - Giải pháp "Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công CNTT 85 theo dõi thấy thời gian qua trường tạo điều kiện cho giáo viên học nâng cao trình độ chuyên môn, thuận lợi để triển khai tốt giải pháp đưa - Giải pháp "Tổ chức, đạo tổ chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học": Có 80.9% ý kiến đánh giá khả thi; 19.1% ý kiến cho khả thi Hiện Bộ GD&ĐT triển khai nhiều phần mềm ứng dụng nhà trường, vấn đề nhà trường phải nghiên cứu, lựa chọn phần mềm cho phù hợp với tổ chuyên môn, đạo tổ chuyên môn sử dụng phần mềm vào dạy học đạt hiệu - Giải pháp "Đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin đánh đê ứng Kết giádụng bảng 3.2dạy chohọc": thấy:Có 84.3% ý kiến đánh giá khả thi; 15.7% ý kiến cho khả thi Các nhà trường huy động nguồn lực - Giải pháp "Nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin cho để tăng cường csvc, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho ứng dụng CNTT đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông": Có 84.7% ý kiến đánh giá quản lý dạy học Bộ GD&ĐT có văn triển khai chương trình ứng khả thi; 15.3% ý kiến cho khả thi Qua nghiên cứu nhận thấy dụng CNTT giáo dục, đặc biệt gửi nhận văn qua mạng internet năm qua việc nâng cao nhận thức vai trò lợi ích CNTT tiền đề đế nhà trường triển khai giải pháp ứng dụng CNTT đổi nhà trường quan tâm Đặc biệt thấy giải pháp khả quản lý đối phương pháp dạy học Do giải pháp thi Chính phủ ban hành Quyết định số 711/2012/QĐ-TTg ngày đánh giá cao mức độ khả thi 13/6/2012 phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, chiến lược Giải mạnh pháp "Thường kiểmthông tra, đánh giá hiệu quảnhằm ứng dụng rõ:- "Đẩy ứng dụng xuyên công nghệ tin, truyền thông nâng công cao hiệu quản lý giáo dục cấp" Đó tảng cho việc triển khai nghệ thông tin dạy học": Có 83.5% ý kiến đánh giá khả thi; 16.5% ý giải pháp 86 xuất khả thi, chiếm 82.6%; có 211 ý kiến đánh giá khả thi, chiếm 17.4% Điều đủ sở kết luận giải pháp đề xuất khả thi Qua tổng hợp xử lý số liệu đánh giá mức độ khả thi giải pháp thể tỷ lệ % Kết thu thể rõ đặc điếm trường định hướng phát triển tương lai Giải pháp 1, giải pháp giải pháp cho khả thi mà hệ thống csvc, thiết bị kỹ thuật trang bị tương đối hoàn chỉnh với ý chí tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ đại vào quản lý Tất giải pháp trưng cầu khảo sát khẳng định cần thiết khả thi ý kiến đánh giá cho giải pháp không nhau, độ Qua nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THPT, cho phép rút số kết luận sau: Để xác lập giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT 87 hoạt động dạy học trường THPT cách khoa học, khả thi cần phải vào chủ trương Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT; vào định hướng phát triến trường THPT Đồng thời đựa vào sở lý luận sở thực tiễn quản lý việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THPT Luận văn đề xuất giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT hoạt động dạy học trường THPT, giải pháp xác định mục tiêu, nội dung cách thực Các giải pháp là: Nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên trường Trung học phổ thông; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho đội ngũ giáo viên; tổ chức, đạo tổ chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học; đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin để ứng dụng dạy học; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 88 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ Kết luận Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn đề giải pháp quản lý hiệu truởng việc ứng dụng CNTT dạy học truờng THPT nhu sau: Nâng cao nhận thức ímg dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên truờng Trung học phổ thông; tổ chức bồi duỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin dạy học cho đội ngũ giáo viên; tổ chức, đạo tố chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin đổi phuơng pháp dạy học; đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công nghệ thông tin đê ứng dụng dạy học; tlnrờng xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Khi triển khai giải pháp, hiệu truởng cần tổ chức thực cách đồng có hệ thống Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào thời diêm tình hình cụ thể nhà truờng mà hiệu truởng lụa chọn vài giải pháp chủ đạo Các giải pháp đuợc khảo nghiệm thực tế Hơn nữa, thục nghiệm khắng định hiệu truởng tổ chức tốt việc bồi duỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất luợng ứng dụng CNTT dạy học góp phần nâng cao chất luợng dạy học truờng THPT Kiến nghị 2.1 Dối với Bộ Giáo dục Dào tạo - Ban hành kịp thời sách, chế độ uu đãi cho cán quản lý, 89 - Phối hợp thống với Bộ có liên quan việc định biên chế cho giáo viên phụ trách việc ứng dụng CNTT trường THPT Hiện nay, Bộ GD&ĐT có quy định trường THPT phải có giáo viên chuyên phụ trách ứng dụng CNTT, chưa có biên chế cho đối tượng - Xây dựng phát triến mạng giáo dục (EduNet), tiếp tục cập nhật sở liệu thư viện học liệu điện tử Website Bộ GD&ĐT ngày đa dạng phong phú Tiếp tục hoàn thiện việc cung cấp địa email Google, đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT, trường THPT đẩy mạnh việc sử dụng email hoạt động dạy học - Cần ban hành mẫu phiếu đánh giá tiết dạy có ứng dụng CNTT, chuẩn GAĐT bậc THPT đế có sở đánh giá, thẩm định thống nước Đây để định hướng cho giáo viên xây dựng, thiết kế sử dụng GAĐT - Có sách tăng cường đầu tư, nâng cấp đường truyền, xây dựng csvc, thiết bị CNTT, phần mềm dạy học có quyền cho trường THPT Các dự án phát triển giáo dục THPT nên ưu tiên dành kinh phí thích đáng để trang bị thiết bị CNTT cho trường - Tổ chức bồi dưỡng công tác quản lý việc ứng dụng CNTT cho cán quản lý giáo dục cấp Tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trường THPT ứng dụng CNTT dạy học Nên đẩy mạnh sử dụng hình thức 90 lý đế hiệu trưởng mạnh dạn triển khai việc ứng dụng CNTT trước mắt lâu dài trường - Hàng năm, tổ chức Hội thảo, Hội thi “ứng dụng CNTT để đổi PPDH” dành cho giáo viên trường THPT tỉnh Điều tạo phong trào thi đua sôi việc ứng dụng CNTT vào dạy học trường Đây dịp để giáo viên trao đối, học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho thân - Xây dựng phát triển mạng giáo dục cúa tỉnh, Website Sở GD&ĐT phải thường xuyên cập nhật sở liệu thư viện học liệu điện tử đế hiệu trưởng, giáo viên tham khảo, làm tư liệu phục vụ cho việc ứng dụng CNTT dạy học; Đấy mạnh việc sử dụng địa email Google phục vụ cho hoạt động dạy học Trên mạng nên xây dựng khóa tập huấn, bồi dưỡng để giáo viên lựa chọn nội dung phù họp với trình độ, khả tham gia - Có chế độ, sách hỗ trợ mua sắm máy tính xách tay cho giáo viên đế ứng dụng CNTT dạy học cho vay ưu đãi (lãi suất thấp), cho mượn tiền trước Quan tâm động viên, khen thưởng xímg đáng cho giáo viên, trường đạt kết cao đợt hội giảng, hội thi úng dụng CNTT dạy học - Hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho trường trang bị csvc, thiết bị CNTT, phần mềm dạy học có quyền kịp thời, đáp ímg yêu cầu 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị 58-CT/TỈV, ngày 17/10/2000 đầy mạnh ủng dụng phát triên công nghệ thông tin phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoả Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Điều lệ trường trung học Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị sổ 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30 thảng năm 2008 tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giảo dục giai đoạn 2008-2012 Chính phủ (2012), Quyết dịnh sổ 711/2012/ỌĐ-TTg, phê duyệt chiến lược phát triên giáo dục 2011 - 2020 Hồ Sĩ Đàm, Hồ cẩm Hà, Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết (2009), Giáo trình Tin học 10, NXB Giáo dục Hồ Sĩ Đàm, Hồ cẩm Hà, Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết (2009), Giáo trình Tin học 11, NXB Giáo dục Hồ Sĩ Đàm, Hồ cẩm Hà, Nguyễn Đức Nghĩa, Trần Đỗ Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết (2009), Giáo trình Tin học 12, NXB Giáo dục 92 12 Vương Thanh Hương (2004), ưng dụng công nghệ thông tin quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ trường đại học, Đề tài cấp Bộ, mã số B2002-52-26, Hà Nội 13 Trần Khánh (2007), “Tống quan ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông giáo dục”, Tạp chí Giảo dục, (số 161), tr 14-15 14 Trần Kiểm (2009), Những vấn dề Khoa học quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm 15 Đào Thái Lai (2006), Ưng dụng công nghệ thông tin dạy học trường phò thông Việt Nam, Đề tài cấp Bộ, mã số: B2003-49-42-TĐ, Hà Nội 16 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Công nghệ thông tin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục 2005 (sửa dôi bô sung 2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Ngô Quang Sơn (2007), Đe cương giảng, Thông tin ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 19 Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2006), ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, Nxb Giáo dục Hà Nội PHỤ LỤC 21 PHIÉU TRƯNG CẦU Ý KIÉN PHIÉƯ (Dành cho Ban Giám Hiệu) (Dành cho giáo viên) Đe giúp tìm xác hiểu địnhthực việc trạng ứng dụng dạythiết họcbịcủa đội ngũ giáo Để cơCNTT sở vậttrong chất CNTT phục vụ viên việc TIIPT, xin CNTT quý Thầy (Cô) vuihọc lòng cho ý kiến sau ứng dụng dạy độibiết ngũ giáo viênmình THPT, xin vấn quýđềThầy đây: (Cô) vui (Nen đong ý quỷ Thầy (Cô) đánhX vào ô □) lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Xin Thầy (Cô) cho biết thông tin cá nhân: Xin Thầy (Cô) cho biết thông tin cá nhân: □ Nam □ Nữ □ Nam □ Nữ Năm sinh: Năm sinh: Chuyên môn giảng dạy: Số năm làm quản lý: Xin Thầy (Cô) cho biết qua lớp đào tạo, bồi dưỡng Tin học Thầy (Cô) đánh cần thiết phải ứng dụng CNTT sau đây: hoạt động trường THPT nay? □ Tin học co □ Rất cần thiết □ Quản trị Cơ sở liệu □ Không cần thiết □ Soạn thảo văn □ Cần thiết □ Lập trình □ Không cần thiết Xử lýthiết bảngbị tính □hạ tầng, CNTT trường mình: □ Mạng máy tính - Internet □ Soạn giáo án điện tử Phần mềm khác (xin ghi rõ): Theo Thầy (Cô), trình độ úng dụng CNTT dạy học giáo viên trường THPT biều qua yếu tố sau đây: e Máy chiếu phim (overhead): g Máy in (Printer): h Máy quét ảnh (Scanner): k Theo Thầy (Cô) hạ tầng, thiết bị CNTT trường đáp ứng việc úng dụng CNTT dạy học mức độ nào: l a Đầy đủ m c Thiếu □ b Trung bình □ d Rất thiếu n Theo Thầy (Cô), sách, giáo trình, tạp chí, tài liệu, đĩa CD CNTT, Thư viện nhà trường phục vụ cho GV HS mức độ nào: Xin chân thành cảm OTI giúp đỡ Quý Thầv (Cô) PHỤ LỤC PHIÉU TRƯNG CẦU Ý KIÉN (Dành cho giáo viên) Đe giúp tìm hiểu thực trạng việc ứng dụng CNTT dạy học đội ngũ giáo viên THPT, xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau đây: Xin Thầy (Cô) cho biết thông tin cá nhân: □ Nam □ Nữ Năm sinh: Chuyên môn giảng dạy: Trong dạy học, việc ứng dụng CNTT hỗ trợ cho Thầy (Cô) việc sau đây: □ Để thiết kế GAĐT Thầy (Cô) thường sử dụng phần mềm nhiều sau : □ PovverPoint □ Violet □ Cocrodile □ Presenter □ Phần mềm khác (ghi rõ): □ Bản thân Thầy (Cô) thiết kế GAĐT theo cách sau đây: □ Sketchpad □ Cabri TT NÔI DUNG ĐÁNH GIÁ Việc ứng dụng CNTT dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ Kiến thức CNTT khả động, sáng tạocập củanhật họckiến sinh, nội dung quản lý sau nhà trường PHỤ LỤC thực vói múc độ nào? PHIÉU TRƯNG CẦU Ý KIÉN □ Kho học liệu điện (Dành tử cho trường giáo viên) Khi giảng dạy GAĐT Thầy (Cô): Đe giúpthực tìm hiểu theo thựcquy trạng quản lý thiết việc kế ứngtrong dụngGAĐT CNTT dạy □ Chỉ trình □ Phối học Kỹ sử dụng thiếtgiáo bị CNTT vào đội ngũ viên TIIPT, xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến họfp hài hòa với phương pháp khác Thầy có sử dụng phần mềm thi trắc nghiệm cho học sinh làm NÔI TT cácDUNG vấn đề(Cô) sau đây: kiêm tra trực tiếp máy tính không? cácThầy chủ (Cô) trương Phổ biến, tuyên truyền Xin chocủa biết thông tin cá nhân: Đảng, sách Nhà nước tăng □ Có □ Không hội thảo trò,ký ý thành viên \vebsite giáo dục Thầy (Cô)vềcóvai đăng Tổ chức hội nghị, nghĩa, hiệu ứngcông dụng nâng cao trình độ úng dụng CNTT cho đội ngũ tácCNTT bồi dưỡng □ Cần thiết Không GV trường mình, xin Thầy (Cô) cho□biết mứccần độthiết thục nội Quán triệt tư tưởng cho đội ngũ giáo viên dung sau: cần thiết phải ứng dụng CNTT dạy Tự đánh giá thân Thầy (Cô) yêu cầu giáo viên Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng, thái độ giáo viên việc ứng dụng CNTT dạy học để có điều chỉnh kịp TT NƠI DUNG Khảo sát, đánh giá trình độ ứng dụng CNTT Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình Tổ chức bồi dưỡng giáo viên trường (mở lớp Tin học, lớp sử dụng phần mềm dạy Cử giáo viên tham gia khoá tập huấn, bồi Trong việc đề quản nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên dưỡng thường xuyên, chuyên lýứng trường, xin Thầy (Cô) cho biết múc độ thực nội dung sau đây: Chỉ đạo, định hướng việc tự bồi dưỡng, tự nghiên cứu giáo viên ứng dụng CNTT TT NÔI DUNG Chỉ đạo, khuyến khích việc ứng dụng CNTT Xây dựng quy định dạy có ứng dụng CNTT PHỤ LỤC Tổ chức xây dựng phố biến chuẩn đánh PHIẾU TRƯNG CÀU Ý KIÉN giá dạy có ímg dụng CNTT Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ứng dụng VÈ MỨC DỌ CẰN THIÉT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP Giáo viên xây dựng kế hoạch ứng (Dành dụng cho cán quản lý giáo viên) Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần Tổ chức bồi dưỡng thường thiết xuyên nội dung khả thi giải pháp, cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng: Tổ chức kiểm tra dự định kỳ, đột xuất rút Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh ứng Động viên, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tốt việc ứng dụng CNTT vào TT NÔI DƯNG Ngoài nội dung trên, theo quý Thầy (Cô) cần phải có nội dung Việc xây dựng csvc, thiết bị CNTT đáp Trang bị phần mêm phục vụ hoạt động Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Quý Thầv (Cô) công tác quản lý đảm bảo điều kiện hỗ trợ giúp cho giáo viên Quản lý việc sử úng dạy học, xin Thầy (Cô) cho biết mức độ thục hiên dụngdụng có CNTT hiệu csvc, nôi dung sau: Xây dựng quy định, quy trình bảo Xây đựng sách tạo điều kiện cho giáo viên tự trang bị máy tính, thiết bị CNTT, tự Tổ chức phong trào thi đua sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng CNTT dạy Đưa việc sử dụng, bảo quản csvc, thiết bị CNTT vào tiêu chí thi đua nhà T T Tên giải pháp Mửc độ cần thiết R C Khô Mức độ khả R K Khô Nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ úng dụng công nghệ thông Tổ chức, đạo tổ chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin đổi phương pháp Đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị công nghệ Thường xuyên kiêm tra, đánh giá Ngoài giải pháp đồng chí thấy cần bổ sung thêm giải pháp Xin chân thành cảm on giúp đỡ quý Thầy (Cô) [...]... cứu khoa học nào đề cập đến quản lý việc ímg dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường THPT Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Vì thế tác giả đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học ở trường THPT Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa với mong muốn đề xuất được một số giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học góp... này tại địa bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Một so giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học nhằm góp phần... lượng dạy học ở các trường THPT trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3 Đối tượng, khách thể nghiên cứu 3.1 Khách thế nghiên cứu: Công tác quản lý hoạt động dạy học trong các trường Trung học phổ thông 3.2 Đoi tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý ứng dụng CNTT trong dạy học ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh 4 trường THPT trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. .. tất cả các trường THPT 1.4 QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ỏ TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHỔ THÔNG 1.4.1 Vai trò của hiệu trưởng trong việc úng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Theo Luật Giáo dục năm 2005, thì: “Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thâm 25 trong dạy học của giáo viên Vói vai trò này, hiệu trưởng cần... ứng dụng CNTT trong dạy học là những tác động có tổ chức, có hướng đích của hiệu trưởng để thúc đấy, tạo điều kiện cho việc sử dụng CNTT vào hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học 1.3 VẨN DÈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHẸ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỎ THÔNG 1.3.1 Vai trò của công nghê thông tin trong Giáo dục và Dào... thông tin, các số liệu thu được phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài 5 8.2 Đề xuất những giải pháp quản lý việc ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 9 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu, kết luận và kiến nghị, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt. .. hoạt động dạy học ở trường trung học phố thông 6 Chương 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÈ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHẸ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỒNG DẠY HỌC ở CÁC TRƯƠNG TRUNG HỌC PHỎ THÔNG 1.1 TỎNG QUAN VÁN DÈ NGHIÊN cứu 1.1.1 Các nghiên cứu ở nước ngoài Ngày nay, vấn đề dạy học Tin học, ứng dụng CNTT đã được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm và đã trở thành một vấn đề toàn cầu CNTT mang đến sự đổi mới về cách học. .. quản lý dạy học là một nhiệm vụ trung tâm rất quan trọng của người hiệu trưởng Hiệu trưởng phải tác động đến mọi thành viên trong nhà trường tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào hoạt động dạy học Huy động và tạo điều kiện thuận tiện đê cho hoạt động dạy học đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất Quản lý dạy học chính là quản lý hoạt động dạy của giáo viên, quản lý hoạt động học của học sinh và quản lý... là trong quản lý nhà trường đã có một số luận văn thạc sĩ và công trình khoa học nghiên cứu đề cập đến chẳng hạn như: - Luận văn thạc sĩ "Quản lý hoạt động ứng dụng CNTT trong dạy học tại 13 nghệ cấp Bộ "ứng dụng CNTT trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam" của tác giả Đào Thái Lai; đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "ứng dụng CNTT trong quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ ở các trường. .. úng dụng công nghê thông tin trong dạy học 27 Qua kiểm tra giúp nâng cao ý thức của tất cả các thành viên với công tác kế hoạch hóa, ý thức trách nhiệm với công việc được giao đồng thời hiệu trưởng cần có những giải pháp khuyến khích, khen thưởng, phê bình, trách phạt thích hợp, kịp thời tạo động lực cho việc ứng dụng CNTT trong dạy học 1.4.2 Nội dung quản lý úng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ... bàn Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Một so giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin hoạt động dạy học trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, . .. 1.2.1 Công nghệ thông tin 13 1.2.2 ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 14 1.2.3 Quản lý dạy học 15 1.2.4 Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 16 1.3 Vấn đề úng dụng công nghệ thông tin hoạt. .. TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHỎ THÔNG THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA 2.1 KHÁI QUÁT VÈ KINH TÉ - XÃ HỘI, VĂN HÓA - GIÁO DỤC THÀNH PHÓ THANH HÓA,TỈNH THANH HÓA Thanh Hóa tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, giải pháp quản lỷ ủng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở trường Trung học Phổ thông Thành pliố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan