Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

41 813 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2015, 13:22

Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng MỤC LỤC STT NỘI DUNG CHÍNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU PHẦN BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI UBND SỐ TRANG THÀNH PHỐ THANH HOÁ I BÁO CÁO TỔNG QUAN: Thời gian thực tập Địa điểm thực tập Nội dung thực tập Kế hoạch thực tập II TỔNG QUAN VỀ UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ Khái quát đặc điểm tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã 8 8 9 hội thành phố Thanh Hoá 1.1 Đặc điểm tự nhiên 1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội Vị trí, chức Nhiệm vụ, quyền hạn Cơ cấu tổ chức biên chế 4.1 Các thành viên UBND Thành phố Thanh Hoá 4.2 Tổ chức Bộ máy hành UBND Thành phố 4.3 Văn phòng HĐND UBND thành phố Thanh Hoá 4.3.1 Vị trí, chức 4.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn Các mối quan hệ giải công việc PHẦN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG 10 10 11 13 13 14 14 14 15 16 17 I II CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng I CƠ CHẾ “MỘT CỬA” Khái niệm, mục đích, nguyên tắc thực chế “một 17 17 cửa” 1.1 Khái niệm 1.2 Mục đích 1.3 Nguyên tắc thực Các lĩnh vực thực chế “một cửa” II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 17 18 18 19 19 HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA Những thành tựu đạt 1.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân 1.2 Từng bước đại hóa nâng cao lực hoạt động UBND thành phố Thanh Hoá 1.3 Nâng cao lực tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức Những hạn chế 2.1 Trong việc giải thủ tục hành cho nhân dân 2.2 Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải thủ tục 19 19 26 27 27 27 27 hành 2.3 Xuất phát từ đội ngũ cán , công chức 2.4 Sự phối hợp quan việc giải thủ 28 28 tục hành 2.5 Công tác tuyên truyền Nguyên nhân hạn chế III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM 29 29 30 NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành 1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 1.3 Nâng cao lực phục vụ nhân dân Ủy ban nhân 30 30 31 31 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng dân cấp 1.3.1 Áp dụng ISO 9000 dịch vụ hành công 1.3.2 Tăng cường áp dụng công nghệ đại đặc biệt 31 32 công nghệ thông tin trình tiếp nhận xử lý hồ sơ 1.3.3 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành 33 1.4 Đẩy mạnh hoạt động phân công, phân cấp 1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Chính phủ 2.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật 2.1.2 Chính sách tiền lương 2.1.3 Tăng biên chế hợp lý 2.1.4 Đề nghị Chính phủ có sách hỗ trợ kinh phí 2.2 Đối với UBND thành phố Thanh Hoá PHẦN MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SAU ĐỢT THỰC TẬP 34 35 35 35 35 35 36 36 37 38 III Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn Kiến nghị với quan nơi thực tập Kiến nghị với Học viện Hành KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 38 39 40 41 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO Uỷ ban Nhân dân: UBND Hội đồng Nhân dân: HĐND Cải cách hành chính: CCHC Mặt bằng: MB Sử dụng đất: SDĐ Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng LỜI CẢM ƠN Bằng lòng biết ơn chân thành em xin gửi lời cảm ơn đến thầy giáo - Thạc sĩ Nguyễn Đức Thắng - Giảng viên khoa Hành công tận tình giúp đỡ, bảo em trình em làm báo cáo Em xin chân thành cảm ơn thầy cô ban đào tạo, thầy cô giáo khoa thầy cô hướng dẫn đoàn thực tập số 09 dạy dỗ, trang bị cho chúng em hành trang tri thức vô quý báu để chúng em bước vào đời thầy cô tạo điều kiện để chúng em có đợt thực tập cuối khoá bổ ích Một lời cảm ơn em xin dành để cảm ơn ban lãnh đạo UBND Thành phố Thanh Hoá, cô Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Uỷ ban Nhân dân Thành phố Thanh Hoá; Trưởng Bộ phân “một cửa” anh chị làm việc Bộ phận “một cửa” tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian em thực tập Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Minh Dũng Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng LỜI MỞ ĐẦU Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” chiếm vị trí vô quan trọng việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân quan Hành Nhà nước Thực chế “một cửa” sở để đơn giản hoá thủ tục hành chính, giải nhanh chóng nhu cầu nguyện vọng người dân Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hành Nhà nước Chính vậy, cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” vấn đề cấp thiết phải tiến hành cách sâu rộng mạnh mẽ nước Cũng quan Hành Nhà nước khác, UBND Thành phố Thanh Hoá tạo nên chuyển biến tích cực việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu rườm rà giải công việc Tuy vậy, trình thực hệ thống văn pháp luật quan thiếu tính đồng bộ, chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc số cán bộ, công chức thiếu tinh thần, trách nhiệm, lợi dụng chức quyền để hạch sách, nhũng nhiễu người dân Vì vậy, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quan hạn chế trình cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Và lý quan trọng để em chọn đề tài : “Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành theo chế cửa Uỷ ban Nhân dân Thành phố Thanh Hoá” Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng PHẦN MỘT: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ I BÁO CÁO TỔNG QUAN: Thời gian thực tập: Thời gian thực tập từ ngày 26/03/2012 đến ngày 18/05/2012 Địa điểm thực tập: Tại Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND UBND thành phố Thanh Hoá, UBND Thành phố Thanh Hoá Nội dung thực tập: Nghiên cứu thực tiễn thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” UBND Thành phố Thanh Hoá Đồng thời, đưa số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc thực chế “ cửa” quan Kế hoạch thực tập: STT Nội dung công việc Đến quan thực tập, gặp người hướng Thời gian 26/03/2012 dẫn thực tập làm quen với phòng ban chuyên môn Tìm tài liệu viết đề cương 27/03/2012 đến Hoàn thành đề cương Nộp đề cương thực tập 02/4/2012 03/4/2012 4/4/2012 Ghi Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Làm quen với số công việc 5/4/2012 đến phòng “một cửa” tìm thêm tài liệu Hoàn thành báo cáo Nộp báo cáo thực tập để sửa Kết thúc thời gian thực tập Nộp báo cáo thực tập hoàn chỉnh 5/5/2012 6/5/2012 7/5/2012 18/5/2012 21/5/2012 II TỔNG QUAN VỀ UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ: Khái quát đặc điểm tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Thanh Hoá: 1.1 Đặc điểm tự nhiên: * Thành phố Thanh Hóa trung tâm kinh tế, trị tỉnh Thanh Hóa * Phía Bắc Đông Bắc giáp huyện Hoằng Hóa; * Phía Nam Đông Nam giáp huyện Quảng Xương; * Phía Tây giáp huyện Đông Sơn, phía Tây Bắc giáp với huyện Thiệu Hóa Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Hình 1: Vị trí địa lý Thành phố Thanh Hoá Tỉnh Thanh Hoá 1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội: Là trung tâm kinh tế, trị, văn hoá – xã hội tỉnh Thanh Hoá nên thành phố Thanh Hoá xem nơi phát triển tỉnh Đây nơi tập trung nhiều ngành kinh tế mũi nhọn tỉnh công nghiệp: tiêu dùng, chế biến, sản xuất vật liệu cho ngành công nghiệp khác Các ngành thương mại du lịch điểm mạnh thành phố Theo số liệu năm 2010, tỷ trọng ngành kinh tế GDP ước đạt: * Công nghiệp: 47,4% * Nông nghiệp: 3% * Dịch vụ : 49,6% Tăng trưởng kinh tế đạt: 20,8% Tổng vốn đầu tư phát triển địa bàn đạt 5.572,7 tỷ đồng GDP bình quân đầu người 2370 USD/người/năm Vị trí, chức năng: 10 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Thủ tục hành chính, quy trình giải số loại hồ sơ lĩnh vực liên quan đến đất đai, nhà cửa phức tạp Sự phối hợp các quan lĩnh vực có liên quan đến ngành thiếu đồng bộ, chặt chẽ làm giảm tiến độ giải thủ tục hành cho nhân dân gây phiền hà cho nhân dân 2.2 Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giải thủ tục hành chính: Tại Bộ phận tiếp nhận trả kết củaUBND thành phố: dù trang bị 01 phòng làm việc riêng, rộng rãi với trang thiết bị cần thiết song chưa đáp ứng yêu cầu công việc Hiện nay, Bộ phận có 02 máy photocopy, 01 máy bị xuống cấp trình sử dụng Vì vậy, làm hạn chế việc photo loại tài liệu, giấy tờ, hồ sơ, ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo giải hạn cho người dân 2.3 Xuất phát từ đội ngũ cán , công chức: Tại Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND thành phố: Cán trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm qua trình giải công việc, việc nắm bắt quy định pháp luật văn đạo liên quan trực tiếp đến công việc chưa kịp thời, gặp lúng túng áp dụng pháp luật vào số trường hợp cụ thể Đây coi điểm yếu chung đội ngũ cán bộ, công chức nước ta Ngoài ra, có số cán thụ động đùn đẩy né tránh trách nhiệm gặp khó khăn, tình trạng đòi hỏi thêm loại giấy tờ thành phần hồ sơ quy định đôi lúc xảy Tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức chưa làm hài lòng công dân, tổ chức 2.4 Sự phối hợp quan việc giải thủ tục hành chính: 27 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Chưa có thống thành phần hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết với phòng ban chuyên môn dẫn đến số trường hợp phải trả lại hồ sơ để bổ sung, xác minh xin ý kiến tỉnh…dẫn đến việc trễ hẹn với nhân dân Các họp giao ban hàng tháng trì ổn định cán phòng ban tham dự giao ban “một cửa” không thành phần quy định nên lãnh đạo không nắm hết tình hình không xử lý kịp thời khó khăn phát sinh 2.5 Công tác tuyên truyền: Công tác thông tin, tuyên truyền trọng thực hiệu chưa cao, chưa thực lôi cán bộ, công chức tham gia hào hứng thực nhiệm vụ theo chế mà Ủy ban áp dụng mà làm theo trách nhiệm giao Đại phận nhân dân xa lạ với chế “một cửa” nên tư tưởng nhờ cậy vào mối quan hệ thân quen có nhu cầu giải công việc quan Hoặc yếu tố tâm lý, có công việc người dân tìm đến quan có thẩm quyền cao cho chắn tin tưởng giải công việc nhanh tránh gây phiền hà Nhưng hướng dẫn họ lại cố tình không hiểu cho quan nhà nước gây khó khăn cho dân Nguyên nhân hạn chế: Thứ nhất, công tác đạo thực chương trình cải cách hành nói chung chế “một cửa” nói riêng số quan, đơn vị chưa quan tâm đạo sâu sát, chặt chẽ, thường xuyên Lãnh đạo số phòng ban chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công 28 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng tác cải cách hành Từ thiếu kiểm tra, đôn đốc thực theo nhiệm vụ phân công Thứ hai, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh: Nhiều văn quy phạm pháp luật cấp Trung ương chậm ban hành hướng dẫn ban hành thiếu đồng bộ, chồng chéo; nhiều luật có bổ sung, điều chỉnh ban hành có hiệu lực Từ làm cho trình triển khai thực giải thủ tục hành bị lúng túng gặp nhiều khó khăn Thứ ba, sở vật chất UBND thành phố nhìn chung chưa đầu tư đổi đồng Việc xin kinh phí cho việc nâng cấp trang thiết bị phục vụ công việc cho phòng ban, phận gặp nhiều khó khăn Công tác ứng dụng công nghệ thông tin chưa triển khai rộng khắp Thứ tư, cán bộ, công chức phần lớn trẻ nên chưa có nhều kinh nghiệm trình giải công việc, việc nắm bắt quy định pháp luật chưa kịp thời, thiếu đầu tư, nghiên cứu để vận dụng vào tình cụ thể nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, giải thích giải thủ tục hành cho nhân dân III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 1.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành: Trong thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố cần tăng cường công tác đạo, điều hành để thực kế hoạch vạch Trong đó, đặc biệt trọng việc đạo phòng, ban, phận chuyên môn Uỷ ban 29 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng cần quan tâm thực chế “một cửa” Coi nhiệm vụ trọng tâm góp phần cải cách thủ tục hành hiệu Qua công tác đạo điều hành kiểm tra giám sát phát đưa biện pháp xử lý nghiêm minh trường hợp sai phạm, cố tình sách nhiễu nhân dân để chuộc lợi cho thân Đồng thời, nắm bắt hạn chế quy trình giải thủ tục hành để có hướng điều chỉnh cho phù hợp nhằm hoàn thiện việc thực chế “một cửa” địa bàn 1.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Cán công chức đóng vai trò quan trọng hoạt động công vụ, xây dựng hoàn thiện máy nhà nước Hiệu lực, hiệu máy Nhà nước nói riêng hệ thống trị nói chung định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ cán công chức Do đó, UBND thành phố cần tiếp tục trì lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán công chức, tăng cường bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật để cán công chức vận dụng trình thực thi công vụ 1.3 Nâng cao lực phục vụ nhân dân Ủy ban nhân dân cấp: 1.3.1 Áp dụng ISO 9000 dịch vụ hành công: ISO 9000 Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO: International organization for standardnization) ban hành Ở nước ta việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ hành công vấn đề mẻ Hiệu việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng thể chất lượng sản phẩm dịch vụ 30 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng mà quan hành nhà nước cung ứng cho nhân dân thể qua tiêu chí sau: • Tính kịp thời văn ban hành; • Tính xác, độ sai sót tính ổn định văn hành ban hành; • Sự mau chóng, kịp thời pháp luật giải công việc khách hàng yêu cầu; • Độ tin cậy, xác thông tin, dẫn cá nhân công chức, tổ chức, quan hành khách hàng; • Thái độ sẵn sàng, thân thiện, hòa nhã công chức hành giải công việc với khách hàng Tuy nhiên, vấn đề đơn giản thực thời gian ngắn mà hành cần hội tụ yếu tố sau:  Hệ thống công sở hành cần xây dựng đại với phương tiện phục vụ tiên tiến khoa học, đầy đủ; xếp bố trí phòng ban hợp lý tạo thuận tiện cho người dân đến quan công quyền; Đội ngũ cán công chức có chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo bản, có tinh thần trách nhiệm cao đạo đức công vụ; đồng thời bố trí vị trí, sở trường công việc;  Có phân công, phân cấp rõ ràng thực nhiệm vụ; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm chức danh công tác;  Về phía khách hàng: trình độ dân trí phải mức tương đối cao, người dân phải có hiểu biết pháp luật cần phải biết văn hóa công sở 31 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Thực tiêu chí, yêu cầu sở để áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 dịch vụ hành Có thể nói, hướng tiến trình cải cách hành nước ta Vì cần có bước vững chắc, thử nghiệm để rút kinh nghiệm nhân rộng địa phương thành phố nói riêng nước nói chung 1.3.2 Tăng cường áp dụng công nghệ đại đặc biệt công nghệ thông tin trình tiếp nhận xử lý hồ sơ: Khi giải thủ tục hành chính, cán cần trang bị phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu tránh tùy tiện Do đó, cấp lãnh đạo cần có quan tâm mức kịp thời để trang bị phương tiện điều kiện làm việc cần thiết để giúp phận thực nhiệm vụ nhanh chóng thuận lợi; bước đại hóa trang thiết bị; phục vụ công tác đại hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác cải cách hành Bên cạnh đó, cần đặc biệt trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin, coi đòi hỏi khách quan công tác cải cách hành giải pháp hữu hiệu đảm bảo cho hoạt động hiệu Công nghệ thông tin coi “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, giúp công việc giải nhanh gọn, xác; giúp công tác kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực thuận lợi Như vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đúng, phù hợp với xu chuyển dần sang xã hội thông tin 1.3.3 Tiếp tục đơn giản công khai hóa thủ tục hành chính: 32 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Việc đơn giản công khai hóa thủ tục hành việc giải mối liên hệ Nhà nước với công dân, tổ chức điều kiện góp phần tăng cường hiệu trình giải yêu cầu “khách hàng” (tức công dân, tổ chức) Công khai sở để kiểm tra trình thực thủ tục; để đánh giá trách nhiệm cán việc thực nhiệm vụ nhân dân Do đó, để công tác đơn giản công khai hóa thủ tục hành đạt hiệu cần thực biện pháp sau:  Tiếp tục rà soát thủ tục hành để loại bỏ thủ tục không phù hợp;  Công khai thủ tục hành nhiều hình thức như: tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết nơi thuận lợi trụ sở quan, thông qua cọp tổ dân phố, đăng tải thủ tục hành trang điện tử Ủy ban nhân dân quận Ủy ban nhân dân thành phố để công dân, tổ chức truy cập nắm bắt thông tin dễ dàng 1.4 Đẩy mạnh hoạt động phân công, phân cấp: Mục tiêu hoạt động nhằm phát huy tính động, sang tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyền địa phương sở phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cấp máy quyền nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Phân công rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi giải công việc; tránh tình trạng đùn đẩy bỏ sót công việc, tham gia giải công việc mà không dám đứng nhận trách nhiệm Đồng thời, điều kiện để tăng cường phối hợp phận, 33 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng quan với thực nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu hoạt động Phân cấp rành mạch quản lý nhà nước trung ương địa phương, cấp cấp xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cấp Đây điều kiện giúp địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo thực thi công vụ, khai thác tối đa lợi nguồn lực địa phương Đồng thời đảm bảo đạo thông suốt từ trung ương xuống địa phương phát huy dân chủ sở 1.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền: Công cải cách hành nhằm mục tiêu cuối nhằm nâng cao khả phục vụ nhân dân quan hành nhà nước Song để công tác hiệu quả, vai trò người dân quan trọng Do đó, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát huy động đóng góp ý kiến từ phía nhân dân Ủy ban cần phối hợp với quan báo chí để phổ biến quy định để nhân dan nắm thực Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhiều hình thức như: xe hoa lưu động, tin hàng tháng, niêm yết công khai trụ sở Ủy ban nhân dân phường quy trình, thủ tục, phí lệ phí giải thủ tục hành chính, buổi họp giao ban định kỳ KIẾN NGHỊ: 2.1 Đối với Chính phủ: 2.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật: Hiện nay, tình trạng ban hành, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật nhiều bất cập, thiếu tính đồng thống chí mâu 34 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng thuẫn với gây khó khăn cho trình giải thủ tục hành quan hành nước nói chung thực tế diễn phòng ban UBND thành phố Thanh Hoá Vì vậy, đề nghị Chính phủ sớm khắc phục tình trạng cách đẩy mạnh công tác đạo việc thực đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thủ tục hành cho người dân 2.1.2 Chính sách tiền lương: Thực mô hình đòi hỏi lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức phải nâng lên, khối lượng công việc nhiều trước nhiều đặc biệt cấp phường Do đó, Chính phủ nên thay đổi sách tiền lương, chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, động viên tinh thần cán công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, động lực để cán công chức đảm bảo sống nghĩa tiền lương mà không cần hối lộ, không muốn nhận hối lộ để góp sức vào công phát triển kinh tế đất nước; biến tiền lương thành lực hút để thu hút nhân tài vào làm việc quan hành nhà nước quyền cấp sở; tránh tình trạng “chảy máu chất xám” “chân trong, chân ngoài” diễn ngày nhiều 2.1.3 Tăng biên chế hợp lý: Tăng biên chế hợp lý cho cấp phường địa phương thực mô hình chế “một cửa” áp dụng mô hình này, khối lượng công việc cán phòng ban chuyên môn, phường tăng lên nhiều Số lượng biên chế phải tuyển chọn, đào tạo kỹ 35 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc, có sách cho cán không chuyên trách hưởng lương có chế độ bảo hiểm xã hội 2.1.4 Đề nghị Chính phủ có sách hỗ trợ kinh phí; điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho cán công chức để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động quan hành nhà nước 2.2 Đối với UBND thành phố Thanh Hoá: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải cách hành công tác đạo lãnh đạo phòng ban chuyên môn thành phố UBND phường để thực tốt hoàn thiện mô hình Thứ hai, tăng cường kinh phí cho công tác cải cách hành Thứ ba, trang bị khẩn cấp phương tiện làm việc Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND thành phố đặc biệt máy photocopy, máy in loại máy móc xuống cấp gây cản trở lớn đến việc tiếp nhận, thụ lý trả kết cho công dân, tổ chức 36 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng PHẦN III: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ SAU ĐỢT THỰC TẬP: Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn: Trong trình làm báo cáo thực tập, em nhận hướng dẫn cách tận tâm nhiệt tình thầy Nguyễn Đức Thắng - giảng viên hướng dẫn trực tiếp việc thực tập em nhóm 09 - lớp KH9QLC2 Thầy giúp em bạn nhóm việc lập đề cương cho báo cáo thực tập, đảm bảo đề cương yêu cầu mà Học viện Hành quy định Thầy đồng thời đánh giá cách khách quan, xác báo cáo thực tập chúng em, giúp chúng em biết khả người đến đâu, để từ có hướng phát triển sau trường Em bạn nhóm xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới thầy Nguyễn Đức Thắng thầy cô trưởng phó đoàn hướng dẫn Kiến nghị với quan nơi thực tập: Trong trình thực tập UBND thành phố Thanh Hoá em nhận hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình bác lãnh đạo Uỷ ban, anh, chị phòng ban chuyên môn Uỷ ban đặc biệt anh, chị Bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND UBND thành phố Thanh Hoá Nhờ giúp đỡ nhiệt tình anh, chị mà em hoàn thành tốt báo cáo thực tập, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm 37 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng làm việc quan Hành nhà nước, đảm bảo yêu cầu gắn lý thuyết vào thực tiễn công việc Tuy vậy, em xin đề xuất số ý kiến Uỷ ban nên cho chúng em tham gia giải công việc nhiều nhằm giúp chúng em tiếp nhận nhiều kinh nghiệm thực tế trình thực tập Kiến nghị với Học viện Hành chính: Trong thời gian thực tập em nhận thấy kiến thức thực tiễn nhiều hạn chế Vì vậy, thời gian tới em mong Học viện nên tạo điều kiện cho bạn khoá sau thực tế nhiều quan hành nhà nước, tiếp xúc với đội ngũ cán bộ, công chức để biết lực chuyên môn, kinh nghiệm giải công việc họ đánh giá thực trạng cải cách hành nước ta Em xin chân thành cảm ơn! 38 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng KẾT LUẬN Qua ta thấy rằng, thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa”của UBND thành phố Thanh Hoá đạt thành tựu quan trọng việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian, công sức nhân dân tham gia vào dịch vụ hành công, đảm bảo hiệu lực, hiệu hành nhà nước Tuy vậy, trình thực tồn số hạn chế sở vật chất, kỹ thuật, khả liên kết giải công việc chưa đạt hiệu cao, trình độ lực chuyên môn số cán bộ, công chức chưa đáp ứng hết yêu cầu công việc, hệ thống văn đạo, điều hành thiếu đồng Đây nguyên nhân làm giảm hiệu việc thực chế “một cửa”, ảnh hưởng đến việc cải cách hành nói chung UBND thành phố Thanh Hoá Vì vậy, thời gian tới UBND thành phố Thanh Hoá cần thực biện pháp tích cực, hiệu hơn, xây dựng bước hệ thống văn đạo, điều hành mang tính đồng hơn, bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, kỹ làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Đây sở, tiền đề vững để UBND thành phố Thanh Hoá thực thành công việc thực cải cách hành theo chế “một cửa” nói riêng tổng thể phận hành nói chung 39 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng TÀI LIỆU THAM KHẢO Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn kiện Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1997 Ts Thang Văn Phúc (chủ biên) Cải cách hành Nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân giải pháp Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001 Chính Phủ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2001-2010 Chính phủ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/09/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành Nhà nước địa phương Chính phủ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/06/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế “một cửa, cửa liên thông” quan hành Nhà nước địa phương UBND tỉnh Thanh Hoá Chỉ thị số 27/2003/CT-UB ngày 12/12/2003 UBND tỉnh Thanh Hoá việc tổ chức thực chế cửa quan hành Nhà nước địa phương 40 Báo cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng UBND thành phố Thanh Hoá Quyết định số 504/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 UBND thành phố Thanh Hoá việc ban hành Quy chế thực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND thành phố Thanh Hóa UBND thành phố Thanh Hoá Quyết định số 706/2007/QĐ-UBND ngày 07/03/2007 UBND thành phố Thanh Hoá việc ban hành Quy trình hướng dẫn thực Phương án mở rộng cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND thành phố Thanh Hóa; Quyết định ban hành kèm theo hướng dẫn chi tiết thực lĩnh vực phận “một cửa” 41 [...]... cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng PHẦN HAI : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ I CƠ CHẾ “MỘT CỬA”: 1 Khái niệm, mục đích, nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa : 1.1 Khái niệm: Theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế một cửa là: Cơ chế. .. HIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HÓA 1 Những thành tựu đã đạt được: 1.1 Trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân: • Giải quyết công việc nhanh, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân dân: Nếu như trước đây khi chưa thực hiện cơ chế một cửa thì việc người dân khi đến giải quyết các nhu cầu và nguyện vọng hay tham gia vào 19 Báo cáo thực. .. vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố 10 Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố giao 5 Các mối quan hệ trong giải quyết công việc : UBND thành phố Thanh Hoá có mối quan hệ mật thiết với HĐND và UBND tỉnh Thanh Hoá, Thành Uỷ thành phố, HĐND và thường trực HĐND và các ban của HĐND thành phố, Uỷ ban Mặt trận... cáo thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Theo Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân năm 2003, UBND thành phố Thanh Hoá có vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy như sau: Uỷ ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan... những quy định mới của pháp luật chưa kịp thời, thiếu đầu tư, nghiên cứu để vận dụng vào tình huống cụ thể nên ảnh hưởng đến việc hướng dẫn, giải thích cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân III MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ 1 CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 1.1 Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành: Trong thời gian... 4 Cơ cấu tổ chức và biên chế: 4.1 Các thành viên UBND Thành phố Thanh Hoá : TT 1 2 3 4 5 6 7 HỌ VÀ TÊN Ông Đào Trọng Quy Ông Lê Đức Công Ông Nguyễn Tư Khánh Ông Nguyễn Quang Hải Ông Trịnh Huy Triều Ông Lê Văn Nghiêm Ông Trần Văn Hòa CHỨC VỤ Chủ tịch UBND thành phố Phó chủ tịch UBND thành phố Phó chủ tịch UBND thành phố Phó chủ tịch UBND thành phố Phó chủ tịch UBND thành phố Trưởng công an thành phố. .. gian thực tập tại UBND thành phố Thanh Hoá mà đặc biệt là tại Bộ phận một cửa của Uỷ ban: Việc giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục hành chính luôn nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người dân Điều này cho thấy Bộ phận một cửa của Uỷ ban làm việc với chất lượng và hiệu quả cao, đảm bảo việc tiếp nhận và trả hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, không làm tốn thời gian, tiền bạc và không gây ảnh hưởng... và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân; giảm phiền hà cho tổ chức, công dân; chống tệ quan liêu, tham nhũng cửa quyền của cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước Thực chất, việc thực hiện mô hình một cửa để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính từ các phòng ban chuyên môn về một đầu mối tại Ủy ban nhân dân thành. .. trình giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trong cả nước nói chung cũng như thực tế đang diễn ra ở các phòng ban của UBND thành phố Thanh Hoá Vì vậy, đề nghị Chính phủ sớm khắc phục tình trạng này bằng cách đẩy mạnh công tác chỉ đạo việc thực hiện đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. .. TP 13 Báo cáo thực tập tôt nghiệp 8 9 Ông Lê Anh Tuấn Ông Lê Thanh Thảo GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng Chánh văn phòng HĐND và UBND Chánh Thanh tra nhà nước thành phố 4.2 Tổ chức Bộ máy hành chính tại UBND Thành phố Thanh hoá : UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HOÁ 1.VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 10.VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SDĐ 2.PHÒNG THANH TRA NHÀ NƯỚC 11.LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI 3.PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ... thực tập tôt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Đức Thắng PHẦN HAI : THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ THANH HOÁ... thành phố Thanh Hoá việc ban hành Quy chế thực cải cách thủ tục hành theo chế "một cửa" UBND thành phố Thanh Hóa UBND thành phố Thanh Hoá Quyết định số 706/2007/QĐ-UBND ngày 07/03/2007 UBND thành. .. Nghiên cứu thực tiễn thực cải cách thủ tục hành theo chế một cửa UBND Thành phố Thanh Hoá Đồng thời, đưa số đề xuất, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc thực chế “ cửa quan Kế hoạch thực tập:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá , Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá , Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân thành phố thanh hoá

Từ khóa liên quan