báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh

4 1,078 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2013, 07:50

trình bày về báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh Dự án "Thí điểm phân loại rác tại nguồn” tại Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp BÁO CÁO TỔNG HỢP PHIẾU KHẢO SÁT TẠI PHƯỜNG 2, TP CAO LÃNH 1. THƠNG TIN CHUNG TỈ LỆ % Tổng số hộ dân khảo sát trên địa bàn phường 2 2078 hộ 1.1 Số nhân khẩu trong 1 hộ gia đình. TB 5 người/1 hộ 1.1.1 Số phụ nữ trong hộ từ 15 tuổi trở lên 40% 1.1.2 Số nam giới trong hộ từ 15 tuổi trở lên 40% 1.1.3 Số em gái trong hộ dưới 15 tuổi 20% 1.1.4 Số em trai trong hộ dưới 15 tuổi 20% 1.2 Trình độ văn hóa cao nhất của chủ hộ 1= cấp 1 19% 2=cấp 2 25% 3=cấp 3 35% 4=đại học, cao đẳng 16% 5=khơng biết chữ/khơng có đi học 2% 1.3 Gia đình có thành viên tham gia vào tổ chức cộng đồng tự nguyện . 1=Hội LH phụ nữ 39% 2= Đồn thanh niên 16% 3= Hội chữ thập đỏ 6% 4= Mặt trận tổ quốc 3% 5= Trưởng khóm 2% 1.4 Gia đình có người tìm hiểu /biết thơng tin về bảo vệ mơi trường . 31% 1.5 Tỉ lệ % hộ gia đình tham gia vào các hoạt động cộng đồng tự nguyện nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh mơi trường ở địa phương . 66% 1.6 Nguồn thu nhập chính của gia đình . 1=sản xuất, bn bán, cho th 58% 2= làm cơng ăn lương; 29% 3=cơng việc bấp bênh như làm mướn theo ngày, thời vụ; 5% 4= tiền hưu trí, người thân trợ cấp; 6% 5=thu nhập từ trẻ em; 0.2% 6=nguồn khác) 2% 1.7 Gia đình có người tham dự Hội thảo hay nghe nói chuyện về mơi trường . 63% 2. NGUỒN NƯỚC TỈ LỆ % 2.1 Tỉ lệ % gia đình có sử dụng nước máy. 95% 2.2 Tỉ lệ % gia đình khơng sử dụng nước máy thì sử dụng nguồn nước khác: 1= nước sơng, ao, hồ; 31% 2= nước mưa; 4.3% 3= nước giếng tự khoan; 0.6% 4= nguồn khác ……… 23% 3. THỐT NƯỚC VÀ VỆ SINH TỈ LỆ % 3.1 Tỉ lệ % hộ gia đình có hệ thống thốt nước thải 92% 3.2 Tỉ lệ % nước thải sinh hoạt được thoát ra: 1= Cống thoát nước chung của TP; 85% 2= Vào hầm tự hoại; 6% 3= Ra kênh/rạch; 9% 4= Ra đường ; 0.4% 5= Không biết/Khác với các ý trên 0.2% 3.3 Tỉ lệ % các thành viên trong gia đình thường xuyên sử dụng nhà vệ sinh: 1= NVS riêng trong nhà; 91% 2=NVS của nhà hàng xóm; 7.4% 3=NVS công cộng; 1.5% 5=không sử dụng NVS 0.3% 3.4 Nếu có NVS, thì NVS thuộc dạng : 1=hố xí dội nước; 43% 2=hố xí 1 ngăn; 9.5% 3= hố xí 2 ngăn; 47% 4=thùng/xô sau đó đi đổ; 0.1% 5=loại khác 0.3% 3.5 Nước thải từ NVS được thoát ra: 1= Cống thoát nước chung của TP; 65% 2= Vào hầm tự hoại; 30% 3= Ra kênh/rạch; 2% 4= Thấm xuống đất ; 0.4% 5= Không biết/Khác với các ý trên) 2.3% 4. RÁC THẢI TỈ LỆ % 4.1 Khối lượng rác thải ra tại gia đình trong ngày TB 1.2 - 2.4 kg 4.2 Tỉ lệ % hộ gia đình có dịch vụ thu gom rác thải . 90% 4.3 Tỉ lệ % rác thải của gia đình được xử lý qua: 1= đăng ký thu gom; 90% 2=đốt/chôn; 4.4% 3=đổ xuống cống/sông; 4.5% 4=đổ ra đường, đất trống 0.1% 4.4 Nếu gia đình có đăng ký thu gom rác, cách thức thu gom và bỏ rác hiện nay 1=đem rác đổ vào thùng rác công cộng bất kỳ lúc nào trong ngày; 48% 2= để rác trước nhà cho xe đến thu gom; 50% 3= đổ rác trực tiếp vào xe thu gom rác 2.5% 4.5 Hiện tại dụng cụ đựng rác của gia đình 1=thùng/xô nhựa (có nắp đậy) ; 27% 2= giỏ/cần xé tre, giỏ nhựa (không có nắp đậy) ; 14% 3= Bọc giấy/nylon; 58% 4=khác 26% 4.6 Tỉ lệ % gia đình có lựa rác (đồ nhựa, thủy tinh, kim loại, giấy, ) trước khi đi đổ 26% 4.7 Mục đích của gia đình lựa rác trước khi đổ để : 1= sử dụng lại; 15% 2= bán phế liệu; 69% 3= cho người ta; 6.5% 4= mục đích khác 2.4% 4.8 Tỉ lệ % hộ gia đình có sử dụng rác để ủ phân. 15% 4.9 Tỉ lệ % hộ gia đình hài lòng với cách tổ chức thu gom rác 40% hiện nay. 4.10 Tỉ lệ % hộ gia đình muốn đặt thùng rác công cộng trước nhà mình. 3.3% 4.11 Tỉ lệ % hộ gia đình thích nghe thông tin về môi trường qua: 1. Trò chuyện với bạn bè, bà con, hàng xóm 22% 2. Ở nơi làm việc 32% 3. Radio 39% 4. Truyền hình 51% 5. Báo, tạp chí 63% 6. Băng rôn, áp phích, bảng hiệu treo các nơi 44% 7. Hệ thống loa phát thanh 28% 8. Các buổi họp tổ dân phố 29% 9. Thông tin thông qua trẻ em đi học ở trường 10% 10. Phương tiện khác, nêu rỏ 1% 4.12 Tỉ lệ % hộ gia đình muốn tham gia vào hoạt động cộng đồng để cải thiện tình trạng môi trường nơi mình đang ở . 90% 4.13 Tỉ lệ % hộ gia đình biết Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định của Chính phủ có quy định là rác phải được phân loại. 40% 4.14 Tỉ lệ % hộ gia đình tham gia thực hiện dự án phân loại rác tại nguồn 96% 4.15 Tỉ lệ % hộ gia đình muốn hỗ trợ dụng cụ chứa rác phân loại. 96% 4.16 Tỉ lệ % hộ gia đình muốn hỗ trợ dụng cụ phân loại rác loại: 1=thùng nhựa có nắp đậy; 89% 2=xô nhựa có nắp đậy; 3.2% 3=giỏ nhựa; 0.5% 4=giỏ tre; 0.05% 5=bọc nylon; 4% 6=bọc giấy; 2.3% 7=khác, ghi rõ………………… 0.2% 4.17 Tỉ lệ % hộ gia đình phân loại và bỏ vào 02 thùng đựng khác nhau: 1=dễ; 86% 2=khó/cần hướng dẫn 14% Filename: bacao ks Directory: D:\hao\TAI LIEU LUAN VAN\DE TAI Template: C:\Documents and Settings\Administrator.SUN- A74914FE01F\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: Dự án "Thực hiện phân loại rác tại nguồn và tín dụng vệ sinh Subject: Author: User Keywords: Comments: Creation Date: 2/18/2008 2:34:00 PM Change Number: 17 Last Saved On: 7/22/2010 3:46:00 PM Last Saved By: User Total Editing Time: 444 Minutes Last Printed On: 7/22/2010 3:47:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 3 Number of Words: 735 (approx.) Number of Characters: 4,190 (approx.) . Last Saved By: User Total Editing Time: 444 Minutes Last Printed On: 7/22/2010 3:47:00 PM As of Last Complete Printing Number of Pages: 3 Number. dẫn 14% Filename: bacao ks Directory: D:haoTAI LIEU LUAN VANDE TAI Template: C:Documents and SettingsAdministrator.SUN- A74914FE01FApplication
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh, báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh, báo cáo tổng hợp phiếu khảo sát tại phường 2, thành phố Cao Lãnh

Từ khóa liên quan