Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ

113 519 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/12/2015, 08:46

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DIỆU THÚY HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƢỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN DIỆU THÚY HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƢỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN VĂN CÔNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin xam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Diệu Thúy Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Đề tài kết trình học tập, nghiên cứu nhà trƣờng với thực tiễn điều tra, phân tích với hỗ trợ nỗ lực cố gắng thân Để hoàn thành đề tài cố gắng, nỗ lực thân, nhận đƣợc giúp đỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến GS.TS Nguyễn Văn Công, ngƣời tận tình bảo, hƣớng dẫn giúp đỡ thực hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng quản lý đào tạo sau đại học nhƣ khoa chuyên môn, phòng ban Trƣờng Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình tập thể phận Ban quản lý dự án nơi công tác tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp gia đình chia sẻ khó khăn động viên hoàn thành luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Tác giả luận văn Nguyễn Diệu Thúy Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG .4 1.1 Dự án đầu tƣ 1.1.1 Đầu tƣ dự án đầu tƣ 1.1.2 Phân loại dự án đầu tƣ .8 1.2 Quản lý dự án đầu tƣ 10 1.2.1 Vai trò mục tiêu quản lý dự án đầu tƣ 10 1.2.2 Hình thức quản lý dự án đầu tƣ .15 1.2.3 Nội dung quản lý dự án đầu tƣ 17 1.2.4 Phƣơng pháp quản lý dự án đầu tƣ 21 1.2.5 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tƣ xây dựng .22 1.2.6 Những nhân tố ảnh hƣởng đến đầu tƣ xây dựng .24 1.3 Kinh nghiệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng số nƣớc giới học kinh nghiệm 26 1.3.1 Kinh nghiệm nƣớc .26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nông thôn Phú Thọ 31 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 33 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 33 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 34 2.3 Chỉ tiêu đánh giá chất lƣợng quản lý dự án đầu tƣ 35 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƢỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ .38 3.1 Tổng quan Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 38 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 38 3.1.2 Đặc điểm hoạt động 40 3.1.3 Định hƣớng phát triển .42 3.2 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ .43 3.2.1 Cơ cấu tổ chức 43 3.2.2 Nguồn nhân lực sở vật chất phục vụ công tác quản lý điều hành dự án .49 3.2.3 Công tác quản lý dự án giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ .51 3.2.4 Công tác quản lý dự án giai đoạn thực đầu tƣ .58 3.2.5 Công tác quản lý chi phí dự án 72 3.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 75 3.3.1 Những thành tựu đạt đƣợc .75 3.3.2 Những tồn hạn chế 76 3.3.3 Nguyên nhân 77 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƢỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ 79 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 4.1 Quan điểm mục tiêu phát triển Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ .79 4.1.1 Quan điểm phát triển .79 4.1.2 Mục tiêu phát triển 81 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ .85 4.2.1 Cải tiến tổ chức quản lý dự án đầu tƣ xây dựng .85 4.2.2 Phát triển đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý điều hành dự án 87 4.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án cho giai đoạn 88 4.2.4 Xây dựng đội ngũ, tăng cƣờng sở vật chất phục vụ công tác quản lý điều hành dự án 94 4.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 98 4.3.1 Kiến nghị quan hữu quan .98 4.3.2 Kiến nghị Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN NSNN: Ngân sách Nhà nƣớc CNVC: Công nhân viên chức NQ: Nghị TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam QLDA Quản lý dự án TDT Tổng dự toán TTg Thủ tƣớng TW Trung ƣơng WB Ngân hàng giới UBND Ủy ban nhân dân ODA Quỹ hỗ trợ phát triển thức PTNT Phát triển nông thôn VSMT Vệ sinh môi trƣờng GPMB Giải phóng mặt NT Nông thôn Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sự khác quản lý sản xuất kinh doanh quản lý .11 Bảng 3.1: Kết phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng giai đoạn 2010 - 2014 55 Bảng 3.2: Tổng hợp kết thẩm tra dự toán dự án đầu tƣ giai đoạn 2010 - 2014 56 Bảng 3.3: Tổng hợp kết lựa chọn nhà thầu 62 Bảng 3.4: Tổng hợp kết toán khối lƣợng xây dựng hoàn thành .69 Bảng 3.5: Tổng hợp kết toán dự án đầu tƣ xây dựng hoàn thành 71 Bảng 3.6: Tổng hợp chi phí quản lý dự án giai đoạn 2010 - 2014 75 Bảng 4.1: Kế hoạch đầu tƣ xây dựng công trình thủy lợi tƣơng lai 80 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Mối quan hệ ba mục tiêu: Thời gian, chi phí kết 14 Hình 1.2 Quá trình phát triển mục tiêu quản lý dự án .14 Hình 1.3 Mô hình Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án .16 Hình 1.4 Mô hình tổ chức chủ nhiệm điều hành dự án 16 Hình 1.5 Mô hình tổ chức dự án dạng chìa khóa trao tay 17 Hình 1.6 Các giai đoạn dự án đầu tƣ xây dựng 17 Hình 3.1 Bản đồ tỉnh Phú Thọ 38 Hình 3.2 Cơ cấu tổ chức Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc SH VSMT 43 Hình 3.3 Trình độ chuyên môn cán ban quản lý 50 Hình 3.4 Độ tuổi cán ban quản lý .50 Hình 3.5 Quy trình thực công việc giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 54 Hình 3.6 Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức định thầu 59 Hình 3.7 Quy trình lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi chào hàng cạnh tranh 60 Hình 3.8 Quy trình quản lý chất lƣợng dự án đầu tƣ xây dựng .65 Hình 3.9 Quy trình trình phê duyệt toán dự án hoàn thành 70 Hình 3.10 Quy trình toán khối lƣợng cho nhà thầu .74 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 89 có vấn đề chất lƣợng đơn vị quản lý thƣờng có chung nguyên nhân tiêu chuẩn dự án đƣợc phê duyệt có nội dung chƣa chặt chẽ, nhiều sơ hở Việc xác định hình thành mô hình tổ chức quản lý dự án nguyên nhân dẫn đến tình hình chất lƣợng công trình tốt hay xấu Các chủ đầu tƣ thƣờng tự tổ chức máy quản lý dự án mà lực lại không đáp ứng đƣợc Các ban quản lý dự án đƣợc lập thƣờng triển khai bƣớc quy trình quản lý chất lƣợng hình thức, nguyên nhân phần bị sức ép từ cấp trên, từ dƣ luận tiến độ, lực hoàn thành nhiệm vụ hạn chế, Bố trí, lựa chọn địa điểm, lựa chọn phƣơng án quy trình công nghệ, quy trình sử dụng không hợp lý phải bổ sung, sửa đổi, thay chất lƣợng báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn phƣơng án, chất lƣợng thẩm định, trình độ lực Chủ đầu tƣ, ngƣời định đầu tƣ, vậy, cần phải có nghiên cứu điều chỉnh tăng cƣờng quản lý chất lƣợng công việc Bên cạnh ƣu điểm, thành đạt đƣợc lĩnh vực khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi, số đơn vị tƣ vấn tham gia dự án Ban quản lý hạn chế lực dẫn đến chất lƣợng hồ sơ khảo sát, thiết kế chƣa tốt Trên thực tế, công trình địa phƣơng quản lý, ban thƣờng ƣu tiên cho công ty tƣ vấn địa phƣơng công ty tƣ nhân đóng địa bàn để dễ quản lý, trình độ, kinh nghiệm non kém, hạn chế, thiết bị không đầy đủ dẫn đến sản phẩm không đảm bảo chất lƣợng phải xử lý tốn kém, kéo dài thời gian xây dựng chí gây cố công trình Để khắc phục tình trạng này, Ban quản lý dự án cần loại nhà thầu tƣ vấn: có thiết bị khảo sát lạc hậu, chậm đƣợc đổi mới: Thiếu cán có trình độ chuyên môn cao làm chủ nhiệm công trình lớn có kỹ thuật phức tạp Cần tăng cƣờng công tác giám sát khảo sát Ban quản lý, rà soát kỹ hồ sơ khảo sát thực tế trƣờng Trong trƣờng hợp cần thiết, yêu cầu tƣ vấn khảo sát đo đạc kiểm tra lại để đảm bảo chất lƣợng hồ sơ khảo sát Công tác thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ cần đƣợc chấn chỉnh, cần quy định, kiểm tra kỹ thành phần, nội dung công việc giai đoạn này, đặc biệt thành phần khảo sát phục vụ công tác thiết kế, chủ yếu để xác định vùng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 90 tuyến, giải pháp kết cấu, công nghệ thi công giá thành dự án Tránh làm ẩu, để đến chuyển sang giai đoạn thực dự án, phát nhiều bất cập, không yêu cầu thiết kế kỹ thuật, lại phải điều chỉnh dự án, làm dự án kéo dài, tốn kinh phí làm chậm tiến độ hoàn thành dự án * Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý giai đoạn thực đầu tƣ: Tăng cƣờng chất lƣợng công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Thực công tác đấu thầu có chất lƣợng góp phần nâng cao hiệu vốn đầu tƣ, giảm giá thành công trình, tránh thất thoát lãng phí, đảm bảo tiến độ chất lƣợng công trình dự án Trên thực tế, hầu hết dự án có vấn đề chất lƣợng, tiến độ chi phí hầu nhƣ lỗi khâu trình chuẩn bị đầu tƣ nhƣ việc khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu không xác, dẫn đến kết thực đấu thầu không nhƣ mong muốn, dự án đấu thầu mà phát sinh khối lƣợng dẫn đến việc thực toán sau khó khăn Bên cạnh đó, nhiều chất lƣợng tƣ vấn không tốt, ngƣời kiểm soát trƣớc định phê duyệt hồ sơ trúng thầu nghiệp vụ cao dẫn đến gây lãng phí thất thoát lớn Vì vậy, để nâng cao đƣợc chất lƣợng công tác đấu thầu trƣớc hết cần trấn chỉnh hoàn thiện công tác lập kế hoạch đấu thầu Kế hoạch đấu thầu phải đƣợc rõ ràng kèm theo phối hợp để biến kế hoạch thành thực Cần phải thực tốt công việc lập hồ sơ mời thầu, việc soạn thảo yêu cầu ban đầu hồ sơ mời thầu cần đƣợc quan tâm thích đáng, tỉ mỉ, chi tiết liên quan đến toàn trình triển khai thực sau dự án Mỗi sai sót, nhầm lẫn không rõ ràng hồ sơ mời thầu dẫn đến tranh cãi gây thiệt hại cho dự án Quá trình thƣơng thảo hợp đồng bƣớc định đƣa công trình vào xây lắp Vì giai đọan Ban quản lý dự án cần tập trung đạo để hợp đồng đƣợc ký kết đảm bảo đầy đủ rõ ràng, có tính pháp lý khả thi cao Cần phải chấn chỉnh tổ chức nhân, nhận thầu xây lắp, cung ứng vật tƣ thiết bị phục vụ xây lắp, nhằm đảm bảo khả tham gia đấu thầu phù hợp với lực kỹ thuật tài Kiểm tra kỹ hồ sơ hành nghề, xác minh, kiểm tra tiêu chí cho ngành nghề nhà thầu Đối với nhà thầu xây lắp, thi công không đảm bảo tiến độ chất lƣợng Đề nghị chấm dứt hợp đồng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 91 giao nhà thầu khác tiếp tục thực nhƣng phải đảm bảo giữ nguyên giá thầu, thời gian thi công hợp đồng ký trƣớc Kiên loại bỏ, không chấp nhận nghiệm thu hạng mục công trình đơn vị thi công không thực nhƣ cam kết chào thầu (thay đổi phẩm chất vật tƣ, thiết bị), làm giảm chất lƣợng công trình, phát sinh khối lƣợng không đáng có Nhà thầu đƣợc lựa chọn phải nhà thầu có uy tín trình tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lƣợng công trình tƣơng tự, lực thiết bị có hệ số khoản đảm bảo hồ sơ dự thầu Kiên xử phạt, dừng thi công, chí hủy hợp đồng nhà thầu "bán lực" cho cá nhân, cho đội, công ty biết thu tỷ lệ, phó mặc cho đối tác thực hiện, thi công thuê mƣớn thiết bị, nhân lực không đảm bảo theo nhƣ hồ sơ dự thầu, chậm tiến độ dự án Nâng cao chất lƣợng giám sát trình thi công xây dựng Công tác giám sát thi công công trình Ban quản lý có phần buông lỏng, hầu hết hạng mục công trình nằm dự án đầu tƣ công tác giám sát thi công cán Ban tự thực hiện, Ban lại chƣa có đủ cán có đầy đủ lực chuyên môn làm công tác này, cán giám sát ngƣời làm công tác kiêm nhiệm có am hiểu đôi chút xây dựng Chính lý mà hầu hết phát sinh trình thi công ngƣời giám sát không kiểm soát đƣợc, dẫn đến việc không tránh khỏi đơn vị thi công cấu kết với đơn vị tƣ vấn thiết kế để nâng khối lƣợng công trình lên Để khắc phục đƣợc điều Ban quản lý cần thực giải pháp sau: Tổ chức giao đơn vị tổ chức mở lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ giám sát thi công cho cán giám sát; Tuyển dụng cán giám sát có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức kỷ luật tốt; Bố trí cán giám sát chuyên môn đƣợc đào tạo lĩnh vực cần giám sát, kỹ sƣ xây dựng giám sát hạng mục xây dựng, kỹ sƣ điện giám sát lắp đặt điện, kỹ sƣ kết cấu ; Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 Ban hành chế tài thƣởng cho cán hoàn thành nhiệm vụ nhƣ chế tài kỷ luật cán không thực nghiêm túc chức giám sát mình, làm giảm chất lƣợng công trình gây khó khăn cho Nhà thầu thi công làm chậm tiến độ Ngoài việc giám sát chất lƣợng, tƣ vấn giám sát phải chuyên gia thực giỏi mặt kỹ thuật để xem xét cho ý kiến kịp thời cần thiết để xử lý vấn đề phát sinh thi công Thực tốt công việc tránh thất thoát lãng phí, nâng cao chất lƣợng dự án, hạn chế đƣợc rủi ro, đảm bảo đƣợc việc quản lý dự án thành công Trong trình thi công có nhiều vấn đề kỹ thuật đặt nảy sinh đặc biệt vấn đề địa chất công trình có nhiều sai khác với thiết kế (hoặc thiết kế đƣợc lập với cấp độ an toàn cao so với tính toán địa chất qua hồ sơ khảo sát) Trong trƣờng hợp này, phát tầng địa chất hoàn toàn tốt Tƣ vấn giám sát có ý kiến cụ thể với giám sát tác giả để xem xét kiến nghị thay đổi lại vẽ thi công theo chiều hƣớng giảm vốn đầu tƣ, mang lại lợi ích lớn cho chủ đầu tƣ Ngoài việc xử lý kịp thời tình phát sinh trình thi công không làm kéo dài tiến độ thi công dự án, đem lại hiệu cao * Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý chi phí dự án: Một tiêu quan trọng đánh giá chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ quản lý chi phí dự án phạm vi cho phép nhƣng đạt đƣợc mục tiêu dự án Để quản lý tốt chi phí dự án công tác quản lý chi phí phải đƣợc quan tâm từ bƣớc xác định chủ trƣơng đầu tƣ Chủ trƣơng đầu tƣ phải chọn đƣợc dự án thực có hiệu quả, xem xét đầy đủ khía cạnh rủi ro xảy ra, cần nghiên cứu kỹ điều kiện môi trƣờng, thị trƣờng vùng nguyên liệu, tài liệu địa chất công trình, địa chất thủy văn, Trong giai đoạn khảo sát, cần có kế hoạch, kiểm tra chi tiết để tránh việc phải khảo sát lại, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thiết kế, phƣơng án thi công nhiều lần, làm thay đổi dự toán, làm chậm tiến độ thi công , gây lãng phí thời gian, tăng chi phí dự án Trong thiết kế, cần có bàn bạc phƣơng án công trình, quy mô công trình Những thiết kế không đảm bảo chất lƣợng, không đồng bộ, phải phá Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 93 làm lại, sử dụng vật tƣ, vật liệu không phù hợp với loại công trình, tính toán không chặt chẽ gây lãng phí vật liệu xây dựng Trong khâu triển khai điều hành kế hoạch đầu tƣ hàng năm cần bố trí vốn cho dự án theo sát tiến độ đầu tƣ thực dự án đƣợc cấp thẩm quyền phê duyệt định đầu tƣ, tránh việc bố trí danh mục dự án đầu tƣ phân tán, dàn trải, không sát với tiến độ thi công dự án đƣợc phê duyệt, bố trí kế hoạch đầu tƣ cho dự án không đủ điều kiện dẫn đến kéo dài thời gian thi công, chậm đƣa vào sử dụng làm giảm hiệu đồng vốn đầu tƣ Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải thực trình tự đấu thầu Việc xét thầu, đánh giá để xếp loại nhà thầu lựa chọn nhà thầu cần xác, chuẩn mực Tuyệt đối nghiêm cấm tƣợng thông đồng nhà thầu tham gia đấu thầu khống chế giá trúng thầu cho đơn vị đƣợc thỏa thuận để thắng thầu đƣa đến phá giá đấu thầu Trong khâu thi công xây lắp công trình phải quản lý giám sát đảm bảo khối lƣợng thi công theo thiết kế đƣợc phê duyệt thi công không thiết kế dẫn đến phải phá làm lại; sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lƣợng; khai khống khối lƣợng; ăn bớt vật liệu trình thi công, Công tác lập phê duyệt biện pháp thi công yếu tố ảnh hƣởng lớn đến giá thành công trình, để tiết kiệm chi phí lĩnh vực biện pháp thi công cần phải rà soát lại định mức, đơn giá, chỗ bất hợp lý chỉnh sửa để trình lại Công tác lập biện pháp tổ chức thi công cần phải đƣợc đầu tƣ hợp lý thời gian, nhân công để khảo sát, đo đạc chuẩn xác Thực tế quan tƣ vấn chƣa ý công tác này, đầu tƣ nghiên cứu ít, kinh nghiệm thực tế dẫn tới hiệu thấp Dùng biện pháp quản lý hành chính, pháp luật kinh tế giáo dục để tăng cƣờng ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cƣơng, công tâm, cán đạo, điều hành, quản lý dự án để họ thực nhiệm vụ quản lý dự án đƣợc giao có chất lƣợng Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 Ban quản lý dự án cần trọng nâng cao chất lƣợng công tác toán công trình Thực tế nay, số hạng mục công trình dự án đầu tƣ xây dựng hoàn thành bàn giao đƣa vào sử dụng từ đến năm mà chƣa đƣợc toán Vì vậy, Ban quản lý cần quan tâm thực tốt công tác chuẩn bị đầu tƣ, tăng cƣờng chất lƣợng công tác khảo sát kỹ thuật thi công lập tổng dự toán để tạo tiền đề cho trình quản lý đầu tƣ đƣợc thuận tiện giúp cho công tác toán đƣợc toán đƣợc nhanh chóng đạt hiệu cao Đồng thời tạo điều kiện để thực tốt trình lập, thẩm tra phê duyệt toán Các hạng mục có thay đổi sách, chế độ, cần tiến hành nhanh chóng thủ tục để duyệt bổ sung dự toán điều chỉnh tổng mức đầu tƣ, không để kết thúc làm điều chỉnh nhƣ 4.2.4 Xây dựng đội ngũ, tăng cường sở vật chất phục vụ công tác quản lý điều hành dự án Để xây dựng đƣợc đội ngũ quản lý dự án giỏi, điều cần phải đƣợc quan tâm trƣớc tiên lựa chọn đƣợc qui mô nhóm hợp lý chọn ngƣời tham gia nhóm Công tác xây dựng đội ngũ ngƣời làm công tác quản lý dự án hoạt động hiệu bao gồm việc lựa chọn quy mô nhóm quản lý dự án hợp lý, lựa chọn ngƣời lãnh đạo dự án đạt tiêu chuẩn, yêu cầu (giám đốc dự án), đào tạo chuyên môn bồi dƣờng cập nhập kiến thức quản lý dự án cho nhà quản lý dự án (Project Manager) * Xây dựng quy mô nhóm quản lý dự án hợp lý: - Chọn quy mô nhóm dự án hợp lý phát huy tốt hiệu hoạt động nhóm, theo kinh nghiệm quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nƣớc ta, quan hệ quy mô nhóm quản lý dự án ƣu nhƣợc điểm nhƣ sau: + Một nhóm có số lƣợng lớn 15 thành viên thƣờng thành viên nhóm gặp rắc rối giao tiếp, khó khăn nhận nhiệm vụ giải vấn đề; + Một nhóm có số lƣợng nhỏ, thành viên gặp khó khăn thiếu kỹ kinh nghiệm, khó khăn việc bàn bạc trao đổi, tập trung trí tuệ, kinh nghiệm giải tình huống; Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 95 + Quy mô nhóm hợp lý, theo kinh nghiệm nên chọn khoảng từ đến thành viên Con số cứng, phụ thuộc vào nhu cầu công việc dự án, tính sẵn sàng lực nhà quản lý tham gia nhóm, tính phức tạp công việc quản lý, - Các cán tham gia vào máy quản lý điều hành thực dự án thực tế phần lớn đƣợc lựa chọn từ đội ngũ ngƣời quản lý máy quản lý Ban, thân họ nhiều có kiến thức, kỹ năng, tố chất nhà quản lý Tuy nhiên, tham gia vào máy quản lý dự án, tính nhất, tính cá biệt, không lặp lặp lại, tính thời gian, công việc dự án hay dự án, kỹ năng, khả năng, kinh nghiệm quản lý sẵn có họ chƣa đủ để giải thích ứng kịp thời với tình xảy trình thực dự án Vì thế, thành viên máy quản lý dự án nói chung nhóm dự án nói riêng cần đƣợc đào tạo, bổ sung thêm số kỹ năng, phẩm chất sau: + Kỹ giải vấn đề, kỹ quản lý liên quan tới chức dự án cao kỹ trung bình; + Nhạy cảm với quan điểm trị dự án, định hƣớng mục tiêu tổng thể dự án; Sẵn sàng hợp tác công việc chia sẻ thành công lẫn thất bại - Nhóm dự án đƣợc hình thành gồm thành viên có mục đích xuất phát từ đồng lòng điều đƣợc - Các thành viên nhóm hành động theo cách hợp tác nhằm vào kết mà nhóm mong muốn không cá nhân Lý việc cần phải xây dựng nhóm dự án máy quản lý dự án tiềm thực công việc nhóm dự án cao tốt nhiều nỗ lực cá nhân nhà quản lý cố gắng thực cách học Tuy vậy, tạo nhóm tốt mà vấn đề cốt lõi tạo dựng đƣợc nhóm quản lý dự án giỏi quan trọng, điều định phần lớn đến thành công, nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án * Lựa chọn ngƣời: Để thực đƣợc giải pháp này, cần đặt số tiêu chuẩn phù hợp tập trung vào tiêu chuẩn, kỹ bắt buộc nhƣ kỹ hoạch định, giám Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 sát, kiểm tra, số tiêu chuẩn kỹ nhƣ khả giao tiếp, khả phân tích tình hình, khả xử lý mâu thuẫn phát sinh, tính sẵn sàng từ bỏ phần để hòa nhập vào nhóm, Theo kinh nghiệm việc lựa chọn nhà quản lý giỏi, phù hợp nhƣ sau: - Lựa chọn giám đốc quản lý dự án có lực: Sau lựa chọn đƣợc mô hình quản lý dự án phù hợp, công việc tiếp lựa chọn nhân cho vị trí quản lý mô hình, việc lựa chọn ngƣời đứng đầu (giám đốc dự án) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Lựa chọn đƣợc nhà quản lý dự án tốt nhân tố đảm bảo cho mục tiêu dự án thành công Đề đảm đƣơng đƣợc công việc cần phải lựa chọn giám đốc dự án có đức tính sau: + Khả lãnh đạo: Khả cần thiết giám đốc dự án khả lãnh đạo Giám đốc dự án phải lãnh đạo nhóm dự án qua giai đoạn vòng đời dự án, giải cách thông minh, đoán mang tính thuyết phục vấn đề phát sinh suốt trình thực dự án Khả lãnh đạo ngƣời quản lý phụ thuộc vào uy tín, tính cách cá nhân, kỹ thuyết phục, mức độ cam kết, tính tự tin kiến thức chuyên môn Một nhà quản lý có tính cách mức độ định có khả cao đạt đƣợc thành công trọng trách đƣợc giao; + Khả định: Khả đứa định phẩm chất lãnh đạo Trong quản lý dự án nhiều vấn đề nảy sinh cần đƣợc giải kịp thời.Giám đốc dự án phải nắm bắt đƣợc vấn đề, có phân tích, đánh giá, nhận định vấn đề định xử lý vấn đề để giải nhiệm vụ thời gian, có chất lƣợng phạm vi chi phí quy định; + Các kỹ ứng xử: Trong quan hệ công việc giám đốc dự án cần phải hoàn thành nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn thông qua ngƣời khác Cán quản lý phải làm việc với cán cấp mình, thành viên nhóm dự án, cán quản lý chức khác, phận bên có liên quan, nhƣ nhà thầu, quan quản lý nhà nƣớc, nên việc thiết lập trì quan hệ cá nhân tốt với tất bên quan trọng việc thực nhiệm vụ mục tiêu dự án Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 97 + Các kỹ xử lý truyền đạt thông tin: Sự tƣơng tác nhóm tham gia vào dự án với giám đốc dự án diễn kết hợp giao tiếp lời nói với văn Giám đốc dự án buộc phải nắm bắt đƣợc tiến triển qua khả thu thập, xử lý thông tin có khả truyền đạt dẫn cách rõ ràng, chuẩn xác dễ hiểu Thông qua việc thiết lập kênh thông tin đáng tin cậy, giám đốc dự án đƣợc phản hồi nhanh chóng xác từ nhóm dự án Thông tin cập nhật toàn diện khả nắm bắt vấn đề ngƣời đƣợc truyền đạt cao; + Đàm phán giải xung đột: Trong quản lý dự án có tranh chấp, xung đột xảy nhƣ: xung đột lợi ích, xung đột quan hệ, xung đột hội, bất đồng nảy sinh nhân viên cấp quản lý với nhân viên kỹ thuật, bất đồng nảy sinh liên quan đến cách thức quản lý dự án, bất đồng nảy sinh từ việc mục tiêu mục tiêu dự án không đƣợc rõ ràng, bất đồng cạnh tranh nguồn lực thành viên dự án nhóm, Vì vậy, giám đốc dự án phải có kỹ đàm phán cần thiết để giải tranh chấp cách thỏa đáng có lý, có tình, ngăn ngừa, giảm thiểu khả xung đột; + Kỹ quản lý nhiệm vụ công tác quản lý dự án: Các dự án có mục tiêu (thời gian, nguồn lực, thời gian) Các mục tiêu có mâu thuẫn, xung đột đối nghịch nhau, giám đốc dự án thƣờng phải thực phân tích đánh đổi để có kết mang tính dung hòa Một giám đốc dự án giỏi phải có kỹ tổ chức tốt, khả quản lý thời gian, chi phí cách có hiệu quả; - Lựa chọn giám đốc quản lý dự án có lực; + Đào tạo bồi dƣỡng chuyên môn quản lý điều hành dự án: quản lý dự án lĩnh vực khoa học, chuyên môn có nhiều khác biệt so với quản lý sản xuất kinh doanh Do đó, để quản lý dự án đƣợc tốt thiết nhà quản lý dự án phải đƣợc đào tạo chuyên môn dự án qua khóa đào tạo quản lý dự án trƣờng đại học nƣớc, khóa học bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý dự án, quản lý xây dựng Những kiến thức đƣợc trang bị khóa học tiền đề để nhà quản lý dự án vận dụng vào thực tế quản lý dự án, điều kiện trình độ kiến thức quản lý dự án cán ban mức khiêm tốt; Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 + Bồi dƣỡng nâng cao cập nhật kiến thức quản lý dự án: Khoa học quản lý dự án có thay đổi, dự án đền có tính nhất, không lặp lại, điều đòi hỏi đội ngũ quản lý dự án phải liên tục cấp nhật kiến thức quản lý dự án để bổ sung cho vốn kiến thức sẵn có đƣợc đào tạo Việc bồi dƣỡng kiến thức quản lý dự án đƣợc thực thông qua nhiều hình thức khác nhƣ tham gia lớp học chuyên đề, tham gia học hỏi dự án có quản lý nƣớc tiên tiến, bồi dƣỡng chuyên gia có kinh nghiệm, Trong thời gian qua, Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nông thôn Phú Thọ thực quan tâm đến việc xây dựng sở vật chất để phục vụ cho công tác hoạt động chuyên môn Tuy vậy, phần trang bị thiết bị, điều kiện sở vật chất tiến khoa học kỹ thuật nhiều khiêm tốn, chƣa đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý Ban chƣa theo kịp mặt chung ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chuyên ngành nhiều địa phƣơng Vì vậy, việc tập trung đầu tƣ nâng cao điều kiện sở vật chất trang thiết bị, tiến khoa học để phục vụ nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đơn vị việc làm cấp thiết 4.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 4.3.1 Kiến nghị quan hữu quan Công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nói chung, dự án đầu tƣ xây dựng công trình Nông nghiệp PTNT nói riêng nƣớc ta nhiều khó khăn yếu kém, tƣợng tƣợng thất thoát đầu tƣ xây dựng diễn số dự án Việc đƣa giải pháp khắc phục yếu kém, hạn chế tiêu cực nêu cần thiết Tuy nhiên để giải pháp mang lại hiệu quả, thiết thực, tác giả xin đƣa kiến nghị nhƣ: Nhà nƣớc cần có hành động thiết thực để đẩy mạnh việc đổi chế quản lý kinh tế, tạo môi trƣờng pháp lý ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tƣ nói chung công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nói riêng Cụ thể cần sớm ban hành nghị định văn luật hƣớng dẫn cụ thể quy hoạch xây dựng quy hoạch sử dụng đất nhƣ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần đổi nâng cao chất lƣợng quy hoạch theo hƣớng: Gắn liền quy hoạch với chiến lƣợc phát triển dài hạn, nâng cao chất lƣợng công tác dự báo, Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 99 điều tra khảo sát đảm bảo độ tin cậy quy hoạch tổng thể chi tiết Tăng cƣờng cấp quản lý đầu tƣ xây dựng, nhƣng cần ý tới lực chủ thể đƣợc phân cấp quản lý, làm rõ thẩm quyền trách nhiệm việc đinh đầu tƣ, quản lý tiến độ, chất lƣợng xây dựng hiệu dự án Xây dựng bổ sung, hoàn thiện định mức đơn giá thiếu, rà soát, điều chỉnh hệ thống định mức, đơn giá khảo sát, thiết kế lạc hậu, không phù hợp cới đặc thù ngành Tăng cƣờng công tác quản lý giám sát Chủ đầu tƣ, chủ nhiệm thiết kế giai đoạn khảo sát, thiết kế Tăng cƣờng công tác kiểm tra tra đầu tƣ tất ngành, địa phƣơng, Chủ đầu tƣ, công ty tƣ vấn nhà thầu thi công nhằm góp phần hạn chế tiêu cực, thất thoát, lãng phí, đảm bảo đầu tƣ tập trung đầu tƣ mục tiêu, quy hoạch, tiến độ Các bộ, ngành, địa phƣơng, Chủ đầu tƣ cần tập trung lựa chọn dự án ƣu tiên có hiệu quả, xác định rõ công trình cần huy động vốn năm nguồn vốn đảm bảo, xử lý triệt để nợ đọng đầu tƣ 4.3.2 Kiến nghị Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nước sinh hoạt Vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ Để sớm đƣa giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng vào thực tiễn hoạt động thực nhiệm vụ mình, Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT Nông thôn Phú Thọ cần triển khai số vấn đề: Cần sớm hoàn thiện kế hoạch chiến lƣợc phát triển Ban theo kế hoạch dài hạn Nắm vững kế hoạch đầu tƣ xây dựng tỉnh lĩnh vực quản lý ngành Tích cực đầu tƣ cải tạo sở vật chất, trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý dự án Hiện nay, khoa học công nghệ thông tin có nhiều phần mềm chuyên dụng có nhiều tiện ích công tác lập quản lý tiến độ thực dự án đầu tƣ xây dựng công tình; Tổ chức lại cấu tổ chức Ban, tăng cƣờng phân cấp phân quyền, tăng cƣờng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm thành viên Tăng cƣờng công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực có đủ điều kiện, trình độ lực, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức, lƣơng tâm nghề nghiệp quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 KẾT LUẬN Nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nói chung, dự án đầu tƣ xây dựng công trình Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nói riêng đòi hỏi cấp bách thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nƣớc ta Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng lĩnh vực quản lý phức tạp, rộng, gồm nhiều nội dung quản lý khác nhau, trình quản lý thƣờng dài có liên quan tới nhiều chủ thể khác nhau, nhƣ chủ đầu tƣ, nhà thầu, quan quản lý chuyên môn Nhà nƣớc Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lƣợng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nông thôn Phú Thọ Để đạt đƣợc mục tiêu này, tác giả hoàn thành nghiên cứu sau đây: - Đã nghiên cứu, hệ thống hóa, phân tích số vấn đề lý luận dự án, quản lý dự án, quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Chỉ đƣợc đặc điểm đặc thù dự án đầu tƣ xây dựng Hệ thống phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Làm rõ tiêu đánh giá chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nƣớc ta; - Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình thời gian qua Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nông thôn Phú Thọ mặt quản lý Nhà nƣớc, quản lý chất lƣợng, quản lý chi phí quản lý tiến độ dự án Chỉ kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tồn đƣa giải pháp khắc phục; - Đã đề xuất đƣợc số giải pháp có sở khoa học, có tính hiệu khả thi góp phần nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt vệ sinh môi trƣờng nông thôn Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT nông thôn Phú Thọ quản lý điều hành Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hoạt động vô khó khăn phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều lĩnh vực Để quản lý tốt có chất lƣợng dự án đầu tƣ xây dựng công trình tăng cƣờng lực trình độ quản lý dự án Ban quản lý cần quan tâm, tạo điều kiện, môi trƣờng cho Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 101 việc hoạt động tất cấp, ngành Đặc biệt quan quản lý Nhà nƣớc cấp Nhà nƣớc cần ban hành quy định, hƣớng dẫn kiểm tra quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cách thống nhất, có ổn định tƣơng đối nhằm giúp bảo đảm trình đầu tƣ thủ tục, quy trình, sử dụng hiệu vốn, đảm bảo chất lƣợng công trình đầu tƣ xây dựng, đảm bảo đƣa công trình vào sử dụng tiến độ Nhà nƣớc cần phân cấp quản lý, giảm dần can thiệp trực tiếp, tạo chủ động cho chủ thể tham gia quản lý hoạt động xây dựng công trình Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT NT (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tổng kết tình hình thực nhiệm vụ năm, Phú Thọ; Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT NT (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư đấu thầu, Phú Thọ; Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT NT (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo công tác toán dự án, Phú Thọ; Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT NT (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Báo cáo kết thực vốn đầu tư, Phú Thọ; Ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt VSMT NT (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) Báo cáo toán chi phí ban quản lý dự án, Phú Thọ; Chi cục Thủy lợi Phú Thọ (2014), quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi, nước sinh hoạt vệ sinh môi trường tỉnh phú Thọ, Phú Thọ; Công ty đào tạo quản lý hợp tác quốc tế (2009), Giáo trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội; Đỗ Đình Đức Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội; Đinh Tuấn Hải (2010), Quản lý dự án xây dựng, nhà xuất Xây dựng, Hà Nội; 10 Luật 59/2005/QH11 đầu tƣ, Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005; 11 Luật 50/2014/QH13 xây dựng, Quốc Hội nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18 tháng năm 2014; 12 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Chính Phủ ban hành ngày 06 tháng năm 2013; 13 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình, Chính Phủ ban hành ngày 10 tháng năm 2009; 14 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng, Chính Phủ ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2009; Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 15 Nguyễn Văn Chọn (2006), Giáo trình kinh tế đầu tư, nhà xuất Thống kê, Hà Nội; 16 Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình lập dự án đầu tư, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; 17 Quyết định số 1126/QĐ-SNN việc giao nhiệm vụ ủy quyền cho Ban quản lý dự án, đơn vị thuộc sở quản lý đầu tƣ xây dựng dự án sở làm chủ đầu tƣ, Sở Nông nghiệp PTNT ban hành ngày 13/10/2010; 18 Quyết định số 1590/QĐ-TTg phê duyệt định hƣớng chiến lƣợc phát triển Thủy lợi Việt Nam từ đến 2020, Thủ tƣớng Phủ ban hành ngày 09 tháng 10 năm 2009; 19 Từ Quang Phƣơng (2010), Giáo trình quản lý dự án, nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội; 20 Thảo Trang (2013), Kinh nghiệm quản lý chất lƣợng công trình xây dựng số nƣớc, http://Nội chính.vn, ngày 05/12/2013 Số hóa Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ [...]... 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại Ban Quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ Số... nông thôn tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu Đề tài làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Phân tích những luận cứ khoa học mang tính lý luận, thực tiễn về công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nói cung và công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án thủy lợi,. .. dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ - Đƣa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan đến công tác quản. .. do công tác quản lý dự án của các ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng còn nhiều yếu kém Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn cũng nhƣ các ban quản lý dự án khác, công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng đã có những kết quả, thành công nhất định, nhờ đó mà tốc độ tăng trƣởng kinh tế của tỉnh đã đạt khá cao só với các năm trƣớc Tuy vậy, hiệu quả của công tác đầu tƣ xây. .. thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ * Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng là một hình thức quản lý đặc thù trong quản lý dự án nói chung - Tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng chỉ ra những kết quả đạt đƣợc, những hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng. .. - Quản lý việc xin giấy phép xây dựng công trình; - Quản lý việc tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng thực hiện dự án; - Quản lý thi công xây dựng công trình (quản lý về chất lƣợng; quản lý về tiến độ; quản lý về khối lƣợng; quản lý an toàn lao động; quản lý vệ sinh môi trƣờng; quản lý nhân lực và quản lý thông tin) - Quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình; - Quản lý rủi ro; - Các nội dung quản. .. lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ nói riêng Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động quản lý dự án đầu tƣ xây dựng, luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại ban quản lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và VSMT nông thôn Phú Thọ 5 Kết cấu của đề tài Ngoài phần tóm tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, kết luận và danh... trực tiếp quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tƣ mà Chủ đầu tƣ tự thực hiện dự án khi có đủ khả năng hoạt động sản xuất xây dựng phù hợp với yêu cầu hoặc Chủ đầu tƣ lập ra Ban quản lý dự án để giúp chủ đầu tƣ làm đầu mối quản lý dự án Ban quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của Chủ đầu tƣ Ban quản lý dự án có thể thuê tƣ vấn quản lý, giám... lý dự án Thủy lợi, nƣớc sinh hoạt và vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ" làm luận văn nghiên cứu của mình Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 2 Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tại Ban quản lý dự án thủy. .. dự án thì các chủ thể tham gia vào quản lý dự án cũng phát triển theo Chủ thể tham gia quản lý đầu tƣ xây dựng gồm có quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng và quản lý xã hội về đầu tƣ xây dựng * Quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng: Ở Việt Nam, quản lý nhà nƣớc về xây dựng đƣợc quy định nhƣ sau: Chính Phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về xây dựng trong phạm vi cả nƣớc; Bộ xây dựng chịu trách nhiệm trƣớc Chính ... TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY LỢI, NƢỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN PHÚ THỌ 3.1 Tổng quan Ban Quản lý Dự án Thủy lợi, Nƣớc sinh hoạt Vệ sinh. .. rút công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú Thọ gì? - Giải pháp để Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt vệ sinh môi. .. tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng sở đề xuất giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Ban quản lý dự án thủy lợi, nƣớc sinh hoạt vệ sinh môi trƣờng nông thôn Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý Dự án thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Phú Thọ

Từ khóa liên quan