Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6

4 468 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/12/2015, 01:30

Giáo án Địa lý BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (TT) I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Trình bày số đặc điểm tiêu biểu họat động sản xuất người dân Tây Nguyên (khai thác sức nước, khai thác rừng) - Nêu qui trình làm sản phẩm đồ gỗ - Dựa vào lược đồ , đồ, tranh ảnh để tìm kiến thức - Xác lập mối quan hệ giũa thành phần tự nhiên với thiên nhiên với họat động sản xuất người - Có ý thức tôn trọng , bảo vệ thành lao động người dân II.CHUẨN BỊ:  Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam  Tranh ảnh nhà máy thủy điện rừng Tây Nguyên III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TIẾT THỜI GIAN phút phút HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA ĐDDH HS Khởi động: Bài cũ: Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên - Kể tên loại trồng - HS trả lời & vật nuôi Tây - HS nhận xét Nguyên? - Dựa vào điều kiện đất đai & khí hậu, cho biết việc trồng công nghiệp Tây Nguyên có thuận lợi & khó khăn gì? - Tây Nguyên có thuận lợi để phát triển chăn nuôi Giáo án Địa lý phút phút trâu bò? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1: nhóm Hoạt động - Kể tên số sông Tây Nguyên? - Những sông bắt nguồn từ đâu & chảy đâu? (dành cho HS khá, giỏi) - Tại sông Tây Nguyên thác ghềnh? - Người dân Tây Nguyên khai thác sức nước để làm gì? - Các hồ chứa nước nhà nước nhân dân xây dựng có tác dụng gì? - Chỉ vị trí nhà máy thủy điện Ya-li lược đồ hình & cho biết nằm sông nào? - GV gọi HS sông ( Xê Xan, Ba, Đồng Nai) nhà máy thủy điện Y- a – li đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi - GV yêu cầu HS quan sát hình 6, đọc mục SGK, trả lời câu hỏi: - Tây Nguyên có loại rừng nào? - Vì Tây Nguyên lại có loại rừng khác nhau? - HS quan sát lược đồ hình thảo luận theo nhóm theo gợi ý GV Lược đồ - HS sông (Xê Xan, Đà Rằng, Đồng Nai) & nhà máy thủy điện Ya-li đồ địa lí tự Giáo án Địa lý phút - Mô tả rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp dựa vào quan sát tranh ảnh & từ gợi ý sau: rừng rậm rạp, rừng thưa,rừng thường loại cây,rừng nhiều loại với nhiều tầng, rừng rụng mùa khô, xanh quanh năm - Lập bảng so sánh loại rừng: rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp (theo môi trường sống đặc điểm – câu hỏi cho HS giỏi) - GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày - GV giúp HS xác lập mối quan hệ địa lí khí hậu & thực vật: Nơi có lượng mưa rừng rậm nhiệt đới phát triển Nơi mùa khô kéo dài xuất loại rừng rụng mùakhô gọi rừng khộp Hoạt động 3: Làm việc lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ dùng làm gì? - Kể công việc cần phải làm trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ? - Nêu nguyên nhân & hậu việc rừng Tây Nguyên? - Thế du canh, du cư? nhiên Việt Nam - HS quan sát hình 6, & trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm báo cáo kết làm việc trước lớp SGK Giáo án Địa lý phút phút - HS đọc mục 2, quan sát hình 8, 9, 10 SGK & vốn - Chúng ta cần phải làm để hiểu biết thân để trả lời câu hỏi bảo vệ rừng? Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (trồng công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc có Du canh: hình thức sừng,khai thác sức nước, khai trồng trọt với kĩ thuật lạc hậu làm cho độ thác rừng) phì đất chóng cạn Dặn dò: kiệt, phải - Chuẩn bị bài: Đà Lạt thay đổi địa điểm trồng trọt từ nơi sang nơi khác Du cư: hình thức sinh sống , nơi cư trú định Các ghi nhận, lưu ý: .. .Giáo án Địa lý phút phút trâu bò? - GV nhận xét Bài mới:  Giới thiệu: Hoạt động1 : nhóm Hoạt động - Kể tên số sông Tây Nguyên? - Những sông bắt nguồn từ đâu... dài xuất loại rừng rụng mùakhô gọi rừng khộp Hoạt động 3: Làm việc lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ dùng làm gì? - Kể công việc cần phải làm trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ? - Nêu nguyên. .. sát hình 8, 9, 10 SGK & vốn - Chúng ta cần phải làm để hiểu biết thân để trả lời câu hỏi bảo vệ rừng? Củng cố - GV yêu cầu HS trình bày tóm tắt hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên (trồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6 , Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6 , Giáo án địa lý 4 bài 9 hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn