Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP. HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp

19 425 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2015, 21:44

Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp LỜI MỞ ĐẦU Thủ tục hành có vai trò ý nghĩa to lớn hoạt động quản lý hành Nhà nước Thủ tục hành trình tự, trật tự cần thiết để quan Nhà nước giải quyền lợi ích hợp pháp công dân tổ chức theo pháp luật Hiện thủ tục hành nước ta nhược điểm, cụ thể là: Về hình thức: đòi hỏi nhiều giấy tờ, gây phiền hà cho nhân dân, người hiểu biêt quy định lề lối làm việc quan nhà nước; nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian không cần thiết, rườm rà, không rõ ràng trách nhiệm; có thói quen kinh nghiệm dựa sở thực tế không thích hợp, trì trệ, không phù hợp với thời kỳ mở cửa; thiếu thống nhất, thường bị thay đổi motä cách tuỳ tiện thiếu công khai Hệ chung áp dụng hệ thống thủ tục hành gây phiền hà cho việc thực quyền tự do, lợi ích công việc chung quan, gây trở ngại cho việc giao lưu hợp tác ta vơí người nước ngoài, gây tệ cửa quyền, bệnh giấy tờ guồng máy hành miếng đất thuận lợi cho nạn tham nhũng, làm giảm lòng tin nhân dân vào quan nhà nước Vì cải cách thủ tục hành yêu cầu xúc nhân dân, tổ chức nhà đầu tư nước ngoài, khâu đột phá tiến trình cải cách hành nhà nước Cải cách thủ tục hành điều kiện cần thiết để tăng cường, củng cố mối quan hệ nhà nước nhân dân, tăng cường tham gia quản lý nhà nước nhân dân Nghị 38/CP ngày 4-5-1994 Chính phủ cải cách bước thủ tục hành việc giải công việc công dân tổ chức , Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010; Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương khâu đột phá cải cách hành nhà nước Là người làm công tác văn phòng UBND cấp huyện-nơi thường xuyên tiếp diễn trình giải thủ tục hành cho công dân tổ chức- cộng với tri thức học Trường Chính trị tỉnh, hiểu rõ nhận thức tầm quan trọng thủ tục hành hoạt động hàng ngày xã hội, đặc biệt việc giải thủ tục hành theo chế “một cửa”, nhằm giảm phiền hà, thời gian, công sức công dân tổ chức; tạo niềm tin công dân tổ chức quan quản lý nhà nước địa phương Vì chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” Văn phòng HĐND UBND huyện Tuy Phước-thực trạng giải pháp” Mục đích tiểu luận làm rõ vấn đề lý luận thủ tục hành chính, phân tích thực trạng thủ tục hành huyện Tuy Phước Trên sở nêu phương hướng giải pháp nhằm cải cách bước thủ tục Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp hành theo chế “một cửa” điều kiện đổi huyện Tuy Phước Tiểu luận nghiên cứu sở phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam Tiểu luận sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể: phân tích-tổng hợp; so sánh thống kê; lịch sử-cụ thể phương pháp pháp lý như: pháp luận so sánh Tiểu luận gồm có phần: Phần 1: Một số vấn đề lý luận chung thủ tục hành Phần 2: Thực trạng trình cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” huyện Tuy Phước Phần 3: Phương hướng giải pháp tiếp tục thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” điều kiện đổi huyện Tuy Phước Tiểu luận cô giáo Trần Thị Tuyết, giảng viên khoa nhà nước pháp luật, trường Chính trị tỉnh Bình Định hướng dẫn Nhân xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Tuyết-người trực tiếp hướng dẫn đề tài, cảm ơn thầy cô giáo khoa nhà nước pháp luật trường Chính trị tỉnh, Văn phòng HĐND UBND huyện Tuy Phước tạo điều kiện giúp đỡ trình hoàn thành tiểu luận Trong trình thực không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, mong hướng dẫn, chỉnh lý thầy cô giáo để tiểu luận hoàn chỉnh PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHIÍNH Quan niệm chung thủ tục hành chính: Theo Cac Mác, thủ tục hành hình thức sống đạo luật luật vật chất có hình thức thủ tục riêng nó; hay Từ điển tiếng Việt có thuật ngữ: “Thủ tục việc cụ thể làm theo trật tự quy định để tiến hành công việc có tính thức” Do tính chất đa dạng, phong phú, phức tạp hoạt động hành nên khái niệm thủ tục hành có nhiều quan niệm khác nhau: cho thủ tục hành quy định chung phải tuân theo trình tự định, cho thủ tục hành trình tự theo thứ tự thời gian nhằm thực hoạt động quản lý hành nhà nước Trong quan niệm quan niệm sau hợp lý hơn, xem xét hoạt động quản lý hành nhà nước thấy tính chất kế tiếp, liên tục theo trật tự định Do tính đa dạng hoạt động quản lý hành nhà nước nên nhiều loại thủ tục hoạt động tất loại thủ tục có đặc trưng chung, tạo thành khái niệm thủ tục hành Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp Trong Hiến pháp, Luật, văn quy phạm pháp luật nước ta chưa có định nghĩa thủ tục hành chính, mà thủ tục hành xem cách thức, lề lối làm việc, quan hệ công tác thái độ, tác phong công chức tiếp dân mà đề cập đến trình tự giải công việc qua bước Nhà nước, mà đại diện quan có chức quản lý, điều hành toàn hoạt động đất nước theo trình tự định, thống Ơû thủ tục hành lại thủ tục thực hoạt động quản lý nhà nước quan quản lý hành nhà nước Từ phân tích đến khái niệm chung thủ tục hành sau: Thủ tục hành trình tự, trật tự thực thẩm quyền quan hành nhà nước cá nhân, tổ chức uỷ quyền hành pháp việc giải công việc Nhà nước kiến nghị, yêu cầu thích đáng công dân tổ chức nhằm thi hành nghĩa vụ hành chính, bảo đảm công vụ Nhà nước phục vụ công dân Những đặc điểm thủ tục hành chính: Trước hết, thủ tục hành thực nhiều quan công chức Nhà nước Ngoài quan hành công chức hành Nhà nước chủ thể chủ yếu tiến hành thủ tục hành theo quy định pháp luật hành quan lập pháp, tư pháp thực số thủ tục hành Thứ hai, thủ tục hành thủ tục giải công việc nội Nhà nước công việc liên quan đến quyền nghĩa vụ pháp lý công dân, đối tượng công việc cần thực phức tạp Có việc cần thực nhanh gọn qua khâu, cấp, nhiều trường hợp đòi hỏi phải thận trọng qua nhiều khâu yêu cầu loại giấy tờ, xác minh tỉ mỉ Thứ ba, quản lý hành nhà nước chủ yếu hoạt động cho phép mệnh lệnh có tính chất đơn phương thi hành nhằm giải nhanh chóng, có hiệu công việc biến động hàng ngày xã hội Chính điều dẫn đến việc quy định thủ tục hành phải kết hợp khuôn mẫu ổn định tương đối chặt chẽ với biện pháp thích hợp, việc tuỳ trường hợp cụ thể Thứ tư, hành nhà nước chuyển từ hành cai quản ( hành đơn ) sang hành phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội; từ quản lý tập trung sang chế thị trường làm cho hoạt động quản lý hành đa dạng nội dung phong phú, uyển chuyển hình thức, biện pháp; đồng thời đối tượng quản lý xã hội dấnự muôn hình, muôn vẻ không phạm vi nội công dân nước ta mà liên quan đến yếu tố nước Thứ năm, hoạt động hành nhà nước thực chủ yếu văn phòng công sở nhà nước phương tiện truyền đạt định thông tin quản lý phần lớn văn ( công văn, giấy tờ ) Vì gắn chặt với công tác văn thư Các nguyên tắc thực thủ tục hành chính: Thủ tục hành thực sở nguyên tắc ghi nhận Hiến pháp, Luật văn quy phạm pháp luật Vì vậy, thực thủ tục hành cần tuân thủ nguyên tắc sau đây: Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp - Chỉ có quan nhà nước có thẩm quyền pháp luật quy định thực thủ tục hành định phải thực trình tự với phương tiện, biện pháp hình thức pháp luật cho phép Thủ tục hành thực phương tiện vật chất Nhà nước chủ yếu tạo điều kiện cho đương thực quyền thi hành nghĩa vụ - Khi thực thủ tục phải đảm bảo xác, khách quan, công minh Tính xác, khách quan, công minh thực thủ tục hành đưcợ bảo đảm hoạt động quan điều hành thủ tục Cơ quan điều hành thủ tục phải có đủ tài liệu, chứng có thẩm quyền đòi hỏi việc giải quyết, cung cấp thông tin, áp dụng biện pháp Các cá nhân, tổ chức hữu quan thực thi thủ tục hành phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tư liệu cần thiết để thực thủ tục hành thuận lợi - Thủ tục hành phải thực công khai Trước hết, phải công khai loại thủ tục hành để nhân dân biết, đồng thời tiến hành thủ tục phải bảo đảm công khai, trừ trường hợp pháp luật quy định phải bí mật theo quy định chung theo đề nghị hợp pháp bên tham gia thủ tục - Các bên tham gia thủ tục hành bình đẳng trước pháp luật Nguyên tắc thể chỗ quan hành Nhà nước phải giải quyền chủ thể công dân, tổ chức đề nghị họ có đủ điều kiện luật định phải lệnh bên hữu quan để bảo đảm quyền, tự do, lợi ích hợp pháp đương - Thủ tục hành thực đơn giản, tiết kiệm Trước hết, thủ tục hành cần gảim bớt cấp, cửa, giai đoạn, tăng quyền đồng thời với trách nhiệm quan thực thi thủ tục Theo đó, giảm tới mức tối thiểu nhiều thủ tục bỏ hẳn loại phí, lệ phí công dân, tổ chức Đây nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm cho công dân tham gia thủ tục hành để bảo vệ quyền, tự do, lợi ích hợp pháp Nhà nước phục vụ nhân dân tốt Cải cách thủ tục hành - yêu cầu cấp bách nay: Như biết, hành quốc gia hệ thống tổ chức định chế có chức thực thi quyền hành pháp, tức hoạt động chấp hành pháp luật điều hành công việc hàng ngày Nhà nước nhằm giải yêu cầu công tác máy Nhà nước nhu cầu chung tổ chức, công dân, tạo thành hệ thống pháp nhân công quyền ( Chính phủ, Bộ, UBND, tổ chức Nhà nước ) có thẩm quyền pháp luật quy định, tổ chức điều hành trình, hành vi tổ chức, cá nhân hình thức định hành quy phạm ( lập quy ) định hành cá biệt ( định áp dụng pháp luật ), thực hành vi hành có tính tổ chức trực tiếp, thi hành biện pháp cưỡng chế hành thông qua việc phòng ngừa, ngăn chặn, xử phạt hành chính, cưỡng chế việc thi hành định hành ( tuân thủ, tôn trọng cá nhân, tổ chức ), trưng thu trưng mua cần thiết cho lợi ích công Mục đích nhằm thực nhiệm vụ giứ gìn an ninh, an toàn công cộng, bảo đảm dân sinh thúc đẩy phát triển kinh tế thực thi sách xã hội Nhà nước Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp Ngay từ thiết lập quyền nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn: “Các quan Chính phủ từ toàn quốc đến làng công bộc dân, nghĩa để gánh việc chung cho dân, để đè đầu dân” “Cán bộ, công chức nhà nước phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” Cải cách hành phải giải vấn đề nhân dân ủng hộ, khơi dậy phát huy sức dân vào nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Những năm qua, hành quốc gia có bước đổi mới, sửa đổi cải tiến mang nhiều khuyết tật, yếu Sự yếu thể chế hành bất cập so với chức năng, nhiệm vụ mà có nguy trở thành yếu tố kìm hãm phát triển đất nước Vì cần phải xúc tiến cải cách hành quốc gia Đó cải cách cấu tổ chức, hệ thống nhân sự, thủ tục thực thẩm quyền lề lối làm việc để thực quyền hành pháp Công cải cách hành quốc qia gồm mặt: - Cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành nội dung quan trọng - Cải cách máy hành - Chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức hành Ba mặt liên hệ chặt chẽ với nên phải tiến hành đồng bộ, cần lựa chọn bước thích hợp, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu cải cách Trước mắt, đồng thời với hoàn thiện tổ chức, nhân cần tập trung cải cách thủ tục hành - khâu then chốt để tháo gỡ ách tắc hành Thực tế cho thấy, từ lâu, tất quan, công chức Nhà nước giải công việc công dân, tổ chức thường đặt nhiều thủ tục hành chính, có thủ tục thành văn thủ tục không thành văn Ơû cấp, ngành từ trung ương đến sở, ngày cá nhân công chức có quyền tự đặt thủ tục hành Cùng với thủ tục hành nhiều loại phí lệ phí nảy sinh Công chức Nhà nước giải công việc dân cửa quyền, ban ơn, sách nhiễu, đòi hối lộ Tất thủ tục, phí lệ phí thường không công khai, rõ ràng, tuỳ tiện vận dụng thay đổi Đó hệ thống thủ tục hình thức đòi hỏi nhiều giấy tờ, người hiểu biết quy định công việc Nhà nước Thêm vào thủ tục nặng nề, nhiều cửa, nhiều cấp trung gian không cần thiết thực theo thói quen, kinh nghiệm, thiếu chuẩn mực chung thiếu công khai Thủ tục hành rườm rà, phiền hà gây tiêu cực hai mặt: mặt, làm thời gian, công sức, tiền của công dân, làm lòng tin dân quyền Nhà nước; mặt khác, nguyên nhân chủ yếu gây tệ tham nhũng quan, công chức Nhà nước Có tình trạng nguyên nhân sau xa máy Nhà nước ta: - Cửa quyền, quan liêu - bệnh nghiêm trọng phổ biến cấp quyền, không xuất phát từ đời sống thường ngày việc sản xuất kinh doanh dân - Tình trạng thiếu tập trung, phân tán, cắt khúc, thiếu kỷ luật, kỷ cương, tư tưởng cục , địa phương nặng nề, “phép vua thua lệ làng” Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp - Bộ máy quản lý Nhà nước cồng kềnh, trùng chéo chức năng, nhiệm vụ không rõ ràng, hoạt động hiệu lực hiệu Có việc nhiều quan làm song có việc quan phụ trách, đùn đẩy - Đội ngũ công chức đào tạo làm việc theo thói quen cũ, kĩ quản lý hành chính, hiểu biết pháp luật, thiếu trách nhiệm, vô kỷ luật, thiếu công tâm - Nạn tham nhũng, hối lộ phổ biến nghiêm trọng cấp, ngành, nơi, vừa tinh vi vừa trắng trợn, đục khoét, chiếm đoạt tài sản Nhà nước, tài sản công dân Tệ nạn phát sinh phát triển mạnh thường liền với thủ tục hành phiền hà Những bệnh nói cần phải sửa chữa trình cải cách hành Nhà nước, trước hết khâu đột phá phải cải cách thủ tục hành thủ tục hành gắn chặt với hành Nhà nước có tính độc lập tương đối, khâu chuyển tải sách, pháp luật vào sống Một hành Nhà nước với nội dung chất thực thông qua thủ tục hành Cải cách thủ tục hành đưcợ coi khâu đột phá cải cách hành với ý nghĩa phương diện: Một là, giải lĩnh vực nóng bỏng, đụng chạm nhiều đến nhân dân doanh nghiệp, cần phải thu kết thiết thực để tạo niềm tin khí cho cải cách Hai là, thủ tục hành có liên quan đến thể chế quản lý, tổ chức máy, chế độ công vụ, quy chế làm việc phối hợp quan hành chính, thông qua việc soát xét thủ tục, phát rõ thêm bất hợp lý hành để tổ chức công cải cách Cải cách thủ tục hành nhằm làm cho máy quản lý Nhà nước thực tốt loại vấn đề: - Quan hệ nhân dân quyền hoạt động hành Thủ tục cần đưcợ sửa đổi cho đừng gây khó khăn không cần thiết, phí phạm tiền bạc giờ, vừa phù hợp với khả trách nhiệm quan hành chính, vừa đáp ứng nhu cầu người dân - Quyền lợi hỗ tương người dân quyền việc phát triển kinh tế Làm giải phóng người dân thoát khỏi hệ thống hành “nhiều giấy tờ phức tạp” - Nâng cao hiệu lực hiệu quyền Làm giảm bớt phương thức liên hệ công tác, quy định rõ mối quan hệ quan, trung ương địa phương Chính vậy, cải cách thủ tục hành đòi hỏi cấp bách nay, Nghị 38/CP ngày 4/5/1994 Chính phủ rõ “cải cách thủ tục hành là đòi hỏi xúc, đáp ứng yêu cầu đáng nhân dân Đây nội dung quan trọng cải cách bước hành quố gia” Và gần nhất, Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần khoá VII Nghị Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ thêm “thực cải cách thủ tục hành Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp thể chế tổ chức thực hiện; loại bỏ khâu bất hợp lý phiền hà, ngăn chặn tệ cửa quyền, tham nhũng, hối lộ, vi phạm pháp luật” THỰC TRẠNG CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH CỦA HUYỆN TUY PHƯỚC TRONG THỜI GIAN VỪA QUA: Điều kiện địa lý tự nhiên: Huyện Tuy Phước nằm phía Nam tỉnh Bình Định, cửa ngõ vào thành phố Quy Nhơn, phía Bắc giáp huyện An Nhơn huỵên Phù Cát Phía Nam giáp thành phố Quy Nhơn tỉnh Phú Yên Phía Đông giáp Đầm Thị Nại thành phố Quy Nhơn Phía Tây giáp huyện Vân Canh huyện An Nhơn Huyện Tuy Phước có địa hình vừa núi, vừa trung du, vừa đồng ven biển; độ dốc thoải dần từ Tây sang Đông Tổng diện tích tự nhiên 285 km 2, dân số 186.000 người Toàn huyện chia làm 12 xã thị trấn, có xã Phước Thành Phước Mỹ xếp vào xã miền núi Nhờ điều kiện thuận lợi địa lý; tự nhiên nguồn lao động dồi dào, nhân dân cần cù lao động thực tốt đường lối đổi đắn Đảng Nhà nước nên năm qua huyện Tuy Phước có nhiều phát triển, đặc biệt kinh tế ( giá trị tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 8,5% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng mạnh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ chiếm 60%, nông nghiệp chiếm 40% ) GDP bình quân đầu người đạt 4,2 triệu đồng Thu ngân sách đạt 63,7 tỷ đồng Sản lượng lương thực đạt 101.737 tấn, tổng đàn bò 18.000 con, bò lai chiếm 34,43%, tổng đàn heo 66.500 con, sản lượng hải sản 690 Hệ thống giao thông bê tông xi măng hoàn thiện từ huyện đến xã, thị trấn tạo điều kiện cho nhân dân lại đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ góp phần giải việc làm, tăng thu nhập, bước cải tiến nâng cao đời sống nhân dân Mạng lưới Quy mô trường lớp tiếp tục phát triển Toàn huyện có 01 Trung tâm dạy nghề, 04 trường THPT, 13 trường THCS, 40 trường tiểu học Trong 100% trường THPT, THCS 38,7% trường Tiểu học tầng hoá Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tăng nhanh, đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập trung học sở - Các chương trình y tế quốc gia thực đạt yêu cầu Thực tốt công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, chống suy dinh dưỡng trẻ em 20% Có 03 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia - Các hoạt động văn hoá thông tin, thể dục-thể thao, truyền tiếp tục phát triển Có 40% thôn đạt “Làng văn hoá”, 80% gia đình đạt “Gia đình văn hoá” Thực tốt công tác chăm sóc người có công với nước đối tượng sách Có sách tạo việc làm cho người lao động Thực tốt sách xoá đói, giảm nghèo bảo trợ xã hội Tỷ lệ hộ nghèo 4% Quốc phòng an ninh Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp giữ vững ổn định, trận quốc phòng toàn dân gắng với trận an ninh nhân dân củng cố, tăng cường I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Mục đích: 1.1 Nhằm cụ thể hóa đảm bảo thực có hiệu mục tiêu, chương trình cải cách hành Nhà nước theo quy định Chính phủ UBND tỉnh, bước đổi mới, kiện toàn nâng cao hiệu hoạt động hệ thống hành từ huyện đến sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nước, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” 1.2 Thông qua cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” xúc tiến việc nghiên cứu cải tiến mô hình tổ chức máy, đổi chế vận hành công tác cán bộ, xây dựng quy trình thủ tục giải công việc công khai, đơn giản, rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân Yêu cầu: Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” công việc mẻ, khó khăn phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội, trình thực phải đảm bảo yêu cầu sau: 2.1 Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ cải cách Chính phủ, kế hoạch UBND tỉnh Bình Định cải cách hành Tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm thái độ tinh thần phục vụ nhân dân đội ngũ cán công chức, đảm bảo tốt vai trò lãnh đạo cấp ủy Đảng, đạo kiểm tra thường xuyên UBND huyện, phối hợp phòng ban chuyên môn công chức thực thi nhiệm vụ giao 2.2 Bộ phận tiếp nhận giải kịp thời pháp luật yêu cầu, kiến nghị nhân dân theo thẩm quyền; tránh gây phiền hà, sách nhiễu tốn thời gian nhân dân 2.3 Trên sở quy định pháp luật tỉnh, xây dựng hệ thống quy định, xác định rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, thời gian giải Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp loại việc; thực tốt việc niêm yết công khai trụ sở UBND cấp để tổ chức công dân biết thực giám sát trình thực 2.3 Chuẩn bị điều kiện đảm bảo thực yêu cầu thực đề án kinh phí, sở vật chất… II TÌNH HÌNH THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN Thuận lợi: Việc thực thí điểm chế “một cửa” giải công việc với tổ chức công dân huyện có thuận lợi sau: - Nhiệm vụ cải cách hành Nhà nước nhiệm vụ cấp bách, lâu dài, Đảng Nhà nước ban hành nhiều Nghị văn đạo hướng dẫn triển khai thực Nghị 38/CP Chính phủ, Quyết dịnh số: 136/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương; Quyết định số: 155/2002/QĐ-UB UBND tỉnh Bình Định sở pháp lý cho cấp, ngành thực - Thực Nghị 38/CP cải cách bước thủ tục hành chính, năm qua từ UBND huyện đến UBND xã, thị trấn đạt nhiều kết đáng kể, rút nhiều kinh nghiệm quý, taọ tiền đề cho việc triển khai thực năm 2003 năm - Thực đề án xếp tổ chức tinh giảm máy UBND tỉnh phê duyệt, cấu tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ công tác phòng ban chuyên môn có bước kiện toàn; cấu ngạch công chức, lề lối làm việc điều chỉnh phù hợp theo nhiệm vụ hoạt động quan hành quản lý nhà nước địa phương Đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã, thị trấn nâng cao trình độ lực, kỹ hành khả xử lý công việc theo yêu cầu nhiệm vụ giao; sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác, điều kiện làm việc đáp ứng, tăng cường đảm bảo yêu cầu giải công việc kịp thời hơn, nhanh Khó khăn: - Việc phân cấp thẩm quyền quản lý tỉnh huyện số lĩnh vực thiếu đồng bộ, ảnh hưởng không đến trình thực chế “một cửa” giải công việc với tổ chức công dân - Thực chế “một cửa” công việc mẻ, chưa có tiền lệ, bước đầu thực nhiều lúng túng; thiếu kinh nghiệm quản lý; vừa làm vừa tìm tòi, vừa rút kinh nghiệm để thực ngày tốt hơn, nhằm đáp ứng yêu cầu nguyện vọng nhân dân - Tình hình sở vật chất ban đầu thiếu, trình độ kinh nghiệm cán nhiều hạn chế Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 10 II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN: Mục tiêu đề án: Nhằm xây dựng thực thí điểm chế “một cửa” vận hành tổ chức máy hành cấp, đổi quy trình thủ tục, trình tự giải công việc từ chế phải qua nhiều cửa, nhiều khâu trung gian, rườm rà nhiều thủ tục sang chế tập trung “một cửa” trực tiếp, đơn giản Nhằm tạo điều kiện giải nhanh gọn, xác, pháp luật yêu cầu, kiến nghị, công việc có liên quan đến tổ chức công dân theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho máy vận hành thông suốt hiệu lực hiệu Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chất lượng phục vụ đội ngũ cán công chức hành hệ thống hành từ huyện đến xã, thị trấn Mô hình giải theo chế “một cửa”: Thực cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” mô tả cách tổng quát sau: Khi tổ chức, công dân có nhu cầu giải việc liên quan đến thủ tục hành Tổ chức, công dân đến phòng ban có liên quan trước mà cần giao dịch với quan giải thông qua đầu mối tiếp nhận giao trả hồ sơ đặt Văn phòng HĐND UBND huyện vào ngày làm việc Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra xem xét lập thủ tục tiếp nhận hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ theo quy định chuyển hồ sơ tiếp nhận đến phòng ban, phận chuyên môn có trách nhiệm giải theo quy trình thời gian quy định Kết giải chuyển lại phận tiếp nhận để chuyển giao cho tổ chức công dân III NỘI DUNG PHẠM VI THỰC HIỆN: Trước mắt năm 2003, UBND huyện tập trung thực thí điểm giải theo chế “một cửa” loại công việc liên quan đến nhu cầu đời sống cấp thiết nhân dân số lĩnh vực chủ yếu sau: Về Địa – Nhà đất: (8 loại việc) - Hồ sơ xin giao đất để làm nhà - Hồ sơ xin chuyển nhượng Quyền sử dụng đất - Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nông thôn Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 11 - Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp - Hồ sơ tách đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị - Thủ tục xin thuê đất để sản xuất kinh doanh - Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất Về Tài – Kế hoạch (1 loại việc) Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ cá thể hợp tác xã Tư pháp – Hộ tịch – Chứng thực (2 loại việc): Giải công chứng chứng thực loại việc theo yêu cầu tổ chức công dân Công nghiệp – Xây dựng (3 loại công việc): - Thủ tục dự án đầu tư ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch cá nhân pháp nhân - Thủ tục xác nhận điều lệ điều lệ sửa đổi - Thủ tục cấp giấy phép xây dựng sửa chữa nhà Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (2 loại việc): - Thủ tục xin xác nhận dự án lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi kinh tế tập thể, hộ gia đình cá thể - Thủ tục xin xác nhận điều lệ điều lệ sửa đổi HTX nông nghiệp Giáo dục – Đào tạo (1 loại việc): Thủ tục thành lập trường: - Hồ sơ thủ tục thành lập Trường Mầm non - Hồ sơ thủ tục thành lập Trường Tiểu học Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 12 - Hồ sơ thủ tục thành lập Tường Trung học sở Tổ chức – Lao động – Xã hội (1 loại việc): Thủ tục trợ cấp cứu trợ thường xuyên Văn hóa – Thông tin (3 loại việc): - Thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề Karaoke - Thủ tục xin chuyển địa điểm dịch vụ Karaoke - Dịch vụ thẩm mỹ, thể hình III QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC: Thủ tục hồ sơ: Thủ tục hồ sơ giải lĩnh vực Thủ trưởng phòng ban chuyên môn trực thuộc quy định pháp luật, hướng dẫn quan chủ quản cấp xây dựng trình UBND huyện quy định (Có phụ lục kèm theo) Thời gian giải quyết: - Thời gian giải loại việc cụ thể từ lúc kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đến giao trả hồ sơ UBND huyện theo tính chất mức độ phức tạp, lực cán quy định Nhà nước để quy định giao tiêu phấn đấu cho quan chuyên môn - Tất loại thủ tục, loại giấy tờ kể mức phí lệ phí giải loại công việc tổ chức công dân niêm yết công khai nơi tiếp nhận giao trả hồ sơ UBND huyện UBND xã thị trấn để tổ chức công dân tiện việc theo dõi thực Phí lệ phí: Thực theo quy định hành Nhà nước tỉnh Ngoài tùy theo tính chất yêu cầu công việc mà UBND huyện trình UBND tỉnh, HĐND huyện quy định mức phí dịch vụ thêm hoạt động dịch vụ để chi trả hợp đồng lao động số trường hợp cụ thể để hoàn thành công việc Quy trình giải quyết, nhiệm vụ tổ chức có liên quan: Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 13 4.1 Đối với phận tiếp nhận trả kết quả: Toàn hồ sơ vụ việc tiếp nhận giao trả kết giải đầu mối phận tiếp nhận trả kết Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND huyện định thành lập, hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm Chánh Văn phòng HĐND UBND huyện làm Tổ trưởng phụ trách điều hành hoạt động; có từ đến chuyên viên lựa chọn từ phòng ban chuyên môn có liên quan Phòng Địa – Nhà đất, Tài – Kế hoạch, Tư pháp, Công nghiệp – Xây dựng… công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết phải có lực hiểu biết, có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có phong cách làm việc nghiêm túc thực tốt pháp lệnh cán công chức Bộ phận tiếp nhận trả kết có trách nhiệm: - Kiểm tra thủ tục hồ sơ quy định loại việc - Vào sổ tiếp nhận hồ sơ để chuyển giao hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung loại thủ tục giấy tờ theo quy định - Lập biên nhận hồ sơ hẹn thời gian giao kết giải theo mẫu quy định - Chuyển giao hồ sơ đến phận chức có liên quan để xem xét giải - Tiếp nhận kết giải thực việc hoàn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân, thu lệ phí 4.2 Đối với phòng chuyên môn chức năng: Khi nhận hồ sơ Phòng tiếp nhận chuyển giao, Thủ trưởng quan, phận chuyên môn có nhiệm vụ: - Tổ chức kiểm tra ký nhận hồ sơ Phòng tiếp nhận chuyển giao - Phân loại hồ sơ, phân công cán tham mưu giải quyết, quy định thời gian giải - Thẩm định kết giải - Chuyển giao kết đến Văn phòng HĐND UBND huyện để trình ký lập thủ tục chuyển giao cho Phòng tiếp nhận hoàn trả hồ sơ để giao trả cho tổ chức công dân Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 14 - Đối với hồ sơ có liên quan đến nhiều ngành phòng chức trực tiếp giải trước đề xuất hướng giải Sau chuyển cho phòng chức có liên quan để giải chuyển cho Văn phòng HĐND UBND huyện để trình UBND huyện giải (nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền giải trực tiếp UBND huyện) - Trường hợp đến ngày hẹn trả hồ sơ theo quy định hồ sơ chưa giải xong thủ trưởng quan, phận chuyên môn có trách nhiệm giải phải có phiếu trả lời cho tổ chức công dân (gửi đến Phòng tiếp nhận hoàn trả hồ sơ để trả lời cho tổ chức công dân) Trong phiếu ghi rõ lý hồ sơ chưa giải hẹn ngày trả hồ sơ cho tổ chức công dân thời gian quy định 4.3 Trình ký: - Các phòng ban chuyên môn xử lý hồ sơ sau hoàn tất có trách nhiệm chuyển hồ sơ qua văn phòng HĐND UBND huyện Văn phòng HĐND UBND huyện kiểm tra lại hồ sơ phòng có chức thụ lý trình UBND huyện ký Sau UBND huyện ký duyệt, Văn phòng HĐND UBND huyện chuyển hồ sơ trả lại cho phận tiếp nhận trả kết cập chật vào sổ (ngay ngày) để trả lại cho tổ chức công dân thời gian quy định - Đối với loại công việc (hồ sơ) thuộc thẩm quyền giải phòng chuyên môn UBND huyện ủy quyền (không qua UBND huyện) phòng chuyên môn sau xử lý xong chuyển trả phận tiếp nhận trả kết để cập nhật trả hồ sơ cho tổ chức công dân theo phiếu hẹn 4.4 Trả hồ sơ cho tổ chức công dân: - Khi đến thời hạn trả hồ sơ, phận tiếp nhận trả kết có trách nhiệm thu biên nhận (lưu hồ sơ) ghi biên lai thu lệ phí theo quy định, hướng dẫn nộp lệ phí trả kết cho tổ chức công dân Những hồ sơ giải xong sớm so với ngày hẹn, phận tiếp nhận giao trả hồ sơ có giấy báo mời tổ chức, công dân đến nhận hồ sơ, không thiết phải đợi ngày hẹn trả Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NÊU TRÊN ĐƯỢC SƠ ĐỒ HÓA NHƯ SAU: a) Loại việc thuộc thẩm quyền giải UBND huyện Văn phòng HĐND &UBND huyện Công dân Tổ chức Bộ phận tiếp nhận trả kết (0) Trả hồ sơ (1) Trả Trình hồ sơ ký (2) Chuyển đến xử lý Các phòng chuyên môn (3) Chuyển để trình ký Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện b) Loại việc thuộc thẩm quyền giải phòng chuyên môn: Công dân Tổ chức (1) Nộp hồ sơ (4) Trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận trả kết (2) Chuyển để xửCác lý phòng (3) Trả hồ sơ chức 15 Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 16 V NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Sau đề án UBND tỉnh phê duyệt, sở nội dung công tác tiến độ giao, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực đề án sau: Bước 1: Thực từ ngày 01/10/2003 đến trước 15/10/2003 gồm nội dung công tác sau: - Quán triệt kế hoạch, nội dung nhiệm vụ triển khai đề án - Chuẩn bị nhân thành lập Ban dạo, phân công nhiệm vụ thành viên công việc niêm yết công khai - Xây dựng quy chế quy trình giải quyết, phối hợp giải phận chuyên môn - Chỉ đạo việc bố trí phân công nhiệm vụ quan chuyên môn công chức phòng chuyên môn - Chuẩn bị phương tiện, sở vật chất, kinh phí điều kiện đảm bảo thực đề án Bước 2: Từ ngày 15/10/2003 trở đi: Tổ chức triển khai thực chế “một cửa” UBND huyện Bước 3: Từ ngày 01/01/2004 đến 15/01/2004 tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch đạo triển khai thực đến cấp xã, thị trấn Trước mắt chọn UBND xã Phước An làm điểm vào tháng năm 2004 Sau rút kinh nghiệm UBND xã Phước An triển khai diện rộng xã lại VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN Để tổ chức triển khai thực thắng lợi đề án cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” giải công việc tổ chức công dân UBND tỉnh phê duyệt, Thủ trưởng quan chuyên môn, Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm thực tốt biện pháp chủ yếu sau đây: Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 17 Tổ chức tuyên truyền quán triệt, phổ biến cho cán công chức phòng ban, đơn vị nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa yêu cầu công tác cải cách thủ tục hành thực theo chế “một cửa” nhằm thực đạt kết thiết thực UBND huyện ban hành quy chế làm việc, quy định, quy trình chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại phận tiếp nhận trả kết quả; trách nhiệm phận có liên quan việc thực chế “một cửa”; trách nhiệm cán bộ, công chức làm việc phận tiếp nhận trả kết Niêm yết công khai quy định, thủ tục hành chính, phí, lệ phí thời gian giải loại công việc phận tiếp nhận trả kết UBND huyện ban hành quy định chế độ thưởng phạt nhằm động viên phòng ban công chức thực tốt cải cáh thủ tục hành theo chế “một cửa” đồng thời xử lý công chức thực không đạt yêu cầu Thủ trưởng phòng ban chuyên môn trực thuộc cần xây dựng quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ, phân công nhiệm vụ công tác, trực tiếp tham mưu giải theo chức trách giao Tổ chức niêm yết công khai quan quy trình tiếp nhận giải hồ sơ tổ chức công dân để tiện việc theo dõi thực Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát xử lý công chức thiếu tinh thần trách nhiệm việc giải thủ tục hành theo chế “một cửa” công dân tổ chức gây phiền hà, sách nhiễu, trả hồ sơ không phiếu hẹn Trên đề án tổ chức cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Tuy Phước Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 18 Cải cách hành chínhNhà nước Cải cách máy hành Cải cách thủ tục hành Cải cách thể chế hành Giải khiếu nại, tố cáo công dân Chấn đội ngũ cán bộ, công chức hành Nhà nước kịp thời cụ thể hoá chủ trương, sách Đảng , trước hết thể chế kinh tế Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, kỷ luật máy Nhà nước Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp Sơ đồ: Vị trí cải cách thủ tục hành tổng thể cải cách hành 19 [...]... tổ chức cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của UBND huyện Tuy Phước Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 18 Cải cách nền hành chínhNhà nước Cải cách bộ máy hành chính Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thể chế hành chính Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Chấn chính đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Nhà... tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện tốt các biện pháp chủ yếu sau đây: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 17 1 Tổ chức tuy n truyền quán triệt, phổ biến cho cán bộ công chức các phòng ban, đơn vị nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của công tác cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “một. .. thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng , trước hết là về thể chế kinh tế mới Nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội, kỷ luật trong bộ máy Nhà nước Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp Sơ đồ: Vị trí của cải cách thủ tục hành chính trong tổng thể của cải cách nền hành chính 19 ... và công dân Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 14 - Đối với hồ sơ có liên quan đến nhiều ngành thì phòng chức năng trực tiếp giải quyết trước và đề xuất hướng giải quyết tiếp theo Sau đó chuyển cho phòng chức năng có liên quan để giải quyết hoặc chuyển cho Văn phòng HĐND và UBND huyện để trình UBND huyện giải quyết (nếu hồ sơ... Thủ tục xin xác nhận các dự án về lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi đối với kinh tế tập thể, hộ gia đình và cá thể - Thủ tục xin xác nhận điều lệ và điều lệ sửa đổi HTX nông nghiệp 6 Giáo dục – Đào tạo (1 loại việc): Thủ tục thành lập trường: - Hồ sơ và thủ tục thành lập Trường Mầm non - Hồ sơ và thủ tục thành lập Trường Tiểu học Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện. .. hồ sơ, không nhất thiết phải đợi đúng ngày hẹn mới trả Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NÊU TRÊN ĐƯỢC SƠ ĐỒ HÓA NHƯ SAU: a) Loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Văn phòng HĐND &UBND huyện Công dân Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (0) Trả hồ sơ (1) Trả Trình hồ sơ ký (2)... Phó Chủ tịch UBND huyện b) Loại việc thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng chuyên môn: Công dân Tổ chức (1) Nộp hồ sơ (4) Trả hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (2) Chuyển để xửCác lý phòng (3) Trả hồ sơ chức 15 Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 16 V NỘI DUNG CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: Sau khi đề án được UBND tỉnh phê.. .Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 11 - Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp - Hồ sơ tách đổi giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đô thị - Thủ tục xin thuê đất để sản xuất kinh doanh - Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất 2 Về Tài chính – Kế hoạch... hiện hành của Nhà nước và tỉnh Ngoài ra tùy theo tính chất yêu cầu công việc mà UBND huyện trình UBND tỉnh, HĐND huyện quy định mức phí dịch vụ thêm đối với các hoạt động dịch vụ để chi trả hợp đồng lao động trong một số trường hợp cụ thể để hoàn thành công việc 4 Quy trình giải quyết, nhiệm vụ của các tổ chức có liên quan: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP HĐND và UBND huyện Tuy. .. huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp 12 - Hồ sơ và thủ tục thành lập Tường Trung học cơ sở 7 Tổ chức – Lao động – Xã hội (1 loại việc): Thủ tục trợ cấp cứu trợ thường xuyên 8 Văn hóa – Thông tin (3 loại việc): - Thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề Karaoke - Thủ tục xin chuyển địa điểm dịch vụ Karaoke - Dịch vụ thẩm mỹ, thể hình III QUY TRÌNH THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC: 1 Thủ tục hồ sơ: Thủ tục ... một cửa công dân tổ chức gây phiền hà, sách nhiễu, trả hồ sơ không phiếu hẹn Trên đề án tổ chức cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND huyện Tuy Phước Cải cách thủ tục hành theo chế một cửa ... huyện số lĩnh vực thiếu đồng bộ, ảnh hưởng không đến trình thực chế một cửa giải công việc với tổ chức công dân - Thực chế một cửa công việc mẻ, chưa có tiền lệ, bước đầu thực nhiều lúng túng;... thủ tục hành theo chế một cửa VP HĐND UBND huyện Tuy Phước- thực trạng giải pháp 10 II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN: Mục tiêu đề án: Nhằm xây dựng thực thí điểm chế một cửa vận hành tổ chức máy
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP. HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP. HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp, Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại VP. HĐND và UBND huyện Tuy Phước- thực trạng và giải pháp, Nhằm xây dựng và thực hiện thí điểm cơ chế “một cửa” trong vận hành của tổ chức bộ máy hành chính các cấp, đổi mới quy trình thủ tục, trình tự giải quyết công việc từ cơ chế phải qua nhiều cửa, nhiều khâu trung gian, rườm rà nhiều thủ tục sang cơ chế tập

Từ khóa liên quan