ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

67 389 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2015, 16:40

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN TIẾN NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN TIẾN NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K43 – ĐCMT N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên HD : GS.TS Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM -  - NGUYỄN TIẾN NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa môi trường Lớp : K43 – ĐCMT N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên HD : GS.TS Nguyễn Thế Đặng Thái Nguyên, 2015 ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) IRRI : Viện nghiên cứu lúa quốc tế FAO : Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food and Agriculture Organization of the United Nations) LUT : Loại hình sử dụng đất (Land use type) GTSX : Giá trị sản xuất CPTG : Chi phí trung gian GTGT : Giá trị gia tăng TNHH : Thu nhập hỗn hợp T : Thuế K : Khấu hao tài sản cố định; L : Lao động thuê ngoai LĐ : Lao động UBND : Uỷ ban nhân dân PTNT : Phát triển nông thôn TNT : Thu nhập TT : Thi trấn C : Cao TB : Trung bình T : Thấp LM : Lúa mùa LX : Lúa mùa LUT : Loại hình sử dụng đất (Land use type) iii MỤC LỤC PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới 2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 2.2 Một số nghiên cứu hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Khái quát hiệu 2.2.2 Hiệu sử dụng đất 2.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.3.1 Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên 2.2.3.2 Biện pháp kỹ thuật canh tác 2.2.3.3 Nhóm yếu tố kinh tế, xã hội 2.2.4 Lựa chọn tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 2.2.5 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp 10 2.3 Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá 12 2.3.1 Những xu hướng phát triển nông nghiệp Thế giới 13 2.3.2 Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 15 2.4 Xác định loại hình sử dụng đất bền vững 16 2.4.1 Loại hình sử dụng đất 16 2.4.2 Cơ sở đánh giá loại hình sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp 17 iv PHẦN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quyết Thắng 18 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Quyết Thắng 18 3.2.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 18 3.2.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp xã Quyết Thắng 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.3.2 Phương pháp chuyên gia 19 3.3.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu 19 3.3.4 Phương pháp tính hiệu loại hình sử dụng đất 19 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Quyết Thắng 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.1.7 Tài nguyên rừng Error! Bookmark not defined 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 23 4.1.2.3 Thực trạng sản xuất Nông nghiệp 24 4.1.2.4 Thực trạng sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ……………Error! Bookmark not defined 4.2 Hiện trạng sử dụng đất xã Error! Bookmark not defined 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Quyết Thắng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Error! Bookmark not defined 4.3 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Quyết Thắng 33 v 4.3.1 Hiện trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã 33 4.3.2 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 36 4.3.2.1 Đánh giá hiệu kinh tế 36 4.3.2.2 Hiệu xã hội sử dụng đất 40 4.3.2.3 Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 43 4.3.2.4 Đánh giá tổng hợp loại hình sử dụng đất 46 4.4 Đề xuất số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu giải pháp 48 4.4.1 Những đề xuất sử dụng đất 48 4.4.2 Một số giải pháp nhằm bảo vệ phát triển tài nguyên đất xã 50 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Cơ cấu trạng sử dụng đất xã Quyết Thắng năm 2014 29 Bảng 4.2: Hiện trang đất nông nghiệp xã năm 2014 32 Bảng 4.3: Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Quyết Thắng 34 Bảng 4.4: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 37 Bảng 4.5: Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 37 Bảng 4.6: Phân cấp hiệu kinh tế LUT 38 Bảng 4.7: Hiệu xã hội loại hình sử dụng đất (tính trung bình cho ha/vụ ) 41 Bảng 4.8 Phân cấp mức độ đánh giá hiệu môi trường sử dụng đất 43 Bảng 4.9 Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất 46 Bảng 4.10: Đề xuất diện tích loại hình sử dụng đất 50 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt năm học tập rèn luyện đạo đức Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, thân em đươc dạy dỗ, bảo tận tình thầy giáo, cô giáo Khoa Quản lý Tài Nguyên, thầy cô giáo Ban giám hiệu nhà trường, phòng ban phòng đào tạo trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Đây khoảng thời gian quý báu, bổ ích có ý nghĩa vô lớn thân em Trong trình học tập rèn luyện trường em trang bị lượng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ lượng kiến thức xã hội định để sau trường em bỡ ngỡ đóng góp phần sức lực nhỏ bé để phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước trở thành người công dân có ích cho xã hội Để hoàn thành luận văn này, trước hết, em xin chân thành cảm ơn tới thầy giáo - GS.TS Nguyễn Thế Đặng trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Em xin cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo Khoa Quản lí Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho em thực đề tài Đồng thời thân em nhận quan tâm giúp đỡ bác, chú, cô, anh, chị UBND xã Quyết Thắng, văn phòng TN & MT xã Quyết Thắng, hộ nông dân địa bàn xã Quyết Thắng TP Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho trình thu thập thông tin để thực Luận văn Một lần em xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Nam Xuất phát từ thực tế đó, hướng dẫn GS.TS Nguyễn Thế Đặng, tiến hành thực đề tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá hiệu để xác định lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phù hợp đề xuất sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu tiến tới công nghiệp hoá, đại hoá phát triển nông nghiệp bền vững 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội tác động đến sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã - Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp xã Quyết Thắng 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho quan nhà nước có thẩm quyền xã Quyết Thắng việc quy hoạch sử dụng sản xuất đất nông nghiệp Các khuyến cáo loại hình sử dụng đất phù hợp, cung cấp cho nông dân lựa chọn hợp lý để chuyển đổi cấu sản xuất đạt hiệu cao, bền vững PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Thế giới Trong sản xuất nông lâm nghiệp đất đai nhân tố định, có ý nghĩa vô quan trọng Trên giới sản xuất nông nghiệp nước phát triển không giống tầm quan trọng đời sống người quốc gia thừa nhận Hầu coi nông nghiệp sở, tảng phát triển Tuy nhiên, dân số ngày tăng nhanh nhu cầu lương thực, thực phẩm sức ép lớn lên đất, đất nông nghiệp Trong đất đai lại có hạn, đặc biệt quỹ đất nông nghiệp lại có xu hướng giảm chuyển sang mục đích phi nông nghiệp Để đảm bảo an ninh lương thực loài người phải tăng cường biện pháp khai thác, khai hoang đất đai phục vụ cho mục đích nông nghiệp Vì vậy, đất đai đối tượng bị khai thác triệt để, biện pháp bảo vệ tăng độ phì cho đất không trọng dẫn tới hậu môi trường sinh thái bị phá vỡ, hàng loạt diện tích đất bị thoái hóa phạm vi toàn giới, gây ảnh hưởng lớn đến suất, chất lượng nông sản Đất đai giới phân bố không đồng châu lục Châu Á có diện tích đất nông nghiệp cao so với châu lục khác đất nông nghiệp chiếm tỉ lệ diện tích thấp tổng diện tích tự nhiên, Châu Á khu vực có tỷ lệ dân số đông giới, có quốc gia dân số đông nhì giới như: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonexia, Pakistan… Ở Châu Á đất đồi núi chiếm 35% tổng diện tích, tiềm đất trồng trọt nhờ nước trời lớn khoảng 407 triệu ha, xấp xỉ 282 triệu trồng trọt khoảng 100 triệu nằm chủ yếu vùng nhiệt đới ẩm Đông Nam Á Đông Nam Á khu vực có dân số đông giới diện tích canh tác thấp, có Thái Lan diện tích đất canh tác đầu người Việt Nam quốc gia đứng vào hàng thấp số quốc gia ASEAN Việc nghiên cứu sản xuất nông nghiệp vấn đề quan trọng, thu hút 46 dụng đất lúa tập quán canh tác lâu đời, nông dân tích luỹ nhiều kinh nghiệm, có trình độ thâm canh thục, suất ngày tăng, Lúa đổi cấu giống, cấu mùa vụ, tiến khoa học kỹ thuật áp dụng, kết hợp bón phân hoá học với phân hữu cơ, phát triển sử dụng phân vi sinh nông nghiệp có tác dụng cải tạo, bảo vệ đất, hệ thống tưới tiêu đầu tư tốt, không làm ô nhiễm môi trường Qua điều tra thực tế cho thấy người dân tăng sử dụng phân vi sinh kết hợp với việc bón phân hoá học kiểm soát việc dùng thuốc bảo vệ thực vật, để tăng độ màu mỡ cho đất đem lại hiệu kinh tế cao - Các loại hình sử dụng đất có trồng công nghiệp ngắn ngày lạc, đậu tương lương thực cho hiệu kinh tế cao mà có tác dụng cải tạo đất tốt, loại hình sử dụng đất góp phần cải tạo đất, bên cạnh việc sử dụng lượng phân bón lớn đặc biệt phân hữu hoai mục để lại tồn dư nhiều từ vụ sang vụ khác góp phần tăng độ phì nhiêu cho đất Bảng 4.9 Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất STT LUT Kiểu sử dụng đất LUT LUT LX - LM LX – LM – Lạc LX – LM - Ngô LM – Đậu tương LM – Lạc LM - Ngô Lạc xuân – Ngô đông Lạc xuân – Khoai lang đông Nhãn Vải Táo Chè LUT 3 LUT 4 LUT5 LUT6 TB TB C T T TB Thuốc BVTV T T T T T T Đánh giá chung TB TB TB T T T TB TB T T T T T T T T T C TB C TB C TB TB T TB T TB T C HTCT với đất C T TB T T T Phân bón 4.3.2.4 Đánh giá tổng hợp loại hình sử dụng đất Từ kết nghiên cứu, đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất (hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu mội trường) đến số nhận xét sau: 47 - Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất địa bàn xã có chênh lệch lớn, nhiên số loại hình sử dụng đất điển hình cho hiệu kinh tế cao mà tạo nhiều việc làm với giá trị ngày công lớn, loại hình sử dụng đất chuyên màu, loại hình sử dụng đất vụ lúa mùa + vụ đông - Loại hình sử dụng đất lúa màu, chuyên màu cho hiệu kinh tế tương đối cao, phù hợp với lực sản xuất nông hộ địa phương, vừa tận dụng hết nguồn lực lao động dư thừa địa phương, đảm bảo an toàn lương thực phát triển bền vững - Việc chuyển đổi từ đất vụ lúa sang vụ lúa + vụ đông chuyển từ đất vụ màu sang - vụ nâng cao hiệu kinh tế (GTSX/ha) mang lại kết tích cực nhiều khu vực địa bàn xã - Loại hình sử dụng đất chuyên rau cho hiệu kinh tế cao việc áp dụng loại hình sử dụng đất không phổ biến, mặt khác thị trường tiêu thụ sản phẩm phạm vi hẹp có điều kiện mở rộng thành vùng chuyên canh lớn yêu cầu đầu tư lớn vốn lẫn trình độ thâm canh - Loại hình sử dụng đất trồng ăn quả, loại hình có nhiều tiềm đem nhiều triển vọng cho xã Tuy nhiên cần phải có nhiều sách thị trường cho phù hợp - Loại hình sử dụng đất trồng lâu năm (cây Chè) mang lại hiêu kinh tế cao cần phải có biện pháp chương trình nâng cao kỹ thuật trồng để mang lại hiệu Từ yếu tố có ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp có hiệu xã Quyết Thắng là: + Nhóm yếu tố kinh tế xã hội: Trong nhóm quan trọng phải kể đến yếu tố thị trường Thị trường yếu tố có tính chất định đến việc lựa chọn hàng hoá để tiến hành sản xuất nông hộ, định cho việc đầu tư sở hạ tầng phục vụ sản xuất, Các thể chế sách: kinh tế, đất đai, vốn đầu tư, sách hỗ trợ đóng góp phần không nhỏ thành công sản xuất nông nghiệp hàng hoá có hiệu cao Cơ sở hạ tầng yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc nâng cao 48 hiệu sử dụng đất nông, lâm nghiệp theo hướng có hiệu quả, quan trọng phải kể đến hệ thống giao thông, thuỷ lợi trung tâm dịch vụ thương mại + Nhóm yếu tố tổ chức sản xuất, kỹ thuật: Việc tổ chức dịch vụ đầu ra, đầu vào cho hộ sản xuất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hiệu trình sản xuất Ngoài ra, đầu tư vật chất trình độ khoa học kỹ thuật vấn đề có ảnh hưởng lớn không với hiệu kinh tế mà hiệu mặt môi trường xã hội + Nhóm yếu tố điều kiện tự nhiên: việc bố trí trồng phù hợp chân đất, vùng đất nhằm phát huy lợi so sánh điều kiện tự nhiên quan trọng, nhằm không ngừng nâng cao suất, chất lượng nông, lâm sản Mặt khác, việc bố trí phù hợp không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đất môi trường 4.4 Đề xuất số loại hình sử dụng đất nông lâm nghiệp theo hướng hiệu giải pháp 4.4.1 Những đề xuất sử dụng đất Việc đề xuất số loại hình sử dụng đất nông, lâm nghiệp dựa sở đánh giá loại hình sử dụng đất tại, từ lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp cho địa bàn nghiên cứu, đưa giải pháp cho việc sử dụng đất hợp lý có hiệu cao phải đáp ứng yêu cầu sử dụng đất loại hình sử dụng đất, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, địa hình vùng, đảm bảo tính thích nghi cao loại hình sử dụng đất lựa chọn Qua kết điều tra, nghiên cứu, đánh giá loại hình sử dụng đất xã Quyết Thắng, lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu bền vững mặt kinh tế, xã hội môi trường, làm sở tham khảo cho định hướng sử dụng đất Cách lựa chọn dựa theo tiêu chí sau: - Bền vững mặt kinh tế: loại hình sử dụng đất cho hiệu kinh tế cao, sản phẩm thị trường chấp nhận - Bền vững mặt xã hội: tạo việc làm người dân quan tâm nhiều nhất, nâng cao trình độ canh tác, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật sản xuất - Bền vững mặt môi trường: bảo vệ đất tốt, nâng cao độ che phủ đất, 49 bảo vệ nguồn nước, Từ tiêu chí điều tra đánh giá thực tế lựa chọn loại hình sử dụng theo thứ tự sau: * Các loại hình lựa chọn ưu tiên - Đối với chân đất trũng: LUT vụ lúa (lúa xuân - lúa mùa) - Đối với đất vụ lúa - màu: LX-LM - lạc; LX-LM - Ngô xuân; - Đối với đất chuyên màu: Lạc xuân – ngô đông, Lạc xuân – khoai lang đông - Đối với đất trồng ăn quả: Loại hình sử dụng đất ăn (tập trung vào loại hình có hiệu cao Vải, Nhãn); - Đối với đất trồng lâu năm tập trung vào loại hình có hiệu cao Chè; Các loại hình đề xuất thể qua bảng 4.8 nhiều nhà khoa học giới quan tâm Các nhà khoa học sâu nghiên cứu vào thực trạng loại trồng loại đất, từ đề định hướng sử dụng đất theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp Hàng năm viện nghiên cứu nông nghiệp nước giới nghiên cứu đưa số giống trồng giúp cho việc tạo số loại hình sử dụng đất ngày có hiệu Viện lúa quốc tế IRRI có nhiều thành tựu lĩnh vực giống lúa hệ thống trồng đất canh tác Nhà khoa học Otak Tanakad Nhật Bản nêu vấn đề hình thành sinh thái đồng ruộng từ cho yếu tố định hệ thống nông nghiệp thay đổi kỹ thuật, kinh tế, xã hội Các nhà khoa học Nhật Bản hệ thống tiêu chuẩn hiệu sử dụng đất thông qua hệ thống trồng đất canh tác phối hợp trồng gia súc, phương pháp trồng trọt chăn nuôi, cường độ lao động, vốn đầu tư, tổ chức sản xuất, sản phẩm làm ra, tính chất hàng hoá sản phẩm [23] Các nhà khoa học giới cho rằng: vùng nhiệt đới thực công thức luân canh trồng hàng năm, chuyển từ chế độ canh tác cũ sang chế độ canh tác tiến mang lại hiệu cao 2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam Việt Nam nước có diện tích đứng thứ vùng Đông Nam Á, dân số lại đứng vị trí thứ nên bình quân diện tích đầu người xếp vào hàng thứ khu vực Theo kết kiểm kê đất đai năm 2010, Việt Nam có tổng diện tích tự nhiên 33.094.706 ha, đất sản xuất nông nghiệp có 10.118.221 ha, dân số 86.927,7 nghìn người, bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp 1.163,98 m2/người Những năm gần cấu kinh tế nông nghiệp nước ta bước đầu gắn phương thức truyền thống với phương thức công nghiệp hoá dần bước xóa bỏ tính tự cấp, tự túc, chuyển dần sang sản xuất hàng hoá phục vụ xuất Vì vậy, việc nâng cao hiệu sử dụng đất nhằm thoả mãn nhu cầu cho xã hội sản phẩm nông nghiệp trở thành vấn đề cáp bách nhà quản lý sử dụng đất quan tâm Thực tế cho thấy, năm qua tốc độ công nghiệp hoá đô thị hoá diễn mạnh mẽ nhiều địa phương phạm vi nước làm cho diện tích đất nông nghiệp Việt Nam có nhiều biến động Đất nông nghiệp đất canh tác bình 51 xác định đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Quyết Thắng sau: a, Giải pháp sở hạ tầng - Giải pháp hệ thống giao thông: xã cần tập trung cao nguồn lực để tiếp tục đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tuyến giao thông trọng điểm số vùng địa bàn xã, nhằm thúc đẩy giao lưu hàng hoá nông sản nhu cầu lại nhân dân - Giải pháp hệ thống thủy lợi: Với điều kiện hệ thống thuỷ lợi có nhiều hạn chế định, diện tích đất chủ động tưới thấp cần tăng cường xây dựng công trình thuỷ lợi, đập tràn, đồng thời nâng cấp công trình thuỷ lợi có nhằm đảm bảo tưới tiêu chủ động cho toàn diện tích canh tác lúa, màu xã, giải tốt vấn đề hạ tầng công trình thuỷ lợi địa bàn xã để từ nâng cao mức độ thích hợp loại hình sử dụng đất, nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp b, Giải pháp chế sách nông nghiệp - Trong sản xuất nông nghiệp việc xây dựng hoàn chỉnh định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch sử dụng đất cấp xã, đồng thời cần có sách phù hợp khuyến khích người lao động việc cải tạo sử dụng đất, khuyến khích thành phần kinh tế địa bàn xã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, sản xuất sản phẩm hàng hoá, định hướng thị trường Đồng thời sách quản lý cần gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phân vùng trồng, vùng chuyên canh, vật nuôi phù hợp với mạnh vùng theo định hướng sản xuất hàng hoá ưu tiên phát triển hệ thống trồng cho giá trị kinh tế cao thị trường ổn định - Đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực công tác dồn điền, đổi nhằm hạn chế manh mún đất đai, giúp cho việc quản lý, sử dụng đất có hiệu cao - Xây dựng sách hợp lý để khuyến khích sản xuất, định hướng đưa vào sử dụng giống cây, phù hợp với điều kiện, mạnh vùng nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất - Thông tin, tuyên truyền sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước, 52 tỉnh, , xã cho phát triển nông nghiệp nông thôn Hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân thực tốt quyền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai c, Giải pháp vốn đầu tư - Đây yếu tố quan trọng chiến lược thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế, yêu cầu nâng cấp hệ thống sở hạ tầng: giao thông, thuỷ lợi phát triển mô hình kinh tế tập trung, kinh tế trang trại, yêu cầu nguồn vốn đầu tư quan trọng, qua cần tranh thủ, huy động nguồn vốn, đa dạng hoá hình thức cho vay, huy động vốn nhàn rỗi dân, khuyến khích hình thức quỹ tín dụng nông thôn Ưu tiên người vay vốn để sản xuất nông nghiệp với loại hình sử dụng đất có hiệu kinh tế, cải tiến thủ tục cho vay tới hộ nông dân, mở rộng khả cho vay tín dụng không đòi hỏi chấp - Khuyến khích tạo điều kiện để thành phần kinh tế nước tham gia vào lĩnh vực: sản xuất giống trồng, vật nuôi, công nghiệp chế biến, phát triển ngành nghề truyền thống, thương mại dịch vụ, thông qua sách ưu đãi bố trí mặt đất đai, giá thuê thời gian thuê đất, tín dụng, ngân hàng - Nhà nước cần có hỗ trợ đầu tư tín dụng, đầu tư cho việc thu mua nông sản vào vụ thu hoạch, đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông sản, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây dựng quỹ tín dụng nhân dân, mở rộng tín dụng Nhà nước đồng thời có chế quản lý thích hợp, thuận lợi cho việc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, có chế độ ưu tiên cho chương trình, dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải việc làm cho lao động nông thôn d, Giải pháp thị trường Để có thị trường giải pháp tiêu thụ cho nông sản gồm có: - Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ, cung cấp thông tin giá điều kiện cho hộ sản xuất nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với đối tượng tiêu dùng, đem lại hiệu cao sản xuất - Khuyến khích mở rộng thị trường xã, xây dựng khu dịch vụ thương mại thu mua nông sản phẩm thôn, xóm Hỗ trợ thâm nhập vào thị trường 53 tỉnh xuất khẩu, hình thành phát triển Hợp tác xã Nông nghiệp, hiệp hội sản xuất; Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo hình thức sản xuất cụ thể, Hiệp hội Cam sành để đảm nhiệm dịch vụ đầu cho nông sản hàng hoá - Xây dựng phát triển thương hiệu mặt hàng nông sản chủ yếu Chè, gạo,rau Đầu tư xây dựng sở chế biến nông sản với quy mô phù hợp nhằm tạo giá trị nông sản cao, dễ bảo quản, tiêu thụ - Đầu tư phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ, chợ bán buôn đầu mối, tạo điều kiện cho hàng hoá lưu thông dễ dàng e, Giải pháp khoa học kỹ thuật Phát triển hệ thống trồng trọt hợp lý, tiến góp phần nâng cao hiệu sử dụng đất phát triển nông nghiệp bền vững cần có giải pháp sau: - Đưa vào sử dụng hệ thống trồng, vật nuôi mới, phù hợp với điều kiện vùng - Có chế độ khuyến khích, đãi ngộ người làm công tác chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật, cán có trình độ địa phương công tác - Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ vật tư, giống, thuỷ lợi, bảo vệ thực vật, công tác thú y, mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, đến sở, nhằm đưa tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đáp ứng tốt điều kiện sản xuất nông hộ - Đẩy mạnh thực chương trình khuyến nông, khuyến ngư, quan tâm, trọng việc chuyển giao ứng dụng tiến khoa học giống trồng, vật nuôi có suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện cụ thể vùng, tổ chức nhân giống trồng, vật nuôi kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất cung cấp nguồn giống - Tăng cường liên kết với quan nghiên cứu, trường đại học nước, nghiên cứu ứng dụng tiến công nghệ kỹ thuật ngành chủ đạo, ưu tiên lĩnh vực chế biến nông sản, nghiên cứu mô hình kinh tế trang trại sản xuất có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất vùng f, Giải pháp giống + Từ điều kiện sẵn có sở nghiên cứu khoa học giống trồng, vật nuôi địa phương, tập trung chủ yếu ứng dụng thành tựu khoa học vào sản 54 xuất giống, lựa chọn loại giống phù hợp với điều kiện sản xuất vùng yêu cầu thị trường + Đưa vào giống trồng Lúa, Chè, loại có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tập quán canh tác vùng + Đưa giống ngô, đậu tương có suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt độ thấp vụ đông để thay giống cũ địa phương + Chọn giống rau có chất lượng cao, kết hợp đầu tư sản xuất mô hình rau giống, chuyển giao công nghệ gieo trồng cho nông dân Mở rộng diện tích rau trái vụ, rau an toàn đủ tiêu chuẩn cung cấp cho thị trường xã, , tỉnh hướng tới xuất g, Giải pháp nguồn nhân lực Thực đa dạng hoá loại hình đào tạo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn nhiều lĩnh vực, đặc biệt ý đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, tăng cường đội ngũ cán khuyến nông - khuyến lâm sở, lồng ghép chương trình, dự án, tổ chức buổi hội thảo, lớp tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề tham quan mô hình sản xuất điển hình nhằm giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất quân đầu người ngày giảm, dân số tiếp tục tăng nhanh, dẫn đến thiếu hụt tư liệu để phát triển sản xuất nông nghiệp Diện tích đất đai bị xói mòn, thoái hóa việc phá rừng gây ngày tăng lên Theo Nguyễn Đình Bồng (2002) đất sản xuất nông nghiệp chiếm 28,38% diện tích tự nhiên So với số nước giới, nước ta có tỷ lệ đất nông nghiệp thấp Do vậy, để phát triển nông nghiệp đủ sức cung cấp lương thực, thực phẩm cho toàn dân có phần xuất cần biết cách khai thác, sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm có hiệu Trong năm qua xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trình sản xuất nông nghiệp Việt Nam có nhiều nghiên cứu nâng cao hiệu sử dụng đất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp hàng hoá Những đóng góp góp phần quan trọng cho phát triển nông nghiệp xu hướng hội nhập Quy trình đánh giá đất FAO vận dụng đánh giá đất đai Việt Nam từ địa phương đến vùng, miền toàn quốc Những công trình nghiên cứu để triển khai sâu rộng số vùng sinh thái lớn có đóng góp nhiều nhà nghiên cứu: Vùng núi Tây Bắc trung du phía Bắc có Lê Văn Khoa (1993), Lê Thái Bạt (1995) [3],[16] - Vùng đồng sông Hồng với công trình nghiên cứu có kết công bố tác giả Nguyễn Công Pho (1995) Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992, 1993), Phạm Văn Lăng (1992) [17], [18], [19] - Vùng Tây Nguyên có công trình nghiên cứu Nguyễn Khang, Phạm Dương Ưng, Nguyễn Văn Tân, Đỗ Đình Đài, Nguyễn Văn Tuyển (1995) [15],[25], [27] - Vùng đồng sông Cửu Long có công trình nghiên cứu Trần An Phong, Nguyễn Văn Nhân, Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Phạm Quang Khánh (1991,1995) [1], [14] Trong công trình nghiên cứu “Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất Việt Nam”, tác giả xác định toàn Việt Nam có 340 đơn vị đất đai miền Bắc có 144 đơn vị đất đai miền Nam có 196 đơn vị đất đa Toàn quốc có 90 loại hình 56 + lạc, LX - LM + ngô, - Loại hình sử dụng đất vụ lúa - màu với kiểu sử dụng đất LM + đậu tương, LM + lạc, LM + ngô; - Loại hình sử dụng đất chuyên màu với kiểu sử dụng đất Lạc xuân - Ngô đông , Lạc xuân - Khoai lang đông , - Loại hình sử dụng đất trồng ăn - Loại hình sử dụng đất trồng lâu năm (Cây Chè); 5.2 Đề nghị Qua công tác nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã đề nghị: Các loại hình sử dụng đất đề xuất sở xem xét khả thích hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội vùng Tuy nhiên để sử dụng đất có hiệu cần trì phát triển loại hình sử dụng đất có hiệu bền vững, đồng thời cần tăng cường đầu tư thâm canh áp dụng tiến kỹ thuật giống, phân bón, phương pháp canh tác, phòng trừ dịch bệnh, đầu tư phát triển thuỷ lợi, đầu tư kiên cố hoá kênh mương xây dựng thêm số công trình Hướng sử dụng đất bền vững trì chất lượng đất địa bàn xã Quyết Thắng dựa sở giải pháp thâm canh tăng vụ, giống đầu tư phân bón, khuyến nông, khuyến lâm, thuỷ lợi, kỹ thuật canh tác hợp lý, giải pháp sách đất đai sách hỗ trợ người sản xuất (vốn, kỹ thuật, định hướng thị trường) đảm bảo hiệu phương diện: kinh tế, xã hội môi trường Do thời gian thực đề tài ngắn việc đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất địa bàn toàn xã có phần hạn chế, thời gian tới đề nghị kiểm nghiệm kỹ hơn, tiếp tục nghiên cứu sâu từ thực tế sản xuất 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tôn Thất Chiểu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Văn Nhâm, Trần An, Phạm Quang Khánh (1992), “Đất đồng sông Cử Long”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bách khoa toàn thư Việt Nam ht/dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn Lê Thái Bạt (1995), “Báo cáo tóm tắt đánh giá đề xuất sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền vùng Tây Bắc”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 60 - 63 Hà Thị Thanh Bình (2000), “Bài giảng hệ thống canh tác nhiệt đới” Trường ĐH Nông nghiệp I, Hà Nội Vũ Thị Bình (2002), Bài giảng đánh giá hiệu sử dụng đất, trường ĐHNN I - Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2002), "Quỹ đất quốc gia- Hiện trạng dự báo sử dụng đất", Tạp Chí khoa học đất, 16/2002 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2009), Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo công văn số 3310/BNN-KH ngày 12/10/2009 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn, Hà Nội Đường Hồng Dật cộng (1994) Lịch sử nông nghiệp Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang Quyền Đình Hà (2006), Bài giảng Kinh tế đất, Trường Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội 10 Đỗ Nguyên Hải (1999), “Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nông nghiệp”, tạp chí khoa học đất, số 11, tr 20 11 Đỗ Nguyên Hải (2001), “Đánh giá khả sử dụng đất hướng sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông nghiệp xã Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh”, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội 12 Hội khoa học đất, Đất Việt Nam, NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 2000 58 13 Nguyễn Đình Hợi (1993), “Kinh tế tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp”, Nxb thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Nhân (1995), “Đánh giá khả sử dụng đất đai vùng đồng sông Cửu Long”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 36 - 39 15 Nguyễn Khang, Phạm Dương Ưng (1995), “Kết bước đầu đánh giá tài nguyên đất Việt Nam”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr - 16 Lê Văn Khoa (1993), “Vấn đề sử dụng đất bảo vệ môi trường vùng trung du phía bắc Việt Nam”, tạp chí khoa học đất, số 3, 1993, tr 45 - 49 17 Phạm Văn Lăng (1992), “Những kết nghiên cứu đất phân bón tỉnh Hải Hưng”, Tạp chí khoa học đất, (2.1992), tr 67 - 70 18 Cao Liêm, Vũ Thị Bình, Quyền Đình Hà (1992), “Hiệu sử dụng đất số vùng sinh thái nông nghiệp đồng sông Hồng”, Hội thảo quốc gia phát triển hệ thống canh tác Việt Nam lần thứ hai - Bắc Thái, tr 193 - 197 17 Nguyễn Văn Nhân (1995), “Đánh giá khả sử dụng đất đai vùng đồng sông Cửu Long”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 36 - 39 19 Nguyễn Công Pho (1995), “Báo cáo tóm tắt đánh giá đất đai vùng đồng sông Hồng”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền, Nxb Nông nghiệp Hà Nội, tr 13 - 16 20 Đoàn Công Quỳ (2001), “Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất nông – lâm nghiệp xã Đại Từ, tỉnh ”, Luận án Tiến sỹ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học NN I Hà Nội 21 Đặng Kim Sơn, Trần Công Thắng (2001), Chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp số nước Đông Nam Á, Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 274 59 22 Bùi Văn Ten (2000), “Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước”, tạp chí nông nghiệp phát triển nông thôn, số 4, tr 199 - 200 23 Hồng Bắc trung bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 24 Đào Châu Thu, Nguyễn Ích Tân (2004), “Đánh giá tiềm đất đai định hướng sử dụng đất nông nghiệp, xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên”, Tạp chí khoa học đất, ( số 20.2004), tr 82 - 86.20hống trồng Vùng đồng sông Hồng Bắc trung bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Tuyển (1995), “Một số kết bước đầu đánh giá đất tỉnh Kon Tum”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền”, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr 40 - 45 26 UBND xã Quyết Thắng (2013), Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm (2011-2015) xã Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên 27 Phạm Duy Ưng, Nguyễn Khang, Đỗ Đình Đài (1995), “Báo cáo tóm tắt đánh giá trạng sử dụng đất, phân tích hệ thống canh tác phục vụ việc quy hoạch sử dụng đất theo quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền”, Hội thảo quốc gia đánh giá quy hoạch sử dụng đất quan điểm phát triển sinh thái phát triển lâu bền, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 19 – 24 28 Viện Điều tra Quy hoạch (1998), Hội nghị tập huấn công tác quy họach, kế hoạch sử dụng đất đai, Tổng cục Địa chính, từ 22-26/10/1998, Đà Nẵng [...]... hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã 33 4.3.2 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất 36 4.3.2.1 Đánh giá hiệu quả kinh tế 36 4.3.2.2 Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất 40 4.3.2.3 Đánh giá hiệu quả môi trường của các loại hình sử dụng đất 43 4.3.2.4 Đánh giá tổng hợp của các loại hình sử dụng đất 46 4.4 Đề xuất một số loại hình sử dụng đất nông. .. - xã hội tác động đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên; - Thực trạng các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp của xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu Đề tài được tiến hành nghiên cứu trên phạm vi hành chính của xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên 3.2 Nội dung nghiên cứu 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã. .. đến vấn đề sử dụng đất, phát triển và hình thành các loại hình sử dụng đất mới 2.2.4 Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 10 - Cơ sở để lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp: + Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp + Nhu cầu của địa phương về phát triển hoặc thay đổi loại hình sử dụng đất nông nghiệp + Các... Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới và Việt Nam 3 2.1.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên Thế giới 3 2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam 4 2.2 Một số nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 6 2.2.1 Khái quát về hiệu quả 6 2.2.2 Hiệu quả sử dụng đất 7 2.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ... sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.2.3 Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu quả kinh tế - Đánh giá hiệu quả xã hội - Đánh giá hiệu quả môi trường iv PHẦN 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 18 3.2 Nội dung nghiên cứu 18 3.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Quyết. .. trạng sử dụng đất của xã Error! Bookmark not defined 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất của xã Quyết Thắng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Error! Bookmark not defined 4.3 Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Quyết Thắng 33 20 - Tổng chi phí: Bao gồm các khoản chi phí được sử dụng trong quá trình sản xuất. .. kinh tế, xã hội 9 2.2.4 Lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 9 2.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp 10 2.3 Xu hướng sử dụng đất nông nghiệp theo hướng hàng hoá 12 2.3.1 Những xu hướng phát triển nông nghiệp trên Thế giới 13 2.3.2 Phương hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam 15 2.4 Xác định các loại hình sử dụng đất bền vững... mỗi dự án đánh giá đất khác nhau 17 2.4.2 Cơ sở đánh giá các loại hình sử dụng đất bền vững trong sản xuất nông nghiệp Trên cơ sở của việc đánh giá các hiệu quả, ta đánh giá sự bền vững của các các loại hình sử dụng đất qua ba tiêu trí sau đây: * Bền vững về mặt kinh tế Tổng giá trị sản phẩm trên đơn vị diên tích là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả kinh tế đối với một loại hình sử dụng đất Sau... điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Quyết Thắng 18 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất của xã Quyết Thắng 18 3.2.3 Đánh giá hiệu quả và lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 18 3.2.4 Đề xuất loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và giải pháp phát triển phù hợp cho sản xuất nông nghiệp tại xã Quyết Thắng 19 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Phương pháp... nông nghiệp ở nước ta + Hệ thống chỉ tiêu phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn và phải có tác dụng kích thích sản xuất phát triển 2.2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Mục đích đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp là để tính toán, so sánh và phân loại mức độ thích hợp của các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp ... kinh tế - xã hội tác động đến hiệu sử dụng đất nông nghiệp xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên; - Thực trạng loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên *... trạng sử dụng đất xã Quyết Thắng - Hiện trạng sử dụng đất nói chung - Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 3.2.3 Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đánh giá. .. sản xuất nông nghiệp huyện - Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã - Đánh giá hiệu lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất loại hình sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất sản XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn xã QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn