Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm)

25 369 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/12/2015, 11:37

A MỞ ĐẦU Hợp đồng dân sự khái quát cách toàn diện hình thức giao lưu dân phong phú người, phương thức hữu hiệu để chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân thực quyền nghĩa vụ Cơ sở để hình thành hợp đồng dân việc thỏa thuận ý chí tự nguyện bên Tuy nhiên hợp đồng có hiệu lực pháp luật (chỉ pháp luật công nhận bảo vệ) ý chí bên phù hợp với ý chí Nhà nước Các bên tự thỏa thuận để thiết lập hợp đồng, “tự do” phải đặt giới hạn lợi ích người khác, lợi ích chung xã hội trật tự công cộng Hợp đồng dân vô hiệu không hội tụ đủ điều kiện hình thức nội dung pháp luật quy định, hợp đồng dân vô hiệu phát sinh hiệu lực Đây vấn đề tưởng chừng đơn giản, song thực tế lại phức tạp Để tìm hiểu sâu quy định pháp luật vấn đề này, em xin chọn đề tài “Đánh giá quy định Bộ luật Dân năm 2005 hợp đồng dân vô hiệu.” B NỘI DUNG I Hợp đồng dân vô hiệu Khái niệm hợp đồng Điều 388 BLDS 2005 quy định khái niệm hợp đồng dân khái quát, ngắn gọn sau: “Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” Đặc điểm hợp đồng dân sự: - Là kiện pháp lý làm phát sinh hậu pháp lý là: phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân chủ thể tham gia - Mang tính ý chí, thỏa thuận, thống ý chí bên tham gia hợp đồng ý chí phù hợp với ý chí nhà nước - Mục đích hợp đồng dân lợi ích hợp pháp mà bên mong muốn đạt giao kết hợp đồng Thứ nhất, hợp đồng dân hành vi pháp lí, thể ý chí người làm phát sinh hệ pháp lí Hợp đồng loại hành vi pháp lí thông dụng Hợp đồng hành vi pháp lí, hành vi pháp lí đặc biệt: thỏa thuận đương Các bên hợp đồng phải có ý chí tạo lập họ quan hệ pháp lí người phải thi hành đòi hỏi cho người khác Như vậy, hợp đồng dân sự thỏa thuận bên, xác định thỏa thuận cam kết bên thực phù hợp với mong muốn họ Nguyên tắc tồn pháp luật hợp đồng nước Hợp đồng xác lập bị đe dọa, lừa dối, nhầm lẫn… không phù hợp với ý muốn bên Một hợp đồng muốn tồn hợp pháp (được pháp luật công nhận, bảo vệ) phát sinh hiệu lực cần phải hội tụ ba yếu tố là: thỏa thuận bên cam kết, lực bên cam kết đối tượng xác thực cho cam kết Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu Hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn Đây nguyên tắc chung mà pháp luật nước ghi nhận Ở Việt Nam để xác định hợp đồng dân vô hiệu phải vào quy định Điều 410, 127 Điều 122 Bộ luật dân Theo hợp đồng dân bị vô hiệu không thỏa mãn điều kiện quy định Điều 122 BLDS, là: - Người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân sự; - Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện; - Hình thức giao dịch phù hợp với qui định pháp luật Điều 410 BLDS năm 2005 quy định: “1 Các quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu Sự vô hiệu hợp đồng làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp bên có thỏa thuận hợp đồng phụ thay hợp đồng Quy định không áp dụng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân Sự vô hiệu hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp bên thỏa thuận hợp đồng phụ phần tách rời hợp đồng chính.” Tính vô hiệu hợp đồng dân thể chỗ không làm phát sinh hậu pháp lý mà bên mong muốn đạt tham gia xác lập hợp đồng dân đó, hay nói cách khác không làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân bên mong muốn có xác lập hợp đồng dân BLDS quy định bảy trường hợp giao dịch dân vô hiệu Đây trường hợp vô hiệu nói chung Ngoài ra, Điều 411 quy định hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng thực thực được, cụ thể: “ Trong trường hợp từ thời điểm ký kết, hợp đồng có đối tượng thực lý khách quan hợp đồng vô hiệu.” Vô hiệu theo nghĩa thông thường hiểu : “ hiệu lực, hiệu quả” Như hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng không tồn theo quy định pháp luật, hiệu lực pháp lý Mục đích quy định hợp đồng dân vô hiệu Việc quy định hợp đồng dân vô hiệu văn pháp luật nhằm đảm bảo mục đích sau: Thứ nhất, bảo vệ trật tự công cộng, lợi ích chung đạo đức xã hội: Hợp đồng dân xem vô hiệu có dấu hiệu sau đây: đối tượng hợp đồng bị cấm sản xuất, lưu thông, buôn bán; việc kí kết hợp đồng làm thiệt hại đến lợi ích chung xã hội thỏa thuận nhằm trốn thuế, việc kí kết hợp đồng để thực mục tiêu khác (hợp đồng giả tạo) việc kí kết hợp đồng trái với đạo đức xã hội Thứ hai, bảo vệ lợi ích bên giao kết hợp đồng dân sự: Vì mục đích nên trường hợp mà hợp đồng giao kết đe dọa, lừa dối; hợp đồng giao kết nhầm lẫn chủ thể tham gia giao kết hợp đồng lực hành vi dân sự… hợp đồng bị coi vô hiệu Thứ ba, bảo vệ tính ổn định hợp đồng dân sự: với số loại hợp đồng định có tính chất đặc thù, pháp luật thường quy định số điều kiện khác hợp đồng phải lập văn bản, hợp đồng phải công chứng chứng thực… Phân loại hợp đồng dân vô hiệu a, Phân loại dựa vào tính chất hợp đồng dân Gồm có hai loại là: vô hiệu tuyệt đối vô hiệu tương đối - Vô hiệu tuyệt đối bảo vệ lợi ích công, người có lợi ích nêu lên, xác nhận không bị hạn chế thời gian - Vô hiệu tương đối nhằm mục đích bảo vệ người giao kết người pháp luật bảo vệ có quyền nêu lên Ngoài ra, vô hiệu xác nhận chịu thời hiệu ngắn Bộ luật Dân phân biệt vô hiệu tuyệt đối vô hiệu tương đối quy định thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu (Điều 136 BLDS) Thời hiệu yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu lí nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, người giao kết lực hành vi hay không nhận thức hành vi hai năm kể từ ngày giao kết hợp đồng Quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu lí vi phạm điều cấm pháp luật, trái với đạo đức xã hội, giả tạo hay không tuân thủ quy định hình thức, không bị hạn chế thời gian b, Phân loại dựa vào hiệu lực hợp đồng Gồm có hai loại là: vô hiệu toàn vô hiệu phần - Vô hiệu toàn tức toàn nội dung hợp đồng bị vô hiệu - Vô hiệu phần tức có phần vô hiệu, không ảnh hưởng đên hiệu lực phần khác, có phần vô hiệu hiệu lực, phần khác có hiệu lực thi hành c, Phân loại dựa vào điều kiện có hiệu lực - Vô hiệu chủ thể lực hành vi dân - Vô hiệu vi phạm nội dung mục đích hợp đồng - Vô hiệu vi phạm điều kiện ý chí tự nguyện - Vô hiệu vi phạm hình thức II Các quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu theo Bộ luật Dân 2005 Các trường hợp hợp đồng dân vô hiệu a, Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội (Điều 128 BLDS 2005): Ðiều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định Ðạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Hợp đồng vi phạm quy định đương nhiên vô hiệu, không phụ thuộc vào ý chí bên tham gia Tuy nhiên đánh giá quy định Bộ luật Dân 2005 ta thấy luật chưa sử dụng thống khái niệm trái pháp luật hay vi phạm điều cấm pháp luật b, Hợp đồng vô hiệu giả tạo (Điều 129 BLDS 2005): Giả tạo bên tham gia hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, lại cố ý bày tỏ ý chí không với ý chí đích thực họ Khi đó, hợp đồng giả tạo vô hiệu, hợp đồng bị che dấu có hiệu lực đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Ví dụ: A bán cho B nhà Để trốn thuế, A giao kết với B hợp đồng tặng cho tài sản nhà Trong trường hợp này, hợp đồng tặng cho bị vô hiệu, hợp đồng bán nhà có hiệu lực thi hành Trong trường hợp hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba hợp đồng giả tạo đương nhiên bị vô hiệu c, Hợp đồng vô hiệu người tham gia ký kết hợp đồng lực hành vi dân sự, hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực (Điều 130 BLDS 2005): Theo điều 130 BLDS : “Khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện.” Người lực hành vi dân có lực hành vi không đầy đủ có đủ điều kiện để tự thể ý chí Vì hợp đồng họ phải xác lập kiểm soát người khác người khác xác lập Tuy nhiên, hợp đồng người xác lập không bị coi vô hiệu mà vô hiệu có yêu cầu người đại diện cho họ Tuy nhiên, đánh giá quy định điều 130 BLDS 2005 ta thấy điều 130 qui định mang tính chất chiều bảo vệ người bị hạn chế lực chủ thể chưa tính đến trường hợp cần phải bảo vệ người tham gia xác lập, thực hợp đồng với người chưa thành niên, người lực hành vi, người bị hạn chế lực hành vi không buộc phải biết đối tác người chưa thành niên, người lực hành vi, người bị hạn chế lực hành vi Bộ luật Dân 2005 chưa quy định thời điểm bắt đầu mà người đại diện có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng người bị lực hành vi, hạn chế lực hành vi xác lập Thời điểm thời điểm cá nhân bị lực hành vi thực thời điểm Tòa án tuyên bố lực hành vi? Bên cạnh chưa xây dựng chế tài áp dụng trường hợp rủi ro cho bên giao kết với người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi có tài sản riêng mà sau giao kết hợp đồng tài sản riêng không d, Hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn (Điều 131 BLDS 2005) Nhầm lẫn việc bên hiểu sai nội dung hợp đồng mà bên tham gia gây thiệt hại cho cho bên Nếu bên bị nhầm lẫn chứng minh nhầm lẫn hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu Khi bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên không chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu Tuy nhiên lỗi lỗi vô ý Nếu nhầm lẫn lỗi cố ý bên đối tác thuộc trường hợp vô hiệu lừa dối Ta thấy Điều 131 Bộ luật Dân 2005 quy định: hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu nhầm lẫn chưa đưa định nghĩa xác "nhầm lẫn", chưa phân loại yếu tố nhầm lẫn hợp đồng từ có chế tài xử lý khác nhau, không đề cập tới trường hợp nhầm lẫn chủ thể hợp đồng, không quy định chế tài xử lý trường hợp nhầm lẫn từ hai bên chủ thể hợp đồng e, Hợp đồng vô hiệu bị lừa dối, đe dọa (Điều 132 BLDS 2005) Lừa dối hợp đồng hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung hợp đồng dân nên xác lập giao dịch Ðe dọa hợp đồng hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực hợp đồng nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Bộ luật Dân nêu quy định chung khái quát hành vi đe dọa chưa phân tách rõ ràng phạm vi điều kiện hành vi đe dọa Bên cạnh đó, Điều 132 Bộ luật Dân 2005 có cụm từ "phải thực giao dịch" khiến cho nhiều người có cách hiểu chưa thống Về đối tượng đe dọa: Pháp luật liệt kê hết đối tượng bị xâm hại: tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, chưa đầy đủ Sự chưa đầy đủ thể trường hợp đối tượng đe dọa tài sản Nhà nước, tổ chức xã hội nhìn chung phạm vi người bảo vệ bị đe dọa cần bổ sung Ngoài phạm vi hành vi xem lừa dối theo Bộ luật Dân 2005 chưa quy định đầy đủ Pháp luật hành coi hành vi cố ý bên hợp đồng làm cho bên hiểu sai mà không thừa nhận im lặng không thông tin có nghĩa vụ thông tin đến người giao kết hợp đồng lừa dối f, Hợp đồng vô hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi (Điều 133 BLDS 2005) Trường hợp áp dụng người có lực hành vi dân Nếu người xác lập giao dịch vào thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu Việc phân định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phụ thuộc vào lỗi bên tham gia hợp đồng g, Hợp đồng vô hiệu không tuân thủ quy định hình thức (Điều 134 BLDS 2005) Điều 134 BLDSquy đinh : “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo yêu cầu bên, Toà án, quan nhà nước có thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà không thực giao dịch vô hiệu.” Theo nguyên tắc chung, chủ thể phép tự lựa chọn hình thức hợp đồng Chỉ hợp đồng pháp luật quy định bắt buộc phải thể văn bản, phải có chứng thực, chứng nhận, mà bên không tuân thủ bị vô hiệu Khi bên có yêu cầu tòa án xem xét “ buộc bên thực quy định hình thức hợp đồng thời hạn định” Chỉ bên không thực hoàn tất quy định hình thức hợp đồng thời hạn tòa án định hợp đồng vô hiệu Bên có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu phải bồi thường thiệt hại Tuy nhiên có số vướng mắc quy định Bộ luật Dân 2005 vấn đề Thứ nhất, quy định điều kiện hình thức phần giao dịch dân Điều 122 phần hợp đồng khoản Điều 401 mâu thuẫn gây nên hiểu lầm Thứ hai, trọng hình thức hợp đồng, điều kiện tuyên bố hợp đồng vô hiệu dễ dàng mà bên có yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu lợi dụng để trục lợi Và quy định Điều 136 Bộ luật Dân 2005 thời hiệu khởi kiện hợp đồng vô hiệu vi phạm quy định hình thức chưa hợp lý việc bảo vệ quyền lợi ích bên giao kết hợp đồng h, Hợp đồng vô hiệu có đối tượng thực (Điều 411 BLDS 2005) Điều 411 BLDS 2005 qui định trường hợp hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng thực Quy định áp dụng trường hợp hợp đồng có nhiều phần đối tượng thực được, phần lại hợp đồng có giá trị pháp lý 10 Theo khoản Điều 411 BLDS 2005: “ Trong trường hợp từ kí kết, hợp đồng có đối tượng thực lý khách quan hợp đồng vô hiệu” Quy định hiểu đối tượng hợp đồng điều kiện hợp đồng, đối tượng tất nhiên có hợp đồng dân Thực tiễn cho thấy quy định Bộ luật Dân hành hợp đồng có đối tượng tài sản hình thành tương lai nhiều trường hợp chưa có xác định rõ ràng Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu BLDS 2005 quy định hai loại thời hiệu yêu cầu toàn án tuyên vố giao dịch vô hiệu sở tính chất, mức độ phạm vi tác động xấu giao dịch dân đời sống xã hội (Điều 136 BLDS 2005) là: a Thời hiệu hai năm Theo khoản điều 136 BLDS 2005, thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên vố giao dịch dân vô hiệu giao dịch: Giao dịch dân vô hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hiện; giao dịch dân bị vô hiệu nhầm lẫn, bị lừa dối, đe dọa; người lập không nhận thức làm chủ hành vi mình; không tuân thủ quy định hình thức hai năm kể từ ngày giao dịch dân xác lập Sau khoảng thời gian hai năm bên có quyền yêu cầu tòa án giao dịch dân vô hiệu không thực quyền tự động chấm dứt Quy định pháp luật lí mặt thời hiệu có lí khác pháp luật nghĩa vụ bảo vệ người có quyền mà người không quan tâm nhiều đến quyền 11 Tuy nhiên, khoảng thời gian hai năm mà pháp luật quy định người có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân vô hiệu, thực tế xảy kiện làm cản trở việc người thực quyền Trong trường hợp để bảo vệ quyền lợi đáng người có quyền khởi kiện pháp luật quy định khoảng thời gian xảy kiện cho người có quyền khởi kiện khởi kiện không tính vào thời hiệu khởi kiện (điều 161 BLDS 2005) kiện gồm: Sự kiện bất khả kháng trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu khởi kiện yêu cầu phạm vi thời hiệu Chưa có người đại diện trường hợp người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu chưa thành niên lực hành vi dân bị hạn chế lực hành vi dân Chưa có người đại diện khác thay lí khác mà tiếp tục đại diện tường hợp người đại diện người chưa thành niên, người bị hạn chế lực hành vi dân chết b Thời hiệu không bị hạn chế Để góp phần hạn chế đến mức tối đa giao dịch dân vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội; giao dịch dân vô hiệu giả tạo mà vi phạm điều kiện có hiệu lực gây nên hậu xấu cho xã hội, BLDS 2005 có quy định nghiêm khắc thể hai điểm sau: - Theo khoàn điều 136 BLDS 2005, thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu không hạn chế 12 - Theo khoản điều 137 BLDS 2005, tài sản đối tượng giao dịch dân vô hiệu hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản bị tịch thu theo qui định pháp luật Những quy định góp phần ổn định trật tự kinh tế xã hội, ổn định quan hệ dân qua thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế xã hội, giúp tòa án dễ dàng điều tra chứng giải tranh chấp để bảo vệ kịp thời quyền lợi ích bên tham gia giao dịch dân Đồng thời đề cao ý thức trách nhiệm người tham gia giao dịch dân Tuy nhiên có bất cập, hạn chế việc quy định này, thể thời hiệu yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu giả tạo hợp đồng vi phạm điều cấm pháp luật đạo đức xã hội: Bộ luật Dân 2005 không hạn chế thời hiệu trường hợp gây khó khăn cho Tòa án quan nhà nước thẩm quyền việc bảo vệ quyền lợi bên không việc xác định chứng mà việc lựa chọn luật áp dụng Giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu a, Về hậu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận, trước tiên hoàn trả vật, không hoàn trả vật tính thành tiền để trả Thực tế nước ta cho thấy, việc hoàn trả cho nhận chưa thực đảm bảo lợi ích chủ thể Điển hình giao dịch có đối tượng nhà, quyền sử dụng đất Thực tế cho thấy rằng, nguyên đơn hầu hết bên chuyển nhượng Đối với bên chuyển nhượng, vệc lấy lại đất thoả đáng Nhưng với bên chuyển nhượng, việc phải trả lại đất cho bên bán tổn thất lớn với họ Cho dù nhận lại số tiền bỏ trước đây, họ không mua diện tích đất 13 năm qua giá trị quyền sử dụng đất nước ta tăng nhanh chóng mặt Trong trường hợp bên chuyển nhượng có lỗi việc xác lập giao dịch này, bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại Tuy nhiên, khoản bồi thường không bù đắp mát thực tế họ giao dịch dân bị tuyên vô hiệu Quy định khó áp dụng trường hợp đối tượng hợp đồng tài sản không giữ tình trạng ban đầu hay đối tượng hợp đồng công việc (dịch vụ) thực mà có xác minh hợp đồng vô hiệu Đặc biệt hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội mà đối tượng hợp đồng công việc có liên quan đến giá trị nhân thân bên chủ thể Hoặc hợp đồng hợp đồng vận chuyển, hợp đồng xây dựng, việc hoàn trả cho nhận khó thực Quy định tính thành tiền để hoàn trả trường hợp hoàn trả vật thực cần thiết Tuy nhiên, vấn đề quan trọng tính giá vật thành tiền thời điểm nào: thời điểm xác lập giao dịch hay thời điểm hoàn trả tài sản? Đối với tài sản không thay đổi giá từ thời điểm xác lập giao dịch đến thời điểm hoàn trả tài sản, vấn đề tính giá tài sản vào thời điểm không quan trọng Tuy nhiên, với tài sản có biến đổi giá (có thể tăng giảm giá), việc xác định giá tài sản để tính thành tiền mấu chốt ảnh hưởng đến lợi ích bên Thông thường, giá tài sản tăng thiệt hại thuộc bên mua, giá tài sản giảm thiệt hại thuộc bên bán b, Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại Khi hợp đồng dân bị tuyên bố vô hiệu, bên có lỗi việc hợp đồng vô hiệu phải chịu thiệt hại bồi thường cho bên chủ thể Mức độ bồi thường thiệt hại vào mức độ lỗi Bên bồi thường phải bồi thường 14 thiệt hại phần lỗi gây Tuy nhiên vấn đề xác định lỗi thực tế việc khó, gây nhiều tranh cãi không thuyết phục bên tranh chấp hợp đồng Đặc biệt trường hợp hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn song phương bên bán lỗi thời điểm giao kết hợp đồng biết đối tượng hợp đồng không thực định quan nhà nước c, Tài sản giao dịch, hoa lợi lợi tức bị tịch thu trường hợp pháp luật có quy định khác Vẫn theo Khoản Điều 137 BLDS: “khi giao dịch dân vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường” Có thể thấy, quy định tịch thu tài sản giao dịch , hoa lợi, lợi tức thu hợp đồng vô hiệu đua nhằm xử lý tài sản đối tượng hợp đồng , thuộc diện tài sản Nhà nước tịch thu, sung công quỹ Tuy nhiên Bộ luật Dân lại chưa quy định rõ thời điểm tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu trước hay sau giao dịch bị tuyên bố vô hiệu Việc xác định rõ thời điểm tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu trước hay sau giao dịch bị tuyên bố vô hiệu cần thiết, lẽ xác định chủ thể chịu trách nhiệm (đã có trường hợp, tài sản đối tượng hợp đồng dân sự, bị tịch thu vụ án khác, trước Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu) Bộ luật Dân chưa có quy định rõ ràng Quy định mang tính chung chung, chưa hướng dẫn cụ thể khó áp dụng thực tế Cho đến chưa có văn pháp luật quy định phải tịch thu tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức 15 d, Hậu pháp lí hợp đồng dân vô hiệu trường hợp tài sản chuyển giao cho người thứ ba tình Hợp đồng vô hiệu liên quan tới bên tham gia hợp đồng, số trường hợp, hợp đồng dân liên quan tới người thứ ba tình, trường hợp hợp đồng vô hiệu tài sản giao dịch chuyển giao dịch cho người thứ ba tình Tính đặc biệt trường hợp hợp đồng vô hiệu trường hợp thể chỗ tài sản giao dịch không chiếm giữ bên tham gia giao kết hợp đồng mà người thứ ba tình việc xử lý tài sản hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu gặp phải số khó khăn định Trường hợp giao dịch vô hiệu tài sản giao dịch động sản đăng ký quyền sở hữu chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ban gay tình giao dịch với người thứ ba có hiệu lực, trừ trường hợp người chiếm hữu tình có động sản thông qua hợp đồng đền bù với người quyền định đoạt tài sản Trong trường hợp hợp đồng hợp đồng có đền bù chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản động sản bị lấy cắp, bị trường hợp khác bị chiếm hữu ý chí chủ sỡ hữu Như chủ sỡ hữu có đòi lại tài sản không đăng ký quyền sỡ hữu từ người thứ ban gay tình hợp đồng vô hiệu phụ thuộc vào ý chí chủ sỡ hữu có muốn chuyển giao chủ sở hữu tài sản hay không Và cần lưu ý muốn đòi hỏi lại tài sản đó, chủ sở hữu phải chứng minh tài sản Qua thấy, lợi ích đáng chủ sở hữu tài sản ưu tiên bảo vệ Trong trường hợp tài sản giao dịch bất động sản động sản phải đăng ký quyền sỡ hữu chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường 16 hợp người thứ ba tình nhận tài sản thông qua bán đấu giá giao dịch với người mà theo án, định quan Nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau người chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa( Điều 138 BLDS 2005) Quy định nhằm đảm bảo giá trị pháp lý việc đăng ký quyền sở hữu thể tính đặc thù đối tượng động sản bất động sản Pháp luật quy định số loại tài sản định phải đăng ký quyền sở hữu để công nhận quyền sở hữu chủ sở hữu, chống lại xâm phạm người thứ ba có tranh chấp chủ sở hữu dễ dàng chứng minh đâu đối tượng hợp đồng vô hiệu vào giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu Mặt khác giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản đứng tên người giao kết với người thứ ba khó chứng minh tính tình hay không tình người thứ ba Đánh giá định Bộ luật Dân 2005 hợp đồng dân vô hiệu Bộ luật Dân cụ thể hóa quan điểm đạo Đảng ta bảo vệ, tôn trọng quyền sở hữu tự hợp đồng, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các quy định Bộ luật Dân 2005 nói chung, chế định hợp đồng nói riêng có tính khái quát cao Đặc biệt ghi nhận cách đầy đủ quyền tự ý chí người quan hệ dân Tuy nhiên, Bộ luật Dân 2005 bộc lộ số hạn chế quy định xử lý hợp đồng vô hiệu, ví dụ như: - Điều kiện vô hiệu hợp đồng quy định Bộ luật Dân hành rộng, chung chung; - Quy định điều kiện hình thức hợp đồng chưa thống nên có cách hiểu vận dụng khác nhau; 17 - Các quy định lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn quy định Bộ luật Dân 2005 nhìn chung chung chung, mang tính hình thức, khó áp dụng thực tiễn - Hậu pháp lý tuyên bố hợp đồng vô hiệu nhiều vướng mắc áp dụng thực tiễn xét xử Xử lý việc hoàn trả nhận, khôi phục tình trạng ban đầu hợp đồng bị tuyên vô hiệu nhiều bất cập III Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu Yêu cầu đặt việc hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu Đảm bảo tôn trọng tự ý chí hợp đồng Tự hợp đồng hiểu tham gia quan hệ hợp đồng, bên tự lựa chọn đối tác, tự chọn loại hình hợp đồng thích hợp để đạt mục tiêu, tự xác lập điều khoản tự định có giao kết hợp đồng hay không Vai trò quản lý nhà nước quan trọng phải đảm bảo nguyên tắc hạn chế can thiệp Nhà nước vào quyền tự chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Do đó, quy định pháp luật nên hạn chế mức thích đáng quyền tự hợp đồng nhằm bảo đảm trật tự công cộng đạo đức xã hội Bên cạnh đó, cần đảm bảo tính khoa học, tính thống nhất, đồng luật chung (luật dân sự) luật riêng (các luật chuyên ngành); tránh trùng lặp việc điều chỉnh khắc phục mâu thuẫn thân quy định pháp luật hợp đồng Những kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu a, Về định nghĩa hợp đồng dân vô hiệu 18 Điều 127 BLDS quy định: “Giao dịch dân điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vô hiệu” Theo ngôn từ Điều 127 BLDS điều khoản tiếp sau Điều 410 BLDS hiểu điều kiện quy định Điều 122 BLDS điều kiện cần đủ để hợp đồng có hiệu lực Nói cách khác, hợp đồng dân vi phạm điều kiên bị coi vô hiệu, không trường hợp vô hiệu khác Tuy nhiên, Điều 411 BLDS lại quy định trường hợp hợp đồng dân vô hiệu có đối tượng thực Như cho thấy thiếu bao trùm Điều 127 BLDS hay thiếu thống quy định hợp đồng dân vô hiệu Để tránh nhược điểm này, Điều 127 cần sửa lại theo hướng mềm dẻo bao quát hơn, thay cụm từ mang tính dân dã “không có” cụm từ mang tính pháp lí “vi phạm” Điều 127 BLDS, cụ thể là: “Giao dịch dân vi phạm điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vô hiệu” Bên cạnh đó, nhận thấy quy định Điều 411 BLDS, khoản 1: “Trong trường hợp từ kí kết hợp đồng có đối tượng thực lí khách quan hợp đồng bị vô hiệu” quy định rõ đối tượng hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng tương tự pháp luật nước (mặc dù không quy định cách minh thị) Nói cách khác, đối tượng hợp đồng có hợp đồng Tuy nhiên Quy định đề cập đến chế định cụ thể giao dịch dân không quy định bao quát Điều 122 BLDS – điều luật quy định chung điều kiện có hiệu lực giao dịch dân (hợp đồng dân sự) Do nên bổ sung thêm điều kiện đối tượng vào điều kiện để giao dịch dân có hiệu lực Điều 122 19 BLDS đồng thời lược bỏ quy định Điều 411 khoản Điều 667 khoản BLDS b, Sửa đổi trường hợp tuyên bố hợp đồng vô hiệu + Trường hợp hợp đồng vô hiệu người giao kết hợp đồng bị hạn chế lực hành vi, lực hành vi Điều 130 Có thể bổ sung thêm qui định cho phép bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người tham gia xác lập, thực hợp đồng với người chưa thành niên, người lực hành vi, người bị hạn chế lực hành vi trường hợp người không buộc phải biết đối tác họ người nêu Bên cạnh đó, Bộ luật Dân cần quy định bổ sung thời điểm bắt đầu mà người đại diện cho người lực hành vi có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng thiết lập kể từ thời điểm xác định người lực hành vi, hạn chế lực hành vi thực tế để thống phương hướng xét xử Tòa án cấp Điều đảm bảo lợi ích hợp pháp đối tượng bị hạn chế lực giao kết hợp đồng Mặt khác, cần bổ sung Bộ luật Dân 2005 chế tài áp dụng trường hợp rủi ro cho bên giao kết với người chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến đủ 18 tuổi có tài sản riêng mà sau thời điểm giao kết hợp đồng, người chưa thành niên không tài sản riêng + Hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn Điều 131 Bộ luật Dân sự: Sửa đổi bổ sung Điều 131 theo hướng sau: Quy định rõ khái niệm nhầm lẫn; bổ sung nhầm lẫn xuất phát từ bên tham gia hợp đồng; quy định nhầm lẫn bao gồm nhầm lẫn nội dung chủ yếu hợp đồng nhầm lẫn chủ thể hợp đồng + Hợp đồng vô hiệu lừa dối Điều 132 Bộ luật Dân sự: Theo Bộ luật Dân 2005 chưa quy định đầy đủ phạm vi hành vi xem lừa 20 dối Chúng ta nên bổ sung biểu lừa dối không hành vi, lời nói mà thừa nhận trường hợp bên không cung cấp thông tin im lặng xét cách hợp lý họ phải có nghĩa vụ thông báo + Hợp đồng vô hiệu đe dọa Điều 132 Bộ luật Dân sự: Có thể sửa đổi ngôn từ Điều 132 theo hướng: thay cụm từ "phải thực giao dịch" "…buộc phải giao kết giao dịch…" Về đối tượng đe dọa: Pháp luật bổ sung thêm đối tượng đe dọa tài sản Nhà nước, tổ chức xã hội mà họ có trách nhiệm quản lý hay lợi ích chung xã hội, cộng đồng + Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều kiện hình thức: Điều 134 sửa đổi theo hướng:Khi Tòa án có đủ chứng minh bên tự thỏa thuận hợp đồng xác lập chưa thỏa mãn quy định hình thức Tòa án buộc bên thực quy định hình thức thời hạn, thời hạn mà bên không thực hợp đồng coi tuân thủ hình thức Trong trường hợp này, Tòa án định để công nhận hợp đồng buộc bên phải tuân theo nghĩa vụ cam kết hợp đồng Sửa đổi Điều hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu sau: Đối với hợp đồng vô hiệu thân hợp đồng không đem lại lợi ích cho bên chủ thể mong muốn họ như: hợp đồng vô hiệu lừa dối, nhầm lẫn giải hậu vô hiệu bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận 21 C KẾT LUẬN Vấn đề xử lý hợp đồng vô hiệu quy định Bộ luật Dân năm 2005 có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp chủ thể, lợi ích chung xã hội, Nhà nước Tuy nhiên, thực tế, quy định vấn đề bộc lộ bất cập, là: có quy định chung chung, chưa bao quát trường hợp hợp đồng vô hiệu, quy định có phần cứng nhắc, có chỗ thiếu không theo kịp sống Với thực trạng đó, quy định xử lý hợp đồng vô hiệu cần phải hoàn thiện để quy định mang tính khả thi hơn, phù hợp với thực tế quan tạo điều kiện để hợp đồng phát huy hết vai trò kinh tế thị trường 22 Danh mục tài liệu tham khảo: Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật dân Việt Nam, tập 2, Nxb CAND, Lê Kim Quế, « Hợp đồng dân vô hiệu giá trị hợp đồng dân với người thứ ba », Tạp chí Tòa án tháng 1/2006 (số 2); Đỗ Văn Hữu, ”Vi phạm hình thức có để xác định hợp đồng vô hiệu ?”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp_Số HKLP tháng 3/2008; Nguyễn Ngọc Khánh, Chế định hợp đồng Bộ luật dân Việt Nam, Nxb Tư pháp, 2007; Bộ luật dân năm 2005; 23 MỤC LỤC: A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Hợp đồng dân vô hiệu Khái niệm hợp đồng .2 Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu 3 Mục đích quy định hợp đồng dân vô hiệu 4 Phân loại hợp đồng dân vô hiệu .5 a, Phân loại dựa vào tính chất hợp đồng dân .5 b, Phân loại dựa vào hiệu lực hợp đồng c, Phân loại dựa vào điều kiện có hiệu lực .5 II Các quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu theo Bộ luật Dân 2005 Các trường hợp hợp đồng dân vô hiệu Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu 11 a Thời hiệu hai năm 11 b Thời hiệu không bị hạn chế 12 Giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu 13 Đánh giá định Bộ luật Dân 2005 hợp đồng dân vô hiệu .17 III Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu .18 Yêu cầu đặt việc hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu .18 Những kiến nghị giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu 18 C KẾT LUẬN 24 25 [...]... Khánh, Chế định hợp đồng trong Bộ luật dân sự Việt Nam, Nxb Tư pháp, 2007; 5 Bộ luật dân sự năm 2005; 23 MỤC LỤC: A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I Hợp đồng dân sự vô hiệu 2 1 Khái niệm hợp đồng .2 2 Khái niệm hợp đồng dân sự vô hiệu 3 3 Mục đích của các quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu 4 4 Phân loại hợp đồng dân sự vô hiệu .5 a, Phân loại dựa vào tính chất của hợp đồng dân sự .5... 13 4 Đánh giá chung các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu .17 III Những kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu .18 1 Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu .18 2 Những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu ... không ngay tình của người thứ ba 4 Đánh giá chung các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu Bộ luật Dân sự đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về bảo vệ, tôn trọng quy n sở hữu và tự do hợp đồng, góp phần thúc đẩy việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các quy định trong Bộ luật Dân sự 2005 nói chung, chế định hợp đồng nói riêng... nhất, đồng bộ giữa luật chung (luật dân sự) và luật riêng (các luật chuyên ngành); tránh được sự trùng lặp trong việc điều chỉnh và khắc phục được sự mâu thuẫn trong bản thân các quy định pháp luật về hợp đồng 2 Những kiến nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu a, Về định nghĩa hợp đồng dân sự vô hiệu 18 Điều 127 BLDS quy định: “Giao dịch dân sự không có... các quy n tự do ý chí của con người trong quan hệ dân sự Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2005 còn bộc lộ một số hạn chế trong quy định về xử lý hợp đồng vô hiệu, ví dụ như: - Điều kiện vô hiệu của hợp đồng được quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành là quá rộng, còn chung chung; - Quy định về điều kiện hình thức của hợp đồng còn chưa thống nhất nên có những cách hiểu và vận dụng khác nhau; 17 - Các quy định. .. lực của hợp đồng 5 c, Phân loại dựa vào điều kiện có hiệu lực .5 II Các quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu theo Bộ luật Dân sự 2005 6 1 Các trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu 6 2 Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu 11 a Thời hiệu hai năm 11 b Thời hiệu không bị hạn chế 12 3 Giải quy t hậu quả pháp lý hợp đồng vô hiệu 13 4 Đánh. .. thiện quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu 1 Yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu Đảm bảo sự tôn trọng tự do ý chí trong hợp đồng Tự do hợp đồng ở đây được hiểu là khi tham gia quan hệ hợp đồng, các bên được tự do lựa chọn đối tác, tự do chọn loại hình hợp đồng thích hợp để đạt mục tiêu, tự do xác lập các điều khoản và tự do quy t định có... Điều 411 BLDS 2005: “ Trong trường hợp ngay từ khi kí kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này vô hiệu” Quy định này có thể hiểu đối tượng của hợp đồng cũng là một trong những điều kiện của hợp đồng, không có đối tượng thì tất nhiên sẽ không thể có hợp đồng dân sự Thực tiễn cũng cho thấy quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành đối với hợp đồng có đối tượng... điểm giao kết hợp đồng, người chưa thành niên đó không còn tài sản riêng + Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn tại Điều 131 Bộ luật Dân sự: Sửa đổi bổ sung Điều 131 theo hướng như sau: Quy định rõ hơn về khái niệm nhầm lẫn; bổ sung sự nhầm lẫn xuất phát từ các bên tham gia hợp đồng; quy định nhầm lẫn ở đây bao gồm nhầm lẫn về nội dung chủ yếu của hợp đồng và nhầm lẫn về chủ thể hợp đồng + Hợp đồng vô hiệu do... tương tự như pháp luật các nước (mặc dù không được quy định một cách minh thị) Nói cách khác, nếu không có đối tượng của hợp đồng thì sẽ không thể có hợp đồng Tuy nhiên Quy định này chỉ được đề cập đến trong từng chế định cụ thể của giao dịch dân sự chứ không được quy định bao quát tại Điều 122 BLDS – điều luật quy định chung về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (hợp đồng dân sự) Do đó nên bổ ... hiệu quả” Như hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng không tồn theo quy định pháp luật, hiệu lực pháp lý Mục đích quy định hợp đồng dân vô hiệu Việc quy định hợp đồng dân vô hiệu văn pháp luật nhằm đảm... nhiên, Bộ luật Dân 2005 bộc lộ số hạn chế quy định xử lý hợp đồng vô hiệu, ví dụ như: - Điều kiện vô hiệu hợp đồng quy định Bộ luật Dân hành rộng, chung chung; - Quy định điều kiện hình thức hợp đồng. .. nguyện - Vô hiệu vi phạm hình thức II Các quy định pháp luật hợp đồng dân vô hiệu theo Bộ luật Dân 2005 Các trường hợp hợp đồng dân vô hiệu a, Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm), Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm), Đánh giá quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu. (8điểm)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn