ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014

57 405 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 18:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÊ TRUNG HIẾU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Thái Nguyên 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÊ TRUNG HIẾU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Lớp : 43B - ĐCMT - N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Mai Anh Thái Nguyên 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LÊ TRUNG HIẾU Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN HUYỆN PHÚ BÌNH - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012- 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa Chính Môi Trường Lớp : 43B - ĐCMT - N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 - 2015 Giảng viên hướng dẫn : ThS Trần Thị Mai Anh Thái Nguyên 2015 ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1 Diện tích, cấu loại đất năm 2014 12 Bảng 4.1 Tăng trưởng kinh tế 2010- 2014 thị trấn Hương Sơn 22 Bảng 4.2 Diện tích, cấu loại đất 23 Bảng 4.3 Bảng trạng sử dụng đất thị trấn Hương Sơn .26 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 .27 Bảng 4.5 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo năm kế hoạch 28 Bảng 4.6 Các loại hình sử dụng đất thị trấn Hương Sơn 29 Bảng 4.7 Hiệu kinhtế loại trồng (tính bình quân cho ha) 32 Bảng 4.8 Phân cấp mức độ đánh giá hiệu kinh tế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp (Tính bình quân/1ha) .33 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 34 iii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1 Cơ cấu sử dụng đất thị trấn Hương Sơn 25 iv DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT TNMT : Tài Nguyên môi trường BTNMT : Bộ tài nguyên Môi trường CNNN : Công nghiệp ngắn ngày HĐND : Hội đồng nhân dân LUT : Loại hình sử dụng đất UBND : Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG .ii DANH MỤC HÌNH .iii DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Khái quát hiệu sử dụng đất 2.1.2 Tầm quan trọng đánh giá đất 2.1.3 Khái niệm đất nông nghiệp 2.1.4 Phân loại đất nông nghiệp 2.1.5 Vai trò ý nghĩa đất đai sản xuất nông nghiệp 2.2 Cơ sở lý luận đánh giá đất 2.2.1 Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên 2.2.2 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu kinh tế 2.2.3 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu xã hội 2.2.4 Đánh giá đất đai dựa vào tiêu hiệu môi trường 2.3 Cơ sở thực tiễn 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới Việt Nam .10 vi 2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 12 2.4 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 12 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 14 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 14 3.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất biến động đất nông nghiệp địabàn thịtrấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .14 3.3.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã 14 3.3.4 Đánh giá hiệu kinh tế, xã hội, môi trường loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 14 3.3.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất 15 3.3.6 Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu .15 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 15 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 18 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội Thị trấn Hương Sơn 18 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 18 4.1.2 Các nguồn Tài nguyên 19 4.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội, sở hạ tầng 21 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo nỗ lực thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình quan, thầy cô, bạn bè gia đình Trước tiên xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Th.S Trần Thị Mai Anh người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu cho trình thực đề tài tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên có dìu dắt trình học tập thực đề tài Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo UBND thị trấn Hương Sơn, cảm ơn anh chị phòng Địa xã, nơi thực đề tài giúp đỡ tạo điều kiện cho học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè người thân động viên tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Sinh viên LÊ TRUNG HIẾU Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực, thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Đất đai, đặc biệt đất nông nghiệp hạn diện tích lại có nguy suy thoái ngày cao tác động thiên nhiên thiếu ý thức người trình sử dụng Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất nông nghiệp trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ, khả khai hoang đất lại hạn chế Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu để sử dụng hợp lý theo quan điếm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính toàn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có nông nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Thị Trấn Hương Sơn cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 23 km phía Tây Bắc Địa hình thị trấn Hương Sơn tương đối phẳng, đất đai màu mỡ,có sông Đào nằm hệ thống thủy nông sông cầu có chiều rộng từ 25 m đến 30 m chạy dọc suốt từ phía bắc đến phía nam thị trấn, nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt người dân phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.Do địa hình thuận lợi nên lúa nông nghiệp ngắn hạn trồng chủ yếu địa bàn Tuy nhiên, loại đất bao gồm yếu tố thuận lợi hạn chế cho việc khai thác sử dụng (chất lượng đất thể yếu tố tự nhiên vốn có đất như: địa hình, thành phần giới, hàm lượng chất dinh dưỡng, chế độ nước ) nên phương thức sử dụng đất khác vùng, khu vực, điều kiện kinh tế xã hội cụ thể Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp có xu hướng ngày giảm, dân số ngày tăng, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng vii 4.1.4 Hiện trạng sử dụng đất theo mục đích sử dụng .23 4.1.5 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội 23 4.2 Đánh giá tình hìnhsử dụng đất địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .25 4.2.2 Tình hình biến động đất đai 27 4.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn thị trấn Hương Sơn 28 4.3.1 Các loại hình sử dụng đất thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình 28 4.3.2 Mô tả loại hình sử dụng đất .29 4.4 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp .31 4.4.1 Hiệu kinh tế 31 4.4.2 Hiệu xã hội 36 4.4.3 Hiệu môi trường 38 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp thị trấn Hương Sơn 39 4.5.1 Giải pháp sách 39 4.5.2 Giải pháp mặt hạ tầng - xã hội, khoa học - kỹ thuật .40 4.5.3 Giải pháp thị trường .41 4.5.4.Giải pháp tín dụng 42 4.6 Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn 42 4.6.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất .42 4.6.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp .43 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị .46 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 35 Giá trị bình quân tiêu hiệu kinh tế kiểu sử dụng đất đất canh tác trồng hàng năm thể bảng 2.3 Qua bảng 2.3 ta thấy: - LUT 2L - M: LUT có hiệu kinh tế cao áp dụng chủ yếu vùng số vùng Công thức luân canh có hiệu kinh tế cao Lúa xuân - lúa mùa - rau đông, với thu nhập hỗn hợp 60.404 nghìn đồng, giá trị ngày công lao động 302.012 nghìn đồng - Tuy nhiên, rau có mức đầu tư lớn, đòi hỏi kỹ thuật thâm canh cao, rủi ro lớn nhu cầu thị trường không ổn định, chịu ảnh hưởng nhiều thời tiết sâu bệnh Những năm thời tiết thuận lợi, trồng cho suất cao giá sản phẩm thấp, thị trường tiêu thụ hạn chế nên hình thức thâm canh rau quy mô lớn không phát triển - LUT 2L: Lúa loại trồng quen thuộc, loại lương thực ưu tiên hàng đầu canh tác xã LUT 2L phổ biến toàn thị trấn, trồng với diện tích cao nhất, người nông dân chấp nhận bị thất thu hoàn toàn có biến động điều kiện thời tiết, đồng thời đảm bảo nhu cầu lương thực cho tiêu dùng chăn nuôi Thu nhập hỗn hợp đạt 37.361 nghìn đồng, giá trị ngày công lao động 146.46 nghìn đồng/công - LUT 1L - 1M: Lạc xuân - Lúa mùa công thức luân canh cho hiệu kinh tế cao với thu nhập hỗn hợp 29.694 nghìn đồng/ha, giá trị ngày công lao động đạt 82.99 nghìn đồng/công Do đó, kiểu luân canh áp dụng nhiều không đem lại hiệu kinh tế cao - LUT 1L: Thu nhập hỗn hợp 19.382 nghìn đồng, giá trị ngày công lao động 120.49 nghìn đồng/công Đây LUT cho hiệu kinh tế thấp nhất, Kiểu sử dụng đất trồng vụ lúa mùa, trồng chủ yếu vùng địa hình cao, chế độ tưới nhờ nước trời, hiệu kinh tế thấp, diện tích canh tác lúa giảm đáng kể - LUT chuyên rau, màu: Loại hình sử dụng đất phân bố hầu hết đồng vùng, đất đai thích hợp cho trồng màu Hiệu kinh tế có phân cấp rõ rệt kiểu sử dụng đất, từ thấp đến trung bình cao 36 + Kiểu sử dụng đất phổ biến LUT ngô mùa - ngô đông, nhiên diện tích áp dụng vào trồng lại chiếm ít, hiệu kinh tế chưa tương xứng với tiềm sẵn có + Ngô mùa rau đông kiểu sử dụng có thu nhập hỗn hợp cao đạt 159.58nghìn đồng/công + Kiểu sử dụng Lúa xuân Lúa mùa lạc đông phổ biến đem hiệu kinh tế cao với thu nhập 191.569 nghìn đồng Với kiểu sử dụng chuyên màu trồng đảm bảo ổn định đời sống, đảm bảo an ninh lương thực địa phương, chưa xác định làm giàu Qua phân tích trên, thấy loại hình sử dụng đất thị trấn Hương Sơn đa dạng, trồng hàng năm chủ yếu lúa ngô LUT có hiệu kinh tế cao lúa lúa - màu, LUT có hiệu kinh tế thấp lúa Ngoài ra, diện tích trồng CNNN chiếm diện tích lớn, đem lại hiệu kinh tế cao 4.4.1.2 Hiệu kinh tế ăn LUT trồng ăn thị trấn Hương Sơn phân bố rộng rãi quy mô nhỏ lẻ, không hình thành vườn chuyên canh ăn quả, chủ yếu vườn tạp Hiệu kinh tế ăn thể qua bảng 2.3 Qua bảng 2.3 ta thấy, giá trị sản xuất ăn cao bình quân 237.624nghìn/công Hiệu kinh tế cao so với trồng hàng năm chi phí không bao gồm khoản đầu tư thời kỳ kiến thiết Cây ăn cho thu nhập hỗn hợp từ 172-228 triệu đồng/ha, giá trị ngày công cao đạt 237.624 nghìn đồng/công 4.4.2 Hiệu xã hội Để đánh giá khái quát khả thích hợp loại hình sử dụng đất phục vụ cho mục đích nông nghiệp mặt xã hội đề tài sử dụng tiêu sau: Giá trị sản xuất lao động nghề nông lâm nghiệp, mức độ chấp nhận xã hội, khả sản xuất hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ thị trường, thu hút lao động, đảm bảo đời sống xã hội, tỷ lệ giảm hộ đói nghèo… 37 Mỗi loại hình sử dụng đất có tác dụng định đến đời sống xã hội địa phương Theo số liệu điều tra nông hộ thị trấn Hương Sơn,phần lớn hộ điều tra có số nhân từ - người/hộ, lao động độ tuổi từ - người/hộ Như vậy, vấn đề đặt phải áp dụng loại hình sử dụng đất tận dụng nguồn lao động có hộ gia đình Quá trình sản xuất nông nghiệp tạo việc làm cho người nông dân, tạo nguồn cải phục vụ đời sống nông hộ, đồng thời tạo nguồn hàng hóa để buôn bán thị trường Qua đó, loại hình sử dụng đất mang lại hiệu kinh tế cao có tác dụng tích cực đến việc nâng cao chất lượng sống, thay đổi mặt nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực địa phương, giảm tình trạng đói nghèo, giải nhu cầu lao động cho người dân Ngược lại, loại hình sử dụng đất không hiệu quả, cho thu nhập thấp, không giải việc làm cho người dân dẫn đến phát sinh tệ nạn xã hội lúc nông nhàn, hay xu dịch chuyển lao động từ nông thôn thành thị Sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu người dân điều kiện đầu tư cho giáo dục, y tế * Đối với LUT trồng hàng năm Các hoạt động trồng trọt đất hàng năm huy động sử dụng phần lớn quỹ thời gian lao động nông hộ Tuy nhiên, việc đầu tư công lao động LUT không thường xuyên, mang tính thời vụ, tập trung chủ yếu vào số thời gian khâu gieo trồng, làm cỏ thu hoạch, lại thời gian nhàn rỗi Lúa, ngô sản xuất không đáp ứng nhu cầu lương thực xã mà cung cấp cho xã lân cận địa bàn huyện… LUT lúa - màu chuyên màu có khả giải công ăn việc làm cao nhiều so với LUT lúa - màu, LUT lúa lúa LUT lúa cần lao động canh tác vụ lúa dẫn đến lao động việc làm tháng lại, cho thu nhập thấp 38 * Đối với LUT trồng lâu năm Là LUT có hiệu kinh tế cao đòi hỏi đầu tư lớn, đặc biệt thời kỳ kiến thiết cần khoản chi phí lớn không cho sản phẩm thu hoạch Đây trở ngại hộ gia đình đặc biệt hộ nghèo cận nghèo, khả đầu tư Trong năm qua, diện tích vải ngày mở rộng, thu hút lao động địa bàn Cây vải giải việc làm ổn định cho người dân cần nhiều công lao động khâu thu hoạch, đồng thời giúp cho người dân thời gian nông nhàn chờ thời vụ kiếm thêm thu nhập, vị trí vườn thường liền với nhà nên không công lại đồng ruộng điều kiện thuận lợi để sử dụng lao động phụ gia đình cách tốt nhất, trồng thích hợp với điều kiện tự nhiên địa phương 4.4.3 Hiệu môi trường Đánh giá mức độ ảnh hưởng việc sử dụng đất hệ thống trồng tới môi trường vấn đề lớn Liên quan nhiều tới tỷ lệ sử dụng phân bón Bền vững mặt môi trường yêu cầu sử dụng đất đai bền vững Các loại hình sử dụng đất bền vững mặt môi trường đòi hỏi phải bảo vệ độ màu mỡ đất, ngăn chặn thoái hóa đất, ô nhiễm đất bảo vệ môi trường tự nhiên, không gây hại cho sức khỏe người Để đánh giá ảnh hưởng LUT đến môi trường cần xem xét số vấn đề sau: xói mòn, rửa trôi, tượng ô nhiễm đất, nước sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, tượng thoái hóa đất khai thác đất mức mà biện pháp tăng độ phì nhiêu đất Hầu hết loại trồng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lần/vụ, có loại trồng sâu bệnh hại phun tới - lần/vụ Do số lượng thuốc số lượng phun nhiều có phun trước thời kỳ thu hoạch nên lượng thuốc bảo vệ thực vật tàn dư đất, sản phẩm nông nghiệp tương đối lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường chất lượng nông sản Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực, thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa, xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Đất đai, đặc biệt đất nông nghiệp hạn diện tích lại có nguy suy thoái ngày cao tác động thiên nhiên thiếu ý thức người trình sử dụng Đó chưa kể đến suy giảm diện tích đất nông nghiệp trình đô thị hóa diễn mạnh mẽ, khả khai hoang đất lại hạn chế Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu để sử dụng hợp lý theo quan điếm sinh thái phát triển bền vững trở thành vấn đề mang tính toàn cầu nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có nông nghiệp chủ yếu Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Thị Trấn Hương Sơn cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 23 km phía Tây Bắc Địa hình thị trấn Hương Sơn tương đối phẳng, đất đai màu mỡ,có sông Đào nằm hệ thống thủy nông sông cầu có chiều rộng từ 25 m đến 30 m chạy dọc suốt từ phía bắc đến phía nam thị trấn, nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt người dân phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.Do địa hình thuận lợi nên lúa nông nghiệp ngắn hạn trồng chủ yếu địa bàn Tuy nhiên, loại đất bao gồm yếu tố thuận lợi hạn chế cho việc khai thác sử dụng (chất lượng đất thể yếu tố tự nhiên vốn có đất như: địa hình, thành phần giới, hàm lượng chất dinh dưỡng, chế độ nước ) nên phương thức sử dụng đất khác vùng, khu vực, điều kiện kinh tế xã hội cụ thể Bên cạnh đó, diện tích đất nông nghiệp có xu hướng ngày giảm, dân số ngày tăng, nhu cầu lương thực thực phẩm tăng 40 + Cần có sách khuyến khích, tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế trang trại + Nhiều hộ gia đình thiếu vốn sản xuất, giải nguồn vốn phục vụ cho sản xuất nông hộ hướng tới việc phát triển kinh tế bền vững + Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng đất đai phân tán, manh mún để thực giới hóa nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ theo hướng sản xuất hàng hóa + Nhà nước cần có trợ cấp giá giống, phân bón …Cán khuyến nông cần trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà nông dân như: kỹ thuật làm đất, gieo mạ, bón phân… + Do cần đa dạng hóa hình thức tín dụng nông thôn; Cải cách thủ tục cho vay hộ nông dân, tạo thuận lợi cho người sản xuất đặc biệt hộ nghèo cách cho vay với lãi suất ưu đãi + Chú trọng thu hút nguồn vốn từ bên Huy động rộng rãi nguồn vốn, nguồn lực, cần phải hướng dẫn cho người nông dân quản lý sử dụng vốn phát triển kinhtế cách tố iưu + Tạo điều kiện để người nông dân tiếp cận kỹ thuật bón phân, giống,các mô hình canh tác hiệu bền vững, kỹ thuật chăm sóc trồng,…thông qua tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn cho nông dân học tập + Hạn chế tối đa việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp + Nhà nước cần có chế quản lý thông thoáng để thị trường nông thôn phát triển, nhằm giúp hộ nông dân tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thuận tiện 4.5.2 Giải pháp mặt hạ tầng - xã hội, khoa học - kỹ thuật * Giải pháp mặt hạ tầng - xã hội + Đầu tư nâng cấp mở hệ thống giao thông liên thôn, liên xã giao thông nội đồng để thuận tiện cho việc lại, vận chuyển sản phẩm nông sản trao đổi hàng hóa 41 + Nâng cấp tăng cường hệ thống điện lưới, hệ thống thông tin để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với tiến khoa học kỹ thuật mới, phục vụ phát triển sản xuất + Xây dựng thêm nâng cấp hệ thống thủy lợi, đặc biệt xây dựng hệ thống kênh mương, trạm bơm, cống nội đồng kiên cố, hoàn chỉnh nhằm tạo khả tưới tiêu nước chủ động cho đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước cho ruộng có địa hình vàn cao, có biện pháp cải tạo đất lựa chọn giống trồng phù hợp để đưa diện tích đất vụ nên vụ + Xây dựng mô hình chuyên canh, vùng sản xuất theo hướng hàng hóa, việc sản xuất theo mô hình chuyên canh tạo điêu kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, thuận lợi cho việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm * Giải pháp khoa học - kỹ thuật + Để đạt hiệu kinh tế cao chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cần tăng cường áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ, trang thiết bị phù hợp với điều kiện đất đai vào sản xuất + Khuyến khích người dân sử dụng giống trồng cho suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng + Phát triển sản xuất gắn với việc cải tạo đất, bảo vệ đất môi trường, tránh tình trạng ô nhiễm đất + Hướng dẫn người dân bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ cách, hạn chế sử dụng phân vô thuốc bảo vệ thực vật tăng cường sử dụng loại phân chuồng, phân xanh… 4.5.3 Giải pháp thị trường Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm: Nắm bắt thông tin thị trường, thường xuyên theo dõi thông tin, dự báo thị trường sản phẩm để người yên tâm sản xuất, chủ động đầu tư Dự báo xu phát triển để điều chỉnh cấu trồng, điều chỉnh khâu bảo quản chế biến Áp dụng phương pháp quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng, liên kết liên doanh tìm đối tác đầu tư gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 42 Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân vấn đề quan trọng để chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới phát triển bền vững, đem lại hiệu kinh tế cao Do đó, để mở mang thị trường ổn đinh cần có giải pháp sau: + Tổ chức tốt thông tin thị trường, dự báo thị trường để giúp nông dân có hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm + Mở rộng sản xuất sản phẩm nông nghiệp yêu cầu mặt chất lượng an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu + Hình thành tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân 4.5.4.Giải pháp tín dụng - Hàng năm, xã phải kết hợp với ngân hàng địa bàn tỉnh, huyện mở lớp tập huấn sử dụng vốn vay xã cho cán chủ chốt thôn vào đầu mùa vụ Sau đó, cán truyền đạt thông tin lại cho người dân thôn - Ưu tiên phân bố nguồn vốn cho hộ (mỗi hộ vay từ 10 - 15 triệu đồng, lãi suất 0,65% đến 0,9%) có khả đất lao động để khuyến khích mở rộng đầu tư phát triển sản xuất đặc biệt mô hình sản xuất thâm canh trồng có hiệu - Hỗ trợ cho hộ nghèo việc tiếp cận vốn vay ngân hàng sách xã hội hình thức giảm lãi suất cho vay 0,6%, kéo dài thời hạn vay vốn năm mô hình trồng trọt năm mô hình chăn nuôi 4.6 Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn 4.6.1 Quan điểm khai thác sử dụng đất - Khai thác sử dụng hợp lý tiềm mạnh đất đai, lao động để phát triển kinh tế xã hội xã - Cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi nhằm chủ động tưới tiêu để đưa diện tích đất vụ lên vụ Đặc biệt mở rộng mô hình Lúa – lúa- rau đông tận dụng diện tích đất nhằm tăng thêm thu nhập cho người dân - Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất đặc biệt sử dụng trồng xuất cao, chất lượng tốt vào sản xuất 43 - Sử dụng loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cách, hợp lý nhằm tránh tình trạng dư thừa tồn đọng thuốc bảo vệ thực vật đất gây ô nhiễm môi trường Trong trình sản xuất cần gắn chặt với việc cải tạo bảo vệ môi trường nói chung, môi trường đất nói riêng - Chuyển đổi loại hình sử dụng đất cách mở rộng diện tích vụ đông đất vụ, thực thâm canh nhằm tăng suất, chất lượng sản phẩm.[8] 4.6.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp - Đối với loại hình sử dụng đất vụ lúa – màu với kiểu sử dụng đất : lúa mùa- lúa xuân- ngô đông, lúa mùa- lúa xuân- rau đông, lúa mùa- lúa xuân - lạc đông cần áp dụng giống có suất cao, chất lượng tốt nhằm tăng hiệu kinh tế đơn vị sử dụng đất như:nhị ưu, KD 18 trồng vụ đông có hiệu kinh tế cao như: bắp cải, cà chua, su hào - Đối với đất vụ cần cải tạo hệ thống thủy lợi chuyển dịch cấu để tăng diện tích thành đất vụ với trồng cho suất chất lượng tốt - Chuyển diện tích trồng ngô vụ sang vụ lúa- màu Đất trồng ăn loại hình đạt hiệu kinh tế cao, nhiên diện tích ít, thị trường tiêu thụ chưa phát triển, thời gian tới cần mở rộng diện tích theo hướng chuyên canh ăn để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân * Với ăn (Bưởi Diễn,Vải) - Cần cải tạo vườn tạp thành vườn ăn có giá trị kinh tế cao Khi tiến hành cải tạo cần lưu ý: phải vừa cải tạo vừa thâm canh, lấy kết thâm canh để đầu tư cho cải tạo Việc cải tạo vườn không nên chặt bỏ đồng loạt, gây xáo trộn lớn môi trường, môi sinh.Cần có thị trường tiêu thụ, người dân cần biết người mua cần gì, cần vào lúc nào, loại bán giá Từ đó, định hướng đưa kế hoạch cải tạo vườn, nội dung cải tạo bao gồm: + Cải tạo cấu trồng vườn: Cần xác định loại ăn chủ lực? Ngoài cần có thêm ăn bổ trợ khác tạo cho vườn có nhiều tầng tán 44 + Cải tạo giống ăn Trên sở điều tra loại ăn cần tuyển chọn giống tốt, sâu bệnh, đưa giống thích nghi với điều kiện tự nhiên xã, có suất cao, chất lượng tốt thay giống cũ chất lượng Hiện nay, viện nghiên cứu, trạm trại chọn tạo nhiều giống có suất cao, mẫu mã đẹp, thơm ngon chất lượng, có gióng chín sớm chín muộn giống địa phương Ghép cải tạo vườn vải vụ với giống vải chín sớm mang lại hiệu kinh tế cao mà chặt bỏ vườn cũ để trồng Như vậy, giảm chi phí đầu tư cho nông dân phải trồng chăm sóc thời kỳ kiến thiết bản, vườn cải tạo cho thu nhập sớm Mặt khác, mở rộng diện tích phát triển nâng cao kỹ thuật chăm sóc giống kinh tế Bưởi Diễn mang lại nguồn kinh tế cao hơn, góp phần đưa giống trồng làm giống mang lại thu nhập cao cho người dân + Cải tạo đất vườn hệ thống tưới tiêu + Cải tiến kỹ thuật canh tác, làm theo quy trình kỹ thuật chăm sóc cho loại ăn - Cùng với việc sử dụng giống tốt bệnh, cần ý cải tiến kỹ thuật canh tác phù hợp với giống ăn từ làm đất, đào hố, bố trí mật độ Khoảng cách, kỹ thuật trồng chăm sóc thời kỳ tuổi, từ việc bón phân, tưới nước, tạo hình tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh đến việc trồng xen, trồng gối, thu hoạch bảo quản sản phẩm Hiện nay, có tài liệu hướng dẫn loại ăn - Tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm: Nắm bắt thông tin thị trường, thường xuyên theo dõi thông tin, dự báo thị trường sản phẩm để người sản xuất yên tâm, chủ động đầu tư Dự báo xu phát triển để điều chỉnh cấu trồng, điều chỉnh khâu bảo quản chế biến.Áp dụng phương pháp quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm phương tiện thông tin đại chúng, liên kết liên doanh tìm đối tác đầu tư gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn thị trấn Hương Sơn, em rút số kết luận sau: Thị trấn Hương Sơn xã trung du miền núi với sản xuất nông nghiệp chủ yếu, tổng diện tích đất nông nghiệp 81.24% diện tích tự nhiên Thị trấn có vị trí địa lý, điều kiện đất đai, khí hậu, thủy văn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp, suất trồng đạt vượt mức bình quân huyện Phú Bình chưa tương xứng với tiềm sẵn có, đời sống người dân nhiều khó khăn, sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu lao động địa phương Theo phân loại đất thị trấn Hương Sơn năm 2014 xã có đất Feralit đỏ vàng phát triển đá phiến thạch sét đá biến chất phân bố toàn xã, tầng đất trung bình, thành phần giới thịt nhẹ pha đất thích hợp cho trồng nông nghiệp Độ dốc tụ phù sa ven suối có thành phần giới từ thịt nặng đến sét, hàm lượng dinh dưỡng thích hợp cho trồng loại lương thực, công nghiệp ngắn ngày Với nhóm đất thích hợp với nhiều loại trồng, nên điều kiện thuận lợi để xã đa dạng hoá loại trồng tương lai Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã là: * Đối với đất trồng hàng năm Có loại hình sử dụng đất: 2L - M, 2M - 1L, 2L, 1L - 1M, 1L, chuyên rau, màu công nghiệp ngắn ngày, với 15 kiểu sử dụng đất phổ biến Trong đó, LUT lúa - màu cho hiệu cao nhất, LUT lúa cho hiệu thấp * Đối với đất trồng lâu năm LUT ăn trọng đầu tư, phát triển nhằm mục đích kinh tế Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lựa chọn loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho thị trấn Hương Sơn: Vì việc điều tra đánh giá cách tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến tình hình sử dụng đất, trạng hiệu sử dụng đất, từ định hướng cho người dân xã khai thác sử dụng đất đai hợp lý, bền vững vấn đề cần thiết quan trọng Xuất phát từ thực tế nêu trên, đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Tài Nguyên Môi Trường, giúp đỡ hướng dẫn trực tiếp cô giáo ThS Trần Thị Mai Anh, em tiến hành nghiên cứu đề tài“Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2014” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn thị trấn Hương Sơn - Đề xuất giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất địa bàn nghiên cứu 1.3.Yêu cầu đề tài - Đánh giá yếu tố điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến tình hình sử dụng đất nông nghiệp - Đánh giá lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu cao - Đưa giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Thông tin số liệu thu xác trung thực, khách quan 1.4 Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa học tập nghiên cứu + Đề tài giúp em hoàn thiện kiến thức học nhà trường thực tế, từ giúp chúng em hiểu rõ nắm văn quy phạm văn pháp quy công tác sử dụng đất nông nghiệp + Nâng cao khả tiếp cận, điều tra, thu thập xử lý thông tin sinh viên trình làm đề tài - Ý nghĩa thực tiễn + Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ đề xuất giải pháp sử dụng đất đạt hiệu cao bền vững, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương 47 - Cần tổ chức lớp tập huấn chuyên đề, chuyên sâu đến hộ gia đình; tổ chức tham quan học tập mô hình điển hình ngành trồng trọt chăn nuôi nhằm cung cấp thêm kinh nghiệm kiến thức cho người dân - Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng diện rộng đặc biệt diện tích đất hiệu kinh tế; trọng đầu tư cải tạo phát triển kinh tế vườn - Duy trì diện tích gieo trồng lúa với biện pháp đầu tư thâm canh hợp lý để góp phần đảm bảo vấn đề an ninh lương thực giải lao động cho địa phương - Tận dụng tốt nguồn vốn đầu tư, dự án phát triển kinh tế - xã hội nước vào sản xuất nhằm hoàn thiện sở hạ tầng cải thiện đời sống cho người dân Tạo điều kiện cho người dân vay vốn khuyến khích họ mạnh dạn đầu tư thâm canh nơi có tiềm đất đai - Tạo điều kiện cho người dân vay vốn khuyến khích họ mạnh dạn đầu tư thâm canh nơi có tiềm đất đai - Đào tạo cán chuyên môn, cán xã có trình độ nắm bắt tình hình cụ thể địa phương để có định hướng hợp lý phát triển kinh tế xã hội xã - Đẩy mạnh việc hình thành tổ, nhóm cung cấp dịch vụ vật tư nông nghiệp, điểm thu mua chế biến nông sản nhằm tìm đầu cho sản phẩm nông nghiệp 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2011), Hiện trạng sử dụng đất theo định số 2282QĐ/BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2011 Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), Giáo trình Đất, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội FAO (1990), Guidelines, Land Evaluation for Agricultural Development Soil bulletin 64, FAO, Rome Ngô Thị Hồng Gấm (2009), “Đánh giá khả thích hợp loại hình sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên” Luận văn thạc sĩ, Thái Nguyên Nguồn www.tintucnongnghiep.com/ Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thị Thu Huyền (2009), Bài giảng đánh giá đất, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Phú Bình (2013), Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Phú Bình (2013), Thuyết minh quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai 2013, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 10 Nguyễn Đình Thi, Vũ Thị Quý (2012), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất đai, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 11 Ủy ban nhân dân thị trấn Hương Sơn (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 12 Phạm Văn Vân, Nguyễn Thanh Trà (2010), “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp huyện Chương Mỹ, Hà Nội” Tạp chí KH & PT 2010 13 Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất - Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Phú Bình (2013), Biểu thống kê, kiểm kê diện tích đất đai, thị trấn Hương Sơn (2013) [...]... trực tiếp của cô giáo ThS Trần Thị Mai Anh, em tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 -2014 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thị trấn Hương Sơn - Đề xuất những giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứu... huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên + Điều kiện tự nhiên + Các nguồn tài nguyên + Điều kiện kinh tế - xã hội 3.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất và biến động đất nông nghiệp trên địabàn th trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên + Tình hình sử dụng đấtnông nghiệp trên địa bàn xã + Tình hình biến động đất nông nghiệp trên địa bàn xã 3.3.3 Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên. .. Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả xã hội 8 2.2.4 Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả môi trường 8 2.3 Cơ sở thực tiễn 9 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam .10 25 4.2 Đánh giá tình hìnhsử dụng đất trên địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp thị trấn Hương Sơn, huyện Phú. .. nông nghiệp của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Trên địa bàn xã của thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm : UBND Thị Trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình - Thời gian tiến hành : Từ 01/2015 đến 05/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị trấn Hương Sơn, huyện. .. nghiệp trên địa bàn xã 3.3.4 Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp + Đánh giá hiệu quả về kinh tế + Đánh giá hiệu quả về xã hội 15 + Đánh giá hiệu quả về môi trường 3.3.5 Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất 3.3.6 Định hướng sử dụng đất cho thị trấn Hương Sơn 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp... loại đất chính năm 2014 12 Bảng 4.1 Tăng trưởng kinh tế 2010- 2014 thị trấn Hương Sơn 22 Bảng 4.2 Diện tích, cơ cấu các loại đất chính 23 Bảng 4.3 Bảng hiện trạng sử dụng đất tại thị trấn Hương Sơn .26 Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 .27 Bảng 4.5 Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng theo từng năm kế hoạch 28 Bảng 4.6 Các loại hình sử dụng đất của thị trấn Hương. .. quát về hiệu quả sử dụng đất 3 2.1.2 Tầm quan trọng của đánh giá đất 5 2.1.3 Khái niệm đất nông nghiệp 6 2.1.4 Phân loại đất nông nghiệp 6 2.1.5 Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất nông nghiệp 7 2.2 Cơ sở lý luận về đánh giá đất 8 2.2.1 Đánh giá đất dựa vào điều kiện tự nhiên 8 2.2.2 Đánh giá đất đai dựa vào chỉ tiêu hiệu quả kinh... hóa cũng như đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước làm cho diện tích đất nông nghiệp ở Việt Nam có nhiều biến động 12 2.3.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình Bảng 2.1 Diện tích, cơ cấu các loại đất chính năm 2014 DIỆN TÍCH STT LOẠI ĐẤT 1 Tổng diện tích tự nhiên 1030,33 100,00 2 Đất nông nghiệp 851,03 82,60 3 Đất phi nông nghiệp 179,30... Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Theo số liệu thống kê đất đai năm 2014 thị trấn Hương Sơn hiện có tổng diện tích đất tự nhiên là 1030,33 ha, chiếm 4,09% diện tích tự nhiên của huyện Phú Bình (25171,49 ha) Đất nông nghiệp 851,03 ha, Chiếm 82,60% so với tổng diện tích tự nhiên, Đất phi nông nghiệp 179,30 ha diện tích tự nhiên, 0% diện tích đất chưa sử dụng Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp đươc thể... 2.7 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 0,53 0,05 2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 7,14 0,69 2.9 Đất sông suối SON 5,00 0,49 2.10 Đất phát triển hạ tầng DHT 98,48 9,56 2.11 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,34 0,03 2.12 Đất ở đô thị ODT 54,98 5,34 3 Đất chưa sử dụng CSD Nguồn: UBND thị trấn Hương Sơn 27 4.2.1.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp Bảng 4.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 Thứ Chỉ ... hìnhsử dụng đất địa bàn thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên 4.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Theo số liệu thống kê đất. .. hình sử dụng đất biến động đất nông nghiệp địabàn th trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên + Tình hình sử dụng đấtnông nghiệp địa bàn xã + Tình hình biến động đất nông nghiệp địa bàn. .. 3.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất biến động đất nông nghiệp địabàn th trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .14 3.3.3 Xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014 , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014 , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ sử DỤNG đất NÔNG NGHIỆP TRÊN địa bàn THỊ TRẤN HƯƠNG sơn HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2012 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn