Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

63 341 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 18:51

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ CHÂM ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN LĂNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính Quy Chuyên ngành : Địa môi trường Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011-2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ CHÂM ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN LĂNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính Quy : Địa môi trường : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N02 : 2011-2015 : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ CHÂM ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN LĂNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính Quy : Địa môi trường : Quản lý tài nguyên : K43 - ĐCMT - N02 : 2011-2015 : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên, năm 2015 ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BVTV Bảo vệ thực vật CPTG Chi phí trung gian GTSX Giá trị sản xuất GTGT Giá trị gia tăng HTX Hợp tác xã KT - XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LUT Land Use Type (Loại hình sử dụng đất) STT Số thứ tự UBND Ủy ban nhân dân iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng Việt Nam năm 2009 13 Bảng 2.2: Kết thống kê diện tích đất đai năm 2014 14 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Văn Lăng năm 2014 28 Bảng 4.2: Các loại hình sử dụng đất xã Văn Lăng năm 2014 30 Bảng 4.3 Năng suất, sản lượng số trồng năm 2014 31 Bảng 4.4: Một số đặc điểm LUT trồng hàng năm 31 Bảng 4.5: Hiệu kinh tế loại trồng 34 Bảng 4.6: Hiệu kinh tế LUT chè 35 Bảng 4.7: Hiệu xã hội LUT 37 Bảng 4.8: Hiệu môi trường LUT 39 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ cấu loại đất xã Văn Lăng năm 2014 27 v MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, yêu cầu, ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm vai trò đất đai 2.1.2 Sử dụng đất quan điểm sử dụng đất 2.1.3 Vấn đề hiệu sử dụng đất nông nghiệp định hướng sử dụng đất 2.2 Cơ sở thực tiễn 11 2.2.1 Sơ lược tình hình sử dụng đất nông nghiệp giới 11 2.2.2 Sơ lược tình hình sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 12 2.2.3 Tình hình sử dụng đất địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 13 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 3.3 Nội dung nghiên cứu 15 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu 15 3.4.2 Phương pháp kế thừa tài liệu có liên quan 16 3.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 16 3.4.4 Phương pháp tổng hợp, so sánh 17 vi 3.4.5 Phương pháp xác định đặc tính đất đai 17 3.4.6 Phương pháp đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 17 3.4.7 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 21 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 26 4.2 Hiện trạng sử dụng đất loại hình sử dụng đất 27 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 27 4.2.2.Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 28 4.2.3 Các loại hình sử dụng đất 30 4.2.4 Mô tả loại hình sử dụng đất 31 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Văn Lăng 33 4.3.1 Hiệu kinh tế 33 4.3.3 Hiệu môi trường 38 4.4 Lựa chọn định hướng sử dụng loại hình sử dụng đất xã Văn Lăng 40 4.4.1 Nguyên tắc lựa chọn 40 4.4.2 Tiêu chuẩn lựa chọn 40 4.4.3 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất 41 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 42 4.5.1 Giải pháp chung 42 4.5.2.Giải pháp cụ thể 44 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, sau hoàn thành khóa học trường tiến hành thực tập tốt nghiệp huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Khóa luận hoàn thành nhờ quan tâm giúp đỡ đơn vị, Quan, tổ chức nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu nhà trường Tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo TS: Vũ Thị Thanh Thủy người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, đồng thời xin chân thành cảm ơn giúp đỡ UBND xã Văn Lăng, UBND huyện Đồng Hỷ, phòng Tài Nguyên Môi Trường huyện Đồng Hỷ, ban ngành đoàn thể nhân dân huyện tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu đề tài địa phương Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới bạn bè người thân động viên, giúp đỡ thực đề tài Tuy nhiên, hạn chế nguồn tư liệu khả nghiên cứu thân báo cáo không tránh khỏi khiếm khuyết cần góp ý, sửa chữa.Kính mong đóng góp ý kiến quý thầy cô bạn đọc để báo cáo hoàn chỉnh Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2015 Sinh viên Lê Thị Châm Anh sở hạ tầng, sở chế biến tiêu thụ, phương thức canh tác chưa chuyên môn hoá, trình độ thâm canh sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tài nguyên đất đai nhân lực chưa khai thác đầy đủ Trong năm gần đây, trình chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa làm giảm quỹ đất nông nghiệp xã Bên cạnh đó, nhu cầu lương thực, thực phẩm lại tăng nhanh gia tăng dân số tạo sức ép đất canh tác Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn nhu cầu sử dụng đất, đồng ý ban chủ nhiệm khoa Quản Lí Tài Nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Văn Lăng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên” nhằm xác định loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững 1.2 Mục tiêu, yêu cầu việc nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phương diện: kinh tế, xã hội môi trường Từ đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn xã phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT–XH xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Thu thập đầy đủ số liệu điều kiện tự nhiên, KT – XH có liên quan đến đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Đề xuất giải pháp hợp lý mặt khoa học có tính thực thi cao 41 Dựa vào tiêu chuẩn trên, kết hợp với kết điều tra thực tế sản xuất, đánh giá hiệu sử dụng đất LUT phân tích trạng kinh tế - xã hội - môi trường địa phương, lựa chọn LUT vào tiêu chuẩn sau: Phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp xã Phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác Đảm bảo đời sống nông hộ Đảm bảo an ninh lương thực Thu hút lao động, giải công ăn việc làm Phù hợp với nhu cầu thị trường Cải tạo, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường 4.4.3 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất Từ kết đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất mặt kinh tế, xã hội môi trường, đồng thời dựa nguyên tắc lựa chọn tiêu chuẩn lựa chọn loại hình sử dụng đất có triển vọng đưa loại hình sử dụng đất phù hợp với điều kiện xã Văn Lăng sau: * LUT 1: lúa (Lúa xuân - Lúa mùa) Kiểu sử dụng đất chọn mục tiêu an ninh lương thực phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác địa phương Tuy nhiên, tương lai để gia tăng hiệu sử dụng đất đơn vị diện tích đất cần có nhiều sách đầu tư thích hợp, xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích lúa * LUT 2: lúa - màu Đây mô hình sản xuất nhằm phá độc canh lúa, có hiệu kinh tế cao loại hình sử dụng đất trồng hàng năm, góp phần làm tăng thu nhập cho người dân, làm đa dạng hoá mặt hàng nông sản địa phương Với LUT cần có biện pháp bồi dưỡng cho đất đất sử 42 dụng triệt để liên tục năm Một số kiểu sử dụng đất áp dụng như: Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô đông, Lúa xuân – Lúa mùa – Lạc, Lúa xuân – Lúa mùa – Rau đông * LUT 3: Chè Là LUT mang lại hiệu cao, áp dụng phổ biến địa bàn xã Trong năm tới, cần tận dụng diện tích đất có khả trồng chè để mở rộng diện tích, tập trung nguồn lực để cải tạo trồng lại đồi chè bị xuống cấp già ảnh hưởng thâm canh không quy trình kỹ thuật Sản xuất chè theo hướng chuyên sâu, tức nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng khu vực chuyên canh chè 4.5 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 4.5.1 Giải pháp chung * Nhóm giải pháp sách - Hoàn thiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân yên tâm đầu tư sản xuất mảnh đất - Cần quy hoạch có kế hoạch việc sử dụng đất Thực tốt sách khuyến nông, có sách hỗ trợ hộ nghèo sản xuất - Cần có sách khuyến khích, tạo điều kiện cho người nông dân vay vốn để phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế trang trại Phần lớn người dân thiếu vốn sản xuất, giải nguồn vốn phục vụ cho sản xuất nông hộ hướng tới việc phát triển kinh tế bền vững - Hạn chế tối đa việc chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 43 - Có sách cải tạo đất chưa sử dụng để mở rộng diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm tăng diện tích đất sản xuât nông nghiệp bảo vệ môi trường sinh thái * Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật - Tăng cường che phủ cho đất, tăng tối đa lượng chất hữu đất kỹ thuật xen canh, luân canh, gối vụ trồng che phủ đất để đạt sinh khối tối đa Sử dụng loại ngắn ngày, đa chức có rễ phát triển khoẻ, sâu để khai thác dinh dưỡng trồng họ đậu cố định đạm Hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hoá học tất loại hình sử dụng đất, đặc biệt LUT chuyên rau màu LUT chuyên ăn - Làm giàu chất hữu cho đất cách trả lại sản phẩm phụ trồng trọt (rơm rạ, thân đậu đỗ, lạc) - Chuyển đổi cấu trồng với loại hình sử dụng đất thích hợp * Nhóm giải pháp thị trường Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân vấn đề quan trọng để chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới phát triển bền vững Do dó, để mở mang thị trường ổn đinh cần có giải pháp sau: - Thực sách thị trường mềm dẻo, đa phương, đa dạng, coi trọng vấn đề chiếm lĩnh thị trường chỗ cách nâng cao chất lượng sản phẩm để đảm bảo sức cạnh tranh Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc, khảo sát thị trường, tiếp cận với thông tin dự báo thị trường nhằm mở rộng phạm vi tiêu thụ sản phẩm - Mở rộng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, trọng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm tạo cho người tiêu dùng niềm tin vào mức độ vệ sinh an toàn thực phẩm 44 4.5.2 Giải pháp cụ thể Trong sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng yếu tố đất đai, khí hậu thời tiết, chế độ nước, trình độ sản suất, thâm canh người sản xuất,… Do vây, việc bố trí cấu trồng phù hợp với điều kiện đất đai, mùa vụ làm cho trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phát huy tiềm sản xuất đất đai người nông dân Mặt khác, việc bố trí cấu trồng phải tuân thủ quy luật khách quan điều kiện khí hậu, chế độ nước, sử dụng cách chủ quan Để khai thác đất đai cách có hiệu quả, vào điều kiện khí hậu, trình độ sản xuất người dân, sở phân tích thuận lợi, khó khăn địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xã, đề xuất số giải pháp cụ thể sau: * Giải pháp sách - Có sách ưu tiên cho sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông sản - Các sách đào tạo nguồn nhân lực hoàn thiện việc quy hoạch sử dụng đất * Chuyển đổi cấu trồng - LUT trồng hàng năm: + Xây dựng thêm nâng cấp hệ thống thủy lợi, đặc biệt xây dựng hệ thống kênh mương, trạm bơm, cống nội đồng kiên cố, hoàn chỉnh nhằm tạo khả tưới tiêu nước chủ động cho đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước cho ruộng có địa hình vàn cao, thoát nước cho khu vực thường xuyên bị ngập ngập úng Đồng thời có biện pháp cải tạo đất lựa chọn giống trồng phù hợp để đưa diện tích đất vụ lên vụ/năm + Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng đất đai phân tán, manh mún để thực giới hóa nông nghiệp, thâm canh, tăng vụ theo hướng sản xuất hàng hóa sở hạ tầng, sở chế biến tiêu thụ, phương thức canh tác chưa chuyên môn hoá, trình độ thâm canh sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, tài nguyên đất đai nhân lực chưa khai thác đầy đủ Trong năm gần đây, trình chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - đại hóa làm giảm quỹ đất nông nghiệp xã Bên cạnh đó, nhu cầu lương thực, thực phẩm lại tăng nhanh gia tăng dân số tạo sức ép đất canh tác Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn nhu cầu sử dụng đất, đồng ý ban chủ nhiệm khoa Quản Lí Tài Nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Văn Lăng - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên” nhằm xác định loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững 1.2 Mục tiêu, yêu cầu việc nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp phương diện: kinh tế, xã hội môi trường Từ đề xuất phương hướng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa phương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá hiệu sử dụng đất địa bàn xã phù hợp với điều kiện tự nhiên, KT–XH xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Thu thập đầy đủ số liệu điều kiện tự nhiên, KT – XH có liên quan đến đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp - Đề xuất giải pháp hợp lý mặt khoa học có tính thực thi cao 46 họ đậu, phân xanh để có nguồn nguyên liệu ủ phân chỗ giải pháp tốt để giải nguồn phân hữu cho vườn - Đối với chè: + Tập trung quy hoạch cải tạo vườn chè già cỗi cách trồng giống cho suất cao, chất lượng tốt + Đầu tư nâng cấp dây chuyền máy móc công nghệ chế biến cấu sản phẩm phù hợp với thị trường… Xây dựng sở chế biến chè chất lượng cao + Tổ chức buổi tập huấn phổ biến kỹ thuật sản xuất, chế biến chè + Tăng cường đầu tư thâm canh, hình thành vùng sản xuất chè khu vực có điều kiện thích hợp + Thực quy trình kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến bảo quản Trong thời kỳ kiến thiết nên trồng xen số ngắn ngày loài họ đậu nhằm tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, cỏ dại, tăng độ phì cho đất, tăng thu nhập, lấy ngắn nuôi dài * Giải pháp thị trường: - Củng cố HTX dịch vụ nông nghiệp, bổ sung thêm chức cung cấp thông tin, giá thị trường hợp tác xã đến người sản xuất - Tạo lập mối liên kết lưu thông hàng hóa với sản xuất, đặc biệt với hệ thống vật tưnông nghiệp địa bàn, phát triển đại lý mua bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, vật tư theo hợp đồng ổn định, lâu dài * Giải pháp tín dụng - Hàng năm, xã phải kết hợp với ngân hàng địa bàn tỉnh, huyện mở lớp tập huấn sử dụng vốn vay xã cho cán chủ chốt thôn vào đầu mùa vụ Sau đó, cán truyền đạt thông tin lại cho người dân thôn 47 - Ưu tiên phân bố nguồn vốn cho hộ có khả đất lao động để khuyến khích mở rộng đầu tư phát triển sản xuất đặc biệt mô hình sản xuất thâm canh trồng có hiệu - Hỗ trợ cho hộ nghèo việc tiếp cận vốn vay ngân hàng sách xã hội hình thức giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời hạn vay vốn * Giải pháp kỹ thuật - Hàng năm, UBND xã nên phối hợp với chuyên gia, cán kỹ thuật, cán khuyến nông huyện, tỉnh để tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt vào đầu mùa vụ phổ biến mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, phát triển kinh tế thị trường thông qua lớp tập huấn - Xây dựng khung lịch mùa vụ thích hợp để hạn chế ảnh hưởng bất lợi thời tiết, sâu bệnh trồng 48 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Văn Lăng xã trung du miền núi với sản xuất nông nghiệp chủ yếu Năm 2014, tổng diện tích tự nhiên xã 6.414,8 ha, đất nông nghiệp 5.566,6 chiếm 86,8%, đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn với 4.875,2ha chiếm 76% tổng diện tích tự nhiên xã Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã là: * Đối với đất trồng hàng năm: Có loại hình sử dụng đất: 2Lúa - 1Màu, 2Lúa, 1Lúa - 1Màu, 1Lúa, với kiểu sử dụng đất phổ biến Trong đó, LUT lúa - màu cho hiệu cao nhất, LUT lúa cho hiệu thấp * Đối với đất trồng lâu năm Có loại hình sử dụng đất là: Cây ăn quả, công nghiệp lâu năm (chè) Trong LUT này, LUT chè cho hiệu kinh tế cao, mở rộng địa bàn Tuy nhiên LUT có ảnh hướng xấu đến môi trường sử dụng lượng thuốc BVTV lớn LUT ăn chưa trọng đầu tư, phát triển nhằm mục đích kinh tế, chủ yếu quy mô nhỏ hộ gia đình Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lựa chọn loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho xã Văn Lăng sau: - LUT 1: (2L – M) Có hiệu kinh tế cao chưa áp dụng rộng rãi Trong tương lai mở rộng diện tích từ LUT 2L - LUT 2: (2L) Áp dụng phổ biến địa bàn, cung cấp lương thực địa bàn xã xã lân cận, mở rộng từ diện tích từ LUT 1L 49 - LUT 3: (Chè) Là LUT mang lại hiệu kinh tế cao, có tiềm phát triển địa bàn xã 5.2 Kiến nghị - Duy trì diện tích gieo trồng lúa với biện pháp đầu tư thâm canh hợp lý, mở rộng diện tích 2L từ diện tích 1L có sẵn để góp phần đảm bảo vấn đề an ninh lương thực giải vấn đề lao động việc làm cho người dân - Đầu tư hoàn thiện phát triển hệ thống kênh mương, thủy lợi nhằm đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho sản xuất - Khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cấu trồng diện rộng đặc biệt diện tích đất hiệu kinh tế; áp dụng loại giống trồng suất cao vào sản xuất - Mở rộng diện tích chè (có thể lấy từ đất vườn tạp đất đồi có độ dốc thấp), đưa giống chè cành có suất, chất lượng cao vào trồng thay cho giống chè hạt có - Hạn chế tối đa việc sử dụng phân bón hóa học thuốc BVTV sản xuất, khuyến khích người dân sử dụng loại phân vi sinh thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học nhằm bảo vệ môi trường sức khỏe nhân dân - Tận dụng tốt nguồn vốn đầu tư, dự án phát triển kinh tế - xã hội nước vào sản xuất; tạo điều kiện cho người dân vay vốn khuyến khích họ mạnh dạn đầu tư thâm canh nơi có tiềm đất đai - Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc loại trồng (cây lúa, chè,…); tổ chức tham quan học tập mô hình điển hình ngành trồng trọt nhằm cung cấp thêm kinh nghiệm kiến thức cho người dân 1.3 Ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài * Ý nghĩa học tập: - Củng cố kiến thức tiếp thu nhà trường kiến thức thực tế cho sinh viên trình thực tập sở - Nâng cao khả tiếp cận, thu thập số liệu xử lý thông tin sinh viên trình làm đề tài - Rèn luyện kỹ giao tiếp, kỹ thực hành, biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn * Ý nghĩa thực tiễn: - Trên sở đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp từ đề xuất giải pháp sử dụng đất đạt hiệu cao 51 12 Nguyễn Thị Lợi (2011), Nghiên cứu cải tiến hệ thống trồng số loại đất huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Bộ giáo dục đào tạo Đại học Thái Nguyên 13 Nguyễn Thị Thu Huyền (2008), Một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế bền vững hệ thống nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh TháiNguyên, Trường Đại học kinh tế quản trị kinh doanh Thái Nguyên 14 Nguyễn Thị Phương Thúy (2014), “Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”, Đại học Nông lâm Thái Nguyên 15 UBND xã Văn Lăng (2014), Báo cáo ước thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 16 Phòng Tài Nguyên Môi Trường Huyện Đồng Hỷ, Báo cáo kết thống kê đất đai huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra nông hộ PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu điều tra: Họ tên chủ hộ: Tuổi: Nam/Nữ: Địa chỉ: Loại hộ (Khá, trung bình, nghèo): Trình độ văn hóa: Dân tộc: Nhân lao động - Tổng số nhân khẩu: + Trong độ tuổi lao động: + Ngoài độ tuổi lao động: + Lao động nông nghiệp: + Lao động nông nghiệp: - Tình hình việc làm hộ: Đủ Thừa Thiếu Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 2.1 Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm - Đầu tư cho sào Bắc Bộ Cây trồng Giống (1000đ) Đạm (Kg) Kali (Kg) Phân NPK (Kg) Phân chuồng (Kg) Thuốc BVTV (1000đ) Lao động (công) - Thu nhập từ hàng năm Loại trồng Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) 2.2 Hiệu sử dụng đất trồng lâu năm Hạng mục ĐVT Diện tích Năng suất Kg/ha Sản lượng Kg Chi phí Giống 1000đ Phân Hữu Kg Phân đạm Kg Phân lân Kg Phân Kali Kg Vôi Kg Thuốc BVTV 1000đ Công lao động Công Giá bán 1000đ/kg Sản lượng (tạ) Giá bán (đồng/kg) Loại hình sử dụng đất Loại hình sử dụng đất Kiểu sử dụng đất (LUT) (Công thức luân canh) Lúa – 1màu Lúa Lúa Lúa – màu Chuyên màu Câu hỏi vấn Gia đình thường gieo trồng loại giống gì? Gia đình có vay vốn để đầu tư sản xuất không? Có Không Nếu có nguồn vốn từ đâu? Gia đình có phổ biến khoa học kỹ thuật sản xuất không? Có Không Gia đình có áp dụng giống mới, kỹ thuật sản xuất không? Có Không Nếu có sản lượng chất lượng nông phẩm có khác so với sản xuất truyền thống không? Gia đình sử dụng loại phân bón sản xuất? Gia đình có sử dụng thuốc BVTV không? Bao nhiêu lần/vụ? PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm vai trò đất đai *Khái niệm chung: Đất phần vỏ Trái đất, lớp phủ lục địa mà bên đá khoáng sinh nó, bên thảm thực bì khí Đất lớp mặt tơi xốp lục địa có khả sản sinh sản phẩm trồng Đất lớp phủ thổ nhưỡng, thổ quyển, vật thể tự nhiên, mà nguồn gốc thể tự nhiên hợp điểm thể tự nhiên khác hành tinh thạch quyển, khí quyển, thủy sinh Sự tác động qua lại bốn thổ có tính thường xuyên Theo nguồn gốc phát sinh, đất coi vật thể tự nhiên hình thành tác động tổng hợp năm yếu tố là: Khí hậu, đá mẹ, địa hình, sinh vật thời gian Đất xem thể sống vận động phát triển (Nguyễn Thế Đặng – Nguyễn Thế Hùng (1999), giáo trình đất, Nhà xuất Nông nghiệp [2]) Theo nhà kinh tế, thổ nhưỡng quy hoạch Việt Nam cho rằng: “Đất đai phần mặt vỏ trái đất mà cối mọc được” Như có nhiều khái niệm định nghĩa khác đất khái niệm chung hiểu: Đất đai khoảng không gian có giới hạn, theo chiều thẳng đứng bao gồm: Khí hậu bầu khí quyển, lớp phủ thổ nhưỡng, thảm thực vật, động vật, diện tích mặt nước, tài nguyên nước ngầm khoáng sản lòng đất; Theo chiều ngang, mặt đất kết hợp thổ nhưỡng, địa hình, thủy văn, thảm thực vật với thành phần khác, tác động giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa to lớn hoạt động sản xuất sống xã hội loài người [...]... huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và các loại hình sử dụng đất trên địa bàn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên đại bàn xã Văn Lăng - Lựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập số liệu * Thu... và tập quán sản xuất 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu - Thời gian: Từ 5/2/2015 đến 30/4/2015 - Địa điểm: Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh. .. động sản xuất cũng như cuộc sống xã hội của loài người 5 * Khái niệm về đất nông nghiệp: Đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng: Bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất sản xuất nông nghiệp khác (Bộ Tài nguyên và Môi... thống nông nghiệp, thực hiện sử dụng đất nông nghiệp theo hướng tập trung chuyên môn hoá, sản xuất hàng hoá theo hướng ngành hàng, nhóm sản phẩm, thực hiện thâm canh toàn diện và liên tục Thâm canh cây trồng, vật nuôi vừa để đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp vừa đảm bảo phát triển một nền nông nghiệp ổn định - Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên cơ sở thực hiện “đa... định hướng sử dụng đất: - Đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng - Tính chất đất hiện tại - Dựa trên yêu cầu sinh thái của cây trồng, vật nuôi và các loại hình sử dụng đất - Dựa trên các mô hình sử dụng đất phù hợp với yêu cầu sinh thái của cây trồng, vật nuôi và đạt hiệu quả sử dụng đất cao (lựa chọn loại hình sử dụng đất tối ưu) - Điều kiện sử dụng đất, cải tạo đất bằng các biện pháp thủy lợi, phân bón và các tiến... vấn đề này mà trong quá trình đánh giá đất nông nghiệp cần phải chỉ ra được loại hình sử dụng đất có hiệu quả kinh tế cao - Hiệu quả về xã hội: Hiệu quả về mặt xã hội trong sử dụng đất nông nghiệp chủ yếu được xác định bằng khả năng tạo việc làm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp - Hiệu quả về môi trường: Hiệu quả về môi trường là xem xét sự phản ứng của môi trường đối với hoạt động sản xuất. .. triệt để, hợp lý, có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp + Chuyển mục đích sử dụng phù hợp + Duy trì và bảo vệ đất nông nghiệp + Tiết kiệm, làm giàu đất nông nghiệp + Bảo vệ môi trường đất để sử dụng lâu dài 2.1.3.2 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp Định hướng sử dụng đất nông nghiệp là xác định phương hướng sử dụng đất nông nghiệp theo điều kiện tựnhiên, đặc điểm kinh tế, điều kiện vật chất xã hội, thịtrường…... sở đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp từ đó đề xuất được những giải pháp sử dụng đất đạt hiệu quả cao 4 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Khái niệm và vai trò của đất đai *Khái niệm chung: Đất là một phần của vỏ Trái đất, nó là lớp phủ lục địa mà bên dưới nó là đá và khoáng sinh ra nó, bên trên là thảm thực bì và khí quyển Đất là lớp mặt tơi xốp của lục địa có khả năng sản sinh... thức sở hữu, tổ chức sử dụng đất nông nghiệp, đa dạng hoá cây trồng vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với sinh thái và bảo vệ môi trường - Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp gắn liền với chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất và quá trình tập trung ruộng đất nhằm giải phóng bớt lao động sang các hoạt động phi nông nghiệp khác * Các quan điểm sử dụng đất nông nghiệp cụ thể là: + Khai... 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 6.414,8 ha, trong đó đất nông nghiệp có 5.566,6 ha chiếm 86,8%, đất phi nông nghiệp có 317,5 ha chiếm 4,9% và đất chưa sử dụng có 530,7 ha chiếm 8,3% Cơ cấu các loại đất xã Văn Lăng được thể hiện qua biểu đồ sau: Hình 4.1: Biểu đồ cơ cấu các loại đất xã Văn Lăng năm 2014 28 Hiện trạng sử dụng đất xã Văn Lăng được thể hiện qua bảng số liệu ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ THỊ CHÂM ANH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĂN LĂNG – HUYỆN ĐỒNG... dụng đất loại hình sử dụng đất địa bàn xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp đại bàn xã Văn Lăng - Lựa chọn loại hình sử dụng đất thích hợp - Đề xuất. .. Tài Nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Văn Lăng - huyện Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã văn lăng, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn