đề thi thử đại học lần 2

6 128 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 13:33

TRờng THPT đống đa Lớp 12a1, a2 năm học 2010 2011 -*** - đề thi thử đại học lần môn: vật lý 12 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề: 129 I, PHN CHUNG [40 cõu] Mt mch dao ng in t LC cú in tr thun khụng ỏng k, mch gm t in C = 40pF, cun dõy L = 1mH Cng dũng in cc i mch bng 5mA in ỏp cc i gia hai bn t bng A) 25 V B) 50 V C) 45V D) 25V T thụng qua mt vũng dõy dn l = 2.102 cos 100 t + ữ( Wb ) Biu thc ca sut in ng cm ng xut hin vũng dõy ny l A) e = 2sin 100 t + ữ(V ) B) e = 2sin 100 t + ữ(V ) C) e = 2sin100 t (V ) D) e = sin100 t (V ) 4 Chn cõu sai: A) Súng ỏnh sỏng cú tn s cng ln thỡ tc truyn mụi trng sut cng nh B) i lng t trng cho ỏnh sỏng n sc l tn s C) Chit sut ca cht lm lng kớnh i vi ỏnh sỏng nh hn i vi ỏnh sỏng mu lc D) Vn tc ca ỏnh sỏng n sc khụng ph thuc vo mụi trng truyn ỏnh sỏng Mt thu kớnh mng hi t bng thy tinh cú chit sut i vi tia l n = 1,5145, i vi tia tớm l nt 1,5318 T s gia tiờu c i vi tia v tiờu c i vi tia tớm: A) 1,0597 B) 1,1057 C) 1,0336 D) 1,2809 t in ỏp u = U0cos( t + /6) vo hai u on mch ch cú s phn t: in tr thun, cun cm thun, t in v cun dõy cú in tr thun Nu cng dũng in mch cú dng i = I 0cos t thỡ on mch ú cú A) in tr thun B) t in C) cun dõy cú in tr thun D) cun cm thun Mt ngun sỏng n sc S cỏch hai khe Young 0,2mm phỏt mt bc x n sc cú = 0,64àm Hai khe cỏch a = 3mm, mn cỏch hai khe 3m Min võn giao thoa trờn m cú b rng 12mm S võn sỏng quan sỏt c trờn mn l: A) 18 B) 19 C) 17 D) 16 Mt vt dao ng iu ho theo phng trỡnh: x=3cos(5t-/3)+1 (cm) Trong giõy u tiờn vt i qua v trớ x=-2cm c my ln? A) ln B) ln C) ln D) ln Ti mt ni trờn mt t, lc n cú chiu di l ang dao ng iu hũa vi chu kỡ s Khi tng chiu di ca lc thờm 21 cm thỡ chu kỡ dao ng iu hũa ca nú l 2,2 s Chiu di l bng A) 1,0 m B) 2,5 m C) 1,5 m D) 2,0 m t in ỏp xoay chiu u = U cos100 t ( U0 = const) vo hai u on mch RLC ni tip cú in tr thun R thay 104 H,C= i c Bit L = F cụng sut on mch t cc i thỡ in tr thun cú giỏ tr bng A) 72 B) 75 C) 78 D) 74 10 Mỏy bin ỏp l thit b A) bin i dũng in xoay chiu thnh dũng in mt chiu B) cú kh nng bin i in ỏp ca dũng in xoay chiu C) bin i tn s ca dũng in xoay chiu D) lm tng cụng sut ca dũng in xoay chiu 11 Mụt lc n co chiờu dai dõy treo 50 cm va võt nho co khụi lng 0,01 kg mang iờn tich q = +5.10 -6C c coi la iờn tich iờm Con lc dao ụng iờu hoa iờn trng ờu ma vect cng ụ iờn trng co ụ ln E = 10 4V/m va hng thng ng xuụng di Lõy g = 10 m/s2, = 3,14 Chu ki dao ụng iờu hoa cua lc la A) 1,15 s B) 0,58 s C) 1,99 s D) 1,40 s 12 Mt mỏy phỏt in xoay chiu mt pha cú phn cm l rụto gm 10 cp cc (10 cc nam v 10 cc bc) Rụto quay vi tc 300 vũng/phỳt Sut in ng mỏy sinh cú tn s bng A) 3000 Hz B) 30 Hz C) 50 Hz D) Hz 13 Ti ni cú gia tc trng trng l 9,8 m/s , mt lc n dao ng iu hũa vi biờn gúc Bit lng vt nh ca lc l 90 g v chiu di dõy treo l 1m Chn mc th nng ti v trớ cõn bng, c nng ca lc xp x bng A) 6,8.10-3 J B) 5,8.10-3 J C) 4,8.10-3 J D) 3,8.10-3 J 14 Phỏt biu no sau õy l sai núi v dao ng ca lc n (b qua lc cn ca mụi trng)? Mó 129 Trang A) Khi vt nng v trớ biờn, c nng ca lc bng th nng ca nú B) Chuyn ng ca lc t v trớ biờn v v trớ cõn bng l nhanh dn C) Khi vt nng i qua v trớ cõn bng, thỡ trng lc tỏc dng lờn nú cõn bng vi lc cng ca dõy D) Vi dao ng nh thỡ dao ng ca lc l dao ng iu hũa 15 Mt lc lũ xo dao ng iu hũa cú biờn 2,5cm Vt cú lng 250g v cng lũ xo 100N/m Ly gc thi gian vt i qua v trớ cõn bng theo chiu dng quy c Quóng ng vt i c sau s u tiờn v tc 20 ca vt ú l : A) 6,25cm ; -25cm/s B) 6,25cm ; 25cm/s C) 5cm ; 50cm.D) 5cm ; -50cm/s 16 t in ỏp xoay chiu u=U0cost vo hai u on mch ch cú in tr thun Gi U l in ỏp hiu dng gia hai u on mch; i, I0 v I ln lt l giỏ tr tc thi, giỏ tr cc i v giỏ tr hiu dng ca cng dũng in on mch H thc no sau õy sai? A) U I + = U I0 B) U I =0 U I0 C) u i =0 U I D) u2 i2 + = U 02 I 02 17 Mt súng õm truyn khụng khớ Mc cng õm ti im M v ti im N ln lt l 40 dB v 80 dB Cng õm ti N ln hn cng õm ti M A) 40 ln B) 10000 ln C) 1000 ln D) ln 18 Cho hai dao ng iu hũa cựng phng cựng tn s : x1=acos(100t+) (cm;s); x2=6sin(100t+ ) (cm;s) Dao ng tng hp x = x1 + x2 = cos(100t) (cm;s) Giỏ tr ca a v l : A) cm ; 2/3 rad B) 6cm ; -/3 rad C) 6cm ; /6 rad D) 6cm; /3 rad 19 Mụt oan mach AB gụm hai oan mach AM va MB mc nụi tiờp oan mach AM co iờn tr thuõn 50 mc nụi tiờp vi cuụn cam thuõn co ụ t cam H, oan mach MB chi co tu iờn vi iờn dung thay ụi c t iờn ap u = U0cos100t (V) vao hai õu oan mach AB iờu chinh iờn dung cua tu iờn ờn gia tri C cho iờn ap hai õu oan mach AB lờch pha A) 8.105 F so vi iờn ap hai õu oan mach AM Gia tri cua C bng 4.105 2.10 105 B) C) D) F F F 20 Ti hai im A v B mt mụi trng truyn súng cú hai ngun súng kt hp, dao ng cựng phng vi phng trỡnh ln lt l uA = acost v uB = acos(t +) Bit tc v biờn súng mi ngun to khụng i quỏ trỡnh súng truyn Trong khong gia A v B cú giao thoa súng hai ngun trờn gõy Phn t vt cht ti trung im ca on AB dao ng vi biờn bng A) a/2 B) 2a C) D) a 21 Khi núi v súng õm, phỏt biu no sau õy l sai? A) Súng õm truyn c cỏc mụi trng rn, lng v khớ B) Súng õm khụng khớ l súng ngang C) cựng mt nhit , tc truyn súng õm khụng khớ nh hn tc truyn súng õm nc D) Súng õm khụng khớ l súng dc 22 Phỏt biu no sau õy sai? A) Quang ph vch hp th cú nhng vch sỏng nm trờn nn quang ph liờn tc B) Cú hai loi quang ph vch: quang ph vch hp th v quang ph vch phỏt x C) Quang ph vch phỏt x cỏc khớ hay hi ỏp sut thp b kớch thớch phỏt D) Quang ph vch phỏt x cú nhng vch mu riờng l nm trờn nn ti 23 Cú th nhn bit tia hng ngoi bng A) Mt ngi B) Quang ph k C) Mn hunh quang D) Pin nhit in 24 Mt lỏ thộp mng, mt u c nh, u cũn li c kớch thớch dao ng vi chu kỡ khụng i v bng 0,08 s m lỏ thộp phỏt l A) nhc õm B) h õm C) õm m tai ngi nghe c D) siờu õm 25 Phỏt biu no sau õy l sai núi v nng lng dao ng in t t (dao ng riờng) mch dao ng in t LC khụng in tr thun? A) Khi nng lng in trng gim thỡ nng lng t trng tng Mó 129 Trang B) Nng lng t trng cc i bng nng lng in t ca mch dao ng C) Nng lng in trng v nng lng t trng bin thiờn iu hũa vi tn s bng mt na tn s ca cng dũng in mch D) Nng lng in t ca mch dao ng bng tng nng lng in trng trung t in v nng lng t trng trung cun cm 26 Mt mch dao ng in t lớ tng ang cú dao ng in t t Ti thi im t = 0, in tớch trờn mt bn t in cc i Sau khong thi gian ngn nht t thỡ in tớch trờn bn t ny bng mt na giỏ tr cc i Chu kỡ dao ng riờng ca mch dao ng ny l A) 6t B) 4t C) 3t D) 12t 27 i vi s lan truyn sng inurt thỡ ur A) vect cng in trng E v vect cm ng t B luụn vuụng gúc vi phng truyn súng ur ur B) vect cm ng t B cựng phng vi phng truyn súng cũn vect cng in trng E vuụng gúc vi ur vect cm ng t B ur ur C) vect cng in trng E cựng phng vi phng truyn súng cũn vect cm ng t B vuụng gúc vi ur vect cng in trng E ur ur D) vect cng in trng E v vect cm ng t B luụn cựng phng vi phng truyn súng 28 t in ỏp xoay chiu vo hai u on mch cú R, L, C mc ni tip Bit R = 10 , cun cm thun cú L=1/ (10) (H), t in cú C = (F) v in ỏp gia hai u cun cm thun l u L= 20 in ỏp gia hai u on mch l A) u = 40cos(100t /4) (V) C) u = 40 cos(100t /4) (V) cos(100t + /2) (V) Biu thc B) u = 40cos(100t + /4) (V) D) u = 40 cos(100t + /4) (V) 29 Trong thớ nghim Iõng bng ỏng sỏng trng cú bc súng t 0,38à m n 0, 76 m , khong cỏch t hai ngun n mn l 2m, khong cỏch gia hai ngun l 2mm S bc x cho võn sỏng ti M cỏch võn trung tõm 4mm l: A) B) C) D) 30 iờu kiờn hai song c gp nhau, giao thoa c vi la hai song phai xuõt phat t hai nguụn dao ụng A) cung tõn sụ, cung phng B) cung tõn sụ, cung phng va co hiờu sụ pha khụng ụi theo thi gian C) cung biờn ụ va co hiờu sụ pha khụng ụi theo thi gian D) co cung pha ban õu va cung biờn ụ 31 Trong thớ nghim v súng dng, trờn mt si dõy n hi di 1,2m vi hai u c nh, ngi ta quan sỏt thy ngoi hai u dõy c nh cũn cú hai im khỏc trờn dõy khụng dao ng Bit khong thi gian gia hai ln liờn tip vi si dõy dui thng l 0,05 s Vn tc truyn súng trờn dõy l A) 4m/s B) 12 m/s C) m/s D) 16 m/s 32 Khi núi v mt vt dao ng iu hũa cú biờn A v chu kỡ T, vi mc thi gian (t = 0) l lỳc vt v trớ biờn, phỏt biu no sau õy l sai? T , vt i c qung ng bng 0,5 A T B) Sau thi gian , vt i c qung ng bng A T C) Sau thi gian , vt i c qung ng bng A D) Sau thi gian T, vt i c qung ng bng 4A 33 Trong mch dao ng LC lớ tng cú dao ng in t t thỡ A) nng lng t trng trung t in B) nng lng in trng v nng lng t trng luụn khụng i C) nng lng in trng trung cun cm D) nng lng in t ca mch c bo ton ZL = Z C Dũng in mch: 34 on mch xoay chiu RLC ni tip cú R = 1+ A) sm pha so vi in ỏp hai u mch B) sm pha so vi in ỏp hai u mch A) Sau thi gian Mó 129 Trang C) Tr pha so vi in ỏp hai u mch D) tr pha so vi in ỏp hai u mch 35 Khi núi v nng lng ca mt vt dao ng iu hũa, phỏt biu no sau õy l ỳng? A) Th nng ca vt t cc i vt v trớ cõn bng B) C mi chu kỡ dao ng ca vt, cú bn thi im th nng bng ng nng C) Th nng v ng nng ca vt bin thiờn cựng tn s vi tn s ca li D) ng nng ca vt t cc i vt v trớ biờn 36 Mt lc lũ xo gm lũ xo cú cng 20 N/m v viờn bi cú lng 0,2 kg dao ng iu hũa Ti thi im t, tc v gia tc ca viờn bi ln lt l 20 cm/s v m/s2 Biờn dao ng ca viờn bi l A) 16cm B) 10 cm C) cm D) cm 37 Khi núi v dao ng cng bc, phỏt biu no sau õy l ỳng? A) Dao ng cng bc cú biờn khụng i v cú tn s bng tn s ca lc cng bc B) Dao ng ca lc ng h l dao ng cng bc C) Biờn ca dao ng cng bc l biờn ca lc cng bc D) Dao ng cng bc cú tn s nh hn tn s ca lc cng bc 38 nh ngha no sau õy v súng c l ỳng nht ? Súng c l A) nhng dao ng c hc lan truyn theo thi gian mụi trng vt cht B) nhng dao ng mụi trng rn hoc lng lan truyn theo thi gian khụng gian C) nhng dao ng iu hũa lan truyn theo khụng gian theo thi gian D) quỏ trỡnh lan truyn ca dao ng c iu hũa mụi trng n hi 39 Mt si dõy n hi c treo thng ng vo mt im c nh, u t Ngi ta to súng dng trờn f2 dõy vi tn s nht l f1 li cú súng dng, phi tng tn s ti thiu n giỏ tr f2 T s bng f1 A) B) C) D) 40 Trong cỏc ngun bc x ang hot ng: h quang in, mn hỡnh mỏy vụ tuyn, lũ si in, lũ vi súng; ngun phỏt tia t ngoi mnh nht l A) lũ vi súng B) mn hỡnh mỏy vụ tuyn C) h quang in D) lũ si in II PHN RIấNG [10 cõu] A Theo chng trỡnh Chun (10 cõu, t cõu 41 n cõu 50 ) 41 mt nhit nht nh, nu mt ỏm hi cú kh nng phỏt hai ỏnh sỏng cú bc súng tng ng v (1 ... Mã đề 129 – Trang §¸p ¸n m· ®Ò: 20 Bµi : 1 D) B) D) C) C) B) C) A) B) 10 B) 11 A) 12 C) 13 C) 14 C) 15 D) 16 D) 17 B) 18 C) 19 A) 20 C) 21 B) 22 A) 23 D) 24 B) 25 C) 26 A) 27 A) 28 A) 29 D)... I=2mR2/5 B) I=mR2 /2 C) I=mR2 D) I=mR2/3 58 Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 10 -4s, điện áp cực đại hai tụ điện U = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I = 0,02A... động: A) 2m/s 1,2m/s B) 2m/s C) 1,2m/s D) 1,2m/s 1,2m/s 56 Một momen lực không đổi tác dụng vào vật có trục quay cố định Trong đại lượng : momen quán tính, khối lượng, tốc độ góc gia tốc góc, đại
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử đại học lần 2, đề thi thử đại học lần 2, đề thi thử đại học lần 2

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn