BÀI 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

23 401 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2015, 05:03

Chiếu tia sáng SI qua lăng kính tia ló JR có đặc điểm gì? Góc D gọi gì? Tia ló lệch phía đáy lăng kính D: góc lệch ,D lớn tia ló lệch đáy nhiều A I D J S R B C Đây tượng gì? CHƯƠNG V:SÓNG ÁNH SÁNG Bài 24-Tiết 41 TÁN SẮC ÁNH SÁNG Tiết 41:TÁN SẮC ÁNH SÁNG I THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1.Mô tả thí nghiệm: Lăng kính Khe Gương Quan sát thí nghiệm Màn H Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG I THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN Màn Mô tả thí nghiệm: Gương Lăng kính Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG Kết thí nghiệm: -Ánh sáng mặt trời qua lăng kính bị khúc xạ lệch phía đáy lăng kính mà tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Đó tán sắc ánh sáng - Dải màu gọi quang phổ ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ Mặt Trời -Ánh sáng Mặt Trời ánh sáng trắng Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1.Bố trí thí nghiệm: Vệt màu vàng P2 F P1 M1 M2 Kết thí nghiệm Tách chùm ánh sáng vàng chiếu đến lăng kính P2.Quan sát thí nghiệm Trên M2 Vệt màu vàng thu vệt màu gì? Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1.Bố trí thí nghiệm: Vệt P2 F P1 màu lục M1 M2 Kết thí nghiệm Tách chùm ánh sáng lục chiếu đến lăng kính P2.Quan sát thí nghiệm Trên M2 Vệt màu lục thu vệt màu gì? Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1.Bố trí thí nghiệm: Vệt P2 F P1 màu lục M1 M2 ? Chùm ánh sáng vàng, lục qua lăng kính có bị Có lệch đáy không? ? Chùm ánh sáng vàng,lục qua lăng kính có bị đổi màu không? Không Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1.Bố trí thí nghiệm : VÖt P2 F P1 mµu Lục M1 M2 Kết thí nghiệm Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu định không bị tán sắc truyền qua lăng kính Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC - Ánh sáng trắng (as mặt trời, as đèn điện dây tóc ) ánh sáng đơn sắc, mà hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC Gương Lăng kính - Chiết suất n thuỷ tinh ánh sáng có màu khác khác tăng dần từ màu đỏ đến màu tím n đ < ncam < nv < nluc < nlam < nchàm < ntím Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC -Vì góc lệch D=(n-1)A tăng đồng biến với chiết suất n nên chùm tia tím lệch nhiều tia đỏ lệch Sự tán sắc ánh sáng phân tách chùm ánh sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV.ỨNG DỤNG Giải thích tượng như: cầu vồng bảy sắc, ứng dụng máy quang phổ lăng kính… Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV.ỨNG DỤNG *CẦU VÒNG BẢY SẮC Là tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua hạt nước không khí *Máy quang phổ lăng kính Máy quang phổ : dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc khác Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG NỘI DUNG CHÍNH I THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC **Kết luận tán sắc ánh sáng: IV.ỨNG DỤNG Câu hỏi củng cố: Caâu Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc Niutơn nhằm chứng minh A tồn ánh sáng đơn sắc B lăng kính không làm thay đổi màu sắc ánh sáng qua C ánh sáng Mặt Trời ánh sáng đơn sắc D ánh sáng có màu qua lăng kính bị lệch phía đáy Câu Một chùm ánh sáng đơn sắc sau qua lăng kính thủy tinh A không bị lệch không bị đổi màu B đổi màu mà không bị lệch C bị lệch mà không đổi màu D vừa bị lệch vừa bị đổi màu HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Đối với tiết học này: - Học - Làm tập 5,6 SGK/125 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm làm tập tài liệu trang - Đọc đọc thêm “cầu vồng” Đối với tiết học sau: - Xem lại “Giao thoa sóng” - Đọc trước 25 “Giao thoa ánh sáng” [...]... 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN 1.Bố trí thí nghiệm : VÖt P2 F P1 mµu Lục M1 M2 2 Kết quả thí nghiệm Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC - Ánh sáng trắng (as mặt trời, as đèn điện dây tóc ) không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh. .. tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG NỘI DUNG CHÍNH I THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC **Kết luận về sự tán sắc ánh sáng: IV.ỨNG DỤNG Câu hỏi củng cố: Caâu 1 Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niutơn nhằm chứng minh A sự tồn tại của ánh sáng đơn sắc B lăng... nên chùm tia tím lệch nhiều nhất tia đỏ lệch ít nhất Sự tán sắc ánh sáng là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành chùm sáng đơn sắc Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV.ỨNG DỤNG Giải thích các hiện tượng như: cầu vồng bảy sắc, ứng dụng trong máy quang phổ lăng kính… Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV.ỨNG DỤNG *CẦU VÒNG BẢY SẮC Là sự tán sắc của ánh sáng Mặt Trời qua những hạt nước trong không khí *Máy quang... sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC Gương Lăng kính - Chiết suất n của thuỷ tinh đối với ánh sáng có màu khác nhau thì khác nhau và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím n đ < ncam < nv < nluc < nlam < nchàm < ntím Tiết 41: TÁN SẮC ÁNH SÁNG III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC -Vì góc lệch D=(n-1)A tăng... màu sắc của ánh sáng qua nó C ánh sáng Mặt Trời không phải là ánh sáng đơn sắc D ánh sáng có bất kỳ màu gì khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy Câu 2 Một chùm ánh sáng đơn sắc sau khi qua lăng kính thủy tinh thì A không bị lệch và không bị đổi màu B chỉ đổi màu mà không bị lệch C chỉ bị lệch mà không đổi màu D vừa bị lệch vừa bị đổi màu HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Đối với tiết học này: - Học bài - Làm bài. .. vừa bị đổi màu HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Đối với tiết học này: - Học bài - Làm bài tập 5,6 SGK/125 - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm và làm bài tập trong tài liệu trang 1 - Đọc bài đọc thêm “cầu vồng” Đối với tiết học sau: - Xem lại bài 8 “Giao thoa sóng” - Đọc trước bài 25 “Giao thoa ánh sáng ...Đây tượng gì? CHƯƠNG V:SÓNG ÁNH SÁNG Bài 24-Tiết 41 TÁN SẮC ÁNH SÁNG Tiết 41:TÁN SẮC ÁNH SÁNG I THÍ NGHIỆM VỀ SỰ TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN(1672) 1.Mô tả thí nghiệm: Lăng... TÁN SẮC ÁNH SÁNG CỦA NIUTƠN II THÍ NGHIỆM VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC CỦA NIUTƠN III GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC **Kết luận tán sắc ánh sáng: IV.ỨNG DỤNG Câu hỏi củng cố: Caâu Thí nghiệm với ánh sáng. .. chùm sáng có màu sắc khác biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Đó tán sắc ánh sáng - Dải màu gọi quang phổ ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ Mặt Trời -Ánh sáng Mặt Trời ánh sáng trắng Tiết 41: TÁN SẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG, BÀI 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG, BÀI 24: TÁN SẮC ÁNH SÁNG, III. GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC, -Vì góc lệch D=(n-1)A tăng đồng biến với chiết suất n nên chùm tia tím lệch nhiều nhất tia đỏ lệch ít nhất

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn