Báo cáo việt nam và các điều ước quốc tế đã ký kết về nuôi con nuôi

5 456 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/12/2015, 05:02

nghiên cứu - trao đổi việt nam điều ớc quốc tế kí kết nuôi nuôi TS Vũ Đức Long * H ợp tác quốc tế nuôi nuôi vấn đề nhân quyền quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em đợc ngời nớc nhận làm nuôi nh quyền làm cha, mẹ nuôi ngời nớc ngoài, tạo môi trờng lành mạnh cho giao lu dân quốc tế Chế định nuôi nuôi chế định mang tính nhân đạo sâu sắc nhằm thực mục tiêu cao Công ớc quyền trẻ em Liên hợp quốc "các quốc gia thành viên công nhận cho phép chế độ nhận nuôi phải đảm bảo lợi ích tốt trẻ em mối quan tâm cao nhất" (Điều 21) Quá trình tham gia Việt Nam vào điều ớc quốc tế nuôi Là nớc chịu hậu nặng nề chiến tranh, trẻ em Việt Nam ngời chịu nhiều thiệt thòi mát cha, mẹ, ngời thân gia đình, ngời nuôi dỡng, đỡ đầu chịu cảnh thiếu thốn điều kiện ăn, mặc, học hành Chính mà vấn đề trẻ em Việt Nam làm nuôi ngời nớc đ đợc quan tâm từ chiến tranh kết thúc Theo thống kê, trẻ em đợc ngời nớc nhận làm nuôi gia tăng đáng kể: Năm 1990 60; năm 1991 181; năm 1992 432; năm 1993 638; năm 1994 1.233; năm 1995 1.584 năm 1996 1.695 Từ năm 1995 đến năm 1999, 56 tổng số 61 sở t pháp tỉnh, thành phố đ xét duyệt công nhận 9.322 trẻ em Việt Nam làm nuôi ngời nớc Trong tỉnh, thành phố có số lợng trẻ em làm nuôi ngời nớc lớn nh thành phố Hồ Chí Minh 2.927, Bắc Giang 534, Hà Nội 514, Thái Nguyên 513, Bà Rịa Vũng Tàu 368, Hòa Bình 346, Nam Định 295, Đà Nẵng 337, An Giang 264, Cần Thơ 210 Tham gia điều ớc quốc tế nhân quyền nói chung quyền trẻ em nói riêng mối quan tâm sâu sắc Nhà nớc Cộng hòa XHCN Việt Nam Công ớc quyền trẻ em đợc thông qua mở cho nớc kí, phê chuẩn gia nhập theo Nghị số 44/25 ngày 20/11/1999 Đại hội đồng Liên hợp quốc (Công ớc có hiệu lực từ ngày 2/9/1989, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/2/1990) Việt Nam nớc thứ phê chuẩn Công ớc nớc thực với cố gắng cao cam kết phát sinh từ Công ớc Vấn đề nuôi nuôi đ đợc ghi nhận hiệp định tơng trợ t pháp mà Việt Nam đ kí với nớc từ 1980 Vấn đề nuôi nuôi đ đợc dành vị trí thích đáng hiệp định Trong phải kể đến điều nuôi nuôi hiệp định tơng trợ t pháp nh: Điều 39 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Cộng hòa dân chủ * Vụ pháp luật quốc tế hợp tác quốc tế Bộ t pháp Tạp chí luật học - 23 nghiên cứu - trao đổi Đức kí ngày 15/2/1980 (đ chấm dứt hiệu lực 1993), Điều 28 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Liên Xô kí ngày 10/12/1981 (cho đến Liên bang Nga kế thừa); Điều 26, 27 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Tiệp Khắc kí ngày 12/10/1982 (hiện Séc Xlovakia kế thừa); Điều 28 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Cu Ba kí ngày 30/11/1984; Điều 41 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam Hungary kí ngày 18/01/1995; Điều 25 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Bungary kí ngày 3/10/1986; Điều 31 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Lào kí ngày 6/7/1998; Điều 30 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Liên bang Nga kí ngày 25/8/1998 (hiện cha có hiệu lực), Điều 29 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam Ucraina kí ngày 6/4/2000 (cha có hiệu lực), Điều 29 Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Mông Cổ kí ngày 17/4/2000 (cha có hiệu lực) Việc Việt Nam Cộng hòa Pháp kí Hiệp định hợp tác nuôi nuôi tháng năm 2000 đánh dấu bớc quan trọng việc củng cố quan hệ hợp tác nuôi nuôi; tạo sở pháp lí để giải vớng mắc lĩnh vực tạo điều kiện để quan hệ hợp tác nuôi nuôi phát triển Pháp nớc nhận nuôi Việt Nam nhiều Số trẻ em Việt Nam làm nuôi Pháp đ lên tới 3.407 (chiếm 36,5% số nuôi Việt Nam nớc ngoài)(1) Trớc thời gian cha có Hiệp định, quan hệ nuôi nuôi hai nớc đ gặp phải ách tắc, vớng mắc định, phải nói đến việc tạm ngừng nhận nuôi năm 1999 đ 24- Tạp chí luật học gây hậu không tốt ảnh hởng đến mối quan hệ giao lu truyền thống hai nớc tác động tiêu cực đến phát triển giao lu dân Với Hiệp định này, quan hệ nuôi nuôi hai nớc mở trang Ngoài ra, khuôn khổ Liên hợp quốc, Việt Nam đ tham gia hàng loạt công ớc khác có liên quan đến vấn đề nuôi nuôi nh Công ớc quốc tế quyền dân - trị năm 1966, Công ớc quốc tế quyền kinh tế x hội văn hóa năm 1966 (Việt Nam gia nhập ngày 24/9/1982) Những vấn đề hiệp định nuôi nuôi a Các hiệp định tơng trợ t pháp dân Các hiệp định tơng trợ t pháp mà Việt Nam kí với nớc chủ yếu đề cập vấn đề chọn pháp luật áp dụng để điều chỉnh quan hệ việc nuôi nuôi xác định thẩm quyền quan giải việc nuôi nuôi Đa số hiệp định quy định vấn đề nuôi nuôi đợc xác định theo pháp luật nớc mà ngời nuôi công dân vào thời điểm xác nhận nuôi Nếu ngời nuôi công dân nớc nhng lại thờng trú l nh thổ nớc áp dụng pháp luật nớc nơi ngời nuôi thờng trú Đối với việc công nhận việc nuôi nuôi áp dụng pháp luật nớc mà nuôi công dân để giải vấn đề liên quan đến đồng ý nuôi, ngời đại diện hợp pháp nuôi, cho phép quan nhà nớc có thẩm quyền nh vấn đề liên quan đến hạn chế việc nuôi nuôi thay đổi nơi thờng trú nuôi từ nớc nghiên cứu - trao đổi sang nớc Trong trờng hợp trẻ em đợc cặp vợ chồng nhận làm nuôi, ngời chồng công dân nớc ngời vợ công dân nớc yêu cầu việc nhận nuôi nuôi phải tuân theo pháp luật hai bên kí kết Nếu vợ chồng thờng trú l nh thổ nớc áp dụng pháp luật nớc nơi họ thờng trú Riêng Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Lào quy định khác với hiệp định khác Việc nuôi nuôi, theo Hiệp định phải tuân theo pháp luật nớc kí kết mà nuôi công dân Quyền nghĩa vụ cha mẹ nuôi nuôi; việc thay đổi, chấm dứt nuôi nuôi phải theo pháp luật nớc kí kết mà cha mẹ nuôi công dân Trong trờng hợp cha mẹ nuôi công dân hai nớc khác phải tuân theo pháp luật nớc kí kết nơi nuôi c trú Về thẩm quyền giải vấn đề việc nhận nuôi nuôi, thay đổi, chấm dứt tuyên bố việc nuôi nuôi vô hiệu, quan có thẩm quyền quan t pháp nớc mà nuôi công dân vào thời điểm xin nuôi nuôi Nếu nuôi công dân nớc nhng lại thờng trú l nh thổ nớc nơi ngời nhận nuôi thờng trú quan nớc ngời nhận nuôi thờng trú có thẩm quyền giải (Hiệp định t pháp Việt Nam - Nga; Việt Nam Lào) Còn hiệp định khác lại quy định theo hệ thuộc khác Thẩm quyền giải việc nuôi nuôi thuộc quan nớc mà ngời nhận nuôi công dân Trong trờng hợp cặp vợ chồng nhận nuôi mà chồng công dân nớc này, vợ lại công dân nớc quan có thẩm quyền quan nớc kí kết nơi vợ chồng đ có nơi thờng trú chung cuối Trờng hợp họ nơi thờng trú chung quan hai nớc có thẩm quyền giải Các quan có thẩm quyền giải việc hủy bỏ nuôi nuôi Trong Hiệp định tơng trợ t pháp Việt Nam - Trung Quốc, không quy định riêng nuôi nuôi nhng khoản Điều 18 quy định tòa án có thẩm quyền nớc nơi bị đơn có nơi thờng trú tạm trú thời điểm bắt đầu tiến hành trình tự tố tụng Khoản Điều 18 quy định việc liên quan đến quy chế nhân thân thuộc thẩm quyền tòa án nớc nơi đơng thờng trú tạm trú, khoản quy định vụ việc liên quan đến nghĩa vụ cấp dỡng thuộc thẩm quyền tòa án thuộc nớc nơi ngời có nghĩa vụ thờng trú tạm trú Nh vậy, quy định gián tiếp quy định thẩm quyền quan giải vụ việc cụ thể liên quan đến bên tham gia vào quan hệ nuôi nuôi Tùy thuộc vào mối quan hệ bên, vụ việc nuôi nuôi mà tòa án nớc có thẩm quyền giải b Hiệp định hợp tác nuôi nuôi Việt - Pháp Khác với hiệp định tơng trợ t pháp, Hiệp định hợp tác nuôi nuôi Việt Nam - Pháp (gọi tắt Hiệp định Việt - Pháp) quy định vấn đề chọn pháp luật áp dụng, thẩm quyền giải mà quy định vấn đề hợp tác khác nội dung Tạp chí luật học - 25 nghiên cứu - trao đổi Trớc hết, phía Việt Nam, toàn hoạt động hợp tác để thực Hiệp định đợc giao cho Bộ t pháp, phía Pháp Cơ quan nuôi nuôi quốc tế Cơ quan trung ơng đầu mối yêu cầu giúp đỡ quan có thẩm quyền nớc tổ chức đợc phép hoạt động lĩnh vực nuôi nuôi theo pháp luật nớc việc thực cam kết nuôi nuôi theo Hiệp định Đồng thời, quan trực tiếp gián tiếp thông qua giúp đỡ quan nhà nớc có thẩm quyền áp dụng biện pháp thích hợp, phù hợp với pháp luật nớc để phòng ngừa việc thu lợi vật chất bất hợp pháp việc nuôi nuôi Trong trờng hợp cần thiết, quan tiến hành biện pháp thích hợp nhằm yêu cầu xử lí hành vi thu lợi bất hợp pháp Về thẩm quyền, việc định cho trẻ em làm nuôi thuộc thẩm quyền quan nhà nớc nớc kí kết mà trẻ em công dân Việc xác định cá nhân, tổ chức có quyền đồng ý cho trẻ em làm nuôi hình thức sử dụng đồng ý tuân theo pháp luật nớc kí kết mà trẻ em công dân Về trình tự, thủ tục nhận nuôi nuôi, Hiệp định đ quy định cụ thể, chặt chẽ thủ tục, trình tự giải vụ việc nuôi nuôi Trong yêu cầu quan trung ơng nơi ngời xin nhận nuôi nuôi thờng trú phải đảm bảo ngời nhận nuôi nuôi phải có đủ điều kiện cần thiết cho việc nuôi nuôi có đủ thông tin t vấn cần thiết cho việc nuôi nuôi, đặc biệt thông tin môi trờng gia đình x hội nớc mà trẻ em công dân 26- Tạp chí luật học Cơ quan trung ơng nớc kí kết mà trẻ em đợc nhận làm nuôi có quốc tịch phải đảm bảo trẻ em đợc giới thiệu làm nuôi đợc pháp luật cho phép làm nuôi, có đồng ý nhiều cá nhân tổ chức có quyền có ý kiến việc cho trẻ em làm nuôi không đợc đòi hỏi phải trả khoản tiền hay đền bù cho việc đồng ý cho việc trẻ em làm nuôi Quyết định cho nhận nuôi việc giao nhận nuôi đợc thực theo pháp luật nớc mà trẻ em công dân Các quan trung ơng hai nớc phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đợc nhận làm nuôi xuất cảnh từ nớc nguyên quán nh đợc nhập cảnh thờng trú l nh thổ nớc tiếp nhận Việc tiến hành thủ tục, trình tự chặt chẽ, cụ thể đó, suy cho nhằm mục đích đảm bảo cho nuôi đợc bảo vệ đợc hởng đầy đủ quyền dành cho trẻ em thờng trú l nh thổ nớc Ngoài ra, để đảm bảo triệt để thực tế quyền nuôi, quan trung ơng hai nớc thực biện pháp thích hợp nhằm thu thập, lu giữ trao đổi thông tin tình trạng nuôi ngời xin nhận nuôi nhằm bảo vệ lợi ích tốt cho nuôi Về hợp tác, phối hợp đảm bảo thực cam kết Hiệp định, hai nớc thành lập nhóm công tác hỗn hợp, bao gồm đại diện quan có thẩm quyền, định kì họp năm lần để xem xét, đánh giá việc thực Hiệp định Ngoài ra, hai bên cam kết hỗ trợ kĩ thuật cho quan tổ chức hoạt động lĩnh vực nuôi nghiên cứu - trao đổi nuôi, đào tạo cán nh trao đổi thông tin kinh nghiệm c Các công ớc quốc tế khuôn khổ Liên hợp quốc - Công ớc quốc tế quyền dân - trị năm 1966 Công ớc quốc tế quyền kinh tế - x hội văn hóa năm 1966 không quy định vấn đề nuôi nuôi nhng đ gián tiếp quy định vấn đề Hai công ớc đ khẳng định trách nhiệm pháp lí quốc gia thành viên việc bảo hộ quan hệ hôn nhân gia đình đặc biệt bảo hộ trẻ em theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử - Công ớc Liên hợp quốc quyền trẻ em văn pháp lí quốc tế quy định cách toàn diện, tổng thể quyền trẻ em có đề cập trực tiếp đến vấn đề nuôi nuôi Công ớc đặt nghĩa vụ quốc gia thành viên phải bảo hộ giúp đỡ đặc biệt trẻ em tạm thời hay vĩnh viễn bị tớc môi trờng gia đình lợi ích tốt cho thân trẻ em Việc lựa chọn hình thức chăm sóc hay hình thức khác nh gửi nuôi, nhận làm nuôi, gửi vào quan chăm sóc trẻ em thích hợp phải dựa quan tâm đến nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ nhằm đảm bảo thực đợc yêu cầu nuôi dạy trẻ liên tục Theo quy định Công ớc, quốc gia thành viên có nghĩa vụ đảm bảo lợi ích tốt cho trẻ em trình xem xét cho phép nhận nuôi nuôi Chỉ có nhà chức trách có thẩm quyền đợc định việc cho nhận nuôi nuôi theo pháp luật thủ tục đợc áp dụng sở tin tởng thân trẻ em đợc phép làm nuôi ngời có liên quan đ đợc thông tin cần thiết đồng ý với việc nhận nuôi Trẻ em đợc nhận làm nuôi nớc khác đợc coi biện pháp chăm sóc thay không thực đợc việc gửi nuôi, nhận nuôi hay hình thức chăm sóc thích hợp khác nớc nguyên quán Các quốc gia cam kết đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn tơng đơng chế độ nhận nuôi nớc nớc ngoài; loại trừ thu lợi bất từ việc nhận trẻ em nớc làm nuôi Nh vậy, có quy định ngắn gọn nhng Công ớc quốc tế quyền trẻ em đ thể chế hóa phơng diện pháp lí quốc tế vấn đề cốt lõi đối tợng, điều kiện hình thức, nguyên tắc nghĩa vụ nhà nớc chế độ nuôi nuôi nớc Công ớc tạo sở pháp lí quan trọng cho việc xây dựng công ớc chuyên biệt bảo vệ trẻ em lĩnh vực khác nhau, có lĩnh vực hợp tác nuôi nuôi Hiện nay, Việt Nam chuẩn bị điều kiện để sớm gia nhập Công ớc La Hay bảo vệ trẻ em hợp tác vấn đề nuôi nuôi nớc đ đợc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1993 Việc tham gia Công ớc tạo sở pháp lí quốc tế vững để nớc ta tham gia, hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế lĩnh vực nuôi nuôi bảo vệ trẻ em./ (1) Số lợng nuôi Việt Nam đợc ngời Pháp nhận chiếm tỉ lệ cao số tỉnh, thành phố nh Hải Dơng 90,4%; thành phố Hồ Chí Minh 69,9%; Bắc Giang 54%; Cần Thơ 47,8% Tạp chí luật học - 27 ... hợp quốc, Việt Nam đ tham gia hàng loạt công ớc khác có liên quan đến vấn đề nuôi nuôi nh Công ớc quốc tế quyền dân - trị năm 1966, Công ớc quốc tế quyền kinh tế x hội văn hóa năm 1966 (Việt Nam. .. triển Pháp nớc nhận nuôi Việt Nam nhiều Số trẻ em Việt Nam làm nuôi Pháp đ lên tới 3.407 (chiếm 36,5% số nuôi Việt Nam nớc ngoài)(1) Trớc thời gian cha có Hiệp định, quan hệ nuôi nuôi hai nớc đ gặp... Việc nuôi nuôi, theo Hiệp định phải tuân theo pháp luật nớc kí kết mà nuôi công dân Quyền nghĩa vụ cha mẹ nuôi nuôi; việc thay đổi, chấm dứt nuôi nuôi phải theo pháp luật nớc kí kết mà cha mẹ nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo việt nam và các điều ước quốc tế đã ký kết về nuôi con nuôi , Báo cáo việt nam và các điều ước quốc tế đã ký kết về nuôi con nuôi , Báo cáo việt nam và các điều ước quốc tế đã ký kết về nuôi con nuôi

Từ khóa liên quan