Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông nguyễn trãi tỉnh thái bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

106 283 1
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 05:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM XUÂN LAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI TỈNH THÁI BÌNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ HỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM XUÂN LAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN TRÃI TỈNH THÁI BÌNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS-TS Trần Quốc Thành HÀ NỘI - 2011 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu trƣờng Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Em chân thành cảm ơn Thày(Cô) nhiệt tình giúp đỡ trình học tập Trong trình nghiên cứu, khảo sát triển khai đề tài:"Quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay" em nhận đƣợc góp ý sâu sắc, chân thành Thày(Cô) Hội đồng khoa học trƣờng Đại học giáo dục Đặc biệt Phó giáo sƣ Tiến sỹ Trần Quốc Thành chủ nhiệm khoa Tâm lý Đại học sƣ phạm Hà Nội I ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn luận văn Em xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sƣ - Tiến sỹ Trần Quốc Thành Các Thày(Cô) trƣờng Đại học giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình hƣớng dẫn góp ý để em hoàn thành luận văn Trong trình nghiên cứu triển khai đề tài, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Sở GD ĐT Thái Bình, đồng chí Hiệu trƣởng, cán quản lý nhà trƣờng, Thày(Cô) em học sinh, trƣờng THPT huyện Vũ Thƣ tỉnh Thái Bình, đặc biệt trƣờng THPT Nguyễn Trãi Do thời gian hạn chế kinh nghiệm thực tiễn ít, luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc góp ý Thày(Cô) bạn đồng nghiệp Em xin chân thành cám ơn Thày(Cô) Cảm ơn bạn đồng nghiệp em học sinh giúp hoàn thành luận văn Học viên Phạm Xuân Lan DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Diễn giải THPT Trung học phổ thông QLHDDH Quản lý hoạt động dạy học QLHDHT Quản lý hoạt động học tập GV Giáo viên HS Học sinh CSVC Cơ sở vật chất TBTN Thiết bị thí nghiệm CBQL Cán quản lý HSG Học sinh giỏi 10 CBCNV Cán công nhân viên 11 CNH Công nghiệp hóa 12 HĐH Hiện đại hóa 13 CM Chuyên môn TT MỤC LỤC Mở đầu Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học trƣờng trung học phổ thông 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề ………………………………………………………………………………………………………………… 1.2 Quản lý nhà trƣờng quản lý dạy học …………………………………………………………………………………… 11 1.2.1 Quản lý nhà trƣờng ………………………………………………………………………………………………………………… 11 1.2.2 Quản lý dạy học ………………………………………………………………………………………………………………………… 12 1.3 Quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT ………………………………………………………………………… 18 1.3.1 Trƣờng THPT hệ thống giáo dục quốc dân………………………………………………… 18 1.3.2 Vai trò, vị trí ngƣời hiệu trƣởng THPT quản lý dạy học…………… 18 1.3.3 Quản lý hoạt động dạy học trƣờng trung học phổ thông ………………… ………… 20 1.4 Quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPTtheo yêu cầu đổi ………………………… 26 1.4.1 Mô ̣t số điề u cầ n quan tâm về đổ i mới giáo du ̣c phổ thông …………………………… 26 1.4.2 Quản lý hoạt động dạy học theo yêu cầu đổi giáo dục phổ thông …… 27 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý HĐDH trƣờngTHPT ………………………………………… 29 1.5.1 Đặc điểm quản lý HĐDH trƣờng THPT……………………………………………………………… 29 1.5.2 Đội ngũ giáo viên ……………………………………………………………………………………………………………………… 31 1.5.3 Điề u kiê ̣n sở vâ ̣t chấ t trang thiế t bị phu ̣c vu ̣ da ̣y ho ̣c ……………………………… … 31 1.5.4 Chấ t lƣơ ̣ng số lƣợng thí sinh dự tuyển vào trƣờng ……………………………………… 31 1.5.5 Điề u kiê ̣n kinh tế - văn hóa xã hô ̣i ở điạ phƣơng …………………………………………………… 32 1.5.6 Các hoạt động xã hội hóa giáo dục ………………………………………………………………………………… 32 Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình 2.1 Vài nét kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình…………………… 34 2.1.1 Một số nét kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình………………………………………………………… 34 2.1.2 Vài nét Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình……………………………………………………… 35 2.1.3 Vài nét kinh tế - xã hội huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình ………………………… 36 2.1.4 Giáo dục THPT huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình ………………………………………… 37 2.2 Chất lƣợng đội ngũ, chất lƣợng giáo dục trƣờng THPT công lập huyện Vũ Thƣ từ năm học 2008 đến 2010……………………………………………………………………………………………………… 37 2.2.1 Chất lƣợng đội ngũ cán quản lý giáo viên…………………………………………… …… 37 2.2.2 Chất lƣợng học sinh trƣờng THPT từ 2008 đến2010……………………… 39 2.3 Trƣờng THPT Nguyễn Trãi huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình………………………………… … 42 2.3.1 Quá trình phát triển trƣờng ………………………………………………………………………………… ….… 42 2.3.2 Quy mô trình độ đội ngũ cán quản lý, giáo viên, học sinh……………………… 42 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi ………………… 44 2.4.1 Nhận thức cán quản lý, tổ trƣởng chuyên môn quản lý hoạt động dạy học nhà trƣờng……………………………………………………………………………………… 44 2.4.2 Thƣ̣c tra ̣ng quản lý hoa ̣t đô ̣ng da ̣y ho ̣c theo yêu cầ u đổ i mớ i giáo du ̣c… 47 2.4.3 Đánh giá chung quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình …………………………………………………………………………………… …… 59 Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục trƣờng trung học phổ thông Nguyễn Trãi huyện Vũ Thƣ tỉnh Thái Bình 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp …………………………………………………………………………………………… 64 3.2 Các biện pháp cụ thể ………………………………………………………………………………………………………………………… 66 3.2.1 Biê ̣n pháp 1: Nâng cao lƣ̣c nhâ ̣n thƣ́c của giáo viên và cán bô ̣ quản lí yêu cầu đổi giáo dục phổ thông …………………………………………………… …… 66 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng đội ngũ, tăng cƣờng bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ……………………………………………………………………………………………………… 68 3.2.3 Biện pháp 3: Tích cực đổi phƣơng pháp dạy học theo yêu cầu hƣớng tới học sinh ……………………………………………………………………………………………………………………… ………… 73 3.2.4 Biê ̣n pháp 4: Phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí h oạt động dạy học ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …77 3.2.5 Biện pháp 5: Phân loại học sinh, đổi việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh…………………………………………………………………………………………………………………… 79 3.2.6 Biê ̣n pháp 6: Tăng cƣờng công tác tra chuyên môn …………………………… 83 3.2.7 Biê ̣n pháp Huy động nguồn lực , tăng cƣờng đầ u tƣ sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣phục vụ dạy học …………………………………………………………………………………………… 85 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý HĐDH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87 3.4 Kết khảo nghiệm biện pháp…………………………………………………………………………………………… 88 Kết luận khuyến nghị ………… ……………………………………………………………………………………………………………… 92 Tài liệu tham khảo …… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 Phụ lục ………………………………………………………………………………………………………… 97 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI, kinh tế giới chuyển từ kinh tế hậu công nghiệp sang kinh tế tri thức hay gọi kinh tế thông tin, kinh tế mạng đời Sự phát triển khoa học công nghệ làm thay đổi nhanh chóng kinh tế giới, yếu tố mang tính định thay đổi nguồn nhân lực chất lƣợng cao, nguồn lực ngƣời, sản phẩm xã hội nói chung giáo dục nói riêng Trong xu hội nhập toàn cầu hóa, nƣớc ta trình CNH-HĐH đòi hỏi nguồn nhân lực chất lƣợng cao nhu cầu cấp bách Xác định rõ vị trí tầm quan trọng giáo dục đào tạo phát triển đất nƣớc, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII khẳng định: “Cùng với khoa học công nghệ, Giáo dục - Đào tạo quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài cho nghiệp CNH, HĐH đất nƣớc” Thực đƣợc sứ mệnh to lớn mà Đảng nhân dân trao phó cho GD-ĐT, trách nhiệm đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục có vai trò quan trọng Để có đƣợc giáo dục đại hội nhập phải đổi toàn diện từ mục tiêu đến nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp, phƣơng tiện, đặc biệt đổi quản lý vai trò ngƣời Hiệu trƣởng quan trọng, định thành bại nhà trƣờng, sở giáo dục Có nhiều nội dung quản lý trƣờng THPT nhƣng cốt lõi quản lý dạy học Dạy học hoạt động trung tâm nhà trƣờng Quản lý có hiệu hoạt động dạy học tác động tích cực đến việc nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh "Về thực chất quản lý trƣờng học quản lý trình dạy học" [19, tr 52] Làm thể để Hiệu trƣởng nhà trƣờng phổ thông nói chung, THPT nói riêng có đƣợc biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Yêu cầ u đổ i mới giáo du ̣c phổ thông , đổ i mới hoa ̣t đô ̣ng da ̣y học đòi hỏi phải đổ i mới h oạt động quản lý Đổi quản lý trƣờng ho ̣c, đó quản lí của hiê ̣u trƣởng đố i với hoa ̣t đô ̣ng giảng da ̣y trở thành đòi hỏi cấ p bách , có tác động trực tiếp nâng cao chấ t lƣơ ̣ng giáo du ̣c Điều dó cho thấy quản lý dạy học có ý nghĩa quan trọng việc nâng cao chất lƣợng giáo dục nhà trƣờng nhƣ thể rõ đổi giáo dục phổ thông Đã có nhiề u nhà khoa ho ̣c nƣớc , nƣớc nghiên cứu vấn đề bản và chung nhấ t về vấ n đề quản lý trƣờng ho ̣c , đó là nhƣ̃ng thành tƣ̣u khoa ho ̣c rấ t đáng trân tro ̣ng , đƣơ ̣c các cán bô ̣ quản lý nhà trƣờng vâ ̣n du ̣ng và mang la ̣i nhƣ̃ng kế t quả nhấ t đinh ̣ Tuy nhiên, viê ̣c nghiên cƣ́u các biê ̣n pháp quản lý dạy học trƣờng THPT đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông là chƣa nhiề u Các trƣờng THPT địa bàn tỉnh Thái Bình nói chung Trƣờng THPT Nguyễn Trãi nói riêng có nhiều biện pháp đổi công tác quản lý nhà trƣờng Chất lƣợng giáo dục đƣợc cải thiện Tuy nhiên, trình đó, không tránh khỏi hạn chế định quản lý dạy học Điề u này đă ̣t vấ n đề hế t sƣ́c cấ p thiế t là phải tim ̀ các biê ̣n pháp quản lý dạy học hiệu để nâng cao chất lƣơ ̣ng giáo du ̣c đáp ƣ́ng yêu cầ u đổ i mới giáo du c̣ hiê ̣n của đấ t nƣớc Trƣờng THPT Nguyễn Trãi huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình có 45 năm xây dựng trƣởng thành Trƣờng THPT Nguyễn Trãi có 20 năm đào tạo hệ chuyên Toán, nôi trƣờng Chuyên Thái Bình nay- trung tâm chất lƣợng cao tỉnh Thái Bình Với thành tích trƣờng đƣợc tặng thƣởng hai Huân chƣơng lao động hạng Nhì, Huân chƣơng lao động hạng Ba nhiều Bằng khen Bộ ngành từ trung ƣơng đến địa phƣơng, đạt chuẩn quốc gia từ năm 2005 Chất lƣợng thi đỗ vào trƣờng Đại học, đạt từ 65-70%, đứng thứ Tỉnh Thái Bình năm liền nằm tốp 200 trƣờng toàn quốc có tỷ lệ đỗ Đại học cao Có đƣợc thành tích cố gắng nỗ lực tập thể lãnh đạo đội ngũ giáo viên trƣờng vừa có phẩm chất đạo đức sáng, vừa có lực chuyên môn vững vàng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp Làm để trì đƣợc kết phát huy đƣợc thành tích đạt đƣợc nhà trƣờng thời gian vừa qua? Từ lý lý luận thực tiễn trên, thấy cần phải nghiên cứu sâu vấn đề quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi nên chọn nghiên cứu đề tài: "Quản lý hoạt động dạy học trường THPT Nguyễn Trãi huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình đáp ứng cầu đổi giáo dục nay" Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục phổ thông để nâng cao chất lƣợng dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Hoạt động quản lý Hiệu trƣởng trƣờng THPT tiến trình đổi giáo dục phổ thông 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học Hiệu trƣởng trƣờng THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Thái Bình Giả thuyết khoa học Hiệu trƣởng trƣờng THPT Nguyễn Trãi, huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình quan tâm đến quản lý hoạt động dạy học Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, công tác quản lý hiệu trƣởng hoạt động dạy học bất cập Nếu đề đƣợc biện pháp quản lý hoạt động dạy học phù hợp nâng cao chất lƣợng dạy học nói riêng chất lƣợng giáo dục nói chung nhà trƣờng, đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 5.1 Xác định sở lý luận quản lý hoạt động dạy học trường THPT yêu cầu đổi giáo dục 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng biện pháp quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi-Thái Bình theo yêu cầu đổi giáo dục 5.3 Đề xuấ t các biê ̣n pháp quản lý HĐDH trường THPT Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình, đáp ứng yêu cầ u đổ i mới giáo dục hiê ̣n Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới ̣n về nội dung nghiên cứu Đề tài chỉ giới ̣n nghiên cƣ́u các biê ̣n pháp quản lý HĐDH ở trƣờng THPT Nguyễn Trãi tỉnh Thái Biǹ h, theo yêu cầ u đổ i mới giáo du ̣c hiê ̣n 6.2 Giới ̣n về khách thể điều tra: Đề tài tâ ̣p trung khảo sát các khách thể sau : Cán quản lý nhà trƣờng , tổ trƣởng chuyên môn , giáo viên trƣờng THPT Nguyễn Trãi số trƣờng THPT huyện Vũ Thƣ (trƣờng THPT Lí Bôn , trƣờng THPT Vũ Tiên , trƣờng THPT Phạm Quang Thẩm) để làm minh chứng so sánh Phƣơng pháp nghiên cứu Trong đề tài sử dụng phƣơng pháp sau: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Xây dựng sở lý luận cho đề tài qua văn chủ trƣơng Đảng, sách pháp luật Nhà nƣớc giáo dục đào tạo 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp điều tra phiếu hỏi Lập phiếu điều tra, sử dụng bảng câu hỏi soạn sẵn với hệ thống câu hỏi nhằm thu thập ý kiến vấn đề nghiên cứu Đối tƣợng điều tra tổ trƣởng chuyên môn, giáo viên trực tiếp giảng dạy, học sinh 7.2.2 Phương pháp tọa đàm (trò chuyện, vấn) Thu thập thông tin qua việc trao đổi trực tiếp với cán quản lý, phó hiệu trƣởng, giáo viên, học sinh để nắm bắt thông tin phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài 7.2.3 Phương pháp điều tra, thống kê, phân tích, so sánh số liệu, thống kê toán học Sử dụng thông tin điều tra thống kê từ phân tích so sánh đánh giá đối tƣợng, từ rút kết luận 7.2.4 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Vận dụng lý luận khoa học giáo dục để thu thập phân tích, khái quát hóa, hệ thống hóa thực tiễn rút kết luận từ đề xuất biện pháp quản lý hiệu cao 7.2.5 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Phƣơng pháp đƣợc tiến hành thông qua việc tác động trực tiếp ngƣời hỏi đƣợc hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 10 3.2.7.2 Nội dung và cách thức thực hiê ̣n biê ̣n pháp - Tham mƣu với các cấ p để xây dƣ̣ng trƣờng lớp phải đảm bảo đúng qui cách, phù hợp với trƣờng THPT , đảm bảo vê ̣ sinh ho ̣c đƣờng , đủ ánh sáng , thoáng mát mùa hè , ấm áp mùa đông , có đủ bàn ghế theo qui định kích thƣớc cho học sinh THPT - Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, dài để huy động nguồn lực: nội lực, nguồn lực bên ngoài, nhằm xây dựng sở vật chất trang thiết bị phục vụ hiệu hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Sơ đồ khái quát trình huy động nguồn lực phát triển nhà trƣờng phổ thông Các nguồn lực - Nhân lực - Tài lực Vật lực - Thông tin Lập Kế hoạch Kiểm tra Phối hợp hoạt động Tổ chức Kết - Đạt mục đích - Đạt mục tiêu - Mục tiêu - Hiệu cao Lãnh đạo - Xây dƣ̣n g kế hoa ̣ch về sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣phu ̣c vu ̣ da ̣y ho ̣c Cân đố i về tài chiń h để thƣờng xuyên bổ sung mua sắ m các tài liê ̣u tham khảo cho thƣ viê ̣n, thiết bị cần thiết phục vụ dạy học , đồ ng thời tu bổ , sƣ̉a chƣ̃a thiết bị sử dụng đƣợc cho HĐDH - Huy đô ̣ng cô ̣ng đồ ng xã hội tham gia đóng góp ủng hộ sở vật chất trang thiết bị, tạo điều kiện tốt thiết bị thí nghiệm, đặc biệt công nghệ thông tin, để thực đổi phƣơng pháp, nâng cao chất lƣợng dạy học Khuyế n khić h giáo viên học sinh tự làm thiết bị, đồ dùng da ̣y ho ̣c - Xây dƣ̣ng nô ̣i qui sƣ̉ du ̣ng và bảo quản sở vâ ̣t chấ t , thiế t bi phu ̣ ̣c vu ̣ dạy học , tránh thất thoát hƣ hỏng Tăng cƣờng công tá c quản lý , khai thác tố i đa các sở vâ ̣t chấ t thiế t bi ̣phu ̣c vu ̣ da ̣y ho ̣c Đào tạo đội ngũ phục vụ thiết bị thí nghiệm chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao 92 - Tổ chƣ́c mời các chuyên gia tâ ̣p huấ n , hƣớng dẫn sƣ̉ dụng phƣơng tiện , trang thiế t bi ̣cho đô ̣i ngũ giáo viên , nhân viên Chỉ đạo tổ , nhóm chuyên môn xây dƣ̣ng danh mu ̣c các bài có sƣ̉ du ̣ng thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c để đƣa vào kế hoa ̣ch của giáo viên, đảm bảo thƣ̣c hiê ̣n nghiêm túc viê ̣c sƣ̉ du ̣ng các trang thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c - Thƣ̣c hiê ̣n tố t chế đô ̣ kiể m tra , kiể m kê, kiể m đinh, ̣ bảo dƣỡng định kỳ có biến động tổ chức điều kiện khách quan Có chế độ động viên khen thƣởng kịp thời nhân, tổ nhóm huy động tốt ủng hộ xã hội cho việc xây dựng sở vật chất trang thiết bị thí nghiệm 3.2.7.3 Điề u kiê ̣n thực hiê ̣n biê ̣n pháp Khi huy động nguồn lực cần đảm bảo yêu cầu: - Phải có tính hiệu quả, tức phải tạo giá trị cho bên có liên quan (học sinh, nhà trƣờng, cộng đồng ) - Có tính khả thi, tức có khả thực đƣợc, điều liên quan đến tiêu biện pháp huy động nguồn lực, cân đổi yêu cầu khả - Tạo đồng thuận, tham gia đông đảo giáo viên, CNV việc huy động nguồn lực hiệu 3.3 Mối quan hệ biện pháp quản lý HĐDH đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với , tác động qua lại hỗ trợ cho phát triển , mỗi biê ̣n pháp có thế ma ̣nh và vi ̣trí cầ n thiế t quá trình thực nhiệm vụ quản lý Khi quản lý HĐDH nhà trƣờng , ngƣời Hiê ̣u trƣởng phải tiế n hành các biê ̣n pháp mô ̣t cách đồ ng bô ̣ , có hệ thố ng, biê ̣n pháp này là tiề n đề , sở cho biê ̣n pháp kia, bổ sung cho , thúc đẩy hoàn thiện để góp phần nâng cao chấ t lƣơ ̣ng da ̣y và ho ̣c nhà trƣờng Hê ̣ thố ng các biê ̣n pháp là mô ̣t chỉnh thể thố ng nhấ t , nhiên mỗi điạ phƣơng, mỗi trƣờng có nhƣ̃ng đă ̣c điể m khác nên áp du ̣ng các biê ̣n pháp thực mức độ khác Thƣ̣c tiễn cho thấ y không nên xem nhe ̣ hoă ̣c tuyê ̣t đố i hóa bấ t kỳ biê ̣n pháp nào Ngƣời Hiệu trƣởng dù có đƣa biện pháp quản lý cuối hƣớng 93 tới mục tiêu nâng cao chất lƣợng dạy học nhà trƣờng Mỗi biện pháp quản lý có ảnh hƣởng định tới chất lƣợng dạy học, biện pháp quản lý tối ƣu, biện pháp tác động hỗ trợ lẫn nhau, nhằm mục tiêu phát triển nhà trƣờng, nâng cao hiệu giáo dục Ngƣời quản lý giỏi biết sử dụng hiệu biện pháp, biết huy động đƣợc sức mạnh tổng hợp, kết hợp hài hòa trách nhiệm quyền lợi, đức trị pháp trị, khơi dậy động lực làm việc giáo viên, CNV, tạo điều kiện cho họ đƣợc khảng định mình, đƣợc thăng tiến, đƣợc cống hiến cho nghiệp giáo dục Yêu cầu hàng đầu giáo viên đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất lối sống, gƣơng tiếp lực sƣ phạm, trách nhiệm lòng yêu nghề.Vì công tác quản lý nhà trƣờng ngƣời Hiệu trƣởng phải hiểu đƣợc đặc thù đội ngũ để có biện pháp quản lý hiệu Tóm lại: biện pháp quản lý HĐDH Hiệu trƣởng trƣờng THPT nay, đòi hỏi phải có đổi mạnh mẽ để đáp ứng đƣợc yêu cầu giáo dục đại hội nhập Muốn làm đƣợc điều nhà quản lý không ngừng học tập nâng cao trình độ lực quản lý, chủ động sáng tạo điều hành "Dĩ bất biến ứng vạn biến" hiểu thật đầy đủ quản lý nghề, khoa học nghệ thuật, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có đủ khả đáp ứng nhu cầu kinh tế tri thức 3.4 Kết khảo nghiệm biện pháp 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm Kiểm chứng tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt đông dạy học đƣợc đề xuất thông qua đánh giá CBQL giáo viên trƣờng THPT Nguyễn Trãi Trên sở điều chỉnh biện pháp cho phù hợp với điều kiện thực tế nhà trƣờng, nâng cao tính hợp lý, khả thi biện pháp 3.4.2 Nội dung cách khảo nghiệm Do điều kiện thời gian khuôn khổ luận văn nên tiến hành thực khảo nghiệm số biện pháp quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Đƣa biê ̣n pháp tiế n hành điề u tra thông qua phiế u trƣng cầ u ý kiế n dành cho cán quản lý giáo viên có nhiều kinh nghiệm công tác 94 giảng dạy trƣờng THPT Nguyễn Trãi tỉnh Thái Bình để đánh giá sƣ̣ cầ n thiế t và tính khả thi biện pháp đề xuất Kết thu đƣợc: 3.4.3 Kết khảo nghiệm Tổ ng số ý kiế n tham gia đánh giá 95 ngƣời Phiế u đánh giá tiń h cầ n thiế t có mƣ́c đô ̣: Rấ t cầ n thiế t , cầ n thiế t , không cầ n thiế t và lƣỡng lƣ̣ Phiế u đánh giá tiń h khả thi có mƣ́c đô :̣ Rấ t khả thi , khả thi, không khả thi lƣỡng lự Các biện pháp có tỷ lệ % ý kiến đƣợc hỏi nhỏ 50% biện pháp đƣơ ̣c coi là không khả thi Các biện pháp có tỷ lệ % ý kiến đƣợc hỏi thỏa mãn từ 75% đến 100% biện pháp có tính khả thi cao Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cầ n thiế t của các biêṇ pháp Mức độ TT Biê ̣n pháp quản lí Rấ t cầ n thiế t (%) Cầ n thiế t (%) Không cầ n thiế t (%) Lƣỡng lƣ̣ (%) 15 82 14 81 10 84 12 82 3 15 80 14 83 21 79 0 Nâng cao lƣ̣c nhâ ̣n thƣ́c của giáo viên CBQL yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Xây dựng đội ngũ, tăng cƣờng bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tích cực đổi phƣơng pháp dạy học theo yêu cầu hƣớng tới HS Phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí HĐDH Phân loại học sinh, đổi việc kiểm tra đánh giá kết học tập HS Tăng cƣờng công tác tra chuyên môn Huy động nguồn lực , tăng cƣờng đầ u tƣ sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣phục vụ dạy học 95 Kết thu dƣợc bảng 3.1 cho thấy: Đa số CBQL giáo viên đánh giá biện pháp quản lý dạy học đƣợc đề xuất cần thiết Tuy nhiên mức độ cần thiết biện pháp có khác đôi chút Biện pháp có tỷ lệ đánh giá cần thiết 100% huy động nguồn lực, tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học Điều phù hợp thực chất trƣờng THPT Nguyễn Trãi thiếu thốn sở vật chất phục vụ dạy học Mặc dù nhà trƣờng đƣợc quan tâm đầu tƣ, song so với yêu cầu đổi giáo dục, đầu tƣ nhiều hạn chế Các CBQL giáo viên nhận thức rõ điều thấy cần tăng cƣờng đầu tƣ sở vât chất, thiết bị dạy học Còn biện pháp khác đƣợc đánh giá cần thiết mức cao Một vài ý kiến đánh giá không cần lƣỡng lự không đáng kể Bảng 3.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi của các biêṇ pháp Mức độ TT Biê ̣n pháp quản lí Rấ t khả thi (%) Khả thi (%) Không khả thi (%) Lƣỡng lƣ̣ (%) 15 85 0 14 86 0 Nâng cao lƣ̣c nhâ ̣n thƣ́c của giáo viên CBQL yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Xây dựng đội ngũ, tăng cƣờng bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tích cực đổi phƣơng pháp dạy học theo yêu cầu hƣớng tới HS Phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí HĐDH Phân loại học sinh, đổi việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cƣờng côn g tác tra chuyên môn Huy động nguồn lực , tăng cƣờng đầ u tƣ sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣phục vụ dạy học 96 20 80 0 12 88 0 15 85 0 14 83 21 79 0 Kết thu dƣợc bảng 3.2 cho thấy: CBQL giáo viên đánh giá biện pháp quản lý dạy học đƣợc đề xuất khả thi cao Các biện pháp đƣợc đánh giá cao cần thiết đƣợc đánh giá cao tính khả thi cao Tuy nhiên mức độ khả thi biện pháp có khác đôi chút mức độ cần thiết cần thiết Nếu gộp khả thi khả thi 6/7 biện pháp đạt tỷ lệ đánh giá mức độ khả thi 100% Chỉ có biện pháp tăng cƣờng tra chuyên môn không đạt ỷ lệ 100% Có lẽ tra chuyên môn động chạm lợi ích đa số giáo viên nên chƣa khắc phục đƣợc tâm lý nể nang nhƣ phần trình bày Vì thế, tính khả thi có thấp đôi chút, song đạt tỷ lệ khả thi khả thi 97% Nghĩa khẳng định khả thi cao Đánh giá chung lại: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đƣợc đề xuất đƣợc CBQL giáo viên đánh giá khác đôi chút nhƣng đạt tỷ lệ đánh giá cần thiết khả thi 90%, nhiều biện pháp đạt tỷ lệ đánh giá 100% khả thi cần thiết Điều cho phép khẳng định: Các biện pháp đƣợc đề xuất cần thiết khả thi Kết luận chương Trên sở lý luận thực tiễn, tác giả luận văn đƣa biện pháp quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi nhằm đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với tác động qua lại với Kết khảo nghiệm biện pháp CBQL giáo viên trƣờng THPT Nguyễn Trãi cho thấy biện pháp có tính cấp thiết khả thi mang lại hiệu thiết thực cho nhà trƣờng thời gian vừa qua Đƣa nhà trƣờng phát triển toàn diện, trở thành trung tâm chất lƣợng cao tỉnh Thái bình Các biện pháp quản lý HĐDH áp dụng rộng rãi toàn khối THPT Tỉnh Thái bình 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu thu đƣợc, rút kết luận sau: 1.1 Hoạt động dạy học hoạt động trung tâm nhà trƣờng phổ thông, quản lý nhà trƣờng thực chất quản lý hoạt động dạy học Để nâng cao chất lƣợng hiệu giáo dục đào tạo nhà trƣờng đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH- HĐH đất nƣớc việc đổi công tác quản lý nhà trƣờng nói chung quản lý dạy học nói riêng có ý nghĩa quan trọng đặc biệt Để có nhà trƣờng phát triển đáp ứng đƣợc yêu cầu giáo dục đại hội nhập, đòi hỏi có nhiều yếu tố sở vật chất, tài chính, nguồn lực, thông tin, môi trƣờng bên môi trƣờng bên ngoài, chế sách nhƣng định cho thành bại nhà trƣờng vai trò quản lý ngƣời Hiệu trƣởng 1.2 Qua nghiên cứu thực tiễn giáo dục Thái Bình nói chung, trƣờng THPT Nguyễn Trãi nói riêng cho thấy phát triển nhà trƣờng có đƣợc năm qua nhờ có đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức lối sống sáng, có đội ngũ quản lý khoa học kinh nghiệm Bên cạnh điều kiện sở vật chất, môi trƣờng, đội ngũ nhà giáo yếu tố định thành công cho phát triển trƣờng THPT Nguyễn Trãi vai trò quản lý ngƣời Hiệu trƣởng mà trọng tâm quản lý hoạt động dạy học 1.3 Hiệu trƣởng trƣờng THPT Nguyễn Trãi có nhiều biện pháp quản lý có hiệu hoạt động dạy học Các giáo viên đánh giá cao biện pháp quản lý hiệu trƣởng Hầu hết biện pháp quản lý giảng dạy giáo viên, học tập học sinh, quản lý sở vật chất thiết bị đƣợc quan tâm thỏa đáng Song, trong trình quản lý hoạt động dạy học, nhà trƣờng bộc lộ số hạn chế sau: Hiệu tác động Hiệu trƣởng đến tƣ tƣởng nhận thức giáo viên để tự giác hoàn thành nhiệm vụ có hạn chế Việc bồi dƣỡng nghiệp vụ quản lý cho tổ trƣởng chuyên môn chƣa bản, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn mang tính hình thức Công tác xây dựng lực lƣợng cốt cán chuyên môn có nhƣng chƣa hiệu quả, tính tự giác chuyên môn số giáo viên chƣa thật tốt từ soạn giảng, lên lớp, đổi phƣơng pháp… 98 1.4 Muốn quản lý có hiệu hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay, cần thực tốt biện pháp sau: Nâng cao lƣ̣c nhâ ̣n thƣ́c của giáo viên và cán bô ̣ quản lí về yêu cầ u của đổ i mới giáo du ̣c phổ thông Xây dựng đội ngũ, tăng cƣờng bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Tích cực đổi phƣơng pháp dạy học theo yêu cầu hƣớng tới học sinh Phát huy vai trò tổ chuyên môn quản lí hoạt động dạy học Phân loại học sinh, đổi việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Tăng cƣờng công tác tra chuyên môn Huy động nguồn lực, tăng cƣờng đầ u tƣ sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣ phục vụ dạy học Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ bổ sung cho việc nâng cao chất lƣợng dạy học Mỗi biện pháp nhân tố hệ thống tác động qua lại hữu biện chứng với Tuy nhiên thực tế thời điểm cần lựa chọn biện pháp cho phù hợp để việc quản lý hoạt động dạy học có kết cao 1.5 Kết thử nghiệm biện pháp quản lý hoạt động dạy học trƣờng THPT Nguyễn Trãi tạo bƣớc chuyển biến rõ nét chất lƣợng dạy học giáo dục Tuy nhiên hạn chế thời gian khả năng, luận văn chƣa đề cập cách đầy đủ toàn diện vấn đề nghiên cứu, biện pháp đề xuất cần đƣợc tiếp tục bổ sung hoàn thiện Khuyến nghị 2.1.Đối với Bộ GD&ĐT Muốn có đội ngũ giáo viên tốt phải công tác đào tạo trƣờng Đại học sƣ phạm, nội dung, chƣơng trình đào tạo nhiều bất cập, thời gian thực tập cho giáo sinh Một số trƣờng chức đào tạo giáo viên nhƣng đào tạo, sau sinh viên học thêm chứng sƣ phạm đủ điều kiện xét tuyển công chức Điều dẫn đến hậu trình độ chuyên môn, lực sƣ phạm số giáo viên yếu nhƣng đƣợc giảng dạy 99 Đề nghị Bộ GD&ĐT kiểm soát chặt chẽ công tác đào tạo giáo sinh sƣ phạm, cho trƣờng Đại học có đảm bảo chất lƣợng đƣợc đào tạo đủ cung cấp giáo viên cho tỉnh 2.2.Đối với UBND Tỉnh Thái Bình Cần có sách hỗ trợ, đầu tƣ sở vật chất thỏa đáng cho nhà trƣờng để đảm bảo đủ điều kiện phục vụ công tác dạy học Có sách thu hút nhân tài, động viên khen thƣởng thày cô giáo giỏi, hỗ trợ đời sống, nhà để giáo viên yên tâm công tác 2.3 Đối với Sở GD & ĐT Thái Bình Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng thƣờng xuyên cho công tác quản lý Hiệu trƣởng, Phó hiệu trƣởng Đối với đội ngũ giáo viên phải trọng đến việc đổi phƣơng pháp giảng dạy Quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán cho môn nhà trƣờng, qua để nhân rộng điển hình tiên tiến Tham mƣu cho UBND tỉnh có chế sách thu hút nhân tài động viên giáo sinh thầy cô giáo giỏi công tác địa phƣơng Đầu tƣ hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đƣợc nâng chuẩn, đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ Kiên không tuyển dụng giáo viên yếu lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức Tăng cƣờng đầu kinh phí để xây dựng CSVC trƣờng lớp có đủ điều kiện phục vụ giảng dạy học tập Thƣờng xuyên tổ chức chuyên đề đổi phƣơng pháp giảng dạy, sử dụng hiệu trang thiết bị, đồ dùng dạy học, ứng dụng CNTT, tổ chức hội thảo, thi giáo viên giỏi cấp, xây dựng điển hình tiên tiến Đổi chế tuyển dụng giáo viên, tăng cƣờng tự chủ cho nhà trƣờng, sở giáo dục theo thông tƣ 43/CP Chính phủ, hạn chế tuyển dụng sinh viên không đào tạo từ trƣờng sƣ phạm Có sách khen thƣởng thỏa đáng để động viên khuyến khích thầy cô giáo giỏi 2.2 Đối với trường trung học phổ thông Trƣớc hết cán quản lý phải có tác phong làm việc khoa học đoán, có tâm đổi mới, có lực trình độ quản lý thay đổi, phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng văn hóa tổ chức, huy động đƣợc 100 tính tích cực tự giác tập thể cán giáo viên tâm xây dựng nhà trƣờng phát triển toàn diện Mỗi thầy cô giáo phải gƣơng đạo đức tự học yêu nghề, hết lòng thƣơng yêu học sinh, chấp hành thực nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ quan, xây dựng khối đoàn kết, gƣơng mẫu thực tốt nhiệm vụ đƣợc trao Có tâm cao đổi phƣơng pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đại hội nhập Trong xu hội nhập quốc tế, phát triển mạnh mẽ KHCN, biện pháp quản lý dạy học nhà trƣờng phổ thông không "nhất thành bất biến" phải thay đổi để theo kịp đƣợc phát triển giáo dục đại Các nhà quản lý phải chủ động đổi lãnh đạo quản lý lãnh đạo quản lý thay đổi, chủ động đón nhận thay đổi cách tích cực, cần thay đổi-phải thay đổi - nên thay đổi thay đổi Không ngƣ̀ng nâng cao trình đô ̣ chuyên môn và lƣ̣c quản lý để lãnh đạo nhà trƣờng hoàn thành tốt nghiệp giáo dục , đáp ƣ́ng đƣơ ̣c yêu cầ u đổ i mới của sƣ̣ nghiê ̣p giáo du ̣c và đào ta ̣o công cuô ̣c công nghiê ̣p hóa - hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nƣớc 101 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên THPT Nguyễn Trãi) Xin thày cô vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới cách đánh dấu (X) vào ô cột phù hợp với ý thầy cô I THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CỦA NHÀ TRƢỜNG: Nội dung TT Rất tốt Hoạt động Ban giám hiệu Năng lực lãnh đạo chi Hoạt động tổ chức đoàn thể Trình độ chuyên môn giáo viên Trình độ nghiệp vụ sƣ phạm giáo viên Trình độ tin học cán quản lý Trình độ tin học giáo viên Trình độ ngoại ngữ cán quản lý Trình độ ngoại ngữ giáo viên 10 Năng lực chủ nhiệm giáo viên 11 Năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa 12 Khả giao tiếp 13 Năng lực tự học, tự bồi dƣỡng 14 Năng lực nghiên cứu khoa học Tốt TB Yếu II NHU CẦU CỦA GIÁO VIÊN Nội dung TT R.cần Nhu cầu đƣợc học tập nâng cao trình độ Nhu cầu đƣợc làm việc lực Nhu cầu đƣợc cung cấp thông tin Nhu cầu hợp tác Nhu cầu tự khẳng định Nhu cầu nâng cao đời sống Nhu cầu hoạt động VH-VN, TDTT Xin chân thành cảm ơn thầy (cô) ! 102 Cần TB K.cần PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên THPT) Để nâng cao chất lƣợng hoạt động dạy học, đề nghị thầy (cô) cho biết ý vấn đề dƣới Thầy (cô) đồng ý với mục dƣới đây, xin thầy (cô) vui lòng đánh dấu X vào ô  Phong cách quản lý hiệu trƣởng: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Rất khoa học Khoa học Bình thƣờng Chƣa khoa học     Có kế hoạch dài Có kế hoạch vừa Kế hoạch ngắn Chƣa kế hoạch     Nghiêng hành Nghiêng thuyết Nghiêng động Đồng ba biện phục viên pháp     Luôn có sáng tạo sáng tạo Sử dụng biện pháp Thƣờng tham   ngƣời tiền nhiệm khảo đơn vị bạn   Thể dân chủ Có tính hợp tác Dĩ hoà vi quý Độc đoán     Luôn sâu sát GV Thông qua phản Kiểm tra thƣờng Kiểm tra đột để nắm bắt tình ánh nắm bắt tình xuyên để nắm bắt xuất để nắm bắt tình hình  tình hình hình 1.7 1.9  hình  Đơn phƣơng Phát huy trí tuệ tập Chỉ vào Theo cấp định thể ngƣời giúp việc      Đề cao tính tự Phân cấp QL Trực tiếp QL Dựa vào tứ    Thanh tra, kiểm Thanh tra, kiểm tra Thanh tra, kiểm tra Chỉ có cấp Sở báo trƣớc đột xuất không báo kiểm tra  trƣớc 1.10 tra định kỳ  Xin chân thành cảm ơn thầy (cô) ! 103 giác giáo viên    PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên THPT) Xin đ/c cho biết thông tin dƣới đây, đồng ý mục xin đánh dấu (X) vào mục Nội dung Hiệu trƣởng xây dụng kế hoạch đạo hoạt động dạy học đội ngũ giáo viên Việc phân công giáo viên dựa lực, sở trƣờng Việc quản lý ngày, công Chỉ đạo hoạt động lên lớp giáo viên Chỉ đạo sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn Chỉ đạo giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học Hiệu trƣởng thƣờng xuyên bám sát hoạt động nhà trƣờng STT Khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn Động viên giáo viên làm đồ dùng dạy học 10 11 Hiệu trƣởng thực việc dự giờ, thăm lớp Chỉ đạo giáo viên kiểm tra, đánh giá học sinh 12 13 Động viên giáo viên tích cực đổi PPDH Tổ chức thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi 14 15 Chỉ đạo việc tổ chức kỳ thi Chỉ đạo việc tổ chức đánh giá, xếp loại GV 16 17 Quản lý hồ sơ chuyên môn Mức độ yêu cầu giáo viên 18 Kế hoạch xây dựng điển hình Hiệu trƣởng tham gia nghiên cứu việc đổi phƣơng pháp dạy học 19 20 Chỉ đạo hoạt động b.dƣỡng, tự bồi dƣỡng GV 21 22 Quản lý hoạt động phòng môn Mức độ quan tâm việc đầu tƣ thƣ viện 23 24 Tổ chức, đạo thi đua – khen thƣởng Biện pháp nâng cao thu nhập lƣơng cho GV 25 Hiệu biện pháp quản lý 104 Rất tốt Tốt TB Yếu III Những ý kiến đóng góp với hiệu trƣởng: IV Xin đ/c cho biết số thông tin thân: - Chuyên môn: Giới tính - Năm công tác ngành: Trong số năm công tác trƣờng (ký tên không ký tên) Xin chân thành cảm ơn thầy (cô) 105 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN HỌC SINH Lớp: Trƣờng THPT: Để nâng cao chất lƣợng dạy - học thầy trò, Ban giám hiệu nhà trƣờng muốn nắm đƣợc thực trạng giảng dạy thầy, cô giáo Đề nghị em cho biết ý kiến cá nhân mục theo cột dƣới đây: Nhất trí mục đánh dấu “X” GV Dạy môn theo SGK chuẩn Dạy có nâng cao Có kiểm tra tập Đánh dấu “X” vào ô đồng ý (Mức độ hiểu HS) Cho Dạy điểm dễ hiểu Toán Lý Hoá Sinh C.Nghệ Tin Văn Sử Địa N.Ngữ C.Dân T.Dục Xin cảm ơn cộng tác em ! 106 Dạy dễ hiểu Dạy Dạy bình Khó thƣờng hiểu [...]... lại quyền lợi thiết thực cho ngƣời học 9 Cấu trúc luận văn Mở đầu - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT - Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT Nguyễn Trãi -Thái Bình - Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trƣờng THPT Nguyễn Trãi huyện Vũ Thƣ, tỉnh Thái Bình -Kết luận và khuyến nghị - Danh mục tài...8 Những đóng góp mới của đề tài - Phát hiện đƣợc thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trƣờng THPT Nguyễn Trãi hiện nay - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của trƣờng THPT Nguyễn Trãi đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay - Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học muốn hiệu quả phải sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, phải đồng bộ, đổi mới nhƣng vẫn giữ đƣợc... học ở trƣờng THPT Nam Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình trong quá trình thực hiện đổi mới chƣơng trình giáo dục phổ thông, luận văn thạc sỹ QLGD - 2007 - Phạm Thị Tuyết Nhung: Những biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trƣởng trƣờng THPT Nam Trực tỉnh Nam Định theo yêu cầu đổi mới giáo dục, luận văn thạc sỹ QLGD - 2007 14 - Trần Thị Hoa: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học của các trƣờng THPT huyện Kiến... tác quản lý hoạt động giáo dục cấp cơ sở, nhà trƣờng phổ thông có ý nghĩa quan trọng Nhà trƣờng phổ thông hoạt động dạy học của thầy và trò là nhiệm chính trị trung tâm của mỗi nhà trƣờng, do vậy công tác quản lý hoạt động dạy học của nhà trƣờng là động lực quan trọng nhất Luật giáo dục sửa đổi năm 2 005 cũng khẳng định: "Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều... vừa là động lực của quá trình dạy học Vì vậy học sinh chính là trung tâm của hoạt động dạy học Quan điểm "Dạy học lấy học sinh làm trung tâm" của Đảng và Nhà nƣớc ta là một quan điểm hiện đại, phù hợp xu thế Quan điểm đó là cơ sở lý luận để các nhà trƣờng tiến hành các hoạt động giáo dục có hiệu quả + Dạy học là hoạt động trí tuệ, hoạt động nhận thức Trong học tập, học sinh nhận thức thế giới thông. .. du ̣c phổ thông Tóm lại , để quản lý HĐDH trong nhà trƣờng THPT hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục , ngƣời Hiê ̣u trƣởng cầ n tâ ̣p trung vào : nâng cao nhâ ̣n thƣ́c về bản chất của HĐDH , đổ i mới quản lý HĐDH , lãnh đạo để luôn có "sự thay đổi" phát triển bền vững và "quản lý sự thay đổi" 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý HĐDH ở trƣờngTHPT 1.5.1 Đặc điểm quản lý HĐDH ở trường THPT... Phòng trong giai đoạn hiện nay, luận văn thạc sỹ QLGD-2007 - Bùi Thanh Bình: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy ở các trƣờng THPT thành phố Hải Phong, Luận văn tạc sý QLGD, năm 2008 - Bế Thị Đoan Trang : Quản lý quá trình dạy học ở trƣờng THPT Hòa Bình tỉnh Lạng Sơn, luận văn thạc sỹ QLGD, năm 2010 Nhƣ vâ ̣y, có rất nhiều công trình nghiên cứu về quản lý hoạt động dạy học ở các trƣờng THPT công... Hải Phòng, luận văn thạc sỹ QLGD-2004 - Đồng Duy Hiển:.Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học ở trƣờng THPT hiệp Hòa 2, tỉnh Bắc Giang, luận văn thạc sỹ QLGD-2006 -Phạm Văn Mão: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học ở trƣờng THPT Thái Thuận, thành phố Bắc Giang, luận văn thạc sỹ QLGD-2006 - Nguyễn Duy Thịnh: Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng THPT... đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đã nêu rõ: "Chú trọng đào tạo, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục theo hƣớng chuyên nghiệp hoá; bố trí sắp xếp cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ năng lực của cán bộ, có cơ chế thay thế khi không còn đáp ứng yêu cầu" Ngày nay ngƣời cán bộ quản lý không thể quản lý bằng kinh... điều chỉnh toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi toàn xã hội 13 nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục của quốc gia. (Đổi mới quản lý và nâng cao chất lƣợng giáo dục Việt nam Nhà xuất bản giáo dục- Trang 83) Ngày nay trong xu thế quốc tế và hội nhập của nền kinh tế tri thức, của thời kỳ phát triển nhƣ vũ bão khoa học và công nghệ, đòi hỏi quản lý giáo dục phải đổi mới để đáp ứng kịp thời với sự phát ... Chng 1: C s lý lun v qun lý hot ng dy hc trng trung hc ph thụng 1.1 Lch s nghiờn cu 1.2 Qun lý nh trng v qun lý dy hc 11 1.2.1 Qun lý nh trng 11 1.2.2 Qun lý dy hc 12 1.3 Qun lý hot ng... 1 060 10' 1 060 1 060 30' 1 060 20' 1 060 40' 106 50' 20 50' 105 50' hải d-ơng y ên hải phòng 20 40' Quỳnh Côi Quỳnh Phụ hà H-ng Hà na S T há i S S Tiê n - S ông H oá Diêm Điền H- ng S Diêm Hộ Thái Thụy... õy, ngi ta mi chỳ ý n "cht khoa hc" ca quỏ trỡnh qun lý v dn dn hỡnh thnh nờn cỏc "lý thuyt "qun lý Khng T cú mt cõu lý thỳ cho cỏc nh qun lý "Bt ti k v bt mu k chớnh" (Khụng vo a v y ng nờn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông nguyễn trãi tỉnh thái bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông nguyễn trãi tỉnh thái bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông nguyễn trãi tỉnh thái bình, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf , KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn