Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3

19 1,044 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 17:02

1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH ĐỀ SỐ 23 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN – NĂM 2014 Môn thi : HÓA HỌC Thời gian làm : 90 phút Cho nguyên tử khối : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Ag = 108; Sn = 119; I = 127; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207 Câu 1: X hợp chất có công thức phân tử C6H10O5 thỏa mãn phương trình phản ứng sau: t X + 2NaOH  → 2Y + H2O; Y + HCl(loãng) → Z + NaCl Hãy cho biết cho 0,15 mol Z tác dụng với Na dư thu mol H2 ? A 0,15 mol B 0,075 mol C 0,1 mol D 0,2 mol Câu 2: Tìm mệnh đề sai mệnh đề nguyên tử sau đây? A Trong nguyên tử, biết điện tích hạt nhân suy số proton, nơtron, electron nguyên tử B Một nguyên tố hóa học có nguyên tử với khối lượng khác C Nguyên tử hệ trung hòa điện D Nguyên tử phần tử nhỏ bé chất, không bị phân chia phản ứng hóa học Câu 3: Hỗn hợp X gồm anken A ankin B : - Biết 50 ml X phản ứng tối đa với 80 ml H2 (các thể tích đo điều kiện) - Đốt cháy m gam hỗn hợp X hấp thụ sản phẩm cháy dung dịch nước vôi thấy có 25g kết tủa khối lượng dung dịch giảm 7,48 g so với ban đầu, thêm tiếp lượng dư KOH vào thu thêm g kết tủa CTPT A B A C2H4 C2H2 B C3H6 C3H4 C C4H8 C4H6 D C3H6 C4H6 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 4: Cho dung dịch (dung môi H2O) sau: H2N-CH2-COOH; HOOCCH2-CH2-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COOK; HCOOH; ClH3N-CH2-COOH Số dung dịch làm quỳ tím đổi mầu là: A B C D Câu 5: Sự tạo thạch nhũ hang động đá vôi trình hóa học diễn hang động hàng triệu năm Phản ứng hóa học diễn tả trình A MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 B Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D CaO + CO2 → CaCO3 Câu 6: Khi điều chế kim loại kiềm Na người ta thường dùng A Điện phân nóng chảy NaOH B Điện phân nóng chảy NaOH NaCl C Cho hỗn hợp rắn gồm NaCl K nung nóng D Điện phân nóng chảy NaCl Câu 7: Cho sơ đồ biến hóa sau : O2 , xt + Y1 , xt H SO4 +Y2 , xt H SO4 C4H6O2  → C4H6O4  → C7H12O4  → C10H18O4 + + H 2O , xt H X2 + Y1 + Y2 → X1 X2 X3 X4 Biết X1 anđehit đa chức, mạch thẳng ; Y2 ancol bậc Phát biểu sau không đúng? A X1 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử B X3 chứa chức este phân tử C X2 có tên axit butanđioic D X4 este no, chức, mạch hở Câu 8: Gang thép hợp kim sắt có nhiều ứng dụng công nghiệp đời sống Gang thép có điểm khác biệt sau không ? A Thép dẻo bền gang B Điều chế gang thường từ quặng hematit, điều chế Fe từ quặng pirit sắt C Hàm lượng cacbon gang cao thép D Gang giòn cứng thép Câu 9: Để bảo vệ vật sắt, người ta mạ Ni bề vật cách điện phân dung dịch muối Ni2+ với điện cực catot vật cần mạ, anot điện cực làm Ni Điện phân với cường độ dòng điện 1,93 ampe thời gian 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 20.000s Tính bề dày lớp mạ diện tích vật dm2; tỉ trọng Ni 8,9 g/cm3 A 0,066cm B 0,033cm C 0,066mm D 0,033mm Câu 10: Có hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có số mol) Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X điều kiện không khí thu hỗn hợp Y Hòa tan Y dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu V lít khí SO2 (là sản phẩm khử đktc) Giá trị V A 5,60 lít B 4,48 lít C 8,96 lít D 11,20 lít Câu 11: Hỗn hợp X gồm: Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ni(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, AgCl Cho hỗn hợp X vào dung dịch NH3 dư có tối đa chất tan ? A B C D Câu 12: Cho polime sau: PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, nhựa novolac, cao su lưu hóa, tơ nilon-7 Số chất có cấu tạo mạch thẳng A B C D Câu 13: Cho nhận xét sau: A Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành mđinitrobenzen B Tơ nilon - 6,6; tơ nitron; tơ enang điều chế phản ứng trùng ngưng C Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng D Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-bromanilin Số nhận xét A B C D Câu 14: Có cốc A, B chứa 100 ml dung dịch H2SO4 1M đinh sắt Nhỏ thêm vào cốc B vài giọt dung dịch CuSO4 Tìm phát biểu không số phát biểu sau ? A Bọt khí thoát cốc A nhanh cốc B B Quá trình hòa tan Fe cốc B nhanh cốc A C Trong cốc B có bọt khí H2 thoát bề mặt Cu D Trong cốc B có dòng electron di chuyển từ Fe sang Cu làm phát sinh dòng điện Câu 15: Thủy phân hoàn toàn mol pentapeptit X mạch hở, thu mol valin (Val), mol glyxin (Gly), mol alanin (Ala) mol leuxin (Leu: axit 2-amino- 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 4-metylpentanoic) Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X thu sản phẩm có chứa Ala-Val-Ala Số công thức cấu tạo phù hợp X A B C D Câu 16: Este X no, đơn chức, mạch hở, phản ứng tráng bạc Đốt cháy 0,1 mol X cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi có chứa 0,22 mol Ca(OH)2 thu kết tủa Thuỷ phân X dung dịch NaOH thu chất hữu có số nguyên tử cacbon phân tử Phần trăm khối lượng oxi X A 37,21% B 53,33% C 43,24% D 36,36% Câu 17: Tinh chế NaCl từ hỗn hợp rắn có lẫn tạp chất CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4 Ngoài bước cô cạn dung dịch, thứ tự sử dụng thêm hóa chất A dd CaCl2; dd (NH4)2CO3 B dd (NH4)2CO3; dd BaCl2 C dd BaCl2; dd Na2CO3 D dd BaCl2; dd (NH4)2CO3 Câu 18: Cho 400 gam dung dịch NaOH 16% vào 500 gam dung dịch FeCl3 16,25% đến phản ứng hoàn toàn thu dung dịch X Khối lượng riêng dung dịch X 1,10 gam/cm3 Nồng độ mol NaOH dung dịch thu có giá trị A 0,27M B 1,2M C 0,7M D 0,13M Câu 19: Trong bình nước chứa 0,3 mol Na+; 0,5 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 1,5 mol HCO3-; 0,4 mol Cl- Có thể dùng hoá chất sau để làm mềm nước bình trên? A Na2CO3 B HCl C Ca(OH)2 D Na2SO4 Câu 20: Cho hợp chất hữu X có công thức: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NHCH(CH3)-COOH Nhận xét A Trong X có liên kết peptit B Trong X có liên kết peptit C X pentapeptit D Khi thủy phân X thu loại α-amino axit khác Câu 21: X hỗn hợp hai anđehit đơn chức mạch hở 0,04 mol X có khối lượng 1,98 gam tham gia phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu 10,8 gam Ag m gam X kết hợp vừa đủ với 0,35 gam H2 Giá trị m 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A 8,66 gam B 4,95 gam C 6,93 gam D 5,94 gam Câu 22: Hòa tan hết hỗn hợp X (0,3 mol Fe3O4; 0,25 mol Fe; 0,2 mol CuO) vào dung dịch hỗn hợp HCl 3M; HNO3 4M Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y (trong chứa muối sắt (III) muối đồng (II)) khí NO (là sản phẩm giảm số oxi hóa N) Tổng khối lượng muối dung dịch Y nhận giá trị A 268,2gam B 368,1gam C 423,2gam D 266,9gam Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở có liên kết đôi C = C phân tử, thu V lít khí CO2 (đktc) y mol H2O Biểu thức liên hệ giá trị x, y V : A 28/55(x-30y) B V=28/95(x-62y) C V=28/55(x+30y) D V=28/95(x+62y) Câu 24: Một hợp chất ion Y cấu tạo từ ion M+ ion X- Tổng số hạt electron Y 36 Số hạt proton M+ nhiều X- Vị trí nguyên tố M X bảng HTTH nguyên tố hóa học A M: chu kì 3, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA B M: chu kì 3, nhóm IB; X: chu kì 3, nhóm VIIA C M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 4, nhóm VIIA D M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA Câu 25: Cho chất sau: etyl axetat, lòng trắng trứng, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol Trong chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 26: Nguyên tắc phương pháp thủy luyện để điều chế kim loại dùng kim loại tự có tính khử mạnh để khử ion kim loại khác dung dịch muối Tìm phát biểu ? A Phương pháp dùng công nghiệp để điều chế kim loại có tính khử trung bình yếu B Phương pháp dùng để điều chế Fe C Phương pháp áp dụng phòng thí nghiệm để điều chế kim loại có tính khử yếu D Phương pháp dùng để điều chế tất kim loại cần thời gian dài Câu 27: Cho chất sau: CH3COOH, CH2=CHCOOH, CH2=CHOOCCH3, CH2OH-CH2OH, C2H5OH, HOOC(CH2)4COOH, HCHO Số chất trực tiếp tạo thành polime phản ứng trùng ngưng trùng hợp 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A chất B chất C chất D chất Câu 28: A hỗn hợp muối Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Mg(NO3)2 O chiếm 55,68% khối lượng Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch chứa 50 gam muối A, lọc kết tủa thu đem nung đến khối lượng không đổi thu m gam oxit Giá trị m A 12,88 gam B 18,68 gam C 31,44 gam D 23,32 gam Câu 29: Trong hỗn hợp phản ứng gồm Na2S2O3 H2SO4 loãng tích dung dịch 100 ml, nồng độ ban đầu Na2S2O3 0,5 M Sau thời gian 40 giây, thể tích khí SO2 thoát 0,896 lít (đktc) Giả sử khí tạo thoát hết khỏi dung dịch sau phản ứng có muối sunfat, vẩn màu vàng, Tốc độ trung bình phản ứng tính theo Na2S2O3 A 10-2 mol/ (lít.s) B 10-1 mol/(lít.s) C 2,5.10-3 mol/(lít.s) D 2,5.10-2 mol/(lít.s) Câu 30: Có chất lỏng: etylen glicol, axit axetic, propyl axetat, ancol etylic, anđehit axetic butyl amin Dãy hóa chất để nhận biết chất A Cu(OH)2 dung dịch NaCl B dung dịch AgNO3 dung dịch HCl C dung dịch AgNO3/NH3 dung dịch KMnO4 D Cu(OH)2 dung dịch NaOH Câu 31: Cho chất ion sau : Al, S, O2, Cl2, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl, HNO3 Tùy theo chất tham gia phản ứng mà số chất chất cho vừa có vai trò chất khử, vừa đóng vai trò chất oxi hóa A B C D Câu 32: Ứng với công thức phân tử CnH2n-2O2 có loại hợp chất hữu cơ: A Axit no, đơn chức mạch vòng B Anđehit no, hai chức, mạch hở C Axit đơn chức có hai nối đôi mạch cacbon D Este đơn chức, mạch hở, có nối đôi mạch cacbon Câu 33: Chọn nhận xét ? A Khi đun nóng hỗn hợp gồm: C2H5Br, KOH, C2H5OH khí thoát B Khi đun hỗn hợp: C2H5OH axit HBr đến kết thúc phản ứng ta thu dung dịch đồng C Các ancol C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH tan vô hạn nước 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com D Cho HNO3 đặc dư vào dung dịch phenol thấy có kết tủa màu vàng axit picric Câu 34: Hàng ngày không khí cho thấy khí sau gây tượng mưa axit ? A NO2, CO B SO2, HCl C N2O, CO2 D CO2, SO2 Câu 35: Cho chất sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat, xilen Số chất tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 36: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z este T (Z T đồng phân) Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O2, thu 0,525 mol CO2 0,525 mol nước Cho lượng Y lượng Y có 0,2 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đun nóng, sau phản ứng m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%) Giá trị m A 64,8g B 16,2g C 32,4 D 21,6g Câu 37: Hấp thụ hết V lít CO2 (ở đktc) vào 100 ml dung dịch gồm NaOH 2,0 M Na2CO3 1,0 M thu dung dịch A Chia A thành phần Phần cho tác dụng với CaCl2 dư thu b mol kết tủa Phần cho tác dụng với nước vôi dư thu c mol kết tủa Biết 3b = c Giá trị V A 4,480 lít B 2,688 lít C 1,120 lít D 3,360 lít Câu 38: M hỗn hợp ancol no X axit đơn chức Y, mạch hở Đốt cháy hết 0,4 mol M cần 30,24 lít O2 đktc thu 52,8 gam CO2 19,8 gam nước Biết số nguyên tử cacbon X Y Số mol Y lớn số mol X CTPT X, Y A C3H8O2 C3H6O2 B C3H8O C3H6O2 C C3H8O C3H2O2 D C3H8O2 C3H4O2 Câu 39: Cho m gam Fe vào lít dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,1M; Cu(NO3)2 0,1M, Fe(NO3)3 0,1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,69m gam hỗn hợp kim loại, dung dịch X khí NO (là sản phẩm khử ) Giá trị m khối lượng chất rắn khan thu cô cạn dung dịch X A 20 gam và78,5 gam B 20 gam 55,7 gam C 25,8 gam 78,5 gam D 25,8 gam 55,7 gam Câu 40: Hai hợp chất X Y ancol, khối lượng mol X nhỏ Y Khi đốt cháy hoàn toàn chất X, Y tạo số mol CO2 số mol H2O Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z gồm lượng số mol X 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Y thu tỉ lệ số mol CO2 H2O tương ứng 2:3 Số hợp chất thỏa mãn tính chất Y A chất B chất C chất D chất Câu 41: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) este Z tạo từ X Y Cho lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo 16,4 gam muối 8,05 gam ancol Công thức X Y A HCOOH C3H7OH B HCOOH CH3OH C CH3COOH C2H5OH D CH3COOH CH3OH Câu 42: Hỗn hợp khí gồm hidrocacbon no X hidrocacbon không no vào bình nước brom chứa 40 gam brom Sau brom phản ứng hết khối lượng bình tăng lên 10,5 g thu dung dịch B, đồng thời khí bay khỏi bình có khối lượng 3,7 gam Đốt cháy hoàn toàn lượng khí bay khỏi bình thu 11 g CO2 Hidrocacbon X A chất B chất C chất D chất Câu 43: Sục từ từ khí 0,06 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu 2b mol kết tủa Mặt khác sục 0,08 mol CO2 vào V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,5M thu b mol kết tủa Giá trị V A 0,2 B 0,1 C 0,05 D 0,8 Câu 44: Nhận định sau không ? A Hai ion Mg2+ Na+ có 10 electron chuyển động xung quanh hạt nhân bán kính Na+ lớn Mg2+ B Các kim loại kiềm có tính chất vật lí tương tự chúng kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm khối C Dung dịch X chứa ion Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cl- ( 0,2 mol) NO3-( 0,2 mol) Thêm 150 ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X thu lượng kết tủa lớn D Nhỏ dd NH3 loãng dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất kết tủa keo trắng Câu 45: Cho dãy chất: isopentan, lysin, fructozơ, mantozơ, toluen, glucozơ, isobutilen, propanal, isopren, axit metacrylic, phenylamin, m-crezol, cumen, stiren, xiclopropan Số chất dãy phản ứng với nước brom là: A B 10 C D Câu 46: Hợp chất hữu X có công thức phân tử C3H6O3 Khi đun nóng X với dung dịch NaOH dư thu sản phẩm hữu Y Z; Y hòa tan Cu(OH)2 Kết luận không 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A X hợp chất hữu đa chức B X có tham gia phản ứng tráng bạc C X tác dụng với Na D X tác dụng với dung dịch HCl Câu 47: Phản ứng sau không đúng? A Sn + O2 → SnO2 B Ag2S + O2 → 2Ag + SO2 C Fe2O3 + 6HI(dư) → 2FeI3 + 3H2O D Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 Câu 48: Từ 10 vỏ bào (chứa 80% xenlulozơ) điều chế cồn thực phẩm 450 (biết hiệu suất toàn trình điều chế 64,8%, khối lượng riêng cồn nguyên chất d = 0,8 g/ml) ? A 0,294 B 7,440 C 0,930 D 0,744 Câu 49: Dung dịch A có chứa: 0,05 mol SO42-; 0,1 mol NO3-; 0,08 mol Na+; 0,05 mol H+ K+ Cô cạn dung dịch A thu đựợc chất rắn B Nung chất rắn B đến khối lượng không đổi thu chất rắn C có khối lượng : A 15,62 gam B 11,67 gam C 12,47 gam D 13,17 gam Câu 50: Cho phản ứng RCOOH + R’OH ⇌ RCOOR’ + H2O có KC = 2,25 Nếu ban đầu CM axit ancol 1M thi phản ứng đạt cân có phần trăm ancol bị este hóa ? A 75% B 50% C 60% D 65% PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Chọn đáp án A t X + 2NaOH  Y + HCl(loãng) → Z → 2Y + H2O; + NaCl X : HO − CH − CH − COO − CH − CH − COOH Z : HO − CH − CH − COOH → Chọn A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 2: Chọn đáp án A A Trong nguyên tử, biết điện tích hạt nhân suy số proton, nơtron, electron nguyên tử ấy.(Sai suy số nơtron có tượng đồng vị) B Một nguyên tố hóa học có nguyên tử với khối lượng khác nhau.Đ C Nguyên tử hệ trung hòa điện.Đ D Nguyên tử phần tử nhỏ bé chất, không bị phân chia phản ứng hóa học.Đ → Chọn A Câu 3: Chọn đáp án B  anken : 2a 50 ml X + 80 H → m  ankin : 3a  anken : 0,04  → n X = 0,1   m = 25 + 44 = 13,2 n CO2 = 0,3 ankin : 0,06 ∑ CO2 100 → → n ankin = n CO2 − n H2O = 0,06   n H2 O = 0, 24 7, 48 = 25 − m CO2 + m H2O C H : 0,04 → C = → m = m C + m H = 0,13.12 + 0,24.2 = 2,04 =  C H : 0,06 ( ) → Chọn B Câu 4: Chọn đáp án B HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; H2N-CH2-COOK; HCOOH; ClH3N-CH2-COOH → Chọn B Câu 5: Chọn đáp án B A MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2 B Ca(HCO3) → CaCO3 + CO2 + H2O C CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 D CaO + CO2 → CaCO3 Thạch nhũ trình tạo kết tủa (Đá vôi) → Chọn B Câu 6: Chọn đáp án D A Điện phân nóng chảy NaOH (Rất tốn khó thực ) B Điện phân nóng chảy NaOH NaCl C Cho hỗn hợp rắn gồm NaCl K nung nóng.(Không được) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com D Điện phân nóng chảy NaCl → Chọn D Câu 7: Chọn đáp án B O2 , xt + Y1 , xt H SO4 +Y2 , xt H SO4 C4H6O2  → C4H6O4  → C7H12O4  → C10H18O4 + + H 2O , xt H X2 + Y1 + Y2 → X1 X2 X3 X4 HOCCH CH CHO → HOOCCH 2CH 2COOH → HOOCCH 2CH 2COOC 3H Biết X1 anđehit đa chức, mạch thẳng ; Y2 ancol bậc Phát biểu sau không đúng? A X1 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (Chuẩn anđehit) B X3 chứa chức este phân tử (Sai chứa chức este) C X2 có tên axit butanđioic (Chuẩn) D X4 este no, chức, mạch hở (Chuẩn) → Chọn B Câu 8: Chọn đáp án B Chú ý : Gang khác với thép hàm lượng Cacbon (C gang lớn hơn) A Thép dẻo bền gang B Điều chế gang thường từ quặng hematit, điều chế Fe từ quặng pirit sắt C Hàm lượng cacbon gang cao thép D Gang giòn cứng thép → Chọn B Câu 9: Chọn đáp án A It 1,93.20000 ne = = = 0, → n Ni = 0,2 → m Ni = 0,2.59 = 11,8g F 96500 m 11,8 = 0, 0066 (cm) Ta xem lớp mạ khối HCN: VHCN = 200.h = Ni → h = d 8,9.200 → Chọn A Câu 10: Chọn đáp án B Ta bảo toàn electron cho trình bạn.Có :  Al : 0,1  BTE 41,9 Fe2 O3 : 0,1  → 0,1.3 + 0,1 = 2n SO2 → V = B  Fe O (FeO.Fe O ) : 0,1  → Chọn B Câu 11: Chọn đáp án C Cu(OH)2, Ni(OH)2, Zn(OH)2, AgCl 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com → Chọn C Câu 12: Chọn đáp án C Gồm polime sau: PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ, xenlulozơ, nhựa novolac, tơ nilon-7 → Chọn C Câu 13: Chọn đáp án A A Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành mđinitrobenzen (Đúng Theo quy tắc vào vòng benzen) B Tơ nilon - 6,6; tơ nitron; tơ enang điều chế phản ứng trùng ngưng (Sai tơ nitron điều chế trùng hợp) C Vinyl axetat không điều chế trực tiếp từ axit ancol tương ứng (Đúng – Không tồn rượu Vinylic) D Anilin phản ứng với nước brom dư tạo thành p-bromanilin.(Đúng) → Chọn A Câu 14: Chọn đáp án A Cốc B xảy ăn mòn điện hóa (Tốc độ nhanh hơn) A Bọt khí thoát cốc A nhanh cốc B.(Sai lượng axit nhau) B Quá trình hòa tan Fe cốc B nhanh cốc A.(Chuẩn) C Trong cốc B có bọt khí H2 thoát bề mặt Cu.(Chuẩn) D Trong cốc B có dòng electron di chuyển từ Fe sang Cu làm phát sinh dòng điện.(Chuẩn) → Chọn A Câu 15: Chọn đáp án C Xem Ala – Val – Ala X ta có chất : G−X−L G−L−X X−L−G X−G−L L−G−X L−X−G → Chọn C Câu 16: Chọn đáp án C Vì tác dụng với 0,22 mol Ca(OH)2 thu kết tủa nên n CO2 < 2n Ca(HCO3 )2 = 0, 44 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Do : C < C H O (loai vi trang bac) 0,44 = 4, → → %O = C 0,1 C 3H O2 → Chọn C Câu 17: Chọn đáp án B Dùng dd dd BaCl2 loại muối sunfat Dùng dd Na2CO3.sẽ loại muối khác thu NaCl tinh khiết → Chọn B Câu 18 Chọn đáp án D  n NaOH = 1,6  m Fe(OH)3 = 53,5 m 400 + 500 − 53,5 →  du → Vdd = dd = = 769,5 ml  d 1,1  n FeCl3 = 0,5  n NaOH = 0,1 0,1 → [ NaOH ] = =D 0,7695 → Chọn D Câu 19: Chọn đáp án A Câu 20: Chọn đáp án A H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-CH2-CO-NH-CH(C6H5)-CO-NHCH(CH3)-COOH Chú ý : Chỉ có α aminoaxit có khả tạo liên kết peptip → Chọn A Câu 21: Chọn đáp án B  n X = 0, 04 HCHO : 0, 01 → 1,98  → R = 27 → CH = CH − CHO  RCHO : 0, 03  n Ag = 0,1 → co HCHO  HCHO : a HCHO : 0, 025 m → a + 3a.2 = 0,175 → m = 4,95  CH = CH − CHO : 3a CH = CH − CHO : 0,075 → Chọn B Câu 22: Chọn đáp án A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com  Fe3O : 0,3  X  Fe : 0,25 → n e− = 1,05 → n NO = 0,35 CuO : 0,2   → ∑ n (Cl− + NO− ) BTDT 3a : Cl − = 0,3.3.3 + 0,25.3 + 0,2.2 = 3,85  → a = 0,6 −  4a − 0,35 : NO3 1,8 : Cl − → m muoi = m KL + m anion = 1,15.56 + 0,2.64 + 1,8.35,5 + 2,05.62 = 268,2 − 2,05 : NO3 → Chọn A Câu 23: Chọn đáp án C Gặp loại bạn không nên biến đổi tổng quát.Ta giả sử chất thật đơn gian thử đáp án ! axit : C 3H 4O 28(x + 30.y) 28(72 + 30.2)  n CO2 = → V = 67,2 → → V = 67,2 = =   55 55 x = 72(gam)  n H2 O = = y → Chọn C Câu 24: Chọn đáp án D Z M − Z X =  Z = 19 (K) → M   Z M + Z X = 36  Z X = 17 (Cl) A M: chu kì 3, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA B M: chu kì 3, nhóm IB; X: chu kì 3, nhóm VIIA C M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 4, nhóm VIIA D M: chu kì 4, nhóm IA; X: chu kì 3, nhóm VIIA → Chọn D Câu 25: Chọn đáp án C etyl axetat, lòng trắng trứng, axit acrylic, phenol, phenylamoniclorua, p-crezol → Chọn C Câu 26: Chọn đáp án A Câu 27: Chọn đáp án C CH2=CHCOOH, CH2=CHOOCCH3, CH2OHCH2OH, HOOC(CH2)4COOH, HCHO → Chọn C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com Câu 28: Chọn đáp án B   n O = 1,74 → m A = 42,67 m O = 27,84 →  → m KL = 50 − 0,58.62 = 14, 04 n = 0,58   NO3− 0,58 NO3− → 0,5O → m oxit = 14, 04 + 16 = 18,68 → Chọn B Câu 29 Chọn đáp án A Na S O3 + H 2SO4 → Na 2SO + S + SO2 + H 2O  n ban.dau Na S O3 = 0, 05 0,5 − 0,1 →v= = 0, 01 → A  sau 40 n = 0, 01  Na S2 O3 → Chọn A Câu 30 Chọn đáp án D Câu 31: Chọn đáp án B S, O2, Cl2, SO2, Fe2+, HCl, → Chọn B Câu 32: Chọn đáp án C A Axit no, đơn chức mạch vòng B Anđehit no, hai chức, mạch hở C Axit đơn chức có hai nối đôi mạch cacbon.(Có liên kết pi) D Este đơn chức, mạch hở, có nối đôi mạch cacbon → Chọn C Câu 33: Chọn đáp án D Câu 34: Chọn đáp án D Tác nhân gây mưa axit SO2 NO2 CO2 (gây ảnh hưởng không lớn) → Chọn D Câu 35: Chọn đáp án D fomanđehit, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, natri fomat, → Chọn D Câu 36: Chọn đáp án B 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com CO : 0,525 BTKL → m X = 0,525.44 + 0,525.18 − 0,625.32 = 12,55     H O : 0,525 →  BTNT.oxi → n Otrong X = 0,525.3 − 0,625.2 = 0,325 O : 0,625    C H O : a a + b = 0,2 a = 0,075 nCO2 = nH O  →  n 2n → → C m H 2m O2 : b a + 2b = 0,325 b = 0,125 → 0, 075.CH 3CHO + 0,175.C H6 O2 = 12,55 → n Ag = 0,075.2 = 0,12 → Chọn B Câu 37 Chọn đáp án A  NaHCO3 : 2(c − b) ¬ Ca(OH)2 BTNT 3b − c =  NaOH : 0,2 + CO2 →   →  Na CO : 0,1 Na CO : 2b ¬ CaCl 2(c − b) + 4b = ∑ Na = 0,   b = 0,05 → → CO2 = ∑ C − 0,1 = 0,3 − 0,1 = 0,2 c = 0,15 → Chọn A Câu 38: Chọn đáp án D  n O = 1,35  ancol : a  BTNT.oxi → n Otrong M = 1,2.2 + 1,1 − 1,35.2 = 0,8 →   n CO2 = 1,2  axit : b  n = 1,1   H2 O → Chọn D Tới ta thử đáp án ngay,không nên ngồi suy luận Câu 39: Chọn đáp án B  Fe 2+ − 0,325  2− Dễ thấy H+ hết có dd X  SO4 − 0,1 ⇒ mmuoi = 55,7  −  NO3 − 0, 45 Lại có m + 6, + 5, = 0, 69m + 0,325.56 ⇒ m = 20 → Chọn B Câu 40: Chọn đáp án A Chú ý : n CO2 < n H2 O → X Y no Tỷ lệ mol CO2 : H2O = : ta có (chú ý nX : nY = 1:1) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com X : C H O  Y : C H O CH 4O (2 cap)  C 3H 8O CH 4O (2 cap)  C H O CH 4O  C H O → Chọn A Câu 41: Chọn đáp án C axit : 2a 2a + c = 0,2 axit = 60    NaOH M ancol : a  → (a + c).Ancol = 8,05 → 8,05 8,05 = 40,25 este : c (2a + c)(axit − + 23) = 16,  Ancol = a + c > 2a + c   → Chọn C Câu 42: Chọn đáp án A Thu dung dịch B chứng tỏ Brom phản ứng hết  C H : a 3,7  28a + (14n + 2)b = 3,  n Br2 = 0,25 → C H →  C n H 2n + : b →   2a + nb = 0,25  m RH khong no = 10,5 n = 0,25  CO2 b = 0,1 → →n= 2a + 0,1n = 0,25 → Chọn A Câu 43: Chọn đáp án B Chúng ta hiểu đơn giản sau : Ta làm với TH hai lần thí nghiệm BaCO3 bị tan phần.Khi CO2 làm hai nghiệm vụ Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa nên cực đại ( n Ba ) Nhiệm vụ 2: Hòa tan phần kết tủa ( n Ba − n↓ lai ) 0,06 = 0,5V + (0,5V − 2b) b = 0,02 → Có  0,08 = 0,5V + (0,5V − b) V = 0,1 → Chọn B Có đáp án không cần thử TH lại Câu 44: Chọn đáp án C A Hai ion Mg2+ Na+ có 10 electron chuyển động xung quanh hạt nhân bán kính Na+ lớn Mg2+ Đúng : Điện tích hạt nhân Mg lớn B Các kim loại kiềm có tính chất vật lí tương tự chúng kết tinh theo mạng tinh thể lập phương tâm khối.(Đúng) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com C Dung dịch X chứa ion Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cl- ( 0,2 mol) NO3-( 0,2 mol) Thêm 150 ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X thu lượng kết tủa lớn  n X 2+ = 0,2 → n ↓ < n ↓max Sai :  n − = 0,15  CO3 D Nhỏ dd NH3 loãng dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất kết tủa keo trắng → Chọn C Đúng (NH3 không tạo phức với Al(OH)3 không hòa tan Al(OH)3 ) Câu 45: Chọn đáp án B mantozơ, glucozơ, isobutilen, propanal, isopren, axit metacrylic, phenylamin, m-crezol, stiren, xiclopropan → Chọn B Câu 46: Chọn đáp án A X : HO − CH − CH − OOCH A X hợp chất hữu đa chức.(tạp chức) B X có tham gia phản ứng tráng bạc C X tác dụng với Na D X tác dụng với dung dịch HCl → Chọn A Câu 47: Chọn đáp án C Chú ý : Không tồn hợp chất FeI3 Câu 48: Chọn đáp án B n xenlulo → n glu → 2n ancol 10 3,68.0,55 0,8.2.46 .0,648 = 3,68 → VH2 O = = 4, 498 162 0,8 0,45 = 3,68.0,8 + 4,498 = B → Vancol = m → Chọn C → Chọn B Câu 49: Chọn đáp án B 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com BTDT  → 0,05.2 + 0,1 = 0, 08 + 0,05 + n K+ → n K+ = 0, 07 SO 24 − : 0,05  −  NO3 : 0,05 → XNO mC  + → m C = 11,67  K : 0,07  Na + : 0, 08  → Chọn B Câu 50: Chọn đáp án C x = 0,6 → C [ RCOOR'] CB [ H 2O] CB = x.x kc = = 2,25 → x = (loai) [ RCOOH ] CB [ R'OH ] CB (1 − x)(1 − x) → Chọn C XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE http://dethithpt.com [...]... HCHO : 0, 025 m → a + 3a.2 = 0,175 → m = 4,95  CH 2 = CH − CHO : 3a CH 2 = CH − CHO : 0,075 → Chọn B Câu 22: Chọn đáp án A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com  Fe3O 4 : 0 ,3  X  Fe : 0,25 → n e− = 1,05 → n NO = 0 ,35 CuO : 0,2   → ∑ n (Cl− + NO− ) BTDT 3 3a : Cl − = 0 ,3. 3 .3 + 0,25 .3 + 0,2.2 = 3, 85  → a = 0,6 −  4a − 0 ,35 : NO3 1,8 : Cl − → m muoi... : 3 ta sẽ có ngay (chú ý nX : nY = 1:1) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com X : C 2 H 6 O  Y : C 2 H 6 O 2 CH 4O (2 cap)  C 3H 8O CH 4O (2 cap)  C 3 H 8 O 2 CH 4O  C 3 H 8 O 3 → Chọn A Câu 41: Chọn đáp án C axit : 2a 2a + c = 0,2 axit = 60    NaOH M ancol : a  → (a + c).Ancol = 8,05 → 8,05 8,05 = 40,25 este : c (2a + c)(axit − 1 + 23) ... Ca(HCO3 )2 = 0, 44 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com Do đó : C < C H O (loai vi trang bac) 0,44 = 4, 4 → 2 4 2 → %O = C 0,1 C 3H 6 O2 → Chọn C Câu 17: Chọn đáp án B Dùng dd dd BaCl2 sẽ loại được muối sunfat Dùng dd Na2CO3.sẽ loại được các muối khác và thu được NaCl tinh khiết → Chọn B Câu 18 Chọn đáp án D  n NaOH = 1,6  m Fe(OH )3 = 53, 5 m 400 + 500 − 53, 5 →... khối.(Đúng) 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com C Dung dịch X chứa 5 ion Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cl- ( 0,2 mol) và NO3-( 0,2 mol) Thêm 150 ml dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa lớn nhất  n X 2+ = 0,2 → n ↓ < n ↓max Sai :  n 2 − = 0,15  CO3 D Nhỏ dd NH3 loãng dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện kết tủa keo trắng → Chọn C Đúng (NH3 không tạo... (gây ảnh hưởng không lớn) → Chọn D Câu 35 : Chọn đáp án D fomanđehit, phenyl fomat, glucozơ, anđehit axetic, natri fomat, → Chọn D Câu 36 : Chọn đáp án B 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com CO 2 : 0,525 BTKL → m X = 0,525.44 + 0,525.18 − 0,625 .32 = 12,55     H 2 O : 0,525 →  BTNT.oxi → n Otrong X = 0,525 .3 − 0,625.2 = 0 ,32 5 O : 0,625    2 C H O : a... tồn tại hợp chất FeI3 Câu 48: Chọn đáp án B n xenlulo → n glu → 2n ancol 10 1 3, 68.0,55 0,8.2.46 .0,648 = 3, 68 → VH2 O = = 4, 498 162 0,8 0,45 = 3, 68.0,8 + 4,498 = B → Vancol = m con → Chọn C → Chọn B Câu 49: Chọn đáp án B 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com BTDT  → 0,05.2 + 0,1 = 0, 08 + 0,05 + n K+ → n K+ = 0, 07 SO 24 − : 0,05  −  NO3 : 0,05 → XNO 2 mC... HOOC(CH2)4COOH, HCHO → Chọn C 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com Câu 28: Chọn đáp án B   n O = 1,74 → m A = 42,67 m O = 27,84 →  → m KL = 50 − 0,58.62 = 14, 04 n = 0,58   NO3− 0,58 NO3− → 0,5O → m oxit = 14, 04 + 16 = 18,68 2 → Chọn B Câu 29 Chọn đáp án A Na 2 S 2 O3 + H 2SO4 → Na 2SO 4 + S + SO2 + H 2O  n ban.dau Na 2 S 2 O3 = 0, 05 0,5 − 0,1 →v= = 0, 01... AgCl 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com → Chọn C Câu 12: Chọn đáp án C Gồm các polime sau: PE, PVC, cao su buna, PS, amilozơ, xenlulozơ, nhựa novolac, tơ nilon-7 → Chọn C Câu 13: Chọn đáp án A A Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành mđinitrobenzen (Đúng Theo quy tắc thế vào vòng benzen) B Tơ nilon - 6,6; tơ nitron; tơ enang đều được điều...1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết tại website http://dethithpt.com D Điện phân nóng chảy NaCl → Chọn D Câu 7: Chọn đáp án B O2 , xt + Y1 , xt H 2 SO4 +Y2 , xt H 2 SO4 C4H6O2  → C4H6O4  → C7H12O4  → C10H18O4 + + H 2O , xt H X2 + Y1 + Y2 → X1 X2 X3 X4 HOCCH 2 CH 2 CHO → HOOCCH 2CH 2COOH → HOOCCH 2CH 2COOC 3H 7 Biết X1 là một anđehit đa chức, mạch... O2 : b a + 2b = 0 ,32 5 b = 0,125 → 0, 075.CH 3CHO + 0,175.C 3 H6 O2 = 12,55 → n Ag = 0,075.2 = 0,12 → Chọn B Câu 37 Chọn đáp án A  NaHCO3 : 2(c − b) ¬ Ca(OH)2 BTNT 3b − c = 0  NaOH : 0,2 + CO2 →   →  Na CO : 0,1 Na CO : 2b ¬ CaCl 2(c − b) + 4b = ∑ Na = 0, 4  2 3 2  2 3 b = 0,05 → → CO2 = ∑ C − 0,1 = 0 ,3 − 0,1 = 0,2 c = 0,15 → Chọn A Câu 38 : Chọn đáp án D  n O = 1 ,35 2  ancol : a ... 1, 93 ampe thời gian 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com 20.000s Tính bề dày lớp mạ diện tích vật dm2; tỉ trọng Ni 8,9 g/cm3 A 0,066cm B 0, 033 cm C 0,066mm D 0, 033 mm... trùng ngưng trùng hợp 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com A chất B chất C chất D chất Câu 28: A hỗn hợp muối Cu(NO3)2, Fe(NO3 )3, Mg(NO3)2 O chi m 55,68% khối lượng... Các ancol C2H5OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH tan vô hạn nước 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết website http://dethithpt.com D Cho HNO3 đặc dư vào dung dịch phenol thấy có kết tủa màu vàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc ninh lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn