Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

21 804 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 17:02

1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II – NĂM 2014 Câu 1: Cho phát biểu sau phenol (C6H5OH): (a) Phenol vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với Na (b) Phenol tan dung dịch KOH (c) Nhiệt độ nóng chảy phenol lớn nhiệt độ nóng chảy ancol etylic (d) Phenol phản ứng với dung dịch KHCO3 tạo CO2 (e) Phenol ancol thơm Số phát biểu A B C D Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit cacboxylic X no, mạch hở thu x mol CO2 y mol H2O Biết a = x – y Số nhóm –COOH có phân tử axit X A B C D Câu 3: Cho ancol X có công thức phân tử C5H12O, bị oxi hoá tạo sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo X A B C D Câu 4: Cho 12,9 gam este X có công thức C4H6O2 tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1,25M Cô cạn dung dịch sau phản ứng 15,6 gam chất rắn khan Tên gọi X A anlyl axetat B etyl acrylat C vinyl axetat D metyl acrylat Câu 5: Dãy gồm kim loại sau tan nước nhiệt độ thường? A Na, K, Mg, Ca K, Na, Sr B K, Na, Zn, Al C K, Na, Fe, Al D Ba, 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 6: Hỗn hợp X gồm ancol etylic hai ankan đồng đẳng Đốt cháy hoàn toàn 9,45 gam X thu 13,05 gam nước 13,44 lít CO2 (đktc) Phần trăm khối lượng ancol etylic X A 52,92% B 24,34% C 22,75% D 38,09% Câu 7: Hỗn hợp M gồm chất hữu X, Y, Z có loại nhóm chức với công thức phân tử tương ứng CH4O, C2H6O, C3H8O3 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M, sau phản ứng thu 2,24 lít CO2 (ở đktc) 2,7 gam H2O Mặt khác, 40 gam M hòa tan tối đa 9,8 gam Cu(OH)2 Phần trăm khối lượng X M A 8% B 4% C 38% D 16% Câu 8: Trộn gam bột Mg với 4,5 gam SiO2 đun nóng nhiệt độ cao phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp X Cho toàn X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 3,92 B 1,12 C 3,36 D 5,60 Câu 9: Cho dãy chất: etyl axetat, etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, etyl acrylat, anlen Số chất dãy làm nhạt màu dung dịch brom A B C D Câu 10: Thực thí nghiệm sau: (a) Cho Fe vào dung dịch HCl (b) Đốt dây sắt khí clo dư (c) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 loãng (d) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư (e) Cho Fe vào dung dịch KHSO4 Số thí nghiệm tạo muối sắt (II) A B C D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 34 gam hổn hợp X gồm CH2(COOH)2 ,CxHyCOOH HCOOH, hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi (dư) thu 110 gam kết tủa khối lượng dung dịch giảm 47,2 gam Lấy 17 gam X tác dụng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu V lít khí CO2 (đktc) Giá trị V A 5,6 B 11,2 C 6,72 D 7.84 Câu 12: Kim loại vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thường A Al B Cu C Mg D Fe Câu 13: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào dung dịch riêng biệt sau: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp tạo kết tủa A B C D Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 50 ml dung dịch H2SO4 18M (đặc, dư, đun nóng), thu V lít khí SO2 (đktc) sản phẩm khử dung dịch Y Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V A 4,48 B 5,60 C 6,72 D 3,36 Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 5,5 gam hỗn hợp X gồm oxit kim loại kiềm oxit kim loại kiềm thổ vào nước dư, thu dung dịch Y Cho toàn Y tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu dung dịch Z Cô cạn toàn Z thu hỗn hợp muối khan T Điện phân nóng chảy hoàn toàn T với điện cực trơ, thu 2,464 lít khí (đktc) anot m gam hỗn hợp kim loại catot Giá trị m A 2,94 3,82 B 3,56 C 3,74 D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 16: Peptit X mạch hở cấu tạo từ α - amino axit (trong phân tử chứa nhóm –COOH nhóm –NH2) Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol X dung dịch NaOH (được lấy dư 20% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu 168 gam chất rắn khan Số liên kết peptit phân tử X A 16 B 17 C 15 D 14 Câu 17: Hỗn hợp A gồm axit ađipic axit cacboxylic đơn chức X (X phản ứng tráng gương) Biết 3,26 gam A phản ứng tối đa với 50 ml dung dịch NaOH 1M Phần trăm khối lượng X A A 34,867% B 55,215% C 64,946% D 29,375% Câu 18: Phát biểu sau sai? A Trong y khoa, ozon dùng để chữa sâu B Lưu huỳnh tác dụng với thủy ngân nhiệt độ thường C H2S thể tính khử tham gia phản ứng hóa học D Khí sunfurơ vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử Câu 19: Cho sơ đồ phản ứng sau: Tinh bột → X → Y → CH3COOH Các chất X, Y sơ đồ phản ứng lần lượt A glucozơ etanal B glucozơ etanol C saccarozơ etanol D fructozơ etanol Câu 20: Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol KHCO3 (x < y < 2x) Sau kết thúc phản ứng thu kết tủa T dung dịch Z Cô cạn Z m gam chất rắn Mối quan hệ m, x, y A m = 60(y - x) B m = 82y - 26x C m = 82y - 43x D m = 43y - 26x Câu 21: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C6H10 X tác dụng với dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 tạo kết tủa vàng Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu 2,2-đimetylbutan X A 2,2-đimetylbut-3-in B 3,3-đimetylbut-1-in 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com C 2,2-đimetylbut-2-in D 3,3-đimetylpent-1-in Câu 22: Cho dãy chất: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien, stiren Số chất dãy có đồng phân hình học A B C D Câu 23: Đốt cháy m gam hỗn hợp bột X gồm Al, Cu, Fe Mg với O2 dư, thu 10,04 gam hỗn hợp chất rắn Y Để hòa tan hoàn toàn Y cần 520 ml dung dịch HCl 1M Giá trị m A 5,88 B 5,72 C 5,28 D 6,28 Câu 24: Cho phương trình phản ứng: aCu + bKNO3 + cKHSO4 → dCuSO4 + eK2SO4 + fNO + gH2O Tỉ lệ a : e A : B : C : D : Câu 25: Cho hợp chất sau: HCl, Cl2, NaCl Dãy chất xếp theo chiều tăng dần độ phân cực liên kết phân tử là: A NaCl, HCl, Cl2 B Cl2, NaCl, HCl C Cl2, HCl, NaCl D HCl, Cl2, NaCl Câu 26: Phát biểu sau đúng? A Những nguyên tử có số khối thuộc nguyên tố hoá học B Trong tất nguyên tử, số proton số nơtron C Hạt nhân tất nguyên tử có proton nơtron D Nguyên tố M có Z = 12 thuộc chu kì nhóm IIA Câu 27: Cho poime: polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, protein, cao su isopren cao su buna-N Số polime chứa nitơ phân tử A B C Câu 28: Cho cân hóa học sau diễn hệ kín: D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  → N2O4 (khí, không màu) 2NO2 (khí, màu nâu đỏ) ¬   Biết làm lạnh thấy màu hỗn hợp khí nhạt Các yếu tố tác động vào hệ cân làm cho cân hóa học chuyển dịch theo chiều nghịch A Tăng nhiệt độ tăng áp suất B Giảm nhiệt độ giảm áp suất C Tăng nhiệt độ cho thêm chất xúc tác D Tăng nhiệt độ giảm áp suất Câu 29: Hợp chất hữu X tạo glixerol axit axetic Trong phân tử X, số nguyên tử H tống số nguyên tử C O Thủy phân hoàn toàn m gam X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M Giá trị m A 39,6 B 26,4 C 40,2 D 21,8 Câu 30: Số đồng phân cấu tạo amin bậc có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 31: Cho dung dịch có giá trị pH: dung dịch NaOH; dung dịch Ba(OH)2; dung dịch Na2CO3 Dãy gồm dung dịch xếp theo chiều tăng dần nồng độ mol (từ trái sang phải) A dung dịch Ba(OH)2; dung dịch NaOH; dung dịch Na2CO3 B dung dịch NaOH; dung dịch Ba(OH)2; dung dịch Na2CO3 C dung dịch Na2CO3; dung dịch NaOH; dung dịch Ba(OH)2 D dung dịch NaOH; dung dịch Na2CO3; dung dịch Ba(OH)2 Câu 32: Tên gọi hợp chất có công thức H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH A lysin B alanin C axit glutamic D glyxin Câu 33: Cho dãy gồm kim loại: Fe, Ag, Al, Cu Kim loại dẫn điện tốt dãy A Fe B Cu C Ag D Al 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 thu 22,4 lít CO2 (đktc) 21,6 gam H2O Phần trăm khối lượng C2H5OH X A 38,33% B 33,33% C 19,17% D 25,15% Câu 35: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,68 lít khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu A 75,75 gam B 54,45 gam C 89,7 gam D 68,55 gam Câu 36: Cho cặp chất sau: (a) Khí Cl2 khí O2 (b) Khí H2S khí SO2 (c) Khí H2S dung dịch Pb(NO3)2 (d) CuS dung dịch HCl (e) Khí Cl2 dung dịch NaOH (e) Khí N2 kim loại Li Số cặp chất xảy phản ứng hoá học nhiệt độ thường A B C D Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn m gam axit cacboxylic no (mạch cacbon hở không phân nhánh), thu 1,344 lít khí CO2 (đktc) 0,9 gam H2O Giá trị m A 0,6 B 1,46 C 2,92 D 0,73 Câu 38: Cho gam hỗn hợp X gồm hai muối RHCO3 R2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ca(OH)2 gam kết tủa Nếu lấy gam X cho tác dụng với dung dịch CaCl2 dư thu gam kết tủa Để phản ứng hết với chất gam X cần vừa đủ V lít dung dịch NaOH 1M Giá trị vủa V A 0,16 0,32 B 0,032 C 0,04 D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 39: Cho 7,76 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu (tỉ lệ số mol Fe : Cu = : 6) tác dụng với dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử N+5) Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi I = 9,65A thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng 4,96 gam (kim loại sinh bám hết vào catôt) Giá trị t A 2000 B 2400 C 2337 D 2602 Câu 40: Cho dãy gồm chất: NH4NO3, (NH4)3PO4, KNO3, Ca(H2PO4)2, (NH2)2CO Số chất dãy tạo kết tủa tác dụng với nước vôi dư A B C D Câu 41: Thứ tự bị khử catot điện phân (bằng điện cực trơ) dung dịch chứa ion Cu2+, Fe3+, Ag+, Au3+ lần lượt là: A Au3+, Fe3+, Ag+, Cu2+ B Au3+, Ag+, Cu2+, Fe3+ C Au3+, Ag+, Fe3+, Cu2+ D Fe3+, Cu2+, Ag+, Au3+ Câu 42: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 nồng độ a mol/lít, thu dung dịch chứa 98,2 gam muối 5,6 lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO N2O Tỉ khối X so với hidro 16,4 Giá trị a A 1,65 B 1,35 C 2,50 D 1,50 Câu 43: Cho 0,1 mol O2 tác dụng hết với 14,4 gam kim loại M (hoá trị không đổi), thu chất rắn X Hòa tan toàn X dung dịch HCl dư, thu 13,44 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Mg B Ca C Fe D Al Câu 44: Dung dịch sau có pH>7? A Dung dịch Al2(SO4)3 B Dung dịch NaHSO4 C Dung dịch NaHCO3 D Dung dịch NH4NO3 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 45: Hỗn hợp X gồm etilen, axetilen hiđro Đốt cháy hoàn toàn X thu số mol CO2 số mol H2O Mặt khác dẫn V lít X qua Ni nung nóng thu 0,8V lít hỗn hợp Y Cho toàn Y tác dụng với dung dịch brom dư có 32 gam brom phản ứng Biết thể tích khí đo đktc Giá trị V A 8,96 B 11,20 C 6,72 D 5,60 Câu 46: Cho 27,6 gam hợp chất thơm X có công thức C7H6O3 tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Để trung hòa toàn Y cần 100 ml dung dịch H2SO4 1M thu dung dịch Z Khối lượng chất rắn khan thu cô cạn dung dịch Z A 56,9 gam B 58,6 gam C 62,2 gam D 31,1 gam Câu 47: Phát biểu sau đúng? A Sợi sợi tơ tằm có chung nguồn gốc từ xenlulozơ B Nhựa novolac (PPF) chứa nhóm –NH-CO- phân tử C Tơ lapsan tơ nilon-6,6 điều chế phản ứng trùng ngưng D Polime chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 48: Hiện CFC (cloflocacbon) bị hạn chế sử dụng phạm vi toàn giới chúng gây tượng A hiệu ứng nhà kính B ô nhiễm môi trường nước C mưa axit D thủng tầng ozon Câu 49: Cho chất sau: anđehit fomic, anđehit axetic, axit axetic, ancol etylic, glucozơ, saccarozơ, vinyl fomat axit lactic (axit 2-hiđroxi propanoic) Số chất đốt cháy cho số mol CO2 số mol O2 phản ứng A B C D Câu 50: Cho phát biểu sau: (a) Dùng nước brom để phân biệt fructozơ glucozơ (b) Trong môi trường bazơ, fructozơ glucozơ chuyển hóa cho 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com (c) Trong dung dịch nước, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (d) Thủy phân saccarozơ thu glucozơ (e) Saccarozơ thể tính khử phản ứng tráng bạc Số phát biểu A B C PHẦN ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu 1:Chọn đáp án D (a) Đúng C H − OH + Na → C H − ONa + H 2 C6 H − OH + NaOH → C6 H − ONa + H 2O (b) Đúng (c) Đúng.Theo SGK lớp 11 (d) Sai.Theo SGK lớp 11 (e) Sai.Ancol thơm có nhóm OH đính Không trực tiếp vào vòng benzen →Chọn D Câu 2: Chọn đáp án Chú ý : Với hợp chất X chứa C,H,O chứa k liên kết π ta có : n CO2 − n H2 O = (k − 1)n X →Chọn C Câu 3: Chọn đáp án A X phải ancol bậc C − C − C − C − C − OH C − C − C ( C ) − C − OH C − ( C ) C ( C ) − C − OH →Chọn B Câu 4: Chọn đáp án D (Có hai đồng phân) D 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  n X = 0,15   n NaOH = 0,1875 RCOONa : 0,15 → 15,6   NaOH : 0, 0375 → R = 27 →Chọn D Câu 5: Chọn đáp án D Câu 6: Chọn đáp án B 9, 45 = ∑ m(C, H,O) 9,45 − 0,6.12 − 0,725.2  n CO2 = 0,6 → n Otrong X = = 0,05  16  n H2 O = 0,725 X = n ancol = 0, 05 Để ý : n O → %C H 5OH = 0,05.46 = 24,34% 9,45 →Chọn B Câu 7: Chọn đáp án D CH O : a 32a + 46b + 92c = 40  Với 40 gam hỗn hợp M : → C H O : b →  C H O : c  c = 0,2  Với m gam hỗn hợp M: a + 2b + 3c ( a + b + c ) k = 0,15 − 0,1 = 0,05 → =2→a−c=0  a+b+c (a + 2b + 3c).k = 0,1 → %CH O = 0,2.32 = 16% 40 →Chọn D Câu 8: Chọn đáp án C  Mg : 0,25  SiO2 : 0,075 2Mg + SiO → 2MgO + Si Si + 2NaOH + H 2O → Na 2SiO + 2H BTE   → V = 0,075.2.22, = 3,36 →Chọn C Câu 9: Chọn đáp án C Các chất thỏa mãn gỗm : etilen, buta-1,3-đien, vinyl axetat, etyl acrylat, anlen 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Chú ý : anlen CH = C = CH →Chọn C Câu 10: Chọn đáp án D (a) Fe + 2HCl → FeCl + H Đúng (b) 2Fe + 3Cl → 2FeCl3 Sai (c) Fe + 2Fe3 + → 3Fe + Đúng (d) Fe2 + + Ag + → Fe3 + + Ag Sai Đúng + 2+ (e) Fe + 2H → Fe + H →Chọn D Câu 11: Chọn đáp án C Với 34 gam hỗn hợp X: ( ∆m ↓= m↓ − m CO2 + m H2 O ) ( ) → 47,2 = 110 − 1,1.44 + m H O → n H2 O = 0,8 BTKL  → 34 = ∑ m(C,H,O) → n Otrong X = 34 − 1,1.12 − 0,8.2 = 1,2 → n COOH = 0,6 16 n COOH = 0,3 → V = 0,3.22,4 = 6,72 Với 17 gam hỗn hợp X: →Chọn C Câu 12: Chọn đáp án A Câu 13: Chọn đáp án B Số chất : NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 →Chọn B Câu 14: Chọn đáp án C Nếu NaOH dư : n Fe(OH)3 = 21,4 BTNT = 0,2  → n Fe = 0,2 107 Fe : 0,2 19,2  Vô O : 0,5 lý Fe : a Vậy NaOH thiếu : 19,2  O : b 56a + 16b = 19,2 n H2 SO4 = 0, 05.18 = 0,9 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  Na + : 0,9  0,9 + 3a − 0,6 0,3 + 3a BTNT.S 0,3 + 3a BTDT Y Fe3 + : a − 0,2  → n SO2− = = → n SO2 = 0,9 − 2 SO2 − :  a = 0,3 0,3 + 3a   BTE  → 3a = 2b +  0,9 − → 6a − 2b = 1,5 →  → V = 6,72 ÷   b = 0,15 →Chọn C Câu 15: Chọn đáp án C BTKL  → 5,5 = m + m O BTE BTKL n Cl2 = 0,11  → n Otrong X = 0,11  → m = 5,5 − 0,11.16 = 3,74 →Chọn C Câu 16: Chọn đáp án C Giả sử X có n mắt xích.Khi có : RCOONa : 0,1n BTKL n NaOH = 0,1.n + 0,1.n.0,2 → 168   →168 = 0,1n(67 + R) + 0,02n.40  NaOH : 0,02n → 168 = 0,1n(67 + R) + 0, 02n.40  n = 16 → 168 = 7,5n + 0,1n.R →  R = 30 (H N − CH −) →Chọn C Câu 17: Chọn đáp án B Với toán kiểu ta nên thử ngay.Không nên biện luận nhiều thời gian.Khi ta thử mà thấy có đáp số chọn HOOC [ CH ] COOH : a 2a + b = 0, 05 a = 0, 01 n NaOH = 0, 05 →  → → 146a + 60b = 3,26 b = 0,03 CH 3COOH : b →Chọn B Câu 18: Chọn đáp án C A Đúng.Theo SGK lớp 10 B Đúng.Theo SGK lớp 10 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com C Sai H2S chất thể tính khử mạnh nhiên thể tính oxh : H S + Na → Na S + H →Chọn C D Đúng.Theo SGK lớp 10 Câu 19: Chọn đáp án B Câu 20: Chọn đáp án B 2− Vì KHCO3 (x < y < 2x) nên ta thu muối CO3 có OH − dư BTNT.C  → CO32 − : y − x  + → m = 82y − 62x Vậy kết tủa T x mol BaCO3 → m K : y OH − : 2x − y  →Chọn B Câu 21: Chọn đáp án B Câu 22: Chọn đáp án A Các chất có dạng R1,2 − C = C − R3,4 với R1 ≠ R R3 ≠ R có đồng phân hình học Vậy chất thỏa mãn : but – – en : CH − CH = CH − CH 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien →Chọn A Câu 23: Chọn đáp án A phan ung = 10, 04 Ta có : m + m O BTNT.H n H+ = 0,52   → n H2 O = n Otrong oxit = 0,26 → m = 10,04 − 0,26.16 = 5,88 →Chọn A Câu 24: Chọn đáp án A + − 2+ Ta chuyển sang dạng ion : 3Cu + 8H + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com 3Cu + 2KNO3 + 8KHSO4 → 3CuSO4 + 5K2SO4 + 2NO + 4H2O →Chọn A Câu 25: Chọn đáp án C Liên kết Cl2 liên kết CHT không phân cực Liên kết HCl liên kết CHT có phân cực Liên kết NaCl liên kết ion →Chọn C Câu 26: Chọn đáp án D A.Sai.Nguyên tố nguyên tử có điện tích hạt nhân B.Sai.Có nhiều ví dụ nguyên tử Al (p = 13 , n= 14) C.Sai.Trong nguyên tử H nơtron D.Đúng.Vì cấu hình e 1s2 2s2 2p 3s2 →Chọn D Câu 27: Chọn đáp án C Các loại polime có nito phân tử : tơ nitron tơ capron nilon-6,6 protein cao su buna-N →Chọn C Câu 28: Chọn đáp án D  → N2O4 (khí, không màu) 2NO2 (khí, màu nâu đỏ) ¬   Khi làm lạnh thấy màu hỗn hợp khí nhạt (cân dịch phải hay phản ứng thuận tỏa nhiệt) →Chọn D Câu 29: Chọn đáp án B CH − OOCCH Dễ dàng tìm X este hai chức CH − OOCCH CH − OH 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com n NaOH = 0,3 → n X = 0,15 → m = 0,15.176 = 26, →Chọn B Câu 30: Chọn đáp án C Nhớ số đồng phân gốc sau : −CH3 − C H5 có đồng phân −C H có đồng phân −C H có đồng phân –C5H11 có đồng phân →Chọn C Câu 31: Chọn đáp án A Câu 32: Chọn đáp án A Hãy nhớ aminoaxit quan trọng sau : Gly : NH − CH − COOH có M = 75 Ala : CH − CH ( NH ) − COOH có M = 89 Val : CH − CH(CH ) − CH ( NH ) − COOH có M = 117 Lys : H N − [ CH ] − CH(NH ) − COOH có M = 146 Glu : HOOC − [ CH ] − CH(NH ) − COOH có M = 147 Tyr : HO − C H − CH − CH(NH ) − COOH có M =181 phe : C H 5CH 2CH ( NH ) COOH →Chọn A Câu 33: Chọn đáp án C Thứ tự dẫn điện Ag > Cu > Au > Al > Fe →Chọn C Câu 34: Chọn đáp án A Vì đốt cháy CH3COOH CH3COOC2H5 cho n CO2 = n H2 O nên ta có : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1,2 − = 0,2 → %ancol = 0,2.46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu : a HNO3 / BTNT  →  2+ Vì có kim loại dư nên : 30,1 − 0,7 = 29,  Fe3O : b  Fe : 3b BTKL   → 64a + 232b = 29, →  BTE → 2a = 2b + 0,075.3   a = 0,1875 → → m = 75,75 b = 0,075 →Chọn A Câu 36: Chọn đáp án C (a) Không xảy phản ứng dù nhiệt độ cao (b) SO2 + H S → 3S ↓ +2 H 2O (c) H S + Pb(NO3 )2 → PbS ↓ +2HNO3 (d) Không xảy phản ứng o t thuong (e) Cl + 2NaOH  → NaCl + NaClO + H 2O (e) N + 6Li → 2Li3 N →Chọn C Câu 37: Chọn đáp án B Vì mạch thẳng nên xảy axit đơn chức chức  n CO2 = 0, 06 Vì  nên axit chức  n H2 O = 0,05 n axit = n CO2 − n H2 O = 0, 06 − 0, 05 = 0,01 → n Otrong oxit = 0, 01.4 = 0, 04 BTKL  → m = 0,06.12 + 0, 05.2 + 0, 04.16 = 1,46 →Chọn B Câu 38: Chọn đáp án A 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com RHCO3 CaCl2 BTNT X  → n ↓ = 0,04  → n R2 CO3 = 0, 04 R CO  RHCO3 Ca(OH )2 BTNT X  → n ↓ = 0,08  → n RHCO3 = 0, 04 R CO3 BTKL  → = 0, 04(2R + 60 + R + 61) → R = 18 → R ≡ NH +4 → n OH− = 0, 04.3 + 0, 04 = 0,16 →Chọn A Câu 39: Chọn đáp án A Fe : 0,07 Ta có : 7,76  Cu : 0, 06 4HNO3 + 3e → 3NO3− + NO + 2H 2O Cu + : 0, 06 Cu + : 0, 06   BTNT + BTDT → Y Fe + : a  → Fe2 + : 0,03  Fe3 + : b Fe3 + : 0, 04   BTE   → n e = 0,04.1 + 0, 06.2 + 0, 02.2 = 0,2 = m catot = 0, 06.64 + 0,02.56 = 4,96 It → t = 2000 (giây) F →Chọn A Câu 40: Chọn đáp án B Các chất thỏa mãn : (NH4)3PO4 cho kết tủa Ca ( PO ) Ca(H2PO4)2 cho kết tủa Ca ( PO ) (NH2)2CO cho kết tủa CaCO3 →Chọn B Câu 41: Chọn đáp án C Câu 42: Chọn đáp án D Chú ý : Khi gặp toán kim loại tác dụng với HNO3 mà thấy Al,Zn,Mg ý tới muối NH4NO3 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  NO : 0,2 Ta có : X   N O : 0, 05 Kim loai : 29 gam  BTKL 98,2  NH NO3 : x  → x = 0, 0125  −  NO3 : 0,2.3 + 0,05.8 + 8x BTNT.nito  → n HNO3 = ∑ N = 1, 425 → a = 1,5 →Chọn D Câu 43: Chọn đáp án D n e = 0,1.4 + 0,6.2 = 1,6 →M= 14, 4n = 9n → Al 1,6 →Chọn D Câu 44: Chọn đáp án C Câu 45: Chọn đáp án D Vì đốt cháy hoàn toàn X thu số mol CO2 số mol H2O nên n H2 = n C2 H2 Ta có : V a= 22, →  H : 0,2a  BTLK π X CH ≡ CH : 0,2a → 0,6a + 0,2a.2 = 0,2a + 0,2 → a = 0,25 CH = CH : 0,6a  → V = 0,25.22, = 5,6 →Chọn D Câu 46: Chọn đáp án B  n X = 0,2 C H O2 Na : 0,2   BTNT → m Z = 58,6  Na SO : 0,1  n NaOH = 0,8  n  HCOONa : 0,2   H2 SO4 = 0,1 →Chọn B Câu 47: Chọn đáp án C A Sai.Tơ tằm có nguồn gốc từ aminoaxit B Sai.Nhựa novolac (PPF) sản phẩm đồng trùng ngưng HCHO phenol 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com C Đúng.Theo SGK lớp 12 dong trung ngung HOOC − [ CH ] − COOH + H N − [ CH ] − NH  → nilon − 6,6 dong trung ngung Tơ láp san : HOOC − C H − COOH + HO − [ CH ] − OH → lapsan D Sai.Polime chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy không xác định →Chọn C Câu 48: Chọn đáp án D A Sai.Nguyên nhân chủ yếu CO2 B Sai C Sai.Nguyên nhân chủ yếu NO2 SO2 D Đúng Theo sách giáo khoa lớp 10 →Chọn D Câu 49: Chọn đáp án D HCHO + O2 → CO2 + H 2O Thỏa mãn CH 3CHO + 2,5O2 → 2CO + 2H 2O Không thỏa mãn CH 3COOH + 2O2 → 2CO + 2H 2O Thỏa mãn CH 3CH OH + 3O2 → 2CO2 + 3H 2O Không thỏa mãn C H12O6 + 6O → 6CO2 + 6H O Thỏa mãn C12 H 22 O11 + 12O → 12CO2 + 11H O Thỏa mãn HCOOCH = CH + 3O2 → 3CO2 + 2H 2O Thỏa mãn C 3H 6O3 + 3O2 → 3CO + 3H O Thỏa mãn →Chọn D Câu 50: Chọn đáp án B (a) Đúng.Đây biện pháp để phân biệt (b) Đúng.Theo SGK lớp 12 (c) Sai.Glucozo tồn chủ yếu dạng mạch vòng (d) Sai.Thu Glu Fruc 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com (e) Sai.Sac phản ứng tráng bạc →Chọn B XEM THÊM NHIỀU ĐỀ THI TẠI WEBSITE http://dethithpt.com [...]... 49: Chọn đáp án D HCHO + O2 → CO2 + H 2O Thỏa mãn CH 3CHO + 2, 5O2 → 2CO 2 + 2H 2O Không thỏa mãn CH 3COOH + 2O2 → 2CO 2 + 2H 2O Thỏa mãn CH 3CH 2 OH + 3O2 → 2CO2 + 3H 2O Không thỏa mãn C 6 H12O6 + 6O 2 → 6CO2 + 6H 2 O Thỏa mãn C 12 H 22 O11 + 12O 2 → 12CO2 + 11H 2 O Thỏa mãn HCOOCH = CH 2 + 3O2 → 3CO2 + 2H 2O Thỏa mãn C 3H 6O3 + 3O2 → 3CO 2 + 3H 2 O Thỏa mãn →Chọn D Câu 50: Chọn đáp án B (a) Đúng.Đây là... CH3COOH và CH3COOC2H5 cho n CO2 = n H2 O nên ta có ngay : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1 ,2 − 1 = 0 ,2 → %ancol = 0 ,2. 46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu : a HNO3 / BTNT  →  2+ Vì có kim loại dư nên : 30,1 − 0,7 = 29 , 4  Fe3O 4 : b  Fe : 3b BTKL   → 64a + 23 2b = 29 , 4 →  BTE → 2a = 2b + 0,075.3  ... 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Chú ý : anlen là CH 2 = C = CH 2 →Chọn C Câu 10: Chọn đáp án D (a) Fe + 2HCl → FeCl 2 + H 2 Đúng (b) 2Fe + 3Cl 2 → 2FeCl3 Sai (c) Fe + 2Fe3 + → 3Fe 2 + Đúng (d) Fe2 + + Ag + → Fe3 + + Ag Sai Đúng + 2+ (e) Fe + 2H → Fe + H 2 →Chọn D Câu 11: Chọn đáp án C Với 34 gam hỗn hợp X: ( ∆m ↓= m↓ − m CO2 + m H2 O ) ( ) → 47 ,2 = 110 − 1,1.44 + m H 2 O... : 0,5 lý Fe : a Vậy NaOH thi u : 19 ,2  O : b 56a + 16b = 19 ,2 n H2 SO4 = 0, 05.18 = 0,9 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  Na + : 0,9  0,9 + 3a − 0,6 0,3 + 3a BTNT.S 0,3 + 3a BTDT Y Fe3 + : a − 0 ,2  → n SO2− = = → n SO2 = 0,9 − 4 2 2 2 SO2 − :  4 a = 0,3 0,3 + 3a   BTE  → 3a = 2b + 2  0,9 − → 6a − 2b = 1,5 →  → V = 6, 72 ÷ 2   b = 0,15 →Chọn C Câu... HNO3 = ∑ N = 1, 425 → a = 1,5 →Chọn D Câu 43: Chọn đáp án D n e = 0,1.4 + 0,6 .2 = 1,6 →M= 14, 4n = 9n → Al 1,6 →Chọn D Câu 44: Chọn đáp án C Câu 45: Chọn đáp án D Vì đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O nên n H2 = n C2 H2 Ta có ngay : V a= 22 , 4 →  H 2 : 0,2a  BTLK π X CH ≡ CH : 0,2a → 0,6a + 0,2a .2 = 0,2a + 0 ,2 → a = 0 ,25 CH = CH : 0,6a 2  2 → V = 0 ,25 .22 , 4 = 5,6 →Chọn... 4 O : a 32a + 46b + 92c = 40  Với 40 gam hỗn hợp M : → C 2 H 6 O : b →  C H O : c  c = 0 ,2  3 8 3 Với m gam hỗn hợp M: a + 2b + 3c ( a + b + c ) k = 0,15 − 0,1 = 0,05 → =2 a−c=0  a+b+c (a + 2b + 3c).k = 0,1 → %CH 4 O = 0 ,2. 32 = 16% 40 →Chọn D Câu 8: Chọn đáp án C  Mg : 0 ,25  SiO2 : 0,075 2Mg + SiO 2 → 2MgO + Si Si + 2NaOH + H 2O → Na 2SiO 3 + 2H 2 BTE   → V = 0,075 .2. 22, 4 = 3,36... kết tủa Ca 3 ( PO 4 ) 2 (NH2)2CO cho ra kết tủa CaCO3 →Chọn B Câu 41: Chọn đáp án C Câu 42: Chọn đáp án D Chú ý : Khi gặp bài toán kim loại tác dụng với HNO3 mà thấy Al,Zn,Mg hãy chú ý tới muối NH4NO3 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com  NO : 0 ,2 Ta có : X   N 2 O : 0, 05 Kim loai : 29 gam  BTKL 98 ,2  NH 4 NO3 : x  → x = 0, 0 125  −  NO3 : 0 ,2. 3 + 0,05.8 + 8x BTNT.nito... 2 – en : CH 3 − CH = CH − CH 3 2- metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4-đien →Chọn A Câu 23 : Chọn đáp án A phan ung = 10, 04 Ta có : m + m O BTNT.H n H+ = 0, 52   → n H2 O = n Otrong oxit = 0 ,26 → m = 10,04 − 0 ,26 .16 = 5,88 →Chọn A Câu 24 : Chọn đáp án A + − 2+ Ta chuyển sang dạng ion : 3Cu + 8H + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta được : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết. .. = 0 ,2 C 6 H 4 O2 Na 2 : 0 ,2   BTNT → m Z = 58,6  Na 2 SO 4 : 0,1  n NaOH = 0,8  n  HCOONa : 0 ,2   H2 SO4 = 0,1 →Chọn B Câu 47: Chọn đáp án C A Sai.Tơ tằm có nguồn gốc từ các aminoaxit B Sai.Nhựa novolac (PPF) là sản phẩm đồng trùng ngưng HCHO và phenol 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com C Đúng.Theo SGK lớp 12 dong trung ngung HOOC − [ CH 2 ] 4 − COOH + H 2 N... CH 2 − OH 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com n NaOH = 0,3 → n X = 0,15 → m = 0,15.176 = 26 , 4 →Chọn B Câu 30: Chọn đáp án C Nhớ số đồng phân của các gốc cơ bản sau : −CH3 − C 2 H5 có 1 đồng phân −C 3 H 7 có 2 đồng phân −C 4 H 9 có 4 đồng phân –C5H11 có 8 đồng phân →Chọn C Câu 31: Chọn đáp án A Câu 32: Chọn đáp án A Hãy nhớ các aminoaxit quan trọng sau : Gly : NH 2 − CH 2 − ... D Al 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm C2H5OH, CH3COOH CH3COOC2H5 thu 22 ,4 lít CO2 (đktc) 21 ,6 gam H2O Phần trăm... + 2NO3 → 3Cu + 2NO + 4H 2O Lắp hệ số vào phương trình gốc ta : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com 3Cu + 2KNO3 + 8KHSO4 → 3CuSO4 + 5K2SO4 + 2NO + 4H2O →Chọn A Câu 25 :... H2 O nên ta có : 1000 đề thi môn Hóa có lời giải chi tiết http://dethithpt.com n ancol = n H2 O − n CO2 = 1 ,2 − = 0 ,2 → %ancol = 0 ,2. 46 = 38,33% 24 →Chọn A Câu 35: Chọn đáp án A 2+ Cu : a Cu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2 , Đề thi thử THPT QG 2014 môn hóa có lời giải chi tiết chuyên bắc giang lần 2

Từ khóa liên quan