phân tích hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện long phú

70 269 4
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2015, 14:20

Luận văn tốt nghiệp ĩãĩlgrTgĩrll^igẼÌÌp LỜI CẢM TẠ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ .oOo -Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học cần thơ, em hướng dẫn tận tình thầy cô, cung cấp cho em kiến thức bổ ích lý thuyết truyền dạy cho em kinh nghiệm sống giúp em tự tin bước tiếp đường sau Em thành thật biết ơn điều Luận văn em hoàn thành thời hạn nhờ giúp đỡ thầy LUÂN VĂN TỐT NGHIÊP cô thuộc khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Các thầy cô truyền đạt •• kiến thức chuyên ngành cho em để em vận dụng vào đề tài Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy Nguyễn Xuân Vinh tận tình hướng dẫn em thực đề tài Em chân thành biết ơn Ban giám đốc PGD NHCSXH huyện Long Phú anh chị Ngân hàng tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Ngân hàng PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI Cuối cùng, em chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ gia RO TÍN DỤNG CỦA PHÒNG GIAO DỊCH đình ủng hộ động viên em vật chất lẫn tinh thần để em yên tâm học tập suốt năm trường Đại học càn Thơ Giáo viên hướns dẫn: Sinh viên thưc hiên: NGUYỄN XUÂN VINH Quế Nhi HOÀNG Hoàng QUẾ NHI Cần Thơ - 2010 íìỵmìi-^ÍUưẫlLXllảũ GVHD: Nguyễn XuânVinh Vinh 2Ị ^ỵĩHi-HQầnc-Quầ-NM SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN .oOo -Tôi xin cam đoan đề tài thực Các số liệu, kết nêu luận văn trung thục, sụ trùng lặp đề tài truớc đây, chép đề tài tuơng tụ Nếu có vi phạm chấp nhận Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA Cơ QUAN THựC TẬP oOo Long Phú, ngày .tháng năm 2010 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 0O0 cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp 0O0 Cần Thơ, ngày tháng năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 .L Í DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 .M ỤC TIÊU NGHIÊN cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 .P HẠM VI NGHIÊN cứu 1.3.1 không gian 1.3.2 thời gian 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 .L ược KHẢO TÀI LIỆU CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .4 2.1.1 Một số vấn đề tín dụng 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng .4 2.1.1.2 Khái niệm lãi suất cho vay 2.1.1.3 Khái niệm dư nợ 2.1.1.4 Khái niệm nợ hạn .5 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp 2.1.4 NHCSXH số quy định túi dụng 10 2.2 PH ƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 11 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .13 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VÈ PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HÔI HUYÊN LONG PHÚ •• 3.1 VÀ I NÉT VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI .15 3.1.1 Lịc h sử hình thành phát triển NHCSXH Việt Nam 15 3.1.2 Lịch sử hình thành phát triển PGD NHCSXH huyện Long Phú 16 3.1.2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội huyện Long Phú 16 3.1.2.2 Quá trình hình thành phát triển PGD NHCSXH huyện Long Phú 17 3.1.3 Chức nhiệm vụ hoạt động NHCSXH .18 3.1.4 Cơ cấu tổ chức PGD NHCSXH huyện Long Phú .19 3.1.4.1 Bộ máy tổ chức củaPGD NHCSXH huyện Long Phú 19 3.1.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban PGD NHCSXH huyện Long Phú 20 3.1.5 Quy trình thủ tục xét duyệt cho chương trình 21 3.1.5.1 Lãi suất cho vay .21 3.1.5.2 Quy định cho vay hộ nghèo .21 3.1.5.3 Quy định cho vay đối tượng sách lao động có thời hạn nước .24 3.1.5.4 Quy định cho vay giải việc làm .25 3.1.5.5 Qu y định cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 27 GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp 3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHỦ QUA 03 NĂM 2007-2009 30 3.3 MỤC TIÊU, PHUONG HUỚNG VỀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010 CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ 32 HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ 35 4.1.1 Tình hình huy độn vốn .35 4.1.2 Ph ân tích tình hình sử dụng vốn 38 4.1.2.1 Ph ân tích doanh số cho vay 38 4.1.2.2 Ph ân tích doanh số thu nợ 44 4.1.2.3 Ph ân tích tình hình dư nợ 48 4.1.2.4 Nợ hạn 52 4.2 ĐÁ NH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 56 4.2.1 Hệ số thu nợ .56 4.2.2 Vòng quay vốn tín dụng .56 4.2.3 Th GVHD: Nguyễn Xuân Vinh SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp 4.3.1 Thuận lợi .60 4.3.2 Khó khăn .61 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ 5.1 N HỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .63 5.1.1 Những tồn 63 5.1.2 Nguyên nhân dẫn đến tồn 64 5.2 GI ẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 64 5.2.1 Giải pháp mở rộng tín dụng 64 5.2.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng 66 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN 69 6.2 KIẾN NGHỊ 70 6.2.1 Đối với PGD NHCSXH huyện 70 DANH MUC BIỂU BẢNG Trang GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 10 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp Bảng 2.1 Dân số lao động huyện Long Phú 14 Bảng 2.2 Hộ nghèo hộ cận nghèo huyện Long Phú 17 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh PGD NHCSXH huyện Long Phú qua năm 2007- 2009 30 Bảng 4.4 Tình hình nguồn vốn PGD NHCSXH huyện Long Phú qua năm 2007-2009 35 Bảng 4.5 Doanh số cho vay theo chương trình tín dụng PGD NHCSXH huyện Long Phú qua 03 năm 2007-2009 39 Bảng 4.6 Doanh số thu nợ theo chương trình tín dụng PGD NHCSXH huyện Long Phú qua 03 năm 2007- 2009 45 Bảng 4.7 Dư nợ theo chương trình tín dụng PGD NHCSXH huyện Long Phú qua 03 năm 2007- 2009 49 Bảng 4.8 Nợ hạn theo chương trình tín dụng PGD NHCSXH huyện Long Phú qua 03 năm 2007- 2009 54 Bảng 4.9 Hệ số thu nợ PGD qua 03 năm 56 Bảng 4.10 Vòng quay vốn tín dụng PGD qua 03 năm 56 Bảng 4.11 Thời gian thu hồi nợ PGD qua 03 năm 57 Bảng 4.12 Chỉ tiêu dư nợ vốn huy động 58 Bảng 4.13 Chỉ tiêu dư nợ tổng nguồn vốn .58 Bảng 4.14 Rủi ro tín dụng .59 DANH MỤC HÌNH Trang Sơ đồ 3.1 Tổ chức điều hành PGD NHCSXH huyện Long Phú 19 11 SVTH: Hoàng Quế Nhi GVHD: Nguyễn Xuân Vinh Luận văn tốt nghiệp KHOẢN MỤC hoạt động Ngân hàng Chúng ta đánh Luận văn tốtnhất nghiệp S giá rủi ro tín tt dụng PGD NHCSXH thông qua tỷ lệ nợ hạn hên tổng dư 4.8: nợ NỢ QUÁ HẠN THEO CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG CỦA PGD NHCSXH Bảng Do đối tượng phục vụ người nghèo hộ sách HUYỆN LONG PHÚ QUAvà03các NĂM 2007-2009 ĐVT: Ngân Triện đồng áp dụng biện pháp đảm bảo tín dụng nên tình hàng lại không trạng nợ hạn điều khó tránh khỏi Do PGD luôn quan tâm tìm biện pháp khắc phục làm giảm tỉ lệ nợ hạn để đảm bảo hoạt động kỉnh doanh có hiệu phát triển bền vững PGD Mức lãi suất áp dụng nợ hạn theo quy định NHCSXH Việt Nam 130%, mức lãi suất thấp hon so với lãi suất nợ (Nguồn: TỔ KH - NVPGD NHCSXH huyện Long Phú) GVHD: Nguyễn Xuân Vinh GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 66 67 SVTH: Hoàng Quế Nhi SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn văn tốt tốt nghiệp nghiệp Luận Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 4.2.4 Tổng dư nợ/ Tổng vốn huy động dụng Nhận Dự cho ăn vay xét: CWPD' chiếm Vòng quay tỉchung họng dự vốn cao ántín trồng dụng rừng tổng thể nguồn ngập việc mặn vốn luân chuyển Ngân Nhận xét: Nhìn tình hình nợ hạn qua năm Bảng 4.12: CHỈ TIÊU TỔNG DƯ NỢ/ TỔNG VÓN HUY Doanh số thu nợ hàng, 17.506 hình vào vốn cho nhiên vay giảm đáng6.742,95 kế, năm thành, 7.068 ĐỘNG hoạt2007 động lâu lợi nhuận cònro thấp làm ảnh hường đến nhanh haylàchưa chậm, hoạt động chỉdo tiềm ẩnhạn nhiều rủi hiệu quà Ngân sử hàng dụng hoạt vốn tổng nợtiêu quánày lớn 2.584,032 triệu đồng Doanh số cho vay 30.233 34.007 51.439 ĐVT: Triệu đồng khà trả xuống nợ, cho vay sang 22,30 ngân 2008 giảm hàng Hệ số thu nợ (%) động 20,78 34 làm phát sinh quáđồng, hạn 9thế triệu với nănbiệt 2008 cao Đồng chế vốn lànợ không quay cần nhanh đồng chấp nghĩa haytăng cầm vói100% cố việc tàiso có sản, nhiều đặc người 2.165 triệu tiếpđồng, tục giảm mạnh vào năm 2009 KHOẢN MỤC Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 nghèo hộĐỘNG đối nghèo tổng GIÁ HOẠT nợ TÍNhạn tượng 801 4.2 ĐÁNH DỤNG Doanh số thu nợ hộ 6.742,95 7.068 17.496 đồng sách bàođược dân tộc có thu lợi ích nhập từ quà thấp, vốn vay khảcủa tiếphàng cận thị hơntrường triệu đồng Có kết lànăng dongân Ngân hàng vàtrong 4.2.1 Hệ sốhưởng thu nợđược 4.9: HỆ SỐ THU NỢnên CỦAPGD QUA03 Bảng việc thời Hội đoàn thể 95.122,50 NĂM Chính Dư nợ bình quân 39.612,77 64.883,27 (Nguồn: Tổ KH-NVPGD huyện Long gian bại Đặc biệt xuất NHCSXH kinh doanh hoạt động điềuNHCSXH dựa khó0,18 tránh khỏi chí Từ phi đóPhú) lợi quyền địa phương phốilà hợp chặt chẽ tiêu hoàn thành tốt 4.2.6 Rủi rosản tín dụng òng quay vốn (vòng)thất 0,17 0,11 nhuận vòng công thu hồiđóhàng nợ Trong Nhận xét:CHỈ Chỉ tác tiêu nàyNỢ phản ánhHẠN/ Ngân cho vayNỢ bao Bảng 4.14: TIÊU QUÁ TỔNG DƯ KHOAN MỤC Năm 2007 Năm 2008 Năm quay vốn chỉhạn tiêucủa quan đo lường hiệuở Triệu cơtín cấudụng nợ PGD tậpđể trung chủ ĐVT: yếu mộthoạt vài nhiêu sotrọng với đồng Dư nợ bình quânnguồn 39.612,77 64.883,27 động vốn Ngận chương trình như:huy động vốn Chương huy động, nóicủa lên khả95.122,50 địa hàng Tuy hệ số PGD tương đối thấp PGD trìnhnhiên cho vay hộ nghèo, Chương trình giải việc làm, Doanh số thu nợphương 6.742,95 7.068 17.496 (Nguồn: Tổ KH-NVPGD NHCSXH huyện Long Phú) huyện thực cho Chương trình cho vay hàng.xét: QuaChỉ sốtiêu liệunày ta thấy củathu PGD ời gian thu hồi nợ Ngân (ngày) 2.115 3.305 1.857 Nhận phàn ánhtiêu khảnày hồi nợrất củacao ngân vay chủ yếu chương trình tín dụng trung dài hạn, đặc biệt học sinh, sinh viên có hoàn cành khó khăn, Dự án CWPD liên tục tăng qua hàng KHOẢN MỤC Năm Năm Năm chương trình chương trình dưhàng nợ vốnchung huy động 32thu lần,hồi có khảnăm năngNăm trả nợ2007 vay tiêu khách Nhìn khả Tổng dư nợnghĩa 51.452,539 78.314 111.931 cho vaylạinhà ờquá trà hạn chậm lên0đến 10 năm Qua bảng ta thấy nợ triệu đồng Đây bước khởi điểm bình nợ củalà khách (Nguồn: TỔ KH-NVPGD NHCSXH huyện Long Phủ) vòng quay vốn tốt giúp cho PGD cài Tổng vốn huy động 1.587 1.332 1.214 quân 32 đồng dư nợ có đồng vốn huy động, năm 2008 tăng lên ĐVT: Triệu đồng hàngNhân tương hệ liên tụcđểbiến đổigiá quachất cáclượng năm xét:đối Đâythấp tiêusốquan trọng đánh thiện chất lượng tín dụng tạo điều kiện cho PGD phát 59 đồng dư nợ Tầng dư nự/vốn huy 32,42 58,79 Cụđộng thể: năm tín dụng của92,02 PGD triển bền vững có 1hệđồng vốnnợhuy động, sang 1,52% 2009 92 dưnhưng nợ lại năm có 2008 số huyện thu 20,78% vớiđồng 2007 NHCSXH Thông quagiảm tiêu nàysochúng ta thấy Chương trình cho vay hộ nghèo: nợ hạn năm 2007 đồng vốn huy 2009 hệ hiệu số lại hoạt 1.643,62 triệu động Từ kết ưênnăm cho 2008 thấy vốn huy động tham giasốvào dư ít, tăng 13,22% so với Do03 năm 2009 doanh thu nợnợ động đàu tư Ngân hàng năm khả làm đồng, chiếm 63,61% tổng nợ hạn trongđãvới năm 2007 Nhưng năm điều phản PGD tăng tốc việc quàn lí 2008 nợ ánh khả huy động vốn PGD chưa tốt Do (Nguôn: Tô KH-NVPGD NHCSXH huyện Long Phú) độ cao 147,67% so với năm 2008, nhu cầu vốn vay CBCNV Năm PGD.2008 Mặc dù Năm tiêu tăng cao vào năm KHOẢN MỤC 2007 2009 hạnNăm giảm dần 1.196 triệuvới đồng, năm 2009 Ta nợ thấy hạn giảm Nhận xét: Chỉ tăng tiêu nhỏ thời gian độ 2007 5,02% tốt.tốc ĐVT: Triệu đồng 87,12% so với Nợ hạn đến 2.584,032 2.165 801 thu năm 2008, năm 2009 hồi tiêu giảm nợ đáng kể trongcủa 02 2008 túc 154 triệu đồng Do nổ lựclàhết mìnhngày, PGD tăng giảm không điều78.314 quanay năm: 111.931 năm 2007 2.115 Tổng dư nợ năm 51.452,539 PGD CBCNV Ngân2008 hàng năm NHCSXH làm tốt công tác2,76 cấu lại nợ 0,72 thu hồi nợ tốt làm Rủi ro tín dụng 5,02 với Đoàn thể địa phương, đặc biệt tổ TK&VV, (Nguồn: Phú) 3.305 ngày năm 1.857 Điều nợ huyện chứng Long tỏ ngân cho tỉ 2009 TẩKH-NVPGD lệ ngày NHCSXH xấu hội Phụ Nữ, Nông dân hàngNhận chủrấtcủa động Chỉchung tiêu ừọng caoPGD qua năm giảm rõ rệt.xét: Nhìn chấtchiếm lượngtỉtín dụng ngày tíchcông cực vận động bànợ, chuyên tâm sản xuất, hướng dẫn tác thu hồi đôn đốc khách hàng trả nợ nên thời điểm đặc thù cải thiện Phú) (Nguồn: bàTồ KH-NVPGD NHCSXH kinhhuyện Long doanh gian thu hồi vốn NHCSXH sử dụng nguồn vốn tài trợ địa phương tổ mặt hàng đem lại lợi nhuận cao với vòng quay vốn chức 70 69 71 GVHD: GVHD: Nguyễn Nguyễn Xuân Xuân Vinh Vinh 72 SVTH: SVTH: Hoàng Hoàng Quế Quế Nhi Nhi 68 KHOẢN MỤC Luận văn tốt nghiệp 4.2.7 mặt xã hội Sự đời NHCSXH kênh tín dụng ưu đãi góp phần nâng cao chất lượng đời sống hộ nghèo, đối tượng sách đồng bào dân tộc thiểu số Qua 06 năm triển khai thực chương trình Hộ nghèo chương trình giải việc làm địa phương góp phần làm giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống mức đáng kể Tính đến năm 2009 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện 7.039 hộ, từ 2007 đến 2009 PGD tiến hành cho vay 18.675 hộ giúp cho 4.489 hộ thoát nghèo (trong năm 2007 có 1.572 hộ, năm 2008 có 1.513 hộ, năm 2009 có 1.404 hộ) Riêng chương trình Giải việc làm, Xuất lao động, Hộ SXKD vùng khó khăn giải việc làm cho 12.286 lao động (trong năm 2007 giải việc làm 4.020 lao động, năm 2008 3.063 lao động, năm 2009 giải việc làm 5.203 lao động) Đối với chương trình xuất lao động 03 năm từ 2007 đến 2009 PGD Ban đạo xoá đói, giảm nghèo kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, xã, thị trấn tư vấn, tạo nguồn có 380 lao động đăng ký tham gia, số có 260 lao động trúng tuyển học giáo dục định hướng 4.3 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HUYỆN LONG PHÚ GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 73 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp Một số nguồn tài trợ Chính phủ nước tổ chức quốc tế cho chương hình xoá đói giảm nghèo, cải thiện môi trường, hồng rùng giúp làm cải thiện hiệu quà hoạt động tín dụng, đàm bảo khả toán tức thời PGD - Có đội ngũ cán tận tụy, nhiệt tình với công việc nên tạo uy tín khách hằng, tạo nhiều thiện cảm với khách hàng họ đến giao dịch, quan hệ vay vốn với PGD - Có địa điểm giao dịch thuận tiện trung tâm huyện giúp cán tín dụng đia phương khách hàng PGD giao dịch dễ dàng 4.3.2 Khó khăn - Khó khăn lớn PGD vấn đề nguồn vốn vay hộ nghèo đối tượng sách khác Vừa qua PGD huyện triển khai thực thêm nhiều chương trình tín dụng với nhiều đối tượng , nhằm phục vụ nhân dân địa bàn huyện theo quy định hàng năm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuy nhiên chế tài bị động huy động vốn, phụ thuộc vào ngân sách cấp bù, chưa chủ động nguồn vốn cho vay đáp ứng kịp thời cho mùa vụ bà nông dân - Bản thân Ngân hàng chưa tự xây dựng chiến lược tạo nguồn vốn để đảm bảo nguồn vốn đủ lớn, ổn định, lâu dài; chưa tiếp cận nhiều với - GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 74 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp đến công việc ủy thác, công tác giám sát hoạt động Tổ TK&VV việc sử dụng vốn vay tổ viên việc đôn đốc thu hồi nợ gốc lãi đáo hạn - Chấp hành chưa nghiêm quy định định mức an toàn chi trả, để tồn đọng kéo dài gây lãng phí vốn, việc chấp hành chế độ điện báo, thông tin báo cáo chậm, chưa đảm bảo thời gian, số liệu không xác nên gây ảnh hưởng đến công tác đạo điều hành kế hoạch tín dụng toàn hệ thống - Ngoài tồn xuất phát từ thân Ngân hàng phần ảnh hưởng số nguyên nhân khách quan như: + Do mặt dân trí hên địa bàn thấp nên khả tổ chức sản xuất người dân kéo theo hiệu sử dụng vốn chưa cao Đa số nông dân sản xuất với quy mô nhỏ lẽ, chưa áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp chủ yếu sản xuất theo quy mô hộ gia đình + Sâu bệnh, dịch bệnh gia súc gia cầm phát triển ừên diện rộng làm cho GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 75 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HỆU QUẢ TÍN DỤNG TẠI PGD NHCSXH HUYỆN LONG PHÚ 5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 5.1.1 Những tồn * Đối vói công tác huy động - Nguồn vốn huy động có xu hướng giảm qua năm, cấu nguồn vốn PGD vốn điều chuyển chiếm tỷ trọng cao - Chưa đa dạng hóa kênh huy động vốn, vốn huy động chủ yếu từ Tổ TK & vv Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, tổ chức từ thiện, hộ vay vốn Ngân hàng - Chưa thực tốt khâu Marketing, công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi từ tổ chức, cá nhân từ thiện nhiều hạn chế * Đối vói công tác tín dụng - Nợ hạn tồn nhiều chương trình tín dụng, đặc biệt hộ nghèo cố khả chi ữả - Khả tiếp cận, khai thác thông tin khách hàng cán yếu, công tác cảnh báo đối tượng rủi ro thiếu tính kịp thời Việc xem xét tính hiệu quà phương án làm ăn người nghèo thách thức NHCSXH có để đánh giá hiệu tài phương án vay vốn, cán không đủ thông tin để phân tích thẩm định Khả vốn lớn Trong nhiêu trường hợp, GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 76 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp - PGD chưa có biện pháp xử lí cương hộ vay có khả nợ nhung cố tình không hả, hộ sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến kinh doanh lỗ, khả hà nợ dẫn đến nợ hạn, nợ khó đòi Đối với hộ làm ăn thất bại trốn khỏi địa phương PGD chưa có biện pháp xử lí cụ thể 5.1.2 Nguyên nhân dẫn đến tằn - Lãi suất huy động Ngân hàng thấp so với Ngân hàng thương mại khác địa bàn - Phần lớn người dân chưa quen với gửi tiền tiết kiệm, theo thói quen truyền thống họ thường mua vàng để tích trữ - Chưa có biện pháp cụ thể để thu hút vốn từ Tổ chức, cá nhân từ thiện nước, phận đóng góp lớn vào nguồn vốn huy động - Các hội đoàn thể xã, thị trấn (các đơn vị nhận ủy thác) thực kiểm tra giám sát nguồn vốn vay Ngân hàng nhiều hạn chế, chưa thường xuyên nên khó khăn vướng mắc chưa giải kịp thời làm cho việc thu lãi, nợ đến hạn chưa thu PGD ngày cao, có tượng tiềm ẩn nợ hạn, ảnh hường đến công tác thu hồi nợ tái đàu tư quay vòng vốn dân - Tổ TK&VV số xã hoạt động hạn chế, chưa thấy hết trách nhiệm, chưa tích cực chủ động việc thu nợ thu lãi GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 77 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp Đối với sở kinh doanh, cá nhân có vay vốn Ngân hàng nên có biện pháp khuyến khích họ gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Ngân hàng đảm bảo cho họ vay vào đợt với điều kiện ưu đãi - Thường xuyên có mối quan hệ tốt đẹp với tổ chức tín dụng địa phương để hanh thủ nguồn vốn từ họ Đa dạng hóa hình thức huy động với nhiều kì hạn với mức lãi suất phù hợp, huy động lãi suất bậc thang theo quy định NHCSXH Việt Nam PGD cần quan tâm dịch vụ có dịch vụ toán để có tiền gửi không kì hạn gần không trả lãi đầu vào Bố trí cán giao dịch họp lí, thường xuyên đưa cán tập huấn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn Phân chia địa bàn huy động vốn theo địa bàn cho vay cán tín dụng Một cán tín dụng với cán kế toán chịu trách nhiệm huy động vốn địa bàn * tăng trưởng tín dụng Đe tăng trưởng tín dụng PGD cần có biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng khối lượng tín dụng, cụ thể là: Do điểm khác biệt NHCSXH so với Ngân hàng thương mại khác cho vay không cần chấp, cầm cố tài sản cần thẩm định kĩ - GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 78 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp Đảm bảo cung cấp vốn kịp thời, hạn chế thấp cho vay nặng lãi nông thôn, đáp úng nhu cầu nhu cầu vốn cách nhanh nhất, thủ tục nhanh gọn, toán lúc, đứng thời điểm cho nông dân nghèo - Cho vay tổ chức cá nhân thu hút nhiều lao động người nghèo Nhiều người nghèo có vốn cách sử dụng cho có hiệu Do PGD NHCSXH cần mở rộng cho vay làng nghề, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức hợp tác có sử dụng lao động người nghèo Mức cho vay phụ thuộc vào số lượng lao động nghèo sờ tuyển dụng - Bên cạnh cần triển khai đồng tín dụng sách chương trình trợ giúp người nghèo khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm tạo điều kiện giúp người nghèo làm ăn có hiệu - Tiếp tục cố đổi hoạt động phù họp kinh tế đặc thù địa phương, phát triển theo phương châm đầu tư tập trung có họng điểm, không dàn hãi Ưu hên cho xã, ấp có mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả, dự án phát triển nghành nghề phụ giải việc làm, có tỉ lệ nợ hạn thấp nhằm thực mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, xóa đói giảm nghèo bền vững - Có biện pháp xử lí tốt nợ tồn đọng cách công khai, pháp luật góp - GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 79 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho người vay có nguồn thu nhập, trả nợ hạn, góp phần làm giảm tỷ lệ nợ hạn phát sinh - Cán tín dụng thường xuyên kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn vay hộ vay, đảm bảo nguồn vốn vay sử dụng mục đích, điều góp phần hạn chế rủi ro - Bên cạnh đó, cán tín dụng cần phải thường xuyên đôn đốc, xử lý trường họp người vay trà nợ, lãi không hạn, tìm hiểu nguyên nhân đồng thời đưa giải pháp thích hợp để hỗ trợ, giúp đỡ người vay có hướng giải nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng * Tăng cường công tác phổi họp với tổ chức, đoàn thể nhằm hạn chế xử lí kịp thời rủi ro - Cần phải phối họp với tổ chức CT-XH thành lập thêm điểm giao dịch cố định xã để thực nhiệm vụ giải ngân trực tiếp đến hộ vay, thu nợ, thu lãi theo định kỳ thông qua tổ giao dịch lưu động nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời tượng tiêu cực Bên cạnh thông qua hoạt động Tổ chức PGD tiết kiệm chi phí nâng cao dung lượng hoạt động tín dụng - Ngoài ra, hoạt động tín dụng cần quan tâm, tranh thủ hỗ trợ cấp quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, cố tổ vay vốn làm GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 80 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp - Gửi thông báo nợ, lãi đến hạn kịp thời đến Ban xóa đói giảm nghèo hội đoàn thể xã, tổ trưởng Tổ TK&VỴ, kết hợp xử lí nợ đến hạn, GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 81 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KÉT LUẬN Nhìn chung năm qua quan tâm đạo sâu sắc kịp thời Ngân hàng cấp trên, với giúp đỡ cấp ủy Đảng, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể nổ lực cấp lãnh đạo toàn thể nhân viên PGD NHCSXH huyện Long Phú, hoạt động Ngân hàng đạt kết tốt - Hiệu hoạt động kinh doanh PGD tăng rõ rệt qua năm thể qua tỷ lệ tăng lợi nhuận bình quân 74,38% Mặc dù hoạt động không mục đích lợi nhuận nhung với kết đạt bước đầu tạo tảng cho PGD phát triển tốt thời gian tới - Đối với hoạt động tín dụng, doanh số cho vay, doanh số thu nợ chương trình không ngừng tăng qua năm Điều chứng tỏ phối hợp chặt chẽ Ngân hàng với Chính quyền địa phương công tác đưa nguồn vốn đến tay hộ nghèo đối tượng sách - Thực có hiệu biện pháp để giảm thiểu nợ hạn nên tình hình nợ hạn có xu hướng giảm Tuy nhiên chương trình hộ nghèo tỷ lệ nợ hạn cao Do đó, tập thể CBCNV Ngân hàng cần quan tâm GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 82 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp đối tượng sách có công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn Bằng việc lồng ghép chương trình khác vào sinh hoạt, tổ TK&VV giúp thành viên trao đổi, học hỏi cách làm ăn, góp phàn tạo dựng sống ổn định, vươn lên làm giàu mảnh đất quê hương Phòng giao dịch NHCSXH trở thành chỗ dựa cho bà nông dân huyện Long Phú công xóa đói giảm nghèo, xây dựng sống ấm no hạnh phúc, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo xã hội 6.2 KIÉN NGHỊ Trong năm qua nhìn chung hoạt động Ngân hàng khả quan, thành công việc gia tăng doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ, khống chế tỷ lệ nợ hạn Tuy nhiên tồn số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục để đạt kết cao ữong thời gian tới Qua thời gian thực tập tiếp xúc thực tế PGD NHCSXH huyện Long Phú, để nâng cao hiệu quà hoạt động tín dụng góp phần hạn chế rủi ro, em xin đưa số kiến nghị sau: 6.2.1 Đổi với Phòng Giao dịch huyện - Đa dạng hóa kênh huy động vốn, kêu gọi viện trợ cá nhân, tổ chức từ thiện để đảm bảo tạo nguồn vốn ổn định lâu dài Tăng mức cho vay hộ nghèo đồng bào dân tộc lên phù hợp với nhu càu sản xuất kinh GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 83 SVTH: Hoàng Quế Nhi Luận văn tốt nghiệp - Phối hợp cấp, ngành, đoàn thể thực lồng ghép chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư nhằm tuyên truyền khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; thông qua hình thức sinh hoạt Tổ TK&VV, PGD cần phối hợp vói tổ chức trị-xã hội cấp Tổ trưởng Tổ TK&VV nhắc nhở hộ vay sử dụng vốn mục đích giúp xoá đói giảm nghèo để đồng vốn đạt hiệu 6.22 Đối vổỉ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Chuyển nguồn vốn ODA chương trinh liên quan tới mục tiêu giảm nghèo tài chứih ngân hàng cho Ngân sách Chứih sách xã hội vay lại vay hộ nghèo đối tượng sách khác - Tìm kiếm, hướng dẫn, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ tổ chức tài quốc tế, Chính phủ cá nhân người nước - Mở rộng tín dụng có hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật; áp dụng lãi suất cho vay hợp lý điều kiện doanh nghiệp, hộ sản xuất gặp khó khăn sản xuất, kinh doanh; xử lý kịp thòi vướng mắc nợ vay tiếp cận túi dụng khách - Mở rộng liên kết tổ chức hoạt động tài trợ cho đói nghèo NHCSXH càn trở thành Ngân hàng đầu mối tài trợ cho chương trình sách Chính phủ Phát triển mạnh hoạt động uỷ thác cho tổ chức tín Luận văn tốt nghiệp Phân loại Tổ TK&VY để củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Tổ, đảm bảo số liệu thực tổ chức Hội cấp xã cuối quý đạt tỷ lệ thu lãi từ 95% trở lên, tỷ lệ nợ hạn 1% - Chủ động việc quản lý, theo dõi đôn đốc người vay trả nợ gốc, trả nợ lãi, phân loại nợ hạn đề xuất quyền địa phương có biện pháp thu hồi nợ tồn đọng, kiên xử lý trường hợp nợ xâm tiêu, chiếm dụng theo - GVHD: Nguyễn Xuân Vinh 85 SVTH: Hoàng Quế Nhi [...]... xã hội Và đó cũng chính là tiền đề để phát triển một xã hội mới, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh 1.2 MUC TIÊU NGHIÊN cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đề tài phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách huyện Long Phú và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng. .. dụng và hiệu quả hoạt động tín dụng của PGD NHCSXH thông qua các chỉ số về kết quả hoạt động tín dụng và các chương trình tín dụng - Phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng của PGD NHCSXH - Đề ra những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng của PGD NHCSXH huyện Long Phú 1.3 PHẠM VI NGHIÊN cứu 1.3.1 về không gian Đề tài được nghiên cứu tại PGD NHCSXH huyện Long. .. tính toán làm ăn tạo thu nhập, thực hiện xóa đói giảm nghèo một cách bền vững Từ tình hình thực tế trên và qua tìm hiểu, nhận thấy tầm quan trọng và cần thiết về sự hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội là công cụ hữu hiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm nên em chọn đề tài ‘Thân tích hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện. .. đối tượng chính sách khác Ngân hàng chính sách xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận mà được Nhà nước cung cấp vốn và đảm bảo khả năng thanh toán Kênh tín dụng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với các dịch vụ tín dụng, có sức mạnh như nột công cụ đòn bẩy kinh tế, kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách khác... ra và ở mức độ lớn nhất trong các hoạt động túi dụng Ngân hàng vì NHCSXH cho vay nhưng không đòi hỏi người vay cầm cố hay thế chấp tài sản Vì vậy, rủi ro trong công tác tín dụng chính sách là không thể tránh khỏi, là khách quan, luôn đồng hành trong hoạt động tín dụng chính sách Rủi ro trong công tác tín dụng chính sách có thể đề phòng và hạn chế, chứ không thể loại trừ 2.I.2.2 Nguyên nhân gây ra rủi. .. gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán Tín dụng ngân hàng: tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa các ngân hàng với các tổ chức và cá nhân được thực hiện dưới hình thức ngân hàng đứng ra huy động vốn bằng tiền và cho vay đối với các đối tượng nói trên Trong mối quan hệ này thì ngân hàng là người trung gian: vừa là người đi vay, vừa là người cho vay Tín dụng chính sách: hoạt động tín dụng. .. SÁCH XÃ HỘI Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 thông qua sự hoạt động của Tổ TK&VV 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của NHCSXH Việt Nam Tổng số hộ 40.994 3.1.2 Lịch sử hình thành41.227 và phát triển của4 2.731 PGD Ngân hàng CSXH huyện Hộ nghèo Hộ cận nghèo 9.956 8.44 3Long Phú 7.039 - Tên gọi trong giao dịch :Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam 3.I.2.I Đặc điểm tự nhiên và kinh tế xã hội huyện Long. .. Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD NHCSXH huyện Long Phú qua 2009 31 Biểu03đồnăm 4.2.2007Cơ cấu nguồn vốn của PGD NHCSXH huyện Long Phú năm 2007 36 Biểu đồ 4.3 Cơ cấu nguồn vốn của PGD NHCSXH huyện Long Phú năm 2008 36 Biểu đồ 4.4 Cơ cấu nguồn vốn của PGD NHCSXH huyện Long Phú năm DANH MỤC VIẾT TẮT NHCSXH: Ngân hàng chính sách xã hội PGD: Phòng giao dịch UBND:... Lao động trong NN 93.652 94.182 93.501 XÃ HÔI HUYÊN LONG PHÚ thứcBảng giải ngân thông dịch vụVÀ uỷCẬN thác qua các tổ chức chính PHÚ trị - xã tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên từng 11% 2.2: SỐ Hộqua NGHÈO NGHÈO CỦA HUYỆN LONG • • phần Lao động trong CN- DV 24.894 25.035 26.372 hội Việc giải ngân cho các đối tượng chính sách được tiến hành tạiĐVT: xã, phường Hô 3.1 VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH... động tín dụng chính sách của NHCSXH thực hiện theo nguyên lý chung của tín dụng thông thường Hoạt động tín dụng chính sách là một nghiệp vụ quan trọng, quyết định đến vai trò của NHCSXH trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội; xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động của Đảng và Chính phủ Đối tượng thụ hưởng nguồn vốn tín dụng chính sách của NHCSXH là những hộ nghèo, hộ chính sách, bà con ... hoạt động Ngân hàng sách xã hội công cụ hữu hiệu công tác xóa đói giảm nghèo giải việc làm nên em chọn đề tài ‘Thân tích hoạt động tín dụng rủi ro tín dụng Phòng giao dịch Ngân hàng sách xã hội. .. tài phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách huyện Long Phú đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích. .. PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ 32 HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN LONG PHÚ 35 4.1.1 Tình hình huy độn vốn .35 4.1.2 Ph ân tích tình
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện long phú , phân tích hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện long phú , phân tích hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện long phú

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn