Số 0 trong phép cộng

10 268 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2015, 09:03

Môn : Toán Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON 4+0=4 0+4=4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng 4+0=4 0+4=4 4 + = 0+4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng Bi 1: Tớnh 1+0=1 5+0=5 0+2=2 3+0= + =1 + = 2+0=2 0+3= Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng Bi 2: Tớnh Dóy 1, + 5 + + Dóy 2, 2 + 4 + 01 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng Bi 3: Số? =1 1+ + = 2 +2=4 + = + = =0 0+ Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, + = Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 2010 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, 10 + = 5 + = Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo em học sinh ... tháng 10 năm 201 0 TON 4 +0= 4 0+ 4=4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng 4 +0= 4 0+ 4=4 4 + = 0+ 4 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 1: Tớnh 1 +0= 1 5 +0= 5 0+ 2=2 3 +0= ... 3 +0= + =1 + = 2 +0= 2 0+ 3= Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 2: Tớnh Dóy 1, + 5 + + Dóy 2, 2 + 4 + 01 Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 3: Số? =1 1+ + =... +2=4 + = + = =0 0+ Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, + = Thứ năm, ngày 14 tháng 10 năm 201 0 TON Số phép cộng Bi 4: Trò chơi: Ai nhanh, 10 + = 5 + = Xin
- Xem thêm -

Xem thêm: Số 0 trong phép cộng, Số 0 trong phép cộng, Số 0 trong phép cộng