Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm

36 795 10
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2015, 19:54

Với tầm nhìn chiến lược, một trong những doanh nghiệp Việt Nam là Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành nhà xuất khẩu tôn hàng đầu Đông Nam Á. với kiêm ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD(năm 2013). Liên tục góp mặt trong danh sách 500 Doanh Nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, ngày 08012014, Hoasen Group vinh dự đón nhận vị trí hạng nhất cho Giải thưởng “Công ty được quản lý tốt nhất Châu Á 2014” trong lĩnh vực Kim loại và Khai khoáng do Tạp chí Euromoney trao tặng. Trên cơ sở đó, nhóm chúng tôi đã chọn đề tài “ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm”. Nhằm đánh giá xác thực tình hình hoạt động của doanh nghiệp này, qua đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm để thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn. CHƯƠNG PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Trong năm qua, sau thức gia nhập WTO(World Trade Organization) tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế giới sở kinh doanh theo chế thị trường với việc mở cửa quan hệ hợp tác kinh tế, kinh doanh với nước ngoài, bên cạnh hội phát triển thị trường vươn giới, vấn đề cạnh tranh để chiếm giữ thị phần công ty, doanh nghiệp không nước mà phải cạnh tranh với doanh nghiệp lớn nước tránh khỏi Một doanh nghiệp để tồn phát triển, đáp ứng nhu cầu kinh tế thị trường, muốn hoạt động có hiệu đặc điểm ngành uy tín doanh nghiệp đòi hỏi phải có chiến lược mang tính dài hạn Vì thế, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững phải đối mặt với ba định tài quan trọng định đầu tư, định tài trợ định phân phối Để đảm bảo cho trình hoạt động phát triển mình, doanh nghiệp cần có chiến lược tài phù hợp Do vậy, để có chiến lược tài phù hợp, đạt hiệu mong muốn, hạn chế rủi ro xảy doanh nghiệp phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh tài Đây trình nghiên cứu, đánh giá toàn thực trạng tài doanh nghiệp, phát nguyên nhận tác động tới đối tượng phân tích đề xuất giải pháp hoạch định kế hoạch mang tầm chiến lược dài hạn cách hiệu quả, giúp doanh nghiệp ngày nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Với tầm nhìn chiến lược, doanh nghiệp Việt Nam Tập đoàn Hoa Sen trở thành nhà xuất tôn hàng đầu Đông Nam Á với kiêm ngạch xuất đạt 252 triệu USD(năm 2013) Liên tục góp mặt danh sách 500 Doanh Nghiệp lớn Việt Nam Đặc biệt, ngày 08/01/2014, Hoasen Group vinh dự đón nhận vị trí hạng cho Giải thưởng “Công ty quản lý tốt Châu Á 2014” lĩnh vực Kim loại Khai khoáng Tạp chí Euromoney trao tặng Trên sở đó, nhóm chọn đề tài “ Phân tích chiến lược tài Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) giai đoạn 2005 – 2013 rút học kinh nghiệm” Nhằm đánh giá xác thực tình hình hoạt động doanh nghiệp này, qua đưa số học kinh nghiệm để thúc đẩy hoạt động kinh doanh có hiệu 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Các khái niệm – Vai trò phân tích tài Khái niệm chiến lược: Theo Chandler, chiến lược định nghĩa sau: ”Chiến lược việc xác định mục tiêu, mục đích dài hạn doanh nghiệp việc áp dụng chuỗi hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu này” Khái niệm phân tích tài doanh nghiệp: Phân tích tài tập hợp khái niệm, phương pháp công cụ cho phép thu thập xử lý thông tin kế toán thông tin khác quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả tiềm lực doanh nghiệp giúp người sử dụng thông tin đưa định tài chính, định quản lý phù hợp Phân tích tài doanh nghiệp mà trọng tâm phân tích báo cáo tài tiêu đặc trưng tài thông qua hệ thống phương pháp, công cụ kỹ thuật phân tích, giúp người sử dụng thông tin từ góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp, khái quát, lại vừa xem xét cách chi tiết tình hình tài doanh nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo đưa định tài chính, định tài trợ đầu tư phù hợp Vai trò phân tích tài chính: Vai trò việc phân tích tài cung cấp thông tin cần thiết, giúp đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan sức mạnh tài doanh nghiệp, khả sinh lời triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bởi vậy, phân tích tài mối quan tâm nhiều đối tượng sử dụng thông tin khác như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhà đầu tư, nhà cho vay, nhà cung cấp, chủ nợ, cổ đông tương lai, khách hàng, nhà bảo hiểm, người lao động, quan quản lý Nhà nước, 1.2.2 Phương pháp phân tích tình hình tài doanh nghiệp Phương pháp so sánh: So sánh phương pháp nhằm nghiên cứu biến động xác định mức độ biến động tiêu phân tích • Nội dung so sánh So sánh số thực tế kỳ phân tích với số thực tế kỳ kinh doanh trước nhằm xác định rõ xu hướng thay đổi tình hình hoạt động tài doanh nghiệp Đánh giá tốc độ tăng trưởng hay giảm hoạt động tài doanh nghiệp So sánh số thực tế kỳ phân tích với số kỳ kế hoạch nhằm xác định mức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch mặt hoạt động tài doanh nghiệp So sánh số liệu doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành, doanh nghiệp khác nhằm đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp • Kỹ thuật so sánh So sánh số tuyệt đối Là kết phép trừ trị số tiêu kỳ phân tích so với trị số tiêu kỳ gốc Kết so sánh biểu khối lượng, quy mô biến động tiêu kinh tế Số tuyệt đối: Y = Y1 – Y0 Y1: Trị số tiêu phân tích Y0: Trị số tiêu gốc So sánh số tương đối Là kết phép chia trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc tiêu kinh tế trị số kỳ phân tích so với kỳ gốc điều chỉnh theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu có liên quan theo hướng định quy mô chung nhóm tiêu phân tích Số tương đối: T = Y1 / Y0 * 100% 1.2.3 Các tiêu phân tích tài doanh nghiệp A - Phân tích khả sinh lời Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA) ROA = Lợi nhận sau thuế Tổng tài sản bình quân Ý nghĩa: Chỉ số cho biết trăm đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tạo đồng lợi nhuận sau thuế ROA hệ số tổng hợp để đánh giá khả sinh lợi đồng vốn đầu tư Chỉ số cao cho thấy doanh nghiệp tận dụng tốt tài sản tạo nhiều lợi nhuận sau thuế Tỷ suât thu hồi vốn chủ sở hữu (ROE) ROE = Lợi nhận sau thuế Vốn chủ sở hữu bình quân Ý nghĩa: Chỉ số cho biết trăm đồng vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp góp phần tạo đồng lợi nhuận sau thuế Chỉ số lớn cho thấy việc sử dụng vốn chủ sở hữu tạo nhiều lợi nhuận sau thuế B – Phân tích rủi ro tài Khả toán nội dung hoạt động tài chính, cho biết lực tài trước mắt lâu dài doanh nghiệp Do vậy, việc phân tích khả toán doanh nghiệp cho phép nhà quản lý đánh giá sức mạnh tài tại, tương lai dự đoán tiềm lực toán an toàn tài doanh nghiệp Khả khoản Khả toán hành = Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Khả toán thời cao tức khả toán nợ đến hạn tốt, kết luận không chắn không tính đến kết cấu tài sản lưu động Rõ ràng doanh nghiệp có nhiều tiền mặt khoản phải thu đánh giá có khả cao doanh nghiệp có nhiều hàng tồn kho Khả toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ngay khả toán nhanh cao song tỷ trọng khoản phải thu lớn khoảng thời gian thu tiền khoản phải thu dài doanh nghiệp gặp khó khăn việc toán khoản nợ đến hạn Khả toán tiền = Tiền Nợ ngắn hạn Tỷ số khả toán tức thời đánh giá khả toán tức thời cam kết đến hạn loại tài sản lưu động tương đương tiền mặt Khả quản lý vốn vay Chỉ số nợ định nghĩa tỷ số tổng nợ so với tổng tài sản Chỉ số cho biết mức độ doanh nghiệp sử dụng vốn vay để tài trợ cho tài sản Tổng nợ Tổng tài sản Chỉ số nợ cao chứng tỏ công ty mạnh dạn sử dụng nhiều vốn vay Chỉ số nợ = cấu vốn, sở để có lợi nhuận cao.Chỉ số nợ cao minh chứng uy tín doanh nghiệp chủ nợ C - Các tiêu luân chuyển vốn Vòng quay hàng tồn kho Chỉ số cho biết đồng vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào hàng tồn kho năm qua góp phần tạo đồng doanh thu Vòng quay hàng tồn kho = Doanh thu Hàng tồn kho bình quân 360 Vòng quay hàng tồn kho Vòng quay hàng tồn kho cho ta số chu kỳ sản xuất kinh doanh thực Số ngày tồn kho = năm Vòng quay hàng tồn kho cao sở tốt để có lợi nhuận cao doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sở sử dụng tốt tài sản khác Vòng quay hàng tồn kho thấp quản lý vật tư, tổ chức sản xuất, tổ chức bán hàng chưa tốt Kỳ thu nợ bán chịu Khoản phải thu bình quân × 360 Doanh thu Kỳ thu nợ dài phản ánh sách bán chịu táo bạo Có thể dấu hiệu tốt Kỳ thu nợ bán chịu = tốc độ tăng doanh thu lớn tốc độ tăng khoản phải thu Nếu vận dụng đúng, sách bán chịu công cụ tốt để mở rộng thị phần làm tăng doanh thu Kỳ thu nợ dài yếu việc thu hồi khoản phải thu; doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, lợi nhuận cao Kỳ thu nợ ngắn khả thu hồi khoản phải thu tốt, doanh nghiệp bị chiếm dụng vốn, lợi nhuận cao Kỳ thu nợ ngắn sách bán chịu chặt chẽ, dẫn tới đánh hội bán hàng hội mở rộng quan hệ kinh doanh D - Phân tích tổng hợp tình hình tài - Đẳng thức Dupont Theo phương pháp này, trước hết xem xét mối quan hệ tương tác hệ số sinh lợi doanh thu với hiệu suất sử dụng tài sản (ROA) Khi phân tích ROA cho phép xác định đánh giá xác nguồn gốc làm thay đổi lợi nhuận trước lãi vay thuế doanh nghiệp Tiếp theo, xem xét tỷ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tạo thành mối quan hệ tỷ số tổng tài sản vốn chủ sở hữu Trên sở nhà quản trị đưa giải pháp phù hợp để đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp ROA Lợi Lợi nhuận sau thuế nhuận sau = = thuế Tổng tài sản bình Doanh quân Lợi thu × nhuận Lợi Doanh thu Tổng tài sản bình quân nhuận Doanh thu Tổng TS ROE = sau thuế = sau thuế × × bình quân Vốn CSH Doanh thu Tổng TS bình Vốn CSH bình quân Lợi quân nhuận ROE = sau thuế = ROS Vốn CSH × Vòng TTS bình quân quay Tổng TS × bình quân Vốn CSH bình quân bình quân ROE phụ thuộc vào ba nhân tố lợi nhuận biên, vòng quay tổng tài sản tủ số tổng tài sản bình quân/vốn chủ sở hữu bình quân Các nhân tố ảnh hưởng trái chiều ROE Phân tích Dupont xác định ảnh hưởng ba nhân tố đến ROE doanh nghiệp để tìm hiểu nguyên nhân gây tăng giảm số 1.3 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, từ phân tích hiệu kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen thông qua tiêu tài để rút học kinh nghiệm nhằm đưa giải pháp phù hợp hoạch kế hoạch tài dài, góp phần nâng cao hiệu hoạt động Công ty 1.4 Các phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu: sử dụng nguồn số liệu từ báo cáo tài thường niên Tập đoàn Hoa Sen, internet tham khảo sách chuyên ngành… Phương pháp thống kê bảng biểu: Thống kê tìm xu hướng hay đặc điểm chung yếu tố phân tích thông qua mối quan hệ chúng với nhân tố có liên quan Sử dụng chương trình Excel: để hỗ trợ cho việc tính toán, thống kê, phân tích, xử lý biểu diễn số liệu sau thực xong trình thu thập số liệu 1.5 Cấu trúc tiểu luận Tiểu luận gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: trình bày lý chọn đề tài, sở lý luận, mục tiêu phương pháp nghiên cứu tiểu luận Chương 2: giới thiệu tổng quan ngành, khái quát công ty, lĩnh vực hoạt động kinh doanh trình bày sơ lược sản phẩm mà công ty kinh doanh Phân tích thực trạng hiệu kinh doanh, phân tích ảnh hưởng yếu tố đến hoạt động kinh doanh Từ hoạch định kế hoạch tài dài hạn cho hoạt động kinh doanh công ty Chương 3: kết luận chung cho toàn đề tài rút học kinh nghiệm CHƯƠNG PHẦN NỘI DUNG 2.1 Tổng quan ngành Trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013, sản lượng bán hàng thành viên Hiệp Hội Thép Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm 18,9% sản phẩm tôn mạ 15,3% sản phẩm ống thép, cao mức tăng trưởng thép xây dựng 7,8% Trong tháng đầu năm 2014, sản lượng tiêu thụ tôn mạ tăng 29% so với kỳ năm trước nhờ vào xuất khẩu, ống thép tăng 32% so với kỳ nhờ vào tiêu thụ nội địa A) Tôn mạ: Sản phẩm tôn mạ dần thay lợp amiang-xi măng sử dụng rộng rãi ngành xây dựng để lợp nhà dân dụng, cô ng nghiệp, lo ngại sức khỏe việc sử dụng amiăng-xi măng Tôn mạ thuộc dòng sản phẩm thép dẹt, sản xuất từ nguyên liệu đầu vào thép cuộn cán nguội Tôn mạ đa dạng màu sắc, kích thước, độ dày có nhiều ứng dụng, sử dụng làm lợp, xây dựng, sản xuất số sản phẩm gia dụng lâu bền Chênh lệch cung cầu phân khúc thể rỏ ràng với tham gia công ty hay việc mở rộng công suất công ty hoạt động Sản phẩm tôn mạ sản xuất Việt Nam thuộc phân khúc trung cấp, sử dụng chủ yếu lợp nhà hàng gia dụng, nội thất, phụ tùng sửa chữa xe gắn máy Các sản phẩm dẹt khác thép cán nóng dùng đóng tàu thép cho ôtô cần phải nhập Hoạt động xuất động lực tăng trưởng phân khúc Các quốc gia Myanmar, Indonesia Malaysia có nhu cầu sử dụng sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp xây dựng dân dụng sản xuất công nghiệp, phân khúc mà sản phẩm Việt Nam đáp ứng với giá cạnh tranh Các công ty sản xuất tôn mạ Việt Nam phần hưởng lợi từ chi phí lao động thấp, đó, sản phẩm có lợi cạnh tranh định giá Hình 2.1 Biểu đồ sản lượng sản xuất tiêu thụ tôn mạ chung toàn ngành Hình 2.1, cho thấy sản lượng tiêu thụ đạt tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm 18,9% riêng 8/2014, tổng sản lượng bán hàng thành viên Hiệp hội thép Việt Nam đạt 1,18 triệu tấn, tăng 29,1% so với kỳ, sản lượng xuất chiếm 44% tăng mạnh 51,9% so với kỳ đạt 520 nghìn sản lượng tiêu thụ nước tăng 15,6% so với kỳ đạt 663 nghìn Nhóm khách hàng tiêu thụ sản phẩm tôn mạ nhà thầu địa phương đa số khu vực ngoại thành thường nhạy cảm với thay đổi giá sản phẩm nhóm khách hàng công trình xây dựng lớn Ngoài ra, khả thương lượng nhà thầu nhỏ địa phương không cao Tuy nhiên, với đồng tiêu chuẩn hóa sản phẩm thép, khách hàng thuận tiện chuyển đổi sử dụng sản phẩm khác mà không tốn nhiều chi phí chuyển đổi Do thấy mức độ cạnh tranh phân khúc cao có số doanh nghiệp FDI Blue Scope Steel, Sun Steel gần China Steel Sumikin tham gia vào phân khúc Các doanh nghiệp có lợi kinh tế quy mô công nghệ tiên tiến Mặc dù vậy, phân khúc tôn mạ nhiều tiềm cho doanh nghiệp nội địa có khả cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá hợp lý đặc biệt có mối quan hệ tốt với nhà thầu địa phương B) Ống thép 10 2.4.2 Phân tích cấu vốn chủ sở hữu tổng tài sản A) Vốn chủ sở hữu Hình 2.12 cho thấy từ 2005 đến 2013 vốn chủ sở hữu tăng nhanh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bên cạnh giai đoạn 2009-2013 vốn chủ sở hữu HSG tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm(CAGR) 23,9%, phần lớn đến từ lợi nhuận chưa phân phối Tính đến niên khóa tài 2013 lũy kế lợi nhuận chưa phân phối HSG đạt 821,49 tỷ đồng chiếm 37% tổng vốn chủ sở hữu Hình 2.12 Cơ cấu vốn chủ sở hữu B) Tổng tài sản Hình 2.14, cho thấy từ 2005 đến 2013 tổng tài sản HSG đạt tốc độ tăng trưởng lũy kế(CAGR) 51,01%, riêng giai đoạn 2009 đến 2013 tổng tài sản tăng trưởng với tốc độ CAGR 30,8% Đáng ý, 2012 tài sản ngắn hạn giảm 15% so với niên độ trước HSG chủ động giảm hàng tồn kho để trả bớt nợ vay ngắn hạn Hình 2.14 Tổng tài sản Tập đoàn Hoa Sen 22 Trong cấu tài sản HSG, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng ổn định, khoảng 50% tổng tài sản Tuy nhiên, 2013, tài sản ngắn hạn chiếm 59% hàng tồn kho tăng mạnh 96% so với niên độ trước Hàng tồn kho phải trì mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa xuất Trong năm qua, HSG đầu tư nhiều vào dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ hoàn thành giai đoạn vào năm 2011, giai đoạn vào năm 2014 HSG cho biết trình đầu tư theo chiều sâu (hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất) hoàn thành vào cuối 2014 Trong thời gian tới, HSG tập trung chủ yếu cho việc đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, đồng thời nghiên cứu triển khai dự án nhà máy nước Từ 2015 dự kiến tài sản dài hạn giảm HSG giảm đầu tư tài sản cố định sau giai đoạn hoàn thành, đồng thời tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên hàng tồn kho khoản phải thu tăng để phục vụ cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ 2.4.3 Hiệu hoạt động khả sinh lời Tập đoàn sử dụng nhiều nợ vay ngắn hạn để làm vốn lưu động, đồng thời giữ số dư tiền mặt mức thấp Tuy nhiên, HSG có lợi so với công ty ngành thông qua việc tối ưu hóa việc sử dụng nợ vay có chi phí vay thấp Trong cấu nợ vay ngắn hạn, nợ vay USD chiếm 80,6% tổng dư nợ vào cuối niên khóa tài 2013 HSG chủ động điều chỉnh tỷ trọng nợ vay USD VNĐ để hưởng lợi từ lãi suất vay thấp Theo báo cáo tài năm 2013, lãi suất vay nợ ngắn hạn USD dao động từ 3% đến 6% lãi suất cho vay VNĐ khoảng từ 9% đến 11% HSG sử dụng nhiều nợ vay USD để mua nguyên liệu sử dụng nguồn ngoại tệ thu từ xuất để trả phần nợ 23 Hình 2.15 Vòng quay tiền HSG Hình 2.15, để đánh giá hiệu quản lý HSG việc sử dụng tài sản nợ ngắn hạn để tạo tiền mặt, quan sát số vòng quay tiền mặt để phản ánh sách quản trị liên quan đến khoản phải trả, phải thu hàng tồn kho HSG trì sách trả chậm cho khách hàng đối tác lớn từ 15-20 ngày, số ngày phải thu HSG tương đối ổn định qua năm phản ánh hợp lý sách Chỉ số vòng quay tiền mặt tăng mạnh lên đến 117 ngày 2010 số ngày tồn kho đạt mức cao 133 ngày tình trạng cắt điện luân phiên từ đến ngày/tháng ba tháng cao điểm ngành Chỉ số vòng quay tiền mặt rút ngắn 2012 HSG đẩy mạnh xuất khẩu, nhờ giảm đáng kể lượng tồn kho HSG tận dụng tốt mối quan hệ với nhà cung cấp để kéo dài thời gian phải trả nhằm trì đủ vốn lưu động Trong 2013, vòng quay tiền mặt công ty niêm yết ngành thép đạt mức trung bình 98 ngày, cao so với 79 ngày HSG Chúng tin kết việc sản lượng tiêu thụ đạt mức cao bền vững, đóng góp nguồn thu ổn định, giúp rủi ro khoản HSG tầm kiểm soát Bảng 2.16 Các số khoản 24 Bảng 2.16, cho thấy doanh thu tăng trưởng mạnh HSG giữ tỷ lệ tiền mặt mức thấp để trì hoạt động sản xuất kinh doanh, số tiền mặt dao động quanh mức từ 0,2 lần đến 0,4 lần Chỉ số toán hành toán nhanh giảm nhẹ nợ vay ngắn hạn tăng để tài trợ cho vốn lưu động, chủ yếu tài trợ cho hàng tồn kho Tỷ lệ nợ vay vốn chủ sở hữu số toán khác trở nên khả quan niên độ tài 2011 nợ vay tăng cao để tài trợ nguồn vốn cho dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ bối cảnh lãi suất tăng mạnh Các số cải thiện vào 2012 Tập đoàn đẩy mạnh xuất để tạo nguồn thu ngoại tệ, đóng góp phần cho nguồn vốn sản xuất kinh doanh Trong 2013, HSG triển khai giai đoạn dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ với nguồn vốn huy động từ khoản vay dài hạn, dự kiến chi phí lãi vay tăng hai năm tới Hình 2.17 Phân tích Dupont Hình 2.17 Hình 2.18, cho thấy biên lợi nhuận ròng giảm sâu từ 2009 (6,69%) đến 2011(1,96%) làm cho số ROE 2011 giảm 8,98% ROA 2011 giảm 2,7% Nguyên nhân chiến lược HSG muốn tăng mạnh vốn chủ sở hữu tài sản để tài trợ cho dự án Nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ (giai đoạn1) lợi nhuận ròng không tăng trưởng tương ứng khủng hoảng tài 2008 ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam đặc biệt ngành bất động sản xây dựng Chỉ số ROE ROA giảm 25 xuống mức thấp 2011 chủ yếu biên lợi nhuận ròng giảm mạnh bối cảnh khó khăn chung kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, năm 2013 ROE tăng lên 26,93% ROA tăng lên 8,13% mức cao so với mặt chung ngành thép niên độ tài 2013 Bảng 2.18 Chỉ số ROE ROA từ 2005 đến 2013 2.5 Chiến lược tài Tập đoàn Hoa Sen 2.5.1 Chính sách cổ tức Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen số công ty xuất doanh số hàng trăm triệu USD Việt Nam, với chiến lược tạo tăng trưởng chuỗi kinh doanh khép kín hoàn chỉnh từ sản xuất hệ thống phân phối tận tay người tiêu dùng Để có thành hôm nay, HSG thực chiến lược tài phù hợp Để giảm thiểu chi phí lãy vay nhằm tối đa hóa lợi nhuận HSG thông qua sách cổ tức, sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho dự án tái đầu tư, đến niên khóa tài 3013 lũy kế lợi nhuận giữ lại đạt 821,49 tỷ đồng chiếm 37% tổng vốn chủ sở hữu Bên cạnh đó, việc giữ lại lợi nhuận nhằm mục đích gia tăng vốn chủ sở hữu tạo điều kiện vay vốn đầu tư cho dự án lớn giai đoạn 1&2 Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ 26 2.5.2 Tăng vốn điều lệ Để tài trợ cho dự án lớn, việc sử dụng vốn vay lợi nhuận giữ lại, HSG đẩy nhanh tốc huy động vốn phát hành thêm cổ phiếu, cụ thể: Ngày 16/3/2007 HSG tăng vốn điều lệ lần thứ từ 250 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, phần vốn tăng thêm chủ yếu đầu tư vào Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen thành lập 11/2006 công ty HSG, với vốn điều lệ 320 tỷ đồng, hoạt động lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm thép cán nguội Ngày 26/3/2007 HSG thành lập Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Hoa Sen với vốn điều lệ 150 tỷ đồng Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Hoa Sen với vốn điều lệ 10 tỷ đồng Ngày 5/12/2008 HSG niêm yết 57.038.500 cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 570 tỷ, phần vốn tăng thêm từ 400 tỷ lên 570 tỷ chủ yếu lợi nhuận giữ lại lữy kế từ năm trước đến niên khóa tài 2008 đạt 133 tỷ đồng, phần lợi nhuận giữ lại cộng với vốn vay dài hạn dùng để tài trợ giai đoạn dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú Mỹ KCN Phú Mỹ I, Bà Rịa – Vũng Tàu khởi công vào tháng 5/2009, có vốn đầu tư 3.071 tỷ đồng Ngày 11/02/2010 HSG phát hành riêng lẻ 11.961.500 cổ phần cho nhà đầu tư lớn 1.000.000 cổ phần cho cán công nhân viên, tăng vốn điều lệ từ 570 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng Ngày 31/3/2010 Phát hành cổ phiếu thưởng cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài 2008 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 839,960 tỷ đồng đến 30/6/2010 lại tiếp tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài 20082009 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 839,960 tỷ đồng lên 1.007,907 tỷ đồng Trong năm 2013, HSG khởi công giai đoạn Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ với tổng giá trị đầu tư 1.344 tỷ đồng với nguồn vốn xếp từ khoản vay dài hạn lợi nhuận giữ lại 2.6 Lập kế hoạch tài cho giai đoạn 2014-2018 Giả định dự phóng: A) Sản lượng tiêu thụ 27 Xét Bảng 2.18, 2014 giả định sản lượng tiêu thụ tôn mạ tăng trưởng mức 15% đạt 608.000 Trong 2015, sản lượng tiêu thụ dự kiến tăng trưởng tốt song song với phục hồi lực cầu Những yếu tố gây trở ngại tăng trưởng bao gồm tham gia công ty việc mở rộng công suất đối thủ cạnh tranh HSG, với việc tranh chấp thương mại liên quan đến vấn đề chống bán phá giá thị trường xuất HSG, để phản ánh tác động yếu tố này, cuối giai đoạn dự phóng vào 2018, giả định tốc độ tăng trưởng sản lượng chậm lại đạt khoảng 18% Bảng 2.19 Dự phóng sản lượng tiêu thụ Bên cạnh đó, dự phóng sản lượng tiêu thụ ống thép tăng trưởng 88% so với kỳ đạt 186 nghìn Tuy nhiên, cho HSG khó trì tốc độ tăng trưởng từ 2015 công ty mở rộng công suất tương lai Vào cuối 2018, kỳ vọng HSG chạy hết công suất thiết kế dây chuyền ống thép bán hết sản phẩm đầu B) Giá bán bình quân Giá bán bình quân phụ thuộc vào cung cầu thị trường giá nguyên liệu đầu vào(chủ yếu thép cán nóng) Giá nguyên liệu thường nhạy cảm với biến động thị trường giới với nhu cầu nước bị tác động điều kiện kinh tế nước Mặc dù giá biến động đáng kể ngắn hạn, giá thấp có xu hướng tăng dài hạn với cải thiện triển vọng kinh tế 28 phục hồi lực cầu Trong tháng đầu năm 2014, giá bán bình quân phân khúc tôn mạ đạt 18,4 triệu đồng/tấn, ống thép 15,2 triệu đồng/tấn Từ 2015, kỳ vọng giá bán bình quân tăng 1%-2% năm giá hàng hóa bao gồm thép cán nóng cán nguội dự kiến phục hồi triển vọng kinh tế toàn cầu tốt sau ba năm suy thoái C) Doanh thu chi phí tài Thu nhập tài bao gồm lãi tiền gởi lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ nguồn ngoại tệ mà HSG nắm giữ ngắn hạn với khoản phải thu khách hàng ngoại tệ từ hoạt động xuất Chi phí tài chủ yếu bao gồm chi phí lãi vay khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái Chi phí lãi vay tính dựa khoản vay nợ ngắn hạn dài hạn trung bình hàng năm Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc đánh giá lại khoản vay USD vào cuối năm Tập đoàn có khoản vay ngắn hạn USD đáng kể Để giảm thiểu rủi ro tỷ giá, HSG tăng cường hoạt động xuất để tạo phần nguồn thu ngoại tệ Tuy nhiên, doanh thu xuất chiếm 45% doanh thu thuần, đó, Tập đoàn chịu áp lực rủi ro tỷ giá Để đánh giá lại khoản vay USD vào cuối niên độ tài giai đoạn dự báo, giả định VNĐ giá 2% năm sách khuyến khích xuất Chính phủ D) Thuế suất Tập đoàn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 15% đến 25% Theo điều khoản Giấy Chứng nhận ưu đãi Đầu tư, HSG miễn thuế thu nhập ba năm kể từ năm có lợi nhuận chịu thuế(năm 2004) giảm 50% thuế suất thuế thu nhập bảy năm Do đó, thuếsuất áp dụng HSG quý 1/2014 25% từ quý trở 22% Thuế suất giảm xuống 20% từ 2016 theo quy định thuế hành Căn vào tài liệu thu thập qua trình nghiên cứu, tổng hợp, tính toán số liệu, lập bảng báo cáo tài dự kiến sau: 29 Bảng 2.20 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh dự kiến từ 2014 đến 2018 30 E) Giả định bảng cân đối kế toán Chúng đặt giả định liên quan đến bảng cân đối kế toán hợp HSG sau: Số ngày phải thu: trì mức 20 ngày giai đoạn dự phóng Số ngày tồn kho: trì mức 93 ngày giai đoạn dự phóng Số ngày phải trả: trì mức 42 ngày giai đoạn dự phóng Tài sản ngắn hạn nợ ngắn hạn: ổn định theo tỷ lệ phần trăm doanh thu chi phí hợp liên quan giai đoạn dự phóng Đầu tư tài sản cố định: Sau hoàn thành giai đoạn Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ 2014, Tập đoàn hoàn thành trình đầu tư theo chiều sâu Chúng giả định HSG xây dựng thêm 15 chi nhánh bán lẻ năm từ 2015 với chi phí bình quân khoảng bốn tỷ đồng cho chi nhánh Ngoài ra, HSG dành khoảng 30 tỷ đồng cho việc trì thiết bị máy móc năm Các khoản nợ vay: Tỷ lệ vay ngắn hạn chiếm 20% doanh thu niên độ tài 2014 giảm dần từ 2015 tình hình khoản Tập đoàn cải thiện; khoản vay dài hạn trả dần từ 2014 Tập đoàn dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại để tài trợ cho chi phí đầu tư nhỏ tương lai Căn giả định lập bảng cân đối kế toán dự kiến sau: 31 Bảng 2.21 Bảng cân đối kế toán dự kiến giai đoạn 2014-2018 32 CHƯƠNG KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Hiện trình tái cấu diễn ngành thép tạo hội lớn cho công ty có lợi cạnh tranh Tập đoàn Hoa Sen để củng cố vị thị trường Hơn nữa, Việt Nam trình công nghiệp hóa đô thị hóa, điều thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu cho sản phẩm Tập đoàn Hoa Sen Lợi cạnh tranh Tập đoàn khả tự cung ứng nguồn nguyên liệu thép cán nguội Niên khóa tài 2014 đánh dấu cột mốc phát triển Tập đoàn Hoa Sen tự chủ 100% nguồn nguyên liệu thép cán nguội sau hoàn thành giai đoạn Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ Hệ thống chi nhánh phân phối toàn quốc lợi quan trọng, giúp Tập đoàn Hoa Sen đưa sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng cuối áp dụng chương trình bán hàng linh hoạt để thích ứng với biến đổi tình hình thị trường Tuy nhiên, Tập đoàn Hoa Sen cần phải nhập 100% thép cán nóng, đó, HSG chịu rủi ro giá nguyên liệu rủi ro tỷ giá Để giảm thiểu rủi ro, Tập đoàn đẩy mạnh hoạt động xuất để có thêm nguồn ngoại tệ Xuất kênh tiêu thụ tiềm nhu cầu nước chậm lại mùa thấp điểm ngành xây dựng Tuy nhiên, hoạt động xuất đối mặt với số trở ngại tranh chấp thương mại thị trường xuất Tập đoàn 3.2 Bài học kinh nghiệm Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen công ty điển hình cho việc quản trị chiến lược kinh doanh chiến lược tài Từ doanh nghiệp nhỏ năm 2001với vốn điều lệ 30 tỷ đồng 22 người, vốn điều lệ 1.008 tỷ đồng 3.000 nhân 33 Trước hết phải khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh phải hướng vào mục tiêu xác định Mục tiêu động lực thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực hành động để đạt Thường doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có mục tiêu giống xâm nhập thị trường, tăng lợi nhuận mở rộng thị phần Nếu mục tiêu không xác lập rõ ràng chẳng khác doanh nghiệp bước cầu bấp bênh, có nguy đổ sụp xuống trước biến động thị trường Từ kinh nghiệm Tập đoàn Hoa Sen, rút số điểm đáng lưu ý sau: • Thứ nhất: Xây dựng thành công chuỗi lợi cạnh tranh cốt lõi + Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín từ thành phẩm bán hàng đến tận tay người tiêu dùng Điều hạn chế tối đa lệ thuộc vào đối tác cung ứng nguồn nguyên - vật liệu kênh phân phối + Hệ thống chi nhánh phân phối, bán lẻ khắp nước, giúp chủ động việc tiếp cận người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm Đồng thời giảm tỷ lệ chiết khấu tạo giá bán cạnh tranh doanh nghiệp khác + Hệ thống quản trị văn hóa doanh nghiệp đặc thù theo triết lý “Trung Thực – Cộng Đồng – Phát Triển” Văn hóa doanh nghiệp HSG xây dựng sở nhấn mạnh tính trung thực hàng ngũ nhân viên ban lãnh đạo, từ xây dựng nên tính trách nhiệm kỷ luật “như quân đội” để xác lập thực hiên mục tiêu, kế hoạch cách quán + Hệ thống thương hiệu hướng cộng đồng Hoa sen loài hoa biểu trưng đạo Phật quen thuộc với người Việt Nam điều tạo nên cảm nhận vô hình khách hàng thương hiệu nhãn hiệu sản phẩm Bên cạnh đó, công tác từ thiện tạo nên ấn tượng đẹp cho doanh nghiệp Đặc biệt, chiến lược làm thương hiệu thành công Hoa sen thời gian qua việc mời Nick Vujicic đến thuyết trình Việt Nam Bởi mang ý nghĩa lợi ích cộng đồng, khích lệ đem lại giá trị sống tích cực cho hàng triệu người Việt Nam 34 + Hệ thống máy móc thiết bị đại liên tục đầu tư theo công nghệ Việc đầu tư vào hệ thống thiết bị công nghệ tạo nên lợi cạnh tranh so với đối thủ khác, không nâng cao suất chất lượng mà gia tăng uy tính cho thương hiệu giúp doanh nghiệp lợi cạnh tranh nước mà vươn thị trường nước • Thứ Hai: Chiến lược tài phù hợp + Chính sách cổ tức: Việc không chia hết cổ tức cho cổ đông hữu để sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận giữ lại tài trợ cho dự án tái đầu tư nhằm giảm chi phí lãi vay gia tăng vốn chủ sở hữu, việc vốn chủ sở hữu tăng đồng nghĩa với việc vay nhiều cần tài trợ cho dự án lớn + Tăng vốn điều lệ: Chiến lược gia tăng vốn điều lệ nhanh cách phát hành thêm cổ phiếu chia cổ tức cổ phiếu Sử dụng nguồn vốn để kết hợp với vốn vay lợi nhuận giữ lại tài trợ cho dự án mang tính chiến lược chuỗi quy trình kinh doanh khép kín Không giảm chi phí sử dụng vốn vay mà chia rủi ro cho cổ đông chiến lược nhà đầu tư nhỏ lẻ • Thứ Ba: Sử dụng nguồn nhân lực hiệu + Tuổi đời nhiều Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành từ 23 đến 35, chứng tỏ HSG tận dụng lợi nhạy bén, thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh thay đổi tri thức tuổi trẻ nhằm tránh lối mòn tư trì truệ lãnh đạo lớn tuổi Tạo môi trường nổ cạnh tranh thu hút nhiều nhân tài cho doanh nghiệp + Đề cao tính trung thực đội ngũ nhân viên tính kỹ luật môi trường tổ chức Điều giúp doanh nghiệp quản trị nhân lực tránh sai xót cá nhân từ gây hậu nghiêm trọng ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh uy tính thương hiệu 35 Tài liệu tham khảo Báo cáo tài hợp thường niên HSG 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Q1/2014, Q2/2014, Q3/2014 Giáo trình sở quản lý tài chính, Nghiêm Sĩ Thương, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010 Giáo trình quản lý tài chính, Vũ Việt Hùng, Khoa Kinh tế & Quản lý Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2009 Tài doanh nghiệp, Bùi Hữu Phước, NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh Website www.hoasengroup.vn www vsa.com.vn 36 [...]... Ngoài ra, Tập đoàn có khoản doanh thu bằng ngoại tệ, giúp giảm rủi ro tỷ giá HSG có thể cạnh tranh trực tiếp với các công ty lớn trong khu vực do sản phẩm của HSG đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả cạnh tranh hơn nữa, vị trí địa lý của Việt Nam thuận lợi 19 2.4 Phân tích báo cáo tài chính của Tập đoàn Hoa Sen 2.4.1 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bảng 2.9 Kết quả kinh doanh của Tập đoàn Hoa. .. sản và xây dựng Chỉ số ROE và ROA giảm 25 xuống mức thấp nhất trong 2011 chủ yếu do biên lợi nhuận ròng giảm mạnh trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, năm 2013 ROE tăng lên 26,93% và ROA tăng lên 8,13% đây là mức khá cao so với mặt bằng chung ngành thép trong niên độ tài chính 2013 Bảng 2.18 Chỉ số ROE và ROA từ 2005 đến 2013 2.5 Chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen 2.5.1 Chính. .. đối mặt với một số trở ngại như tranh chấp thương mại tại các thị trường xuất khẩu chính của Tập đoàn 3.2 Bài học kinh nghiệm Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen là một trong những công ty điển hình cho việc quản trị chiến lược kinh doanh và chiến lược tài chính Từ một doanh nghiệp nhỏ năm 2001với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và 22 người, hiện nay vốn điều lệ là 1.008 tỷ đồng và 3.000 nhân sự 33 Trước hết chúng... 32 CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN 3.1 Kết luận Hiện tại quá trình tái cơ cấu đang diễn ra trong ngành thép sẽ tạo cơ hội lớn cho những công ty có lợi thế cạnh tranh như Tập đoàn Hoa Sen để củng cố vị thế trên thị trường Hơn nữa, Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu cho các sản phẩm của Tập đoàn Hoa Sen Lợi thế cạnh tranh chính của Tập đoàn là khả năng... Tổng tài sản của Tập đoàn Hoa Sen 22 Trong cơ cấu tài sản của HSG, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng ổn định, khoảng 50% trong tổng tài sản Tuy nhiên, trong 2013, tài sản ngắn hạn chiếm 59% do hàng tồn kho tăng mạnh 96% so với niên độ trước Hàng tồn kho phải duy trì ở mức cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu Trong các năm qua, HSG đầu tư nhiều vào dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ và. .. quốc tế 2.2.2 Thị phần của Tập đoàn Hoa Sen Sản phẩm chính của HSG là tôn mạ và ống thép Tôn mạ là phân khúc sản phẩm có khả năng sinh lời cao nhất và đóng góp nhiều nhất vào doanh thu thuần của Tập đoàn Hình 2.3 cho thấy từ niên độ tài chính 2009 đến 2013, tốc độ tăng trưởng lũy kế hàng năm (CAGR) của sản lượng tiêu thụ đạt 39,7% Hình 2.3 Sản lượng tiêu thụ tôn mạ và ống thép của HSG 13 A) Tôn mạ (Công... ty Cổ phần Hoa Sen công bố tăng vốn điều lệ lần thứ 7 từ 250 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, và đổi tên giao dịch thành Hoa Sen Corporation (viết tắt là Hoa Sen Corp) Ngày 9 tháng 11 năm 2006, Công ty cổ phần Tôn Hoa Sen được thành lập, là công ty con đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen Ngày 26 tháng 03 năm 2007, Công ty Cổ phần Hoa Sen thành lập 02 Công ty con: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hoa Sen tại khu... tôi đặt ra các giả định liên quan đến bảng cân đối kế toán hợp nhất của HSG như sau: Số ngày phải thu: duy trì mức 20 ngày trong giai đoạn dự phóng Số ngày tồn kho: duy trì mức 93 ngày trong giai đoạn dự phóng Số ngày phải trả: duy trì mức 42 ngày trong giai đoạn dự phóng Tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn: vẫn ổn định theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu và chi phí hợp nhất liên quan trong giai đoạn dự... nhuận chưa phân phối Tính đến niên khóa tài chính 2013 lũy kế lợi nhuận chưa phân phối của HSG đạt 821,49 tỷ đồng chiếm 37% tổng vốn chủ sở hữu Hình 2.12 Cơ cấu vốn chủ sở hữu B) Tổng tài sản Hình 2.14, cho thấy từ 2005 đến 2013 tổng tài sản của HSG đạt tốc độ tăng trưởng lũy kế(CAGR) là 51,01%, riêng giai đoạn 2009 đến 2013 tổng tài sản tăng trưởng với tốc độ CAGR là 30,8% Đáng chú ý, trong 2012 tài sản... động của thị trường Từ kinh nghiệm của Tập đoàn Hoa Sen, chúng tôi có thể rút ra một số điểm đáng lưu ý sau: • Thứ nhất: Xây dựng thành công chuỗi lợi thế cạnh tranh cốt lõi + Quy trình sản xuất kinh doanh khép kín từ thành phẩm và bán hàng đến tận tay người tiêu dùng Điều này hạn chế tối đa sự lệ thuộc vào các đối tác cung ứng các nguồn nguyên - vật liệu và các kênh phân phối + Hệ thống chi nhánh phân .. .trong lĩnh vực Kim loại Khai khoáng Tạp chí Euromoney trao tặng Trên sở đó, nhóm chọn đề tài “ Phân tích chiến lược tài Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) giai đoạn 2005 – 2013 rút học kinh nghiệm ... cứu hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, từ phân tích hiệu kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen thông qua tiêu tài để rút học kinh nghiệm nhằm đưa giải... cạnh tranh nữa, vị trí địa lý Việt Nam thuận lợi 19 2.4 Phân tích báo cáo tài Tập đoàn Hoa Sen 2.4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Bảng 2.9 Kết kinh doanh Tập đoàn Hoa Sen từ 2005
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm, Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm, Tiểu luận Thạc sĩ Phân tích chiến lược tài chính của Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) trong giai đoạn 2005 – 2013 và rút ra bài học kinh nghiệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn