TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

24 270 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2015, 16:00

MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong giai đoạn nay, đào tạo BD GVTH để đáp ứng đổi đổi CT SGK yêu cầu cấp thiết Bản thân GVTH cần phải tự học, tự BD thường xuyên để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi GD tiểu học Nghiên cứu phát triển E-learning đáp ứng nhu cầu học, tự BD phát triển chuyên môncho GV nói chung, GVTH nói riêng xu tất yếu thời đại ngày Tuy nhiên, E-learning đòi hỏi nguồn học liệu khác học liệu truyền thống nhiều phương diện Chính khác biệt trở thành đối tượng quan tâm cần nghiên cứu để phát triển học liệu E-learning cách hiệu Một quan niệm khoa học học liệu E-learning tổ chức xây dựng nhằm phục vụ yêu cầu tự học, tự BD phát triển chuyên môn GVTH nước ta đề tài nghiên cứu góp phần giải đáp câu hỏi sau: Học liệu E-learning cho GVTH thiết kế phát huy hiệu sư phạm sức mạnh CNTT&TT khuyến khích giáo viên khai thác để học tập thường xuyên, phát triển nghề nghiệp? Học liệu E-learning tự học, tự BD GVTH ảnh hưởng đến môi trường học tập, kết học tập, giảng dạy mặt khác giáo dục tiểu học? Vì lý bối cảnh vậy, chọn đề tài nghiên cứu “Xây dựng học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học” để thực luận án tiến sĩ Giáo dục học Mục đích nghiên cứu: Làm sáng tỏ quan niệm khoa học học liệu E-learning dành cho giáo viên tiểu học xây dựng hệ thống học liệu E-learning đáp ứng nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn giáo viên tiểu học Khách thể đối tƣợng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Quá trình học tập tự bồi dưỡng giáo viên tiểu học - Đối tượng nghiên cứu :Học liệu E-learning quan hệ với hoạt động học tập bồi dưỡng giáo viên tiểu học Giả thuyết khoa học Xây dựng sử dụng học liệu E-learning hình thức tổ chức dạy học có hiệu để phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học Nếu học liệu E-learning thiết kế xây dựng tích hợp với dịch vụ mạng với tiện ích phù hợp với đặc điểm nhu cầu phát triển nghề nghiệp giáo viên tiểu học thu hút giáo viên học tập hỗ trợ có kết trình tự học, tự bồi dưỡng nhằm phát triển chuyên môn cho giáo viên Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 5.1 Nhiệm vụ nghiên cứu Vì điều kiện thời gian lực hạn chế đề tài luận án tập trung giải số vấn đề sau: - Xác định sở lý luận sở thực tiễn học liệu E-learning đáp ứng nhu cầu đặc điểm nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Thiết kế học liệu E-learning hệ thống E-learning hỗ trợ phát triển chuyên môn GVTH dựa vào công nghệ truyền thông mạng - Thực nghiệm học liệu E-learning tài liệu mô đun có lựa chọn số chuyên đề bồi dưỡng giáo viên tiểu học 2 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Tập trung luận chứng thiết kế học liệu E-learning thông qua số mô đun số chuyên đề BD GVTH - Hoạt động khảo sát đánh giá thực trạng nhu cầu bồi dưỡng thường xuyên, sử dụng CNTT&TT giảng dạy học tập - Thiết kế xây dựng hệ thống học liệu E-learning khóa học thử nghiệm đưa học liệu lên mạng cho GV sử dụng sau đánh giá học liệu, tác động sư phạm tính khả thi học liệu Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp điều tra; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp tổng kết kinh nghiệm; Phương pháp case study; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp sử dụng thống kê mô tả Những luận điểm bảo vệ - Xây dựng sử dụng học liệu E-learning hình thức tổ chức dạy học có hiệu để bồi dưỡng phát triển chuyên môn GVTH - Thiết kế học liệu E-learning cần đáp ứng nhu cầu học tập phát triển chuyên môn GVTH phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp GVTH - Khai thác học liệu E-learning học tập phát triển chuyên môn có tác động tích cực đến việc khai thác ứng dụng CNTT&TT vào hoạt động dạy học Đóng góp luận án - Góp phần làm sáng tỏ khái niệm học liệu, học liệu E-learning, phát triển chuyên môn giáo viên; mối quan hệ E-learning với lý thuyết học tập; đặc điểm nghề nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên tiểu học; vai trò công nghệ thông tin tuyền thông, học liệu E-learning việc hỗ trợ giáo viên tiểu học tự học, tự tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế xây dựng học liệu E-learning phù hợp với đặc điểm học tập đáp ứng yêu cầu tự học, tự BD phát triển chuyên môn nghiêp vụ GVTH - Luận án đánh giá thực trạng nhu cầu việc khai thác, sử dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học học tập giáo viên tiểu học để từ thiết kế học liệu E-learning phục vụ yêu cầu phát triển chuyên môn giáo viên tiểu học - Việc xây dựng ứng dụng học liệu E-learning luận án đề xuất có tác động tích cực đến hoạt động dạy học bồi dưỡng hoạt động khác giáo viên tiểu học Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục nghiên cứu, nội dung luận án bao gồm chương CHƢƠNG LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XÂY DỰNG HỌC LIỆU E-LEARNING DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các nghiên cứu giới Trên giới nghiên cứu E-learning ứng dụng E-learning vào GD&ĐT nghiên cứu từ năm 90 kỷ trước Khởi đầu E-learning nghiên cứu phát triển mạnh mẽ khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, sau nước khu vực châu Á quan tâm nghiên cứu phát triển, đặc biệt Hàn Quốc Những năm cuối kỷ 20, GD&ĐT thừa hưởng thành tựu CNTT&TT, nhiều nghiên cứu phần mềm dạy học, đào tạo dựa công nghệ web, khoá đào tạo trực tuyến, thực 3 Các nghiên cứu E-learning đào tạo, BD GV số nước châu Âu nghiên cứu phát triển như: Hệ thống đào tạo GV CNTT Cộng hoà Síp; hệ thống ePortfolio dành cho GV Estonia ; mô hình BD GV KenGure Phần Lan; Mạng học tập (Learning Networks) Na Uy ; nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning phục vụ cho công tác đào tạo BD GV Bồ Đào Nha, Các nghiên cứu khẳng định ưu E-learning việc đào tạo, BD GV, đặc biệt sử dụng kết hình thức đào tạo, BD kết hợp (b-learing); Các mô hình đào tạo thông qua E-learning thực hấp dẫn thu hút GV tham gia học tập học liệu, nội dung đào tạo, BD phù hợp với nhu cầu, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp GV môi trường giảng dạy họ; Hầu hết khóa bồi dưỡng có nội dung thiết kế với tảng ban đầu bồi dưỡng cho GV kiến thức, KN sử dụng CNTT, sau GV sử dụng kiến thức kĩ học công cụ để học tập nội dung khác thông qua hệ thống E-learning GV học kiến thức, KN thông qua công việc, ví dụ minh hoạ cụ thể áp dụng kiến thức, KN học vào môi trường giảng dạy - Học tập môi trường E-learning, tương tác với tài liệu, tương tác người học với người học hấp dẫn GV học tập hơn, họ cảm thấy hứng thú trao đổi thảo luận kiết bạn qua mục diễn đàn - Để chương trình đào tạo, BD thành công cần có tham gia nhiều quan: quan quản lí nhà nước, viện nghiên cứu, sở đào tạo GV trường học Trong đó, viện nghiên cứu, sở đào tạo GV chủ yếu chịu trách nhiệm mặt chuyên môn, thiết kế xây dựng nội dung học tập; quan quản lí Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí trình đào tạo, tạo chế khuyến khích GV tham gia như: đánh giá, cấp chứng hoàn thành khoá học 1.1.2 Nghiên cứu nước Ở Việt Nam sở đào tạo nghiên cứu xây dựng hệ thống E-learning hỗ trợ cho đào tạo, BD từ xa tập trung vào bậc học cao THPT, đại học, Các nghiên cứu ứng dụng E-learning cho việc đào tạo, BD GV đặc biệt GVTH nhiều hạn chế Hiện nay, chưa có nghiên cứu đánh giá nhu cầu học liệu E-learning, nhu cầu tự học, tự BD phát triển chuyên môn GVTH nghiên cứu đánh giá tác động học liệu E-learning đến trình học tập giảng dạy GV Chính vậy, đề tài nghiên cứu “Xây dựng học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ GV tiểu học” không đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên GVTH thời gian tới mà góp phần củng cố thêm lý luận, làm phong phú thêm ứng dụng Elearning đào tạo, BD 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Học liệu Theo từ điển Greenwood: “học liệu vật thể sử dụng để giúp cho việc truyền thụ kiến thức phát triển KN Ví dụ sách giáo khoa, nguồn tài liệu nghe nhìn, chương trình máy tính thiết bị thí nghiệm” (trang 181), không kể thiết bị bổ trợ Trong tiếng Anh học liệu dùng thuật ngữ “courseware”, hiểu tài liệu dạy học điện tử, gắn với dạy học máy tính mạng [31] Bên cạnh đó, tiếng Anh có số thuật ngữ khác sử dụng có liên quan đến quan niệm học liệu là: Teaching materials (tài liệu giảng dạy, learning materials (tài liệu học tập), Instructional materials (tài liệu dạy học), 1.2.2 E-learning Hiện nay, tồn nhiều quan niệm khác vè E-learning Theo “Elearning hiểu cách chung trình học tập quản lý học tập thông qua thiết bị điện tử Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin truyền thông đặc biệt công nghệ web nên nói đến E-learning thường hiểu trình học tập dựa công nghệ truyền thông mạng internet” 1.2.3 Học liệu E-learning Khái niệm học liệu E-learning hay gọi học liệu điện tử xuất thời gian gần đây, thời đại công nghệ số, chưa có định nghĩa xác Quan niệm chung học liệu điện tử tài liệu lưu trữ chuyển giao dạng điện tử (electronical) hay kỹ thuật số (Digital) xử lý máy tính điện tử Ngày nay, học liệu E-learning lưu giữ server, với phát triển CNTT công nghệ web giúp người dạy người học tiếp cận, khai thác để giảng dạy học tập dễ dàng Theo Dusan Krnel, Barbra Bajd, (2009):“học liệu E-learning kế hoạch sư phạm, dễ tiếp cận, dễ hiểu với đa phương tiện yếu tố tương tác cho học tập độc lập cho giảng dạy” [48] Đề tài luận án nghiên cứu học liệu E-learning theo quan niệm 1.2.4 Phát triển chuyên môn Phát triển chuyên môn cho GV bồi đắp, làm tăng thêm kiến thức khoa học môn, KN sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu GD thời kỳ khác Phát triển chuyên môn cho GV diễn trình giảng dạy sau trình đào tạo ban đầu nhà trường sư phạm Phát triển chuyên môn nhằm cập nhật KT KN sư phạm từ giúp cho GV thích nghi với thay đổi môi trường dạy học [5] 1.3 E-learning lí thuyết học tập E-learning thiết kế ây dựng dựa tảng lý thuyết học tập như: Thuyết hành vi; thuyết nhận thức; thuyết kiến tạo; thuyết kết nối, 1.4 Vai trò E-learning tự học giáo viên tiểu học - E-learning tạo điều kiện cho GVTH lựa chọn nội dung hình thức học tập phù hợp với nhu cầu cá nhân - E-learning hỗ trợ GVTH tiếp cận với nguồn thông tin, kiến thức thông qua học liệu điện tử đa dạng, phong phú - E-learning hỗ trợ tự kiểm tra, đánh giá kiến thức chuyên môn nghiệp vụ GVTH - E-learning giúp GVTH trao đổi thông tin, thảo luận chia sẻ kinh nghiệm trình giảng dạy 1.5 Đặc điểm nghề nghiệp phát triển nghề nghiệp giáo viên tiểu học 1.5.1 Đặc điểm nghề nghiệp giáo viên tiểu học Nghề dạy học GVTH nghề đặc biệt Đối tượng lao động GVTH đặc biệt, HS tiểu học độ tuổi từ đến 12 tuổi, trình hình thành phát triển nhân cách Trong trình giáo dục, GVTH dùng trí tuệ nhân cách để tác động đến nhân cách HS Kết lao động sư phạm GVTH tạo sản phẩm đặc biệt, nhân cách HS tiểu học Phẩm chất lực HS thể chất lượng sản phẩm lao động sư phạm Những tác động sư phạm GVTH có ấn tượng sâu sắc ảnh hưởng lớn trình hình thành nhân cách HS theo em suốt đời Chính hoạt động nghề ghiệp GVTH có đặc thù “đậm đặc tính sư phạm” [17] 5 Đối với GVTH có đặc thù riêng dạy đủ môn học tiểu học (trừ môn đặc thù giáo dục thể chất, nhạc, họa, ngoại ngữ có giáo viên riêng) Chính yêu cầu phẩm chất lực cách toàn diện so với giáo viên dạy cấp học khác 1.5.2 Đặc điểm học tập GV tiểu học Học tập GVTH có số đặc điểm sau: Học tập GVTH công việc; học tập có tính mục đích rõ ràng; học tập GVTH không học kiến thức sách mà họ học qua công việc giảng dạy hàng ngày; học tập GVTHL không thụ động, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ kinh nghiệm sống hiểu biết có trước đó; Học tập GVTH yêu cầu phát triển chuyên môn quy định mang tính chất tự nguyện 1.5.3 Phát triển nghề nghiệp giáo viên tiểu học Cần gắn đào tạo ban đầu đào tạo liên tục, xem đào tạo ban đầu trường sư phạm BD GV giai đoạn trình liên tục, biến việc nâng cao trình độ GV trình thường xuyên, suốt đời hoạt động nghề nghiệp họ Để Phát triển chuyên môn cho GVTH tổ chức bồi dưỡng theo phương thức sau: - Phát triển chuyên môn cho GVTH thông qua trình tự học, tự BD - Phát triển chuyên môn cho GVTH thông qua lớp tập huấn - Phát triển chuyên môn cho GVTH thông qua khóa đào tạo ngắn hạn chuyên sâu - Phát triển chuyên môn cho GVTH dựa hoạt động chuyên môn trường học - Phát triển chuyên môn cho GVTH dựa sở thực hành lớp thức nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Phát triển chuyên môn dựa phương thức đào tạo qua e-learing 1.6 Thực trạng bồi dƣỡng thƣờng xuyên sử dụng công nghệ thông tin truyền thông tự học giáo viên tiểu học 1.6.1 Tổ chức khảo sát thực trạng 1.6.2 Thực trạng nội dung hình thức tổ chức bồi dưỡng 1.6.2.1 Thực trạng nội dung bồi dưỡng Nội dung BD thường xuyên cho GVTH thực dựa Chương trình BD thường xuyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng năm 2011[2] Nội dung gồm: Khối kiến thức bắt buộc khối thiến thức tự chọn (bao gồm 45 mô đun) 1.6.2.2 Thực trạng hình thức tổ chức bồi dưỡng Ngoài lớp tập huấn theo chu kỳ, bồi dưỡng theo yêu cầu đổi Bộ GD&ĐT tổ chức Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức lớp bồi dưỡng khác với mục đích: tập huấn nhân rộng nội dung Bộ GD&ĐT tổ chức; tập huấn bồi dưỡng nội dung theo yêu cầu phát triển GD tiểu học địa phương Các hình thức bồi dưỡng như: sinh hoạt chuyên môn theo cum; dự nghiên cứu học; GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, 1.6.3 Thực trạng nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học tự học, tự bồi dưỡng giáo viên tiểu học - Thực trạng kiến thức, KN sử dụng CNTT GVTH: GVTH sử dụng tương đối tốt phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm liên quan đến việc hỗ trợ GV soạn giáo án điện tử sử dụng để thiết kế giáo án điện tử, phần mềm trình chiếu Violet, trang Web, mạng xã hội - Thực trạng việc sử dụng CNTT dạy học : Có 97,2% sử dụng CNTT vào dạy học Tuy nhiên, có khoảng 25,5% GV thật không hứng thú ứng dụng có yêu cầu từ lãnh đạo nhà trường tham gia hội giảng Số GV tích cực khai thác, ứng dụng CNTT vào dạy học đa số GV trẻ, công tác trường thành phố có hạ tầng CNTT, mạng Internet tốt - Thực trạng học liệu E-learning đáp ứng nhu cầu tự học, tự BD GV TH: Có 38,7% GV tìm kiếm thông tin mạng hàng ngày để học tập, BD phát triển chuyên môn Tỉ lệ GV sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin học tập, BD phát triển chuyên môn ngày cao, cho thấy, mạng có nguồn tài liệu tương đối phong phú để GV khai thác Những Website GV truy cập tham khảo nhiều là: Violet, Thư viện mở, Đề thi, Học mãi… Website có nhiều giáo án điện tử, kiểm tra, đề thi có thông tin, hình ảnh để GV khai thác, bổ sung thêm cho giảng phong phú Có 69,6% GV cho tài liệu mạng tương đối phong phú, phần đáp ứng dực nhu cầu sử dụng; 85,3% có ý kiến tài liệu mạng đa dạng, phong phú nhiều nội dung chưa đảm bảo, chưa quan có trách nhiệm đánh giá, thẩm định; 72,2% đánh giá tài liệu mạng chưa có nhiều nội dung phù hợp để GV học tập theo yêu cầu BDTX - Nhu cầu học liệu E-Learning để tự học, tự BD phát triển chuyên môn GVTH : Đề tài luận án tiến hành tìm hiểu nhu cầu học liệu E-learning để phục vụ tự học, tự BD GVTH cho thấy: có tới 88.5% ý kiến GVTH cho cần phải xây dựng học liệu điện tử đưa lên mạng Internet; Xây dựng học liệu có nội dung đạt chuẩn, phù hợp với Chương trình BD thường xuyên cho GVTH Bộ GD&ĐT ban hành 97.5% Như thấy nhu cầu GVTH học liệu điện tử để tự học, tự BD cao 45.7 Tự học qua qua tài liệu hướng dẫn sử dụng mạng internet 52.0 ,Tập trung số buổi, cung cấp tài liệu hướng dẫn tự học qua mạng 36.4 ,Tập trung số buổi, cung cấp tài liệu in băng đĩa hướng dẫn tự học 33.9 Tập trung số buổi cung cấp tài liệu in hướng dẫn tự học 64.0 Học tập trung vào dịp GV nghỉ hè 10 20 30 40 50 60 70 Hình 1.4: Ý kiến GVTH hình thức BD - Nhu cầu học tập BD GVTH: Kết khảo sát cho thấy hình thức BD truyền thống, tức học tập trung được GVTH lựa chọn nhiều với tỉ lệ 60% ý kiến mong muốn BD tập trung vào dịp nghỉ hè Tiếp hình thức BD tập trung số buổi, cung cấp tài liệu, hướng dẫn TH qua mạng Internet chiếm 52,0% hình thức TH qua tài liệu hướng dẫn sử dụng mạng Internet chiếm 45.7% 1.6.4 Đánh giá chung thực trạng 1.6.4.1 Ưu điểm - Dựa Chuẩn nghề nghiệp GVTH, Bộ GD&ĐT xây dựng nội dung tài liệu BD thường xuyên cho GVTH - Về tổ chức bồi dưỡng ngày đa dạng - Bên cạnh tài liệu BD truyền thống, mạng Internet có học liệu E-learning phục vụ cho nhu cầu tự học, tự BD GVTH 1.6.4.2 Hạn chế nguyên nhân - Tổ chức tập huấn chung cho tất đối tượng GV gây nên lãng phí thời gian tốn kinh phí, hiệu BD không cao, không thực đáp ứng nhu cầu GV Việc tổ chức đạo BD địa phương khác, không thống nhất, số nơi mang tính hình thức nên chất lượng không cao - Chất lượng, hiệu BD chưa cao - GV tham gia BD đủ thời gian để nghiên cứu, tiếp thu tài liệu, nội dung BD thời gian BD ngắn - Tài liệu tập huấn chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu - Học liệu E-learning mạng Internet để học, tự BD phát triển chuyên môn chưa phù hợp với nhu cầu phát triển chuyên môn, chưa đa dạng chưa kiểm định chất lượng Kết luận chƣơng Kết nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn Chương cho thấy: - Các nghiên cứu khẳng định ưu điểm khả ứng dụng E-learing vào đào tạo BD GV Các khóa BD GV hiệu tổ chức theo hình thức học kết hợp - Thiết kế hệ thống học liệu E-learning cần phải dựa tảng lý thuyết học tập, đặc biệt cần lưu ý đến đặc điểm nhu cầu học tập GV - Công tác BD GVTH năm vừa qua phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn Tuy nhiên nhiều bất cập, hiệu khóa BD không cao; tài liệu BD thường xuyên ít, chủ yếu học liệu in truyền thống, khó bảo quản, hội tiếp cận GVTH nhiều hạn chế Như vậy, khẳng định cần nghiên cứu thiết kế, xây dựng, phát triển học liệu Elearning để đáp ứng nhu cầu tự học, tự BD phát triển chuyên môn GVTH; với trình độ kiến thức, KN CNTT GVTH họ hoàn toàn có đủ khả sử dụng, khai thác hệ thống học liệu E-learning để tự học, tự BD phát triển chuyên môn CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỌC LIỆU E-LEARNING DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC DỰA VÀO CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MẠNG 2.1 Thiết kế hệ thống học liệu E-learning dành cho giáo viên tiểu học 2.1.1 Nguyên tắc thiết kế Căn vào vai trò hệ thống học liệu E-learning trình tự học, tự bồi dưỡng GVTH, hệ thống học liệu E-learning xây dựng nguyên tắc: Tính phong phú; Tính tổ chức; Tính hiệu quả; Tính phân chia nội dung; Tính dễ truy cập linh hoạt; Tương thích với chuẩn;Tính tiện ích, dễ thích nghi 2.1.2 Quy trình thiết kế Hệ thống học liệu E-learning hỗ trợ trình tự học, tự bồi dưỡng GVTH thiết kế xây dựng theo quy trình : phân tích nhu cầu, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm, đánh giá 8 2.2.3.2 Cấu trúc hệ thống Vận dụng mô hình chức tổng thể hệ thống E-learning mô hình chức hệ thống học liệu vào thiết kế, hệ thống học liệu E-learning cho GVTH có cấu trúc sau sau: Hệ thống E-learning cho GV tiểu học Quản trị hệ thống Quản trị GV, HV Quản trị khóa học Quản trị giảng Bài giảng Tìm kiếm giảng Tạo giảng Quản trị khóa học Quản trị tự kiểm tra, đánh giá Nghe/xem giảng Quản trị tự kiểm tra đánh giá Quản trị danh mục viết Diễn đàn, liên kết nguồn học liệu mở,trang web liên quan Tự kiểm tra đánh giá Bài tập tự đánh giá Tìm kiếm kiểm tra Làm kiểm tra Xem kết quả, thông tin phản hồi Quản trị thư viện Hình 2.2: Sơ đồ cấu trúc hệ thống E-learning cho GVTH  Quản trị hệ thống: Quản trị người dùng (GV, HV): Quản lý đăng ký tham gia học HV - Quản trị khóa học: Đây phần quan trọng hệ thống học liệu E-learning dành cho GVTH Quản trị khóa học cho phép người quản trị thực công việc liên quan đến khóa học như: tạo mới, chỉnh xửa, xóa, thiết lập chế độ (mở, ẩn, riêng tư) Quản trị danh mục viết: Quản quản trị danh mục viết mục: Tin tức, Thông báo, Cảm nhận HV, Quản trị thư viện: Hệ thống cho phép tạo quản lý thư viện theo cách phân loại tài liệu, học liệu mà người quản trị mong muốn tạo thuận lợi cho HV khai thác, sử dụng Mỗi khóa học hệ thống thiết kế xây dựng mô đun độc lập, dễ dàng cập nhật thay đổi nội dung khóa học Toàn học liệu khóa học tổ chức hình 2.11 đây: Bài giảng Học liệu, tài nguyên mở (bên hệ thống ) Bài tập tự kiểm tra đánh giá Diễn đàn, lịch học/thảo luận Mô tả khóa học: Giới thiệu tổng quan khóa học Hình 2.6: Tổ chức học liệu khóa học Học liệu khóa học tổ chức cách thống cho tát khóa học Mở đầu mô tả khóa học, phần giới thiệu tổng quan khóa học, mục tiêu, điều kiên tiên để tham gia khóa học 2.3 Minh họa học liệu E-learning qua tài liệu mô đun số hóa dựa vào công nghệ Web mạng Internet 2.3.1 Mô tả nội dung số mô đun bồi dưỡng thường xuyên - Mô đun 1: Mạng internet –Tìm kiếm khai thác thông tin [35] - Mô đun 2: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint dạy học [34] - Mô đun 3: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học tiểu học [33] - Mô đun 4: Một số vấn đề tâm lý học dạy học tiểu học [18] - Mô đun 5: Một số vấn đề tâm lý HS giỏi, học khiếu, HS yếu HS đặc biệt [26] 2.3.2 Một số ví dụ minh họa Khóa học 1: ICT cho GV tiểu học 1) Mô tả khóa học: Giới thiệu tổng quan khóa học mục tiêu khóa học Về kiến thức: - Nắm kiến thức mạng Internet cách sử dụng trình duyệt web - Liệt kê kiến thức nội dung, phương pháp công nghệ mối liên quan chúng để có phương pháp KN ứng dụng CNTT vào dạy học - Phân tích sở lý luận vận dụng kĩ thuật WebQuest vào dạy học - Sử dụng tính phần mềm trình diễn Microsoft PowerPoint để tạo tệp tin trình diễn phục vụ cho việc dạy học tiểu học - Biết cách sử dụng đồ tư - Biết cách tìm kiếm thông tin Internet - Biết cách gửi nhận thư điện tử Về KN: - Tìm kiếm thông tin mạng - Nhận gửi thư điện tử - Thiết kế WebQuest - Thiết kế đồ tư dạy học 2) Các giảng: khóa học thiết kế gồm giảng sau: - Bài 1:Tìm hiểu mạng Internet 10 - Bài 2: Hướng dẫn sử dụng trình duyệt Bài 3: Cơ sở lý luận ứng dụng CNTT&TT dạy học Bài 4: Hướng dẫn sử dụng PowerPoint Bài 5: WebQuets dạy học Bài 6: Sử dụng phần mềm ImindMap Bài 7: Giới thiệu số trang web hỗ trợ dạy học 3) Bài tập: khóa học bao gồm tập đây: - Bài trắc nghiệm kiến thức mạng Internet - Bài trắc nghiệm kiến thức sử dung trình duyệt email - Bài trắc nghiệm kiến thức ứng dụng CNTT dạy học - Bài trắc nghiệm kiến thức sử dụng Powerpoint - Bài trắc nghiệm kiến thức sử dụng WebQuest 3) Học liệu: Ngoài giảng tập trên, nội dung khóa học tích hợp với nguồn học liệu mở, tài nguyên mạng xã hội liên quan như: - Hướng dẫn tải, cài đặt trình duyệt - Hướng dẫn sử dụng email - Một số video hướng dẫn sử dụng violet - Một số video hướng dẫn sử dụng powerpoint - Hướng dẫn sử dụng eMindmap Khóa học 2: Tâm lý HS tiểu học dạy học tiểu học 1) Mô tả khóa học: Giới thiệu nội dung khóa học, mục tiêu khóa học: Về kiến thức: - Nâng cao trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, yêu quý tôn trọng trẻ em - Hiểu nét đặc trưng tâm lí trẻ em lứa tuổi HS tiểu học - Biết rõ đặc điểm hoạt động học HS hoạt động dạy GV, đồng thời biết rõ mối quan hệ biện chứng hoạt động dạy, hoạt động học với phát triển tâm lí HS - Phát biểu đặc điểm tâm lí HS cá biệt, HS yếu kém, HS giỏi HS khiếu để vận dụng dạy học, giáo dục phù hợp đối tượng HS - Nêu nguyên tắc, quy trình chung điều kiện cần thiết việc tổ chức tìm hiểu tâm lý HS Về KN: - Sử dụng số phương pháp, kỹ thuật đơn giản, ứng dụng vào tìm hiểu đặc điểm tâm lí HS cá biệt, HS yếu kém, HS giỏi khiếu - Đưa cách thức riêng, phù hợp để tìm hiểu đặc điểm tâm lí HS cá biệt, HS yếu kém, HS giỏi HS khiếu mức độ định 2) Các giảng khóa học: - Bài 1: GV tiểu học dạy học tiểu học - Bài 2: Các cấp độ phát triển tâm lý hoạt động học học sinh tiểu học - Bài 3: Đặc điểm tâm lý HS giỏi, HS khiếu, HS yếu HS đặc biệt - Bài 4: Hoạt động dạy GV giải pháp sư phạm - Bài 5: Chất lượng dạy học, cách đánh giá kết dạy học 3) Các tập: Khóa học bao gồm tập sau: - Bài tập tìm hiểu GV tiểu học dạy học tiểu học 11 - Bài trắc nghiệm tâm lý HS tiểu học Bài tập trác nghiệm tâm lý HS giỏi, HS khiếu, HS yếu HS đặc biệt Bài tập đổi phương pháp dạy học Bài trắc nghiệm đánh giá kết dạy học 4) Học liệu: tập khóa học liên kết đến nguồn học liệu mở tài nguyên mạng xã hội: - Các file video/Audio có nội dung liên quan đến nội dung tâm lý học đại cương - Tài liệu tham khảo định dạng text, pdf, powerpoint có nội dung liên quan đến tâm lý HS tiểu học, dạy học tiểu học đánh giá kết học tập HS Khóa học 3: Mô hình trƣờng học Việt Nam (VNEN) 1) Mô tả khóa học: Giới thiệu tổng quan nội dung khóa học, mục tiêu khóa học, yêu cầu kiến thức, kĩ thái độ: Về kiến thức: - Hiểu Mô hình trường học Việt Nam - Biết cách tổ chức dạy học theo Mô hình trường học Việt Nam tổ chức dạy học theo nhóm - Hiểu vai trò góc học tập, đồ cộng đồng thư viện lớp học Về KN: - Tổ chức cho HS bầu hội đồng tự quản lớp học - Tổ chức cho HS tự học theo nhóm, thực bước học tập Mô hình trường học - Xây dựng góc học tập, đồ cộng đồng - Đánh giá học sinh học theo Mô hình trường học 2) Bài giảng: Khóa học bao gồm giảng sau: - Bài 1: Mô hình trường tiểu học gì? - Bài 2: Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học Việt Nam - Bài 3: Tổ chức dạy học theo nhóm - Bài 4: Góc học tập vai trò góc học tập - Bài 5: Thư viên lớp học mô hình trường học - Bản đồ cộng đồng tầm quan trọng đồ cộng đồng - Hướng dẫn dạy môn Khoa học lớp 3) Bài tập khóa học: - Bài tập tổ chức lớp học theo mô hình trường học - Bài tập dạy học theo mô hình trường học - Bài tập vai trò góc học tập, góc thư viện đồ cộng đồng - Bài tập trắc nghiệm kiểm tra, đánh giá học sinh theo mô hình trường học 4) Học liệu: Khóa học hệ thống liên kết đến nguồn tài nguyên, học liệu mở sau: - Video tổ chức lớp học theo mô hình trường học (bầu hội đồng tự quản, trang trí lớp học, xây dựng đồ cộng đồng, ) - Một số video dạy học theo mô hình trường học (các tiết dạy minh họa dạy Toán, Tiếng Việt, ) - Các viết đánh giá theo mô hình trường học mới; đổi kiểm tra đánh giá đăng báo chuyên ngành diễn đàn 12 2.4 Nguyên tắc hình thức sử dụng học liệu E-learning 2.4.1 Một số nguyên tắc sử dụng Nguyên tắc 1: Phù hợp với nhu cầu tự học, tự BD thường xuyên phát triển chuyên môn, với hoạt động nghề nghiệp GVTH Nguyên tắc 2: Đảm bảo phù hợp với đặc điểm học tập GVTH, tức phù hợp với đặc điểm học tập NL, người trưởng thành Nguyên tắc 3: Đảm bảo hình thành kiến thức, KN theo mục tiêu khóa học Nguyên tắc 4: Khai thác kinh nghiệm có GVTH Nguyên tắc 5: Khai thác điểm mạnh CNTT, đặc biệt công nghệ Internet trình học 2.4.2 Các hình thức giáo viên tiểu học sử dụng hệ thống học liệu E-learning để tự học, tự bồi dưỡng 2.4.2.1 Hình thức 1: Giáo viên tiểu học tự học với học liệu điện tử xây dựng Hệ thống học liệu E-learning thiết kế xây dựng thuận tiện cho GVTH tự học, tự bồi dưỡng không cần có GV hướng dẫn Với hình thức hệ thống học liệu E-learning người quản trị mạng để chế độ “mở”, mang tính chất hệ thống công cộng (public) Khi chế độ hệ thống học liệu có số đặc điểm sau: - GVTH không cần phải đăng ký trở thành thành viên hệ thống học - Các diễn đàn hoàn toàn mở, giáo viên tự tham gia thảo luận, viết có nhu cầu - Nội dung, học liệu khóa học hoàn toàn mở, tất truy cập vào khai thác - Khi người học làm tập tự kiểm tra đánh giá không hệ thống lưu kết - Khi truy cập vào hệ thống GVTH người học hoàn toàn tự thảo luận tham gia kết bạn hình thành nhóm học tập Như vậy, với đặc điểm chế độ “mở” GVTH có nhu cầu đề truy cập vào hệ thống học liệu, hoàn toàn tự tìm kiếm, khai thác học liệu để tự học tập theo nhu cầu cá nhân, theo phương châm “cần học nấy” 2.4.2.2 Hình thức 2: Giáo viên tiểu học tự học theo khóa học xây dựng Sau đăng ký tham gia khóa học, chấp nhận người quản trị khóa học, GVTH trở thành HV khóa học HV cần tiến hành học theo bước sau: Bƣớc 1: Nghiên cứu phần Mô tả khóa học Bƣớc 2: HV làm tập trắc nghiệm kiểm tra kiến thức trước học Bƣớc 3: Tự học, tự nghiên cứu học khóa học, tự học, HV cần học sau: - Trả lời câu hỏi tập gắn kết với học; - Xem thông tin phản hồi, lưu ý nội dung trả lời sai; - Nghiên cứu nội dung học, ý đến nội dung trả lời sai phần tập Thông thường nội dung trả lời sai có chữ màu đỏ, trả lới chữ màu xanh - Xem video minh họa cho phần lý thuyết (nếu có bài), tiết dạy minh họa xây dựng tích hợp giảng; - Làm lại tập liên quan đến nội dung học Bƣớc 4: Tham gia diễn đàn thảo luận, trao đổi nội dung, chia sẻ để giải khó khăn trình học tập, kinh nghiệm giảng dạy, 13 Bƣớc 5: Kết thúc khóa học, HV tự làm lại tập để tự kiểm tra đánh giá lại kiến thức sau tham gia khóa học, đối chiếu với mục tiêu khóa học xem đáp ứng mục tiêu chưa 2.4.2.3 Hình thức 3: Tự học theo khóa học thiết kế có hỗ trợ giáo viên/người quản lý khóa học Đây hình thức tự học có hướng dẫn GV Với hình thức học tập này, người học cần phải đăng ký tham gia khóa học cần đực chấp thuận giáo viên người quản lý khóa học Khi hệ thống học liệu E-learning có số đặc điểm sau: - Khóa học người quản trị hệ thống đặt chế độ “khóa học riêng tư”, tức dành riêng cho người chấp nhận tham gia khóa học Khi HV chấp nhận tham gia khóa học không chấp nhận tham gia khóa học khác - Bài giảng khóa học, học liệu, tập cập nhật đáp ứng theo nhu cầu HV tham gia khóa học - Các nội dung thảo luận, viết, kết làm tập HV lưu lại, tập hệ thống tạo bảng điểm cho HV tham gia khóa học - GV, người quản trị khóa học lập kế hoạch để trao đổi, thao luận, giải đáp thắc mắc HV Có thể hẹn để thảo luận trực tuyến Như với hình thức học tập nhu cầu, khó khăn, thắc mắc HV giải kịp thời - Bài tập tự kiểm tra đánh giá HV viết gửi cho GV, người quản trị chấm điểm sau gửi thông tin phản hồi cho HV Các bước học: - Khi học theo hình thức học này, HV cần học theo bước học tập hình thức nêu - Thực tập, thảo luận nhóm theo kế hoạch GV, người quản trị khóa học xây dựng - Với bước tham gia diễn đàn, thảo luận HV cần chủ động đề xuất nội dung thảo luận qua mục Tạo chủ đề diễn đàn để HV tham gia khóa học trao đổi, thảo luận để tìm giải pháp Những chủ đề HV tạo để thảo luận cần: liên quan đến nội dung khóa học; khó khăn gặp phải trình học cần trợ giúp; khó khăn gặp phải trình hoạt động chuyên môn mà muốn giải cần phải huy động đến kiến thức, KN khóa học, Hình thức yêu cầu phải có GV, người quản lý trực tiếp khóa học, theo dõi trình học HV, đồng thời hệ thống lưu trữ, đánh giá kết học HV Kết luận chƣơng Từ nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn chương 1, chương luận án tập trung vào nghiên cứu xây dựng hệ thống học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu tự học, tự BD GVTH Những kết nghiên cứu chương gồm: Xác định nguyên tắc thiết kế hệ thống học liệu E-learning dành cho GVTH; Xác định quy trình thiết kế xây dựng học liệu; Xây dựng học liệu 03 khóa học minh họa; Đề xuất nguyên tắc để GVTH khai thác học liệu E-learning để tự học, tự BD; Đề xuất hình thức GVTH sử dụng hệ thống học liệu E-learing để tự học, tự bồi dưỡng CHƢƠNG THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 3.1 Tổ chức thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm - Thiết kế xây dựng học liệu E-learning có phù hợp với đặc điểm nhu cầu học tập GVTH không? 14 - Học liệu E-learning có tác động đến trình tự học, tự BD phát triển chuyên môn GVTH? 3.1.2 Đối tượng, địa bàn thời gian thực nghiệm Đối tượng thực nghiệm: GV tiểu học giảng dạy từ lớp đến lớp Địa bàn thực nghiệm: 02 trường tiểu học Hà Nội, 03 trường tiểu học Nam Định, 02 trường tiểu học Thái Bình, 03 trường tiểu học Thành phố Hồ Chí Minh, 06 trường Thành phố Đà Nẵng (phụ lục 4) Thời gian thực nghiệm: Từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015 3.1.3 Nội dung thực nghiệm : Thực nghiệm đánh giá thiết kế xây dựng hệ thống học liệu E-learning; đánh giá chức năng, tương tác hệ thống học liệu E-learning; đánh giá cách thức tổ chức, nội dung học liệu; đánh giá biện pháp GVTH khai thác học liệu để tự học, tự BD; đánh giá tác động học liệu đến qúa trình kết tự học, tự BD hoạt động chuyên môn khác GVTH; Đánh giá tính khả thi hệ thống học liệu 3.1.4 Phương pháp tiến hành thực nghiệm: Phương pháp quan sát; Phương pháp tọa đàm; Phương pháp điều tra phiếu hỏi 3.2 Kết thực nghiệm 3.2.1 Thực nghiệm vòng một: Mục đích thực nghiệm vòng 1: Thực nghiệm vòng nhằm đánh giá thiết kế tổ chức hệ thống học liệu, chức hệ thống học liệu E-learning, phát khó khăn GVTH gặp phải trình sử dụng để tự học, tự BD từ có điều chỉnh cho phù hợp trước thực nghiệm vòng Phương pháp: Quan sát GVTH sử dụng hệ thống học liệu E-learning để tự học, tọa đàm với chuyên gia CNTT khó khăn GVTH gặp phải trình tự học để điều chỉnh thiết kế, tổ chức học liệu cho phù hợp Cách thức tổ chức: Bố trí nhóm 10 GV với 02 cán nghiên cứu giáo dục am hiểu CNTT Tổ chức cho GVTH cán nghiên cứu sử dụng hệ thống E-learning để tự học theo hình thức luận án đề xuất Những phát thực nghiệm: Trong trình GVTH sử dụng để tự học, tham gia thảo luận diễn đàn, nhóm thực nghiệm phát số vấn đề tương tác, cách bố trí giao diện, lỗi hệ thống Nhóm nghiêm cứu tiến hành chỉnh sửa, viết thêm hướng dẫn sử dụng hệ thống để tự học bổ sung vào mục “Những câu hỏi thường gặp” hệ thống học liệu E-learning để HV tra cứu tự đăng ký, tham gia học cách thuận lợi 3.2.2 Kết thực nghiệm vòng hai Tổng số phiếu khảo sát 250 phiếu Trong qua trình xử lí số liệu, luận án phân tích đề tài theo trình độ đào tạo, độ tuổi, địa bàn dạy học GV 3.2.2.1 Đánh giá học liệu khả sử dụng học liệu E-learning GVTH - Đánh giá giao diện, cách trình bày hệ thống: Với kết xin ý kiến đánh cho thấy giao diện cách trình bày hệ thống E-learning thiết kế xây dựng phù hợp với GVTH, ý kiến đánh giá không phù hợp - Đánh giá chung hệ thống: 15 Tỉ lệ % Đánh giá chung hệ thống 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 91.7 85.2 84.8 83.7 Rõ ràng Bình thường Không rõ ràng 14.8 8.3 Hướng dẫn đăng Hướng dẫn ký tham gia học bước học tập tập 13.5 13.5 0.9 Hướng dẫn tìm kiếm học liệu 1.7 Hướng dẫn kết bạn, hình thành nhóm học tập Hình 3.1: Đánh giá chung hệ thống E-learning Hình 3.1 cho thấy tỉ lệ % ý kiến đánh giá Đối với nội dung xin ý kiến đánh giá, nhóm nghiên cứu phân làm mức độ: rõ ràng, tương đối rõ ràng, không rõ ràng Hệ thống E-learning thiết kế xây dựng nhìn chung phù hợp với trình độ sử dụng GVTH Hầu hết GV có nhu cầu tự đăng ký học tập, thực bước tự học, tham gia kết bạn, hình thành nhóm học tập Đánh giá cách thức tổ chức nội dung, học liệu khóa học Kết xin ý kiến đánh giá cho thấy với cách tổ chức học liệu khóa học hệ thống E-learning phù hợp, thuận lợi cho GVTH tự học Nội dung cung cấp khóa học phù hợp với mục tiêu khóa học Về cách phân chia nội dung, giảng chiếm tỉ lệ % cao, ý kiến GVTH đánh giá mức phù hợp tương đối phù hợp Có 80,4% ý kiến GV cho kiểm tra đánh giá giúp cho GV tự đánh giá kiến thức trước kkhi học, 18,7% phân vân chưa thể khẳng định 0,9% không đồng ý với quan điểm nêu Về mức độ phù hợp, cách chấm điểm, đưa kết thông tin phản hồi người học hệ thống có 64,7% GV đánh giá phù hợp 0,9% cho chưa phù hợp với người học 34,3% GV phân vân chưa đánh giá Có tới 78,3% GV đánh giá nguồn tài nguyên, học liệu mở mạng liên kết phù hợp với nhu cầu họ, 20,4% ý kiến phân vân chưa khẳng định 1,3% ý kiến đánh giá không phù hợp 85,2% ý kiến GVTH đánh giá nội dung, cách thiết kế xây dựng khóa học phản ánh đặc trưng giáo dục tiểu học, phù hợp với nhu cầu học tập, BD phát triển chuyên môn Qua phân tích ý kiến đánh giá học liệu hệ thống E-learning dành cho GVTH đến số kết luận sau: + Học liệu E-learning thiết kế, xây dựng có nội dung phù hợp với nhu cầu tự học, tự BD GVTH Nội dung học tập khóa học phù hợp với mục tiêu khóa học, phù hợp với nhu cầu tự học GVTH Các tập thiết kế có tác dụng định hướng cho GVTH tự học, tự BD + Ngoài học liệu thiết kế xây dựng, nguồn tài nguyên, học liệu mở mạng liên kết với học, kiểm tự kiểm tra đánh giá GVTH đánh giá cao, nguồn học liệu phong phú để GVTH tự học, tự BD 16 Hệ thống E-learning thiết kế có kiến trúc, giao diện phù hợp, thuận tiện cho GVTH khai thác, sử dụng học liệu trình học tập GVTH tự đăng kí tham gia học tập + Học liệu thiết kế hệ thống E-learning dành cho GVTH xây dựng áp dụng vào thực tiễn, mang tính khả thi cao + Cách thực liên kết nội dung khóa học đến tài liệu, học liện bên trang web 0.4 Liên kết kiểm tra đánh giá trước sau khóa học với nội dung khóa học 0.9 Cách thức tổ chức nội dung học tập khóa học 0.4 Liên kết nội dung học khóa học với 0.4 28.3 71.3 26.5 72.6 Không phù hợp 30 Tương đối phù hợp 69.6 Phù hợp 30.9 68.7 Chức điều khiển nút tương tác khóa học 24.8 72.2 10 20 30 40 50 60 70 80 Hinh 3.2: Ý kiến đánh giá tổ chức nội dung học liệu 3.2.2.2 Tác động học liệu E-learning đến trình học tập giáo viên Để đánh giá tác động hoc liệu E-learning hệ thống E-learning đến tự học, tự BD GVTH luận án xin ý kiến đánh giá GV khía cạnh sau: + Tự học qua mạng giúp GV chủ động thời gian, địa điểm học để tự học tập, tự BD + Tự học qua mạng hấp dẫn GV có hình ảnh, âm + Tự học qua mạng tăng khả tương tác chia sẻ thông tin GV, hấp dẫn + Tự học qua mạng giúp GV cảm thấy tự tin, thoải mái tham gia thảo luận, chia sẻ thông tin, trình bày quan điểm + Việc chia sẻ diễn đàn giúp GV giải khó khăn, khúc mắc trình tự học + Có đến 98% ý kiến GVTH cho tự học, tự BD qua mạng giúp cho GV chủ động thời gian, địa điểm để học tập Đây thuận lợi giúp cho GV tự học, tự BD mà không cần phải nghỉ giảng dạy + Hình 3.3 cho thấy có đến 92,4 % ý kiến đánh giá tự học qua mạng giúp GVTH cảm thấy tự tin, thoải mái tham gia vào diễn đàn (phòng học ảo), tham gia thảo luận chia sẻ thông tin, không ngần ngại nêu lên quan điểm Trong trình tự học, tự BD, GVTH tránh khỏi khó khăn, vướng mắc, đặc biệt tự học môi trường E-learning, môi trường học tập mới, có tới 91,2% ý kiến đánh giá GVTH cho nhờ tham gia diễn đàn chia sẻ thông tin thảo luận giúp GV giải khó khăn trình học 17 Ý kiến đánh giá GV Việc chia sẻ diễn đàn giúp giáo viên giải khó khăn, khúc mắc trình tự học 91.2 Tự học qua mạng giúp giáo viên cảm thấy tự tin, thoải mái tham gia thảo luận, chia sẻ thông tin, trìh bày quan điểm 92.4 Tự học qua mạng tăng khả tương tác chia sẻ thông tin giáo viên, hấp dẫn 92.4 Tự học qua mạng hấp dẫn giáo viên có hình ảnh, âm Tự học qua mạng giúp giáo viên chủ động thời gian, địa điểm học để tự học tập, tự bồi dưỡng 86 98 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 Hình 3.3: Đánh giá tác động lên trình tự học Kết nghiên cứu cho thấy có tới 92,4% ý kiến GV cho tự học qua mạng tăng khả tương tác, chia sẻ thông tin, hấp dẫn GV Tương tác GV với học liệu điện tử với tương tác GV với GV làm cho việc học tập trở nên hấp dẫn Trong môi trường giảng dạy, học tập bình thường, GV trao đổi, thảo luận vấn đề chuyên môn với đồng nghiệp trường học, sinh hoạt tổ chuyên môn với hệ thống E-learning GV trao đổi, thảo luận với GV rộng mở phạm vi toàn quốc Một yếu tố thu hút học tập qua mạng nhờ có âm hình ảnh Kết nghiên cứu cho thấy, GVTH âm thanh, hình ảnh có sức thu hút tương đối cao, chiếm tới 86% ý kiến Tuy nhiên GVTH người có trình độ tỉ lệ % ý kiến đánh giá tác động thấp so với tất yếu tố lại Luận án phân tích yếu tố tác động theo độ tuổi thực kiểm định giả thuyết Ho Kết kiểm định giả thuyết Ho “Tự học qua mạng có hình ảnh, âm hấp dẫn GV hơn” có P[...]... học tập; đặc điểm nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp của GVTH; vai trò của CNTT&TT và học liệu E-learning trong việc hỗ trợ GVTH tự học, tự BD nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Đề xuất được nguyên tắc, quy trình thiết kế xây dựng học liệu E-learning phù hợp với đặc điểm học tập và đáp ứng yêu cầu tự học, tự BD phát triển chuyên môn nghiêp vụ của GVTH - Đề xuất được cách thức tổ chức học liệu. .. căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam, một trong những giải pháp trọng tâm là phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới Đề tài luận án đã nghiên cứu thiết kế xây dựng học liệu E-learning đáp ứng nhu cầu tự học, tự BD của GVTH, đạt được một số kết quả sau: Về mặt lý luận: - Góp phần làm rõ hơn khái niệm về học liệu, học liệu E-learning, phát triển chuyên môn - Góp phần... tiêu của khóa học Nguyên tắc 4: Khai thác kinh nghiệm đã có của GVTH Nguyên tắc 5: Khai thác các điểm mạnh CNTT, đặc biệt là công nghệ Internet trong quá trình học 2.4.2 Các hình thức giáo viên tiểu học sử dụng hệ thống học liệu E-learning để tự học, tự bồi dưỡng 2.4.2.1 Hình thức 1: Giáo viên tiểu học tự học với học liệu điện tử đã được xây dựng Hệ thống học liệu E-learning được thiết kế xây dựng. .. chuyên môn của giáo viên tiểu học, Tạp chí Giáo dục Số 331 6 Nguyễn Minh Tuấn (2014), Học tập với học liệu điện tử trong đào tạo trực tuyến, Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt, Tháng 6/2014 7 Nguyễn Minh Tuấn (2014), E-learning đáp ứng nhu cầu tự học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho giáo viên tiểu học, Tạp chí Giáo dục & Xã hội Số 48 (109) Tháng 8/2014 8 Nguyễn Minh Tuấn (2015), Đánh giá học liệu điện... trưng của giáo dục tiểu học, phù hợp với nhu cầu học tập, BD phát triển chuyên môn Qua phân tích các ý kiến đánh giá học liệu và hệ thống E-learning dành cho GVTH trên đây có thể đi đến một số kết luận sau: + Học liệu E-learning đã được thiết kế, xây dựng có nội dung phù hợp với nhu cầu tự học, tự BD của GVTH Nội dung học tập trong các khóa học là phù hợp với mục tiêu khóa học, phù hợp với nhu cầu tự học. .. thuyết khoa học là đúng đắn, việc xây dựng học liệu E-learning phù hợp với đặc điểm và nhu cầu tự học của GVTH cũng như phát huy hết sức mạnh của CNTT&TT mạng Internet sẽ khuyến khích GVTH tự học, tự BD nâng cao trình độ chuyên môn - Với trình độ kiến thức, KN về CNTT hiện nay của GVTH đảm bảo họ có thể khai thác tốt hệ thống học liệu E-learning để tự học, tự BD phát triển chuyên môn, nghiệp vụ KẾT LUẬN... bất kỳ ai có nhu cầu đề có thể truy cập vào hệ thống học liệu, hoàn toàn tự mình tìm kiếm, khai thác học liệu để tự học tập theo nhu cầu cá nhân, theo phương châm “cần gì học nấy” 2.4.2.2 Hình thức 2: Giáo viên tiểu học tự học theo các khóa học đã được xây dựng Sau khi đăng ký tham gia khóa học, được chấp nhận của người quản trị khóa học, GVTH trở thành HV của khóa học HV cần tiến hành học theo các bước... xuyên của GVTH và trên một số vấn đề mới, cập nhật của GDTH (Mô hình trường học mới Việt Nam) - Luận án đã thử nghiệm, xin ý kiến đánh giá của GVTH về thiết kế xây dựng học liệu E-learning, tác động của học liệu E-learning đến tự học, tự BD phát triển chuyên môn của GVTH Kết quả thử nghiệm cho thấy: - Hệ thống học liệu E-learning do Luận án thiết kế xây dựng dựa trên nền tảng vận dụng các lý thuyết học. .. điểm học tập của NL là phù hợp với quá trình tự học, tự BD phát triển chuyên môn của GVTH Hệ thống học liệu Elearning giúp GVTH có thể tự học bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu khi có nhu cầu, không ảnh hưởng đến quá trình dạy học cũng như các hoạt động khác - Hệ thống học liệu E-learning thiết kế xây dựng đã khai thác được các thế mạnh của CNTT&TT, tích hợp với các dịch vụ mạng, nguồn tài nguyên học liệu. .. nghiên cứu xây dựng hệ thống học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu tự học, tự BD của GVTH Những kết quả nghiên cứu trong chương này gồm: Xác định được các nguyên tắc thiết kế hệ thống học liệu E-learning dành cho GVTH; Xác định được quy trình thiết kế và xây dựng học liệu; Xây dựng học liệu 03 khóa học minh họa; Đề xuất các nguyên tắc để GVTH khai thác học liệu E-learning để tự học, tự BD; Đề xuất được các ... học liệu E-learning đến trình học tập giảng dạy GV Chính vậy, đề tài nghiên cứu Xây dựng học liệu E-learning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ GV tiểu học không đáp ứng yêu cầu. .. thiết kế học liệu E-learning phục vụ yêu cầu phát triển chuyên môn giáo viên tiểu học - Việc xây dựng ứng dụng học liệu E-learning luận án đề xuất có tác động tích cực đến hoạt động dạy học bồi... trợ giáo viên tiểu học tự học, tự tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế xây dựng học liệu E-learning phù hợp với đặc điểm học tập đáp ứng yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, TTLA Xây dựng học liệu Elearning đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn