Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

14 435 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 23:19

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO HƯỚNG VẬN DỤNG CẬN PGS.TS LưuTIẾP Xuân Mới “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ” Quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể - TQM (total quality management) cách đổi tư QLGD, cách làm mẻ; mục đích tự thân mà phương tiện, cách thức để đạt mục đích nâng cao chất lượng hiệu giáo dục cách quản lý hiệu nghiệm để đạt CLGD Việc làm rõ sở lý luận thực tiễn QLNT theo hướng TQM sở để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp lý đổi QLNT theo định hướng 1 Chất lượng giáo dục nhà trường (CLGDNT) CLGDNT hiểu mức độ đạt mục tiêu giáo dục thoả mãn nhu cầu người học; kết trình giáo dục biểu mức độ nắm vững kiến thức, hình thành kỹ tương ứng, thái độ cần thiết đo chuẩn mực xác định CLGDNT xác định theo khung tổng quát CLGD xét chức gồm: - Chất lượng đầu vào (tương ứng với chức khởi đầu): điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường: chương trình, nội dung, giáo viên, sở vật chất - thiết bị dạy học, tài chính, quản lý có tính đến chất lượng đầu vào học sinh - Chất lượng trình dạy học - giáo dục: phương pháp dạy học cải tiến; kỹ thuật dạy học; tương tác sư phạm giáo viên - học sinh; khai thác tiềm học sinh, thiết bị dạy học, hệ thống đánh giá thích hợp, thời lượng… - Chất lượng kết học tập: tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng, thái độ giá trị 2 Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường: Quản lý CLGDNT hoạt động phối hợp nhằm định hướng kiểm soát nhà trường chất lượng Định hướng CLGDNT gồm: + Xác định tầm nhìn chất lượng (vision) + Xác định nhiệm vụ chiến lược (strategy) + Xác định sách chất lượng (policy) + Xác định hệ thống mục tiêu chất lượng (aim + objective) Kiểm soát CLGDNT gồm: + Hoạch định chất lượng (quality plan) + Kiểm soát chất lượng (quality control) + Đảm bảo chất lượng (quality assuarance) + Cải tiến chất lượng (quality improvement) Các chức quản lý CLGDNT: + Chức hoạch định chất lượng (plan) + Chức thực chất lượng (do) + Chức kiểm soát chất lượng (check) + Chức cải tiến chất lượng (action) Quản lý chất lượng tổng thể: a Thuật ngữ “quản lý chất lượng tổng thể” (total quality management -TQM) tiến sỹ A.V Faygenbaum đưa từ năm 50 kỷ XX ông làm việc hãng General Electric Từ đó, TQM nhà nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục bàn đến từ năm 90 kỷ XX trở lại đây, TQM trở thành tâm điểm ý sở giáo dục, TQM mô hình quản lý toàn trình giáo dục để đảm bảo chất lượng từ đầu vào, trình, đầu (kết khả thích ứng lao động việc làm) b Vận dụng TQM vào quản lý nhà trường theo tinh thần sau: - CLGD phải đáp ứng yêu cầu khách hàng, làm thoả mãn khách hàng hướng vào khách hàng (khách hàng bên học sinh; khách hàng bên cha mẹ học sinh, cộng đồng, người sử dụng lao động, xã hội) - TQM hướng tới xây dựng quy trình quản lý CLGD hợp lý Cần thiết phải quản lý có hiệu tất giai đoạn trình quản lý, cải tiến liên tục, cải tiến bước, phòng ngừa khắc phục, tránh sai sót, làm từ đầu - TQM đòi hỏi phải xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng: làm gì, làm nào, làm, làm, điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt Do cần phải dựa vào: hoàn cảnh (yêu cầu, điều kiện, sách); đầu vào (các điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường) để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp - TQM nhà trường trách nhiệm chung thành viên, người tự quản lý nhiệm vụ thân nên việc phân công giao nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện cụ thể cho tổ chuyên môn, cá nhân để người tự xây dựng kế hoạch hành động mình, tự giám sát, kiểm tra việc thực cá nhân, tổ để phát hiện, điều chỉnh giúp đỡ người hoàn thành nhiệm vụ giao - TQM khẳng định: thông tin huyết mạch quản lý nên đảm bảo thông tin quản lý hai chiều thông suốt, xác, kịp thời xử lý để định bổ sung cần thiết trình thực vô quan trọng - TQM đòi hỏi thay đổi văn hoá tổ chức, hiểu thay đổi tác phong, quan hệ, phương pháp làm việc, quản lý, kể việc xây dựng phát triển truyền thống, uy tín tổ chức Như TQM ý nghĩa đưa vào quản lý nhà trường tư quản lý mới, cung cách mới, nguyên tắc mà vấn đề thay đổi văn hoá nhà trường (thể chuẩn mực, hệ thống giá trị, niềm tin, quan hệ, truyền thống….) Trong nhà trường, TQM cho phép phối hợp, hỗ trợ tích cực hoạt động quản lý tự quản lý chủ thể quản lý: hiệu trưởng, giáo viên, học sinh việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra – đánh giá điều chỉnh (quy trình PDCA) SƠ ĐỒ QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO TQM QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO TQM Chủ thể quản lý: hiệu trưởng, giáo viên, học sinh, người quan tâm trường Các yếu tố đầu vào Các yếu tố diễn biến trình hoạt động Các yếu tố đầu hoạch định - thiết kế P (plan) thực D (do) kiểm tra – đánh giá C (check) Môi trường Hành động điều chỉnh: A (action) = HĐ phát huy U HĐ uốn nắn U HĐ xử lý Mục đích văn hoá chất lượng nhà trường c Quy trình vận dụng TQM vào quản lý nhà trường Vận dụng TQM vào quản lý nhà trường gồm bước: Bước 1: Xây dựng kế hoạch (plan) Bước 2: Thực kế hoạch (do) Bước 3: Kiểm tra - đánh giá (check) Bước 4: Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tác động cải tiến (action) Để thực tốt quy trình đòi hỏi nhà trường phải xây dựng văn hoá chất lượng nhà trường Văn hoá chất lượng nhà trường tổ hợp niềm tin, giá trị người trường thừa nhận,cùng chia sẻ, hợp tác, thực mục đích chất lượng; trình đổi phong cách, phương pháp làm việc CBQL, giáo viên, học sinh cách quản lý họ Muốn phải: xây dựng môi trường sư phạm, nếp dạy học, sinh hoạt trường; người biết cách ứng xử, gần gũi, chia sẻ, thông cảm, giúp đỡ lẫn nhau, tự giác, hoàn thành nhiệm vụ; phát huy chế dân chủ nhà trường, người biết, bàn, làm, kiểm tra tự kiểm tra hướng tới chất lượng giáo dục nhà trường d Các giải pháp điều kiện để đổi quản lý nhà trường theo TQM - Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường theo TQM đòi hỏi thành viên trường đồng thuận, tâm thực kế hoạch cá nhân, tổ chuyên môn, trường hướng vào chất lượng học sinh - Thực cải tiến bước vững chắc, cải tiến liên tục, kế thừa mặt mạnh, khắc phục bước yếu Cải tiến phải đảm bảo vừa sức đảm bảo thành công quản lý CLGDNT - Quản lý CLGD theo TQM đòi hỏi phải có kế hoạch rõ ràng: làm gì, làm nào, làm, làm, điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt Phân công trách nhiệm rõ ràng: đặt người vào vai trò khả họ, đồng thời xác định rõ ràng chức trách, bổn phận, quyền hạn họ nhà trường cho đem lại chất lượng hiệu giáo dục tốt lợi ích, nhu cầu học sinh, cha mẹ học sinh - Phải tạo lập mạng lưới thông tin hai chiều thông suốt từ hiệu trưởng đến giáo viên, lớp học sinh, cha mẹ học sinh ngược lại cách thường xuyên kịp thời giúp người quản lý định điều chỉnh kịp thời qúa trình thực kế hoạch, tạo gắn kết, thống nhà trường - Vận dụng TQM vào quản lý nhà trường cần có bồi dưỡng kiến thức, kỹ quản lý, tổ chức lao động cách khoa học, tạo thay đổi nhận thức chất lượng, văn hoá chất lượng nhà trường, hoạt động hướng tới nâng cao CLGDNT - Tạo môi trường cung cách làm việc cộng tác, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đồng nghiệp hướng vào nâng cao chất lượng hoạt động sư phạm nhằm đem đến thường xuyên giá trị gia tăng giúp cho người học phát triển - Để quản lý nhà trường theo TQM, người CBQL cần phải người có văn hoá quản lý hội đủ ba nhân tố: tầm nhìn quản lý, kỹ quản lý, phong cách quản lý XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN [...]... tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp hướng vào nâng cao chất lượng các hoạt động sư phạm nhằm đem đến thường xuyên những giá trị gia tăng giúp cho người học phát triển - Để quản lý nhà trường theo TQM, người CBQL cần phải là người có văn hoá quản lý hội đủ ba nhân tố: tầm nhìn quản lý, kỹ năng quản lý, và phong cách quản lý XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... xuyên và kịp thời giúp người quản lý ra các quyết định điều chỉnh kịp thời trong qúa trình thực hiện kế hoạch, tạo ra sự gắn kết, thống nhất trong nhà trường - Vận dụng TQM vào quản lý nhà trường cần có sự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức lao động một cách khoa học, tạo ra những thay đổi nhận thức về chất lượng, văn hoá chất lượng của nhà trường, mọi hoạt động đều hướng tới nâng cao CLGDNT... biết, được bàn, cùng làm, cùng kiểm tra và tự kiểm tra hướng tới chất lượng giáo dục nhà trường d Các giải pháp điều kiện để đổi mới quản lý nhà trường theo TQM - Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường theo TQM đòi hỏi mọi thành viên trong trường đồng thuận, quyết tâm thực hiện kế hoạch của cá nhân, của tổ chuyên môn, của trường hướng vào chất lượng học sinh - Thực hiện cải tiến từng bước vững chắc,... tốt quy trình trên đòi hỏi nhà trường phải xây dựng văn hoá chất lượng nhà trường Văn hoá chất lượng nhà trường là tổ hợp các niềm tin, giá trị được mọi người trong trường thừa nhận,cùng chia sẻ, hợp tác, cùng thực hiện mục đích chất lượng; là quá trình đổi mới về phong cách, phương pháp làm việc của CBQL, giáo viên, học sinh và cách quản lý của họ Muốn vậy phải: xây dựng môi trường sư phạm, nền nếp... sức và đảm bảo thành công quản lý CLGDNT - Quản lý CLGD theo TQM đòi hỏi phải có kế hoạch rõ ràng: làm gì, làm như thế nào, ai làm, khi nào làm, các điều kiện thực hiện, chuẩn cần đạt được Phân công trách nhiệm rõ ràng: đặt con người vào đúng vai trò và khả năng của họ, đồng thời xác định rõ ràng chức trách, bổn phận, quyền hạn của họ trong nhà trường sao cho đem lại chất lượng và hiệu quả giáo dục ... định chất lượng (plan) + Chức thực chất lượng (do) + Chức kiểm soát chất lượng (check) + Chức cải tiến chất lượng (action) Quản lý chất lượng tổng thể: a Thuật ngữ quản lý chất lượng tổng thể .. .Quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể - TQM (total quality management) cách đổi tư QLGD, cách... hợp, thời lượng - Chất lượng kết học tập: tiếp thu kiến thức, hình thành kỹ năng, thái độ giá trị 2 Quản lý chất lượng giáo dục nhà trường: Quản lý CLGDNT hoạt động phối hợp nhằm định hướng kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Đổi mới quản lý nhà trường theo hướng vận động tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể, Quản lý nhà trường theo hướng vận dụng tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể - TQM (total quality management) là một cách đổi mới tư duy QLGD, một cách làm khá mới mẻ; nó không có mục đích tự thân mà chỉ là phương tiện, cách thức để đạt mục đích nâng cao c

Từ khóa liên quan