Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

108 1,270 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/04/2013, 08:54

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang1 LÅÌI NỌI ÂÁƯU       Lëch sỉí phạt triãøn ngnh lảnh cho tháúy ràòng tỉì ngn xỉa con ngỉåìi â biãút giỉí gçn v sỉí dủng lảnh cọ sàón trong thiãn nhiãn nhỉ: sỉí dủng bàng, tuút v cạc háưm sáu åí dỉåïi âáút âãø bo qun thỉûc pháøm, lm lảnh nỉåïc bàòng cạch cho bäúc håi v.v. . .Âãún thãú k 17 ngỉåìi ta biãút sỉí dủng häøn håüp nỉåïc âạ våïi nỉåïc múi âãø tảo ra nỉåïc cọ nhiãût âäü tháúp hån 0 o C. V chè vo thãú k 19 thç cạc mạy lảnh cäng nghiãûp måïi bàõt âáưu xút hiãûn Ngy nay, k thût lảnh hiãûn âải â tiãún nhỉỵng bỉåïc ráút xa, cọ trçnh âäü khoa hc k thût ngang våïi cạc ngng k thût khạc. Thãú nhỉng, nhiãưu loải frện lải l th phảm phạ hu, lm suy gim táưng äzän v gáy hiãûu ỉïng nh kênh, lm nọng trại âáút. Âãø bo vãû mäi trỉåìng säúng cạc frãän âọ phi âỉåüc loải b v loi ngỉåìi phi âỉïng trỉåïc thỉí thạch måïi trãn con âỉåìng tçm kiãúm mäi cháút lảnh thay thãú. Trong thåìi gian tçm kiãúm mäi cháút måïi thç viãûc sỉí dủng NH 3 trong k thût lảnh l ráút thêch håüp, âàûc biãût l trong hon cnh Viãût Nam ta, NH 3 l mäi cháút lảnh tỉû nhiãn khäng phạ hu mäi sinh v l mäi cháút m Viãût Nam tỉû sn xút âỉåüc, r tiãưn, dãù kiãúm ráút ph håüp cho nhỉỵng nỉåïc ngho nhỉ nỉåïc ta. Màût khạc, nỉåïc ta l mäüt nỉåïc cọ khê háûu nhiãût âåïi nọng v áøm, phêa Nam háưu nhỉ khäng cọ ma âäng, båì biãøn di trãn 3 km , âọ l nhỉỵng âiãưu kiãûn thûn låüi cho viãûc phạt triãøn ngnh lảnh. Tháût váûy, k thût lảnh â thỉûc sỉû thám nháûp vo háưu hãút cạc ngnh kinh tãú quan trảng v häø tråü têch cỉûc cho cạc ngnh âọ phạt triãøn, âàût biãût l cạc ngnh chãú biãún thỉûc pháøm, cäng nghiãûp nhẻ v âạnh bàõt thu hi sn . Hån nỉỵa, trong thåìi âải ngy nay nhu cáưu vãư nàng lỉåüng ca con ngỉåìi ngy cng tàng. Trong khi cạc ngưn nhiãn liãûu khoạng sn nhỉ than âạ dáưu m , khê âät . ngy cng cản kiãût v khoan hiãúm .Tỉì âọ, âàût ra váún âãư sỉí dủng tiãút kiãûm v sỉí dủng cọ hiãûu qu nhiãn liãûu l mäüt trong nhỉỵng hỉåïng phạt triãøn quan trng ca viãûc phạt triãøn nàng lỉåüng Cng lục âọ, åí Viãût Nam âang cọ xu hỉåïng sỉí dủng mạy lảnh háúp thủ âãø thay thãú mạy lảnh nẹn håi nhàòm táûn dủng täúi âa cạc ngưn nàng lỉåüng dỉ thỉìa Trong âãư ti ny, em âỉåüc giao nháûn âãư ti “ THIÃÚT KÃÚ MẠY LẢNH HÁÚP THỦ TÁÛN DỦNG NHIÃÛT NÀNG LỈÅÜNG MÀÛT TRÅÌI ÂÃØ SN XÚT ÂẠ ” T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang2 Sau mäüt thåìi gian näø lỉûc lm viãûc cäüng våïi sỉí chè bo ca tháưy NGUÙN THANH VÀN, cng våïi sỉû giụp âåỵ ca q Tháưy, Cä trong Khoa v âọng gọp kiãún ca cạc bản trong låïp â giụp em hon thnh âãư ti ca mçnh. Tuy nhiãn, do thåìi gian cọ hản chãú, ti liãûu tham kho khäng nhiãưu v em cn hản chãú vãư màût thỉûc tiãùn nãn khäng trạnh khi nhỉỵng sai sọt. Kênh mong nháûn âỉåüc chè bo ca cạc q Tháưy Cä trong Khoa Nhán âáy, em xin chán thnh cm ån tháưy cä trong khoa KHOA CÄNG NGHÃÛ NHIÃÛT ÂIÃÛN LẢNH â dảy bo trong sút 5 nàm hc âãø em cọ âỉåüc ngy häm nay, cm ån tháưy NGUÙN THNH VÀN v sỉû giụp âåỵ ca q Tháưy, Cä âãø em hon thnh âäư ạn täút nghiãûp ny. Â Nàơng, ngy 20 thạng 05 nàm 2002 Sinh viãn thỉûc hiãûn LÃ ÂỈÏC DÁÛU T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang3 C C H H Ỉ Ỉ Å Å N N G G I I G G I I Å Å Ï Ï I I T T H H I I Ã Ã Û Û U U T T Ä Ä Ø Ø N N G G Q Q U U A A Ï Ï T T V V Ã Ã Ư Ư N N Ỉ Ỉ Å Å Ï Ï C C Â Â A A Ï Ï 1 1 . . 1 1 . . N N H H U U C C Á Á Ư Ư U U V V Ã Ã Ư Ư S S Ỉ Ỉ Í Í D D U U Û Û N N G G N N Ỉ Ỉ Å Å Ï Ï C C Â Â A A Ï Ï : : Viãûc sỉí dủng nỉåïc âạ âáưu tiãn ghi nháûn l viãûc khai thạc bàng, bo qun v chun chåí cho mủc âêch gii khạc. Â tỉì láu nỉåïc âạ giỉỵ vai tr quan trng trong ráút nhiãưu ngnh kinh tãú khạc nhau. Vê dủ :- Cäüng nghãû chãú biãún sỉỵa. - Cäng nghãû rỉåüu bia - Cäüng nghãû chãú biãún v âạnh bàõt hi sn - Cäng nghãû chãú biãún thët, gia cáưm. - Cäng nghãû chãú biãún thỉûc pháøm nọi chung - Cäng nghãû hoạ hc âãø âiãưu khiãøn phn ỉïng - Cäng nghãû xáy dỉûng (thu nhàût vỉỵa bã täng) - Y tãú v thãø dủc thãø thao Båíi l, nhiãưu trỉåìng håüp lảnh sỉí dủng mäüt cạch äư ảt tỉïc thåìi våïi mäüt säú lỉåüng låïn åí khong nhiãût âäü trãn 0 o C, nhiãût âäü hoạ ràõn 334kj/kg, thç nỉåïc âạ âỉåüc xem l cháút ti lảnh lê tỉåíng. Khê háûu nỉåïc ta nọng v áøm, phêa nam háưìu nhỉ khäng cọ ma âäng, båì biãøn di trãn 3000 Km , âọ l âiãưu kiãûn thûn låüi cho viãûc phạt triãøn ngnh lảnh nọi chung v viãûc phạt triãøn nỉåïc âạ nọi riãng. ÅÍ Viãût Nam, nỉåïc âạ â tråí thnh mäüt loải thỉûc pháøm âàûc biãût, nọ âỉåüc dng trỉûc tiãúp vo cạc loải nỉåïc úng gii khạt trong thåìi tiãút nọng bỉïc. Nhu cáưu ny ngy cng tàng cng våïi thọi quen v viãûc phạt triãøn cạc nh hng, khạch sản, quạn àn v tải nh. Trong cạc loải nỉåïc âạ thç âạ sảch (âạ tinh khuút) âỉåüc ỉa chüng hån c båíi l nọ tho mn âỉåüc tháøm m cng nhỉ âm bo vãû sinh cao nháút . T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang4 1 1 . . 2 2 . . M M Ä Ä Ü Ü T T S S Ä Ä Ú Ú L L O O A A Û Û I I N N Ỉ Ỉ Å Å Ï Ï C C Â Â A A Ï Ï V V A A Ì Ì C C A A Ï Ï C C P P H H Ỉ Ỉ Å Å N N G G P P H H A A Ï Ï P P S S A A Í Í N N X X U U Á Á Ú Ú T T N N Ỉ Ỉ Å Å Ï Ï C C Â Â A A Ï Ï : : Ngun liãûu âãø sn xút nỉåïc âạ l nỉåïc. Do âọ tu theo ngun liãûu våïi nhỉỵng thnh pháưn v mỉïc âäü khạc nhau m phán thnh 2 loải nỉåïc âạ chênh: 1 1 . . 2 2 . . 1 1 . . N N ỉ ỉ å å ï ï c c â â a a ï ï â â u u û û c c : : Nỉåïc âạ âủc cn gi l nỉåïc âạ k thût. Nỉåïc âạ âủc khäng trong sút do nỉåïc cọ chỉïa cạc tảp cháút: cháút khê, cháút lng v cháút ràõn. 1 1 . . 2 2 . . 2 2 . . N N ỉ ỉ å å ï ï c c â â a a ï ï t t r r o o n n g g s s u u ä ä ú ú t t : : Nỉåïc âạ trong sút êt tan, êt âãø lải cạc càûn báøn v täúc âäü tan cháûm hån. Nọ âỉåüc sn xút tỉì loải nỉåïc êt tảp cháút v quạ trçnh âäng âạ, bãư màût kãút tinh phi âỉåüc khúy hồûc cho nỉåïc chuøn âäng våïi täúc âäü låïn âãø cạc hảt khê v cạc tảp cháút tạch ra, âäưng thåìi täúc âäü kãút tinh phi â cháûm. Nỉåïc âạ trong sút, nãúu ngun liãûu nỉåïc âỉåüc khỉí múi hon ton bàòng phỉång phạp trao âäøi ion hay xỉí lê hoạ hc thç tråí thnh nỉåïc âạ pha lã, âäü tinh khiãút nỉåïc âạ cao nháút, khi tan ra khäng âãø cháút làõng. 1 1 . . 2 2 . . 3 3 M M ä ä ü ü t t s s ä ä ú ú l l o o a a û û i i n n ỉ ỉ å å ï ï c c â â a a ï ï k k h h a a ï ï c c 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . 1 1 . . N N ỉ ỉ å å ï ï c c â â a a ï ï t t h h ỉ ỉ û û c c p p h h á á ø ø m m : : Ngun liãûu nỉåïc âạ â âỉåüc khỉí trng bàòng hoạ cháút hypolorit Canxi, Natri âäi khi ngỉåìi ta cho cháút khạng sinh nhỉ:clotracylin våïi näưng âäü 0,0001 0,0005 0 / 0 , dng trong cäng nghiãûp cạ âãø chun chåí v bo qun cạ tỉåi. Vç nãúu dng nỉåïc âạ khỉí trng cọ cháút khạng sinh cọ thãø tàng thåìi hản lãn 1,5 láưn 1 1 . . 2 2 . . 3 3 . . 2 2 . . N N ỉ ỉ å å ï ï c c â â a a ï ï t t ỉ ỉ ì ì n n ỉ ỉ å å ï ï c c b b i i ã ã ø ø n n : : Ngun liãûu l nỉåïc biãøn cọ näưng âäü cao ch úu dng trong cäng nghiãûp cạ âãø chun chåí v bo qun cạ tỉåi khi âạnh bàõt ngoi biãøn. Nhåì âäü màûn cao nãn nhiãût âäü nọng chy tháúp hån 0 0 C nãn cháút lỉåüng bo qun cạ cao hån v thåìi hản bo qun kẹo di cọ khi âãún 2 3 láưn, ráút ph håüp cho viãûc âạnh bàõt cạ di ngy. T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang5 1 1 . . 3 3 . . H H Ç Ç N N H H D D A A Û Û N N G G N N Ỉ Ỉ Å Å Ï Ï C C Â Â A A Ï Ï : : Cọ cạc loải: A B C D A , B :Nỉåïc âạ khäúi (khn vng hay khn trn) C : Nỉåïc âạ äúng D : Âạ mnh Nọi chung tu thüc cạc loải âạ khạc nhau v hçnh dảng khạc nhau, tu thüc vo cäng nghãû v thiãút bë sn xút chụng. 1 1 . . 4 4 . . P P H H Ỉ Ỉ Å Å N N G G P P H H A A Ï Ï P P L L A A Ì Ì M M Â Â A A Ï Ï . . Thiãút bë dng âãø sn xút âạ khạ phong phụ vãư chng loải ca Âỉïc , M, H Lan Phỉång phạp Vibushevich : Phỉång phạp sn xút âạ khäúi nhanh, dng khn 2 li. Phỉång phạp Fechner Cạc khn âạ hçnh trủ âỉåüc cäú âënh trong bãø nỉåïc, âạ âỉåüc kãút âäng trãn bãư màût khn trong hçnh trủ. Khi tan âạ thç âạ näøi lãn nhỉ tãn “lỉía” mạy lm âạ tãn lỉía fechnerantra. Phỉång phạp Grasso: Dng cạc äúng 2 v å íâạy bãø nỉåïc lm táûp trung thnh cạc nhọm. Nỉåïc s âỉåüc kãút tinh thnh mäüt khäúi bao quanh bãn ngoi äúng, ngỉåüc våïi phỉång phạp trãn. T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang6 Mạy lm âạ mnh Flak-ice ca Crosby field : Kãút cáúu gäưm 2 thng quay âỉåüc näúi truưn âäüng våïi nhau qua cå cáúu bạnh ràng. Nỉåïc âọng bàng trãn bãư màût thng quay. Mạy lm âạ mnh ca Short v Rever cng âån gin v gn nhẻ khäng kẹm so våïi âạ mnh ca Crosby field v Taylor. Mạy lm âạ äúng dng lm thạp âạ: Cọ ráút nhiãưu mạy lm âạ äïng khạc nhau nhỉ ca Vogt (M) Lende (Âỉïc), Escker- Wyss (M) , Astra (Âỉïc), Trepaud (Phạp), Poelz (Âỉïc) táút c âãưu cọ chung ngun lê lm viãûc theo chu k, kãút âäng âạ trong cạc äúng. Khi âạ kãút âäng âãún chiãưu di cáưn thiãút, âäøi sang chu k tan giạ, cạc äúng âạ råït xúng v âỉåüc dao càõt ra thnh tỉìng thi âạ räøng. Thiãút bë cọ thãø âỉåüc tỉû âäüng hoạ hon ton tỉì viãûc cáúp nỉåïc cho âãún khi ra âạ. Nọi chung, våïi phỉång phạp thay thiãút bë no âi nỉía thç chung qui lải nọ cọ 3 phỉång phạp sau : 1. Phỉång phạp dng nỉåïc múi :Lm lảnh hãû thäúng qua cháút ti lảnh. Dng bãø nỉåïc múi v khn håí. Thiãút bë âån gin, r, váûn hnh dãù dng nhỉng khọ tỉû âäüng hoạ 2. Phỉång phạp dng mäi cháút lảnh thäøi trỉûc tiãúp (bãn trong bãư màût khn), thiãút bë phỉïc tảp âàõt tiãưn nhỉng dãù tỉû âäüng hoạ v âäng âạ nhanh. 3.Mạy âạ cåỵ nh :vi chủc kg âạ/24h, thỉåìng l cạc mạy âạ hon ton tỉû âäüng, sn xút âạ củc hay khy hồûc âạ mnh. Âiãøn hçnh l cạc â lảnh gia âçnh, t lảnh thỉång nghiãûp, t âạ nh chun dng cạc giạ âàût khy âạ âãưu l dn bay håi kiãøu táúm hồûc táúm cọ gàõn äúng bay håi phêa dỉåïi âãø thu nhiãût ca khy âạ qua sỉû truưn nhiãût trỉûc tiãúp tỉì khy sang táúm âåỵ âãún dn. Nọi chung, loải ny cng nhỉ loải 2 nhỉng nỉåïc vo mäi cháút säi truưn nhiãût cho nhau thãm mäüt bãư màût ca dn (táúm âåỵ hay khay âạ), tháûm chê nãúu tiãúp xục khäng täút thç quạ trçnh truưn nhiãût cn cọ sỉû tham gia âäúi lỉu ca khäng khê. Do âọ, thåìi gian âäng âạ cháûm hån so våïi phỉång phạp 1. 1 1 . . 5 5 . . N N H H Á Á Û Û N N X X E E Ï Ï T T : : Mäùi phỉång sỉí dủng âãø sn xút nỉåïc dạ, mäùi thiãút bë tỉång ỉïng âãưu cọ nhỉmg ỉu nhỉåüc âiãøm nháút âënh, tu theo âiãưu kiãûn v mủc âêch ca viãûc sỉí dủng nỉåïc âạ củ thãø m lỉûa chn phỉång phạp v thiãút bë cho ph håüp våïi âiãưu kiãûn thỉûc tãú. T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang7 Vê dủ : Cạc loải mạy âạ cọ cäng sút nh lải ráút phong phụ v âa dảng, ráút thêch håüp v cáưn thiãút cho thỉûc hiãûn tải chäù. Hồûc nhỉ bãø âạ khäúi màûc d cọ nhỉỵmg hản chãú nhỉng váùn âỉåüc sỉí dủng räüng ri v láu âåìi vç tênh âån gin ca nọ. Hồc nhỉ sn xút âạ äúng thay vç dng thạp lm âạ ca nỉåïc ngoi chuøn qua dng bãø âạ våïi khn hçnh äúng âang âỉåüc ghi nháûn. Båíi le,ỵ nọ âỉåüc thỉìa kãú tênh âån gin ca bãø âạ v sỉû thûn tiãn cng nhỉ thë hiãúu ca viãûc tiãu dng âạ äúng cho nhu cáu gii khạc. 1 1 . . 6 6 C C Ä Ä N N G G N N G G H H Ã Ã Û Û S S A A Í Í N N X X U U Á Á Ú Ú T T Â Â A A Ï Ï S S A A Û Û C C H H : : Cäng nghãû sn xút nỉåïc âạ sảch khạc våïi cäng nghãû sn xút âạ âủc åí cạc kháu xỉí lê âãø loải b nhỉỵng tảp cháút lng v khê. Âáưu tiãn phi xỉí lê ngun liãûu l nỉåïc. Mún cọ âạ sảch, thç phi cọ nỉåïc sảch, nỉåïc âạ qua xỉí lê bàòng hoạ hc v vä trng âãø âm bo vãû sinh. Cạc bỉåïc xỉí lê â trçnh by củ thãø åí pháưn xỉí lê nỉåïc ( pháưn 1). Bỉåïc tiãúp theo: Trong quạ trçnh âäng âạ phi tiãúp tủc loải b cháút khê khi tinh thãø âạ hçnh thnh bàòng âa khúy, sủc khê hồûc cho nỉåïc chuøn âäüng våïi täúc âäü låïn Så âäư ngun l: Xỉí l Nỉåïc Ngun liãûu Thiãút bë, cäng nghã û Âạ sảch Tảp cháút tạch khê C C H H Ỉ Ỉ Å Å N N G G I I I I Â Â A A Û Û I I C C Ỉ Ỉ Å Å N N G G V V Ã Ã Ư Ư M M A A Ï Ï Y Y L L A A Û Û N N H H H H Á Á Ú Ú P P T T H H U U Û Û Mạy lảnh háúp thủ giỉí mäüt vai tr ráút quan trng trong thût lảnh. Mạy lảnh háúp thủ Chu kç H 2 O/H 2 SO 4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3 /H 2 O do Carre’ phạt minh nàm 1850. våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn 200 nàm, ngy nay cạc loải mạy lảnh khạc nhau â âỉåüc hon chènh v sỉí dủng cọ hiãûu qu åí nhiãưu nỉåïc trãn thãú giåïi nháút l åí M, Nháût, Liãn Xä (c). T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang8 2 2 . . 1 1 . . C C H H U U T T R R Ç Ç N N H H L L Y Y Ï Ï T T H H U U Y Y Ã Ã Ú Ú T T : : Vãư cå bn, mạy lảnh háúp thủ cng giäúng nhỉ mạy lảnh nẹn håi, chè khạc l thay mạy nẹn håi dng âiãûn bàòng củm “mạy nẹn nhiãût” dng nhiãût ca ngưn gia nhiãût. Củm “mạy nẹn nhiãût” bao gäưm : thiãút bë háúp thủ, båm dung dëch, bçnh sinh håi v tiãút lỉu dung dëch ( hçnh 1.1) Hçnh 1.1. Så âäư ngun l mạy lảnh háúp thủ. SH: Bçnh sinh håi, BDD: Båm dung dëch, HT: Bçnh háúp thủ, TLDD: Tiãút lỉu dung dëch. Ngun l lm viãûc ca mạy lảnh háúp thủ hay ca mạy nẹn nhiãût nhỉ sau : Bçnh háúp thủ “hụt” håi sinh ra tỉì thiãút bë bay håi, cho tiãúp xục våïi dung dëch long tỉì van tiãút lỉu dung dëch âãún. Do nhiãût âäü tháúp, dung dëch long háúp thủ håi mäi cháút âãø tråí thnh dung dëch âáûm âàûc. Nhiãût ta ra trong quạ trçnh háúp thủ âỉåüc thi ra cho nỉåïc lm mạt. Dung dëch âáûm âàûc âỉåüc båm dung dëch båm lãn bçnh sinh håi åí ạp sút cao P k . Tải âáy, dung dëch âáûm âàûc nháûn nhiãût ca ngưn gia nhiãût s säi hoạ håi, håi mäi cháút tạch ra åí ạp sút cao âỉåüc âi vo thiãút bë ngỉng tủ. Quạ trçnh diãùn ra åí thiãút bë ngỉng tủ, tiãút lỉu v bay håi giäúng nhỉ åí cạc mạy lảnh nẹn håi. Sau khi sinh håi, dung dëch âáûm âàûc tråí thnh dung dëch long v qua van tiãút lỉu dung dëch, gim ạp tråí vãư bçnh háúp thủ, khẹp kên vng tưn hon dung dëch. Q H Q A BDD SH 2 HT BH NT 3 1 4 TL TLD D P K P 0 Q K Q 0 T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang9 Phỉång trçnh cán bàòng nhiãût ca mạy lảnh háúp thủ : Q’ k + Q’ A = Q’ o + Q’ H + Q’ B Trong âọ : Q’ k : Nhiãût thi ra ca thiãút bë ngỉng tủ Q’ A : Nhiãût thi ra ca thiãút bë háúp thủ Q’ 0 : Nhiãût trao âäøi ca thiãút bë bay håi Q’ H : Nhiãût tiãu täún cho quạ trçnh sinh håi Q’ B : Nhiãût quy âäøi tiãu täún cho båm dung dëch Hãû säú lm lảnh ca mạy lảnh háúp thủ :  = BH QQ Q '' ' 0  = H Q Q ' ' 0 (Vç Q’ B << Q’ H ) Âiãưu kiãûn cho mäüt chu trçnh mạy lảnh háúp thủ hoảt âäüng âỉåüc l :  =  r -  a > 0 Trong âọ :  : Näưng âäü khäúi lỉåüng dung dëch : = khäúi lỉåüng mäi cháút lảnh khäúi lỉåüng mäi cháút lảnh + khäúi lỉåüng cháút háúp thủ  r : Näưng âäü dung dëch âáûm âàûc sau khi ra khi bçnh háúp thủ  a : Näưng âäü dung dëch long sau khi ra khi bçnh sinh håi  : cn gi l vng khỉí khê. Váûy vng khỉí khê phi dỉång . 2 2 . . 2 2 . . Ỉ Ỉ U U , , N N H H Ỉ Ỉ Å Å Ü Ü C C Â Â I I Ã Ã Ø Ø M M : : Ỉu âiãøm låïn nháút ca mạy lảnh háúp thủ l sỉí dủng ch úu ngưn nhiãût nàng cọ nhiãût âäü khäng cao (80  150 0 C) âãø hoảt âäüng . Chênh vç thãú, mạy lảnh háúp thủ gọp pháưn vo viãûc sỉí dủng håüp l cạc ngưn nàng lỉåüng khạc nhau: nàng lỉåüng nhiãût màût tråìi, táûn dủng nhiãût nàng thỉìa, phãú thi, thỉï cáúp, r tiãưn nhỉ khọi thi, håi trêch . Ỉu âiãøm tiãúp theo ca mạy lảnh háúp thủ l cọ ráút êt chi tiãút chuøn âäüng, kãút cáúu ch úu l cạc thiãút bë trao âäøi nhiãût v trao âäøi cháút, bäü pháûn chuøn âäüng duy nháút l båm dung dëch. Vç váûy, mạy lảnh háúp thủ váûn hnh âån gin, âäü tin cáûy cao, mạy lm viãûc êt äưn v rung. Trong vng tưn hon hon mäi cháút, khäng cọ dáưu bäi trån nãn bãư màût cạc thiãút bë trao âäøi nhiãût khäng bë bạm dáưu lm nhiãût tråí tàng nhỉ trong mạy lảnh nẹn håi. Ngoi ra, hiãûn nay, khi tçnh trảng phạ hy táưng Äzän do cạc cháút frãon gáy ra, viãûc tçm cạc mäi cháút lảnh khạc thay thãú âang cn ráút khọ khàn thç viãûc dng mạy T T h h i i Õ Õ t t k k Õ Õ m m ¸ ¸ y y l l ¹ ¹ n n h h h h Ê Ê p p t t h h ơ ơ s s ư ư d d ơ ơ n n g g n n ¨ ¨ n n g g l l ­ ­ ỵ ỵ n n g g m m Ỉ Ỉ t t t t r r ê ê i i ® ® Ĩ Ĩ s s ¶ ¶ n n x x u u Ê Ê t t ® ® ¸ ¸ s s ¹ ¹ c c h h . . K K h h o o a a C C N N N N h h i i ã ã û û t t - - Â Â i i ã ã û û n n L L a a û û n n h h L L ª ª § § ø ø c c D D Ë Ë u u 9 9 9 9 N N 2 2  Trang10 lảnh háúp thủ thay thãú mạy lảnh nẹn håi trong lénh vỉûc âiãưu ha khäng khê cọ nghéa ráút låïn . Mạy lảnh háúp thủ cng cọ nhỉåüc âiãøm l giạ thnh hiãûn nay cn ráút âàõt, cäưng kãưnh, diãûn têch làõp âàût låïn hån so våïi mạy lảnh nẹn håi. Lỉåüng nỉåïc lm mạt tiãu thủ cng låïn hån vç phi lm mạt thãm bçnh háúp thủ. Thåìi gian khåíi âäüng cháûm, täøn tháút khåíi âäüng låïn do lỉåüng dung dëch chỉïa trong thiãút bë låïn . 2 2 . . 3 3 . . M M Ä Ä H H Ç Ç N N H H M M A A Ï Ï Y Y L L A A Û Û N N H H H H Á Á Ú Ú P P T T H H U U Û Û N N H H 3 3 / / H H 2 2 O O M M Ä Ä Ü Ü T T C C Á Á Ú Ú P P : : Cáúu trục ca mạy T108/6D [...]... mäüt låïp bảc nhàòm mủc âêch ngàn chàûn áøm khúch tạn vo bãø lm long nỉåïc múi cng nhỉ cạc dng nhiãût âäúi lỉu Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng nhỉ thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn âỉåüc thç kãút cáúu cạch nhiãût, cạch áøm v chëu lỉûc gäưm nhỉỵng låïp sau: cọ 3 låïp Låïp trong cng: . thủ Chu kç H 2 O/H 2 SO 4 Do Lesdi phạt minh nàm 1810, v mạy lảnh háúp thủ liãn tủc NH 3 /H 2 O do Carre’ phạt minh nàm 1850. våïi chàûn âỉåìng phạt triãøn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch, Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch, Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Từ khóa liên quan