Ôn tập về thì của động từ có lời giải chi tiết

10 703 15
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 16:01

Ôn tập động từ Bài 1.When I last saw him, he in London A.lived B.is living C.was living D.had been living Bài 2.I come from Canada Where you from? A.do/come B.did/ come C.are/ coming D.have/come Bài 3.It .dark Shall I turn on the light? A.is getting B.gets C.got D.has got Bài 4.I to Greece until Sally and I went there last summer A.have never been B.had never been C.was never being D.were never Bài 5.Hey, you at the computer all day You should really take a break now A.have been sitting B.were sitting C.have sit D.have sat Bài 5.Hey, you at the computer all day You should really take a break now A.have been sitting B.were sitting C.have sit D.have sat Bài 8.He occasionally _ a headache in the morning A.has had B.has Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 C.have D.is having Bài 8.He occasionally _ a headache in the morning A.has had B.has C.have D.is having Bài 10.I all the requirements for the job already A.am meeting B.meet C.have met D.will meet Bài 11.I .for Christine Do you know where she is? A.look B.looked C.am looking D.looks Bài 12.I along the street when I suddenly heard footsteps behind me A.was walking B.am walking C.walk D.walked Bài 13.Henry into the restaurant when the writer was having dinner A.was going B.went C.has gone D.did go Bài 14.I will come and see you before I for America A.leave B.will leave C.have left D.left Bài 15.Have you visited any European countries? – Yes I Spain and Italy two years ago A.visited B.have visited C.had visited Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 D.will visit Bài 16.I went to Belgium last month I there before It's a beautiful country A.have never been B.had never been C.never was D.never been Bài 17.When the first child was born, they .for three years A.have been married B.had been married C.will been married D.will have been married Bài 18.Peter … for her wife’s letter since last Friday Now he hasn’t received yet A.was waiting B.waits C.waited D.has been waiting Bài 19.He said that his mother would be very upset when she that he had lost his job A.learns B.learned C.had learned D.would learn Bài 20.As soon as I _ home, it started to rain heavily A.get B.got C.will have gotten D.had gotten Bài 21.We _ the chance to visit many museums in Paris last vacation A.had B.had had C.have had D.have Bài 22.I _ on this project for days without success A.have been worked B.have been working C.had being worked D.was working Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Bài 23.Don't phone between and We (have) dinner then A.'ll be having B.will have C.will have had D.are going to have Bài 24.Phone me after o'clock We (finish) dinner by then A.’ll finish B.’ll be having C.'ll have finished D.’ll have being finished Bài 25.Tomorrow afternoon we're going to play tennis from o'clock until 4.30 So at o'clock, we .(play) tennis A.are going to play B.'ll be playing C.will have played D.B & C Bài 26.A: Can we meet tomorrow? B: Yes, but not in the afternoon I (work) A.'ll be working B.will have worked C.will have been working D.work Bài 27.B has to go to meeting which begins at 10 o'clock It will last about an hour A: Will you be free at 11.30? B: Yes, the meeting (end) by then A.will be ending B.will end C.is ending D.will have ended Bài 28.Ben is on holiday and he is spending his money very quickly If he continues like this, he (spend) all his money before the end of his holiday A.will spend B.is going to spend C.is spending D.'ll have spent Bài 29.Do you think you (still / do) the same job in ten years' time? A.'ll still be doing Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 B.will C.will still have done D.A &C Bài 30.Lisa is from New Zealand She is travelling around Europe at the moment So far she has travelled about 1,000 miles By the end of the trip, she (travel) more than 3,000 miles A.'ll have travelled B.will be traveling C.will be travelling D.A &C Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án: C Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Lần trước nhìn thấy anh anh sống London Câu 2: Đáp án: A To be from/to come from somewhere: đến từ Cấu trúc chia đơn chủ thể hành động sống (trừ câu gián tiếp) Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Tôi đến từ Canada Bạn đến từ đâu? Câu 3: Đáp án: A Dùng tiếp diễn để nói vận động, đổi thay Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Trời tối dần Tôi bật đèn lên nhé? Câu 4: Đáp án: B Một hành động xảy trước hành động khác khứ.Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành để nhấn mạnh hoàn tất kết hành động Hành động xảy sau chia khứ đơn, thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as, by the time,… Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi chưa đến Hi Lạp Sally đến hè năm ngoái Câu 5: Đáp án: A Dùng hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy khứ, kéo dài đến tại, nhấn mạnh liên tục hành động Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Này, bạn ngồi máy tính suốt ngày Bạn thực nên dừng lại Câu 6: Đáp án: B Dùng khứ hoàn thành để nói hành động xảy trước hành động khác khứ.Động từ “seen” bỏ để tránh lặp từ Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Anh khẳng định chưa nhìn thấy người đàn ông Nhưng biết anh nhìn thấy Câu 7: Đáp án: C Dùng hoàn thành để nói hành động xảy khứ vào kéo dài đến tại, nhấn mạnh kết hành động Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Ronnie, lâu không gặp bạn Dạo bạn nào? Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 8: Đáp án: B Dùng đơn để nói hành động lặp lặp lại Ở có trạng từ tần suất “occasionally” Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Anh bị đau đầu vào buổi sáng Câu 9: Đáp án: D Should + V: nên, may/might + V: có lẽ Ngoài dùng đơn để nói hành động có tính bền vững xảy Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Đồng hồ đúng/nên đúng/ có lẽ Câu 10: Đáp án: C Dùng hoàn thành để nói hành động xảy khứ không rõ thời gian, nhấn mạnh kết hành động.Ở có trạng từ “already” To meet: đáp ứng Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Tôi đáp ứng tất điều kiện cho công việc Câu 11: Đáp án: C Dùng tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm Dấu hiệu câu hỏi “Do you know where she is?” (“Bạn có biết cô đâu không?”) Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Tôi tìm Christine Bạn có biết cô đâu không? Câu 12: Đáp án: A Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Tôi đường nghe thấy tiếng bước chân phía sau Câu 13: Đáp án: B Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp diễn, hành động xen vào chia khứ đơn Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Henry vào nhà hàng nhà văn ăn tối Câu 14: Đáp án: A Một hành động xảy trước hành động khác tương lai, coi chuỗi hành động, không nhấn mạnh hoàn tất hành động trước hành động xảy Hành động xảy trước chia tương lai đơn Hành động xảy sau dùng sau liên Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 từ “before” nên phải chia đơn (Các mệnh đề trạng ngữ có when, until, before, as soon as,… không chia tương lai.) Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Tôi đến gặp bạn trước rời Mĩ Câu 15: Đáp án: A Dùng hoàn thành để nói hành động xảy khứ, không rõ thời gian, nhấn mạnh kết hành động Dùng khứ đơn để nói hành động xảy trọn vẹn khứ, có thời gian cụ thể (“two years ago”) Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Bạn thăm nước châu Âu chưa? – Rồi Tôi Tây Ban Nha Ý cách năm Câu 16: Đáp án: B Một hành động xảy trước hành động khác khứ.Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành để nhấn mạnh hoàn tất kết hành động Hành động xảy sau chia khứ đơn, thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as, by the time,… Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi đến Bỉ tháng trước Tôi chưa đến đó.Đó đất nước đẹp Câu 17: Đáp án: B Một hành động xảy trước hành động khác khứ.Hành động xảy trước chia khứ hoàn thành để nhấn mạnh hoàn tất kết hành động Hành động xảy sau chia khứ đơn, thường dùng mệnh đề chứa liên từ when, until, as soon as, by the time,… Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Khi đứa đầu họ đời, họ cưới năm Câu 18: Đáp án: D Dùng hoàn thành tiếp diễn để nói hành động xảy khứ, kéo dài đến tại, nhấn mạnh liên tục hành động Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Peter chờ thư vợ anh từ thứ sáu tuần trước Đến anh chưa nhận thư Câu 19: Đáp án: B “say” thời điểm gốc “learn” xảy sau nên chia khứ đơn “lose” xảy trước “learn” nên chia khứ hoàn thành So với “say” “learn” “be upset” xảy tương lai, mà lại câu gián tiếp nên sử dụng câu trúc tương lai khứ would + V Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Anh nói mẹ anh buồn cô biết anh việc Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 20: Đáp án: B Một hành động xảy sau hành động khác khứ, coi chuỗi hành động, không nhấn mạnh hoàn tất hành động trước hành động Cả hai hành động chia khứ đơn Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Ngay sau nhà, trời bắt đầu mưa Câu 21: Đáp án: A Dùng khứ đơn để nói hành động xảy trọn vẹn khứ, có thời gian cụ thể “last vacation” Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Chúng có hội thăm nhiều bảo tàng kì nghỉ lần trước Câu 22: Đáp án: B Dùng hoàn thành để nói hành động xảy khứ vào kéo dài đến tại, nhấn mạnh kết hành động Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Tôi làm dự án nhiều ngày mà chưa thành công Câu 23: Đáp án: A Dùng tương lai tiếp diễn để nói hành động xảy khoảng thời gian xác định tương lai Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Đừng gọi điện khoảng đến 8h Chúng ăn tối lúc Câu 24: Đáp án: C Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy trước thời điểm tương lai Ta chọn phương án C Dịch nghĩa: Hãy gọi cho sau 8h Chúng ăn tối xong trước lúc Câu 25: Đáp án: B Dùng tương lai tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm xác định tương lai Ta chọn phương án B Dịch nghĩa: Chiều mai chơi tennis từ 3h đến 4h30 Do lúc 4h, (sẽ) chơi tennis Câu 26: Đáp án: A Dùng tương lai tiếp diễn để nói hành động xảy khoảng thời gian tương lai, nhấn mạnh tiếp diễn hành động Ta chọn phương án A Dịch nghĩa: A: Chúng ta gặp ngày mai không? B: Có, miễn buổi chiều Lúc làm việc Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 27: Đáp án: D Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy kết thúc trước thời điểm tương lai Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: B phải dự họp bắt đầu lúc 10h Cuộc họp kéo dài A: Lúc 11h30 bạn có rỗi không? B: Có, tới lúc họp kết thúc Câu 28: Đáp án: D Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy kết thúc trước thời điểm tương lai Ta chọn phương án D Dịch nghĩa: Ben nghỉ anh tiêu tiền nhanh Nếu tiếp tục này, anh tiêu hết tiền trước kì nghỉ kết thúc Câu 29: Đáp án: A Dùng tương lai tiếp diễn để nói hành động xảy thời điểm xác định tương lai Ta chọn phương án A Chú ý: Không chọn B nghĩa thời điểm “in ten years’ time” hành động “still the same job” bắt đầu xảy Dịch nghĩa: Bạn có nghĩ làm công việc 10 năm không? Câu 30: Đáp án: A Dùng tương lai hoàn thành để nói hành động xảy trước thời điểm tương lai, nhấn mạnh kết hành động.ta chọn phương án A Dịch nghĩa: Lisa đến từ New Zealand Cô vòng quanh châu Âu thời điểm này.Đến cô 1000 dặm.Tính đến cuối chuyến cô 3000 dặm Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 ... file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án: C Một hành động xảy khứ hành động khác xen vào Hành động xảy chia khứ tiếp... không nhấn mạnh hoàn tất hành động trước hành động xảy Hành động xảy trước chia tương lai đơn Hành động xảy sau dùng sau liên Bán đề thi file word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com... word, có lời giải chi tiết Email : anhdungdevelopment@gmail.com SĐT : 0982.563.365 Câu 20: Đáp án: B Một hành động xảy sau hành động khác khứ, coi chuỗi hành động, không nhấn mạnh hoàn tất hành động
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về thì của động từ có lời giải chi tiết, Ôn tập về thì của động từ có lời giải chi tiết, Ôn tập về thì của động từ có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan