Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

18 785 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 14:20

1 RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO DỰ ÁN … Phía chân trời ảm đạm… Khái niệm rủi ro Cơ hội, lợi ích Sự kiện bất ngờ Mất mát, thiệt hại Rủi ro = Xác suất xuất * Mức độ tác động  Một số đặc điểm rủi ro Cácgiai giaiđoạn đoạn Các củarủi rủiro ro ìnhthức thứcthể thể HHình hiệncủa củarủi rủiro ro Rủi ro đơn lẻ Rủi ro xâu chuỗi Rủi ro đồng thời Rủirorotiềm tiềm Rủi tàng tàng Rủiroroxuất xuấthiện Rủi Rủirorogây gâytác tác Rủi động động Phân loại rủi ro Rủi ro môi trường tác động Môi trường hoạt động tổ chức Nhận thức người Môi trường bên Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường Môi trường công nghệ, thiên nhiên văn hoá kinh tế xã hội trị luật pháp thông tin Môi trường bên Rủi ro phân theo đối tượng tác động Rủi ro tài sản Rủi ro nhân lực Rủi ro trách nhiệm pháp lý Rủi ro phân theo ngành Rủi ro giao thông vận tải Rủi ro công nghiệp Rủi ro kinh doanh thương mại …… Rủi ro phân theo chất Rủi ro tuý Rủi ro suy tính Rủi ro phân theo khả lượng hoá Rủi ro tính toán Rủi ro tính toán Rủi ro phân theo khả bảo hiểm Rủi ro có khả bảo hiểm Rủi ro khả bảo hiểm Rủi ro phân theo đặc tính hệ thống Rủi ro không hệ thống Rủi ro có hệ thống Khả xuất rủi ro dự án Đòi hỏi chi phí nguồn lực lớn, thời gian dài Môi trường kinh tế: giá cả, lạm phát, chế kinh tế Dự án có tính độc đáo, cá biệt Đòi hỏi hợp tác cao nhiều bên liên quan Môi trường văn hóa: thói quen, hành vi người dân Môi trường trị, luật pháp: trách nhiệm tài công, hệ thống kiểm soát Rủiro roluôn luôntiềm tiềmẩn ẩntrong trongdự dựán án Rủi Phân loại rủi ro dự án Phân theo nguồn gây rủi ro Rủi ro từ môi trườn g bên DA Rủi ro từ môi trườn g bên DA Phân theo góc độ nhà quản lý Rủi ro góc độ chủ đầu tư Rủi ro góc độ nhà thầu Rủi ro góc độ tư vấn Phân theo giai đoạn dự án Rủi ro giai đoạn chuẩn bị ĐT Rủi ro giai đoạn thực ĐT Rủi ro giai đoạn khai thác ĐT Phân theo đối tượng tác động Rủi ro liên quan đến chi phí DA Rủi ro liên quan đến thời gian DA Rủi ro liên quan đến chất lượng DA Quá trình quản lý rủi ro Kế hoạch quản lý rủi ro Xác định rủi ro Phân tích định tính rủi ro Phân tích định lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng Trả lời đề nghị Đàm phán hợp đồng dự án Đàm phán ban đầu Đàm phán thực tế Ký kết Bảo đảm hợp đồng dự án Người cam đoan Khoản phạt vi phạm Tiền đặt cọc Phê duyệt hợp đồng dự án Thực hợp đồng dự án Nhà nước Thực thực tế Ban ngành chủ quản Thực thích đáng Nhận lời mời Các bên liên quan Bồi thường vi phạm Quyền chấp Thay đổi hủy bỏ hợp đồng Thay đổi hủy bỏ hợp đồng dự án Chấm dứt hợp đồng dự án  tự nguyện, trí (không a/hưởng quốc gia)  bất khả kháng  bên vi phạm, ảnh hưởng bên  Xuất điều kiện hủy bỏ hợp đồng  trình thực hiện: nghĩa vụ hoàn thành  thay đổi / hủy bỏ quy định hành  bất khả kháng  hai bên sáp nhập làm  bên thỏa thuận, trí  trọng tài / tòa án phán Giải tranh chấp hợp đồng Giải nhờ thỏa thuận bàn bạc Giải hòa giải Giải trọng tài Giải khiếu nại Các vấn đề mấu chốt  Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án? [...]... chi phí DA Rủi ro liên quan đến thời gian DA Rủi ro liên quan đến chất lượng DA Quá trình quản lý rủi ro Kế hoạch quản lý rủi ro Xác định rủi ro Phân tích định tính rủi ro Phân tích định lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết và thực hiện hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng Trả lời... loại rủi ro trong dự án Phân theo nguồn gây rủi ro Rủi ro từ môi trườn g bên trong DA Rủi ro từ môi trườn g bên ngoài DA Phân theo góc độ nhà quản lý Rủi ro trên góc độ chủ đầu tư Rủi ro trên góc độ nhà thầu Rủi ro trên góc độ tư vấn Phân theo các giai đoạn dự án Rủi ro trong giai đoạn chuẩn bị ĐT Rủi ro trong giai đoạn thực hiện ĐT Rủi ro trong giai đoạn khai thác ĐT Phân theo đối tượng tác động Rủi ro. .. phán hợp đồng dự án Đàm phán ban đầu Đàm phán thực tế Ký kết Bảo đảm hợp đồng dự án Người cam đoan Khoản phạt vi phạm Tiền đặt cọc Phê duyệt hợp đồng dự án Thực hiện hợp đồng dự án Nhà nước Thực hiện thực tế Ban ngành chủ quản Thực hiện thích đáng Nhận lời mời Các bên liên quan Bồi thường khi vi phạm Quyền thế chấp Thay đổi và hủy bỏ hợp đồng Thay đổi và hủy bỏ hợp đồng dự án Chấm dứt hợp đồng dự án. .. giải Giải quyết bằng trọng tài Giải quyết bằng khiếu nại Các vấn đề mấu chốt  Quản trị rủi ro ảnh hưởng đến sự thành công của dự án thế nào? Có thể có những rủi ro nào xảy ra đối với một dự án? Có thể làm gì để quản trị các rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò gì trong quản trị dự án? Làm thế nào để quản trị hợp đồng dự án? ... (không a/hưởng quốc gia)  do bất khả kháng  do một bên vi phạm, ảnh hưởng bên kia  Xuất hiện điều kiện hủy bỏ hợp đồng  do quá trình thực hiện: nghĩa vụ đã hoàn thành  do thay đổi / hủy bỏ quy định hành chính  do bất khả kháng  do hai bên sáp nhập làm một  do các bên thỏa thuận, nhất trí  do trọng tài / tòa án ra phán quyết Giải quyết tranh chấp hợp đồng Giải quyết nhờ thỏa thuận bàn bạc Giải ... củarủi rủiro ro ìnhthức thứcthể thể HHình hiệncủa củarủi rủiro ro Rủi ro đơn lẻ Rủi ro xâu chuỗi Rủi ro đồng thời Rủirorotiềm tiềm Rủi tàng tàng Rủiroroxuất xuấthiện Rủi Rủirorogây gâytác tác Rủi. .. lượng rủi ro Kế hoạch đối phó rủi ro Kiểm soát, điều chỉnh rủi ro HỢP ĐỒNG VÀ QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG DỰ ÁN … Xiết chặt vòng vây… Ký kết thực hợp đồng Ký kết hợp đồng dự án Gửi thư mời Đề nghị ký hợp đồng. .. thành công dự án nào? Có thể có rủi ro xảy dự án? Có thể làm để quản trị rủi ro đó?  Quản trị hợp đồng đóng vai trò quản trị dự án? Làm để quản trị hợp đồng dự án?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án, Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án, Bài giảng quản trị dự án (TS trịnh thùy anh) chương 8 quản trị rủi ro hợp đồng dự án

Từ khóa liên quan