xử lý rác thải tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân

24 740 3

ant123 Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 2,170 tài liệu

  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 13:10

Do KCN tiếp nhận các ngành ô nhiễm nên trong quá trình sản xuất và chế biến, các cơ sở sản xuất đã xả ra một lượng nước thải có chứa hóa chất độc hại và các chất ô nhiễm rất cao. Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan I, Giới thiệu chung về KCN Minh Xuân: 1. Thông tin chung       !"#$%&'()*)+,%-./*)0123450.6 0789.:;<(=  (6>5(!-?@,$"A-?#$,A@?#?$@#"  BC!-&=-=-?@,@@"  DE(F!G(HE=I=I= • 4JK7FL8I781(M'N4O<( Hình 1. Khu công nghiệp Minh Xuân. (61)79IP)1Q(5>I7 10 8RCSI781(M' N(684O<(TE(U8LVWLX(7)JYJQC2X 7(ZE!60XE0C(E509GQ>I6IL0=== >'N(U8L7(ZEO1>W1JQC2I7UG(U0 )JYJQC2RCQ1EXF[\Q(]^]2X5(I72(ZE12 >=NU_[CKF`aE^0F[\Q(]JbX_9UE( 1cJ((I7J^_deS0fG(6F72EFgC9\E= >]I(6CS7ECKF`\Q(L81>'(684O <(F712(UTEEh;CKF`\Q(5(OiF>5(*(6 NE1\_(CQI7>69_O15=N7ECKF`\Q(L81' N(684O<(0S>6j9U(<e(<(U_UI7( k1O)JYl_]1>m0[CS5(cJ9AAn'N(68 4O<(I\(I9_>QA$o:= SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 1 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan • Mục tiêu thành lập SEX'(68L81S7>EXJ97(68]M (ZEe>(OiI7W85EN7\= I1;'(684O<(1>)2M789I7 W>5L816UpE"$"$= L81[C;(68(6807E!)_;_Eq0E0 (07(ShI7(UG(6]EXF>5(JQC2](ZE2Q( IP!_](0Gh(0(U:0\Q(k:EC;(68(68E\(JbCS I7)JY(68[S(Sc(V_IX(7= • Tính chất,chức năng 47'(68L81I\(F>5((68(ZE__;_](0Gh( I7(U:_](ZE:\=<^X(ZE8Q(W (67N7\= • Lợi ích của việc thành lập KCN Minh Xuân .7EX'(68L810S(Mr7E0C; (68(ZE_](0Gh(0I7(U:1>_SX(71' (68L81=O5]0SsEF5(!  _>QU7pE8Q(X8>;8=  5>pI(6F7E>S1>I/I7I/FL=  (6_U>581(M789=  t]88(68I/81(M0(6(UF[WQF`I7 _9U(ZEE(1c789=  t]88p9XI7WE81(M)JY51>_I=  t]88F7E()2JKSh2e>\;VJQC2 (68pJ228JJQC2(68nSIhI7W]F7Ep(1 JKSh2= • Thời gian hoạt động: 50 năm bắt đầu từ năm 1997. SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 2 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan Hình 2. Ban quản Khu công nghiệp Minh Xuân. • Cơ sở pháp (6;J(68]I7(65(]7\2\ ](I7789.:;<(](1(O>_d(u>7F5L0_vE81(M I7UpE"$"$Jb1Y7EX\(68=.(60;8_U _;S>(681>I7>7(\81(M50G(UI/2 (68]pJ2287_(68L81e>7I7FwI (O='U[8I(6S(Sc(C;(68CeFq1>S1)(W(I\(I(6 (65(](680GQ>QE81(MGPIrI7M>7OF5( 2CSC;(680JQC2(Oh1>\I7C2_i= 'N(684O<([7FL81O)JY!  jU#,$%\;87-%-%A++?IPI(67FL8 I78OS6SCSI7_(S>5_xL' (684O<(0.60789.:;<(=  jUJ9&++$%jnyn'7"-%A$%A++#zN 789.:;<(I%IS6W(>5((U'(684O<( 0.6=  jUJ9"$,,%jnyn'7A?%$&%A++#zN 789.:;<(I%I(>^pCSI7_(S> 1)JY5'(684O<(> =  jUJ9"+A%j==N{7A,%$?%"$$$.X(:jQ1 IPI(67FL8( '(684O<(=  t(2^Lp_`>5X(J9$,$$@A+N&Ap_`F 07A+%$@%"$$$0p_`(F^,7A?%$?%"$$"S>{Y'U .>5I7789.:;<(28=  p^WUJ9"&A%jj4'N7"#%A"%"$$$WQF` 'UC2I7'(68.:;<(IPI(68OS6(U _U_xL1N7ECKF`\Q(L81=  p^IpGQJ9A#A&%{'.N<287"?%$+%"$$"IPI(6(6E E(1c115ECKF`\Q('(684O<( =  jUJ9&@-%jy<7$?%AA%A++#z<(1c 79IPI(68Oi(XE(1c'N4O <(= 2. Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế-xã hội: a, Điều kiện tự nhiên: • Vị trí địa của KCN Minh Xuân: '(684O<(TEYI1;8;NEK|7 89.:;<(01OG7(CRNLI74O<(.67 89.:;<(0F7E9(W1g <(PI7NEX= SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 3 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan '(684O<(1E789_>QA-_E0_ SL81_>Q-_E0W9FXA3#_EI7 FXA$/I6S(6r Sg FXA$_>Q,_EJG{)N2I7Q{7(tsA-_E0TE1O Uc15(Nw.6=t(\(5_2CSJ!  ;(8UcJ9A$cX(GX'(681 (\((U8I\(_2X1c4O<(=  ;(8I\(UcJ9-c44es0F7cX( GX'(68WSRCFW7E=  ;NE(8I\(U_OJ9-=  ;}(8I\(EX8UcJ9+0(8_OJ9#=   !'N(684O<(3#%A??c15(Nw0 CR  N060789.:;<(0*(6NE=  (6>5(!$-=?##$$"&n?##$A",  BC!-&=-=?##$$",  DE(F!_FECHG(I=>E  ~eGJ(e!8!%%•••=G(=>E=I= Hình 3. Bản đồ vị trí Khu công nghiệp Minh Xuân. SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 4 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan • Diện tích khuôn viên và phân khu chức năng:  S(6;>7'(68!A$$01>]!  (6;2CS7CY!##0",=  2CS1EWQF`I7_SIhF7!@0,,=  2CI(O0F!AA0&&=  229(5_xL!A0"=  2(>!A@0-=  <LXCSGW!##0",€ b, Đặc điểm kinh tế-xã hội: • Tình hình đầu tư sản xuất tại KCN Minh Xuân. .(6J9F[S>(68I7>'NRI[W>J9A@$S> (68=]EXJ9S>(68JEXc((>5X](6WQROOE7 CYMEY1X_(S>=(O•]EXJ9S>(685E>5X J9S>(687(UEJ9F[28__M= Hình 4. Các nhà máy trong Khu công nghiệp Minh Xuân. • Các thông số hoạt động:  oF62R>O!A$$€=  J97!A#&  J9I9!A=$&"=,#"=$$$=$$$*N=  J9F>X!@+"&c(  28\!A@=$$$E,%7=  KF`\Q(!J2(U_U!&=$$$E,%7= • Danh bạ theo ngành nghề: SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 5 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan N7PI7J9F[S>(68!  >GF>5(!-  )_;!,#  6E!"$  Ih!"  (6K!&  [8iE!A  t(Sh!A$  t‚0JQ8iE‚!@  .7(S7!@  .]2!"A  '!"$  <(1c!A  N0>J!A,  1J^!A"  S!# • Các ngành sản xuất và dịch vụ được đầu tư vào KCN: ƒ Các ngành sản xuất: '(6828L7JQC2]E^X(ZE__;_](0 Gh(0(U:0E^(ZE\Q(IV8Q(e>W>50(O(U8LS> (68JQC2XS(6W>5S(Sc(_d(_S1>789= ^(OhM!  (68EEf0(7S=  (68UG(U0_v>a_(EF>5(E7=  (6802S„>=  (68UG(U>J=  (68S60XE0XS0C(E5=  (68UG(U8iE=  (68F}818(6K0(6(Shk  (68JQC2ILF(6CS011;X(2=  (689EJ^0(k  7_]8OiX'U>5I7!  7(M(68=  (68](U:=  (68]_](0Gh(_(MEJ>[=  7(68_]5U(ZEE(1c===  7SIh!  Ih8hIhJQC20C2L8_i'(68=  Ih_>GR(0ILM= SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 6 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan II, Hiện trạng quản nước thải trong KCN Minh Xuân *2P\Q(12[WQF`'(684O<(WE= S>(68I7>'(688Q(]69CKF`X(GXI78Q(29( 69>\I7>69N7ECKF`\Q(= N\Q(1V7E8Q(5(OiF>5(1\_([I7>7 ECKF`\Q('(68=N2F[\I7>FI[W J2(U_UN7E=NOF7S>EXJ9S>(681G6 9CKF`hGX>f_IL769CKF`hGXcCO=N>5( 1V1c[8EXJ9S>(68`CQQ(1E(1c>7(E7_WN7E CKF`\Q(0\Q('(68F5(OiF>5(1\_([ Q(1E(1c>7(= .70S>(688Q(1Q(PCKF`\Q(>N7ECKF`\Q(= _…0I(OX8Lj3n<(1cI7N7ECKF`\Q(JbF2Eq5( S>(68I7JbFL8G>>9(I\(S>(68_8/[8= 1) Hệ thống thoát nước và tình hình hoạt động của nhà máy xử nước thải: a, Về hệ thống thoát nước: <5F\(>\EI7\Gi[(U_U1(OG(6=N\Q( Gi5(C;(688Q(]CKF;hGX1\_(IP15ECKF;L81' (680f5(8;E=15E]J2&$$$E,%7OE={CKF`5(Oi *N@+,?!"$$@E\([8v8Q(1_O15_I=.699Φ&$$ΦA$$$ fSge>1h(>= • .69>\1>_(68R>7 I\(5Eh! .69>\E[(CS>72I7CQI7>_O-0#W E(6CQ= .699>E\Q('N4O<([(U_UXFL8I\( 69>\EI7R(>72=1>](1F7E(F>5(!  .69>\E[(CS>72I7CQI7>_O-0# WE(6CQ=  .699>E\Q('N4O<([(U_UX FL8I\(69>\EI7R(>72=1>](1F7E (F>5(! † .69>EQ= † .69>E]8CS15EG)E1MQE GQ>>I(629(I\(7ECKF`\Q(L81' (684O<(I\(J2"$$$E,%7=OE= 7CY1>'(684O<([(U_UI\(( 69\1(OG(6! SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 7 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan  .69>\E!\E5(7CY7E[ >EI729(I7>E5F\(>\E'(684O<( =  .69>\Q(!:E\Q(JQC2I7\Q(J(>5[ >E29(I\(E5F\(>\Q('(684O <(SqI7>7ECKF`\Q(L810CKF`5(Oi F>5(J]Q(1_OJ9-= b, Tình hình hoạt động của nhà máy XLNT trong KCN {)S:^7ECKF`\Q('N4O<(! 15CKF`\Q(!]7ECKF`\Q(I\(J2(U _U!&=$$$E,%7= f(ME:(U8L! CKF`_>Q#$€FF[\Q(J(1 8sF5(_WCKF`=N\Q(_WCKF`I7JCKF`[Q(1(U81 69_O3I7_O0:(U8L\Q(9(/F7JU4^= 2, Lưu lượng và tính chất dòng thải: .69CKF`\Q(Q(L81'N4O<(I\(J2 &$$$E , %7=1>]G>:E"((>50E‚(((>5]J2"$$$E , %7= (O_((U_U69CKF`\Q(>((>5AR;UAJ9 5EhCS(U>Q((>5"MQEGQ>;_(UI7(6F[( 2= • 4F[\Q(>((>5A!j‡"$$$E , %7 SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 8 ]t8h 17E ]WQ9 7E4N jQ1 2 F[ N7E CKF` \ 15E 28\ GQ> 1 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan • 4F[\Q(1G!j‡-,0,,E , % .U7E1>'NP>5XVA"1>70(O] 7E>5X,1>7=*\(FF[\Q(1G-,0,,E , %= • Tính chất dòng thải: N\Q(V7EJQC2E9Q(I7>6997ECKF` \Q(L818Q(5(OiF>5(= { .ˆNt{‰ ŠN*‹ NŒNt• A 8. E%F @+ " Ž@ E%F •@$$ , Ž E%F •-$$ & {{ E%F •@$$ @ 3Je E%F $0@ # SE(E E%F $0@ ? G E%F A - F>S E%F " + 1>E# E%F $0@ A$ 1>E, E%F " AA E•_> E%F @ A" E•X IL E%F ,$ A,  E%F @ A& ‘ E%F @ A@ < E%F @ A# N( E%F " A? r) E%F A A-  E%F •+ A+ Be E%F A$ "$ e1F>eFe E%F $0A "A (U E%F @ "" 3 E%F $0$A ", N E%F •#$ "& 1(F>eFe E%F $0, "@ 3E>( E%F A$ "# BF>1 E%F @ "? e>F E%F A "- {F’ E%F A SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 9 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan "+ ( E%F $0" ,$ >F(’>1E E%F A$@A$# ,A   >5  X 8]C5 E%F '8(6 III. Các nguồn phát sinh nước thải: N\Q(V'N4O<(C28V,:;! • N\Q(V>5XJQC27E1>'Nsg(\ Q(JQC2= • N\Q(V>5XJ(>5I(O0_IhES8h1[ 1>'N= • N\E= 1)Nước thải sản xuất: 1>'N]7EJQC2!EEf08iE0(6n(6K0(2 G>G0S(707>M>0JQC20>JkO\Q(^U 2_]8oI7[WI7>F>5(\Q(5(!S_>0_(E F>5(fkN>7(1s]\Q(7EVW1>E01K OF(60I6J((UG= 2) Nước thải sinh hoạt: U8J(V>5XJ(>5I(OI7hES1> 'N=N\Q(F>5(7]^(P2r)0fGi02F)FK0 2S(S•I7I(_i= 3) Nước mưa: .UF7Q1701>W1Q17\E]_v>e>EXJ92 Gi0Gh(IUE^X(ZE\E8hXI7>U9= • 2F[E(1c__; • 'Qp(O>\E6999 SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 10 [...]... ô nhiễm do nước thải quan trọng nhất là ngăn ngừa, kiểm soát và xử các dòng nước thải đạt tiêu chuẩn thải theo quy định Việc xử nước thải công nghiệp phụ thuộc vào từng loại ngành công nghiệp và có thể áp dụng các công nghệ thích hợp với các phương pháp phù hợp Vấn đề quản lý nước thải công nghiệp cũng đòi hỏi cần có những chính sách hợp lý, phù hợp với điều kiện của Khu Công nghiệp, sự phối... nước thải trong KCN Minh Xuân 2) Các công cụ được sử dụng trong hệ thống quản nước thải của KCN: • Công cụ pháp Công cụ kinh tế • Công cụ giáo dục • Công cụ thỏa thuận tình nguyện 3) Hướng giải quyết chung cho các vấn đề trong hệ thống quản nước thải của KCN hiện nay: • Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện: hệ thống thoát nước, thu gom nước thải - Xây dựng khu xử nước thải tập trung - Hoàn... chất thải (trao đổi chất thải) , (3) xử hợp phần chất thải còn lại (không thể tái sinh, tái sử dụng) trước khi thải ra môi trường và (4) thải bỏ hoặc chôn lấp các chất thải đã xử một cách hợp vệ sinh Ngăn ngừa và giảm thiểu chất thải tại nguồn phát sinh còn gọi là sản xuất sạch hơn là chiến lược được ưa chuộng nhất, vì không có chất thải có nghĩa là không có ô nhiễm và không tốn chi phí xử lý. .. yêu cầu thu gom, xử nước thải tập trung… SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 16 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan • Đối với KCN mới phải đảm bảo các tiêu chí như định hướng về trao đổi chất thải, phù hợp về vị trí và quy mô đảm bảo không gây tác hại tới khu dân cư, phù hợp về hạ tầng cơ sở kỹ thuật Chất thải công nghiệp phải được xử qua 2 cấp: xử trong khu n viên cơ sở... doanh nghiệp chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trường, phải bỏ một khoản tiền lớn đầu tư xử cục bộ và xử đạt tiêu chuẩn vẫn phải đấu nối vào hệ thống xử chung và trả phí,… Do đó, Đơn vị đầu tư hạ tầng cơ sở cần phải thiết lập một mức giá thu phí xử nước thải có tính thuyết phục đối với doanh nghiệp, thể hiện rõ tính công bằng Chẳng hạn giá được xác định trên cơ sở tải lượng của nước thải công nghiệp. .. hình… • Khuyến khích sản xuất sạch hơn Việc quản bảo vệ môi trường, xử nước thải trong các KCN của TP hiện nay theo hướng xử cuối đường ống- mang nhiều điểm bất lợi, và nguy cơ cao cho sự phát triển bền vững Hiện nay, tại hầu hết các nước phát triển trên thế giới, chiến lược bảo vệ môi trường và quản chất thải đều theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) ngăn ngừa, giảm thiểu phát sinh chất thải tại. .. GVHD: Th.S Thị Vu Lan Trang 22 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan Tài liệu tham khảo: - Bài giảng Quản Môi Trường Đô Thị Và KCN, 2009 – Th.S Thị Vu Lan - Bài giảng Quản Môi Trường, 2009 – TS Chế Đình - www.yeumoitruong.com SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 23 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan MỤC LỤC I Giới thiệu về KCN Minh Xuân ... BVMT cho doanh nghiệp - Xây dựng chương trình nâng năng lực quản nhà nước 4) Các giải pháp hoàn thiện hệ thống quản nước thải KCN LMX a, Sắp xếp vấn đề ưu tiên trong hệ thống quản nước thải KCN - Lập dự án đào tạo nguồn nhân lực QLMT, tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân địa phương - Xây dựng và đưa vào vận hành các trạm xử nước thải trung tâm ở những khu chưa có hệ... trong công tác kiểm tra, giám sát Và vấn đề quan trọng hơn nữa là ý thức trách nhiệm cộng đồng cần phải được nâng cao trong các doanh nghiệp 2, Kiến nghị  Nhà nước cần khuyến khích việc nghiên cứu phát triển các công nghệ xử nước thải mang thương hiệu Việt Nam để có thể chủ động tự giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường do nước thải ô nhiễm và có thể cạnh tranh với công nghệ nước ngoài  Các công. .. liên doanh đấu thầu những dự án xử nước thải qui mô lớn ở trong nước SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 19 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN GVHD: Th.S Thị Vu Lan Một số hình ảnh về hệ thống xử nước thải của KCN SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên Trang 20 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN SVTH: Nguyễn Thị Phương Duyên GVHD: Th.S Thị Vu Lan Trang 21 Tiểu luận Quản MT Đô thị & KCN SVTH: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: xử lý rác thải tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xử lý rác thải tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xử lý rác thải tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Đặc điểm kinh tế-xã hội:, Các nguồn phát sinh nước thải: Nội dung hệ thống quản lý nước thải KCN Lê Minh Xuân: 1 Mục tiêu

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn