Bài giảng quản trị dự án chương 4 tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án

19 236 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 03:37

Chương TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ DỰ ÁN 4.1.Thiết kế cấu tổ chức dự án    Mô hình tổ chức theo chức Mô hình tổ chức kiểu dự án Mô hình tổ chức kiểu ma trận Mô hình tổ chức theo chức    Đặc điểm bật phân cấp quản trị, mang tính chuyên môn hóa cao, khai thác triệt để nhân tài, khó quản trị hợp tác Nhiều công ty tổ chức phân cấp theo chức phận kỷ thuật, phận bán hàng,… Nhận hỗ trợ tối đa trí lực kỷ thuật cho việc giải vấn đề dự án Mô hình tổ chức theo chức Giám đốc Trưởng phòng Kinh doanh Dự án Hạng mục Dự án Hạng mục Trưởng phòng Kỷ thuật Dự án Hạng mục Dự án Hạng mục Ưu điểm    Mang tính chuyên nghiệp cao, tập hợp nhân lực có chuyên môn Linh hoạt sử dụng nhân viên Sử dụng cao tính sáng tạo, tích lũy kinh nghiệm từ nhiều dự án Nhược điểm    Thành viên nhóm dự án chọn từ phận chức khác nhau, giám đốc dự án phải thống với lãnh đạo phận chức năng, khó xử lý bên có xung đột việc sử dụng nhân viên Moi trường làm việc nhóm dự án có tính bất ổn tổ chức nhóm dự án lỏng lẻo thành viên điều động tạm thời từ phòng ban chức khác Bộ phận chức thường quan tâm đến công việc chuyên môn vị trí họ làm tập trung vào giải vấn đề cho dự án Mô hình tổ chức kiểu dự án    Tạo tổ chức độc lập, hoàn chỉnh trưởng dự án quản trị điều hành Tập trung sách, phân tán kinh doanh đặc điểm bật Thường công ty lớn, thực quản trị dự án lớn, phức tạp Mô hình tổ chức kiểu dự án Giám Đốc Công ty Giám đốc Dự án Giám đốc Dự án Trưởng phòng Kinh doanh Tài Tài Tiếp thị Tiếp thị Sản xuất Kỷ thuật Trưởng phòng Tài Ưu điểm    Có đội ngũ ổn định, điều hành quản trị thống nhất, phát huy hoạt động nhóm dự án Có phận chuyên trách dự án, thành viên dự án có trách nhiệm quyền hạn rõ ràng, trưởng dự án có quyền lực nhân viên dự án Đây hình thức tổ chức theo yêu cầu khách hàng nên phản ứng nhanh trước yêu cầu thị trường Nhược điểm     Nếu cty mẹ thực lúc nhiều dự án dự án có kết cấu dạng dự án giống gây lãng phí Kết cấu cố định nên khó điều động nhân viên từ dự án sang dự án khác, có nhàn rỗi dự án thiếu nhân lực cho dự án Các dự án riêng biệt không thống với cty mẹ khía cạnh mục tiêu tổ chức, chiến lược phát triển Do áp lực chất lượng, thời gian nên nhà quản lý dự án có xu hướng thuê chuyên gia giỏi nhu cầu dự phòng đáp ứng nhu cầu thực, gây tăng chi phí Mô hình tổ chức ma trận   Kết hợp kiểu tổ chức Phát huy ưu điểm khắc phục nhược điểm kiểu tổ chức Mô hình tổ chức ma trận Tổng GĐ Giám đốc Đầu tư Giám đốc Tài Giám đốc Kỷ thuật Giám đốc Dự án Ông A Bà B Ông K Bà L Giám đốc Dự án Ông X Ông Y Ông M Bà N Ưu điểm     Nhân viên chuyên môn sử dụng hợp lý, sử dụng NV tương đối linh hoạt, có chuyên môn hóa, NV phận chức phục vụ cho nhiều dự án lúc Trao quyền cho trưởng dự án, có kết cấu chặt chẽ, phân định giới hạn quyền lực trách nhiệm rõ ràng, giúp đạt mục tiêu dự án Khi kết thúc dự án nhà chuyên môn trở phòng ban chức Tạo điều kiện phản ứng nhanh linh hoạt theo yêu cầu khách hàng Nhược điểm    Nếu quyền hạn không rõ ràng, trái ngược, trùng chéo ảnh hưởng đến công việc dự án Có thể nảy sinh vấn đề xác định giới hạn quyền lực chức năng, đòi hỏi phải có kết nối điều hành tốt Có nhiều hội họp sách tập thể, gây lãng phí thời gian, chi phí Năng lực giám đốc dự án      Năng lực lãnh đạo Năng lực ngoại giao Năng lực định Có phẩm chất tính cách Có đạo đức Nguyên tắc xây dựng đội ngũ dự án     Quyền lợi trách nhiệm Khích lệ ràng buộc Chỉ đạo giúp đỡ Dung hòa mối quan hệ bên Quản trị xung đột dự án   Phương pháp cấu Phương pháp cá nhân Phương pháp cấu     Giải thích rõ yêu cầu công việc Sử dụng chế phối hợp liên kết có tác dụng liên kết hoạt động người phận khác nhau, sử dụng thủ tục định trao đổi thông tin Xác lậ mục tiêu chung cho đội ngũ Áp dụng hệ thống thưởng phạt Phương pháp cá nhân      Xoa dịu Thỏa hiệp Hợp tác Bỏ qua Đối lập [...]... việc của dự án Có thể nảy sinh vấn đề xác định giới hạn quyền lực và chức năng, đòi hỏi phải có sự kết nối và điều hành tốt Có quá nhiều cuộc hội họp và quyết sách tập thể, gây lãng phí về thời gian, chi phí Năng lực của giám đốc dự án      Năng lực lãnh đạo Năng lực ngoại giao Năng lực ra quyết định Có phẩm chất tính cách Có đạo đức Nguyên tắc xây dựng đội ngũ dự án     Quyền lợi và trách...Mô hình tổ chức ma trận   Kết hợp giữa 2 kiểu tổ chức trên Phát huy được ưu điểm và khắc phục nhược điểm của 2 kiểu tổ chức trên Mô hình tổ chức ma trận Tổng GĐ Giám đốc Đầu tư Giám đốc Tài chính Giám đốc Kỷ thuật Giám đốc Dự án 1 Ông A Bà B Ông K Bà L Giám đốc Dự án 2 Ông X Ông Y Ông M Bà N Ưu điểm     Nhân viên chuyên môn được sử... tương đối linh hoạt, có sự chuyên môn hóa, NV bộ phận chức năng có thể phục vụ cho nhiều dự án cùng lúc Trao quyền cho trưởng dự án, có kết cấu chặt chẽ, phân định giới hạn quyền lực và trách nhiệm rõ ràng, giúp đạt được các mục tiêu dự án Khi kết thúc dự án các nhà chuyên môn có thể trở về phòng ban chức năng của mình Tạo điều kiện phản ứng nhanh hơn và linh hoạt hơn theo yêu cầu khách hàng Nhược điểm... Khích lệ và ràng buộc Chỉ đạo và giúp đỡ Dung hòa các mối quan hệ bên ngoài Quản trị xung đột dự án   Phương pháp cơ cấu Phương pháp cá nhân Phương pháp cơ cấu     Giải thích rõ yêu cầu công việc Sử dụng cơ chế phối hợp và liên kết có tác dụng liên kết hoạt động của những người hoặc bộ phận khác nhau, sử dụng thủ tục ra quyết định và trao đổi thông tin Xác lậ các mục tiêu chung cho cả đội ngũ Áp .. .4. 1.Thiết kế cấu tổ chức dự án    Mô hình tổ chức theo chức Mô hình tổ chức kiểu dự án Mô hình tổ chức kiểu ma trận Mô hình tổ chức theo chức    Đặc điểm bật phân cấp quản trị, mang... cho dự án Mô hình tổ chức kiểu dự án    Tạo tổ chức độc lập, hoàn chỉnh trưởng dự án quản trị điều hành Tập trung sách, phân tán kinh doanh đặc điểm bật Thường công ty lớn, thực quản trị dự án. .. lúc nhiều dự án dự án có kết cấu dạng dự án giống gây lãng phí Kết cấu cố định nên khó điều động nhân viên từ dự án sang dự án khác, có nhàn rỗi dự án thiếu nhân lực cho dự án Các dự án riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng quản trị dự án chương 4 tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án, Bài giảng quản trị dự án chương 4 tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án, Bài giảng quản trị dự án chương 4 tổ chức và xây dựng đội ngũ dự án