Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững bộ NN PTNT

195 513 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/12/2015, 03:30

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD) SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN Hà Nội, tháng 04 năm 2012 LỜI NÓI ĐẦU Sổ tay hướng dẫn thực dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững soạn thảo sở văn kiện Hiệp định dự án Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB), văn pháp lý hướng dẫn WB, Nghị định Chính phủ Việt Nam Thông tư hướng dẫn Bộ liên quan Sổ tay hướng dẫn thực dự án văn quy định hướng dẫn tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát đánh giá hoạt động dự án cho tất Ban quản lý dự án thành phần thuộc dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững Sổ tay chỉnh lý, bổ sung, sở xem xét khó khăn, vướng mắc thực tế kiến nghị Ban quản lý dự án cấp trình thực dự án MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TÓM TẮT DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD) Mục tiêu phát triển dự án số theo dõi, đánh giá thực mục tiêu Các hợp phần dự án Lịch trình thực dự án 10 Địa điểm thực dự án 10 Nguồn tài cho Dự án 10 CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN 12 Cơ cấu tổ chức quản lý dự án 12 Tổ chức thực 15 CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH 20 Căn xây dựng kế hoạch 20 Nguyên tắc xây dựng kế hoạch 20 Quy trình lập kế hoạch dự án 21 Trình tự lập, thông báo kế hoạch trách nhiệm thực 23 CHƯƠNG 4: HỢP PHẦN A - TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC THỂ CHẾ CHO QUẢN LÝ NGHỀ CÁ BỀN VỮNG 26 Tiểu hợp phần A1: Quy hoạch liên ngành khu vực ven bờ 26 Tiểu Hợp phần A2: Nâng cấp hệ thống sở liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase) 32 Tiểu Hợp phần A3: Thực nghiên cứu sách lựa chọn 33 CHƯƠNG 5: HỢP PHẦN B – THỰC HÀNH TỐT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BỀN VỮNG 35 Tiểu hợp phần B1: Tăng cường quản lý an toàn sinh học 35 Tiểu hợp phần B2: Tăng cường quản lý chất lượng giống 40 Tiểu hợp phần B3: Tăng cường theo dõi môi trường 42 CHƯƠNG 6: HỢP PHẦN C - QUẢN LÝ BỀN VỮNG KHAI THÁC THUỶ SẢN VEN BỜ 45 Tiểu hợp phần C1: Đồng quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ven bờ 45 Tiểu hợp phần C2: Tăng cường lực cho hệ thống Theo dõi, Kiểm soát Giám sát (MCS) 52 Tiểu hợp phần C3: Cải tạo cảng cá, bến cá 54 CHƯƠNG 7: HỢP PHẦN D - QUẢN LÝ, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 57 Tiểu hợp phần D1: Quản lý dự án 57 Tiểu hợp phần D2: Theo dõi Đánh giá dự án 58 CHƯƠNG 8: HƯỚNG DẪN MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP VÀ TUYỂN CHỌN TƯ VẤN 61 Tổng quát 61 Các quy định chung 62 Chuẩn bị cập nhật Kế hoạch đấu thầu 72 Các bước thực xét duyệt mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn xây lắp 73 Đấu thầu tuyển chọn tư vấn 85 Quản lý, quản trị hợp đồng 98 Lập, luân chuyển lưu giữ hồ sơ mua sắm 99 Phòng chống gian lận tham nhũng hoạt động mua sắm 99 CHƯƠNG 9: SỔ TAY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 101 Những vấn đề chung 102 1.1 Khái quát hệ thống quản lý tài Dự án 102 1.2 Hệ thống BQLDA nhân có liên quan đến công tác quản lý tài 106 1.3 Các tổ chức liên quan trực tiếp đến công tác QLTC dự án 112 1.4 Đào tạo quản lý tài 116 Lập kế hoạch tài dự án 117 2.1 Quy trình lập kế hoạch tài trình Cơ quan chủ quản Bộ liên quan 117 2.2 Quy trình lập kế hoạch tài kế hoạch khác có liên quan nội BQLDA 118 Các hình thức giải ngân quy trình rút vốn/thanh toán 120 3.1 Thủ tục kiểm soát chi 120 3.2 Các hình thức rút vốn IDA 122 3.3 Vốn đối ứng 127 3.4 Quy trình chi tiêu toán BQLDA 127 Kế toán dự án 128 4.1 Một số quy định chung 129 4.2 Hệ thống kế toán dự án 132 Kiểm soát nội 135 5.1 Mục tiêu nguyên tắc kiểm soát nội 135 5.2 Cơ chế kiểm soát nội 136 5.3 Các nội dung kiểm soát nội 137 Hệ thống báo cáo dự án công khai hóa thông tin 142 6.1 Báo cáo tài theo hệ thống kế toán Chủ đầu tư 142 6.2 Các báo cáo khác theo yêu cầu quan Chính phủ NHTG 143 6.3 Công khai hóa thông tin 145 Kiểm toán toán dự án 146 7.1 Kiểm toán nội 146 7.2 Kiểm toán độc lập 147 7.3 Quyết toán dự án 148 Hướng dẫn số vấn đề chi tiêu cụ thể 149 8.1 Các khoản chi tiêu không NHTG tài trợ 149 8.2 Chi tiêu cho hợp phần tỷ lệ tài trợ 149 8.3 Phụ cấp cho BQLDA cán thực dự án 149 8.4 Quản lý số khoản thu 150 8.5 Một số sách thuế có liên quan 151 CHƯƠNG 10: GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 163 Khung Giám sát Đánh giá hoạt động dự án 163 Hệ thống giám sát đánh giá 167 Đánh giá định kỳ dự án 167 CHƯƠNG 11: CÁC CHÍNH SÁCH AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 168 Khung sách tái định cư 168 Khung sách dân tộc thiểu số 168 Khung quản lý môi trường xã hội 168 CHƯƠNG 12: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TĂNG CƯỜNG MINH BẠCH VÀ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC 170 Tăng cường công tác quản trị nhà nước Chính phủ Việt Nam 170 Phòng chống tham nhũng, tăng cường minh bạch quản trị nhà nước cấp độ Dự án 170 Các yêu cầu nội dung GTAF 171 Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tăng cường tính minh bạch quản trị nhà nước 172 Phụ lục Khung quy trình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ 178 Phụ lục Các nguyên tắc đạo cho theo dõi, kiểm soát giám sát 192 CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ALDB ALP AMT APMB BMP CPC CPS CSC DARD DAH DECAFIREP DOF DONRE DPL EIA EMDP EMPF EMF ERR ESMF EU FA FAO FM FMM FO GAP GEF GOV GS&ĐG HĐND IBRD IC ICB ICD IDA IFR IUU KBNN M&E MARD MCS MIC MKD MOF MPI NCB NCC NSĐP NSNN NSTW Ban phát triển sinh kế thay Chương trình sinh kế thay Công cụ theo dõi thống Ban quản lý dự án nông nghiệp Quy trình quản lý tốt Ủy ban nhân dân xã Chiến lược đối tác quốc gia Ban đạo dự án trung ương Sở NN&PTNT Cục Thú y Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tổng cục Thủy sản Sở Tài nguyên Môi trường Cho vay vốn sách phát triển Đánh giá tác động môi trường Kế hoạch phát triển Dân tộc thiểu số Khung sách Dân tộc thiểu số Khung quản lý môi trường Tỷ lệ lợi nhuận kinh tế Khung quản lý xã hội môi trường Liên minh Châu Âu Hiệp định tài trợ Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên hợp quốc Quản lý tài Sổ tay quản lý tài Tổ chức ngư dân Quy trình thực hành nuôi tốt Quỹ môi trường toàn cầu Chính phủ Việt Nam Giám sát & đánh giá Hội đồng nhân dân Ngân hàng tái thiết phát triển quốc tế Trung tâm thông tin Bộ NN&PTNT Đấu thầu cạnh tranh quốc tế Vụ hợp tác quốc tế Hiệp hội phát triển quốc tế Báo cáo tài quý Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không theo quy định, không báo cáo Kho bạc nhà nước Giám sát đánh giá Bộ NN&PTNT Theo dõi, kiểm soát giám sát Nước có thu nhập mức trung bình Vùng ĐBSCL Bộ Tài Bộ Kế hoạch Đầu tư Đấu thầu cạnh tranh nước Vùng ven biển Bắc miền Trung Ngân sách địa phương Ngân sách nhà nước Ngân sách trung ương NHPV OIE OM PCU PDO PMU PPC PPMU PSC RIA RPF SEA SCC SPF SIL TDA TKCĐ WB/NHTG Ngân hàng phục vụ Tổ chức thú y giới Sổ tay hướng dẫn thực dự án Ban quản lý dự án trung ương Mục tiêu phát triển dự án Ban quản lý dự án Ủy ban nhân dân tỉnh Ban quản lý dự án tỉnh Ban đạo dự án tỉnh Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản Khung sách tái định cư Đánh giá môi trường chiến lược Khu vực ven biển Nam miền Trung (Con giống) mầm bệnh Cơ chế cho vay theo ngành Tiểu dự án Tài khoản định Ngân hàng Thế giới CHƯƠNG 1: TÓM TẮT DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD) Mục tiêu phát triển dự án số theo dõi, đánh giá thực mục tiêu Hiệp hội phát triển quốc tế/Ngân hàng Thế giới cung cấp khoản tín dụng Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) tương đương 100 triệu USD từ nguồn vốn vay đầu tư theo ngành (SIL) để tài trợ cho Dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững Mục tiêu tổng thể dự án cải thiện công tác quản lý nghề cá ven bờ theo hướng bền vững tỉnh duyên hải lựa chọn Việt Nam Mục tiêu tổng thể đạt thông qua: (a) tăng cường lực thể chế cho ngành thủy sản việc quản lý bền vững nguồn lợi; (b) thúc đẩy biện pháp thực hành tốt NTTS bền vững; (c) thực quy trình thực hành tốt bền vững ngành khai thác thủy sản ven bờ Các số để đánh giá kết đầu dự án bao gồm: - Chỉ số 1: Diện tích vùng NTTS áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (GAP), có nguồn nước xử lý đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia tăng lên - Chỉ số 2: Giảm thiệt hại dịch bệnh gây vùng nuôi tôm có áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thuỷ sản tốt (GAP) - Chỉ số 3: Các khu vực có áp dụng hệ thống quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ theo hướng bền vững tăng lên Các hợp phần dự án Dự án gồm bốn (04) hợp phần: - Hợp phần A: Tăng cường lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững; - Hợp phần B: Các thực hành tốt cho nuôi trồng thủy sản bền vững; - Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thủy sản ven bờ; - Hợp phần D: Quản lý, giám sát đánh giá dự án Hợp phần A: Tăng cường lực thể chế cho quản lý nghề cá bền vững (kinh phí ước tính 5,3 triệu USD Hiệp hội phát triển quốc tế/Ngân hàng Thế giới (IDA/WB) tài trợ toàn bộ) Hợp phần gồm có ba tiểu Hợp phần: Tiểu hợp phần A1 - Quy hoạch liên ngành khu vực ven bờ: Dự án hỗ trợ Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (MARD) tỉnh Dự án thực quy hoạch liên ngành khu vực ven bờ1 đánh giá môi trường chiến lược (SEA) tỉnh Dự án Tiểu Hợp phần A2 - Nâng cấp hệ thống sở liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase): Dự án hỗ trợ MARD tỉnh Dự án đánh giá nâng cấp hệ thống sở liệu Vnfishbase thông qua việc: (a) xây dựng thêm hệ thống liệu (như thông tin sản Tất hoạt động quy hoạch Hợp phần A giới hạn khu vực ven bờ (trong vòng hải lý từ đường bờ trở biển) xuất nuôi trồng thuỷ sản, nhật ký khai thác, tổng quan nghề cá tỉnh dự án ) kết nối với sở liệu khác thuộc thẩm quyền quản lý Bộ; (b) xây dựng hệ thống chia sẻ quản lý thông tin; (c) cung cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu; (d) phát triển nguồn nhân lực Tiểu Hợp phần A3 - Thực nghiên cứu sách lựa chọn: Dự án hỗ trợ MARD tỉnh Dự án thực nghiên cứu số sách lựa chọn nhằm góp phần vào việc xây dựng thực Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2020 Hợp phần B: Thực hành tốt nuôi trồng thủy sản bền vững (kinh phí ước tính 48,1 triệu USD, 39,9 triệu USD IDA tài trợ, số lại Chính phủ người hưởng lợi đóng góp) Hợp phần gồm có ba tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần B1 - Tăng cường quản lý an toàn sinh học: Dự án giúp tăng cường công tác quản lý an toàn sinh học nuôi trồng thủy sản thông qua: (a) nâng cấp hạng mục sở hạ tầng công phục vụ sản xuất số cộng đồng nuôi trồng thuỷ sản lựa chọn; (b) cung cấp đào tạo, tập huấn cho nông dân nuôi trồng thuỷ sản biện pháp thực hành nuôi tốt (GAP), áp dụng hình thức sản xuất bền vững thông qua việc đa dạng hóa loài nuôi bao gồm việc xây dựng mô hình trình diễn GAP, mô hình sản xuất đa dạng hóa loài nuôi, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho thực chứng nhận GAP, nâng cao lực giám sát kỹ thuật đảm bảo an toàn sinh học; (c) cung cấp trang, thiết bị, tập huấn kinh phí hoạt động cho Trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh/huyện lựa chọn Chi cục thú y/nuôi trồng thuỷ sản tỉnh dự án nhằm phục vụ cho phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh; (d) Tiểu hợp phần B2 – Tăng cường quản lý chất lượng giống: Dự án hỗ trợ hoạt động nhằm tăng cường quản lý chất lượng giống như: (a) nâng cấp sở hạ tầng công giúp đảm bảo an toàn sinh học cho khu vực sản xuất giống lựa chọn; (b) áp dụng thực chương trình chuẩn hoá hệ thống sản xuất giống bao gồm việc: đầu tư nâng cấp sở hạ tầng công phục vụ sản xuất quản lý chất lượng giống, thực nghiên cứu quy hoạch sản xuất giống, xây dựng khu vực sản xuất giống an toàn sinh học tập trung, khu vực lựa chọn sử dụng đàn giống bố mẹ mầm bệnh hoá; (c) thực chương trình nghiên cứu hóa tôm giống bố mẹ, hỗ trợ Viện nghiên cứu thuộc Bộ NN&PTNT tiến hành chương trình nghiên cứu gia hoá cải thiện chất lượng giống Tiểu hợp phần B3 – Cải thiện công tác quản lý môi trường: Dự án hỗ trợ nhằm tăng cường quản lý môi trường qua hoạt động như: (a) tăng cường lực cho Sở TN&MT tỉnh dự án thông qua việc hỗ trợ trang, thiết bị kỹ thuật, tập huấn kinh phí hoạt động để Sở thực chương trình theo dõi chất lượng nước sở quản lý rủi ro cách thường xuyên; (b) phổ biến thông tin, liệu kết hoạt động theo dõi cho quan chức người dân địa phương Hợp phần C: Quản lý bền vững khai thác thuỷ sản ven bờ (kinh phí ước tính 52,2 triệu USD, 44,8 triệu USD IDA tài trợ, phần lại Chính phủ tài trợ) Hợp phần gồm có hai tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần C1 - Đồng quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản ven bờ: Dự án hỗ trợ quyền địa phương cộng đồng ngư dân huyện xã lựa chọn địa bàn tỉnh Dự án thực đồng quản lý khai thác thuỷ sản ven bờ, gồm có: (a) hỗ trợ cộng đồng ngư dân địa phương chuẩn bị thực kế hoạch đồng quản lý, bao gồm kế hoạch giúp bảo vệ đa dạng sinh học môi trường sống; (b) hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng công cho số cộng đồng người dân tộc thiểu số và/hoặc cộng đồng ngư dân địa phương để cải thiện sinh kế; (c) tăng cường lực thực thi theo dõi, kiểm soát giám sát (MCS) hoạt động khai thác thủy sản Bộ NN&PTNT tỉnh Dự án Tiểu hợp phần C2 – Cải thiện điều kiện vệ sinh nâng cao hiệu hoạt động cảng cá, bến cá lựa chọn: Dự án hỗ trợ cải tạo và/hoặc nâng cấp cảng cá, bến cá đào tạo/tập huấn, nâng cao lực xây dựng kế hoạch quản lý nhằm cải thiện hiệu hoạt động cảng cá/bến cá cải tạo/nâng cấp Hợp phần D: Quản lý, theo dõi đánh giá Dự án (ước tính kinh phí 12,3 triệu USD, 10,0 triệu USD IDA tài trợ, phần lại Chính phủ tài trợ) Hợp phần gồm hai tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần D1 - Quản lý dự án: Dự án có hỗ trợ cho Ban quản lý dự án trung ương (PCU), Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) quan thực dự án khác để quản lý, thực giám sát dự án cách hiệu Tiểu hợp phần D2 – Theo dõi Đánh giá dự án: Dự án hỗ trợ xây dựng thực hệ thống theo dõi đánh giá dự án cách hiệu Lịch trình thực dự án Dự án thực năm từ năm 2012 đến năm 2017 Dự kiến lịch trình thực dự án sau: - Thời gian đàm phán Hiệp định: tháng 04/2012 - Thời gian ký kết Hiệp định: tháng 08/2012 - Thời gian Hiệp định dự án có hiệu lực: tháng 09/2012 - Đánh giá kỳ: khoảng 30 tháng sau ngày dự án có hiệu lực - Thời gian kết thúc dự án: tháng 12/2017 - Thời hạn kết thúc giải ngân Khoản vay: tháng sau kết thúc dự án Địa điểm thực dự án Dự án thực tỉnh gồm: Cà Mau Sóc Trăng (nhóm tỉnh đồng sông Cửu Long); Khánh Hoà, Phú Yên Bình Định (nhóm tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ); Hà Tĩnh, Nghệ An Thanh Hoá (nhóm tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ) Nguồn tài cho Dự án Vốn đầu tư dự án dự tính khoảng 117,9 triệu USD trình bày bảng 10  Tổ chức tham vấn với hộ BAH hợp lệ để thảo luận sinh kế thay họ đề xuất lập kế hoạch đầu tư kế hoạch thực sinh kế đề xuất  Thảo luận với quyền địa phương sinh kế thay kế hoạch thực chúng Các tham vấn cần có tham gia hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương Họ phải đối tượng ưu tiên trước hết hoạt động dự án Vì vậy, kế hoạch sinh kế xây dựng phải có tham vấn tham gia họ Đối với nhóm DTTS bị ảnh hưởng, tham vấn tự do, tham vấn trước tham vấn đầy đủ thông tin cần tổ chức với họ, thủ tục biện pháp đặc biệt cần áp dụng để họ tham gia vào hưởng lợi từ dự án Trong giai đoạn chuẩn bị dự án, tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa Sóc Trăng tham vấn với quan liên quan cấp tỉnh, huyện, xã dự án cộng đồng ngư dân ven biển tổ chức để xác định nhóm đối tượng bị ảnh hưởng dự án, có hai tham vấn riêng cho người Khơme ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng Các nhóm đối tượng xác định BAH dự án nhóm hộ có sinh kế hoàn toàn phụ thuộc vào đánh bắt ven bờ (từ bờ xa hải lý) Tuy nhiên, phần lớn hộ dân thuộc cộng đồng ven biển làm nghề đánh bắt, chủ yếu đánh bắt ven bờ, kinh phí dự án có hạn nên cần thiết lập tiêu chuẩn hợp lệ cho việc hỗ trợ để giảm thiểu tác động bất lợi dự án tìm sinh kế thay Kết tham vấn cộng đồng tỉnh khảo sát thống đưa tiêu chuẩn lựa chọn hộ BAH để hỗ trợ sau:  Các hộ có tàu công suất nhỏ sinh kế hoàn toàn phụ thuộc vào đánh bắt ven bờ, tự nguyện muốn chuyển đổi từ nghề đánh bắt ven bờ sang đánh bắt lộng hay xa bờ, sinh kế thay khác đánh bắt nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, nghề phi nông nghiệp  Hộ có đất sản xuất  Hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ có phụ nữ làm chủ hộ Các biện pháp hỗ trợ người bị ảnh hưởng khôi phục cải thiện sinh kế Chiến lược giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi Mặc dù dự án mang lại tác động tích cực (ở cấp mục tiêu dự án), số can thiệp dự án gây tác động bất lợi ngắn hạn (ở cấp hoạt động), đặc biệt can thiệp bắt đầu vào thời điểm trình thực dự án Để đảm bảo tác động bất lợi giảm thiểu, cách tiếp cận sau áp dựng cho dự án để đảm bảo (a) cộng đồng bị ảnh hưởng tiềm chủ động tham gia vào việc phân tích tác động tiềm hoạt động can thiệp đề xuất đến hoạt động đánh bắt sinh kế họ, (b) tham gia vào việc thiết kế, thực 181 giám sát việc thực biện pháp giảm thiểu/quản lý tác động bất lợi, (c) can thiệp sử dụng sở thử nghiệm trước mở rộng phạm vi lớn khung thời gian dài  Cả can thiệp đề xuất (cho quản lý ven bờ bền vững) tác động bất lợi nghiên cứu (ở điểm dự án chọn) thông qua đánh giá xã hội triển khai đầu chu kỳ dự án (chuẩn bị dự án) Điều nhằm đảm bảo kết nghiên cứu có sẵn để phổ biến chiến lược thiết kế/can thiệp dự án đảm bảo cộng đồng dự án nhận thức can thiệp dự án hướng đến việc chuẩn bị thực dự án Các hội sinh kế thay (cho hộ/cộng đồng đánh bắt mong muốn bỏ nghề đánh bắt) tìm hiểu thông qua tham vấn với cộng đồng đánh bắt bị ảnh hưởng tiềm nghiên cứu đánh giá xã hội giai đoạn chuẩn bị dự án Các sinh kế thay nghiên cứu cho cộng đồng mục tiêu theo giai đoạn – chuẩn bị dự án, thực sở chọn mẫu dự án bắt đầu thực cho tất cộng đồng mục tiêu  Tất hoạt động không thực khu vực ven biển Chúng lựa chọn (từ hàng loạt hoạt động đề xuất) thử nghiệm sở đồng thuận hộ bị ảnh hưởng tiềm khu vực ven biển riêng biệt khoảng thời gian thống Cách tiếp cận can thiệp nhằm đảm bảo cộng động bị ảnh hưởng có đủ thời gian để thực mục tiêu can thiệp dự án, tham gia vào việc phân tích tác động bất lợi tiềm can thiệp, đề xuất biện pháp giảm thiểu, quan trọng hơn, đồng ý (ở cấp cộng đồng) thực can thiệp với quy định đề địa phương, nhằm đạt mục tiêu can thiệp lại giảm thiểu vấn đề đánh bắt tự Yếu tố thời gian thử nghiệm quan trọng cho phép cộng đồng mục tiêu, quyền địa phương quan quản lý đánh bắt xem xét tiến triển can thiệp để có điều chỉnh hợp lý nhằm giảm khả xảy tác động bất lợi tích lũy cho cộng đồng  Mỗi can thiệp (ví dụ chuyển đổi tàu đánh bắt công suất nhỏ, thay đổi mô hình phương pháp đánh bắt, không đăng ký tàu công suất nhỏ, …) nghiên cứu đề xuất quan quản lý đánh bắt có lien quan cấp trung ương tỉnh Một hợp tác chặt chẽ cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã cộng đồng trì để đảm bảo tất hoạt động/can thiệp dự án thực tuân thủ quy định/thực hành đánh bắt quốc gia quốc tế Mỗi tỉnh dự án triển khai kế hoạch can thiệp riêng họ (theo hướng dẫn Tổng cục Sở thủy sản) để đảm bảo kế hoạch họ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội văn hóa địa phương giai đoạn thống Khi can thiệp đòi hỏi cam kết cấp quốc gia vùng, Ban quản lý dự án (cấp trung ương) thực vai trò điều phối nhằm đảm bảo xung đột xảy thiếu điều phối khu vực mặt nước nơi giáp ranh tỉnh vùng 182  Trong trình thực dự án, hội tạo cho hộ mong muốn lựa chọn sinh kế thay (bỏ nghề đánh bắt) hộ vấn muốn trì nghề đánh bắt chấp nhận can thiệp dự án (về đánh bắt bền vững) Mỗi hộ/cộng đồng chọn nghề có phương án kết hợp hoạt động đánh bắt họ giảm để chuyển dần sang hoạt động tạo thu nhập từ không đánh bắt mà dự án cung cấp phần gói sinh kế thay Qui trình lựa chọn biện pháp giảm thiểu tác động bất lợi dự án Để xác định lựa chọn biện pháp giảm thiểu hay bồi thường cho tác động bất lợi dự án, đánh giá xã hội cần thực hiện, tham vấn cộng đồng BAH cần tổ chức để người BAH nhận diện tác động bất lợi hoạt động dự án gây đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động Các bước tiến hành sau:  Họp cộng đồng BAH: Cơ quan thực dự án phối hợp với quyền địa phương tổ chức họp với cộng đồng BAH để phổ biến thong tin dự án hoạt động dự án gây tác động bất lợi cho cộng đồng Thảo luận với người BAH tác động bất lợi có Trên sở tác động bất lợi nhận diện vào khả thực tế cộng đồng hộ BAH vốn tự nhiên (đất đai, rừng…), vốn tài (tiết kiệm, vay vốn…), vốn người (sức khỏe, nguồn lực lao động, trình độ học vấn, tay nghề…), vốn xã hội (quan hệ xã hội, mạng lưới xã hội…), người BAH đề xuất mô hình sinh kế thay phù hợp  Lập kế hoạch thực biện pháp giảm thiểu: Với hướng dẫn quan thực dự án, cộng đồng BAH xây dựng kế hoạch thực sinh kế thay thế, cần nêu rõ quy trình thực hiện, yếu tố đầu vào/ra, trách nhiệm bên liên quan (chính quyền, dự án, người BAH), điều kiện cần thiết (đất đai, tài sản, vốn, khuyến nông, …) để đảm bảo thực thành công bền vững sinh kế thay đề xuất  Có tham gia người bị ảnh hưởng với quyền địa phường việc đề xuất hoạt động dự án Kế hoạch đồng quản lý xây dựng dựa tham vấn thống với đối tượng có liên quan để đảm bảo kế hoạch khả thi người cam kết thực Đối với tác động xây dựng cải tạo khu neo đậu, chợ cá khu dịch vụ hậu cần nghề cá, biện pháp giảm thiểu cần thảo luận với quan chuẩn bị dự án cộng đồng BAH họp cộng đồng cố gắng tránh thu hồi đất dân cách lựa chọn vị trí xây dựng thiết kế công trình cách hợp lý, cải tạo mở rộng khu neo đậu, chợ cá khu hậu cần nghề cá có, hạn chế việc xây phải thu hồi đất Nếu có xây cần tìm vị trí đất công tận dụng đất hoang hóa, mặt nước, tránh thu hồi đất sản xuất hay đất dân Trong trường hợp tránh khỏi thu hồi đất dân cần lập Kế 183 hoạch tái định cư để đảm bảo tác động bất lợi dự án đến người dân bồi thường hỗ trợ theo Khung sách tái định cư dự án Chính sách tái định cư không tự nguyện (OP4.12) Ngân hàng giới Trong trình chuẩn bị dự án, quan thực dự án với hỗ trợ chuyên gia tư vấn NHTG tổ chức tham vấn cộng đồng BAH để người BAH tham gia thảo luận đề xuất biện pháp giảm thiểu hay bồi thường cho tác động bất lợi đến họ cho phù hợp với điều kiện họ đảm bảo phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển Các biện pháp giảm thiểu sinh kế thay người BAH đề xuất thống thực Phụ lục Một số mô hình sinh kế thay Kết đánh giá xã hội cho thấy có mô hình sinh kế áp dụng riêng lẻ kết hợp khu vực dự án, tùy theo điều kiện lực cộng đồng người BAH (1) Mô hình sinh kế chuyển đổi từ nghề sang nghề (chuyển từ đánh bắt ven bờ sang đánh bắt lộng xa bờ việc đầu tư cải hoán hay nâng cấp tàu công suất nhỏ ([...]... thực hiện dự án ở cấp tỉnh PPMU có trách nhiệm toàn diện đối với mọi hoạt động dự án thực hiện ở cấp tỉnh, trong đó bao gồm cả việc tổ chức đấu thầu mua sắm, quản lý tài chính, quản lý dự án và giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án PPMU sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn của Ban chỉ đạo dự án tỉnh, Sở NN& PTNT và PCU PPMU có các trách nhiệm cụ thể bao gồm: 3 Cán bộ nhà nước (cán... hoạt động thực hiện trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh có trách nhiệm: (a) phê duyệt kế hoạch tổng thể và bố trí vốn hàng năm cấp phát cho những hoạt động của dự án do PPMU thực hiện; (b) báo cáo Chính phủ và Bộ NN& PTNT về kết quả thực hiện dự án; và (c) hỗ trợ BQLDA tỉnh trong việc thực hiện dự án, tăng cường giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của IDA  Bộ NN& PTNT giao cho Ban Quản lý các dự án nông... và chủ đầu tư dự án/ tiểu dự án  Bộ Nông nghiệp và PTNT là cơ quan chủ quản của toàn bộ dự án Bộ NN& PTNT có trách nhiệm: (a) phê duyệt kế hoạch tổng thể cho toàn bộ dự án, thông báo kế hoạch/giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư hàng năm đối với nguồn vốn ODA cho toàn dự án, và bố trí vốn đối ứng hàng năm từ nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho những hoạt động của dự án do PCU thực hiện; (b) báo cáo... Đánh giá môi tường chiến lược (SEA) cấp tỉnh dựa vào ISP 10 Tổ chức thực hiện: Trong quá trình thực hiện, PCU với sự hỗ trợ của các Cục/Vụ chuyên môn thuộc Bộ NN& PTNT và tư vấn dự án, sẽ phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo (VASI) của Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) thực hiện tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật cho PPMU để thực hiện thí điểm ISP ở các huyện và xã ven biển trên địa bàn các tỉnh dự án. .. Ban chỉ đạo dự án cấp tỉnh DARD: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn PPMU: Ban Quản lý dự án tỉnh DONRE: Sở Tài nguyên và Môi trường Sub-DOA: Cơ quan quản lý về Nuôi trồng thuỷ sản tại tỉnh Sub-DAH: Chi cục Thú y DECAFIREP: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 19 CHƯƠNG 3: HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH 1 Căn cứ xây dựng kế hoạch - Hiệp định dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)... khác của của Bộ NN& PTNT (Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng công trình ) sẽ tham gia giám sát, kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện của dự án, và phối hợp, hỗ trợ PCU trong việc thực hiện dự án theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và sự phân công của Lãnh đạo Bộ NN& PTNT Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham gia dự án theo đề nghị của PCU nhằm hỗ trợ thực hiện các... bảo Dự án thực hiện đúng tiến độ 1.2 Các Ban Quản lý thực hiện Dự án Cấp trung ương: Ban quản lý dự án trung ương (PCU) Cấp tỉnh: Ban quản lý dự án tỉnh (PPMU) 1.2.1 Ban quản lý dự án trung ương (PCU) Do Ban Quản lý các dự án nông nghiệp ra quyết định thành lập Giám đốc PCU do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các dự án nông... dự án đối với các hoạt động được thực hiện ở cấp trung ương APMB chịu trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án trung ương (PCU), ban hành quy chế tổ chức và hoạt động và kiểm tra, giám sát hoạt động của PCU, đảm bảo Dự án thực hiện đúng tiến độ  UBND các tỉnh tham gia dự án giao cho Sở NN& PTNT làm chủ đầu tư các hợp phần dự án do tỉnh thực hiện Sở NN& PTNT chịu trách nhiệm thành lập Ban quản lý dự án. .. phần của Dự án Vụ Hợp tác quốc tế Bộ NN& PTNT sẽ giúp phối hợp giữa các Bộ, ngành và với nhà tài trợ, cũng như báo cáo Lãnh đạo Bộ trong việc đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới Dự án, ví dụ như khi cần điều chỉnh dự án Vụ Kế hoạch Bộ NN& PTNT là cơ quan đầu mối trình Bộ phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch tổng thể cho toàn bộ dự án và phân bổ vốn đầu tư hàng năm nguồn vốn ODA toàn dự án và... dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); - Bảng chi phí dự án; - Các định mức chi tiêu của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành có liên quan; - Năng lực và nhu cầu thực tế của đơn vị thực hiện dự án, nhu cầu của các đơn vị hưởng lợi có liên quan 2 Nguyên tắc xây dựng kế hoạch 1) Dự án CRSD thực hiện trên cơ sở Hiệp định tài chính giữa Nhà nước CHXHCN Việt Nam và WB Công tác lập kế hoạch của dự án ... TẮT DỰ ÁN NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (CRSD) Mục tiêu phát triển dự án số theo dõi, đánh giá thực mục tiêu Các hợp phần dự án Lịch trình thực dự án ... quản lý dự án thành phần thuộc dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững Sổ tay chỉnh lý, bổ sung, sở xem xét khó khăn, vướng mắc thực tế kiến nghị Ban quản lý dự án cấp trình thực dự án MỤC...LỜI NÓI ĐẦU Sổ tay hướng dẫn thực dự án Nguồn lợi ven biển phát triển bền vững soạn thảo sở văn kiện Hiệp định dự án Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA)
- Xem thêm -

Xem thêm: Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững bộ NN PTNT, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững bộ NN PTNT, Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững bộ NN PTNT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn