MẪU hợp ĐỒNG THUÊ NHÀ ở xã hội

5 486 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2015, 01:22

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI Số /HĐ Căn Luật Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Bộ Luật Dân ngày 14 tháng năm 2005; Căn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng năm 2010 Bộ Xây dựng quy định cụ thể hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2010 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn Quyết định số1 .; Căn Quyết định số2 ; Căn cứ3: , Hai bên gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (sau gọi tắt Bên cho thuê): - Ông (bà): .Chức vụ: - Đại diện cho: - Địa quan: - Điện thoại: Fax: - Tài khoản: .tại Ngân hàng: BÊN THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI (sau gọi tắt Bên thuê): - Ông (bà): - Địa liên hệ: - Số CMND: cấp ngày / / , - Điện thoại: Hai bên thống ký kết hợp đồng thuê nhà xã hội dùng cho mục đích để sinh hoạt với nội dung sau: Điều Đặc điểm nhà ở: Loại nhà (căn hộ chung cư, nhà riêng lẻ ) Địa nhà ở: Tổng diện tích sàn nhà m2, diện tích .m2, diện tích phụ .m2 Diện tích đất là: m2, sử dụng chung m2, sử dụng riêng là: m2 Điều Giá cho thuê nhà ở, phương thức thời hạn toán Giá cho thuê nhà đồng/01 tháng (Bằng chữ: ) Giá cho thuê bao gồm chi phí bảo trì, quản lý vận hành nhà Giá thuê nhà xã hội điều chỉnh Nhà nước có thay đổi khung giá giá cho thuê Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá cho Bên thuê biết trước áp dụng ba tháng Các chi phí sử dụng điện, nước, điện thoại dịch vụ khác bên thuê toán cho Bên cung cấp dịch vụ Các chi phí không tính giá thuê nhà quy định khoản Điều Phương thức toán: Bên thuê trả (tiền mặt chuyển khoản qua ngân hàng): Thời hạn toán: Bên thuê trả tiền vào ngày hàng tháng Điều Thời điểm nhận giao nhà thời hạn cho thuê nhà Thời điểm giao nhận nhà ngày tháng năm Thời hạn cho thuê nhà tháng (năm), kể từ ngày tháng năm Trước hết thời hạn hợp đồng, Bên thuê phải làm thủ tục xác nhận thuộc đối tượng thuê nhà xã hội để ký tiếp hợp đồng Điều Quyền nghĩa vụ Bên cho thuê Quyền Bên cho thuê: a) Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà mục đích thực quy định quản lý sử dụng nhà ở; phối hợp với đơn vị liên quan việc xử lý vi phạm quy định quản lý sử dụng nhà ở; b) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà thời hạn cam kết; c) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng bồi thường thiệt hại lỗi Bên thuê gây ra; d) Đơn phương chấm dứt thực hợp đồng thuê theo quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; đ) Được lấy lại nhà trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định khoản 1, 2, khoản Điều hợp đồng Nghĩa vụ Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê thời hạn quy định khoản Điều hợp đồng này; b) Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định quản lý sử dụng nhà ở; c) Bảo trì, quản lý vận hành nhà cho thuê theo quy định pháp luật quản lý sử dụng nhà ở; d) Thông báo văn cho Bên thuê làm thủ tục xác nhận để tiếp tục thuê nhà xã hội trước ba tháng tính đến hết hạn hợp đồng thuê; đ) Thông báo văn cho Bên thuê thay đổi đơn giá cho thuê, phí dịch vụ quản lý trước thời hạn thay đổi ba tháng Điều Quyền nghĩa vụ Bên thuê Quyền Bên thuê: a) Nhận nhà theo thỏa thuận nêu khoản Điều hợp đồng này; b) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời hư hỏng nhà ở; c) Được tiếp tục thuê hết hạn hợp đồng mà đủ điều kiện thuê nhà xã hội; d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; đ) Chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhu cầu thuê Nghĩa vụ Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà theo thời hạn cam kết; b) Sử dụng nhà mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng bồi thường thiệt hại lỗi gây ra; c) Chấp hành đầy đủ quy định quản lý sử dụng nhà ở; d) Không chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác sử dụng hình thức nào; đ) Chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh môi trường an ninh trật tự khu vực cư trú; e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định khoản 1, 2, khoản Điều hợp đồng Điều Chấm dứt hợp đồng thuê nhà xã hội Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà xã hội thực trường hợp sau: Hợp đồng thuê nhà hết hạn; Các Bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn; Nhà cho thuê không còn; Nhà cho thuê bị hư hỏng nặng có nguy sập đổ nằm khu vực có định thu hồi đất, giải phóng mặt có định phá dỡ quan nhà nước có thẩm quyền; Bên thuê nhà chết mà người sinh sống; Một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật Điều Điều khoản thi hành Hai bên cam kết thực nội dung ký Trường hợp bên có tranh chấp nội dung hợp đồng hai bên bàn bạc giải thông qua thương lượng Trong trường hợp bên không thương lượng có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải theo quy định pháp luật Hợp đồng có giá trị kể từ ngày lập thành bản, có giá trị nhau, bên giữ … / BÊN THUÊ NHÀ Ở BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (Ký ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên, chức vụ người ký) Ghi Quyết định liên quan Quyết định cho thuê đất, giao đất, văn phê duyệt dự án đầu tư nhà xã hội Ghi văn liên quan đến Quy hoạch dự án nhà xã hội Các liên quan đến việc thuê nhà (như đơn đề nghị ) ... nhà cho Bên cho thuê trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định khoản 1, 2, khoản Điều hợp đồng Điều Chấm dứt hợp đồng thuê nhà xã hội Việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà xã hội thực trường hợp sau: Hợp. .. điều kiện thuê nhà xã hội; d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; đ) Chấm dứt hợp đồng thuê nhà nhu cầu thuê Nghĩa vụ Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà theo thời... đồng thuê theo quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; đ) Được lấy lại nhà trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà quy định khoản 1, 2, khoản Điều hợp đồng Nghĩa vụ Bên cho thuê: a) Giao nhà cho Bên thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU hợp ĐỒNG THUÊ NHÀ ở xã hội , MẪU hợp ĐỒNG THUÊ NHÀ ở xã hội , MẪU hợp ĐỒNG THUÊ NHÀ ở xã hội