Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

59 740 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 20:49

Ở Việt Nam hiện nay, vấn đề vốn đang là đòi hỏi cấp bách trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá của nước ta. LỜI CẢM ƠN   !"#$%#&'($)*+ , %- .)/ #0"1#2 3 4 5+ ,6(#0"2#789 7 !":("$%/ ;#2<6=>%? ?!"(19")"1#2%!"( ("3 4 5+ ,@AB@"6#0 / "CD "1#23 E+ ,!"+ )$%#&( $)*%F%(G%H *C)+, I%- .)#0 <#2"7"'D$%/  "1#2 3 JKL;2">C19"DA "#M!"(>)D7;7 N1/ 7 (7O2"8";83PQ #)#; ;%:783 R-M( S1 Nguyễn Thuỳ Ninh LỜI MỞ ĐẦU TU- )6#2#D#FO6%( %%(#(3-;#;F!"8 #*#8V%(G78#63G#(%9"" 278)%;(%(%)Q(W "#M#"XY2783V*C 97(%(G'D"#M#W #CQ8%!"%(I%8")(%8"( 6C;(7(F6O""2783Z' !"('"21*C8"# !"(+, *CQ?3[;G;VU - ,\]^D278D+" 6%3Z#;F-+#M"#M2 78D7_!"<3 -'("#M+#;F!" <278;"#M+; 13@C<'%CC'%ại + , I%- ./ #0>19" G"7`2("#M<#2"1#2%a bGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á” ["1#2'%"19"(%,9"#M +, )(+V#8(%,9#;3 @2("#M+, I% - .c(%,9"#M +(%?)( +V;d)e#;#(%(%78*3 ["1#2% V#"78D"'#X ;f ,3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chương I. Họat đông huy động vốn của ngân hàng thương mại Chương II. Thực trạng công tác huy động vốn của ngân hàng thương mại cố phần Đông Nam Á Chương III. Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cố phần Đông Nam Á Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1 Nguồn vốn của Ngân Hàng Thương Mại 1.1.Vốn chủ sở hữu UV="-R@JD;+D'%# "MV="1+)!";%(V=" Ke78!"73JKLg8  Mh<O I"X+)DD#2"7%(%D:>"M 7D'% M+3U#+D"XI#*)1 M K +#Mi?; ?#Q7 ) K 7(D## )+DF#7( "7(C%+K%Q ?3U;-R@J#V#2"Dc%(% #*d)I"c!"`=I"#2"D)!"`%FL#>% )!"`7/V)!"`%$Djd3 1.2. Vốn huy động +D"X8 h<D6+3-;D =(*2 +"#M#e(I978 ((+50M3-+g;!"2i? 7; !"2V=""X%;( #$ DD07V=";""$3UD"8#M 1+7#i?8 %;= MhD% D:#G# 7(3 U"#M-R@J8"X a-'2i( I978c2i77_2i;7_d)"#Me (D%+c87 )7_%8")(%8"d"X#3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Vốn đi vay kD +#M# ?#Q)C #7("3-;D!" =-R@J -R--)=(-R@J")=-R@J(I9Q? 7(KW I"#M7 +i?87?3 1.4. Vốn khác -(9"#M1+;G"#M ea lU(ak"X +D'%# !"(D "(3 lU8%'ak-R@J8%'e-R--)"h (#")D #D:)#G6%%(('%" <#G -3 2. Các hình thức huy động vốn của NHTM. 2.1. Phân loại theo thời gian huy động mU>ak9-R@J"#M77_ ;7_C>3-"X#D M 3 mU"a[;C"#Me M #8 3 -"X#(-R@Ji?#G(% "#((#"2"+" VM5"6)+ 6D%H  D"!"788+ %3 mUa-"X;C"#M1  #-R@Ji? ?#"%(G/#*%( G78-a#"((%?? Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 !"8+)((#I 8*)5+ ( (jk0"6 -R@J%V=""XC 63 2.2. Phân loại theo đối tượng huy động mR"#Me(I978aU(D"+  ()(-R@J V72i(( 7(3@e#; M7D27IDX#"G!"( -R@J#G9(;/1"" 73Z#;#5/=(7%"(7%) 17(+D" M 2i6#*;#0V"X"#M;%Q 6%)8"87(i?"Xn D"!"6 D#M7-R@J3 mR"#Me(D%+aJY M#(+ 50M#2";=7287 #G%F=" "L,D3P50M%(G7%F D3-> ##;)(-R@J#0  <9 W "#M#(787 )e#; M"X 7O#G#(%9""278"#D"' ++3 mUe-R--(I9Q?7(a+D"X +;#C!" =-R@J-R--) =(-R@J"(I9Q?7(3-"X +%*"%Q,)'gC%+ 8"7?C>+ #3 2.3. Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi của khách hàng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m@2i77_akD2i7(i+  7;"'2C$23UD2 i+g% M 9D0"66%3oV2i D68#M)7(;G$69D$)#;+ 7#Mi?)+%= M 2# #G;G(77(;""3 m@2i;7_akD2i7(i+ ;"'2C$23k2i,#I #*+5(#*#C$27(3Z#; +;G#Mi?2i#; ?#Q7 C7:783#D2i)+;62"D Cep()f()q(j ?#QD7(; #2"7_i%L%CY72 < ;3k0r"62i;7_,D0"62i77_3 2.4. Huy động vốn bằng phát hành các giấy tờ giá. m@(%8"+ak M 785('A?c D0d+%(#CV="(%8"3 J?#Q+7%((%8"DW "#M "3U%((%8")(-R@J*"!"D: -R--)(,!"!"D:1*C97(;G* %V"Q+3 m@(%8""G#IaD MDO%8";7"G #II%8"?/ MgD M7 C5(#*3@CCC%((%8" "G#IsC "!"2!"8#*;"G#I I%8"73-C> =(%8""G#I;!"27 "GI%8"8"C#G "G#I)D 7 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mP_%8"+a+DD6C;(>cp  d3-;;#K#G (%8";C> ,(%8")';#i? ?#Q"#M> +3 t(9g2ia-;D=6C5('2i #*7_V M+)CV="6n#(2D0 /7_'#7#83[9g"7%(#D" 1*C3 3. Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM 3.1. Biện pháp kinh tế Pi?(%(%78#G"#M9D+ i?#FH78#G"$7()#GWD0 "6%Q*?3(%?D0"6D++ D0"6"#M%Q*?!"+*Cc 7;D+D %Q+u% i?*C6#*d3ti?+ '%* CK ##";"'%3 mChính sách lãi suất huy động phù hợp: J"5(#*Q(D0"6"#M%L%%1 ="1>"+3U+!"19" *#*pqqvpwww)"QD"'%3k0"6+ #5(#*1,V5/ 5x(8""'%%QW #(D"'3-'D0"6#5(#*V 9#;"'% 1W%Q13 * Chính sách lãi suất cụ thể: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 y Chính sách lãi suất phù hợp với từng nguồn tiền huy động theo nguyên tắc thời hạn càng dài thì lãi suất càng cao yChính sách lãi suất thâm nhập thị trường ( lãi suất cạnh tranh) U 9D0"6+ 9D0"62i, "K"%Q*?6%,(+7( [Q(D0"6C #(+# V #+ '%*C(%?3-=+"CD= +Fz) D'%)"XF8"3U81 <(%?Q(D0"6W ""D"#M#G; G#91*C+7D3-= +C# 9D0"6,#(7G9# + P(+ """) VM*C)#K D2 M(<s(%?Q(3UQ? 7-R-@ ""#M M(<V #{]]p|{]p])<#0"#M(%8"C} )D0"6  #"1D~){^)7D0"6 C#G #;V-R-@D {){}^v 3 @"1$7GC5"1(%?Q( nD %Q) "'%3[(+sg1(%? Q(eC7_?G)#KD(-R@J[t3 yChính sách định giá mục tiêu trọng điểm -+  ""$((+%i2 !"(#2"72i6%<'#( 72i!" D)W C7"#M3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -+(%?=,!"(%"s D0"66%#G"$=7(;#**50M3 7(;6%)QI#*+#*(,#G 83[8DC78%,+( +c%/D7/d)/#; Y7(D# M(M +*"( #(%96(""*?+3 U(%?Q( #%QC;#2" 7;I#*3-s;=6DD7;(% ?#=+W =7"7%(G *3 yChính sách lãi suất trên sở mối quan hệ tổng thể với khách hàng: -+!"#* 9%Q6%, 9"'%, 7(;!"D+"++#*(/ D*?7(i?3[,VQ(D!"#G Wa7(i?2"*?,n", n"'%D,+3 3.2. Biện pháp kỹ thuật: mVề sản phẩm: -+%# (*?"#M#)="Q D7(3S#Ge( 97_)(i 2#8=1"Q7(3VU )#G!"7_ g8"'%"V2i>)F#" 2"3[(i2sF•3[g'%"8" Di27_77_3-=D2i7(87 QD"`/17 c Mi;%dg #"%(G3 -=D87 / ?#Q%(G62"Va @87 #<#<)87 (7_g"DjR" Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 [...]... nghiệp vụ huy động vốn để đưa ra các biện pháp, các hình thức huy động vốn phù hợp vừa phát triển vừa đảm bảo mục đích kinh doanh lợi nhuận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐÔNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Đông Nam Á 1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Đông Nam Á tên giao... thời nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán Cải tiến quy trình phải đảm bảo nhanh gọn, chính xác, phù hợp với khả năng của nhân viên đồng thời đảm bảo tiện lợi cho khách hàng 4 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn Hiệu quả huy động vốn được đánh giá theo nhiều khía cạnh khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu Vì vậy các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn cũng nhiều loại khác nhau... xin đánh giá hiệu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quả huy động vốn dựới góc độ một nhà ngân hàng Để đánh giá hiệu quả huy động vốn dựa trên khả năng sử dụng vốn và chi phí của đồng vốn 4.1 Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian : Đánh giá qua mức độ tăng giảm nguồn vốn huy động và số lượng vốn huy động kỳ hạn Nguồn vốn tăng đều qua các năm... vốn đặt ra và độ gia tăng đều đặn là nguồn vốn tăng trưởng ổn định Nguồn vốn số lượng vốn kỳ hạn lớn chứng tỏ sự ổn định về thời gian của nguồn vốn cao 4.2 Nguồn vốn khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng : Đánh giá qua việc so sánh nguồn vốn huy động được với các nhu cầu tín dụng , thanh toán và các nhu cầu khác để thấy nguồn vốn huy động đã đáp ứng bao nhiêu Ngân hàng. .. Cardif, cũng như xúc tiến phát triển các kênh đầu tư hải ngoại cho khách hàng cá nhân 2 Thực trạng công tác huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2.1 Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế Các tổ chức kinh tế chủ yếu gửi các khoản tiền vào ngân hàng để hưởng các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản, thu và chi khi mua bán hàng hóa, dịch vụ với các tổ chức kinh tế khác Do vậy, khoản tiền này thường có... cho thấy, công tác huy động vốn vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các nhà quản lý kinh doanh ngân hàng thì việc mở rộng, tăng cưòng nguồn vốn huy động là vấn đề cần quan tâm hàng đầu vì mức vốn tự của ngân hàng so với tổng vốn huy động là rất nhỏ Để cân đối được vốn trong kinh doanh đảm bảo được cho sự tồn tại và phát triển đòi hỏi các nhà quản trị kinh doanh ngân hàng luôn phải nghiên... xuất hiện ở việt nam Việc sử dụng quá nhiều tiền mặt ở việt nam cũng hạn chế đưa ra nhiều dịch vụ huy động tiền gửi của ngân hàng Những dịch vụ như thanh toán lương cho nhân viên của các công ty qua tài khoản của ngân hàng cũng phát triển rất mạnh Nhưng ở việt nam( hầu như chỉ phát triển với chính cán bộ của các ngân hàng) Một vấn đề nữa là tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng Các ngân hàng nước ngoài... của thương hiệu SeABank tại mọi nơi, mọi chỗ • Tham gia phối hợp trong các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến bản sắc, thương hiệu SeABank như thiết kế bàn quầy, phối cảnh trang trí quầy giao dịch, thùng thư góp ý đảm bảo thể hiện các giá trị và bản sắc của thương hiệu SeABank 1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian qua • Hoạt động huy động vốn Huy động vốn là một công tác... trọng tại SeABank Cùng với những chương trình khuyến mại, các chính sách lãi suất linh hoạt, công tác Huy động vốn của Ngân hàng luôn thu được những thành quả nhất định Với việc liên tục điều chỉnh lãi suất huy động nhằm đáp ứng với tình hình thị trường nhiều biến động, trong những năm qua, SeABank luôn nằm trong tốp những ngân hàng lãi suất huy động vốn ưu đãi nhất trên thị trường tài chính, ngân hàng. .. Bank các khách hàng thể sử dụng một loạt dịch vụ: Tiết kiệm, đầu tư tự động, chuyển các nguồn thu nhập vào tài khoản, chỉ trả các hoá đơn và vay tiền * Phân phối: Đối với các khách hàng cá nhân, địa điểm thuận tiện là một trong những vấn đề quan trọng Ngày nay, để tiếp cận một ngân hàng khách hàng không chỉ cách duy nhất là tới các chi nhánh, họ thể tiếp cận với ngân hàng một cách gián tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á, Vốn huy động Vốn đi vay Vốn khác, Phân loại theo đối tượng huy động Huy động vốn từ tài khoản tiền gửi của khách hàng., Nội dung các biện pháp tạo vốn của NHTM 1. Biện pháp kinh tế, Biện pháp kỹ thuật:, Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn 1.Nhân tố chủ quan, Nguồn vốn tăng trưởng ổn định về số lượng và thời gian : Nguồn vốn có khả năng đáp ứng cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng : Nhân tố khách quan., Sơ lược quá trình hình thành và phát triển, Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tế, Huy động từ tiền gửi dân cư: Phát hành cổ phiếu, trái phiếu ngân hàng, Đánh giá về hoạt động huy động vốn của ngân hàng 1 Những thành công, Đi vay Huy động vốn nợ thơng qua hình thức đầu tư. Những hạn chế và ngun nhân Hạn chế, Tạo lập uy tín cho Ngân hàng. Kết hợp lợi ích của khách hàng với Ngân hàng :, Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : Đơn giản hoá các thủ tục nhận tiền gửi cho tới các thủ tục cho vay., Một số kiến nghị 1 Đối với Chính phủ và Nhà nước

Từ khóa liên quan