ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ

157 771 2
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 16:18

Đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------------- ĐÀO NGỌC ĐỨC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN ĐẤT ĐAI Mã số : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS. ĐÀO CHÂU THU HÀ NỘI - 2009 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Đào Ngọc Đức i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành được bản luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của PGS. T.S Đào Châu Thu, sự quan tâm tạo điều kiện của Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa, UBND các xã thuộc huyện Hoằng Hóa, các phòng: Tài nguyên Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp PTNN, Thống kê thuộc UBND huyện Hoằng Hóa, Khoa Sau đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Tài nguyên Môi trường, đã tạo điều kiện cho tôi học tập giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành đề tài này. Tôi xin gửi tới gia đình, bạn bè, những người thân đồng nghiệp nơi tôi đang công tác đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập thực hiện đề tài. Tự đáy lòng mình, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình quý báu đó ! Hà Nội, ngày tháng năm 2009 Tác giả Đào Ngọc Đức ii MỤC LỤC Lời cam đoan Error: Reference source not found Lời cảm ơn Error: Reference source not found Mục lục Error: Reference source not found Danh mục các chữ viết tắt Error: Reference source not found Danh mục bảng Error: Reference source not found Danh mục đồ thị Error: Reference source not found L I CAM OANỜ Đ .i L I C M NỜ Ả Ơ ii M C L CỤ Ụ iii DANH M C C C CH VI T T TỤ Á Ữ Ế Ắ vi DANH M C B NGỤ Ả .vii DANH M C HÌNHỤ ix 1. M[...]... nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp hợp huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá 1.2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu của đề tài - Đánh giá hiện trạng các loại hình sử dụng đất nhằm phát hiện những thuận lợi, khó khăn của việc phát triển các loại hình sử dụng đất thích hợp - Đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp huyện Hoằng Hoá, tỉnh. .. quả của các loại hình 2 sử dụng đất, đề xuất các giải pháp sử dụng đất nông nghiệp hợp huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thành Hoá 2 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Một số luận về sử dụng đất nông nghiêp tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới Việt Nam 2.1.1 Một số luận về sử dụng đất nông nghiêp 2.1.1.1 Đất nông nghiệp Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên ban tặng... định mô tả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính huyện Hoằng Hóa .71 4.2.2 Đánh giá hiệu quả của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp chính huyện Hoằng Hóa 78 4.3 Đề xuất hướng sử dụng đất nông nghiệp hợp huyện Hoằng Hóa 94 4.3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn của các đề xuất 94 xi 4.3.2 Đề xuất các loại hình sử dụng đất có triển vọng huyện Hoằng Hóa .96 4.4 Đề. .. gian việc sử dụng đất không ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của con người, của các sinh vật 2.3 Đánh giá loại hình sử dụng đất theo phương pháp đánh giá đất của FAO * Loại hình sử dụng đất Trong đánh giá đất, FAO đã đưa ra những khái niệm về loại hình sử dụng đất, đưa vào nội dụng các bước đánh giá đất coi loại hình sử dụng đất là một đối tượng dùng trong đánh giá đất Loại hình Sử dụng đất (Land... Hoá 1.2.2 Yêu cầu của đề tài - Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hoá, phát hiện những tiềm năng tồn tại trong sử dụng đất nông nghiệp - Điều tra, xác định các loại hình sử dụng đất hiện tại đánh giá tiềm năng các loại hình sử dụng đất chính, phát hiện các yếu tố hạn chế của các các loại hình sử dụng đất hiện tại - Trên cơ sở đánh giá yêu cầu sử dụng đất và. .. nguyên đất có xu hướng bị thoái hoá Nghiên cứu đánh giá các loại hình sử dụng đất hiện tại, đánh giá đúng mức độ của các loại hình sử dụng đất để tổ chức sử dụng đất hợp có hiệu quả cao theo quan điểm bền vững làm cơ sở cho việc đề xuất quy hoạch sử dụng đất định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện Hoằng Hóa là vấn đềtính chiến lược cấp thiết Xuất phát từ thực tiễn trên, dưới sự... một nền nông nghiệp đủ sức cung cấp lương thực thực phẩm cho toàn dân có một phần xuất khẩu cần biết cách khai thác hợp đất đai, cần triệt để tiết kiệm đất, sử dụng đất có hiệu quả cao trên cơ sở phát triển một nền nông nghiệp bền vững 2.2 Đánh giá hiệu quả tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp 2.2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Thế giới đang sử dụng khoảng... số luận về sử dụng đất nông nghiêp 3 2.1.2 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới Việt Nam .7 2.2 Đánh giá hiệu quả tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp .10 2.2.1 Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp .10 2.2.2 Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc sử dụng đất nông nghiệp .11 2.2.3 Khái quát về hiệu quả và. .. các ngành nông nghiệp, bởi vì thực tế có trường hợp đất đai được sử dụng vào mục đích khác nhau của các ngành Trong trường hợp đó, đất đai được sử dụng chủ yếu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp mới được coi là đất nông nghiệp, nếu không sẽ là các loại đất khác (tùy theo việc sử dụng vào mục đích nào là chính) Luật đất đai năm 2003 nêu rõ: Đất nông nghiệpđất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên... lũng đất, động thực vật, trạng thái định cư của con người, những kết quả của con người trong quá khứ hiện tại để lại” [4] Với ý nghĩa đó, đất nông nghiệpđất được sử dụng chủ yếu vào sản xuất của các ngành nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hoặc sử dụng vào mục đích nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp Khi nói đất nông nghiệp người ta nói đất sử dụng chủ yếu vào sản xuất . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------------- ĐÀO NGỌC ĐỨC ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP. XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số : 60.62.16 Người
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ, Tính cấp thiết của đề tài, Tình hình sử dụng đất nơng nghiệp trên thế giới và Việt Nam, Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới việc sử dụng đất nông nghiệp, Khái quát về hiệu quả và hiệu quả sử dụng đất, Quan điểm sử dụng đất bền vững, Những nghiên cứu trong nước, Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp Phương pháp xử lý số liệu điều tra Phương pháp xây dựng bản đồ Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất Hiệu quả kinh tế:, Điều kiện tự nhiên, Nhóm cồn cát, bãi cát và đất cát biển C, Nhóm đất mặn: M, Nhóm đất phù sa: P, Nhóm đất đỏ vàng: F, Đánh giá chung Những thuận lợi, lợi thế:, Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thuỷ sản Xác định, mô tả và đánh giá hiệu quả các LUT hiện tại, Cơ sở khoa học và thực tiễn của các đề xuất, Đề xuất một số giải pháp thực hiện, Kết luận, Kiến nghị KẾT LUẬN, ĐỀ NGHỊ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn