Thực trạng chất lượng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam và giải pháp

53 113 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 14:37

http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Lêi nãi ®Çu KI L OBO OKS CO M Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸ ®ang diƠn víi tèc ®é nhanh vµ bao trïm lªn tÊt c¶ lµ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, m«i tr−êng ThÞ tr−êng may mỈc ®ang x©m nhËp vµo tõng ngâ ng¸ch cđa tõng ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi Nã mang ®Õn tÝnh c¸ch cđa mét c¸ nh©n x· héi ph¸t triĨn m¹nh, xo¸ ®i ranh giíi giµu nghÌo vµ ranh giíi ®Þa lý gi÷a ng−êi ë c¸c qc gia ThÞ tr−êng may mỈc cđa thÕ giíi cã tèc ®é t¨ng tr−ëng kh¸ nhanh nh−ng chđ u t¨ng tr−ëng ë c¸c n−íc nh− Trung Qc vµ Ên ®é Cßn ë n−íc ta ch−a ®−ỵc tèc ®é t¨ng nhanh nh− vËy, tèc ®é cã t¨ng nh−ng ch−a cao Ng−êi ta cßn dù b¸o ngµnh may t−¬ng lai sÏ cã tèc ®é nhanh h¬n t−¬ng lai Nh÷ng nh©n tè trªn mang l¹i thêi c¬ vµ th¸ch thøc cho ngµnh dƯt may ViƯt Nam Thêi c¬ ®ã lµ nhu cÇu vỊ hµng dƯt may vµ ®Ỉc biƯt lµ s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng trªn thÕ giíi ngµy cµng gia t¨ng Ng−êi ViƯt Nam víi nh÷ng tÝnh c¸ch th«ng minh cÇn cï chÞu khã, ngn nguyªn liƯu vµ søc lao ®éng rỴ h¬n nhiỊu so víi c¸c n−íc ph¸t triĨn ®ã còng lµ thÕ m¹nh cđa ngµnh dƯt may ViƯt Nam §iỊu nµy t¹o cho s¶n phÈm ¸o ph«ng ViƯt Nam sÏ cã lỵi thÕ h¬n h¼n vỊ gi¸ Tuy nhiªn ta cÇn xem xÐt ®Ĩ ph¸t triĨn ngµnh dƯt ®Ĩ kh«ng ph¶i nhËp khÈu cho ngµnh may chóng ta sÏ tiÕp tơc h¹ gi¸ c¶ s¶n phÈm h¬n n÷a, vµ cã thĨ t¹o c«ng ¨n viƯc lµm cho nhiỊu ng−êi lao ®éng ngµnh dƯt gi¶i qut sè lao ®éng thÊt nghiƯp ë n−íc ta Nh−ng cßn vỊ mỈt chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa hµng dƯt may th× ? ChÊt l−ỵng hµng dƯt may cđa chóng ta vÉn ch−a ®−ỵc ®¸nh gi¸ cao, cßn thÊp h¬n nhiỊu so víi c¸c n−íc ph¸t triĨn Cßn vỊ gi¸ c¶ vÉn cao h¬n Trung Qc vµ Ên §é Nh− vËy ®Ĩ mỈt hµng dƯt may cđa chóng ta cã thĨ c¹nh tranh víi c¸c n−íc kh¸c trªn thÕ giíi th× chóng ta chØ cã mét ®−êng nhÊt lµ liªn tơc n©ng cao chÊt l−ỵng hµng dƯt may vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cđa mỈt hµng nµy Trong thêi gian qua mỈt hµng ¸o ph«ng cđa Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam vÉn ch−a ®−ỵc phong phó vỊ chđng lo¹i vµ mµu s¾c, chÊt l−ỵng ¸o ph«ng cßn ch−a cao NhËn thøc ®−ỵc tÇm quan träng cđa viƯc n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng nãi riªng còng nh− hµng dƯt may nãi chung vµ hµng dƯt may lµ thÕ m¹nh xt khÈu cđa ViƯt Nam nªn em ®· chän ®Ị tµi nµy ®Ĩ ®−a mét sè gi¶i ph¸p chđ u nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng nãi riªng còng nh− hµng dƯt may nãi chung t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M Mơc ®Ých nghiªn cøu cđa ®Ị tµi : • Lµm râ nh÷ng vÊn ®Ị chung t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam • §Ị xt mét ssè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm nµy Ph¹m vi nghiªn cøu cđa ®Ị tµi : • Nghiªn cøu kh¶o s¸t t×nh h×nh chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam Néi dung nghiªn cøu cđa ®Ị tµi bao gåm ba phÇn : • Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ị lý ln nãi chung vỊ chÊt l−ỵng vµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam • Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam • Ch−¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p chđ u nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng ®Ĩ xt khÈu vµo thÞ tr−êng Mü KI L Ci cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¸o viªn h−íng dÉn TiÕn sÜ Tr−¬ng §oµn ThĨ cïng c¸c thÇy c« gi¸o ®· d¹y m«n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng ®Ĩ em cã thĨ hoµn thµnh tèt ®Ị ¸n m«n häc víi ®Ị tµi nµy SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M Ch−¬ng I nh÷ng vÊn ®Ị lÝ ln chung vỊ chÊt l−ỵng vµchÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam I c¸c quan niƯm vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm vµ vai trß cđa chÊt l−ỵng s¶n phÈm ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh KI L C¸c quan niƯm vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−ỵng s¶n phÈm 1.1 C¸c quan ®iĨm vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm Theo quan niƯm cỉ ®iĨn : ChÊt l−ỵng s¶n phÈm lµ tỉng hỵp nh÷ng ®Ỉc tÝnh bªn cđa s¶n phÈm lµ tỉng hỵp cã thĨ ®o ®−ỵc hc so s¸nh ®−ỵc nã ®−ỵc ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sư dơng vµ tÝnh n¨ng cđa s¶n phÈm ®ã ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu qui ®Þnh tr−íc cho nã nh÷ng ®iỊu kiƯn x¸c ®Þnh vỊ kinh tÕ x· héi Theo quan niƯm hiƯn ®¹i : * Philip Crosby : chÊt l−ỵng lµ sù tu©n thđ c¸c yªu cÇu Theo quan ®iĨm nµy th× c¸c nhµ thiÕt kÕ ph¶i ®−a ®−ỵc yªu cÇu ®èi víi s¶n phÈm vµ nh÷ng ng−êi c«ng nh©n s¶n xt ph¶i tu©n thđ nh÷ng yªu cÇu nµy Chøc n¨ng cđa chÊt l−ỵng ë ®©y lµ chøc n¨ng tra , kiĨm tra xem nh÷ng yªu cÇu ®−a ®· ®−ỵc tu©n thđ mét c¸ch ch¨t chÏ hay ch−a * Joseph juran : chÊt l−ỵng lµ phï hỵp víi mơc ®Ých §Þnh nghÜa nµy cđa juran ®· ®Ị cËp tíi nhu cÇu cđa kh¸ch hµng vỊ s¶n phÈm mµ doanh nghiƯp ®Þnh cung cÊp Chøc n¨ng cđa chÊt l−ỵng ë ®©y kh«ng ph¶i chØ lµ ch−c n¨ng tra , kiĨm tra mµ cßn lµ mét bé phËn cđa c«ng t¸c qu¶n lý cđa tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng tỉ chøc * Deming vµ Ishikawa : ChÊt l−ỵng lµ mét qu¸ tr×nh chø kh«ng ph¶i lµ mét c¸i ®Ých Theo ®Þnh nghÜa nµy th× chÊt l−ỵng lµ mét tr¹ng th¸i liªn quan tíi s¶n phÈm, dÞch vơ, ng−êi , qu¸ tr×nh ®¸p øng hc v−ỵt qua k× väng cđa kh¸ch hµng v× vËy nã ®ßi hái c¸c tỉ chøc ph¶i liªn tơc c¶i tiÕn chÊt l−ỵng * ChÊt l−ỵng lµ lỵi thÕ c¹nh tranh cđa chóng ta : §Þnh nghÜa nµy cho r»ng u tè chÊt l−ỵng lµ u tè quan träng nhÊt ®em l¹i thµnh c«ng cho mét tỉ chøc mét lỵi thÕ cho mét tỉ chøc so víi c¸c ®èi thđ c¹nh tranh kh¸c vµ nã còng thĨ hiƯn søc m¹nh c¹nh tranh cđa mét tỉ chøc trªn thi tr−êng * ChÊt l−ỵng lµ sù tho¶ m·n cđa kh¸ch hµng : §Þnh nghÜa nµy cho chóng ta thÊy mét s¶n phÈm ®−ỵc s¶n xt cã chÊt l−ỵng hay kh«ng hoµn toµn phơ thc vµo sù ®¸nh gi¸ cđa kh¸ch hµng NÕu s¶n phÈm ®ã lµm kh¸ch hµng tho¶ m·n vµ v−ỵt trªn sù mong ®ỵi cđa hä th× s¶n phÈm ®ã cã chÊt l−ỵng cao ,cßn nh÷ng s¶n phÈm kh«ng lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng th× nh÷ng s¶n phÈm ®ã kh«ng cã chÊt l−ỵng SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M *ISO 9000:2000: ChÊt l−ỵng lµ møc ®é cđa mét tËp hỵp c¸c ®Ỉc tÝnh vèn cã ®¸p øng c¸c yªu cÇu C¸c ®Ỉc tÝnh bao gåm: vËt lý, c¶m quan ,hµnh vi, thêi gian, ergonomic, chøc n¨ng vµ c¸c ®Ỉc tÝnh nµy ph¶i ®¸p øng ®−ỵc c¸c yªu cÇu x¸c ®Þnh, ngÇm hiĨu chung hay b¾t bc Trong sè c¸c ®Þnh nghÜa trªn vỊ chÊt l−ỵng th× ®Þnh nghi· theo ISO9000:2000 lµ ®Þnh nghÜa tỉng qu¸t vµ ®−ỵc hÇu hÕt c¸c qc gia trªn thÕ giíi thõa nhËn 1.2 HƯ thèng c¸c nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l−ỵng s¶n phÈm a Nhãm chØ tiªu cã thĨ so s¸nh ®−ỵc Lµ chØ tiªu cã thĨ tÝnh to¸n ®−ỵc dùa trªn c¬ së c¸c sè liƯu ®iỊu tra ,thu thËp tõ ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh cđa c«ng ty Nhãm chØ tiªu chÊt l−ỵng bao gåm : + ChØ tiªu tû lƯ s¶n phÈm sai háng : chi tiªu nµy dïng ®Ĩ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh chÊt l−ỵng s¶n phÈm s¶n xt kinh doanh - Dïng th−íc ®o hiƯn vËt ®Ĩ tÝnh to¸n : Tû lƯ sai háng = Sè l−ỵng s¶ n phÈm háng x100% Tỉng sè l−ỵng s¶ n phÈm Dïng th−íc ®o gi¸ trÞ ®Ĩ tÝnh: Chi phÝ vỊ s¶n phÈm háng Tû lƯ sai háng = x100% Tỉng chi phÝ toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ + §é lƯch chn vµ tû lƯ s¶n phÈm ®¹t chÊt l−ỵng: n §é lƯch chn = ∑ (X i −X ) i =1 n −1 Trong ®ã: X : lµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm tiªu chn (lÊy lµm mÉu ®Ĩ so s¸nh ) Xi: lµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm ®em so s¸nh KI L n: lµ sè l−ỵng s¶n phÈm ®em so s¸nh Sè s¶n phÈm ®¹t chÊt l−ỵng TØ lƯ s¶n phÈm ®¹t chÊt l−ỵng= x 100% Tỉng sè s¶n phÈm ®−ỵc kiĨm tra + ChØ tiªu hƯ sè phÈm cÊp b×nh qu©n: chØ tiªu nµy ding ®Ĩ ph©n tÝch thø h¹ng cđa chÊt l−ỵng s¶n phÈm H= ∑ (Qi xPi ) ∑ (Q xP ) i Trong ®ã: SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M H : hƯ sè phÈm cÊp b×nh qu©n Qi : sè l−ỵng s¶n phÈm lo¹i i Pi : ®¬n gi¸ s¶n phÈm lo¹i i P1 : ®¬n gi¸ s¶n phÈm lo¹i b nhãm chØ tiªu kh«ng thĨ so s¸nh ®−ỵc - §é bỊn (ti thä s¶n phÈm ) lµ thêi gian sư dơng s¶n phÈm cho ®Õn s¶n phÈm ®ã h− háng hoµn toµn , nã ®−ỵc tÝnh b»ng thêi gian sư dơng trung b×nh - §é tin cËy cđa s¶n phÈm lµ thêi gian sư dơng ®iỊu kiƯn b×nh th−êng vÉn gi÷ nguyªn ®−ỵc ®Ỉc tÝnh cđa nã , c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh bao gåm : x¸c st sư dơng kh«ng háng ,c−êng ®é x¶y háng , khèi l−ỵng c«ng viƯc trung b×nh ®Õn háng §Ỉc ®iĨm chÊt l−ỵng s¶n phÈm - ChÊt l−ỵng ®−ỵc ®o bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu NÕu mét s¶n phÈm v× lý nµo ®ã mµ kh«ng ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu , kh«ng ®−ỵc thÞ tr−êng chÊp nhËn th× bÞ coi lµ chÊt l−ỵng kÐm , cho dï tr×nh ®é c«ng nghƯ ®Ĩ chÕ t¹o s¶n phÈm ®ã cã thĨ rÊt hiƯn ®¹i - Do chÊt l−ỵng ®−ỵc bëi sù tho¶ m·n nhu cÇu Mµ nhu cÇu th× l¹i lu«n biÕn ®ỉi nªn chÊt l−ỵng còng ph¶i lu«n biÕn ®ỉi theo thêi gian theo nhu cÇu cđa kh¸ch hµng , theo thêi gian vµ kh«ng gian mçi ®iỊu kiƯn sư dơng V× vËy , ph¶i ®Þnh kú xem xÐt l¹i c¸c yªu cÇu chÊt l−ỵng - Khi ®¸nh gi¸ chÊt l−ỵng cđa mét ®èi t−ỵng , ta ph¶i xÐt vµ chØ xÐt tíi mäi ®Ỉc tÝnh cđa ®èi t−ỵng cã liªn quan tíi sù tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu thĨ Trong t×nh hng hỵp ®ång hay ®· ®−ỵc ®Þnh chÕ th× th−êng c¸c nhu cÇu ®· qui ®Þnh c¸c t×nh hng kh¸c , c¸c nhu cÇu tiỊm Èn cÇn ®−ỵc t×m vµ x¸c ®Þnh - ChÊt l−ỵng kh«ng ph¶i chØ lµ thc tÝnh cđa s¶n phÈm ,hµng ho¸ mµ ta vÉn hiĨu hµng ngµy chÊt l−ỵng cã thĨ ¸p dơng cho mäi thùc thĨ ,®o cã thĨ lµ s¶n phÈm, mét ho¹t ®éng, mét qu¸ tr×nh, mét doanh nghiƯp hay m«t ng−êi - CÇn ph©n biƯt gi÷a chÊt l−ỵng vµ cÊp chÊt l−ỵng CÊp chÊt l−ỵng lµ phÈm cÊp hay thø h¹ng ®Þnh cho c¸c ®èi t−ỵng cã cïng chøc n¨ng sư dơng nh−ng kh¸c vỊ yªu cÇu chÊt l−ỵng C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm * Nhu cÇu thÞ tr−êng Nhu cÇu lµ xt ph¸t ®iĨm cđa qu¸ tr×nh s¶n xt kinh doanh cđa bÊt kú mét doanh nghiƯp nµo ViƯc s¶n xt c¸i g× ? víi khèi l−ỵng bao nhiªu ? s¶n xt b»ng c«ng nghƯ g× ? vµ víi møc chÊt l−ỵng nh− thÕ nµo hoµn toµn thÞ tr−êng qut ®Þnh C¬ cÊu ,tÝnh chÊt vµ xu h−íng vËn ®éng cđa nhu cÇu t¸c ®éng lín tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp chÊt l−ỵng cã thĨ ®−ỵc ®¸nh gi¸ cao ë thÞ tr−êng nµy nh−ng l¹i thÊp ë thÞ tr−êng kh¸c V× vËy chÊt l−ỵng s¶n phÈm lu«n ®−ỵc g¾n víi nhu cÇu thÞ tr−êng * Lùc l−ỵng lao ®éng cđa doanh nghiƯp SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M Con ng−êi gi÷ vÞ trÝ quan nhÊt doanh nghiƯp , qut ®Þnh tíi sù thµnh b¹i vµ ®¹t ®−ỵc mơc tiªu cu¶ doanh nghiƯp , ®¨c biƯt víi doanh nghiƯp det may can nhiªu s−c lao ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cho mét s¶n phÈm Tuy víi tr×nh ®é tay nghỊ cđa c«ng nh©n kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cao l¾m nh−ng còng ®ßi hái ®é khÐo lÐo cao nhËn thøc râ vỊ qui tr×nh c«ng nghƯ vµ kü tht chuyªn m«n , kinh nghiƯm , kü n¨ng thùc hµnh cđa ng−êi lao ®éng víi tay nghỊ phï hỵp víi c«ng nghƯ s¶n xt nh−ng chÊt l−ỵng kh«ng chØ phơ thc vµo tr×nh ®é cđa lao ®éng mµ cßn phơ thc vµo ý thøc tr¸ch nhiƯm vµ tinh thÇn hỵp t¸c cđa tham gia cđa ng−êi lao ®éng Do vËy mn ®¶m b¶o vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm th× ph¶i quan t©m tíi ®Çu t− ph¸t triĨn kh«ng ngõng n©ng cao cao chÊt l−ỵng ngn nh©n l−c §©y còng lµ nhiƯm vơ cơc kú quan träng cđa qu¶n chÊt l−ỵng *Kh¶ n¨ng vỊ c«ng nghƯ cđa doanh nghiƯp Víi mçi doanh nghiƯp ,c«ng nghƯ lu«n lµ nh÷ng u tè quan träng t¸c ®éng nhiỊu nhÊt tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm ChÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa doanh nghiƯp phơ thc rÊt lín vµo tr×nh ®é c«ng nghƯ hiªn ®¹i hay kh«ng ? c¬ c¸u tÝnh ®ång bé … ®Ỉc biƯt lµ víi nh÷ng doanh nghiƯp cã tr×nh ®é tù ®éng ho¸ cao mỈc dï víi doanh nghiƯp det may th× kh«ng c©n thiÕt tr×nh ®é hiªn ®¹i ho¸ qu¸ cao sÏ g©y sù tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt nh−ng còng cÇn tr×nh ®é hiƯn ®¹i ho¸ ë mét sè kh©u kü tht cao sÏ n©ng cao chÊt l−ỵng vµ n¨ng xt h¬n Tr×nh ®é c«ng nghƯ cđa doanh nghiƯp kh«ng thĨ t¸ch dêi tr×nh ®é c«ng nghƯ trªn thÕ giíi Do ®ã , doanh nghiƯp mn s¶n xt s¶n phÈm cã chÊt l−ỵng cã ®đ søc c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiƯp ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch c«ng nghƯ phï hỵp , cho phÐp øng dơng c¸c thµnh tùu khoa häc cđa thÕ giíi ®ång thêi khai th¸c tèi ®a ngn c«ng nghƯ s½n cã nh»m t¹o s¶n phÈm cã chÊt l−ỵng cao víi chi phÝ hỵp lý *Nguyªn vËt liƯu Nguyªn vËt liƯu lµ u tè quan träng ®Ỉc biƯt víi ngµnh dƯt may th× nã l¹i cµng kh¼ng ®Þnh tÇm quan träng cđa m×nh h¬n n÷a v× ngµnh dƯt may nã lµ u tè chđ u lµm lªn s¶n phÈm vµ chiÕm tû träng lín gi¸ thµnh s¶n phÈm Nã lµ u tè trùc tiÕp ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm *Tr×nh ®é qu¶n lý cđa doanh nghiƯp Tr×nh ®é qu¶n lý nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l−ỵng nãi riªng lµ mét nh©n tè quan träng c¬ b¶n thóc ®Èy nhanh tèc ®é c¶i tiÕn chÊt l−ỵng s¶n phÈm C¸c chuyªn gia chÊt l−ỵng cho r»ng thơc tÕ cã tíi 80% c¸c vÊn ®Ị lµ qu¶n lý g©y V× vËy ngµy nãi ®Õn qu¶n lý chÊt l−ỵng ng−êi ta cho r»ng ®ã chÝnh lµ chÊt l−ỵng qu¶n lý * Sù phøc t¹p cđa s¶n phÈm Ngoµi c¸c u tè trªn ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm cßn cã mét u tè kh¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã chÝnh lµ sù t¹p cđa s¶n phÈm Mét s¶n phÈm cµng phøc t¹p th× ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cµng cao , vµ tr×nh ®é c«ng nghƯ còng ph¶i hiƯn ®¹i h¬n ,còng nh− vËy ®èi víi tr×nh ®é tay nghỊ cđa c«ng nh©n còng ph¶i cao h¬n vµ thµnh th¹o h¬n SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M Vai trß cđa chÊt l−ỵng vµ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm ChÊt l−ỵng s¶n phÈm ®· ®−ỵc chó träng tõ n¨m 1700 tr−¬c c«ng nguyªn Khi ®ã vua sø babykon , «ng Hammurabi ®· cho ®êi bé lt rÊt nghiªm ngỈt vỊ yªu cÇu chÊt l−ỵng ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng cã tªn lµ Codex Hammurabi Theo bé lt nµy nÕu c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng phï hỵp víi yªu cÇu th× c¸c chuyªn gia x©y dùng ph¶i chÞu nh÷ng h×nh ph¹t rÊt nỈng lỊ Cïng víi sù ph¸t triĨn m¹nh mÏ cđa khoa häc-kü tht -c«ng nghƯ nỊn c«ng nghiƯp hiƯn ®¹i vµ nh÷ng quan niƯm míi vỊ chÊt l−ỵng , nh÷ng yªu cÇu vỊ chÊt l−ỵng ®· trë lªn ®ång bé vµ ®Çy ®đ h¬n §Ỉc biƯt víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ nỊn kinh tÕ vµ sù h×nh thµnh c¸c khu vùc kinh tÕ trªn thÕ giíi ®· ®Ỉt doanh nghiƯp tr−íc søc Ðp lín cđa thÞ tr−êng Mơc ®Ých ci cïng cđa doanh nghiƯp tham gia vµo thÞ tr−êng lµ lỵi nhn, lỵi nhn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ doanh nghiƯp bá vèn ®Ĩ kinh doanh Nh−ng ®Ĩ cã ®−ỵc lỵi nhn cao , tr−íc ®©y c¸c doanh nghiƯp dïng c¸c c«ng s¶n l−ỵng , gi¸ c¶ ®Ĩ c¹nh tranh nh−ng tíi ®iỊu ®ã kh«ng cßn phï hỵp n÷a mµ thø ®Ĩ c¹nh tranh phï hỵp giê lµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm §èi víi doanh nghiƯp , chÊt l−ỵng cao sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh , ®¼m b¶o an toµn cho ng−êi sư dơng sư dơng s¶n phÈm , t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thơ s¶n phÈm trªn c¬ së ®ã t¨ng lỵi nhn cho doanh nghiƯp Cßn ®èi víi nỊn kinh tÕ qc d©n , chÊt l−ỵng s¶n phÈm tèt , ®Ỉc biƯt ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm xt khÈu , sÏ lµm t¨ng uy tÝn cđa n−íc ®ã trªn thÞ tr−êng qc tÕ ViƯc ViƯt Nam gia nhËp khu vùc mËu dÞch tù ASEAN (AFTA) vµ t−¬ng lai sÏ h×nh thµnh khu vùc mËu dÞch tù (FTA) bao gåm c¸c n−íc ASEAN vµ Trung Qc –mét thÞ tr−êng to lín gÇn tû d©n – sÏ ®Ỉt c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam tr−íc nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi cïng víi nh÷ng th¸ch thøc to lín tõ thÞ tr−êng n−íc vµ khu vùc Khi ®ã hµng rµo th quan kh«ng cßn lµ u tè ng¨n c¶n sù th©m nhËp vµo thÞ tr−êng ViƯt Nam cđa c¸c doanh nghiƯp khèi mµ chØ cßn l¹i mét hµng rµo nhÊt ®ã lµ chÊt l−ỵng §iỊu nµy bc c¸c doanh nghiƯp ViƯt Nam tõ b©y giê ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng , t¹o dùng uy tÝn vµ th−¬ng hiƯu s¶n phÈm lßng ng−êi tiªu dïng N©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm cã tÇm quan träng sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiƯp chÊt l−ỵng , gi¸ c¶ vµ thêi gian giao hµng lµ mét ba u tè quan träng nhÊt qut ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cđa doanh nghiƯp Trong ®iỊu kiƯn më réng giao l−u kinh tÕ qc tÕ nh− hiƯn doanh nghiƯp mn tån t¹i vµ ph¸t triĨn th× ph¶i t×m ®−ỵc thÕ m¹nh c¹nh tranh cđa m×nh chÊt l−ỵng s¶n phÈm lµ mét nh÷ng chiÕn l−ỵc c¹nh tranh c¬ b¶n nhÊt cđa rÊt nhiỊu doanh nghiƯp trªn thÕ giíi hiƯn Nhê chÊt l−ỵng cao lµm t¨ng uy tÝn cđa doanh nghiƯp , gi÷ ®−ỵc kh¸ch hµng cò vµ thu hót kh¸ch hµng míi më r«ng thÞ tr−êng , t¹o c«ng ¨n viƯc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng N©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng n¨ng st lao ®éng cđa doanh nghiƯp nhê s¶n phÈm lam cã gi¸ trÞ lín h¬n , b¶o vƯ m«i tr−êng , vµ SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M ®¶m b¶o an toµn sư dơng , n©ng cao hiƯu qu¶ cđa ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh tõ ®ã t¹o c¬ së cho sù ph¸t triĨn l©u dµi vµ bỊn v÷ng cđa doanh nghiƯp §øng trªn gi¸c ®é nỊn kinh tÕ qc d©n, n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng n¨ng st lao ®éng x· héi, chÊt l−ỵng s¶n phÈm t¨ng sÏ dÉn ®Õn t¨ng gi¸ trÞ sư dơng vµ lỵi Ých kinh tÕ x· héi trªn mét ®¬n vÞ chi phÝ ®Çu vµo, tiÕt kiƯm tµi nguyªn, gi¶m « nhiƠm m«i tr−êng V× vËy, n©ng cao chÊt l−ỵng kh«ng chØ lµ vÊn ®Ị cđa doanh nghiƯp mµ cßn lµ chiÕn l−ỵc quan träng ph¸t triĨn kinh tÕ x· héi cđa ®Êt n−íc Mét sè yªu cÇu ®èi víi viƯc n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm Thø nhÊt, N©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm lµ ®Ĩ ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cđa ng−êi sư dơng §©y lµ yªu cÇu ®Çu tiªn vµ lµ quan träng nhÊt Nhu cÇu cđa ng−êi tiªu dïng lu«n biÕn ®éng theo xu h−íng t¨ng lªn v× vËy n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm còng ph¶i tu©n theo xu h−íng nµy Thø hai, N©ng cao chÊt l−ỵng ph¶i ®i ®«i víi gi¶m chi phÝ Xu h−íng cđa ng−êi tiªu dïng lµ mn cã nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−ỵng cao h¬n nh−ng víi gi¸ thÊp h¬n V× vËy, yªu cÇu ®Ỉt ®èi víi mçi doanh nghiƯp n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm lµ kh«ng ®−ỵc lµm chi phÝ t¨ng lªn mét c¸ch ®éi biÕn mµ ph¶i lu«n t×m c¸ch gi¶m thiĨu nh÷ng chi phÝ kh«ng phï hỵp Thø ba, N©ng cao chÊt l−ỵng cÇn g¾n víi n©ng cao tr¸ch nhiƯm víi x· héi N©ng cao chÊt l−ỵng ph¶i ®ång thêi gi¶m ®−ỵc « nhiƠm m«i tr−êng, c¸c chÊt th¶i qu¸ tr×nh s¶n xt ph¶i ®−ỵc xư lý tr−íc th¶i m«i tr−êng bªn ngoµi vµ s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y « nhiƠm m«i tr−êng sư dơng MỈt kh¸c, n©ng cao chÊt l−ỵng ph¶i ®i ®«i víi ®¶m b¶o an toµn lao ®éng cho ng−êi lao ®éng, thêi gian lµm thªm giê ph¶i tu©n theo lt ®Þnh cđa qc gia vµ qc tÕ , ph¶i phï hỵp víi kh¶ n¨ng cđa ng−êi lao ®éng , lùc l−ỵng lao ®éng ph¶i ®é ti lao ®éng Mét s¶n phÈm dï cã chÊt l−ỵng cao ®Õn ®©u nh−ng no ®−ỵc s¶n xt ®iỊu kiƯn kh«ng an toµn vêi ng−êi lao ®éng , g©y « nhiƠm m«i tr−êng còng kh«ng ®−ỵc thÞ tr−êng chÊp nhËn , ®Ỉc biƯt víi c¸c thÞ tr−êng khã tÝnh nh− Mü- Eu-NhËt b¶n §©y lµ tiªu chn b¾t bc tiªu chn tr¸ch nhiƯm x· héi SA8000 KI L II chÊt l−ỵng s¶n phÈm dƯt may vµ chÊt l−ỵng ¸o ph«ng Mét sè kh¸i niƯm cã liªn quan - ChÊt l−ỵng cđa ngµnh dƯt( hay chÊt l−ỵng cđa chÊt v¶i ) §ã lµ chÊt l−ỵng s¶n phÈm ®Çu cđa ngµnh dĐt nã còng co liªn quan trùc tiÕp tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa ngµnh may v× ®ã lµ nguyªn vËt liƯu chÝnh cÊu t¹o lªn s¶n phÈm cđa ngµnh may ®Ỉc biƯt víi chÊt l−ỵng mỈt hµng ¸o ph«ng th× ®iỊu nµy cµng trë lªn quan träng h¬n bëi v× ta mỈc mét chiÕc ¸o ta sÏ c¶m nhËn ®−ỵc chÊt l−ỵng chÊt v¶i cđa chiÕc ¸o ®ã ®Ỉc biƯt lµ ¸o ph«ng mét lo¹i ¸o ®−ỵc lµm tõ chÊt liƯu rÊt mỊn nªn ng−êi ta cã thĨ c¶m nhËn ®−ỵc v× vËy chÊt l−ỵng ¸o ph«ng phơ thc kh¸ nhiỊu u tè nµy SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M - ChÊt liƯu chØ may chÊt l−ỵng ¸o ph«ng hay s¶n phÈm dƯt may nãi chung th× mét u tè kh«ng kÐm phÇn quan träng ®ã lµ chÊt liƯu cđa chØ may v× x· héi cµng hiƯn ®¹i vµ cµng v¨n minh th× tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ cµng cao ®ã ng−êi ta sÏ rÊt ng¹i ph¶i kh©u mét chiÕc ¸o bÞ tt chØ dï ®ã lµ mét chiÕc ¸o tèt ®i nòa th× rÊt cã thĨ nã sÏ bÞ bá ®i v× vËy ta cã thĨ thÊy ®−ỵc tÇm quan träng cđa u tè dï nhá nh−ng kh«ng thĨ bá qua ®−ỵc nã kh«ng ph¶i nguyªn liƯu chÝnh cÊu thµnh lªn chiÕc ¸o nh−ng còng lµ nguyªn vËt liƯu ®Ĩ may ¸o - Kü tht thiÕt kÕ ¸o ph«ng lµ viƯc thiÕt lËp thêi gian ®êi cđa mét s¶n phÈm ¸o ph«ng míi víi nh÷ng u tè nµo ®Ĩ thu ®−ỵc mét s¶n phÈm ¸o ph«ng míi mang l¹i doanh thu vµ lỵi nhn lín cho doanh nghiƯp Nã gåm ba u tè chđ chèt lµ: ph−¬ng ph¸p c«ng nghƯ vµ thđ tơc - Qu¸ tr×nh s¶n xt ¸o ph«ng tËp hỵp c¸c ho¹t ®éng, ph−¬ng ph¸p, thùc hµnh, biÕn ®ỉi mµ ng−êi lµm ®Ĩ ph¸t triĨn vµ tr× c¸c s¶n phÈm ®ã vµ nhiỊu s¶n phÈm kÕt hỵp nh−: c¸c kÕ ho¹ch dù ¸n, tµi liƯu thiÕt kÕ, m· ngn c¸c tµi liƯu kiĨm tra,sù so s¸nh s¶n phÈm thiÕt kÕ vµ ®¬n ®Ỉt hµng - N¨ng lùc qu¸ tr×nh ¸o ph«ng miªu t¶ ph¹m vi kÕt qu¶ mong ®ỵi cã thỴ ®¹t ®−ỵc tu©n thđ mét qu¸ trinh s¶n xt khÐp kÝn N¨ng lùc cđa qu¸ tr×nh s¶n xt ¸o ph«ng lµ thÞ phÇn cđa s¶n phÈm míi tung ngoµi thÞ tr−êng vµ c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triĨn cđa mét doanh nghiƯp dƯt may Ngoµi cßn cã sù ®¸p øng nhanh chãng vỊ tiÕn ®é thêi gian theo hỵp ®ång hoµn thµnh nhanh hay chËm còng phơ thc vµo n¨ng lùc cđa doanh nghiƯp §Ỉc ®iĨm chÊt l−ỵng ¸o ph«ng vµ c¸c u tè nguyªn vËt liƯu cã liªn quan ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng ¸o ph«ng 2.1 §Ỉc ®iĨm cđa mỈt hµng ¸o ph«ng * Thø nhÊt vỊ thiÕt kÕ mÉu Mét s¶n phÈm dƯt may bÊt kú th× ®Çu tiªn lµ thiÕt kÕ vµ sư lý mÉu §©y lµ mét kh©u cùc kú quan träng ®ßi hái ®é s¸ng t¹o cao vµ hµm l−ỵng chÊt s¸m chøa kh©u nµy còng rÊt nhiỊu cã thĨ víi mÉu kh¸c nã cã gi¸ trÞ kh¸c nh−ng víi tÝnh to¸n tõ tr−íc tíi th× cã nh÷ng mÉu thiÕt kÕ lªn tíi hµng ngµn USD ®©y chØ lµ thèng kª ®−ỵc víi mỈt hµng ¸o ph«ng còng vËy nh÷ng mÉu thiÕt kÕ ®Đp vµ hỵp lý lu«n lµ vÊn ®Ị ®−ỵc quan t©m ®èi víi nh÷ng nhµ s¶n xt * Thø hai lµ thùc hiƯn hoµn thµnh s¶n phÈm §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh thùc hiƯn s¶n xt s¶n phÈm ¸o ph«ng §Çu tiªn ng−êi ta mang v¶i c¾t theo mÉu vµ l¾p r¸p thµnh mét chiÕc ¸o hoµn chØnh nh÷ng c«ng viƯc nµy sÏ ®−ỵc ®¶m nhiƯm bëi c¸c c«ng nh©n x−ëng s¶n xt * Thø ba vai trß cđa c¸c nhµ qu¶n lý §èi víi s¶n phÈm nµy th× còng nh− c¸c s¶n phÈm kh¸c th× u tè nµy còng lµ mét u tè quan ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng C¸c nhµ qu¶n lý sÏ ®ua c¸c qut ®Þnh sÏ cho s¶n xt nh÷ng s¶n phÈm nµo SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M vµ nhËp khÈu nh÷ng d©y chun s¶n xt nµo ®iỊu nµy sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi chÊt l−ỵng cđa s¶n phÈm mỈt hµng nµy * MÉu m· cđa thiÕt kÕ lu«n thay ®ỉi theo nhu cÇu cđa kh¸ch hµng v× vËy sù ®¸nh gi¸ møc ®é chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng còng thay ®ỉi ,doanh nghiƯp ph¶i lu«n lµm míi mÉu thiÕt kÕ cho nã phï hỵp víi thùc tÕ * Ỹu tè c«ng nghƯ còng ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng cđa s¶n phÈm c«ng nghƯ thay ®ỉi th× doanh nghiƯp còng ph¶i thay ®ỉi c«ng nghƯ cho phï hỵp víi thêi ®¹i ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng cđa s¶n phÈm nµy * DƠ nh©n b¶n vµ dƠ bÞ ¨n c¾p b¶n qun së h÷u ®èi víi s¶n phÈm míi Do u tè cđa s¶n phÈm ¸o ph«ng lµ mét s¶n phÈm theo mèt v× vËy c¸c s¶n phÈm nµy ph¶i th−êng ®óng kho¶ng thêi gian vµ phï hỵp víi ng−êi tiªu dïng Bëi vËy mµ c¸c s¶n phÈm nµy dƠ bÞ nh¸i mèt ¨n c¾p mÉu mèt bëi c¸c doanh nghiƯp t− nh©n nhá kh¸c * Chu kú sèng cđa s¶n phÈm ng¾n ChÝnh v× lý theo mèt theo thêi gian mµ chu kú cđa s¶n phÈm ¸o ph«ng th−êng ng¾n kh«ng dµi, ®ã cÇn ph¶i ®Çu t− cho ph¸t triĨn nhiỊu h¬n chó träng vµo thay ®ỉi mÉu mèt cho phï hỵp víi nhu cÇu thÞ tr−êng vỊ lo¹i s¶n phÈm hay mỈt hµng nµy * TÝch hỵp bëi nhiỊu u tè : Tõ c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa s¶n phÈm ¸o ph«ng chóng ta cã thĨ thÊy ®−ỵc sù tÝch hỵp cđa nhiỊu u tè trª l¹i th× chóng ta cã thĨ thÊy râ ®−ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa s¶n phÈm nµy ®Ĩ cã thĨ nghiªn cøu râ qu¸ tr×nh c¶i tiÕn chÊt l−ỵng còng nh− c¸c biƯn ph¸p kh¶ thi h¬n ®Ĩ ¸p dơng cho viƯc n©ng cao chÊt l−ỵng cđa s¶n phÈm n¸y mét c¸ch hiƯu qu¶ nhÊt 2.2 §Ỉc ®iĨm chÊt l−ỵng cđa mỈt hµng ¸o ph«ng * ChÊt l−ỵng ¸o ph«ng thay ®ỉi theo thêi gian sư dơng : Nh÷ng thêi kú tr−íc ®©y th× qu¸ tr×nh s¶n xt ¸o ph«ng lµ thđ c«ng ®−ỵc thay thÕ b»ng m¸y mãc vµ ®©y chun c«ng nghƯ th× vÉn ®−ỵc chÊp nhËn vµ lóc ®Çu kh¸ch hµng ch−a ®ßi hái cao vỊ chÊt l−ỵng cđa chÊt v¶i nguyªn vËt liƯu lµm ¸o ph«ng v× hä nghÜ lµ nh− hiƯn t¹i lµ kh¸ tho¶ m·n song sau nhu cÇu lu«n thay ®ỉi vµ ®ßi hái ¸o ph«ng cÇn cã chÊt l−ỵng cao h¬n nh− chÊt liƯu v¶i mÉu m· hay mÇu s¾c vv Còng chÝnh yªu cÇu vỊ hỵp mèt mµ c¸c s¶n phÈm ¸o ph«ng lu«n thay ®ỉi theo thêi gian sư dơng mét chu kú sèng cđa s¶n phÈm ¸o ph«ng chØ thêi gian kh¸ ng¾n kh«ng dµi l¾m nh− cã thĨ chØ h¬n mét n¨m hc tíi gÇn hai n¨m lµ nhiỊu *ChÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng thơ thc rÊt lín vµo c«ng nh©n s¶n xt trùc tiÕp s¶n phÈm nµy ChÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng kh«ng chØ phơ thc nhiỊu vµo nhµ thiÕt kÕ mµ cßn phơ thc nhiỊu vµo nh÷ng ng−êi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xt c¸c mỈt hµng nµy mét sè thùc tÕ ®· chøng minh ®iỊu nµy cho thÊy mét mÉu thiÕt kÕ ®Đp nh−ng may chËt ho¹c réng th× s¶n phÈm ®ã sÏ khã ®−ỵc kh¸ch hµng chÊp nhËn ho¹c nhiỊu nçi kh¸c mµ kh«ng thỴ kĨ hÕt ë ®©y V× vËy ë ®©y cÇn sù phèi hỵp chỈt chÏ tõ nhµ thiÕt kÕ mÉu tíi c¸c nh©n viªn thùc hiƯn mÉu ®ã ®Ĩ cã ®−ỵc mét s¶n phÈm cã chÊt l−ỵng cao SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M • ViƯc lùa chän h×nh thøc nµo sè c¸c h×nh thøc trªn t thc vµo yªu cÇu cđa c«ng viƯc, kh¶ n¨ng vỊ tµi chÝnh vµ ®iÌu kiƯn thùc tÕ cđa C«ng ty vµ chän mét h×nh thøc hay kÕt hỵp c¸c h×nh thøc l¹i víi cho cã hiƯu qu¶ nhÊt Chi phÝ thùc hiƯn gi¶i ph¸p: Chi phÝ b×nh qu©n mét kho¸ ®µo t¹o kiÕn thøc chÊt l−ỵng vµo kho¶ng gÇn chơc triƯu ®ång Chi phÝ ®µo t¹o n¨m cho mét nhµ t¹o mÉu vµo kho¶ng gÇn triƯu ®ång Nhµ t¹o mÉu thiÕt kÕ ®i häc th× ®−ỵc h−ëng 50% l−¬ng vµo kho¶ng h¬n mét triƯu ®ång trªn mét th¸ng Møc l−¬ng mét nhµ t¹o mÉu ®−ỵc h−ëng n¨m vµo kho¶ng 30 ®Õn h¬n 30 triƯu ®ång Gi¸ trÞ s¶n xt gi¶m c¸c nhµ t¹o mÉu ®i häc n¨m kho¶ng 30 triƯu ®Õn h¬n 30 triƯu ®ång Tỉng chi phÝ ®i häc cđa kho¶ng nhµ t¹o mÉu vµo kho¶ng =4*(8+24+30)=248 triƯu ®ång VËy tỉng chi phÝ cđa gi¶i ph¸p lµ vµo kho¶ng=248+10=258 triƯu ®ång Sè tiỊn nµy t−¬ng ®èi lín nh−ng xÐt vỊ l©u dµi th× sè tiỊn nµy l¹i lµ nhá 4.hiƯu qu¶ cđa gi¶i ph¸p Víi gi¶i ph¸p trªn, CBCNV c«ng ty sÏ ®−ỵc n©ng cao c¶ vỊ sè l−ỵng vµ chÊt l−ỵng NhËn thøc cđa c¸n bé qu¶n lý chÊt l−ỵng vµ nh÷ng thµnh viªn kh¸c C«ng ty vỊ chÊt l−ỵng ®−ỵc n©ng cao Tr×nh ®é chuyªn m«n cđa c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu ®Ịu ®−ỵc n©ng cao mét c¸ch râ rƯt lµm cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ mÉu cđa s¶n phÈm lµm hoµn chØnh vµ tèt tõ ®Çu h¹n chÕ ®−ỵc c¸c lçi cho s¶n phÈm vµ tõ ®ã gi¶m ®−ỵc chi phÝ sưa ch÷a, n©ng cao ®−ỵc hiƯu qu¶, tÝnh chÝnh x¸c cđa s¶n phÈm, vµ nh− vËy th× chÊt l−ỵng s¶n phÈm ®−ỵc n©ng cao chÊt l−ỵng cđa tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm MỈt kh¸c kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cđa c¸c nhµ thiÕt kÕ mÉu vµ tr×nh ®é cđa CBNV c«ng ty vµ sù hiĨu biÕt cđa hä vỊ dù ¸n n©ng cao chÊt l−ỵng cđa doanh nghiƯp Khi tr×nh ®é cđa c¸c nhµ thiÕt kÕ t¹o mÉu ®−ỵc n©ng cao th× hä cã thĨ nhanh chãng ®¶m nhËn ®−ỵc c«ng viƯc cđa m×nh nh− vËy sÏ tiÕt kiƯm ®−ỵc mét kho¶ng thêi gian, gi¶m chi phÝ cho doanh nghiƯp, vµ ®ã sÏ kh«ng lµm l·ng phÝ ngn nh©n lùc cđa C«ng ty Theo sè liƯu thèng kª cđa c¸c c«ng ty dƯt may cđa chóng ta th× mèi quan hƯ gi÷a chÝ phÝ ®µo t¹o vµ doanh thu ®−ỵc thĨ hiƯn b¶ng sau: B¶ng biĨu hiƯn mèi quan hƯ gi÷a chi phÝ ®µo t¹o víi doanh thu STT SVTH: Chu ThÞ Lan Chi phÝ cho ®µo t¹o (x) doanh thu http://kilobooks.com tỉng 20 27 38 45 130 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng 200 300 400 500 1400 KI L Sư dơng ph−¬ng ph¸p håi qui – t−¬ng quant a x¸c ®Þnh ®−ỵc ph−¬ng tr×nh håi qui thĨ hiƯn mèi quan hƯ gi÷a chi phÝ cho ®µo t¹o vµ doanh thu nh− sau: Y=-24.7+11.5x Víi x=281.5 triƯu ®ång th× y= 3212.6 triƯu ®ång Râ rµng n©ng cao nhËn thøc vỊ chÊt l−ỵng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c CBCNV C«ng ty lµ mét sù ®Çu t− thÝch hỵp mang l¹i lỵi Ých cao vµ mang tÝnh chiÕn l−ỵc ®©y lµ mét chi phÝ thc chi phÝ phßng ngõa( hay phÇn chi phÝ phï hỵp chi phÝ chÊt l−ỵng ) lµ mét chiÕn l−ỵc gióp mäi ng−êi thùc hiƯn c«ng viƯc cã chÊt l−ỵng h¬n vµ hä lµm viƯc mét c¸ch cã hiƯu qu¶ h¬n ®ã lµ nh÷ng u tè quan träng lµm cho chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa c¸c doanh nghiƯp dƯt may cđa chóng ta ngµy cµng n©ng cao ®−ỵc chÊt l−ỵng s¶n phÈm hµng ho¸ cđa m×nh 5.§iỊu kiƯn thùc hiƯn gi¶i ph¸p C¸c C«ng ty dƯt may cđa chóng ta cÇn ph¶i lËp kÕ ho¹ch thĨ trªn c¬ së ®¸nh gi¸, ph©n lo¹i ngn lùc lao ®éng, ®ång thêi chn bÞ c¸c ngn lùc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c ®µo t¹o Th−êng xuyªn kiĨm tra vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−ỵng cđa c«ng t¸c ®µo t¹o §ßi hái ph¶i cã sù th−êng xuyªn tha gia cđa mäi thµnh viªn C«ng ty Cã ngn kinh phÝ ®µo t¹o cho c¸c häc viªn ®i häc ThËt c«ng b¨ng vµ kh¸ch quan viƯc lùa chän c¸c häc viªn vµ c«ng khai v× l¹i chän C¸c häc viªn ®−ỵc cư ®i häc ph¶I cã tinh thÇn ham häc hái, cè g¾ng t×m tßi ®Ĩ cã nh÷ng kiÕn thøc míi ®Ĩ sau kho¸ häc cã thĨ ®¶m nhiƯm c«ng viƯc mét c¸ch tèt h¬n vµ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao h¬n Gi¶i ph¸p 3:ThiÕt lËp c¸c nhãm chÊt l−ỵng 1.C¬ së lý ln Nhãm chÊt l−ỵng ®−ỵc ®êi t¹i NhËt B¶n vµo n¨m 1962 vµ ®· mang l¹i nh÷ng thµnh qu¶ to lín cho ng−êi NhËt.KĨ tõ ®ã nhãm chÊt l−ỵng ®· ®−ỵc nhiỊu n−íc vËn dơng.Ho¹t ®éng cđa nhãm chÊt l−ỵng mang tÝnh chÊt tËp thĨ, ë ®ã mäi ng−êi cïng gi¶i qªt ,®−a ý kiÕn vµ tËp hỵp l¹i thµnh mét gi¶i ph¸p tèt nhÊt cho vÊn ®Ị chÊt l−ỵng S¶n phÈm phÇn mỊm lµ s¶n phÈm cđa trÝ t vµ cã cÊu tróc phøc t¹p v× vËy ho¹t ®éng theo nhãm sÏ ®em l¹i mét cÊu tróc phÇn mỊm ®¬n gi¶n vµ hiỊu qu¶ nhÊt ®ång thêi cã vÊn ®Ị x¶y còng sÏ ®−ỵc gi¶i qut nhanh chãng 2.C¬ së thùc tiƠn SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M HiƯn bé phËn s¶n xt phÇn mỊm cđa c«ng ty cã trªn 200 CBNV,mçi ng−êi ®¶m nhiƯm mét c«ng viƯc kh¸c nhau,hä kh«ng trao ®ỉi ý kiÕn hay cïng lµm viƯc víi trõ hä gỈp vÊn ®Ị.Ho¹t ®éng cđa mçi phßng ban còng hoµn toµn c¸ch biƯt vµ kh«ng cã sù tham gia gãp ý gi÷a c¸c phßng ban víi nhau.MỈt kh¸c,thêi gian dµnh cho kh¾c phơc t−¬ng ®èi cao chiÕm tíi 33.3% thêi gian thùc hiƯn dù ¸n V× c¸c lý trªn mµ bé phËn cÇn ph¶i thiÕt c¸c nhãm chÊt l−ỵng Nhãm chÊt l−ỵng sÏ gióp c¸c thµnh viªn bé phËn thùc hiƯn c«ng viƯc tèt h¬n ®ång thêi còng gi¶m thêi gian kh¾c phơc dù ¸n 3.Néi dung cđa gi¶i ph¸p Thu hót sù tham gia cđa mäi ng−ßi :ViƯc lµm ®Çu tiªn x©y dùng nhãm chÊt l−ỵng lµ thu hót sù tham gia cđa mäi ng−êi bé phËn trªn tinh thÇn tù gi¸c kh«ng c−ìng Ðp.Tr−ëng c¸c phßng ban c«ng ty sÏ chÞu tr¸ch nhiƯm thu hót,l«i cn mäi ng−êi phßng ban m×nh phơ tr¸ch tham gia vµo viƯc thiÕt lËp c¸c nhãm chÊt l−ỵng th«ng qua phỉ biÕn cho hä thÊy ®−ỵc nh÷ng lỵi Ých cã thĨ ®¹t ®−ỵc nhãm chÊt l−ỵng ®−ỵc thµnh lËp vµ cã sù tham gia cđa hä Ph©n nhãm:Sau thu hót ®−ỵc sù tham gia cđa mäi ng−ßi sÏ tiÕn hµnh ph©n nhãm Mçi ng−êi sÏ ph¸t mét phiÕu ®¨ng kÝ vµo nhãm mµ hä c¶m thÊy thÝch thó vµ cã Ých cho hä c«ng viƯc Ng−êi nhãm cã thĨ lµ nh÷ng ng−êi cïng phßng ban,cïng thùc hiƯn mét c«ng viƯc,hay bao gåm nh÷ng ng−êi thc c¸c phßng ban kh¸c ,thùc hiƯn c¸c c«ng viƯc kh¸c ,miƠn hä c¶m thÊy thÝch thó tham gia vµo ho¹t ®éng cđa nhãm Sè l−ỵng ng−êi mét nhßm cã thĨ tõ ®Õn ng−êi BÇu nhãm tr−ëng :CÊc thµnh viªn nhãm sÏ tiÕn hµnh bÇu ng−êi ®øng ®Çu nhãm.Nhãm tr−ëng ph¶i lµ ng−êi cã n¨ng lùc l·nh ®¹o nhãm hc ®−ỵc mäi ng−êi nhãm tÝn nhiƯm BÇu th− ký: Sau c¸c nhãm ®· ®−ỵc thiÕt lËp c¸c thµnh viªn cđa c¸c nhãm sÏ bÇu mét ng−êi lµm th− ký.Th− ký sÏ lµ ng−êi ghi chÐp l¹i néi dung cđa cc häp cã c¸c nhãm cïng tham gia ®Ĩ gi¶i qut vÊn ®Ị vỊ chÊt l−ỵng hay ho¹ch ®Þnh c«ng t¸c chÊt l−ỵng cÇn cã sù tham gia cđa c¸c nhãm kh¸c TriĨn khai nhãm:Sau c«ng viƯc trªn hoµn thµnh ,nhãm chÊt l−ỵng sÏ ®i vµo ho¹t ®éng.Míi ®Çu cã thĨ ngµy nµo nhãm còng häp sau ®ã cã thĨ vµi ba ngµy häp mét lÇn vµ nhãm ®· ®i vµo ho¹t ®éng nỊn nÕp th× sè lÇn häp tèt nhÊt lµ lÇn mét th¸ng thêi gian ®−ỵc tiÕn hµnh ngoµi giê lµm viƯc,cã thĨ tr−íc lµm viƯc,sau hÕt thêi gian lµm viƯc hay giê gi¶i lao.§èi víi c¸c nhãm mµ sè ng−êi nhãm cïng lµm viƯc víi hay cïng mét phßng ban th× sè lÇn häp cã thĨ Ýt h¬n.Thêi gian cho mçi cc häp cã thĨ kÐo dµi 15phót ,30phut hay tiÕng 4.HiƯu qu¶ cđa gi¶i ph¸p KÕt qu¶ lín nhÊt,quan träng nhÊt c¸c nhãm chÊt l−ỵng mang l¹i lµ chÊt l−ỵng s¶n p hÈm phÇn mỊm cđa c«ng ty sÏ ®−ỵc ®¶m b¶o vµ n©ng cao ý thøc tù ngun tham gia cđa mäi thµnh viªn,cơ thĨ: SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M - Mäi ng−êi c«ng ty sÏ tù kiĨm so¸t ,kiĨm tra chÊt l−ỵng c«ng viƯc ®−ỵc giao - C«ng t¸c kiĨm so¸t ,kiĨm tra chÊt l−ỵng phÇn mỊm trë thµnh mét c«ng t¸c cđa toµn c«ng ty,do vËy cã tÝnh hƯ thèng,toµn diƯn vµ kh«ng chØ ph¸t hiƯn mµ cßn lµ phßng ngõa - Tr×nh ®é vµ tr¸ch nhiƯm cđa mäi ng−êi ®−ỵc n©ng cao ®iỊu ®ã lµm cho mäi ng−êi c«ng ty g¾n bã víi c«ng viƯc.Quan hƯ gi÷a mäi ng−êi c«ng ty ®−ỵc c¶i thiƯn §iỊu kiƯn thùc hiƯn gi¶i ph¸p - §−ỵc sù đng cđa ban l·nh ®¹o c«ng ty - Mäi ng−êi c«ng ty cã tinh thÇn ham häc hái - Sù tham gia cđa mäi ng−êi lµ tù ngun kh«ng c−ìng Ðp - Cã trỵ cÊp cho thêi gian häp - Mäi ng−êi qut t©m x©y dùng nªn mét tËp thĨ v÷ng m¹nh Gi¶i ph¸p :Qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng 1.C¬ së lý ln Chi phÝ chÊt l−ỵng cßn lµ mét tht ng÷ míi ®èi víi c¸c doanh ngiƯp ViƯt Nam.Lỵi Ých cđa viƯc sư dơng chi phÝ chÊt l−ỵng lµ sÏ lµm cho c¸c chØ sè tµi chÝnh hiƯn t¹i cđa doanh nghiƯp trë nªn râ rµng h¬n.ViƯc ®o l−êng chi phÝ chÊt l−ỵng sÏ lµm râ nh÷ng chi phÝ kh«ng phï hỵp tõ ®ã gióp mäi ng−êi doanh nghiƯp thùc hiƯn c¾t gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng phï hỵp nµy b»ng viƯc lµm ®óng tõ ®Çu.§ång thêi chi phÝ chÊt l−ỵng còng sÏ chØ cho mäi ng−êi thÊy ®−ỵc hiƯu qu¶ cđa c«ng t¸c chÊt l−ỵng 2.C¬ së thùc tiƠn HiƯn c«ng ty kh«ng thĨ thèng kª ®−ỵc c¸c chi phÝ vÊn ®Ị chÊt l−ỵng g©y vËy c«ng ty kh«ng thĨ tÝnh to¸n ®−ỵc nh÷ng thiƯt h¹i vỊ chÊt l−ỵng ®Ĩ tõ ®ã cã c¸c hµnh ®éng phßng ngõa nh»m c¾t gi¶m chi phÝ vµ kh«ng ®¸nh gi¸ ®−ỵc hiƯu qu¶ cđa c¸c c¶i tiÕn chÊt l−ỵng V× nh÷ng lỵi ichs mµ chi phÝ chÊt l−ỵng mang l¹i nh− ®· nªu ë trªn ,c«ng ty cÇn ph¶i qu¶n lý tèt chi phÝ chÊt l−ỵng Néi dung cđa gi¶i ph¸p C«ng viƯc cđa qu¶n lý chi phi chÊt l−ỵng sÏ ®−ỵc qu¶n lý tËp trung t¹i FQA tr−ëng phßng FQA ®¶m nhËn C¸c phßng kh¸c sÏ qu¶n lý theo phßng vµ lËp b¸o c¸o chÊt l−ỵng hµng th¸ng lªn tr−ëng phßng FQA theo mÉu b¸o c¸o ®· ®−ỵc dut §Ĩ thùc hiƯn qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng, tÊt c¶ c¸c phßng cÇn ph¶i ®−ỵc ®µo t¹o kiÕn thøc vỊ chi phÝ chÊt l−ỵng Tr−ëng phßng FQA sÏ lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o kiÕn thøc chi phÝ chÊt l−ỵng cho c¸c tr−ëng phßng sau ®ã c¸c tr−ëng phßng sÏ phỉ biÕn cho c¸c thµnh viªn kh¸c phßng m×nh phơ tr¸ch Qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng theo phßng ban T¨ng c−êng nhËn thøc vỊ chi phÝ chÊt l−ỵng cho mäi ng−êi phßng Ng−êi chÞu tr¸ch nhiƯm qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng(tr−ëng phßng) cÇn lµm râ c¸c kh¸i niƯm, viƯc sư dơng chóng nh− thÕ nµo,c¸c lo¹i chi phÝ, c¸c vÝ dơ ®iĨn SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M h×nh phßng m×nh, lý gi¶i t¹i ph¶i thùc hiƯn qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng, ph−¬ng ph¸p sư dơng ®Ĩ thu thËp vµ ®¸nh gi¸ chi phÝ chÊt l−ỵng X¸c ®Þnh danh s¸ch c¸c u tè chi phÝ chÊt l−ỵng vµ lËp mÉu b¸o c¸o chi phÝ chÊt l−ỵng vµ lËp b¸o c¸o chi phÝ chÊt l−ỵng.Mçi phßng cÇn x¸c ®Þnh c¸c u tè chi phÝ chÊt l−ỵng vµ ph−¬ng ¸n tÝnh chi phÝ chÊt l−ỵng néi bé ph¹m vi phßng vµ x¸c ®Þnh xem phßng ®ã chÞu tr¸ch nhiƯm ®èi víi nh÷ng lo¹i chi phÝ nµo.Bé phËn lËp tr×nh cã thĨ tÝnh c¸c lo¹i chi phÝ sau: Chi phÝ phßng ngõa: + Chi phÝ cho GD&DT= Tỉng sè NV ®−ỵc DT*(Tỉng chi phÝ cho mét NV ®i häc+gi¸ trÞ mét NV lÏ t¹o nh−ng ®i häc ®· kh«ng t¹o ra) +Chi phÝ lËp kÕ ho¹ch chÊt l−ỵng =(Tỉng sè giê dµnh cho lËp kÕ ho¹ch chÊt l−ỵng)* m−íc l−¬ng theo giê cđa CBCL) Chi phÝ thÈm ®Þnh: +Chi phÝ kiĨm tra qu¸ tr×nh SX=(Tỉng sè giê kiĨm tra qu¸ tr×nh)* (Møc l−¬ng theo giê cđa c¸n bé kiĨm tra) +Chi phÝ kiĨm tra s¶n phÈm qu¸ tr×nh sabr xt = (Tỉng sè s¶n phÈm s¶n xt)*(Sè tiỊn c«ng kiĨm tra mét s¶n phÈm) +Chi phÝ b¶o hµnh vµ hiƯu chØnh ®é chÝnh x¸c cđa thiÕt bÞ kiĨm tra=( Sè thiÕt bÞ cÇn kiĨm tra) * ( Chi phÝ cho mét thiÕt bÞ ) +Chi phÝ mêi c¬ quan hiƯu chØnh hay vËn chun thiÕt bÞ kiĨm tra Chi phÝ thiƯt h¹i bªn trong; +Chi phÝ lµm l¹i s¶n phÈm =(Tỉng sè s¶n phÈm lµm l¹i)* (Sè tiỊn lµm l¹i mét s¶n phÈm)-Chi phÝ thu håi phÕ liƯu cđa c¸c s¶n phÈm +Chi phÝ kiĨm tra l¹i = ( Tỉng sè s¶n phÈm kiĨm tra )*(Chi phÝ cho mét s¶n phÈm kiĨm tra) Chi phÝ thiƯt h¹i bªn ngoµi : +Chi phÝ kh¶o s¸t vµ gi¶i qut khiÕu n¹i cđa kh¸ch hµng = ( tỉng sè giê c«ng ) * ( Chi phÝ cho mét giê c«ng ) + Chi phÝ ¨n ë, ph−¬ng tiƯn ®i l¹i+Chi phÝ bÞ ph¹t + Sè tiỊn bÞ kh¸ch hµng ph¹t s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−ỵng - Tr×nh danh s¸ch c¸c u tè chi phi vµ mÉu b¸o c¸o chi phÝ lªn tr−ëng phßng FQA Khi danh s¸ch c¸c u tè chi phÝ vµ mÉu b¸o c¸o chi phÝ ®−ỵc c¸c ®Þnh, tr−ëng c¸c phßng ph¶i tr×nh danh s¸ch nµy lªn tr−ëng phßng FQA mơc ®Ých lµ lo¹i bá vµ tỉng hỵp c¸c chi phÝ chïng lỈp còng nh− dµ so¸t l¹i danh s¸ch u tè chi phÝ vµ thèng nhÊt mÉu b¸o c¸o cho c¸c phßng - TriĨn khai thu nhËp chi phÝ chÊt l−ỵng Khi c¸c u tè chi phÝ vµ mÉu b¸o c¸o chi phÝ ®· ®−ỵc th«ng qua c¸c tr−ëng phßng sÏ triĨn klhai thu thËp theo mÉu phßng m×nh phơ tr¸ch ViƯc thu thËp nµy cÇn ®−ỵc phèi hỵp víi phßng kỊ to¸n - Ph©n tÝch chi phÝ chÊt l−ỵng ViƯc ph©n tÝch chi phÝ chÊt l−ỵng cÇn dùa vµo viƯc tÝnh to¸n vµ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu sau: SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M - Tû träng c¸c u tè chi phÝ chÊt l−ỵng ph¸t sinh k× b¸o c¸o so víi tỉng chi phÝ chÊt l−ỵng - PhÇn tr¨m tỉng chi phÝ chÊt l−ỵng so víi tỉng doanh thu hc ng©n s¸ch ph©n bỉ - Tû lƯ tiÕt kiƯm hay l·ng phÝ chi phÝ chÊt l−ỵng - Tèc ®é t¨ng gi¶m chi phÝ chÊt l−ỵng - ViƯc ph©n tÝch ph¶i lµm râ c¸c vÊn ®Ị sau: - Cã cÇn bỉ sung hay lo¹i bá u tè chi phÝ nµo kh«ng - Ngn gèc chi phÝ chÊt l−ỵng cã ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c - Ph©n tÝch xu h−íng biÕn ®éng chung cđa c¸c u tè chi phÝ chÊt l−ỵng theo thêi gian vµ kh«ng gian ®ång thêi còng ph©n tÝch mèi quan hƯ gi÷a c¸c lo¹i chi phÝ - §¸nh gi¸ hiƯu qu¶ cđa c¸c nç lùc c¶i tiÕn chÊt l−ỵng - §−a c¸c biƯn ph¸p c¾t gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng phï hỵp - B¸o c¸o chi phÝ lªn tr−ëng phßng FQA - Sau chi phÝ chÊt l−ỵng ®−ỵc ph©n tÝch tr−ëng phßng sÏ lËp b¸o c¸o chi phÝ chÊt l−ỵng vµ tr×nh lªn tr−ëng phßng FQA ®Ĩ tr−ëng phßng FQA xem xÐt vµ dut.Tr−ëng phßng FQA ph¶i x¸c ®Þnh xem c¸c u tè chi phÝ cã phï hỵp hay kh«ng,c¸c biƯn ph¸p c¾t gi¶m chi phÝ cã kh¶ thi kh«ng vµ c¸c biƯn ph¸p c¾t gi¶m tõ lÇn tr−íc cã ®−ỵc thùc hiƯn hay kh«ng HiƯu qu¶ cđa gi¶i ph¸p - ViƯc qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng sÏ lµm cho t×nh h×nh tµi chÝnh cđa c«ng ty ®−ỵc râ rµng h¬n,mäi ng−êi c«ng ty thÊy ®−ỵc nh÷ng chi phÝ nµo lµ chi phÝ phï hỵp ,thÊy ®−ỵc xu thÐ biÐn ®éng cđa c¸c lo¹i chi phÝ tõ ®ã gióp hä nç lùc c¾t gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng phï hỵp b»ng c¸ch lµm ®óng tõ ®Çu §ång thêi nã còng cho thÊy hiƯu qu¶ cđa ho¹t ®éng n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa c«ng ty vµ ®¸nh gi¸ ®−ỵc nç lùc cđa mäi ng−êi - ViƯc qu¶n lý tèt chi phÝ chÊt l−ỵng nã lµm gi¶m ®¸ng kĨ c¸c lçi cã s¶n phÈm vµ tÝch kiƯm ®−ỵc c¸c chi phÝ sưa ch÷a s¶n phÈm lµm ®óng tõ ®Çu 5.§iỊu kiƯn thùc hiƯn gi¶i ph¸p - Cã sù cam kÕt cđa l·nh ®¹o - CÇn kÕt hỵp cđa c¸c phßng víi phßng kÕ to¸n - X¸c ®Þnh ®−ỵc c¸c u tè chi phÝ chÊt l−ỵng - Cã c¸ch thøc vµ ph−¬ng h−íng thu nhËp - Sù qut t©m cđa mäi ng−êi Gi¶i ph¸p 5:N©ng cao hiƯu lùc cđa hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng ISO 9001:2000 1.C¬ së lý ln SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M Nh− chóng ta ®· biÕt ®Ĩ ®Ỉt ®−ỵc chøng chØ ISO 9000 c¸c c«ng ty ph¶i bá tõ 25 ®Õn 30 ngh×n USD cïng víi sù nç lùc cao cđa c¸c CBNV c«ng ty Nh−ng ®· lÊy ®−ỵc chøng chØ c¸c doanh nghiƯp ph¶i tr× vµ c¶i tiÕn hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng nh»m n©ng cao hiƯu lùc cđa hƯ thèng ®ã §©y lµ yªu cÇu b¾t bc cđa tiªu chn ISO 9001: 2000 Thùc tÕ cho thÊy cã nhiỊu doanh nghiƯp chØ coi chøng chØ ISO 9000 lµ mét ph−¬ng tiƯn ®Ĩ qu¶ng b¸ cho s¶n phÈm vµ lµ giÊy th«ng hµnh ®Ĩ vµo c¸c thÞ tr−êng khã tÝnh V× vËy hä cè g¾ng ®¹t cho ®−ỵc chøng chØ råi bá ®ã kh«ng quan t©m xem hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng cã ®−ỵc tr× vµ c¶i tiÕn hay kh«ng Do vËy viƯc n©ng cao hiƯu lùc cđa hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng lµ yªu cÇu b¾t bc víi doanh nghiƯp nÕu hä mn n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm C¬ së thùc tiƠn MỈc dï c¸c c«ng ty dƯt may cđa ViƯt Nam ®· cã rÊt nhiỊu c«ng ty ®¹t ®−ỵc chøng chØ ISO 9001:2000 vµ ISO 9002:2000 nh− c«ng ty may 10 ®· ®¹t ®−ỵc chøng chØ ISO 9002:2000 vµ SA 8000, ISO 14000 nh−ng hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng ë c¸c c«ng ty nµy ch−a ®−ỵc cao §iỊu nµy ®−ỵc thĨ hiƯn ë: -C¸c tµi liƯu khã ¸p dơng viÕt khã hiĨu, mét sè tµi liƯu cßn m©u thn -Ch−a cã mét hƯ thèng gióp t×m ®äc vµ khai th¸c c¸c tµi liƯu ISO vỊ hµng dƯt may mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ dƠ hiĨu -NhËn thøc cđa CBNV vỊ ISO cßn m¬ hå ch−a râ rµng Néi dung gi¶i ph¸p §Ĩ n©ng cao hiƯu lùc cđa hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng, c¸c c«ng ty cÇn thùc hiĐn c¸c c«ng viƯc sau: -§Þnh kú th¸ng mét lÇn tiÕn hµng ®µo t¹o bỉ sung kiÕn thøc vỊ qu¶n lý chÊt l−ỵng cho mäi thµnh viªn c«ng ty vßng ngµy Thùc tÕ t¹i c«ng ty chØ cã c¸c tr−ëng phßng ban míi ®−ỵc ®i häc bỉ sung kiÕn thøc vỊ qu¶n lý vµ nh÷ng nh©n viªn míi vµo lµm viƯc t¹i c¸c c«ng ty dƯt may míi ®−ỵc ®µo t¹o kiÕn thøc vỊ chÊt l−ỵng ViƯc ®µo t¹o bỉ sung kiÕn thøc nµy cã thĨ thùc hiƯn b»ng c¸ch ®µo t¹o tËp trung cho tr−ëng c¸c phßng ban sau ®ã tr−ëng c¸c phßng ban sÏ ®µo t¹o l¹i cho c¸c thµnh viªn phßng ban m×nh phơ tr¸ch Tỉng gi¸m ®èc cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−ỵng cđa c«ng ty b»ng c¸ch ®Þnh kú th«ng qua viƯc xem xÐt hƯ thèng tµi liƯu cã phï hỵp víi c¸c yªu cÇu cđa tiªu chn vµ cã ®−ỵc ¸p dơng ®óng nh− ®· viÕt kh«ng, viƯc tr× hå s¬ chÊt l−ỵng vµ hủ bá nh÷ng tµi liƯu lçi thêi N©ng cao hiƯu qu¶ cđa ho¹t ®éng qu¶n lý cÊu h×nh §©y lµ quy tr×nh hay gỈp ®Ĩ n©ng cao hiƯu qu¶ nhÊt ë mét c«ng ty C¸c c«ng ty cÇn ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé chuyªn thùc hiƯn c«ng viƯc qu¶n lý cÊu h×nh vµ cÇn cã c¸c h−íng dÉn thĨ h¬n n÷a cho quy tr×nh nµy hiƯn c«ng ty ®· cã nh÷ng h−íng dÉn rÊt thĨ vỊ qu¶n lý cÊu h×nh ®−ỵc thĨ hiƯn phÇn h−íng dÉn c«ng viƯcvµ sỉ tay quy tr×nh s¶n xt mét sè s¶n phÈm dƯt may Nh−ng mçi bé phËn l¹i chØ cã nhÊt mét qun sỉ tay c¸n bé qu¶n lý chÊt l−ỵng trùc tiÕp qu¶n lý Do ®ã viƯc tra cøu th−êng kh«ng thn lỵi vµ gỈp nhiỊu khã kh¨n c«ng SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M ty nªn ®Ĩ c¸c h−íng dÉn ®ã t¹i vÞ trÝ bé phËn cho mäi ng−êi bé phËn ®Ịu cã thĨ tra cøu mét c¸ch thn lỵi nhÊt cÇn thiÕt C¸c c«ng ty cÇn viÕt l¹i sỉ tay h−íng dÉn c«ng viƯc lËp tr×nh cho dƠ hiĨu vµ râ rµng h¬n v× sỉ tay h−íng dÉn nµy bÞ coi lµ khã hiĨu kh«ng râ rµng ®ång thêi cÇn thèng nhÊt c¸c tht ng÷ sỉ tay nµy v× c¸c tht ng÷ kh«ng thèng nhÊt nªn ®«I mäi ng−êi hiĨu mét c¸ch kh«ng thèng nhÊt vµ sai lƯch b¶n chÊt -C¸c h−íng dÉn c«ng viƯc nªn ®−ỵc thay b»ng c¸c l−u ®å ®Ĩ mäi ng−êi cã thĨ nhËn biÕt mét c¸ch dƠ dµng vµ thn tiƯn h¬n vµ nh÷ng nh©n biªn míi vµo lµm t¹i c¸c c«ng ty cã thĨ n¾m b¾t ®−ỵc c«ng viƯc víi c¸c b−íc c«ng viƯc quan träng nªn cã chó thÝch ë bªn d−íi l−u ®å -Mäi th«ng tin vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm hµng dƯt may cßn ®−ỵc ®−a lªn c¸c trang web néi bé cđa c«ng ty ®Ĩ mäi ng−êi c«ng ty ®Ịu cã thĨ n¾m b¾t t×nh h×nh chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa c«n ty thay v× chØ cã tr−ëng phßng qu¶n lý chÊt l−ỵng míi biÕt nh− hiƯn -T¨ng c−êng c«ng t¸c phßng ngõa c¸c llçi hay lỈp l¹i b»ng c¸ch t×m kiÕm c¸c nguyªn nh©n th«ng qua: +Xem xÐt nhu cÇu vµ mong ®ỵi cđa kh¸ch hµng + §o l−êng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng +Ph©n tÝch c¸c d÷ liƯu thu ®−ỵc +C¸c kinh nghiƯm cã ®−ỵc qu¸ tr×nh c¸c dù ¸n tr−íc C«ng ty cÇn thay hƯ thèng chiÕu s¸ng cã c−êng ®é s¸ng lín h¬n v× nÕu hƯ thèng s¸ng cò kh«ng ®¶m b¶o ®đ ¸nh s¸ng c¸c nh©n viªn lµm viƯc vµ c¸c lçi ë s¶n phÈm sÏ nhiỊu h¬n vµ chÊt l−ỵng hµng dƯt may cđa c¸c c«ng ty ch¾c ch¾n sÏ bÞ gi¶m sót vµ c¸c nh©n viªn hay cã c¶m gi¸c mê m¾t vµ mái m¾t qu¸ tr×nh lµm viƯc 4.HiƯu qu¶ cđa gi¶i ph¸p Víi viƯc n©ng cao hiƯu lùc cđa hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng sÏ ®¶m b¶o s¶n phÈm hµng dƯt may cđa c¸c c«ng ty sÏ lu«n ®¸p øng c¸c yªu cÇu cđa kh¸ch hµng kĨ c¶ c¸c kh¸ch hµng ë nh÷ng thÞ tr−êng khã tÝnh trªn thÕ giíi ®Ỉc biƯt lµthÞ tr−êng Mü,®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−ỵng cđa c¸c c«ng ty ®−ỵc th«ng st vµ kh«ng gỈp trr ng¹i c¸c trung t©m chuyen tr¸ch tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ l¹i hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng cđa c«ng ty §iỊu kiƯn thùc hiƯn gi¶i ph¸p §Ĩ thùc hiƯn gi¶I ph¸p nµy ,nh÷ng ng−êi l·nh ®¹o c¸c c«ng ty dƯt may cÇn quan t©m h¬n n÷a tíi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−ỵng Thùc tÕ cho thÊy nÕu nh− l·nh ®¹o c«ng ty kh«ng quan t©m tíi c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l−ỵng th× mäi ng−êi c«ng ty còng kh«ng quan t©m v× hä cho r»ng c¶ l·nh ®¹o còng kh«ng quan t©m th× viƯc gig hä ph¶I quan t©m.CÇn ph¶I chi nhiỊu h¬n cho ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l−ỵng c¸c c«ng ty ®Ỵ ho¹ ®äng nµy ngµy mét th«ng st ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm cđa c¸c c«ng ty nµy Gi¶i ph¸p 6: Tỉ chøc m¹ng l−íi thu thËp ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ khiÕu l¹i cđa kh¸ch hµng t×m hiĨu c¸c ®Ỉc tr−ng c¬ b¶n cđa c¸c kh¸ch hµng ë thÞ tr−êng Mü ®Ĩ ®Èy m¹nh xt khÈu sang thÞ tr−êng nµy SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M C¬ së lý ln: Xt ph¸t ®iĨm cđa ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh l¶ thÞ tr−êng nøoc vµ ®Èy m¹nh xt khÈu, qua nghiªn cøu thÞ tr−êng DN sÏ biÕt ®−ỵc thÞ tr−êng nµy kh¸ch hµngcÇn nh÷ng s¶n phÈm g×,sè l−ỵng bao nhiªu mÉu m· nh− thÕ nµo,chÊt l−ỵng sao,vµ tõ ®ã cã thĨ lËp kh¸ch hµng s¶n xt nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu ë c¸c thÞ tr−êng ®ã,®em l¹i lỵi nhn cho DN ®Ịu tho¶ m·n ®ùoc nhu cÇu cđa kh¸ch hµng vµ ®Ỉc biƯt lµ kh¸ch hµng khã tÝnh nh− kh¸ch hµng ë thÞ tr−êng Mü,EU,…v× vËy viƯc lÊy ý kiÕn ®¸nh gi¸ cđa kh¸ch hµng vỴ chÊt l−ỵng s¶n phÈm Dn cung cÊp ®Ĩ cã thĨ tho¶ m·n tèt h¬n lÇn cung cÊp sau lµ viƯc cÇn thgiÕt ph¶i lµm cho ®óng tõ ®Çu ,th«ng tin cÇn chÝnh x¸c kh«ng sai lƯch C¸c DN lu«n tËp trung vµo mét sè thÞ tr−êng thĨ,vÝ dơ :khi mn tËp trung xt khÈu sang thÞ tr−êng Mü th× c¸c DN cÇn nghiªn cøu kü ý kiÕn ®¸nh gi¸ cđa kh¸ch hµng thÞ tr−êng nµy vĨ c¸c s¶n phÈm cđa DN ®Ĩ cã ®iỊu chØnh dÇn dÇn sÏ ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu cđa kh¸ch hµng trªn thÞ tr−êng nµy C¬ së thùc tiƠn : HiƯn c¸c c«ng ty kh«ng cã bé phËn chuyªn tr¸ch tiÕp nhËn nh÷ng khiÕu n¹i, nh÷ng phª b×nh cđa kh¸ch hµng vµ thu thËp ý kiÕn ®¸nh gi¸ cđa kh¸ch hµng vỊ c¸c s¶n phÈm dƯt may cđa c¸c c«ng ty ®−a ®Ĩ cã thĨ ®iỊu chØnh cã vÊn ®Ị vỊ chÊt l−ỵng x¶y hä kh«ng biÕt ph¶I th«ng b¸o cho ngoµi nh÷ng ng−êi hä biÕt qu¸ tr×nh thùc hiƯn dù ¸n vµ c¸c nhµ qu¶n trÞ dù ¸n vµ nÕu nh− nh÷ng ng−êi nµy kh«ng nãi l¹i víi bé phËn qu¶n lý chÊt l−ỵng th× hä kh«ng biÕt ®Ĩ gi¶I qut ,hay biÕt hä còng chËm kh«ng kÞp thêi, kh«ng ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu cđa kh¸ch hµng mét c¸ch kÞp thêi V× vËy viƯc thu thËp ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ khiÕu n¹i cđa kh¸ch hµng lµ cÇn thiÕt vµ ®Ỉc biƯt quan träng ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng , tho¶ m·ng nhu cÇu cđa kh¸ch hµng mét c¸ch tèt h¬n 3.Néi dung cđa gi¶i ph¸p: C«ng viƯc nµy sÏ tr−ëng phßng chÊt l−ỵng thùc hiƯn thu thËp vµ xư lý c¸c khiÕu n¹i cđa kh¸ch hµng vỊ s¶n phÈm dƯt may cđa c«ng ty Tr−ëng phßng sÏ thiÕt lËp mét ®éi ®i ®iỊu tra ý kiÕn cđa kh¸ch hµng mét c¸ch th−êng xuyªn ®Ĩ cã nh÷ng ®iỊu chØnh vỊ s¶n phÈm míi cho nh÷ng lÇn s¶n xt sau Víi sù thu nhËp ý kiÕn cđa kh¸ch hµng mét c¸ch th−êng xuyªn liªn tơc nh− vËy c¸c tr−ëng phßng ban sÏ tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®Ĩ x¸c ®Þnh xem ®iĨm nµo cđa s¶n phÈm lµ ch−a tho¶ m·n vµ ®¸p øng ®−ỵc nhu cÇu cđa kh¸ch hµng, ®iĨm nµo tèt cÇn ph¸t huy vµ ®iĨm nµo ch−a tèt cÇn kh¾c phơc nh÷ng h¹n chÕ nh÷ng mỈt cßn u kÐm ®Ĩ cho c¸c s¶n phÈm sau sÏ ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cđa kh¸ch hµng 4.HiƯu qu¶ cđa gi¶i ph¸p: Víi gi¶i ph¸p nµy c«ng ty sÏ ®¸nh gi¸ ®−ỵc thùc tr¹ng t×nh h×nh chÊt l−ỵng cđa s¶n phÈm ë c«ng ty, ®¸nh gi¸ sù hµi lßng hay kh«ng hµi lßng cđa kh¸ch hµng vỊ s¶n phÈm Do vËy c«ng ty sÏ cung cÊp ®−ỵc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−ỵng tèt h¬n nh»m ®¸p øng tèt nhÊt c¸c mhu cÇu vµ khiÕu n¹i cđa SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M kh¸ch hµng ®−ỵc gi¶I qut mét c¸ch nhanh chãng vµ v−ỵt mong ®ỵi cđa hä, tõ ®ã lÊy l¹i ®−ỵc lßng tin cđa kh¸ch hµng ®ång thêi qua ®ã thÊy ®−ỵc c¸c nguyªn nh©n g©y vÊn ®Ị chÊt l−ỵng ®Ĩ cã thĨ ®−a c¸c biƯn ph¸p phßng ngõa cho c¸c s¶n phÈm s¶n xt ë lÇn sau §iỊu kiªn thùc hiƯn gi¶i ph¸p : Ng−êi l·nh ®¹o c«ng ty ph¶i cam kÕt r»ng mäi ph¶n ¸nh cđa kh¸ch hµng ®Ịu ®−ỵc xư lý mét c¸ckÞp thêi tr¸nh g©y l·ng phÝ tỉn thÊt vµ lỈp l¹i lâi ®ã ë lÇn s¶n xt sau ViƯc xư lý khiÕu n¹i cđa kh¸ch hµng ph¶i ®−¬c ®¸p øng mé c¸ch tho¶ ®¸ng vµ mäi sù mong ®ỵi cđa hä vỊ s¶n phÈm, nh− cã nh÷ng s¶n phÈm võa vµ hỵp víi hä h¬n nÕu s¶n phÈm tr−íc cã lâi lµm hä kh«ng võa ý C¸c ý kiÕn ph¶n ¸nh cđa kh¸ch hµng ph¶i ®−ỵc trun t¶i mét cÊch chÝnh x¸c vµ th«ng tin vỊ c¸c mÉu m· ph¶i kÞp thêi tr¸nh l¹c hËu vµ th«ng tin cđa kh¸ch hµng ph¶i chÝnh x¸c kh«ng bÞ sai lƯch SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KÕt ln KI L OBO OKS CO M ChÊt l−ỵng vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−ỵng lµ mơc tiªu hµng ®Çu cđa c¸c doanh nghiƯp xu h−íng ph¸t triĨn kinh tÕ hiƯn ChØ cã n©ng cao chÊt l−ỵng th× doanh nghiƯp míi cã thĨ tho¶ m·n kh¸ch hµng, tr× vµ n©ng cao vÞ thÕ cđa m×nh trªn thÞ tr−êng vµ ngoµi n−íc, ®Ỉc biƯt víi sù ph¸t triĨn cđa khoa häc c«ng nghƯ th× c¸c doanh nghiƯp dƯt may còng ph¶i c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l−ỵng ®Ĩ thÝch nghi víi sù ph¸t triĨn vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cđa kh¸ch hµng Trong nh÷ng n¨m qua tèc ®é ph¸t triĨn cđa ngµnh dƯt may kh¸ cao ®ã lµ mét thÕ m¹nh ®Ĩ thóc ®Èy ph¸t triĨn xt khÈu vËy em nghiªn cøu ®Ị tµi nµy nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng nãi riªng vµ chÊt l−ỵng cđa ngµnh dƯt may nãi chung gãp mét phÇn nhá ®Èy m¹nh hµng dƯt may xt khÈu sang thÞ tr−êng thÕ giíi, ®Ỉc biƯt lµ thÞ tr−êng Mü ThÞ tr−êng Mü lµ mét thÞ tr−êng ®Çy tiỊm n¨ng cho ngµnh dƯt may cho nªn em ®· chän ®Ị tµi nµy MỈc dï cã nhiỊu cè g¾ng nh−ng thiÕu ®iỊu kiƯn vµ kh¶ n¨ng tiÕp cËn thu thËp d÷ liƯu th«ng tin nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt Em rÊt mong ®−ỵc sù gãp ý cđa thÇy TS Tr−¬ng §oµn ThĨ ®Ĩ em cã thĨ hoµn thµnh tèt ®Ị ¸n nµy SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Tµi liƯu tham kh¶o OBO OKS CO M Qu¶n lý chÊt l−ỵng - Tỉng cơc Tiªu chn vµ ®o l−êng chÊt l−ỵng ChÊt l−ỵng, n¨ng st vµ søc c¹nh tranh - §¹i häc Kinh tÕ qc d©n Qu¶n lý chÊt l−ỵng ®ång bé - NXB Thèng kª - §¹i häc Kinh tÕ qc d©n KI L ChÊt l−ỵng lµ thø cho kh«ng - Philip B Crosby - Licosaxuba - NXB Khoa häc x· héi T¹p chÝ Th−¬ng m¹i - Sè 34/2004, sè 12/2005, sè 14/2005 T×m hiĨu thÞ tr−êng Hoa Kú - NXB Khoa häc - X· héi n¨m 2004 B¸o Nh©n d©n - Sè 12/2004, sè 9/2005 T¹p chÝ N¨ng st chÊt l−ỵng - Tỉng cơc Tiªu chn vµ ®o l−êng chÊt l−ỵng 2000 vµ 2001 9.Thêi b¸o kinh tÕ ngµy 13/3/2004 vµ ngµy 25/6/2005 10 Tiªu chn ISO9004:2000 11 Qu¶n trÞ Tµi chÝnh doanh nghiƯp - NXB Thèng kª 12 M«n häc ThiÕt kÕ hƯ thèng chÊt l−ỵng 13 M«n häc Chi phÝ chÊt l−ỵng vµ mét sè tµi liƯu kh¸c SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Mơc lơc Lêi më ®Çu OBO OKS CO M Ch−¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ị lý ln chung vỊ chÊt l−ỵng vµ chÊt l−¬ng ¸o ph«ng t¹i tỉng c«ng ty dƯt may ViƯt Nam I C¸c quan niƯm vỊ chÊt l−ỵng vµ vai trß cđa chÊt l−ỵng s¶n phÈm ho¹t ®éng s¶n xt kinh doanh C¸c quan niƯm vỊ chÊt l−ỵng §Ỉc ®iĨm chÊt l−ỵng s¶n phÈm C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng Vai trß cđa chÊt l−ỵng vµ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm Mét sè yªu cÇu ®èi víi viƯc n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm II ChÊt l−ỵng s¶n phÈm may mỈc ViƯt Nam nãi chung hiƯn Mét sè kh¸i niƯm liªn quan §Ỉc ®iĨm chÊt l−ỵng ¸o ph«ng vµ c¸c ngn nguyªn liƯu ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng s¶n phÈm Vai trß cđa chÊt l−ỵng ¸o ph«ng vµ c¸c qu¸ tr×nh s¶n xt ¸o ph«ng 12 Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt l−ỵng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt KI L Nam 16 I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triĨn 16 Hoµn c¶nh ®êi 16 Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triĨn 16 Chøc n¨ng nhiƯm vơ cđa Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 17 II C¸c ®Ỉc ®iĨm kinh tÕ kü thu¹t chđ u ¶nh h−ëng tíi chÊt l−ỵng ¸o ph«ng cđa Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 17 §Ỉc ®iĨm s¶n phÈm 17 §Ỉc ®iĨm thÞ tr−êng tiªu thơ 18 §Ỉc ®iĨm vỊ qu¸ tr×nh s¶n xt mỈt hµng ¸o ph«ng 22 §Ỉc ®iĨm vỊ lao ®éng 23 §Ỉc ®iĨm vỊ tµi chÝnh 25 §Ỉc ®iĨm vỊ c¬ chÕ vµ bé m¸y qu¶n lý 26 III Thùc tr¹ng chÊt l−ỵng s¶n phÈm ¸o ph«ng nh÷ng n¨m qua 26 Tiªu chn viÕt vµ thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh s¶n xt ¸o ph«ng theo mÉu vµ ®¸nh gi¸ chÊt l−ỵng ¸o ph«ng nh÷ng n¨m qua 26 SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M C¸c biƯn ph¸p mµ Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam ®· thùc hiƯn ®Ĩ n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng 27 Thùc tr¹ng chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam nh÷ng n¨m qua 28 IV §¸nh gi¸ chung vỊ chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng cđa Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 29 Nh÷ng kÕt qu¶ chÊt l−ỵng ®· ®¹t ®−ỵc 29 Nh÷ng vÊn ®Ị chÊt l−ỵng cßn tån t¹i 29 Nh÷ng vÊn ®Ị dỈt ®èi víi chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 30 Ch−¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chđ u nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng mỈt hµng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam ®Ĩ ®Èy m¹nh xt khÈu vµo thÞ tr−êng Mü 32 I Mơc tiªu chÊt l−ỵng ¸o ph«ng tõ n¨m 2005 ®Õn 2010 32 II Ph−¬ng h−íng n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 33 III Mét sè gi¶i ph¸p chđ u nh»m n©ng cao chÊt l−ỵng s¶n phÈm mỈt hµng ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 34 • Gi¶i ph¸p 1: X©y dùng chÝnh s¸ch chÊt l−ỵng cho bé phËn s¶n xt mỈt hµng ¸o ph«ng 34 • Gi¶i ph¸p 2:T¨ng c−êng c«ng t¸c ®µo t¹o nhËn thøc vỊ chÊt l−ỵng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c c«ng s¶n xt chÝnh thøc mỈt hµng nµy 37 • Gi¶i ph¸p 3: ThiÕt lËp c¸c nhãm chÊt l−ỵng 40 • Gi¶i ph¸p 4: Qu¶n lý chi phÝ chÊt l−ỵng 42 KI L • Gi¶i ph¸p 5: N©ng cao hiƯu qu¶ cđa hƯ thèng qu¶n lý chÊt l−ỵng ISO 9000 : 2000 45 Gi¶i ph¸p 6: Tỉ chøc c¸c m¹ng l−íi thu thËp ý kiÕn ®¸nh gi¸ vµ khiÕu n¹i cđa kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm ¸o ph«ng t¹i Tỉng c«ng ty may ViƯt Nam 47 KÕt ln 49 • Tµi liƯu tham kh¶o 50 SVTH: Chu ThÞ Lan http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN KI L OBO OKS CO M §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng SVTH: Chu ThÞ Lan [...]... tiêu chất lợng của Tổng công ty may Việt Nam còn việc lên kế hoạch thực hiện và phơng hớng để thực hiện đợc vạch rõ dới đây II phơng hớng nâng cao chất lợng sản phẩm áo phông ở Tổng công ty may Việt Nam Để thực hiện mục tiêu chất lợng đã đặt ra, Tổng công ty may Việt Nam cũng đặt ra một số phơng hớng nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm áo phông của Tổng công ty may Việt Nam đó là: Thứ nhất: tăng cờng công. .. nớc ta Trong một thời gian ngắn Tổng công ty may Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của mình xứng đáng là một tổng công ty của ngành dệt may việc tạo dng uy tín của Tổng công ty may Việt Nam là việc hớng dẫn các công ty thành phần để sao cho các sản phẩm của Tổng công ty may Việt Nam càng ngày càng có chất lợng cao hơn và sau khi nguyên cứu khá kỹ về Tổng công ty may Việt Nam, em xin mạnh dạn nêu lên một... trị chất lợng THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN KI L OBO OKS CO M Đây là một số chỉ tiêu cơ bản ngoài ra đứng trên các quan điểm khác nhau sẽ có rất nhiều các chỉ tiêu đánh giá chất lợng áo phông khác nhau 3 Thực trạng chất lợng sản phẩm áo phông của các công ty may tại Việt Nam a Tình hình chất lợng sản phẩm áo phông tại các công ty may của Việt Nam Hiện nay tại các công ty may của Việt Nam các sản phẩm áo. .. chuyên môn iii một số giảI pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm áo phông tại Tổng công ty may Việt nam KI L Tổng công ty may Việt Nam đã ra đời khá lâu do điều kiện cần một sự thông nhất giữa các công ty may của nớc ta để nâng cao khả năng xuất khẩu và có khả năng chiếm lĩnh thị trờng trong nớc tốt hơn Ngành may ở nớc ta là một trong những ngành có thế mạnh xuất khẩu và là một ngành quan trọng... lợc chất lợng của Công ty; thấy đợc những yêu cầu mà khách hàng mong đợi ở sản phẩm áo phông do tổng Công ty cung cấp từ đó tạo cho họ có ý thức, trách nhiệm đối với khách hàng, xã hội và Công ty; thấy đợc tơng lai của mình do đó họ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện chiến lợc chất lợng của Công ty 5 Điều kiện thực hiện giải pháp Công ty cần lập kế hoạch cụ thể về thời gian thực hiện từng công việc và. .. năng và nhiệm vụ của tổng công ty may việt nam Hiện nay tổng công ty may việt nam hoạt động trong các lĩnh vực sau: *Sản xuất mặt hành may mặc tiêu dùng trong cả nớc và xuất khẩu sang thị trờng các nớc khác trên thế giới *thiết kế mẫu cho các công ty nhỏ hoặc xuất khẩu các mặt hàng của các công ty này đóng vai trò đầu đàn trong sản xuất và xuất nhập khẩu *Bán buôn bán lẻ các mặt hàng dệt may của các công. .. gian thực hiện: ở Tổng công ty may Việt Nam hiện nay chất lợng của sản phẩm hiện nay không những là chất lợng sản phẩm đơn thuần mà còn là chất lợng phục vụ khách hàng nh các chỉ tiêu ở trên đáp ứng triệt để về thời gian để có thể thực hiện và hoàn thành dự án một cách nhanh nhất có thể đó cũng là mục tiêu chất lợng của các công ty khác chứ không chỉ là mục tiêu chất lợng của Tổng công ty may Việt Nam. .. lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của tổng công ty may Việt Nam là xuất khẩu và phát triển các mặt hàng trong và ngoài nớc đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản phẩm này trong nớc và xuất khẩu II Các đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới chất lợng sản phẩm áo phông của tổng công ty may Việt Nam KI L 1 Đặc điểm sản phẩm Cũng nh sản phẩm may mạc khác thì sản phẩm áo phông cũng vậy trớc hết là khâu... diện của công ty tại các địa phơng trong và ngoài nớc Các chi nhánh của công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty tại các địa phơng trong và ngoài nớc Đó là cách phân chia theo những mảng lớn, nhng nếu chia thành các phòng ban chức năng tại các công ty may cũng nh các công ty khác thờng đợc chia thành các phòng ban nh phòng nhân sự, phòng quản lý chất lợng III Thực trạng chất lợng... Công ty nói chung và chất lợng nói riêng: Ban lãnh đạo Công ty đã đa ra ý đồ của Công ty là đến năm 2010 Công ty sẽ trở thành Công ty sản xuất hàng dệt may số 1 trong khu vực và tiến tới trên châu á, ban lãnh đạo cũng cần phải đa ra đợc ý đồ của mình về chất lợng Sau khi các công việc trên đã hoàn tất, Ban lãnh đạo Công ty cùng với những ngời chuyên trách sẽ họp để đa ra những định hớng cơ bản để thực ...http:/ /kilobooks. com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M Mơc ®Ých... chÊt l−ỵng ®Ĩ em cã thĨ hoµn thµnh tèt ®Ị ¸n m«n häc víi ®Ị tµi nµy SVTH: Chu ThÞ Lan http:/ /kilobooks. com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M Ch−¬ng... cho kh¸ch hµng hµi lßng th× nh÷ng s¶n phÈm ®ã kh«ng cã chÊt l−ỵng SVTH: Chu ThÞ Lan http:/ /kilobooks. com §Ị ¸n chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ chÊt l−ỵng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN OBO OKS CO M *ISO 9000:2000:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng chất lượng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam và giải pháp , Thực trạng chất lượng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam và giải pháp , Thực trạng chất lượng áo phông tại Tổng công ty may Việt Nam và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn