Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan

17 233 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 04:30

Sử dụng InfoSphere Data Architect để định nghĩa thi hành tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu Giới thiệu Gần tổ chức nhận tầm quan trọng tiêu chuẩn đặt tên việc quản lý liệu bắt đầu thi hành chúng Khi thi hành tiêu chuẩn đặt tên, cần phải sử dụng từ định nghĩa bảng giải thực theo thứ tự từ đặt tên đối tượng liệu IDA giúp người dùng định nghĩa bảng giải tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu họ, làm cho việc tạo tên đối tượng dễ dàng tuân theo tiêu chuẩn đặt tên Nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi tên đối tượng mô hình logic thành tên đối tượng mô hình vật lý cho phép người dùng xác nhận hợp lệ đối tượng liệu họ để đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên chúng Thay đổi tên sản phẩm Ngày 16 tháng 12 năm 2008, IBM công bố Phiên 7.5.1, Rational Data Architect (Kiến trúc sư liệu Rational) đổi tên thành InfoSphere Data Architect nhằm đề cao vai trò công cụ tảng InfoSphere (InfoSphere Foundation) Các tiêu chuẩn đặt tên thi hành nhiều tổ chức để cung cấp môi trường liệu thúc đẩy truyền thông tốt đưa định am hiểu cho bên liên quan bên lẫn bên Các lợi ích việc lập tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu gồm có:    Thúc đẩy hiểu biết chung liệu Thúc đẩy việc chia sẻ liệu qua ranh giới tổ chức Giảm dư thừa liệu thông qua việc hợp thành phần liệu đồng nghĩa chồng chéo Các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu Một tiêu chuẩn, hay quy ước, đặt tên đối tượng liệu mô tả cách tạo thành tên đối tượng liệu Một tiêu chuẩn đặt tên trình bày loạt khía cạnh tài liệu rộng lớn, mô tả Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 11179-5:     Phạm vi quy ước đặt tên; ví dụ, tên ngành công nghiệp thành lập Cơ quan đặt tên Các quy tắc ngữ nghĩa quản lý nguồn nội dung từ sử dụng tên; ví dụ, từ có nguồn gốc từ mô hình liệu từ thường sử dụng theo quy định Các quy tắc cú pháp quy định thứ tự từ ngữ bắt buộc   Các quy tắc từ vựng quy định danh sách từ, chiều dài tên, ký tự ngôn ngữ cần kiểm soát Một quy tắc đặt tên có phải hay không Có số khía cạnh tổ chức cụ thể Bài tập trung vào ngữ nghĩa học phần cú pháp tiêu chuẩn đặt tên giả định mô tả rõ ràng danh sách từ phê duyệt tổ chức Có hai khía cạnh quan trọng việc đặt tên đối tượng liệu: nội dung định dạng tên đối tượng liệu  Các quy tắc nội dung ngữ nghĩa học liên quan đến ý nghĩa từ chọn làm tên đối tượng cho phép tên đối tượng chuyển tải ý nghĩa Có ba loại từ đóng góp vào nội dung tên đối tượng liệu: từ gốc, từ phân loại từ bổ nghĩa (còn gọi từ hạn định) mô tả Tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Các từ gốc: o o o o Trình bày khái niệm nghiệp vụ liệu thu thập Mô tả vùng chủ đề liệu Một danh từ cụm từ danh từ mô tả chủ đề tập trung chủ yếu vào tên Đặt thành phần liệu ngữ cảnh logic mô hình thông tin Các ví dụ: Từ vay mượn, khách hàng, nhân viên, đặc tính Các từ phân loại: o o o Xác định thể loại phân loại riêng liệu Phác họa kiểu liệu mô tả tên liệu Mô tả phân loại liệu gắn liền với thành phần liệu Các ví dụ: Ngày, tổng số, tỷ lệ, số lượng, mã, số, tên, mô tả, ghi Các từ hạn định: o o o o Nói rõ phân biệt từ gốc từ phân loại Cung cấp tính rõ ràng tính cho tên liệu Sửa đổi từ phân loại lẫn từ gốc Hạn chế ý nghĩa từ phân loại từ gốc Các ví dụ: Cuối cùng, đầu tiên, tiếp theo, trước đó, bắt đầu  Các quy tắc định dạng cú pháp quy định cấu trúc tên đối tượng liệu Nó định nghĩa mẫu số bố trí/trình tự phần tên Ví dụ, tiêu chuẩn đặt tên yêu cầu tên đối tượng liệu sử dụng mô hình sau đây: {MOD}? {PW} {MOD}? {CW} {MOD}? Ở dấu phân cách khoảng trống, có nhiều năm từ hai từ xếp/trình tự từ sau: Một từ bổ nghĩa (MOD), tùy chọn; Một từ gốc (PW), bắt buộc; Một từ bổ nghĩa (MOD), tùy chọn; Một từ phân loại (CW), bắt buộc; Một từ bổ nghĩa (MOD), tùy chọn Các ví dụ đối tượng liệu hợp lệ là: o o o EMPLOYEE NAME (PW CW) EMPLOYEE LAST NAME (PW MOD CW) PERMANENT EMPLOYEE LAST NAME (MOD PW MOD CW) Một tên nghiệp vụ tên có ý nghĩa giống tiếng Anh sử dụng để mô tả đối tượng liệu Các tên nghiệp vụ sử dụng mô hình liệu dựa khái niệm lô-gic Một tên truy cập tên kỹ thuật mô tả đối tượng liệu biểu diễn sở liệu vật lý Do hệ thống quản lý sở liệu thường có ràng buộc cụ thể, bao gồm ký tự độ dài ký tự, cho tên đối tượng, nên để sử dụng chữ viết tắt dấu phân cách khác cho tên nghiệp vụ phổ biến với tên truy cập Ví dụ, đối tượng EMPLOYEE LAST NAME mô hình lô-gic chuyển thành EMPL_LST_NM mô hình vật lý Định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên cách sử dụng IDA Khi thi hành tiêu chuẩn đặt tên, cần phải sử dụng từ định nghĩa bảng giải thực theo thứ tự từ đặt tên đối tượng liệu IDA giúp người dùng định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu họ Để định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên IDA, bạn quy định từ chọn cho tên đối tượng liệu mô hình bảng giải mẫu từ sử dụng sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu Tạo mô hình bảng giải Một mô hình bảng giải mô hình mô tả từ dùng, phê duyệt chia sẻ tổ chức dùng cho tên đối tượng liệu Khi sử dụng mô hình bảng giải, bạn định nghĩa tên, chữ viết tắt, chữ viết tắt thay thế, kiểu (gốc phân loại), sử dụng từ bổ nghĩa, trạng thái tóm tắt mô tả cho từ Các mô hình bảng giải lưu trữ dự án thiết kế liệu IDA Bạn chia sẻ mô hình bảng giải dự án thiết kế đa liệu Để tạo mô hình bảng giải: 1 Nhấn vào File > New > Glossary Model từ trình đơn Trình hướng dẫn New Glossary Model (Mô hình bảng giải mới) mở Hình Trong trình hướng dẫn này, bạn quy định thư mục đích tên tệp Bạn tạo mô hình bảng giải cách sử dụng khuôn mẫu trống, khuôn mẫu Enterprise (Doanh nghiệp) với số từ điền vào Bạn chọn thêm mô hình bảng giải vào đặc tính dự án làm tiêu chuẩn đặt tên cho dự án Nhấn vào Finish (Kết thúc) Hình Trình hướng dẫn mô hình bảng giải Mô hình bảng giải hiển thị Data Project Explorer (Trình thám hiểm Dự án liệu) thư mục đích mà bạn quy định Nếu bạn chọn tùy chọn để thêm mô hình vào đặc tính dự án, tệp mô hình hiển thị trang Naming Standard (Tiêu chuẩn đặt tên) khung nhìn Properties (Các đặc tính) cho dự án Sau tạo bảng giải mình, bạn sử dụng trình soạn thảo để thêm, bớt, sửa đổi định nghĩa mô hình bảng giải Hình Nhấn New để thêm hàng mới, gõ tên, chữ viết tắt, chữ viết tắt thay tóm tắt Chọn kiểu trạng thái cho biết từ bổ nghĩa Bạn nhấp vào cột hàng sử dụng khung nhìn Properties để chỉnh sửa định nghĩa Nếu có bảng giải cho tổ chức mình, bạn chép dán định nghĩa từ nguồn khác, Microsoft® Word hay Microsoft Excel Hình Trình soạn thảo mô hình bảng giải để thêm, bớt chỉnh sửa từ Quy định mẫu đặt tên Phần thứ hai tiêu chuẩn đặt tên định nghĩa mẫu cấu trúc tên Bạn quy định điều cách sử dụng sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu Các sở thích áp dụng cho tất mô hình liệu vùng làm việc bạn Để thiết lập sở thích cho tiêu chuẩn đặt tên: Nhấn vào Window > Preferences (Cửa sổ > Các sở thích) từ trình đơn Nhấn vào Data > Naming Standard (Dữ liệu > Tiêu chuẩn đặt tên) Trên trang Logical, Hình 3, thiết lập mẫu cho tên đối tượng thực thể thuộc tính Bạn rõ liệu từ gốc, từ phân loại từ bổ nghĩa có tùy chọn không thứ tự cần xuất thành phần Bạn quy định ký tự dấu phân cách hợp lệ cho đối tượng logic Theo mặc định, dấu phân cách cho đối tượng logic khoảng trống Với IDA V7.0, bạn chọn làm dấu phân cách tiêu chuẩn đặt tên bạn đòi hỏi tên có định dạng viết chữ hoa, ví dụ EmployeeLastName Trên trang Physical-Table/Column, thiết lập mẫu cho tên đối tượng bảng cột mô hình vật lý Bạn quy định liệu từ gốc, từ phân loại từ bổ nghĩa có bắt buộc hay tùy chọn không thứ tự cần xuất thành phần Bạn quy định ký tự dấu phân cách hợp lệ cho đối tượng vật lý Theo mặc định, dấu phân cách ký tự gạch Trên trang Physical-Other, Hình 4, thiết lập mẫu tên cho đối tượng vật lý khác với bảng cột, ví dụ, khóa chính, khóa ngoài, ràng buộc kiểm tra, ràng buộc đáng lưu ý, mục tri-gơ cách thêm bớt biến chuỗi ký tự Các mẫu định nghĩa trang sử dụng biến, ví dụ tên bảng tên cột không tham khảo từ Trên trang Glossary (Bảng giải), quy định mô hình bảng giải mặc định Các mô hình bảng giải quy định sử dụng cho đối tượng sở liệu hiển thị Database Explorer (Trình thám hiểm sở liệu) Hình Các sở thích tiêu chuẩn đặt tên đối tượng logic Hình Các sở thích tiêu chuẩn đặt tên đối tượng vật lý khác với bảng cột Bây giờ, bạn tạo thành công tiêu chuẩn đặt tên Khi tiêu chuẩn đặt tên tạo ra, làm để đảm bảo đối tượng liệu tuân thủ tiêu chuẩn đó? Quy tắc tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên IDA thiết kế cho mục đích Về đầu trang Xác nhận hợp lệ tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Quy tắc tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên IDA phát vi phạm tiêu chuẩn đặt tên Việc kiểm tra dựa vào kết hợp sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu tệp mô hình bảng giải Bạn gọi quy tắc mô hình phân tích cách chọn: Từ Data Project Explorer:    Một gói mô hình logic Một sở liệu mô hình vật lý, Một lược đồ mô hình vật lý Từ Database Explorer:   Một sở liệu, Một lược đồ Hộp thoại mô hình phân tích nhắc nhở bạn chọn quy tắc để dựa vào, Hình Khi bạn chọn quy tắc tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên, mô hình bảng giải bổ sung vào đặc tính dự án tiêu chuẩn đặt tên dự án hiển thị trang trình hướng dẫn Bạn thêm bớt mô hình giải vào lúc trang đồng tự động với trang đặc tính tiêu chuẩn đặt tên cho dự án Khi bạn nhấn Finish, IDA lặp lại tất đối tượng bao gồm từ lựa chọn bạn kiểm tra tên chúng để đảm bảo chúng sử dụng từ mẫu định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên bạn Ví dụ, mẫu đặt tên định nghĩa là: {PW} {MOD} {CW} Và với employee, last name từ gốc, từ bổ nghĩa từ phân loại định nghĩa mô hình bảng giải, đối tượng EMPLOYEE LAST NAME tên hợp lệ Hình Hộp thoại mô hình phân tích nhắc nhở người dùng chọn quy tắc để dựa vào Nếu phát vi phạm nào, chúng hiển thị khung nhìn Problems (Vấn đề), Hình Hình Các vi phạm tiêu chuẩn đặt tên hiển thị cảnh báo khung nhìn Problems Dưới số ví dụ có tiêu chuẩn đặt tên bị vi phạm  Một tên không đầy đủ: Mẫu là: {mod}? {PW} {MOD}? {MOD}? {CW} {MOD}? Tên đối tượng là: CIVILIAN EMPLOYEE (MOD PW) Do mẫu yêu cầu từ phân loại “CIVILIAN EMPLOYEE" không chứa từ phân loại, nên có cảnh báo với mô tả sau hiển thị khung nhìn Problems: Thực thể CIVILIAN EMPLOYEE không tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Thiếu {từ phân loại} bắt buộc cuối tên Mẫu đặt tên dự kiến tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ gốc} tùy chọn {từ bổ nghĩa} tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ phân loại} tùy chọn {từ bổ nghĩa}  Một tên có từ không hợp lệ: Mẫu là: {MOD}? {PW} {MOD}? {MOD}? {CW} {MOD}? Tên đối tượng là: CIVILIAN EMPLOYEE ADDRESS (MOD PW từ không hợp lệd) Do mẫu yêu cầu từ phân loại “ADDRESS" (Địa chỉ) từ phân loại định nghĩa mô hình bảng giải, nên có cảnh báo với mô tả sau hiển thị khung nhìn Problems: Thuộc tính CIVILIAN EMPLOYEE ADDRESS không tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên -Một từ phân loại bắt buộc ADDRESS từ phân loại hợp lệ Mẫu đặt tên dự kiến tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ gốc} tùy chọn {từ bổ nghĩa} tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ phân loại} tùy chọn {từ bổ nghĩa} Khi “ADDRESS" thêm vào mô hình bảng giải làm từ phân loại, cảnh báo hiển thị cho tên CIVILIAN EMPLOYEE ADDRESS  Một tên có chuỗi ký tự thêm vào: Mẫu: {MOD}? {PW} {MOD}? {MOD}? {CW} {MOD}? Tên đối tượng: CIVILIAN EMPL REQUESTED DESC TEXT FULL VERIFIED (MOD PW MOD MOD CW MOD MOD) Mẫu cho phép từ bổ nghĩa sau từ phân loại bắt buộc tên có hai từ bổ nghĩa cuối Vì vậy, có cảnh báo với mô tả sau hiển thị khung nhìn Problems: Thuộc tính CIVILIAN EMPL REQUESTED DESC TEXT LAST VERIFIED không tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Một chuỗi ký tự thêm vào VERIFIED tìm thấy cuối Mẫu đặt tên dự kiến tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ gốc} tùy chọn {từ bổ nghĩa} tùy chọn {từ bổ nghĩa}{từ phân loại} tùy chọn {từ bổ nghĩa} Về đầu trang Đặt tên đối tượng liệu với trợ giúp nội dung Đối với tổ chức lớn, mô hình bảng giải họ chứa hàng ngàn mục Khi đặt tên đối tượng liệu, để chọn từ số hàng ngàn từ thách thức Trợ giúp việc đặt tên bổ sung vào phiên 7.0 IDA để giúp người dùng thực nhiệm vụ Xem mẫu đặt tên cách sử dụng trợ giúp nội dung Là phần quan trọng tiêu chuẩn đặt tên, mẫu đặt tên định nghĩa cho đối tượng liệu khác Điều thực thông qua sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu với IDA Một dấu hiệu trợ giúp nội dung hiển thị thông tin bạn chỉnh sửa đặc tính tên khung nhìn Properties Ví dụ, bạn đặt tên đối tượng bảng mô hình vật lý, bạn di chuột dấu hiệu trợ giúp nội dung mẫu đặt tên hiển thị, Hình Trong ví dụ này, dấu phân cách gạch tên cần thực theo trình tự sau đây: Một từ bổ nghĩa, tùy chọn; Một từ gốc, bắt buộc; Một từ bổ nghĩa, tùy chọn; Một từ bổ nghĩa, tùy chọn; Một từ phân loại, bắt buộc; Một từ bổ nghĩa, tùy chọn; Hình Dấu hiệu trợ giúp nội dung hiển thị mẫu đặt tên Dấu hiệu trợ giúp nội dung có sẵn cho đối tượng liệu để định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên cho chúng kết hợp sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu tệp mô hình bảng giải Hiển thị bảng giải danh sách thả xuống Khi bạn biết mẫu để đặt tên đối tượng, bạn cần chọn từ mô hình bảng giải cho phù hợp với mô hình Bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Space kiểu dấu phân cách để xem danh sách thả xuống với từ, chữ viết tắt mô tả có sẵn, Hình Hình Trợ giúp nội dung hiển thị từ đặc tính chúng Danh sách thả xuống rút gọn người dùng gõ vào chữ Hình Hình Danh sách từ trợ giúp nội dung rút gọn người dùng gõ vào chữ Khi bạn chọn từ danh sách đó, thêm vào làm phần tên Về đầu trang Chuyển đổi đối tượng liệu từ mô hình logic sang mô hình vật lý cách sử dụng tiêu chuẩn đặt tên Một mô hình liệu logic định nghĩa thực thể mối quan hệ thực thể mà không cần xem xét tảng thực Mặt khác, mô hình liệu vật lý mô hình sở liệu cụ thể biểu diễn đối tượng liệu quan hệ (ví dụ, bảng, cột, khóa khóa mối quan hệ chúng) Theo kịch thiết kế phổ biến từ xuống, bạn thiết kế mô hình logic, biến đổi thành mô hình vật lý sử dụng mô hình liệu vật lý để tạo câu lệnh ngôn ngữ định nghĩa liệu (DDL), triển khai đến máy chủ sở liệu Vì hầu hết sở liệu có yêu cầu ký tự chiều dài ký tự tên đối tượng sở liệu, nên người ta thường sử dụng chữ viết tắt đặt tên đối tượng liệu mô hình vật lý Ví dụ, đối tượng EMPLOYEE SOCIALSECURITY-NUMBER (Số an sinh xã hội nhân viên) mô hình liệu logic chuyển đổi thành EMPL_SSN mô hình vật lý, EMPL SSN chữ viết tắt EMPLOYEE SOCIAL-SECURITY-NUMBER định nghĩa mô hình bảng giải Khi chuyển đổi mô hình liệu logic sang mô hình liệu vật lý cách sử dụng IDA, tên thực thể thuộc tính chuyển đổi thành tên bảng cột theo quy tắc sau:    Dấu phân cách logic tên đối tượng logic thay dấu phân cách vật lý tên đối tượng vật lý tương ứng Nếu thực thể có đặc tính viết tắt định nghĩa, bảng tương ứng đặt tên theo đặc tính viết tắt Nếu thực thể đặc tính viết tắt định nghĩa, mô hình bảng giải quy định cho dự án tìm kiếm theo từ phù hợp từ viết tắt chúng  sử dụng tên bảng chuyển đổi Nếu không tìm thấy từ phù hợp nào, không quy định mô hình giải cho dự án, sử dụng tên thực thể Các quy tắc đặt tên tương tự áp dụng cho việc chuyển đổi thuộc tính lô-gic thành cột vật lý, trừ thuộc tính xác nhận cho đặc tính miền định nghĩa cột tương ứng đặt tên theo tên đặc tính miền tìm thấy Ví dụ, thuộc tính MESSAGE ORIGINATOR IDENTIFIER (Mã định danh người tạo thông báo) mô hình logic chuyển đổi thành cột MSG_ORITR_ID mô hình vật lý, đây, MSG, ORITR ID chữ viết tắt MESSAGE, ORIGINATOR IDENTIFIER định nghĩa mô hình bảng giải khoảng trống thay cách dấu gạch Về đầu trang Ví dụ tiêu chuẩn đặt tên thành phần lực lượng bảo vệ bờ biển Trong phần này, Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Lực lượng bảo vệ bờ biển (Coast Guard) lấy làm ví dụ để giải thích việc sử dụng IDA để định nghĩa thi hành tiêu chuẩn đặt tên Coast Guard có nhu cầu ngày tăng chia sẻ liệu qua ranh giới tổ chức chức Một hệ thống đa chức hệ thống thông tin hỗ trợ trình tổ chức liên quan đến hoạt động vài chương trình đơn vị chức năng, hoạt động chương trình đơn lẻ Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Coast Guard phát triển thi hành để đáp ứng nhu cầu trình phát triển hệ thống đa chức Bảng giải Các tiêu chuẩn đặt tên yêu cầu danh sách từ phân loại thức phát triển, trì điều khiển chủ yếu Người lãnh đạo Do khối lượng từ gốc cần thiết có khả lên đến hàng ngàn từ, nên họ yêu cầu phát triển danh sách từ gốc sơ bảng từ vựng hạn chế để phối hợp sử dụng toàn tổ chức Danh sách phát triển từ việc xem lại sàng lọc từ xuất tên thành phần liệu định nghĩa hệ thống liệu có Các từ bổ nghĩa hay từ hạn định mẫu liệt kê Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Coast Guard Các từ lưu trữ mô hình bảng giải IDA theo số định dạng cách sử dụng trình soạn thảo văn sau chép dán vào Hình 10 hiển thị bảng giải tạo cách sử dụng danh sách từ phân loại từ gốc từ bổ nghĩa mẫu Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Coast Guard Hình 10 Mô hình bảng giải Coast Guard Ngoài ra, IDA hỗ trợ kiểm soát phiên quản lý cấu hình Khi sử dụng công cụ So sánh (Compare With), bạn so sánh mô hình giải phiên Các quy tắc cú pháp đặt tên Các tiêu chuẩn đặt tên Coast Guard bao gồm quy tắc cú pháp sau đây:   Mỗi tên thành phần liệu có từ phân loại lấy từ danh sách từ phân loại dựng sẵn Các từ phân loại thêm vào danh sách tiêu chuẩn hóa theo phê duyệt Sỹ quan huy Mỗi tên thành phần liệu có từ gốc lấy từ danh sách từ gốc dựng sẵn Từ gốc phải đặt vào vị trí từ từ thứ hai tên phần tử   liệu Các từ gốc thêm vào danh sách tiêu chuẩn hóa theo phê duyệt Sỹ quan huy Mỗi tên thành phần liệu chứa số lượng thích hợp từ bổ nghĩa từ hạn định để mô tả đầy đủ tên (nhiều lên tới bốn từ bổ nghĩa cho từ gốc từ bổ nghĩa cộng với hai từ hạn định cho từ phân loại) Thứ tự từ tên thành phần liệu là: (1) từ bổ nghĩa cần + từ gốc + (1 đến 4) từ bổ nghĩa cần + từ phân loại + (1 2) từ hạn định cần Từ gốc phải đặt trước từ phân loại tên thành phần liệu Số lượng từ tối thiểu tên thành phần liệu hai từ (từ gốc + từ phân loại) số lượng từ tối đa chín từ Những quy tắc giữ mục sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu IDA, Hình Hình 11 Hình 11 Các sở thích tiêu chuẩn đặt tên Coast Guard Kiểm tra tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Khi định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên, quy tắc tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên viện dẫn cho mô hình lô-gic mô hình vật lý mô tả phần Xác nhận hợp lệ tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Các thông báo cảnh báo hiển thị tên đối tượng liệu không tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên; ví dụ, tên sau:      Thiếu từ phân loại Thiếu từ gốc Không có từ gốc trước từ phân loại Có hai từ Có nhiều chín từ Quy tắc bắt buộc thi hành mô tả Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần liệu Coast Guard [...]... việc sử dụng IDA để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên Coast Guard có một nhu cầu ngày càng tăng về chia sẻ dữ liệu qua các ranh giới tổ chức và chức năng Một hệ thống đa chức năng là một hệ thống thông tin hỗ trợ quá trình tổ chức liên quan đến các hoạt động của một vài chương trình hoặc các đơn vị chức năng, chứ không phải là hoạt động của một chương trình đơn lẻ Các tiêu chuẩn đặt tên thành... mục các sở thích về tiêu chuẩn đặt tên dữ liệu của IDA, như trong Hình Hình 11 Hình 11 Các sở thích về tiêu chuẩn đặt tên của Coast Guard Kiểm tra sự tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Khi định nghĩa các tiêu chuẩn đặt tên, quy tắc tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên có thể được viện dẫn cho bất kỳ các mô hình lô-gic hoặc mô hình vật lý nào như được mô tả trong phần Xác nhận hợp lệ tuân thủ tiêu chuẩn đặt tên Các. .. như là một bảng từ vựng hạn chế để phối hợp và sử dụng trong toàn bộ tổ chức Danh sách này có thể được phát triển từ việc xem lại hoặc sàng lọc các từ đang xuất hiện trong các tên của các thành phần dữ liệu đã định nghĩa trong các hệ thống dữ liệu hiện có Các từ bổ nghĩa hay các từ hạn định mẫu được liệt kê trong Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần dữ liệu của Coast Guard Các từ này có thể được lưu trữ... một thách thức Trợ giúp việc đặt tên đã được bổ sung vào phiên bản 7.0 của IDA để giúp người dùng thực hiện nhiệm vụ này Xem mẫu đặt tên bằng cách sử dụng trợ giúp nội dung Là một trong những phần quan trọng của một tiêu chuẩn đặt tên, các mẫu đặt tên được định nghĩa cho các đối tượng dữ liệu khác nhau Điều này được thực hiện thông qua các sở thích về tiêu chuẩn đặt tên dữ liệu với IDA Một dấu hiệu của... số định dạng bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản và sau đó sao chép và dán vào Hình 10 hiển thị bảng chú giải được tạo ra bằng cách sử dụng danh sách từ phân loại và các từ gốc và các từ bổ nghĩa mẫu của Các tiêu chuẩn đặt tên thành phần dữ liệu của Coast Guard Hình 10 Mô hình bảng chú giải của Coast Guard Ngoài ra, IDA cũng hỗ trợ kiểm soát phiên bản và quản lý cấu hình Khi sử dụng các. .. bạn có thể so sánh các mô hình chú giải và các phiên bản Các quy tắc cú pháp đặt tên Các tiêu chuẩn đặt tên Coast Guard bao gồm các quy tắc cú pháp sau đây:   Mỗi tên thành phần dữ liệu sẽ có một từ phân loại được lấy từ một danh sách từ phân loại đã dựng sẵn Các từ phân loại có thể được thêm vào danh sách đã tiêu chuẩn hóa theo sự phê duyệt của Sỹ quan chỉ huy Mỗi tên thành phần dữ liệu sẽ có một... cơ sở dữ liệu cụ thể biểu diễn các đối tượng dữ liệu quan hệ (ví dụ, các bảng, các cột, khóa chính và khóa ngoài và các mối quan hệ của chúng) Theo một kịch bản thi t kế phổ biến từ trên xuống, bạn thi t kế một mô hình logic, biến đổi nó thành một mô hình vật lý và sử dụng mô hình dữ liệu vật lý để tạo ra các câu lệnh ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL), rồi được triển khai đến một máy chủ cơ sở dữ liệu... khi người dùng gõ vào các chữ cái Khi bạn chọn một từ trong danh sách đó, nó sẽ được thêm vào làm một phần của tên Về đầu trang Chuyển đổi các đối tượng dữ liệu từ mô hình logic sang mô hình vật lý bằng cách sử dụng tiêu chuẩn đặt tên Một mô hình dữ liệu logic định nghĩa các thực thể và các mối quan hệ giữa các thực thể mà không cần xem xét nền tảng thực hiện Mặt khác, một mô hình dữ liệu vật lý là... đặt tên dự kiến là tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ gốc} tùy chọn {từ bổ nghĩa} tùy chọn {từ bổ nghĩa} {từ phân loại} tùy chọn {từ bổ nghĩa} Về đầu trang Đặt một tên đối tượng dữ liệu với trợ giúp nội dung Đối với các tổ chức lớn, các mô hình bảng chú giải của họ có thể chứa ít nhất hàng ngàn mục Khi đặt tên một đối tượng dữ liệu, để chọn các từ trong số hàng ngàn từ đúng là một thách thức Trợ giúp việc đặt. .. Vì hầu hết các cơ sở dữ liệu có các yêu cầu về các ký tự và chiều dài ký tự của các tên đối tượng cơ sở dữ liệu, nên người ta thường sử dụng các chữ viết tắt khi đặt tên các đối tượng dữ liệu trong mô hình vật lý Ví dụ, một đối tượng EMPLOYEE SOCIALSECURITY-NUMBER (Số an sinh xã hội của nhân viên) trong mô hình dữ liệu logic được chuyển đổi thành EMPL_SSN trong mô hình vật lý, ở đây EMPL và SSN là chữ ... lý Định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên cách sử dụng IDA Khi thi hành tiêu chuẩn đặt tên, cần phải sử dụng từ định nghĩa bảng giải thực theo thứ tự từ đặt tên đối tượng liệu IDA giúp người dùng định nghĩa. .. định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên đối tượng liệu họ Để định nghĩa tiêu chuẩn đặt tên IDA, bạn quy định từ chọn cho tên đối tượng liệu mô hình bảng giải mẫu từ sử dụng sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu... giải để thêm, bớt chỉnh sửa từ Quy định mẫu đặt tên Phần thứ hai tiêu chuẩn đặt tên định nghĩa mẫu cấu trúc tên Bạn quy định điều cách sử dụng sở thích tiêu chuẩn đặt tên liệu Các sở thích áp dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan, Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan, Sử dụng infosphere data architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệugiới thiệu gần đây các tổ chức đã nhận ra tầm quan

Từ khóa liên quan