Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

4 410 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2015, 21:41

BIÊN BẢN HỌP (V/v: Góp vốn thành lập Công ty ) Hôm nay, ngày tháng năm , hồi địa Chúng gồm: Họ Tên: Nguyễn Văn A Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn B Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Văn C Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ Tên: Nguyễn Thị D Ngày, tháng, năm sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Là cá nhân/và pháp nhân ……… bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ………………………… Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn đợt: Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn C góp tiền mặt đồng, tương đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ Bà Nguyễn Thị D góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương III SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ông Nguyễn Văn A Số 01/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn B Số 02/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Ông Nguyễn Văn C Số 03/GCN cấp ngày / / Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp/cổ phần Bà Nguyễn Thị D Số 04/GCN cấp ngày / / Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên, có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông/thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư IV BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Bầu Ông Nguyễn Văn B giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty ………… V CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Nhất trí cử Ông Nguyễn Văn B người Đại diện theo Pháp luật công ty với chức danh Giám Đốc Cuộc họp kết thúc lúc 11h ngày Các thành viên trí ký tên NGUYỄN VĂN A NGUYỄN VĂN B NGUYỄN VĂN C NGUYỄN THỊ D ... Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông /thành viên, có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông /thành viên gửi Phòng Đăng ký kinh doanh. .. CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận cổ phần góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận cổ phần vốn góp Ông Nguyễn... sau: I GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY ………………………… Ông Lê Văn A góp tiền mặt .đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều lệ tương Ông Nguyễn Văn B góp tiền mặt đồng, đương cổ phần, chiếm tổng vốn điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp, Mẫu biên bản góp vốn thành lập doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn