Tất cả các lệnh trong Auto CAD

5 904 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2015, 18:07

AutoCAD Command Tên Lệnh mục đích Phím Tắt 3A 3DO 3F 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE Tạo mạng chiều tùy chọn 3P 3DPOLY A ADC AA ARC ADCENTER AREA AL ALIGN AP APPLOAD 10 11 12 13 AR ATT -ATT ATE ARRAY ATTDEF -ATTDEF ATTEDIT Tạo mạng chiều Tạo đa tuyến bao gồm đoạn thẳng không gian chiều A Vẽ cung tròn Tính diện tích chu vi đối tợng hay vùng đợc xác định Di chuyển quay đối tợng để chỉnh đối tợng khác cách sử dụng 1, tập hợp điểm Đa hộp thoại để tải hủy tải AutoLisp ADS trình ứng dụng ARX Tạo nhiều đối tợng đợc chọn Tạo định nghĩa thuộc tính Tạo thuộc tính Block Hiệu chỉnh thuộc tính Block B 14 15 16 B BO BR BLOCK BOUNDARY BREAK Tạo Block Tạo đa tuyến kín Xén phần đoạn thẳng điểm chọn C 17 18 19 20 21 C CH -CH CHA COL CO, cp CIRCLE PROPERTIES CHANGE ChaMFER COLOR Vẽ đờng tròn nhiều cách Hiệu chỉnh thông số kỹ thuật Hiệu chỉnh text, thay đổi R, D Vát mép cạnh Xác lập màu dành cho đối tợng đợc vẽ theo trình tự COPY Sao chép đối t-ợng 23 24 25 D DAL DAN DIMSTYLE DIMALIGNED DIMANGULAR 26 DBA DIMBASELINE 27 DCE DIMCENTER 28 29 30 31 t DCO o DDI DED DI DIMDIAMETER DIMEDIT DIST 32 DIV DIVIDE 33 DLI DIMLINEAR 34 DO DONUT 22 DIMCONTINUE D Tạo chỉnh sửa kích th-ớc dòng lệnh Ghi kích th-ớc thẳng chỉnh đ-ợc Ghi kích thớc góc Tiếp tục kích thớc đoạn thẳng, góc từ đờng kích thớc đợc chọn Tạo điểm tâm đờng tròn xuyên tâm cung tròn đờng tròn Tiếp tục đờng thẳng, góc từ đờng mở rộng thứ kích thớc trớc kích thớc đợc chọn Ghi kích thớc đờng kính Chỉnh sửa kích thớc Đo khoảng cách góc điểm Đặt đối tợng điểm khối dọc theo chiều dài chu vi đối tợng Tạo kích thớc thẳng đứng hay nằm ngang Vẽ đờng tròn hay cung tròn đợc tô dày vẽ hình vành khăn 35 36 37 38 DOR DOV DR DRA DIMORDINATE DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS 39 DS DSETTINGS 40 DT DTEXT 41 DV DVIEW Tạo kích thớc điểm góc Viết chồng lên tuyến hệ thống kích thớc Thay đổi chế độ hiển thị đối tợng hình ảnh Tạo kích thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản(hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE 43 ED DDEDIT 44 45 46 47 48 49 EL EX EXIT EXP EXT F ELLIPSE EXTEND QUIT EXPORT EXTRUDE FILLET 50 FI FILTER 51 G GROUP 52 -G -GROUP 53 GR DDGRIPS 54 55 56 57 H -H HE HI BHATCH -HATCH HATCHEDIT HIDE 58 59 I -I 60 IAD 61 62 63 64 IAT ICL IM -IM 65 IMP 66 IN 67 INF 68 IO Xoá đối tợng Đa hộp thoại từ chỉnh sửa nội dung văn ; định nghĩa thuộc tính Vẽ elip Kéo dài đối tợng Thoát khỏi chơng trình Lu vẽ sang dạng file khác (*.wmf ) Tạo vật thể rắn cách đùn xuất đối tợng chiều có Nối hai đối tợng cung tròn Đa hộp thoại từ đa danh sách để chọn đối tợng dựa thuộc tính G Đa hộp thoại từ tạo tập hợp đối tợng đợc đặt tên Chỉnh sửa tập hợp đối tợng Hiển thị hộp thoại qua cho hoạt động xác lập màu nh kích cỡ chúng Tô vật liệu Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác Hiệu chỉnh tô vật liệu Tạo lại mô hình 3D với đờng bị khuất I INSERT Chèn khối đợc đặt tên vẽ vào vẽ hành -INSERT Chỉnh sửa khối đợc chèn Mở hộp thoại để điều khiển độ sáng tơng phản, độ đục IMAGEADJUST hình ảnh sở liệu vẽ IMAGEATTACH Mở hộp thoại tên hình ảnh nh tham số IMAGECLIP Tạo đờng biên dành cho đối tợng hình ảnh đơn IMAGE Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào IMPORT AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần giao INTERSECT hay nhiều cố thể Tìm phần giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp INTERFERE từ thể tích chung chúng INSERTOBJ Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER Vẽ đờng thẳng Tạo lớpvà thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc tính layer 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 75 76 77 78 Ls,LI Lw LO LT LTS LIST LWEIGHT -LAYOUT LINETYPE LTSCALE Tạo đờng kết nối dòng thích cho thuộc tính Thay đổi chiều dài đối tợng góc nh cung có chứa Hiển thị thông tin sở liệu cho đối tợng đợc chọn Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đờng Xác lập thừa số tỉ lệ kiểu đờng M 79 M MOVE 80 MA MATCHPROP 81 ME MEASURE 82 83 84 MI ML MO MIRROR MLINE PROPERTIES 85 MS MSPACE 86 MT MTEXT 87 MV MVIEW 88 89 O OP OFFSET OPTIONS 90 OS OSNAP 91 92 P -P PAN -PAN 93 PA PASTESPEC Di chuyển đối tợng đợc chọn Sao chép thuộc tính từ đối tợng sang hay nhiều đối tợng khác Đặt đối tợng điểm khối mức đo đối tợng Tạo ảnh đối tợng Tạo đờng song song Hiệu chỉnh thuộc tính Hoán chuyển từ không gian giấy sang cổng xem không gian mô hình Tạo đoạn văn Tạo cổng xem di động bật cổng xem di động có O Vẽ đờng thẳng song song, đờng tròn đồng tâm Mở menu Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập chế độ truy chụp đối tợng chạy P 94 95 96 97 PE PL PO POL PROP 98 S 99 PRE PRIN 100 T PEDIT PLINE POINT POLYGON Di chuyển vẽ Di chuyển vẽ từ điểm sang điểm thứ Chèn liệu từ Window Clip-board điều khiển dạng thức liệu;sử dụng OLE Chỉnh sửa đa tuyến mạng lới đa tuyến chiều Vẽ đa tuyến đờng thẳng, đtròn Vẽ điểm Vẽ đa giác khép kín PROPERTIES Hiển thị menu thuộc tính PREVIEW 101 PS PSPACE 102 PU PURGE Hiển thị chế độ xem vẽ trớc đa in Đa hộp thoại từ vẽ vẽ máy vẽ, máy in file Hoán chuyển từ cổng xem không gian mô hình sang không gian giấy Xoá bỏ tham chiếu không dùng khỏi sở liệu REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL RECTANGLE REGION R Làm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tợng vùng từ tập hợp đối tợng có 103 104 105 106 107 108 R RA RE REA REC REG PLOT 109 REN RENAME 110 REV REVOLVE 111 RM DDRMODES 112 113 RO RPR ROTATE RPREF 114 RR RENDER Thay đổi tên đối tuợng có chứa khối, kiểu kích thớc, lớp, kiểu đờng,kiểu UCS,view cổng xem Tạo cố thể cách quay đối tợng chiều quanh trục Đa hộp thoại qua xác lập trợ giúp vẽ nh Ortho, Grid, Snap Xoay đối tợng đợc chọn xung quanh điểm Hiển thị hộp thoại cho phép xác lập tham chiếu tô bóng Hiển thị hộp thoại từ tạo hình ảnh đợc tô bóng, thực khung 3D mô hình cố thể S 115 116 117 S SC SCR StrETCH SCALE SCRIPT 118 SEC SECTION 119 120 121 122 123 SET SHA SL SN SO SETVAR SHADE SLICE SNAP SOLID 124 SP SPELL 125 SPL SPLINE Di chuyển chỉnh đối tợng Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ Thực chuỗi lệnhtừ Script Sử dụng mặt giao mặt phẳng cố thể nhằm tạo vùng Liệt kê tất giá trị thay đổi biến hệ thống Hiển thị hình ảnh phẳng vẽ cổng xem hành Các lớp tập hợp cố thể mặt phẳng Hạn chế di chuyển sợi tóc theo mức đợc định Tạo đa tuyến cố thể đợc tô đầy Hiển thị hộp thoại kiểm tra cách viết văn đợc tạo với Dtext, text, Mtext Tạo ẳ cung;vẽ đờng cong liên tục 126 127 128 129 SPE ST SU T SPLINEDIT STYLE SUBTRACT MTEXT Hiệu chỉnh spline Hiển thị hộp thoại cho phép tạo kiểu văn đợc đặt tên Tạo vùng tổng hợp cố thể tổng hợp Tạo đoạn văn 130 TA TABLET Định chuẩn bảng với hệ toạ độ vẽ giấy 131 132 133 134 TH TI TO TOL THICKNESS TILEMODE TOOLBAR TOLERANCE Hiển thị che dấu định vị trí công cụ Tạo dung sai hình học 135 TOR TORUS 136 TR TRIM Tạo cố thể hình vành khuyên Cắt tỉa đối tợng cạnh cắt đợc xác định đối tợng khác 137 UC DDUCS 138 UCP DDUCSP 139 UN UNITS U Đa hộp thoại quản lý hệ toạ độ ngời dùng đợc xác định không gian hành Đa hộp thoại chọn hệ toạ độ ngời dùng đợc xác lập trớc Chọn dạng thức toạ độ xác toạ độ góc 140 UNI UNION Tạo vùng tổng hợp cố thể tổng hợp 141 142 143 V VP -VP VIEW DDVPOINT VPOINT V Lu phục hồi cảnh xem đợc đặt tên đa hộp thoại xác lập hớng xem chiều Xác lập hớng xem chế độ xem chiều vẽ 144 145 W WE WBLOCK WEDGE 146 X EXPLODE 147 XA XATTACH 148 XB XBIND 149 150 XC XL XCLIP XLINE 151 XR XREF 152 Z ZOOM Viết đối tợng sang file vẽ Tạo cố thể chiều với bề mặt nghiêng góc nhọn X Ngắt khối đa tuyến đối tợng tổng hợp khác thành thành phần tạo nên Đa hộp thoại gán tham chiếu ngoại vào vẽ hành Buộc biểu tợng phụ thuộc Xref vào vẽ Xác định đờng biên Xref tập hợp mặt phẳng nghiêng Tạo đờng mở rộng vô hạn theo hớng Hiển thị hộp thoại để điều khiển tham chiếu ngoại vào file vẽ Tăng hay giảm kích thớc đối tợng cổng xem hành Chúc em học tập tốt ... đơn IMAGE Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad -IMAGE Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào IMPORT AutoCad Tạo cố thể tổng hợp vùng tổng hợp từ phần... cố thể tổng hợp INTERFERE từ thể tích chung chúng INSERTOBJ Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER Vẽ đờng thẳng Tạo lớpvà thuộc tính Hiệu chỉnh thuộc... RECTANGLE REGION R Làm tơi lại hình cổng xem hành Làm tơi lại hình tất cổng xem Tạo lại vẽ cổng xem hành Tạo lại vẽ làm sáng lại tất cổng xem Vẽ hình chữ nhật Tạo đối tợng vùng từ tập hợp đối tợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tất cả các lệnh trong Auto CAD, Tất cả các lệnh trong Auto CAD, Tất cả các lệnh trong Auto CAD