TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH dệt MAY

4 376 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2015, 13:15

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH LESSON Cotton The cotton buyer usually selects species and grades of cotton to produce specific yarns If a fabric such as a part wool blanket is to be produced, the cotton buyer will select Peruvian, China, or Indian cottons which have a harsh, rough, woll – like handle Where extremely fine texture, silkiness and great strength are desired, the cotton buyer may choose Sea Islan staple or Egytian Cotton During the past 200 years, cottons have evolved hybridization to become the industrial cottons we know today In the United States, they are closely related to Sea Island cotton which came into prominence along the coast of South Carolina and to the Egyptian – type species which gained popularity of its high – quality fiber for use in the fine counts American – grown cottons are divided into grades according to length of staple, uniformity, strength, color, cleanliness and flexibility These are compared with a standard supplied by the United States Department of Agriculture The standard provides grades above and grades below the middling grade The most common grades are: Strict good middling Good middling Strict midding Middling Strict low middling Low middling Strict good ordinary A cotton mill often average up the various grades of cotton to produce a fairly uniform yarn All normal cotton fibers have a soft creamy tint and some of the long staple fibers like the Egyotian cotton, are some creamy in color than the Upland and the Sea Island cotton Cotton is never truly white and the nature of the pigment responsible for the color is really not known Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH NEW WORDS AND EXPRESSIONS                     Yarn : sợi Fabric: vải Blanket: chăn, mền Handle: cuộn Texture: kết cấu Silkness: tơ Sea Island staple: hải đảo Stape: Hybridization: lai giống Fiber: sợi Count: đếm, tính Strict good middling: phẩm trung bình tốt Good middling: trung bình tốt Strict middling: phẩm trung bình Middling: trung bình Strict low middling: phẩm trung bình Low middling: trung bình Strict good ordinary: phẩm loại thường, tốt Upland cotton: vùng cao Pigment: chất nhuộm màu Notes to the Tex 10 11 12 Species and grades of cotton: giống phẩm cấp vải Specific yarns: sợi đặc biệt Part wool blanket: vải pha len Harsh, rough wool – like handle: thô ráp, có cuộn giống len Fine structure: kết cấu vải mịn To become the industrial cottons: trở thành thứ công nghiệp South Carolina (North Carolina): Phía Nam Carolina Fine count: hàng cao cấp United States Department of Agriculture: Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ grades above and grades below the middling grade: phẩm cấp phẩm cấp phẩm cấp trung bình Soft creamy tint: màu kem nhạt Long staple fibers: sợi dài Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY 13 14 EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH Pigment responsible for the color: sắc tố gây màu Color, fiber: màu sắc, sợi Questions to the Text What factors should be taken into account when choosing cotton species and grades? What are the main consideratrions in working out the cotton grades in USA? Give several famous cotton species you know in the world Write a paper in at least 500 words to say something about the cotton Suggested translation Những người mua vải thường lựa chọn giống phẩm cấp vải để sản xuất thứ sợi đặc biệt Nếu cần sản xuất thức vải vải pha len để làm chăn, người mua chọn Peru, Trung Quốc, hay Ấn Độ thứ thô ráp, có cuộn giống len.Khi cần có kết cấu vải mịn, giống tơ có sức bền cao, người mua chọn sản phẩm Sea Island hay Ấn Độ Trong suốt 200 năm qua, vải tiến hóa nhờ lai giống để trở thành thứ công nghiệp tư biết ngày Ở Mỹ, thứ vải có quan hệ gần gũi với giống Hải Đảo (Sea Island) giống trội dọc ven biển Nam Calorina Ai Cập – giống loại tiếng với sợi có chất lượng cao sử dụng loại hàng cao cấp Bông vải trồng Mỹ chia thành phẩm cấp theo chiều dài xơ nguyên liệu, đồng nhất, sức bền, mùa sắc, độ tính đàn hồi Những tính chất so sánh với tiêu chuẩn Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ban hành Tiêu chuẩn cung cấp phẩm cấp phẩm cấp phẩm cấp trung bình (middling grade) Những phẩm cấp thông dụng Chính phẩm trung bình tốt (strict good middling) Trung bình tốt (good middling) Chính phẩm trung bình (strict middling) Trung bình (middling) Trung bình (low middling) Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH Chính phẩm loại thường, tốt (strict good middling) Một nhà máy kéo sợi thường trộn nhiều phẩm cấp khác để sản xuất thứ sợi đồng Tất xơ bình thường có màu kem nhạt số giống xơ dài Ai cập, xơ có màu kem sậm so với giống vùng cao (Upland) Hải đảo ( Sea Island) Bông không trắng tinh sắc tốt gây màu vải chưa biết rõ Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh ...TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH NEW WORDS AND EXPRESSIONS             ... sợi dài Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY 13 14 EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH Pigment responsible for the color: sắc tố gây... middling) Tài liệu sưu tầm tổng hợp Trương Trung Thịnh Facebook.com/truongtrungthinh TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DỆT & MAY EDIT: TRƯƠNG TRUNG THỊNH Chính phẩm loại thường, tốt (strict good middling) Một
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH dệt MAY , TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH dệt MAY , TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH dệt MAY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn