Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

141 880 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 15:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP CỦA ĐÀI PT- TH HÀ NỘI (Khảo sát Chương trình “60 phút bạn tôi” “Gặp thầy thuốc tiếng” từ 6.2012 đến 6.2013) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Hà Nội -2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ THU HUYỀN TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP CỦA ĐÀI PT- TH HÀ NỘI (Khảo sát Chương trình “60 phút bạn tôi” “Gặp thầy thuốc tiếng” từ 6.2012 đến 6.2013) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Báo chí học Mã số: 60.32.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Đức Dũng Hà Nội - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu thực Các số liệu, kết phân tích luận văn hoàn toàn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu trƣớc Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Đức Dũng, ngƣời tận tình hƣớng dẫn em suốt trình viết luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô khoa Báo chí- Truyền thông, Trƣờng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn tận tình truyền đạt kiến thức năm học tập Vốn kiến thức đƣợc tiếp thu trình học không tảng cho trình nghiên cứu luận văn mà hành trang quý báu để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn anh, chị phóng viên, biên tập viên chƣơng trình “60 phút bạn tôi” “Gặp thầy thuốc tiếng” Đài PT- TH Hà Nội giúp đỡ em trình thu thập tƣ liệu cho luận văn Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2013 Nguyễn Thị Thu Huyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP 10 1.1.Những thuật ngữ, khái niệm đƣợc sử dụng luận văn 10 1.1.1.Tương tác 10 1.1.2.Trực tiếp 10 1.1.3.Phát trực tiếp 11 1.2.Tính tƣơng tác loại hình báo chí 13 1.2.1.Tính tương tác báo in 14 1.2.2.Tính tương tác báo mạng 15 1.2.3.Tính tương tác truyền hình 16 1.3.Tính tƣơng tác loại hình báo phát 18 1.3.1.Quan điểm chung tính tương tác chương trình phát 18 1.3.2.Vai trò tính tương tác chương trình phát 21 1.3.3.Đặc điểm chương trình phát trực tiếp mang tính tương tác cao 25 1.4.Giới thiệu khái quát hai chƣơng trình diện khảo sát 30 1.4.1.Chương trình “60 phút bạn tôi” 30 1.4.2.Chương trình “Gặp thầy thuốc tiếng” 35 Chƣơng 2: TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CHƢƠNG TRÌNH 60 PHÚT BẠN VÀ TÔI VÀ GẶP THẦY THUỐC NỔI TIẾNG 39 2.1 Tƣơng tác ngƣời dẫn với ngƣời dẫn 39 2.1.1.Chương trình 60 phút bạn 39 2.1.2.Chương trình “Gặp thầy thuốc tiếng” 48 2.2.Tƣơng tác ngƣời dẫn với thính giả 52 2.2.1.Chương trình “60 phút bạn tôi” 52 2.2.2.Chương trình Gặp thầy thuốc tiếng 55 2.3.Tƣơng tác ngƣời dẫn với khách mời 61 2.3.1.Chương trình 60 phút bạn 61 2.3.2.Chương trình Gặp thầy thuốc tiếng 64 2.4.Tƣơng tác thính giả với khách mời 68 2.4.1.Chương trình 60 phút bạn 68 2.4.2.Chương trình Gặp thầy thuốc tiếng 71 Chƣơng 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TƢƠNG TÁC TRONG CHƢƠNG TRÌNH 60 PHÚT BẠN VÀ TÔI VÀ GẶP THẦY THUỐC NỔI TIẾNG 75 3.1 Một số đánh giá tính tƣơng tác 75 3.1.1.Thành công 75 3.1.2.Hạn chế 80 3.2 Những vấn đề đặt số giải pháp 85 3.2.1 Những vấn đề đặt 85 3.2.2.Một số giải pháp 87 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Dẫn chƣơng trình: MC (Master of ceremonies) Phát truyền hình: PT- TH Tiếng nói Việt Nam: TNVN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phát sản phẩm kỹ thuật điện tử Ra đời trƣớc truyề n hình nên phát đƣợc coi loại hình truyền thông hiệu Sƣ̣ sinh đô ̣ng của lời nói , âm nha ̣c, tiế ng đô ̣ng truyề n qua làn sóng radio đã đƣơ ̣c thính giả đón nhận cách nồng nhiệt Tuy nhiên, nhƣ̃ng năm 40 kỷ XX, vô tuyế n truyề n hin ̀ h đời với sƣ̣ kế t hơ ̣p giƣ̃a hiǹ h ảnh và âm đã tạo nên giới thực vô cùng sinh động cuô ̣c số ng trƣớc mắ t thiń h giả mà họ không cần đâu xa Ƣu thế của truyề n hiǹ h là hiǹ h ảnh , điề u mà phát không có Đế n thâ ̣p niên cuố i của thế kỷ XX , Internet lên và tờ báo mạng tung hoành làm cho phát thêm lo ng ại Chính vâ ̣y, bố i cảnh bùng nổ các phƣơng tiê ̣n truyề n thông đa ̣i chúng hiê ̣n nay, muố n có chỗ đƣ́ng riêng của miǹ h , phát cần phải phát huy tối đa ƣu thế để vƣơ ̣t lên viê ̣c cung cấ p thông tin nhanh , xác với mô ̣t phƣơng thƣ́c sinh đô ̣ng, gầ n gũi với thiń h giả Hƣớng đƣợc nhiều đài phát từ trung ƣơng đến địa phƣơng lựa chọn phát trực tiếp Viê ̣c kế t hơ ̣p giƣ̃a phƣơng tiê ̣n sản xuấ t hiê ̣n đa ̣i, phát huy tối đa lực truyề n thông của radio giúp ngƣời nghe câ ̣p nhâ ̣t đƣơ ̣c nhƣ̃ng thông tin nóng hổ i nhấ t Phát trực tiếp đòi hỏi tham gia, phố i hơ ̣p ăn ý của cả m ột nhóm thƣ̣c hiê ̣n chƣơng trình Bên ca ̣nh đó , thính giả đóng vai trò quan tro ̣ng ta ̣o nên thành công cho chƣơng trình Ví dụ, kênh phát VOV Giao thông, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ngƣời cung cấp thông tin trƣờng mà có nhiều thính giả gọi điện từ tuyến phố Những thính giả VOV giao thông không xa lạ với câu nói ngƣời dẫn chƣơng trình: “Thính giả có số điện thoại vừa gọi điện cho chương trình thông báo tình hình giao thông tuyến đường X sau ” Hòa với hƣớng đài phát nƣớc, nhƣ mong muốn đƣợc mang đến cho bạn nghe đài chƣơng trình phát bổ ích, thiết thực, sinh động, chuyển tải đƣợc nhiều nội dung khoảng thời gian ngắn với tham gia trực tiếp thính giả, Đài Phát Truyền hình Hà Nội (từ viết tắt Đài PT- TH Hà Nội) rấ t chú tro ̣ng đế n viê ̣c xây dƣ̣ng các chƣơng triǹ h phát trƣ̣c ti ếp mang tính tƣơng tác cao Trong số đó, chƣơng trình phát trực tiếp đƣợc bạn nghe đài yêu thích tƣ vấn trực tiếp, chia sẻ ý kiến cá nhân với nhiều chuyên đề lĩnh vực đời sống xã hội Bên cạnh đó, từ nhu cầu hiểu biết tâm lý tình cảm, vấn đề sức khỏe tạo điều kiện cho việc xuất chƣơng trình phát trực tiếp liên quan đến tƣ vấn số bệnh thƣờng gặp, hay tình yêu, giới tính Những chƣơng trình nhƣ thƣờng thu hút lƣợng thính giả đông đảo hấp dẫn, tƣơng tác qua lại nhiều đối tƣợng chƣơng trình Hơn nữa, thính giả đƣợc giải đáp thắc mắc hay chia sẻ ý kiến chung mà họ quan tâm Nổi bật chƣơng trình phát trực tiếp Đài PT- TH Hà Nội phải kể đến hai chƣơng trình mang tính tƣơng tác cao: “Gặp thầy thuốc tiếng” “60 phút Bạn tôi” Rõ ràng thời đa ̣i bùng nổ thông tin nhƣ hiê ̣n , viê ̣c ca ̣nh tranh không chỉ về thông tin nhanh mà hình thƣ́c thể hiê ̣n cũng là yế u tố tăng cƣờng thúc đẩy phát triển loại hình báo chí Có thể thấy , việc tăng cƣờng tính tƣơng tác chƣơng trình phát trƣ̣c tiế p là mô ̣t xu hƣớng ma ̣nh mẽ của phát hiê ̣n đa ̣i Đây yếu tố giúp thu hút thính giả tìm đến chƣơng trình phát Đó lý để lựa chọn đề tài: Tính tương tác chương trình phát trực tiếp Đài PT- TH Hà Nội (Khảo sát chương trình “60 phút bạn tôi” “Gặp thầy thuốc tiếng” từ 6.2012 đến 6.2013) làm đề tài cho luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học Nhƣ̃ng kế t quả luận văn có thể làm phong phú nguồn tài liệu chƣơng trình phát trực tiếp mang tính tƣơng tác cao 2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Thời gian qua, có nhiều sách, đề tài khóa luận, luận văn nghiên cứu chƣơng trình phát trực tiếp tính tƣơng tác chƣơng trình phát Trong phạm vi liên quan gần với đề tài chúng tôi, kể số nghiên cứu đƣợc công bố nhƣ sau: Về sách xuất bản, theo trình tự thời gian có: Giáo trình Báo phát Phân viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện, NXB Văn hóa - Thông tin xuất năm 2002 Trong giáo trình này, phƣơng thức sản xuất chƣơng trình phát trực tiếp đƣợc đề cập đến chƣơng Trong Lý luận báo phát (2003), chƣơng 1, tác giả Đức Dũng dành 21 trang để đề cập đến phát trực tiếp Tác giả khẳng định “Có thể nói phát trực tiếp hình thức thể phát đại, tạo sức hấp dẫn cho sóng phát Tính thời gần gũi, thân mật hai yếu tố đảm bảo sức mạnh phát bối cảnh đời sống đại phát trực tiếp có hai ưu quan trọng này.” Cẩm nang hướng dẫn Phát trực tiế p Đài Tiế ng nói Vi ệt NamBô ̣ Văn hóa Thông tin - Tổ chƣ́c SIDA (Thụy Điển) phối hợp xuất năm 2005 Nội dung sách đƣợc biên soạn từ kinh nghiệm giảng viên nƣớc cách thực chƣơng trình phát trực tiếp dành cho ngƣời làm phát Việt Nam Sách Phát trực tiếp GT,TS Vũ Văn Hiền TS Đức Dũng chủ biên, NXB Lý luận trị xuất năm 2007 Toàn nội dung sách dày 350 trang tập trung làm sáng tỏ vấn đề có liên quan đến lý thuyết kỹ sản xuất chƣơng trình phát trực tiếp điều kiện Việt Nam Về nghiên cứu dƣới dạng luận văn, khóa luận cấp độ thạc sỹ tốt nghiệp đại học, kể số công trình tiêu biểu sau đây: Khóa luận Các hình thức tương tác thính giả với chương trình phát tác giả Ngô Thái Hà (Bảo vệ năm 2009 Ho ̣c viê ̣n Báo chí và Tuyên truyề n ) Trong khóa luận này, tác giả Ngô Thái Hà dừng lại việc yếu tố tƣơng tác thính giả với số chƣơng trình phát Đài Tiếng nói Việt Nam Khóa luận Kỹ dẫn chương trình phát tương tác trực tiếp 60 phút Bạn Tôi Đài Phát – Truyền hình Hà Nội tác giả Nguyễn Thi ̣Huyề n (Bảo vệ năm 2009 Ho ̣c viê ̣n Báo chí và Tuyên truyề n ) Trong khóa luận, tác giả Nguyễn Thị Huyền tập trung nghiên cứu vào kỹ ngƣời dẫn chƣơng trình chƣơng trình 60 phút Bạn Tôi Đài Phát - Truyề n hiǹ h Hà Nô ̣i Khóa luận “Vấn đề tương tác Kênh phát giao thông – Đài Tiếng nói Việt Nam FM91mhz” tác giả Kim Văn Hiền (Bảo vệ năm 2009) Đại học Khoa học xã hội nhân văn) Khóa luận việc thực tính tƣơng tác kênh phát giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam chƣơng trình Giờ cao điểm, đồng thời điểm mạnh, hạn chế việc thực tƣơng tác kênh phát Khóa luận Tính tương tác phát hai chương trình “Hành trình bạn” Đài PT- TH Hà Nội Cửa sổ tình yêu Đài Tiếng nói Việt Nam tác giả Vũ Đức Huỳnh (Bảo vệ năm 2011 Đại học Khoa học xã hội nhân văn) Trong khóa luận, tác giả dừng lại việc đánh giá hiệu tính tƣơng tác hai chƣơng trình từ phía thính giả Luận văn Chương trình phát trực tiếp Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tác giả Dƣơng Thị Anh Đào (Bảo vệ năm 2011 trƣờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn) Trong đó, tác giả dành chƣơng để đƣa lý luận chung phát trực tiếp Theo tác giả, phát trực tiếp có ƣu việc cung cấp thông tin nhanh, tức thời Đồng thời, phát trực tiếp hấp dẫn thính giả tính tƣơng tác cao Những sách đề tài nghiên cứu nói nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu tác giả Tuy nhiên, vấ n đề mà tác giả Mặt nạ dâu tây làm giảm tình trạng da bị thâm sạm, xỉn màu tƣơi sáng cung cấp dƣỡng chất cho da Mặt nạ chanh tƣơi – protein Nguyên liệu: muỗng nƣớc cốt chanh, trứng gà tƣơi muỗng bột mì Thực hiện: dùng lòng trắng trứng gà trộn với nƣớc cốt chanh, thêm bột mì đánh Đắp hỗn hợp lên da, đợi khô rồi rửa Có thể thực 2-3 lần tuần Protein có trứng gà cung cấp dƣỡng chất cho da, làm mềm da cách tự nhiên Mặt nạ có tác dụng làm da cách dịu nhẹ giúp da trắng mịn Mặt nạ trứng gà Nguyên liệu: trứng gà rƣợu vang trắng Thực hiện: ngâm trứng gà vào rƣợu vang trắng 28 ngày Sử dụng lòng trắng trứng gà đắp lên da, thực 2-3 lần tuần Mặt nạ giúp làm mềm da, dƣỡng trắng làm da săn Mặt nạ chanh tƣơi - bột mỳ Nguyên liệu: 50ml nƣớc cốt chanh muỗng bột mỳ Thực hiện: trộn bột mỳ với nƣớc cốt chanh Đắp hỗn hợp lên da rửa sau 30 phút Thực lần tuần Mặt nạ có tác dụng làm làm trắng, đem lại cảm giác tƣơi mát cho da 17 Nhạc cắt 18 Phần Thƣa quý thính giả “ Của cải lớn đời ngƣời sức khỏe” mục: “ Có thể bạn chƣa biết ” hôm cung cấp thêm cho bạn kiến thức thông thƣờng để bạn có thêm kinh nghiệm việc phòng tránh chăm sóc sức khỏe thân nhƣ thành viên gia đình qua viết: “Cứu trợ nhanh cho da cháy nắng” Xin mời quý thính giả nghe: cách dƣới giúp bạn chữa lành nhanh chóng làm dịu bớt cảm giác khó chịu cho da mỏng manh bị cháy nắng 1, Nƣớc lạnh: Về bản, da bị cháy nắng viêm da Một cách dễ để chữa trị viêm làm mát khu vực da bị ảnh hƣởng cách hiệu ngâm vào nƣớc lạnh… Tuy nhiên cảnh giác với nƣớc hồ bơi, nƣớc đƣợc khử trùng clo gây kích ứng da 2, Soda bột yến mạch: Cho vài thìa soda vào bồn tắm đầy nƣớc lạnh ngâm khoảng 10 phút để giúp giảm thiểu thiệt hại ánh nắng mặt trời tác động da Thêm chén bột yến mạch vào bồn tắm giúp da trì độ ẩm tự nhiên làm dịu kích ứng Lƣu ý không chà xát mà ngâm khoảng thời gian Sau lau khô da khăn mềm 3, Cây lô hội (nha đam): Nếu bạn lô hội nhà bạn mua chúng chợ, siêu thị hay sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ lô hội nguyên chất Gel bên lô hội đƣợc sử dụng nhiều kỷ để chữa nhiều loại bệnh, từ dày khó chịu đến bệnh nhiễm trùng Với da cháy nắng, cách cứu trợ hiệu Bạn thoa gel lô hội trực tiếp lên da để làm dịu tổn thƣơng ánh nắng mặt trời gây 4, Trà hoa cúc: Trà hoa cúc giúp thƣ giãn tinh thần, làm dịu da bị cháy nắng Pha trà hoa cúc nhƣ bình thƣờng nguội bớt ngâm khăn trà, sau đắp lên khu vực da bị cháy nắng Nếu bạn dị ứng với phấn hoa không nên sử dụng cách thức gây phản ứng da 5, Giấm: Giấm pha loãng có tác dụng giảm cháy nắng da Thêm nửa chén giấm vào bồn tắm để làm dịu vết bỏng cách đơn giản Nhƣng cách thức có tác dụng với vết cháy nắng nhẹ, không áp dụng với trƣờng hợp da bị cháy nắng nặng, không khiến cho vết bỏng nghiêm trọng 6, Mặc quần áo rộng rãi: Chờ đến da bạn hồi phục hoàn toàn tốt bạn nên mặc quần áo rộng rãi để chúng không dính vào da, làm tăng cảm giác nóng rát kích ứng da Da quan chiếm nhiều diện tích thể, tốt chúng đƣợc “thở” sau chấn thƣơng nhƣ cháy nắng Quần áo loại sợi tự nhiên, chẳng hạn nhƣ cotton, bông… giảm độ ma sát cọ vào da 7, Uống nhiều nƣớc: Khi da bạn “chiến đấu” với thiệt hại từ tia nắng mặt trời, cần ẩm để bù đắp lƣợng nƣớc ánh mặt trời Nếu bạn thƣờng không uống nhiều nƣớc ngày, da bạn lại bị cháy nắng thay đổi thói quen 8, Đừng quên kem dƣỡng ẩm: Sau có điều trị ban đầu, da bạn cần chăm sóc Một điều quan trọng mà bạn làm dùng kem dƣỡng ẩm thƣờng xuyên cho khu vực da bị ảnh hƣởng Nhƣng để an toàn bạn nên sử dụng loại kem dƣỡng ẩm dành cho da nhạy cảm để giảm kích thích đến mức tối thiểu 19 Nhạc cắt 20 MC: Thƣa quý vị thính giả, Hôi nách bệnh có tính di truyền nhƣng tính lây truyền, đồng thời nỗi ám ảnh ngƣời bệnh gây ảnh hƣởng lớn đến khứu giác ngƣời xung quanh Vậy trƣớc hết quý thính giả cần trang bị thêm cho kiến thức thông qua thông tin bổ ích kênh Joy Fm kênh chuyên biệt sức khỏe tần số 98.9 MHZ để có nhiều kinh nghiệm việc giữ gìn, chăm sóc phòng bệnh 21 Chuông báo hết 22 Thƣa quý thính giả , tín hiệu vừa rồi cho biết hết thời lƣợng chƣơng trình “ Gặp thầy thuốc tiếng ”, Quý thính giả muốn đăng ký câu hỏi để đƣợc giải đáp, tƣ vấn liên hệ qua số điện thoại 043.55.88.989 qua hòm thƣ điện tử: bientap@989.vn vào Website www.989.vn để nghe lại chương trình Thay mặt Ê kíp sản xuất xin trân trọng cảm ơn quý thính giả gửi niềm tin vào chƣơng trình Hy vo ̣ng rằ ng mỗi chƣơng trin ̀ h, có đƣợc kinh nghiệm đáng quý để bảo vệ sức khỏe cho than gia đình cộng đồng Hẹn gặp lại quý thính giả lúc 9g30 chƣơng triǹ h trƣ̣c tiế p “ Gă ̣p thầ y thuôc nổ i tiế ng” thƣ́ ngày tháng với chủ đề: “ ” Phụ lục Một số kịch chƣơng trình CHƢƠNG TRÌNH 60 PHÚT BẠN VÀ TÔI KỊCH BẢN CHƢƠNG TRÌNH MỐI QUAN TÂM CỦA THANH NIÊN THỜI ĐẠI MỚI Sản xuất: Nguyệt Quế Phát sóng: 19/8/2012 Dẫn chƣơng trình: Hoàng My - Ngọc Thƣơng Kỹ thuật: ………… Độ dài Giờ 9h 00’ Ngƣời thực KTV My - Thƣơng Mục (Chú ý: KTV lồng nhạc đến hết phần mở đầu ) 2’00 Phần mở đầu: Thƣơng: Ngọc Thƣơng xin chào bạn thính giả 60’B&T Đài PTTH Hà Nội! Xin chào Hoàng My “dễ xƣơng” có bánh cho My ăn tăng cân này! My: Hi hi! Cảm ơn anh Ngọc Thƣơng, dạo quan tâm đến em gái thế, kiểu em béo phì thôi! Thƣơng: Ờ phải quan tâm đến ngƣời thân xung quanh Mà My biết niên quan tâm đến không? Ghi Trực tiếp My: Là mà trông mặt anh nghiêm trọng thế? Thƣơng: Nhiều bạn trẻ cho giới trẻ quan tâm đến chuyện tình yêu nam nữ để kiếm thật nhiều tiền… My: Em lại thấy xã hội dƣờng nhƣ bạn niên quan tâm đến dáng vẻ ngoại hình hiểu biết sâu sắc nhƣ tính cách ngƣời! mạnh tay chi tiền cho trang phục, mỹ phẩm hàng hiệu để có đƣợc dáng vẻ lung linh nhƣ phim ảnh Thƣơng: Còn nhiều điều cần phải quan tâm niên, bạn thính giả 60p B&T Đài PTTH HN quan tâm tới vấn đề nhỉ? Và ngày hôm Ngọc Thƣơng – Hoàng My cùng trò chuyện với bạn chủ đề “Mối quan tâm niên thời đại mới” Chƣơng trình đƣợc phát sóng trực tiếp tần số FM 90Mhz Và số máy 0437736688 chờ gọi bạn để cùng trò chuyện chia sẻ chủ đề ngày hôm My: Còn chần chờ bạn gọi tới 043.7736688 để cùng trò chuyện bạn nhé! Mọi ý kiến trao đổi bạn hoàn toàn miễn phí 9h02’ Hùng - KTV 9h03’ My - Thƣơng Phỏng vấn trường (PV ngắn) 1’00 (Nhắc lại chủ đề chƣơng trình +Thông báo số điện thoại chƣơng 1’00 trình ) Thƣơng: Các bạn vừa nghe chia sẻ số bạn trẻ nói chủ đề Vi tính Trực tiếp ngày hôm “Mối quan tâm niên thời đại mới” Vâng, nhƣ mối quan tâm giới trẻ có xoay quanh cô hoa hậu bán dâm, cô diễn viên lộ hàng, chí cô ca sĩ mặc váy hàng hiệu Sự phù phiếm, xa hoa giới showbiz My: Trong gƣơng sáng, tinh thần hiếu học, hay tin tức hữu ích sống ngày thấy đi, nhƣ không đƣợc đa số phận giới trẻ quan tâm Các bạn nghĩ điều này? Bản thân bạn quan tâm đến vấn đề xã hội? Hãy gọi tới 043.7736688 để cùng chia sẻ bạn nhé! Còn trò chuyện với bạn: 9h04’ My - Thƣơng KTV (Nếu chƣa có gọi hai MC nói chung chung chủ đề “Nên kết hôn 11’00 tuổi nào?” ( nêu ý kiến báo chí, trích dẫn thông tin , đặt câu hỏi gợi ý cho thính giả) Trả lời gọi Lần (3 gọi) Chú ý: sau gọi, KTV cho nhạc cắt 5’ Thƣơng: Thanh niên thời đại có nhiều thứ để quan tâm: tích cực có, tiêu cực có nhiều ngƣời cho hƣớng giới trẻ vào hoạt động lành mạnh khó, tác động tiêu cực từ bên xã hội mạnh Các bạn có nghĩ không? Chúng ta cùng trò chuyện sau phút quảng cáo nhé! Trực tiếp 9h15’ 9h16’ KTV Hùng - KTV Quảng cáo chương trình (số ) 1’00 Vi tính Phóng ngắn 2’00 Vi tính My: Có lúc nói chuyện với bạn bè bạn có thƣờng xuyên trò chuyện, quan tâm đến vấn đề nhức nhối mà xã hội gặp phải 12’00 không? Những xu hƣớng, suy nghĩ giới trẻ ngày nhƣ để thân học hỏi rút kinh nghiệm cho mình! 9h18’ Thƣơng: Nhiều ý kiến cho giới trẻ ngày biết xem ảnh hoa hậu, ngƣời mẫu hay poster phim ảnh lƣớt net, không ghé thăm trang báo mạng có uy tín để tìm hiểu nhịp sống xã hội tại! Đọc nhiều nhƣng thân bị mù kiến thức giới trẻ, xã hội giới! Và nhiều kiện lớn diễn ra, diễn nhắc đến có lẽ nhiều ngƣời ngỡ đƣợc học lại kiến thức Lịch sử! KTV My: Nào gọi tới 3773.6688 để chia sẻ với chƣơng trình điều bạn quan tâm nhé! Ngay sau nghe chia sẻ bạn:………… -Trả lời gọi Lần (3 gọi) Chú ý: sau gọi, KTV cho nhạc cắt 5’’ Trực tiếp Hà: Chủ đề “Mối quan tâm niên thời đại mới” 60p B&T đài PTTH Hà Nội phát trực tiếp tần số FM90Mhz đƣợc nhiều bạn quan tâm gọi tới chia sẻ Vậy bạn muốn chia sẻ điều gọi đến số 37736688 để chia sẻ quan điểm Còn phút quảng cáo KTV Quảng cáo chương trình (đúp ) 9h 31’ Thƣơng Các bạn thân mến! Trong chƣơng trình ngày hôm xin gửi tặng bạn ca khúc: “Thanh niên ngày mai” sáng tác: Phạm Đăng Khƣơng 0’15’’ 9h 31’ KTV 9h30’ 9h 35’ My - Thƣơng Bài hát “Thanh niên ngày mai” 1’00 6’49’’ My: Các bạn thân mến! Chúng ta cùng có mặt trực tiếp sóng phát FM 90Mzh Đài PT&TH Hà Nội Với chủ đề ngày hôm “Mối 10’00 quan tâm niên thời đại mới” Thƣơng: Theo khảo sát trƣờng đại học KHXH&NV cho thấy có đến 30,4 % sinh viên đến kỹ mềm! Bạn có nằm số không? Bạn có quan tâm tới kỹ mềm mà cần phải có không? Chúng ta tiếp tục trò chuyện với bạn: Vi tính Trực tiếp Vi tính Trực tiếp KTV -Trả lời gọi Lần (3 gọi) Chú ý: sau gọi, KTV cho nhạc cắt 5’’ My: Các bạn thân mến! Thời lƣợng chƣơng trình trôi qua thật nhanh, đến lúc Ngọc Thƣơng phải bật mí với bạn chủ đề tuần sau rồi Xin mời bạn nghe đoạn vấn chủ đề tuần sau “Sau kết hôn chọn sống chung hay sống riêng” 9h45’ Hùng - KTV Phỏng vấn chủ đề sau “Sau kết hôn chọn sống chung hay sống riêng” 9h 46’ My - Thƣơng Thƣơng: Nghe thấy chủ đề “Sau kết hôn chọn sống chung hay sống riêng” 13’00 tuần sau 60p B&T mà thấy háo hức My à! Nhƣng mà để định đƣợc việc chung hay riêng vấn đề KTV My - Thƣơng My: Đúng rồi cha mẹ có nhiều điều lợi lắm, nhƣng bên cạnh có nhiều nỗi niềm Thôi mà chủ đề tuần sau bàn mà Còn mời bạn quay trở lại với chủ đề “Mối quan tâm niên thời đại mới” trò chuyện với bạn:……………… -Trả lời gọi Lần (3 gọi) Chú ý: sau gọi, KTV cho nhạc cắt 5’’ ( Thƣơng ý sau gọi cuối chƣơng trình: (khoảng 9h47’30’’)công bố tên ngƣời có ý kiến thú vị ngƣời có số bốc 1’00 Vi tính Trực tiếp thăm may mắn) Thƣơng: Các bạn thân mến, “60’B&T” - Đài PT & TH Hà Nội tần số 90 MHz với chủ đề “Mối quan tâm niên thời đại mới” xin khép lại Và xin đƣợc công bố tên chủ nhân quà tặng chƣơng trình tuần Ngọc Thƣơng thay mặt ngƣời làm chƣơng trình, xin chúc mừng bạn đến từ…… ngƣời giành đƣợc phần quà với chia sẻ thú vị bạn đến từ ngƣời có số bốc thăm may mắn Một lần xin chúc mừng bạn 9h58’ (-Khép lại chƣơng trình - Giới thiệu đề tài tuần sau - Kết thúc) My - Thƣơng KTV ý lồng nhạc đến hết phần kết thúc Phần kết thúc KTV My: Bởi vô tâm trƣớc thông tin sống khiến cho phận giới trẻ sống lạnh lùng tàn nhẫn với ngƣời khác! Cũng chẳng có chút quan tâm hay chia sẻ với ngƣời xung quanh! Bởi bạn biết đến thân bạn, lo cho sống bạn mà quên có nhiều ngƣời khác tồn quanh bạn! Hãy quan tâm đến cha mẹ ngƣời thân trƣớc bạn trao gửi yêu thƣơng cho đó! Thƣơng: Các bạn trẻ ơi! quan tâm đến guồng quay xã hội! quan tâm đến vấn đề mà xã hội quan tâm, biết điều 2’00 Trực tiếp cần phải học, biết cần phải tránh! Cuộc sống có nhiều điều mà phải học hỏi từ nó, trang bị cho kỹ cần thiết để hiên ngang mà bƣớc vào đời, bạn nhé! Thƣơng: Và bạn đừng quên chủ đề tuần vào chủ nhật tuần tới 60p B&T đài PTTH Hà Nội “Sau kết hôn chọn sống chung hay sống riêng” Trên thực tế gia đình có truyền thống, thói quen cung cách sinh hoạt khác Khi sống chung với gia đình chồng, bạn sống chung với gia đình chồng Bạn phải thích nghi với gia đình không tránh khỏi việc không hòa hợp với ngƣời, không gian cho vợ chống mới, chuyện mẹ chồng nàng dâu Nếu xử lý tình mang tính nhạy cảm, bạn rơi vào tình trạng nặng nề mệt mỏi mặt tâm lý Vậy bạn muốn sống chung hay riêng sau kết hôn? Sống riêng sau kết hôn bị coi ích kỉ bạn nghĩ sao? My: Hãy kết nối đến số 3773 6688 vào 9h sáng chủ nhật tuần tới, chƣơng trình phát trực tiếp 60’B&T tần số 90 MHz Đài PT&TH Hà Nội bạn nhé! Các bạn nghe lại chƣơng trình vào 20h30 thứ năm hàng tuần, tần số FM 90MHz Còn Hoàng My Ngọc Thƣơng chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ Phụ lục Một số báo đƣợc sử dụng luận văn "Gặp thầy thuốc tiếng" Kênh phát Joy FM (HanoiTV) - Đặc sắc thiết thực, chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng" Kênh JoyFM - kênh phát chuyên biệt sức khỏe Đài PT-TH Hà Nội, tần số 98.9MHZ ngày đƣợc thính giả đặc biệt quan tâm Chính thức vào hoạt động từ tháng 1/2013, đến kênh JoyFM ngày đƣợc thính giả Thủ đô vùng phụ cận ƣa thích đa dạng, phong phú nội dung chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng" chƣơng trình "chủ công" Joy FM tạo đƣợc dấu ấn với thính giả từ ngày đầu Hệ thống kỹ thuật phục vụ phát sóng trực tiếp kênh Joy FM Không chƣơng trình phát tƣơng tác trực tiếp, Ban biên tập chƣơng trình đổi nội dung, cách thức thể thật gần gũi với ngƣời nghe Trong 75 phút chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng", thính giả có hội cập nhận thông tin y học qua phần trao đổi thú vị biên tập viên với chuyên gia GS - TS, Bác sỹ chuyên khoa đến từ Trung tâm, bệnh viện đầu ngành nƣớc bệnh thƣờng gặp sống Bên cạnh đó, "Gặp thầy thuốc tiếng" dành thời lƣợng không nhỏ để thính giả trao đổi, nhận tƣ vấn trực tiếp từ chuyên gia, nhƣ nghe viết sức khỏe Có thể nói, thời gian ngắn, Kênh Joy FM nói chung chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng" nói riêng có bƣớc đột phá mạnh chất lƣợng Với đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có nhiều kinh nghiệm, giúp đỡ, ủng hộ nhiệt tình chuyên gia y tế đặc biệt, góp ý chân thành thính giả miền, góp phần không nhỏ để "Gặp thầy thuốc tiếng" trở nên gần gũi, thân quen ngƣời bạn tƣ vấn sức khỏe ngƣời, gia đình cộng động BTV khách mời chương trình "Gặp thầy thuốc tiếng" kênh JoyFM Theo bà Trịnh Phƣơng Mai - Tổng đạo diễn kênh Joy FM chủ nhiệm chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng": "Ngoài chƣơng trình đặc biệt khác Joy FM nhƣ Thày thuốc Joy FM, Thuốc Việt, An toàn vệ sinh thực phẩm, Lời thầm "Gặp thầy thuốc tiếng" chƣơng trình làm nên nét độc đáo riêng Joy FM Đây thành ê kíp đầy tâm huyết thực chƣơng trình, thời gian ngắn Theo nguyện vọng thính giả, từ tháng 7/2013, Ban biên tập Joy FM tăng tần suất chƣơng trình "Gặp thầy thuốc tiếng" phát trực tiếp ngày tuần, 9h30 hàng ngày phát lại vào nhiều buổi khác ngày Có thể nói, đời Kênh phát chuyên biệt sức khỏe Joy FM tần số 98.9 Mhz đáp ứng trúng nhu cầu xã hội, việc quan tâm tới sức khỏe thân, gia đình cộng đồng ngày đƣợc trọng Hơn nữa, thông qua nhiều chƣơg trình Joy FM, có "Gặp thầy thuốc tiếng", thính giả hiểu thêm cặn kẽ cách phóng chữa trị bệnh thƣờng gặp sống, từ góp phần bảo vệ sức khỏe thân nhƣ gia đình cộng đồng (Quốc Minh) [...]... sở lý thuyết về tính tƣơng tác trong chƣơng trình phát thanh nói chung và phát thanh trực tiếp nói riêng - Khảo sát hai chƣơng trình phát thanh trực tiếp nổi bật của Đài PT- TH Hà Nội, phân tích những yếu tố tƣơng tác xuất hiện trong chƣơng trình phát thanh trực tiếp - Xác định những th nh công, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình tƣơng tác của một số chƣơng trình phát thanh trực tiếp và đề... tác trong các chƣơng trình phát thanh trực tiếp của đài PT- TH Hà Nội 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 5 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn là những yếu tố tƣơng tác trong các chƣơng trình phát thanh trực tiếp của đài PT- TH Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận văn là các chƣơng trình 60 phút Bạn và Tôi và chƣơng trình Gặp th y thuốc nổi tiếng của Đài PT- ... Nội, với sự trợ giúp của một số nhà báo ở Đài PT- TH Hà Nội, tác giả đã tiến hành khảo sát ở 3 kênh phát thanh là Kênh 1, Kênh 2, Kênh 3 Sau khi khảo sát, tác giả lựa chọn đƣợc hai chƣơng trình phù hợp để đƣa ra khảo sát, nghiên cứu sâu là 60 phút bạn và tôi và Gặp th y thuốc nổi tiếng 1.4.1 Chương trình 60 phút bạn và tôi” Chƣơng trình 60 phút Bạn và Tôi của Đài PT- TH Hà Nội đƣơ ̣c phát trƣ̣c... cho việc khảo sát, phân tích trong các chƣơng 2 và chƣơng 3 - Phƣơng pháp khảo sát th c tế đƣợc sử dụng để nghiên cứu chƣơng trình 60 phút Bạn và Tôi và chƣơng trình Gặp th y thuốc nổi tiếng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội từ th ng 6 năm 2012 đến th ng 6 năm 2013 - Các phƣơng pháp phân tích, tổng hợp đƣợc sử dụng cho việc đánh giá các chƣơng trình phát thanh trong diện khảo sát, qua đó rút... những tƣơng đồng và khác biệt trong các yếu tố tƣơng tác giữa chƣơng trình 60 phút Bạn và Tôi và chƣơng trình Gặp th y thuốc nổi tiếng cũng nhƣ với một số chƣơng trình phát thanh trực tiếp mang tính tƣơng tác cao của các đài khác 6 - Phƣơng pháp phỏng vấn sâu đƣợc th c hiện với một số đối tƣợng đang trực tiếp làm việc trong các chƣơng trình phát thanh trong diện khảo sát nhằm thu th p những quan điểm,... quy trình tác nghiệp mới đế sản xuất chƣơng trình phát thanh có chất lƣợng và hiệu quả Theo tác giả Đặng Thu Hƣơng trong cuốn “Báo chí- những vấn đề lý luận và th c tiễn” th Phát thanh trực tiếp (hay còn gọi là phát th ng) là xu th tất yếu của phát thanh hiện đại, trong đó chương trình phát thanh được phát sóng trực tiếp ngay trong quá trình sản xuất Nó được xem như một phương th c làm báo phát thanh. .. tƣơng tác đƣợc th hiện trong các chƣơng trin ̀ h phát thanh trực tiếp của đài PT- TH Hà Nội Trong luận văn của mình, tác giả đi sâu phân tích và chỉ ra th mạnh và hạn chế riêng của từng yếu tố tƣơng tác Luận văn cũng đánh giá một cách khái quát về vị th , sự phát triển của chƣơng trình phát thanh trực tiếp mang tính tƣơng tác cao tại Việt Nam, khẳng định đây là xu hƣớng phát triển chủ đạo của phát thanh. .. chiều từ phía ngƣời nghe Với cách làm này, phát thanh tƣơng tác sẽ thay đổi cách nghe đài, cách th c tiếp nhận th ng tin của th nh giả (từ th động sang chủ động) Hiện nay, phát thanh trƣ̣c tiế p đang ngày càng phát triển và đƣợc ƣa chuô ̣ng ở nƣớc ta Cùng với chƣơng trình 60 phút Bạn và Tôi và G ặp th y thuốc nổi tiếng của đài P T- TH Hà Nội là rấ t nhiề u các chƣơng trình phát thanh trƣ̣c... chóng th nhiều ngƣời cho rằng, độ th n mật của phát thanh sẽ giảm đi Tuy nhiên, quan niệm này hoàn toàn sai lầm Sự th n mật của phát thanh đƣợc th hiện theo một hình th c khác, và th ờng xuất hiện trong những chƣơng trình mang chính chất chia sẻ cao Các chƣơng trình ra đời mà tính chất gần gũi và gắn bó với th nh giả có th kể tên nhƣ 60 phút bạn và tôi” hay ngay cả “Gặp th y thuốc nổi tiếng” của đài. .. vào các chương trình phát thanh Có th nói đây là một nhu cầu tích cực, hoàn toàn phù hợp với xu th phát triển và năng lực của báo phát thanh hiện đại” [2, Tr.40] Rõ ràng, sự tham gia của th nh giả vào chƣơng trình ngay tại th i điểm phát sóng đƣợc coi là một trong những đặc điểm nổi bật tạo nên ƣu th của phát thanh trực tiếp so với phát thanh truyền th ng Nhờ vào tính tƣơng tác cao, th nh giả có th ... th nh giả tìm đến chƣơng trình phát Đó lý để lựa chọn đề tài: Tính tương tác chương trình phát trực tiếp Đài PT- TH Hà Nội (Khảo sát chương trình 60 phút bạn tôi” “Gặp th y thuốc tiếng” từ 6. 2012. .. biên tập viên chƣơng trình 60 phút bạn tôi” “Gặp th y thuốc tiếng” Đài PT- TH Hà Nội giúp đỡ em trình thu th p tƣ liệu cho luận văn Hà Nội ngày 20 th ng 11 năm 2013 Nguyễn Th Thu Huyền MỤC LỤC... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN TH THU HUYỀN TÍNH TƢƠNG TÁC TRONG CÁC CHƢƠNG TRÌNH PHÁT THANH TRỰC TIẾP CỦA ĐÀI PT- TH HÀ NỘI (Khảo sát Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013), Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013), Tính tương tác trong các chương trình phát thanh trực tiếp của đài PT TH hà nội (khảo sát chương trình “60 phút bạn và tôi” và “gặp thầy thuốc nổi tiếng” từ 6 2012 đến 6 2013)

Từ khóa liên quan