sử dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2012 tỷ lệ 1: 25.000 huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa

106 392 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2015, 00:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - VŨ VIỆT KHOA SỬ DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ðỊA LÝ THÀNH LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT NĂM 2012 TỶ LỆ 1: 25.000 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀ NỘI, NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - VŨ VIỆT KHOA SỬ DỤNG TƯ LIỆU VIỄN THÁM VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ðỊA LÝ THÀNH LẬP BẢN ðỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT NĂM 2012 TỶ LỆ 1: 25.000 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS TS PHẠM VỌNG THÀNH HÀ NỘI, NĂM 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan: - Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị - Các thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc ñúng thật Tác giả luận văn Vũ Việt Khoa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Vọng Thành - Bộ môn ðo ảnh Viễn thám, khoa Trắc ñịa, trường ðại học Mỏ ñịa chất - người ñã hướng dẫn, giúp ñỡ tận tình thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp cao học ðể hoàn thành ñược luận văn này, ñã nhận ñược quan tâm, tạo ñiều kiện Trung tâm viễn thám Quốc gia, sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thanh Hóa, phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quảng Xương, thầy cô giáo Viện sau ñại học, môn Trắc ñịa ñồ Hệ thống thông tin ñịa lý, khoa Tài nguyên Môi trường, trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, ñã tạo ñiều kiện cho học tập giúp ñỡ suốt thời gian thực ñề tài Tôi xin gửi tới gia ñình, bạn bè ñồng nghiệp nơi ñang sống làm việc ñã giúp ñỡ, ñộng viên suốt trình học tập thực ñề tài Tác giả luận văn Vũ Việt Khoa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… DANH MỤC BẢNG Số TT Tên bảng Trang bảng 2.1 2.2 2.3 4.1 4.2 Giới thiệu tổng hợp thông số hệ ảnh SPOT ðộ phân giải phổ ảnh nguồn vệ tinh SPOT từ ñến Các ñặc ñiểm QUICKBIRD Hiện trạng sử dụng ñất ñịa bàn huyện Quảng Xương năm 2012 Mô tả loại hình sử dụng ñất ñịa bàn huyện Quảng Xương 15 17 19 53 66 4.3 Bảng ma trân sai số phân loại ảnh 70 4.4 Bảng ñánh giá kết phân loại 71 4.5 Thống kê diện tích theo ñồ giải ñoán 77 4.6 Chênh lệch diện tích giải ñoàn diện tích kiểm kê 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… DANH MỤC HÌNH ẢNH Số TT Tên hình ảnh hình Trang 2.1 Sơ ñồ nguyên lý thu nhận hình ảnh viễn thám 2.2 Các giải sóng chủ yếu sử dụng viễn thám 2.3 ðường cong phản xạ phổ số ñối tượng 2.4 ðường cong phản xạ phổ số ñối tượng tự nhiên 12 2.5 Vệ tinh SPOT 14 2.6 Vệ tinh QUICKBIRD 18 2.7 Hình ảnh vệ tinh VNREDSAT 20 2.8 Phát ô nhiễm môi trường không khí ảnh vệ tinh SPOT 20 2.9 Phổ phản xạ thực vật, ñất nước 22 2.10 Cấu trúc GIS 24 2.11 Trình tự phân loại tư liệu viễn thám 38 4.1 Ảnh vệ tinh huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 60 4.2 Hình ảnh Bảng lựa chọn mẫu giải ñoán 63 4.3 Hình ảnh Bảng khác biệt mẫu giải ñoán ảnh 64 4.4 Hình ảnh mẫu giải ñoán ảnh vệ tinh 67 4.5 Phân loại ảnh 68 4.6 Lọc nhiều ảnh 73 4.7 Bản ñồ trạng huyện Quảng Xương dạng Vector 75 4.8 Bản ñồ trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương năm 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 76 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Diễn giải Bð HTSDð Bản ñồ trạng sử dụng ñất GIS, HTTðL Hệ thông tin ñịa lý NDVI Chỉ số thực vật DBMS Hệ quản trị sở liệu KTNN Khí tượng nông nghiệp GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất NTTS Nuôi trồng thuỷ sản MNCD Mặt nước chuyên dùng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… MỤC LỤC Trang Lời cam ñoan i Lời cám ơn ii Danh mục bảng iii Danh mục hình ảnh i Danh mục chữ viết tắt v I MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục ñích nghiên cứu 1.3 Yêu cầu II TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình sử dụng kết hợp viễn thám GIS giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sử dụng kết hợp viễn thám GIS giới 2.1.2 Tình hình sử dụng kết hợp viễn thám GIS Việt Nam 2.2 Viễn thám hệ thống thông tin ñịa lý (GIS) 2.2.1 Khái quát chung viễn thám 2.2.2 Phản xạ phổ số ñối tượng tự nhiên 11 2.2.3 Hệ thống vệ tinh SPOT 13 2.2.4 Hệ thống vệ tinh Quickbird 18 2.2.5 Một số ứng dụng Viễn thám 20 2.2.6 Hệ thống thông tin ñịa lý 24 2.2.6.1 Khái quát chung GIS 24 2.2.6.2 Tích hợp tư liệu viễn thám GIS quản lý ñất ñai 26 2.3 Khái quát chung ñồ trạng sử dụng ñất 28 2.3.1 ðịnh nghĩa ñồ HTSDð 28 2.3.2 Các phương pháp thành lập ñồ trạng sử dụng ñất 29 2.3.3 Quy trình thành lập ñồ HTSDð tư liệu Viễn thám 36 GIS Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 ðối tượng ñịa ñiểm nghiên cứu 40 3.1.1 ðối tượng nghiên cứu ñề tài 40 3.1.2 ðịa ñiểm nghiên cứu 40 3.2 Nội dung nghiên cứu 40 3.2.1 Lựa chọn tư liệu ảnh viễn thám, thu thập số liệu, tư liệu liên 40 quan ñể thực nội dung nghiên cứu ñề tài 3.2.2 Giải ñoán ảnh vệ tinh 40 3.2.3 Thành lập ñồ trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương tỉ 40 lệ 1/25000 3.3 Phương pháp nghiên cứu 40 3.3.1 Phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu sơ cấp thứ cấp 40 3.3.2 Phương pháp thống kê xử lý số liệu 40 3.3.3 Phương pháp ñiều tra, khảo sát thực tế sở 41 3.3.4 Phương pháp minh hoạ ñồ, biểu ñồ 41 3.3.5 Phương pháp giải ñoán ảnh viễn thám công nghệ số 41 IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Quảng Xương 42 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 42 4.1.1.1 Vị trí ñịa lí 42 4.1.1.2 ðịa hình, ñịa mạo 42 4.1.1.3 ðặc ñiểm khí hậu thủy văn 43 4.1.1.4 Các nguồn tài nguyên 44 4.1.1.5 ðánh giá chung ñiều kiện tự nhiên, tài nguyên cảnh quan môi trường ñến phát triển hệ thống ñiểm dân cư 47 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 49 4.1.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 49 4.1.2.2 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 51 4.2 Hiện trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương năm 2012 53 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 4.2.1 ðất nông nghiệp 55 4.2.1.1 ðất sản xuất nông nghiệp 55 4.2.1.2 ðất lâm nghiệp 56 4.2.1.3 ðất nuôi trồng thuỷ sản 56 4.2.1.4 ðất làm muối 56 4.2.1.5 ðất nông nghiệp khác 56 4.2.2 Hiện trạng ñất phi nông nghiệp: 57 4.2.2.1 ðất 57 4.2.2.2 ðất chuyên dùng 58 4.2.2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng 59 4.2.2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa 59 4.2.2.5 ðất sông suối mặt nước chuyên dùng 59 4.3 ðất chưa sử dụng 59 4.4 Giải ñoán ảnh vệ tinh 59 4.4.1 Thu thập tư liệu 59 4.4.2 Nhập ảnh 60 4.4.3 Tăng cường chất lượng ảnh 60 4.4.4 Nắn chỉnh tư liệu ảnh 61 4.4.5 Phân loại ảnh 61 4.4.6 ðánh giá ñộ xác kết phân loại 69 4.4.7 Một số kỹ thuật sau phân loại 72 4.4.8 Kiểm tra ngoại nghiệp 79 4.4.9 Thảo luận kết thực nghiệm 80 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 5.1 Kết luận 82 5.2 Kiến nghị 83 DANH MỤC TÀI LIỆU VIẾT TẮT 84 PHỤ LỤC BẢNG BIỂU Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 10 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Sau tiến hành nghiên cứu thực nghiệm thành lập ñồ trạng sử dụng ñất tỷ lệ 1:25.000 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa năm 2012 rút số kết luận sau: - Bản ñồ trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương tỷ lệ 1:25.000 ñược thành lập với ñộ xác phân loại ñạt 96,16%; chênh lệch diện tích giải ñoán diện tích thống kê ñều nhỏ 1% diện tích loại ñất ñó, trừ ñất chưa sử dụng Từ kết tính toán cho thấy, ñộ xác ñồ ñược thành lập phụ thuộc chặt chẽ vào kết phân loại ảnh, ñồng thời kết phân loại cần phải ñối chiếu với thực ñịa ñể chỉnh lý, bổ sung cho kết nghiên cứu, nhằm ñảm bảo ñộ tin cậy thông tin ñược chiết tách từ tư liệu viễn thám - Công tác xử lý ảnh ñược hỗ trợ phần mềm ENVI; khả tích hợp liệu không gian thuộc tính có sẵn GIS kết hợp với nguồn tư liệu có sẵn ñã thành lập ñược ñồ trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương tỷ lệ 1:25 000 năm 2012 Tuy nhiên, ñồ sau biên tập cần phải giải ñoán thêm số loại hình sử dụng ñất ñất an ninh quốc phòng; ñất nghĩa trang nghĩa ñịa, ñất giáo dục, ñất văn hóa kinh nghiệm hạn chế, thời gian có hạn nên kết ñồ bao gồm 11 loại hình sử dụng ñất - Bản ñồ trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương ñược thành lập từ công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám hệ thông tin ñịa lý ñồ dạng số, có lượng thông tin thống nhất, ñồng bộ, hệ toạ ñộ VN 2000 ðây thực nguồn tài liệu quan trọng, phục vụ ñắc lực cho công tác xây dựng quy hoạch sử dụng ñất, quản lý lãnh thổ, xây dựng quy hoạch chuyên ngành ðặc biệt ñây nguồn tài liệu vô quan trọng ñể xây dựng ñồ trạng sử dụng ñất theo phương pháp sử dụng tư liệu viễn thám ñể chỉnh ñồ HTSDð chu kỳ trước phục vụ công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai theo quy ñịnh Bộ Tài nguyên Môi trường - ðể thuận lợi cho công tác giải ñoán ảnh, xác ñịnh xác ñược loại Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 82 hình sử dụng ñất cần thu thập ảnh ñược chụp vào thời ñiểm mà loại hình sử dụng ñất thể ñược rõ mục ñích sử dụng, ñặc biệt phải có tư liệu GIS khác hỗ trợ cho việc giải ñoán, thành lập ñồ trạng sử dụng ñất 5.2 Kiến nghị Việc tích hợp tư liệu viễn thám liệu HTTðL thành lập ñồ HTSDð phù hợp với ñiều kiện tỉnh Thanh Hóa, kiến nghị: Tiếp tục ñược nghiên cứu sử dụng ảnh viễn thám ñể thành lập ñồ trạng sử dụng ñất ñịa bàn khác tỉnh, phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý ñất ñai ñịa phương Kết nghiên cứu khuyến cáo áp dụng cho huyện khác ñịa bàn tỉnh Thanh Hóa, ñặc biệt huyện có tốc ñộ ñô thị hóa cao nhằm ñánh giá xác tình hình sử dụng ñất ñịa bàn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Văn Cự, 2008, Ứng dụng hệ thông tin ñịa lý viễn thám quản lý môi trường tài nguyên Việt Nam thực trạng, thuận lợi thách thức Trần Hùng, Phạm Quang Lợi, 2008, Xử lý phân tích liệu viễn thám với phần mềm ENVI Lương Chính Kế, 2012, PGð Phụ trách TT nghiên cứu KHCN - Trung tâm Viễn thám Quốc gia, phát ô nhiễm môi trường không khí ảnh vệ tinh SPOT Mai Thị Ánh Tuyết, PGð Sở Khoa học Công nghệ An Giang, 2009, Hệ thống thông tin ñịa lý Nguyễn Ngọc Thạch, 2005, Cơ sở viễn thám, Nxb ðHQG Hà Nội Phạm Vọng Thành, 2009, Giáo trình Viễn Thám (dùng cho ngành Quản lý ñất ñai), trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội Phạm Vọng Thành - Nguyễn Khắc Thời, 2011, Công nghệ tích hợp Viễn thám GIS quản lý ñất ñai Trần Thị Băng Tâm, 2006, Hệ thống thông tin ñịa lý, NXB Nông nghiệp Trần Thị Băng Tâm, Lê Thị Giang, 2003, Bài giảng hệ thống thông tin ñịa lý GIS, trường ðại học Nông nghiệp I 10 Nguyễn Quang Tuấn, 2008, ðại học Huế, Ứng dụng công nghệ viễn thám GIS việc thành lập ñồ trạng thảm thực vật 11 Phạm Văn Thông, 2012, Những vấn ñề Viễn thám 12 Dương Văn Khảm, 2008, Nghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám GIS khí tượng thuỷ văn 13 Quy phạm thành lập ñồ trạng sử dụng ñất, 2007 14 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương, 2012, Báo cáo ñánh giá phân hạng ñất huyện Quảng Xương 15 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương, 2012, Báo cáo trạng sử dụng ñất ñịa bàn huyện Quảng Xương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 84 16 Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Xương, Báo cáo trị ban chấp hành ðảng huyện Quảng Xương trình ðại hội ñại biểu ðảng huyện nhiệm kỳ 2012-2015 17 Vũ Anh Tuân (2004), “Nghiên cứu biến ñộng trạng lớp phủ thực vật ảnh hưởng tới trình xói mòn lưu vực sông Trà Khúc phương pháp viễn thám hệ thông tin ñịa lý”, Luận án TS ðịa lý - ðại học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 18.Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn ðình Hoè NNK (1997), “ Viễn thám nghiên cứu tài nguyên môi trường”, NXB KHKT - Hà Nội 19 Nguyễn ðình Dương, (1997), “Kỹ thuật viễn thám hệ thống thông tin ñịa lý vấn ñề ñánh giá tác ñộng môi trường Việt Nam”, Tuyển tập báo cáo hội thảo lần thứ ñánh giá tác ñộng môi trường- Trung tâm Khoa học tự nhiên công nghệ quốc gia Hà Nội Phạm Văn Cự, “Xây dựng ñồ ñịa mạo vùng ñồng sở phối hợp hệ xử lý ảnh số hệ thông tin ñịa lý (trên thí dụ ñồng sông Hồng), Luận án PTSKH ðịa Lý- ðịa Chất -Bộ Giáo Dục ðào Tạo- Trung tâm Khoa học Tự Nhiên Công nghệ Quốc Gia - Hà Nội 20 Nguyễn Xuân Lâm (2001), “Viễn thám ñại cương”, Tập giảng PowerPoint, Trung tâm Viễn thám Quốc gia Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 85 PHỤ LỤC BẢNG Bảng 2.1 Giới thiệu tổng hợp thông số hệ ảnh SPOT Loại XS (Multispictral) Vệ tinh Tên Số SPOT cảm Kênh SPOT 1, 2, P PAN SPOT (Panchromatic) 1, 2, P + SX (Panchromatic and Multispictral merging) giải (m) HRV (High Resolution Visible) HRV SPOT 1, 2, ðộ phân Các kênh ña HRV Lục, ñỏ, gần 20 x 20 hồng ngoại 10 x 10 Toàn sắc Lục, ñỏ, gần 10 x 10 HRVIR SPOT Resolution Visible and 20 x 20 SPOT HRVIR hồng ngoại, hồng ngoại trung bình InfraRed) M ( Monospectral) hồng ngoại Lục, ñỏ, gần (High XI (Multispictral) phổ 10 x 10 ðỏ M + XI Lục, ñỏ, gần P + XI hồng ngoại (Panchromatic and SPOT HRVIR 10x10* Multispictral merging) trung bình HX (Multispictral Lục, ñỏ, gần HRG (High HI (Multispictral InfraRed High) hồng ngoại SPOT Resolution Geometric) hồng ngoại, 10 x 10 hồng ngoại trung bình Lục, ñỏ, gần Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 86 High Resolution) SPOT HRG 10 x 10 hồng ngoại SPOT HRG 5x5 Toàn sắc SPOT HRG 5x5 SPOT HRG HMA HMB (Panchromatic High Resolution) HMX ( HM and HX merging) THR ( Very High Resolution) 2,5 x 2,5** Lục, ñỏ, gần hồng ngoại Toàn sắc THX (Very High Resolution 2,5 x Multispectral, THR SPOT HRG SPOT HRG SPOT HRG 2,5** and HX merging) Lục, ñỏ, gần hồng ngoại THN (Very High Resolution Multispectral, THR and HX merging, in pseudo-natural colors) 2,5 x Xanh giả, 2,5** lục, ñỏ HRS (Very High Resolution Stereoscopic) x 10 Toàn sắc Các ñặc trưng ảnh vệ tinh SPOT Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 87 Bảng 2.2: ðộ phân giải phổ ảnh nguồn vệ tinh SPOT từ ñến Vệ tinh SPOT Kênh Phổ Bước sóng Phổ ñiện từ ðộ phân giải SPOT 1, 2, Kênh 0,5 - 0,59 µm Xanh lục 20m SPOT 1, 2, Kênh 0,61 - 0,68 µm ðỏ 20m SPOT 1, 2, Kênh 0,79 - 0,89 µm Gần hồng ngoại 20m SPOT 4,5 Kênh 1,58 - 1,75 µm Toàn sắc 10m SPOT Kênh 0,5 - 0,59 µm Xanh lục 10m SPOT Kênh 0,61 - 0,68 µm ðỏ 10m SPOT Kênh 0,79 - 0,89 µm Gần hồng ngoại 10m SPOT 1, 2, Kênh Toàn sắc 0,51 - 0,73 µm Toàn sắc 10m SPOT Kênh Toàn sắc 0,49 - 0,73 µm Toàn sắc 10m SPOT Kênh Toàn sắc 0,49 - 0,73 µm Toàn sắc 5m SPOT Kênh Toàn sắc 0,49 - 0,73 µm Toàn sắc 2,5m SPOT Kênh Toàn sắc 0,49 - 0,73 µm Toàn sắc 1,5m Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 88 Bảng 2.3: Các ñặc ñiểm QUICKBIRD CÁC ðẶC ðIỂM CỦA QUICKBIRD Ngày phóng 18 tháng 10 năm 2001 Thiết bị phóng Boeing Delta II ðịa ñiểm phóng Vandenberg Air For Base, California ðộ cao quỹ ñạo 450 km Góc nghiêng quỹ ñạo 97.20 , ñồng mặt trời Tốc ñộ 7.1 km/giây Thời gian hoàn thành quỹ ñạo 93.5’ Thời gian lặp lại vị trí - 3.5 ngày phụ thuộc vĩ ñộ (300 tính từ ñiểm thiên ñế) ðộ rộng dải quét 16.5km x 16.5km Tại ñiểm thiên ñế ðộ xác tính theo hệ mét 23m mặt phẳng ( theo tiêu chuẩn CE90) Dữ liệu số 11 bits ðộ phân giải Ảnh ñen trắng : 61cm (tại ñiểm thiên ñế) 72cm (250 tính từ ñiểm thiên ñế) Ảnh ña phổ : 2.44m - 2.88m tương ứng Các băng ảnh ðen trắng (Pan) : 450 - 900 nm Lam (blue) : 450 - 520 nm Lục (green) : 520 - 600 nm ðỏ (red) : 630 - 690 nm Cận hồng ngoại(NIR) : 760 -900 nm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 89 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng ñất ñịa bàn huyện Quảng Xương năm 2012 (Trích nguồn: Báo cáo trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương năm 2012) STT Chỉ tiêu Mã Tổng diện tích tự nhiên Diện tích Cơ cấu (ha) (%) 22780.12 100.00 ðất nông nghiệp NNP 13654.03 59.94 1.1 ðất sản xuất nông nghiệp SXN 12115.90 53.19 1.1.1 ðất trồng hàng năm CHN 11681.52 51.28 1.1.1.1 ðất trồng lúa LUA 10137.95 44.50 1.1.1.1.1 ðất chuyên trồng lúa nước LUC 9524.45 41.81 1.1.1.1.2 ðất trồng lúa nước lại LUK 613.50 2.69 1.1.1.2 ðất trồng hàng năm khác HCN 1495.00 6.56 1.1.1.3 ðất cỏ chăn nuôi COC 48.57 0.21 1.1.2 ðất trồng lâu năm CLN 434.38 1.91 1.2 ðất lâm nghiệp LNP 388.30 1.70 1.2.1 ðất rừng sản xuất RSX 212.00 0.93 1.2.2 ðất rừng phòng hộ RPH 176.30 0.77 1.3 ðất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1096.52 4.81 1.4 ðất làm muối LMU 26.64 0.12 1.4 ðất nông nghiệp khác NKH 26.67 0.12 ðất phi nông nghiệp PNN 8342.64 36.62 2.1 ðất OTC 3482.00 15.29 2.1.1 ðất nông thôn ONT 3439.43 15.10 2.1.2 ðất ñô thị ODT 42.57 0.19 2.2 ðất chuyên dùng CDG 3558.59 15.62 ðất trụ sở quan, công trình 2.2.1 nghiệp CTS 76.58 2.2.2 ðất quốc phòng, an ninh CQA 34.83 ðất sản xuất, kinh doanh phi nông 2.2.3 nghiệp CSK 102.34 2.2.3.1 ðất khu công nghiệp SKK 46.04 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 0.34 0.15 0.45 0.20 90 2.2.3.1 ðất sở sản xuất, kinh doanh SKC 45.38 ðất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm 0.20 0.05 2.2.3.2 sứ SKX 10.92 2.2.4 ðất có mục ñích công cộng CCC 3344.84 14.68 2.2.4.1 ðất giao thông DGT 1570.59 6.89 2.2.4.2 ðất thuỷ lợi DTL 1534.49 6.74 ðất ñể truyền dẫn lượng, 0.01 2.2.4.3 truyền thông DNT 2.25 2.2.4.4 ðất sở văn hoá DVH 37.56 0.16 2.2.4.5 ðất sở y tế DYT 27.64 0.12 2.2.4.6 ðất sở giáo dục- ñào tạo DGD 114.82 0.50 2.2.4.7 ðất sở thể dục- thể thao DTT 35.05 0.15 2.2.4.8 ðất chợ DCH 13.47 0.06 2.2.4.9 ðất có di tích, danh thắng LDT 5.34 0.02 2.2.4.10 ðất bãi thải, xử lý chất thải RAC 3.63 0.02 2.3 ðất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 10.94 0.05 2.4 ðất nghĩa trang, nghĩa ñịa NTD 303.74 1.33 2.5 ðất sông suối mặt nước CD SMN 987.37 4.33 ðất chưa sử dụng CSD 783.45 3.44 3.1 ðất chưa sử dụng BCS 635.41 2.79 3.2 ðất ñồi núi chưa sử dụng DCS 101.35 0.44 3.3 Núi ñá rừng NSC 46.69 0.20 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 91 Bảng 4.2 Mô tả loại hình sử dụng ñất ñịa bàn huyện Quảng Xương (Trích nguồn: Báo cáo trạng sử dụng ñất huyện Quảng Xương năm 2012) TT Loại ñất ðất chuyên trồng lúa nước ðất trồng hàng năm khác Mô tả ðất trồng lúa vụ Ngô, ñậu ñỗ loại rau màu… ðất có rừng trồng sản xuất ðất mục ñích sản xuất lâm nghiệp ðất trồng rừng phòng hộ Rừng ñược sử dụng ñể bảo vệ nguồn nước ðất chuyên nuôi trồng thủy sản nước ðất ao, hồ, ñầm chuyên nuôi trồng thuỷ sản ðất nuôi trồng thủy sản ðất ao, hồ chuyên nuôi trồng thủy sản nước nước lợi, mặn lợ ðất nông thôn ðất làm nhà khu dân cư nông thôn ðất chuyên dùng 10 11 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối ðất có mặt nước chuyên dùng ðất chưa sử dụng ðất sử dụng vào mục ñích công cộng, xây dựng công trình nghiệp ðất sông ngòi, kênh, rạch ðất mặt nước hồ, ñầm ðất chưa sử dụng vào mục ñích Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 92 Bảng 4.3 Bảng ma trận sai số phân loại ảnh Loại ñất (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (Pixel) (Pixel) (Pixel) (Pixel) (Pixel) (Pixel) (8) (Pixel) (Pixel) Tổng (9) (10) (11) (Pixel) (Pixel) (Pixel) hàng (Pixel) 483 18 0 0 0 0 501 ðất trồng hàng năm khác (2) 514 0 0 0 526 ðất có rừng trồng sản xuất (3) 472 0 0 486 ðất trồng rừng phòng hộ (4) 0 289 0 0 0 296 0 0 169 20 0 0 197 0 0 20 728 0 15 768 ðất nông thôn (7) 0 0 0 284 12 0 296 ðất chuyên dùng (8) 0 0 10 672 0 684 0 0 575 0 591 0 0 0 0 30 413 443 0 0 0 19 0 649 668 488 535 490 296 197 753 313 686 621 428 649 5456 ðất trồng lúa (1) ðất chuyên nuôi trồng thủy sản nước (5) ðất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn (6) ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (9) ðất có mặt nước chuyên dùng (10) ðất chưa sử dụng (11) Tổng cột (Pixel) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 93 Bảng 4.4: Bảng ñánh giá kết phân loại ðộ xác Sai ðộ xác phân loại số phân loại có tính ñến sai số bỏ có tính ñến sai số nhầm lẫn sót bỏ sót Sai số Loại ñất nhầm lẫn (%) (pixel) (%) (%) (pixel) (%) 3.59 483 501 96.41 1.02 483 488 98.98 2.28 514 526 97.72 3.93 514 535 96.07 ðất có rừng trồng sản xuất (3) 2.88 472 486 97.12 3.67 472 490 96.33 ðất trồng rừng phòng hộ (4) 2.36 289 296 97.64 2.36 289 296 97.64 14.21 169 197 85.79 14.21 169 197 85.79 5.21 728 768 94.79 3.32 728 753 96.68 ðất nông thôn (7) 4.05 284 296 95.95 9.27 284 313 90.73 ðất chuyên dùng (8) 1.75 672 684 98.25 2.04 672 686 97.96 2.71 575 591 97.29 7.41 575 621 92.59 6.77 413 443 93.23 3.5 413 428 96.5 2.84 649 668 97.16 649 649 100 ðất trồng lúa (1) ðất trồng hàng năm khác (2) ðất chuyên nuôi trồng thủy sản nước (5) ðất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn (6) ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (9) ðất có mặt nước chuyên dùng (10) ðất chưa sử dụng (11) ðộ xác phân loại Kappa 96.19 0.96 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 94 Bảng 4.5 Thống kê diện tích theo ñồ giải ñoán STT Loại ñất Diện tích giải ñoán Tỷ lệ (ha) (%) ðất chuyên trồng lúa nước 9526.31 44.16 ðất trồng hàng năm khác 1496.05 6.93 ðất có rừng trồng sản xuất 211.7 0.93 ðất trồng rừng phòng hộ 175.41 0.77 ðất chuyên nuôi trồng thủy sản nước 255.67 2.74 ðất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn 209.05 2.34 ðất nông thôn 3432.71 15.95 ðất chuyên dùng 3563.7 15.62 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 273.6 1.97 10 ðất có mặt nước chuyên dùng 241.16 2.61 11 ðất chưa sử dụng 635.71 3.63 TỔNG DIỆN TÍCH 20021.07 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 95 Bảng 4.6 Chênh lệch diện tích giải ñoán diện tích kiểm kê Diện tích STT Loại ñất giải ñoán (ha) Diện tích Chênh lệch thống kê Diện năm 2012 tích (ha) (ha) Tỷ lệ (%) ðất chuyên trồng lúa nước 9526.31 9524.45 1.86 0,05 ðất trồng hàng năm khác 1496.05 1495.00 1.05 -0,34 ðất có rừng trồng sản xuất 211.7 212.00 -0.3 -0,34 ðất trồng rừng phòng hộ 175.41 176.30 -0.89 -0,61 255.67 253.67 0,48 209.05 213.53 -4.48 -0,26 ðất chuyên nuôi trồng thủy sản nước ðất nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn ðất nông thôn 3432.71 3439.43 -6.72 -0,74 ðất chuyên dùng 3563.7 3558.59 5.11 0,26 ðất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 273.6 271.05 2.55 0,60 10 ðất có mặt nước chuyên dùng 241.16 240.12 1.04 0,30 11 ðất chưa sử dụng 635.71 635.41 0.3 0,12 20021.07 20019.55 TỔNG DIỆN TÍCH Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 96 [...]... gia địa lý & các nhà hoạch định chính sách, ra quyết định b- Chuyên gia các chuyên ngành Các KH về Trái Đất c-Chuyên gia công nghệ thông tin v.v D LIU Không gian *Bản đồ, *ảnh VT *ảnh MB *ảnh Rada Hỡnh 8: Cu trỳc ca GIS Thuộc tính * Số liệu thống kê * Số liệu đo đạc * Văn liệu, * Âm thanh * Hỡnh nh, Video Các phơng pháp Phơ ng phá Phơng pháp truyền thố thống Phơ ng phá Phơng pháp & công nghệ nghệ... thụng tin a lý khụng cũn l mt h thng hon chnh T nhng khỏi nim H thụng tin a lý ủó ủc cỏc nh khoa hc trong v ngoi nc ủnh ngha, da trờn nhng ủc thự ca cỏc ủi tng nghiờn cu v mc tiờu nghiờn cu ca Khoa hc a lý, PGS.TS Nguyn Trn Cu v TS Phm Quang Vinh - Vin a lý - Vin KH&CN Vit nam ủó ủa ra mt cỏch hiu v H thụng tin a lý nh sau: H thụng tin a lý l mt h thng liờn hp, ủc s dng ủ thu nhn, truy nhp, x lý, lu... liu vin thỏm v h thng thụng tin ủa lý ủ thnh lp bn ủ hin trng s dng ủt nm 2012 t l 1:2 5.000 huyn Qung Xng, tnh Thanh Húa" 1.2 Mc ủớch nghiờn cu - Thnh lp Bn ủ hin trng s dng ủt t l 1:2 5.000 ca huyn Qung Xng tnh Thanh Húa da trờn t liu nh vin thỏm v GIS 1.3 Yờu cu - Thnh lp bn ủ HTSD huyn Qung Xng, tnh Thanh Hoỏ nm 2012 bng nh v tinh SPOT-5 v t liu GIS theo yờu cu ca quy phm Trng i hc Nụng nghip H Ni... x lớ cỏc thụng tin a lớ, tớnh toỏn s liu, cp nht thụng tin, thit lp c s d liu a lý, thnh lp bn ủ s, hỡnh thnh mi liờn kt khụng gian gia cỏc d liu, hin th v xut d liu di cỏc th loi khỏc nhau c C s d liu a lý Bao gm ton b cỏc d liu cú liờn quan ủn mc tiờu v ni dung nghiờn cu a lý, ti nguyờn v mụi trng ủc cu trỳc theo nhng nguyờn tc ca lớ thuyt H thng v c s lý lun truyn thng ca Khoa hc a lý d Trc ht l... ủó cú mt s trm thu nh v tinh khớ tng v nh v tinh quang hc Cựng vi vic ng dng cụng ngh vin thỏm, cụng tỏc nghiờn cu trin khai phỏt trin phn mm, ch to thit b cng nh xõy dng quy trỡnh cụng ngh x lý v s dng nh v tinh ủó ủc tin hnh mt s c quan Nhng cụng trỡnh ny cú ý ngha thỳc ủy s phỏt trin cụng ngh vin thỏm nc ta, song kt qu thu ủc cũn mc ủ khiờm tn 2.2.6 H thng thụng tin ủa lý 2.2.6.1 Khỏi quỏt chung... tớch, tra cu, hin th v cp nht cỏc thụng tin a lý, xỏc ủnh cỏc mi quan h v tng tỏc gia chỳng lm c s cho vic ủa ra nhng quyt ủnh hay cỏc gii phỏp cho cỏc vn ủ thc tin v khai thỏc, s dng hp lý ti nguyờn, bo v mụi trng, nhng vn ủ phỏt trin kinh t - xó hi, hoc cỏc lnh vc khoa hc khỏc nhau Chỳng bao gm nhng thụng tin thuc tớnh, nhng thụng tin hỡnh hc (ủ ho) v thụng tin khụng gian, ủc tớch hp v liờn kt vi... vy rt thun li cho nghiờn cu v ủ m v lp ph thc vt S ci tin ny ủó to ra rt nhiu ng dng cho nụng nghip, nghiờn cu hin trng ủt v qun lý ti nguyờn thiờn nhiờn Ngy 9/9 nm 2012, v tinh SPOT- 6 ủc phúng lờn qu ủo, nột ni bt ca v tinh ny l ủ phõn gii ủt ti 1,5 m kờnh ton sc Bng 2.1 Gii thiu tng hp v cỏc thụng s ca thG h nh SPOT Loi XS (Multispictral) V tinh Tờn b S SPOT cm Kờnh SPOT 1, 2, 3 P hoc PAN SPOT... ca nú l 64 km2 v ủ rng nht l 10000 km2 V tinh ủc ủnh v ủ cao qu ủo l 450 km vi gúc nghiờng qu ủo l 97.20 , ủng b mt tri Cỏc ủc tớnh ca v tinh QuickBird ủc trỡnh by bng 1.3 Hỡnh 2.6: V tinh QUICKBIRD V tinh QuickBird ca cụng ty Digital Globe cung cp di quột rng nht, kh nng lu tr trong ln nht v ủ phõn gii cao nht trong tt c cỏc loi v tinh thng mi hin hnh V tinh Quickbird cú kh nng thu nhn trờn 75 triu... nc v v nc ngm cng cn ủc nghiờn cu ỏp dng, khai thỏc t nh v tinh Kh nng s dng nh v tinh ủ ủiu tra, giỏm sỏt ti nguyờn nc l mt phng phỏp cho kt qu nhanh v kp thi nht nh v tinh ủó ủc mt s c quan s dng ủ kho sỏt, thnh lp bn ủ bin ủng lũng sụng cỏc t l khỏc nhau, t 1:1 00 000 ủn 1:2 5 000 cho h thng sụng Cu Long, mt s sụng min Trung v sụng Hng nh v tinh hin nay cú kh nng s dng ủ ủiu tra giỏm sỏt cht lng nc... tng nghiờn cu mang theo cỏc thụng tin v ủi tng Cỏc thit b vin thỏm thu nhn, x lý cỏc thụng tin ny, t cỏc thụng tin ph nhn bit, xỏc ủnh ủc cỏc ủi tng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc Nụng nghip 17 V tinh MT TRI Phn x Mt Tri Bc x mt tri KH QUYN Rng Nc C Mt ủng Cụng trỡnh xõy dng, nh ca Hỡnh 2 .1: S ủ nguyờn lý thu nhn hỡnh nh ca vin thỏm Hỡnh 2.2: Cỏc gii súng ch yu s dng trong vin thỏm ... tỏc qun lý ủt ủai trờn bn huyn Qung Xng Chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ủ ti: "S dng t liu vin v h thng thụng tin lý ủ thnh lp bn ủ hin trng s dng ủt nm 2012 t l 1:2 5.000 huyn Qung Xng, tnh Thanh Húa"... in, chuyên gia a- Chuyên gia địa lý & nhà hoạch định sách, định b- Chuyên gia chuyên ngành Các KH Trái Đất c-Chuyên gia công nghệ thông tin v.v D LIU Không gian *Bản đồ, *ảnh VT *ảnh MB *ảnh Rada... GIS Thuộc tính * Số liệu thống kê * Số liệu đo đạc * Văn liệu, * Âm * Hỡnh nh, Video Các phơng pháp Phơ ng phá Phơng pháp truyền thố thống Phơ ng phá Phơng pháp & công nghệ nghệ Phố Phối hợp FF
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2012 tỷ lệ 1: 25.000 huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa, sử dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2012 tỷ lệ 1: 25.000 huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa, sử dụng tư liệu viễn thám và hệ thống thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2012 tỷ lệ 1: 25.000 huyện quảng xương, tỉnh thanh hóa, II.Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, IV. Kết quả và thảo luận, V. Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan