đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện từ liêm, thành phố hà nội

125 385 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2015, 23:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI =========o0o========= TRẦN THANH VƯỢNG ðề tài: ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ðỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ðẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI =========o0o========= TRẦN THANH VƯỢNG ðề tài: ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHUYỂN ðỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM KHI THU HỒI ðẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : Quản lý ñất ñai Mã số : 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học : PGS TS Hồ Thị Lam Trà HÀ NỘI – 2013 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Tôi xin cam ñoan thông tin trích dẫn luận văn ñều ñã ñược rõ nguồn gốc./ Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Trần Thanh Vượng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm luận văn, bên cạnh cố gắng thân, ñã nhận ñược nhiều giúp ñỡ, ñộng viên thiết thực, quý báu Tôi xin chân thành cảm ơn bảo, hướng dẫn nhiệt tình, ñịnh hướng ñúng ñắn, khoa học nghiên cứu PGS.TS Hồ Thị Lam Trà Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý ðào tạo Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, Phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt huyện Từ Liêm, phòng, ban, cán nhân dân xã, thị trấn huyện ñã nhiệt tình giúp ñỡ trình thực luận văn này./ Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả Trần Thanh Vượng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ðỒ vii MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu Yêu cầu nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU .3 1.1 Sự cần thiết phải thu hồi ñất nông nghiệp trình phát triển công nghiệp hóa, ñô thị hóa ñất nước 1.1.1 Quá trình công nghiệp hoá, ñại hoá ñô thị hoá Việt Nam 1.1.2 Sự cần thiết phải chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất ñể phát triển công nghiệp hoá ñô thị hóa nước ta 1.2 Vấn ñề thu hồi ñất giải việc làm cho người dân bị thu hồi ñất số nước giới 1.2.1 Ở Trung Quốc 1.2.2 Ở Thái Lan 1.2.3 ðánh giá chung 1.3 Các sách thu hồi, bồi thường ñất nông nghiệp hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm cho người có ñất nông nghiệp bị thu hồi 10 1.3.1 Tổng quan văn sách có liên quan 10 1.3.2 Các quan ñiểm sách thu hồi bồi thường, hỗ trợ TðC 17 1.3.3 Chính sách dạy nghề, học nghề, giải việc làm thu hồi ñất nông nghiệp 23 1.4 Sự cần thiết tạo việc làm cho lao ñộng thuộc diện bị thu hồi ñất nông nghiệp trình ñô thị hóa .33 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii CHƯƠNG 2: PHẠM VI, ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 2.1 Phạm vi nghiên cứu .36 2.2 ðối tượng nghiên cứu 36 2.3 Nội dung nghiên cứu 36 2.3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 36 2.3.2 Tình hình quản lý, sử dụng ñất 36 2.3.3 Tình hình thu hồi ñất nông nghiệp 36 2.3.4 Sự thay ñổi ñời sống kinh tế, xã hội, văn hóa lao ñộng việc làm hộ gia ñinh, cá nhân có ñất nông nghiệp bị thu hồi 36 2.3.5 Thực trạng công tác hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm thu hồi ñất nông nghiệp 36 2.3.6 Những vấn ñề bất cập sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm 37 2.3.7 ðề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm cho lao ñộng 37 2.4 Phương pháp nghiên cứu 37 2.4.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 37 2.4.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 37 2.4.3 Phương pháp ñiều tra, khảo sát thực tế 38 2.4.4 Phương pháp so sánh 38 2.4.5 Phương pháp phân tích 38 2.4.6 Phương pháp kế thừa 38 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .39 3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 39 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 39 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội 40 3.2 Tình hình quản lý, sử dụng ñất .42 3.2.1 Ban hành văn phục vụ công tác quản lý Nhà nước dất ñai 42 3.2.2 Công tác xác lập, quản lý ñịa giới hành 43 3.2.3 Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 43 3.2.4 Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất 44 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 3.2.5 ðăng ký quyền sử dụng ñất, lập quản lý hồ sơ ñịa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 45 3.2.6 Công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai, lập ñồ trạng sử dụng ñất 46 3.3 Tình hình thu hồi ñất nông nghiệp .51 3.3.1 Khái quát công tác thu hồi ñất nông nghiệp 51 3.3.2 Mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp thu hồi 55 3.4 Sự thay ñổi ñời sống kinh tế, xã hội, văn hóa lao ñộng việc làm hộ gia ñình, cá nhân có ñất nông nghiệp bị thu hồi 57 3.4.1 Về thu nhập người dân 57 3.4.2 Về trình ñộ học vấn chất lượng lao ñộng 62 3.4.3 Về lao ñộng, việc làm người dân bị thu hồi ñất nông nghiệp 66 3.5 Thực trạng công tác hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm thu hồi ñất nông nghiệp 73 3.5.1 Thực trạng công tác hỗ trợ kinh tế 73 3.5.2 Thực trạng hỗ trợ dạy nghề học nghề 78 3.5.3 Thực trạng công tác hỗ trợ tạo việc làm 82 3.6 Những vấn ñề bất cập sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm 85 3.7 ðề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm cho lao ñộng thuộc diện thu hồi ñất nông nghiệp .90 3.7.1 Giải pháp chế sách 90 3.7.2 Giải pháp kinh tế, xã hội 94 3.7.3 Giải pháp công tác tổ chức, quản lý thực 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .100 KẾT LUẬN 100 KIẾN NGHỊ 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO .103 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1: Giá trị sản xuất ngành kinh tế huyện Từ Liêm năm 2012… 40 Bảng 3.2: Chuyển dịch cấu kinh tế huyệnTừ Liêm qua năm……….41 Bảng 3.3: Diện tích cấu loại ñất huyện Từ Liêm năm 2012…….46 Bảng 3.4: Diện tích cấu ñất nông nghiệp huyện Từ Liêm năm 2012……48 Bảng 3.5: Biến ñộng loại ñất huyện Liêm giai ñoạn 2007 -2012…… 49 Bảng 3.6: Tổng hợp kết giao, thu hồi ñất nông nghiệp từ năm 2004-2012……52 Bảng 3.7: Kết ñiều tra tiêu thu hồi ñất nông nghiệp……………54 Bảng 3.8: Mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp bị thu hồi huyện………… 56 Bảng 3.9: Kết ñiều tra bình quân thu nhập hộ bị thu hồi ñất ñịa bàn 05 xã, huyện Từ Liêm…………………………………………………… 60 Bảng 3.10 Kết ñiều tra thay ñổi thu nhập hộ dân sau bị thu hồi ñất nông nghiệp…………………………………………………………… 61 Bảng 3.11: Lao ñộng bị thu hồi ñất ñịa bàn huyện Từ Liêm………………62 Bảng 3.12: Cơ cấu tuổi lao ñộng thuộc diện bị thu hồi ñấtnông nghiệp ñược ñiều tra 05 xã: Tây Mỗ, Thụy Phương,Xuân ðỉnh, Mỹ ðình, Minh Khai… 63 Bảng3.13: Kết ñiều tra trình ñộ học vấn số người ñộ tuổi lao ñộng trước sau bị thu hồi ñất 05 xã: Tây Mỗ, Thụy Phương, Xuân ðỉnh, Mỹ ðình, Minh Khai…………………………………………………… 64 Bảng 3.14: Trình ñộ chuyên môn kỹ thuật lao ñộng nông nghiệp bị ñất.65 Bảng 3.15: Tình hình việc làm lao ñộng diện bị thu hồi ñất nông nghiệp 05 xã; Tây Mỗ, Thụy Phương, Xuân ðỉnh, Mỹ ðình, Minh Khai….68 Bảng 3.16: Việc làm trước sau diễn việc thu hồi ñất lao ñộng hộ gia ñình thuộc xã: Tây Mỗ, Thụy Phương, Xuân ðỉnh, Mỹ ðình, Minh Khai………………………………………………………………………………71 Bảng 3.17: Tổng hợp hộ ñất từ ngày 01/01/2008 ñến 30/8/2009 ñịa bàn huyện Từ Liêm ……………………………………………………………… … 76 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi Bảng 3.18: Hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm cho hộ ñất nông nghiệp 30% từ ngày 01/01/2008 ñến 30/8/2009 huyện Từ Liêm…………………77 Bảng 3.19: Tình hình hỗ trợ bồi thường thực trạng ñời sống hộ dân.78 Bảng 3.20: Tỷ lệ người lao ñộng ñược trợ giúp sau thu hồi ñất………………79 Bảng 3.21: Kết ñăng ký dạy nghề, học nghề năm 2011 huyện Từ Liêm… 81 Bảng 3.22: Khu vực làm việc trước sau diễn việc thu hồi ñất……… 84 Bảng 3.23: Tình hình tuyển dụng lao ñộng nông nghiệp ñịa bàn Huyện…… 85 Bảng 3.24: Mục ñích sử dụng tiền bồi thường thu hồi ñất hộ gia ñình…………………………………………………………………………… 87 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang Biểu ñồ 3.1: Biến ñộng loại ñất giai ñoạn 2008 – 2012 50 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu, ñánh giá việc thực sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm thu hồi ñất nông nghiệp huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội rút số kết luận sau: Quá trình phát triển CNH-HðH ñã làm cho loại ñất ñịa bàn huyện biến ñộng mạnh, ñặc biệt ñất nông nghiệp ngày bị thu hẹp, Trong giai ñoạn từ năm 2008 – 2012 diện tích ñất nông nghiệp huyện giảm 636,86ha ðiều làm thay ñổi về ñời sống kinh tế, xã hội, văn hóa lao ñộng việc làm hộ gia ñình, cá nhân có ñất nông nghiệp bị thu hồi Do việc sử dụng tiền bồi thường hộ dân không hiệu (chiếm 70%), khả chuyển ñổi nghề nghiệp nên số lao ñộng bị thất nghiệp lớn Công tác hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm thu hồi ñất nông nghiệp ñược Huyện Từ Liêm thực triển khai tích cực Tuy nhiên trình thực hiện, chế sách không ngừng thay ñổi dẫn ñến thiếu ñồng bộ, tỷ lệ hỗ trợ học nghề tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi ñất thấp (chỉ chiếm 23,12%) Các hình thức dạy nghề, tạo việc làm mang tính sơ sài chưa gắn kết chặt chẽ với người dân, tỷ lệ người lao ñộng không ñược hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cao (62,55%) Các sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề tạo việc làm nhiều bất cập như: Mới tập trung quan tâm ñến bồi thường thiệt hại vật chất, chưa trọng ñến sách hỗ trợ giải việc làm cho người lao ñộng nông nghiệp bị thu hồi ñất Hầu hết sách ñều quy gói hỗ trợ thành tiền, người dân sử dụng tiền không hiệu dẫn ñến thất nghiệp thu nhập suy giảm Một số giải pháp ñể hoàn thiện sách công tác tổ chức thực hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm cho người có ñất nông nghiệp bị thu hồi ñịa bàn huyện Từ Liêm: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 100 - Về chế sách: Cần trú trọng tăng tỷ lệ ñầu tư cho vấn ñề ñào tạo nghề, hỗ trợ ưu tiên riêng biệt ñối với nhóm lao ñộng 35 tuổi Thực xã hội hoá ñào tạo nghề, mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức cung cấp dịch vụ ñào tạo nghề với sở ñào tạo nghề công lập, xác ñịnh rõ trách nhiệm bên việc hỗ trợ, ñào tạo nghề - Về kinh tế - xã hội: Khai thác phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp nghề truyền thống phù hợp với trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa Huyện Củng cố hoạt ñộng dịch vụ tạo việc làm xuất lao ñộng - Về công tác tổ chức quản lý: Huyện cần có biện pháp ñể gắn kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành với chiến lược ñào tạo nghề Các cấp quyền huyện, xã cần tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân nắm rõ tình trạng lao ñộng, việc làm khu vực có ñất nông nghiệp bị thu hồi, có kế hoạch ñào tạo nghề phù hợp với lao ñộng ñịa phương, từ ñó xây dựng ñề án, chương trình ñào tạo nghề cho giai ñoạn cụ thể KIẾN NGHỊ Từ kết nghiên cứu trên, ñể ñảm bảo cho việc thu hồi, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất, hỗ trợ chuyển ñổi nghề, giải việc làm, thu nhập ñiều kiện sống cho người dân có ñất nông nghiệp bị thu hồi thành phố Hà Nội năm tới ñược thực tốt, vừa ñảm bảo ñạt ñược mục tiêu phát triển kinh tế ñã ñề ra, vừa giữ vững ổn ñịnh trị, xã hội, số ñiểm sau cần ñược quan tâm giải quyết: - Về chế sách: trình thu hồi ñất cần phải chia sẻ lợi ích cho công người ñang sử dụng ñất với nhà ñầu tư, gắn với ñiều khoản Nhà nước bắt buộc thu hồi ñất phải công khai, minh bạch có tham gia cộng ñồng ñịa phương Mặt khác, thành lập tổng công ty phát triển quỹ ñất quốc gia theo vùng ñể thực chế thu hồi ñất theo quy hoạch Việc thực hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm nội dung quan trọng thực chế Nhà nước thu hồi ñất Do Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 101 vậy, không áp dụng chế bồi thường hỗ trợ tiền lần, bồi thường xong coi nhà ñầu tư Nhà nước hết trách nhiệm với người bị thu hồi ñất Phải ña dạng hóa cách thức thực bồi thường hỗ trợ, ñất loại, khác loại tiền - Các quan chức cần có ñiều tra, thăm dò tâm lý, nguyện vọng người nông dân trước tiến hành thu hồi ñất nông nghiệp Trên sở ñó chủ ñầu tư chủ ñộng trực tiếp mở lớp học nghề cho lao ñộng có ñất nông nghiệp bị thu hồi tuyển dụng giới thiệu việc làm ñể người nông dân có nhiều hội tạo việc làm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Ban ñạo giải phóng mặt thành phố Hà Nội (2010), Báo cáo kết thực công tác bồi thường, giải phóng mặt quý III nhiệm vụ quý IV năm 2010 Bộ Tài (2004), Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP Bộ Tài (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất Bộ Tài (2004), Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 Bộ Tài chính: Về hướng dẫn thực Nghị ñịnh số 198/2004/Nð-CP Bộ Tài (2007), Báo cáo tổng kết tình hình thực Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP phủ bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư nhà nước thu hồi ñất, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2007), Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007 Bộ Tài nguyên Môi trường: Về hướng dẫn thực Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường: Về hướng dẫn thực Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ Chính phủ (1993), Nghị ñịnh số 64/1993/Nð-CP ngày 27/9/1993 Chính phủ quy ñịnh: việc giao ñất nông nghiệp cho hộ gia ñình, cá nhân sử dụng ổn ñịnh lâu dài vào mục ñích sản xuất nông nghiệp Chính phủ (1998), Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ: Về việc ñền bù thiệt hại Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng 10 Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 Chính phủ: Về thi hành Luật ðất ñai năm 2003 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 103 11 Chính phủ (2004), Nghị ñịnh số 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ: Về phương pháp xác ñịnh giá ñất khung giá loại ñất 12 Chính Phủ (2005), Quyết ñịnh số 81/2005/Qð-TTg ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn 13 Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ: Về quy ñịnh bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng ñất, thu hồi ñất, thực quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư Nhà nước thu hồi ñất giải khiếu nại ñất 14 Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 Chính phủ: Quy ñịnh bổ sung quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư 15 Chính Phủ (2009), Quyết ñịnh 1956/Qð-TTg ngày 27/11/2009 phê duyệt ñề án “ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn ñến năm 2020” 16 Chính Phủ (2012), Quyết ñịnh 52/2012/Qð-TTg ngày 16/11/2012 “Chính sách hỗ trợ giải việc làm ñào tạo nghề cho người lao ñộng bị thu hồi ñất nông nghiệp” 17 ðỗ Kim Chung (2008), Giáo trình kinh tế nông nghiệp NXB Nông nghiệp Hà Nội 18 Hoàng Văn ðại (2008), “Nghiên cứu sinh kế người dân xã ðông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 19 ðinh Văn ðãn Lưu Văn Duy (2009): Chuyển ñổi cấu lao ñộng nông thôn thu hồi ñất nông nghiệp In: Chính sách pháp luật ñất ñai liên quan ñến nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Nội 20 Lưu Song Hà – Viện khoa học xã hội Việt Nam (2009), ðiều tra ñiểm tâm lý nông dân bị thu hồi ñất làm KCN, Nhà xuất từ ñiển bách khoa 21 Nguyễn Duy Hoàn (2008), “Sinh kế người dân ven KCN Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh - Thực trạng giải pháp”, Luận văn thạc sỹ, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 104 22 Ngô Văn Hoàng (2008), “Nghiên cứu ảnh hưởng ñất nông nghiệp xây dựng KCN Bắc Phú Cát ñến sinh kế nông dân xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Tây”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội 23 Phí Thị Hương (2009), “Nghiên cứu sinh kế hộ nông dân sau thu hồi ñất sản xuất nông nghiệp ñể xây dựng khu công nghiệp xã ðông Mỹ, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình”, khóa luận tốt nghiệp, Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội 24 Nguyễn Hữu Mùi, Nguyễn Thuý Nga (2010), “Từ Liêm huyện ñăng khoa chí”, Nhà xuất dân trí 25 Nguyễn Chí Mỳ - Hoàng Xuân Nghĩa – Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội (2009), “Hậu giải phóng mặt Hà Nội, vấn ñề giải pháp”, Nhà xuất trị quốc gia 26 Nguyễn Hữu Tiến (2010), Vấn ñề chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp trình công nghiệp hoá, ñô thị hoá, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 27 Hoàng Văn Thạo (2008), “ðánh giá ảnh hưởng việc thực sách bồi thường, giải phóng mặt ñến ñời sống người dân nhà nước thu hồi ñất số dự án ñịa bàn huyện Văn Lâm – tỉnh Hưng Yên”, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, ðại học nông nghiệp Hà Nội 28 Phòng Tài nguyên môi trường huyện Từ Liêm (2011, 2012), Thống kê ñất ñai toàn Huyện năm 2011, 2012 29 Quốc hội (2003), Luật ñất ñai năm 2003 ngày 26/11/2003 30 UBND huyện Từ Liêm (2008, 2009, 2010, 2011, 2012), Báo cáo tổng kết 31 UBND thành phố Hà Nội (2008), Quyết ñịnh số 2383/Qð-UBND ngày 23/6/2008 việc phê duyệt ñề án: “Hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn Thành phố Hà Nội giai ñoạn 2008 – 2010” 32 UBND thành phố Hà Nội (2009), Quyết ñịnh 108/2009/Qð-UBND ngày 29/9/2009 UBND thành phố Hà Nội quy ñịnh việc: công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt ñịa bàn thành phố Hà Nội 33 Văn kiện ðH ñại biểu toàn quốc lần IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 105 TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB 34 Nguyễn Thị Dung (2009), Chính sách ñền bù, thu hồi ñất số nước khu vực, Số 11 (179), http://www.tapchicongsan.org.vn 35 Nguyễn Trung Kiên (2008) “Giải việc làm lao ñộng nông thôn có ñất bị thu hồi Vĩnh Phúc”: Dạy nghề, tạo việc làm chỗ Cập nhật ngày 28/5/2008 Nguồn http://thegioi.sannghenghiep.vn/?id=2739&view=detail 36 Phạm Thị Túy (2008), Vấn ñề việc làm nông dân – Bài toán không dễ giải, số (151) cập nhật ngày 12/4/2008 Nguồn http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=11448185 37 Nghịch cảnh nông dân ñất, nghề Cập nhật ngày 24/10/2008 Nguồn http://www.cpv.org.vn/print_preview.asp?id=BT2410088126 38 Nông dân ñất, thất nghiệp ñô thị hóa Cập nhật ngày 02/7/2005 Nguồn http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/07/3B9DFB49/ 39 Vĩnh Phúc: ðào tạo nghề giải việc làm cho người bị thu hồi ñất Theo TTXVN Cập nhật ngày 25/10/2008 Nguồn http://dangcongsan.vn/print_preview.asp?id=BT25100857345 40 Vĩnh Phúc: ðào tạo nghề giải việc làm cho người bị thu hồi ñất Theo TTXVN Cập nhật ngày 17/12/2008 Nguồn http://tnmtvinhphuc.gov.vn/index.php?nre_vp=News&in=viewst&sid=1030 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 106 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… [...]... và ñiều kiện sống mới? Và Nhà nước ta ñã có những giải pháp, chính sách như thế nào ñể hỗ trợ, giúp ñỡ người dân ổn ñịnh ñời sống và sản xuất? Từ tính cấp thiết trên chúng tôi ñã chọn nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi ñất nông nghiệp ở huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 2 Mục tiêu nghiên cứu - ðánh giá tình hình thực hiện chính sách. .. UBND thành phố Hà Nội quy ñịnh: Tại ðiều 40: Hỗ trợ chuyển ñổi nghề nghiệp và tạo việc làm ñối với hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi ñất “ 1 Hộ gia ñình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi ñất nông nghiệp thì ñược hỗ trợ bằng tiền ñể chuyển ñổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 05 lần giá ñất nông nghiệp quy ñịnh ñối với diện tích ñất nông nghiệp thực. .. sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm cho lao ñộng bị thu hồi ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Từ Liêm giai ñoạn 2008-2012 - ðề xuất các giải pháp hỗ trợ chuyển ñổi nghề và tạo việc làm cho người lao ñộng nông nghiệp bị thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Từ Liêm 3 Yêu cầu nghiên cứu - ðiều tra, khảo sát làm rõ thực trạng việc làm của người lao ñộng có ñất nông nghiệp bị thu hồi và tình hình thực hiện. .. gồm: 1 Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái ñịnh cư ñối với trường hợp thu hồi ñất ở; 2 Hỗ trợ ổn ñịnh ñời sống và sản xuất, hỗ trợ ñào tạo chuyển ñổi nghề và tạo việc làm ñối với trường hợp thu hồi ñất nông nghiệp; 3 Hỗ trợ khi thu hồi ñất nông nghiệp trong khu dân cư; ñất vườn, ao không ñược công nhận là ñất ở; 4 Hỗ trợ khác [14] Tiếp theo ñó, các ñiều từ ðiều 18 ñến ñiều 24 quy ñịnh cụ thể các mức hỗ trợ theo... tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm trên ñịa bàn huyện Từ Liêm - Các giải pháp góp phần hoàn thiện chính sách hỗ trợ chuyển ñổi nghề và tạo việc làm cho người có ñất nông nghiệp bị thu hồi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết phải thu hồi ñất nông nghiệp trong quá... trị thực Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 9 của ñất trên nguyên tắc là giá thị trường hoặc giá thay thế Chính sách hỗ trợ: Các khoản hỗ trợ cho người bị thu hồi ñất hoặc trưng thu ñất nhằm tạo ñiều kiện chuyển ñổi nghề nghiệp, ổn ñịnh sản xuất và cải thiện ñời sống Thông qua việc ban hành và thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi nhà... do Sở Tài chính công bố Hộ gia ñình, cá nhân chỉ ñược hỗ trợ theo quy ñịnh này một lần, sau này khi Nhà nước tiếp tục thu hồi ñất không ñược hưởng khoản hỗ trợ này nữa” [32] Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 22 1.3.3 Chính sách dạy nghề, học nghề, giải quyết việc làm khi thu hồi ñất nông nghiệp 1.3.3.1 Nhu cầu ñào tạo nghề và việc làm cho nông dân khi. .. sung chính sách hỗ trợ người bị thu hồi ñất chuyển ñổi nghề, tạo việc làm mới ñể ổn ñịnh ñời sống, cải thiện thu nhập ðặc biệt, ñối với thu hồi ñất sản xuất nông nghiệp, ñối tượng bị ảnh hưởng là hộ nghèo, chưa ñến tuổi và quá tuổi lao ñộng Tóm lại, những vấn ñề nảy sinh trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư ñặc biệt công việc hỗ trợ chuyển ñổi nghề, tạo việc làm cho lao ñộng nông nghiệp bị thu. .. học nghề, chuyển ñổi nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm Người lao ñộng thu c nhóm này sẽ ñược hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 3 năm kể từ khi có Quyết ñịnh thu hồi ñất [16] Quyết ñịnh này quy ñịnh rõ gười lao ñộng bị thu hồi ñất nông nghiệp có nhu cầu tìm việc làm ñược hỗ trợ: tư vấn học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm giới thiệu việc làm trực thu c Sở Lao... tiền và hỗ trợ bằng cách tính ba khoản sau: Một là, giá cả xây dựng lại, chênh lệch giữa giá xây dựng lại nhà mới và nhà cũ; Hai là, giá ñất tiêu chuẩn; Ba là, trợ cấp về giá cả Ba khoản này cộng lại là tiền bồi thường về nhà ở Việc bồi thường nhà ở cho dân ở thành phố khác với việc bồi thường cho dân ở nông thôn, bởi có sự khác nhau về hình thức sở hữu ñất ñai ở thành thị và nông thôn ðối với nhà ở của
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện từ liêm, thành phố hà nội, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện từ liêm, thành phố hà nội, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp ở huyện từ liêm, thành phố hà nội, Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Phạm vi, đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan